Amager Fælled. bliver fredet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager Fælled. bliver fredet"

Transkript

1 18. august årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt og farvestrående egebiede op på pankeværket på den offentige egepads i Leifsgade/Gunøgsgade. SIDE 3 Nu skue det være hetsikkert: Amager Fæed ska bevares som naturområde. Det fastsår Naturkagenævnet i en afgørese, som markerer afsutningen på årtiers tovtrækkeri om fæedens skæbne. Ganske vist besuttede Fredningsnævnet for København og Frederiksberg aerede i 1992, at fæeden skue fredes. Denne afgørese bev imidertid påkaget ti Naturkagenævnet af Københavns Kommune, som ønskede fæeden erstattet af en "naturpræget park". Kommunen ønskede desuden ret ti at foretage en øbende "tipasning" af denne park ti den bymæssige udviking i de omkringiggende areaer, b.a. ved at anægge en vej for bitrafik tværs gennem parken fra Artierivej ti Peder Lykkesvej. Heroverfor stod des en række grønne organisationer, som krævede fredningen fasthodt, og des Isands Brygges Lokaråd, som også ønskede fæeden fredet, men som dog bad Naturkagenævnet om at gøre enkete undtageser. For det første ønskede okarådet, at der skue være muighed for at udbygge Skoen på Isands Brygge, herunder med et idrætsanæg. Og for det andet ønskede man, at der tæt ved Bryggen skue reserveres pads ti nye nytte eer koonihaver som erstatning for dem, der forsvinder på Faste Batteri, hvis Ørestadsbouevarden biver ti noget. Lokarådet bev dengang kritiseret for ikke at hode fæes fodsag med de grønne foreninger, som fandt, at okarådet med de foresåede undtageser rakte modstanderne af fredningen en t::j r tt doe1 C~rr"tQ6 AF Pr(){~,"f:fC(!;,tOO.rrn o{)~ 'm"1d ~fo<c""yønn Kttivt)."1Ctt k.~ctts <k'"tnr\idet $""CbQtts <'t ffi.., Ktt'~Mtff~ "n,~eon Vo<19u i!ij '.iadcmr3mr O ruf,t,,~h!r t,!f*"' ')k )j!; t 'ViiU 0 "). t.i:fi 3f.i fa. ).,. t'<i'''' :;~ O;e,t»t W!o.:t, mr:m o ~ t)møf'\,t't( t~, 30 "., Kortet viser de fredede areaer. AF = Arnager Fæed; taet angiver den nordigste de af de aerede fredede omr&kr på Vestamager. Det øvrige markerede område er den nordige de af det panagte Ørestadsomr&k. iefinger og dermed risikerede at sætte hee fredningen på spi. Denne frygt har nu hedigvis vist sig at være ubegrundet. For Naturkagenævnets afgørese, som nævnet har brugt to år på at træffe, føger meget nøje okarådets anbefainger: Nævnet har besuttet at frede Amager Fæed, men tiader netop skoeudbygning, idrætsanæg og nytteeer koonihaver. Naturkagenævnets afgørese er endeig og. kan ikke påkages. Ørestaden uantastet På et meget væsentigt punkt afviser nævnet dog fredningsinteresseme: Fredningen gæder kun den de af fæeden, som ikke er omfattet af Ørestadspai~rne. Fra et naturfredningssynspunkt er Ørestadsområdet på østsiden af fæeden det mest værdifude. Her igger de oprindeige strandengsareaer med vådområderne angs den game kystinie, mens det fredede område overvejende udgøres af tidigere ossepads, som er groet ti. Lokarådet og foreningen Fæedens Venner er af den overbevisning, at fredningsafgøresen fra 1992, som gjadt hee fæeden, har juridisk forrang for Ørestadsoven, som bev vedtaget efterføgende, og at der derfor ikke er ovigt grundag for Ørestaden. Et mindreta i Naturkagenævnet var enig i, at fredningen fortsat sku e gæde hee fæeden, men fertaet mente atså, at Ørestadsoven sætter fredningen ud af kraft inden for Ørestadsområdet. Dette var dog forventet, og spørgsmået foreægges nu for Foketingets Ombudsmand (æs mere herom andetsteds i avisen). Naturbevaring kræver peje Men uanset Ørestaden, så er resten af fæeden atså definitivt fredet. Sev om det betyder, at fæeden ska bevares som fæed, udeukker det imidertid ikke, at der kan foretages visse indgreb i dens natur tværtimod kræver fredningen dette. Fredningen sker nemig for at bevare fæedens særige overdrevsagtige andskabskarakter med den vegetation og fauna, som hører ti denne naturtype. Og det kan faktisk ikke ade sig gøre, hvis man bare ader fæeden passe sig sev. og gro ti. Fæedens natur ska derfor bevares ved hjæp af mårettet naturpeje, som ska ske på grundag af særige pejepaner, som ska udarbejdes ti formået. Fredningsafgøresen forpigter Københavns Kommune ti at stå for panægningen af naturpejen på Amager Fæed, og pejepanerne ska foreægges fredningsmyndigheder, naturorganisationer samt Sundby og Isands Brygges Lokaråd ti udtaese, før de kan godkendes endeigt. max Fiaskofor Ørestadsseskab D~n stort anagte internationae idekonkurrence om Ørestadens udformning, som 1/S Ørestadsseskabet udskrev i foråret, tegner ti at bive en dundrende fiasko. Så vidt Bryggebadet erfarer, havde kun arkitektfirmaer rekvireret konkurrencemateriaet. Normat vie en konkurrence af denne sags titrække måske 500 detagere eer fere, så der er virkeig tae om en fiasko, siger Pou Jensen. SIDE 4 Ombudsmand afviser Ørestadssag Foketingets ombudsmand, Hans Gammetoft Hansen, har nu over for okarådet afvist at gå ind i en nærmere undersøgese af, om ovgrundaget for Ørestaden er tistrækkeigt. Lokarådet er chokeret. SIDES r Sag & reparation af TVVIDEOSTEREO Gratis ånetv under reparationen TV og Videoudejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tf BrYggens Virkeighed program for ørdag den 20. august SIDE 6 &7 1 tifæde a~ eendi~ v~jr e fytter V Gun

2 2 18.august1994 Eftersommer fter en sommer, der fik os ae ti at føe os hensat ti det nordige Afrika, med tørke og brændende so fra soopgang ti sonedgang, tomme gader og vædskedrikkende menneskekroppe smetet ned i skyggen, begynder det normae igen. Tibage ti Bryggens gader, op i de små indeukker, hen foran fjernsynet. En tropesommer har settet hukommesen i noge uger. Fjernsyn, radio og aviser gad man ikke at åbne.varmen, varmen fik os ti at være ubekymrede, anderedes, ændre vaner. Men nu er vi parate igen. Ti hvad? E ryggen igger her stadig og igner endnu næsten sig sev. Men også kun næsten. Måske opdager noge, at vi er bevet en he de træer fattigere, at gravehuerne i gaderne fytter sig, at stiadser har sprunget noge meter, at et nyt hus er vokset op af jorden. Faktisk synes kvarteret at have været udsat for et angreb af kæmpe rovbier, mens vi ige var borte et øjebik. Men det ie øjebik har strakt sig over mange år. Det vores øjne nu ser, har ænge været igang. Og de feste af os har for 20 år siden hørt nogen snakke om dette og hint: Der skue ægges en vej over Fæeden, eer Fæeden vie bive pastret ti med betonhuse, eer der skue bygges boiger for ædre, eer Sojakagen tømte giftigt affad ud, eer en bybane ti Amager var i støbeskeen, eer børnetaet i kvarteret vie fade ti det have de feste af os hørt eer æst om det for mange år siden. Og mange atfor mange ukkede bare ørerne og øjnene for at bive fri for at bande sig og danne sig sin egen mening om kvarterets forhod og hande derefter. B M en det er adrig for sent at vågne op. Og Bryggen har sandeig brug for beboere, der er parate ti at møde det hav af udfordringer som er under hastig udviking. Umiddebart tårner et prestigeprojekt frem mod syd, Ørestadsprojektet, som vi ødeægge den største de af Bryggens nyttehaver, og hvad den måtte evne vi udbygningen af Universitetet sikkert tage sig af. Det sorte ar på Bryggen, Sojakagegrunden som koranægget har efteradt som en giftig sump, biver måske adrig hjemsted for de famiieboiger kvarteret har så hårdt brug for. Ny Tøjhusgrunden med Gime som centrum for bryggeboernes foreningsiv, sportsudøvese, fester og sociae samvær igger enten i vejen for en ørestadsbouevard eer et super storcenter af en eer anden pengeindbringende observans. Jo, Bryggen har sandeigmange svære udfordringer at stå må ti op mod årtusindskiftet. e dystre udsigter var naturigvis ikke værd at D nævne, hvis vi ikke troede på bryggeboernes evner og sammenhod og vije ti at ændre en titænkt skæbne. Igennem årene har bryggeboerne gjort indtryk i hee København ved den stædige kraft, hvormed de har hodt fast ved deres kvarter og rødder og kæmpet for retten ti et tåeigt iv. Vi tror, at Fæedens fredning vie have været en umuighed(: den vie have været bebygget for ængst), hvis ikke ihærdige bryggeboere for ca. 20 år siden kastede sig ud kampen for dens bevarese. Vi ved, at Girne adrig var bevet et medborgerhus, hvis ikke modige bryggeboere for ca. 20 år siden havde stiet sig i vejen for budozerne. Og vi ser, at nye former for ivskraft og gæde væde frem : på den kuturee front er der en frodighed af aktiviteter, på den sociae front dukker netværk op meem game og unge, børn og voksne, arbejdsøse og beskæftigede, raske og syge. Vejret og tiderne ændrer sig visseigen. Vekommen hjem fra sommeren. hu f A e B ryggeforædre C yker D E res F række G enstridige H åbøse I ndividuee J emhenrikker Kardemommekarener L igesom M ussebørn N umsebørn O g Personer imeem 8 og 12 år ti børneaktivitetsuge. Bryggens Børneateier udsender hæfte punktum punktum komma streg sådan tegnes nikoaj Jernbanesporet som bryggeboerne inviteres med ti at udsmykke. en ide som er fostret af opfindsomme hoveder omkring Amager Kuturbutik. I disse dage har man udsendt invitation ti Amagerrejsen 96, et ideopæg om en samet kuturindsats på Amager i forbindese med København som Kuturby i 96. Amagerrejsen 96 ska vise fremmede en hidti ukendt og spændende de af København. Den ska også være med ti at give Amager padsen tibage som byens popuære og fokeige fory steseskvarter. Bryggen tager imod invitationen Det smukke Hafdanhus (safjords/bergthoras/snorres/hafdansgade) Der bev virkeigt gjort noget ud af denne bygning, fotte dære, buer, kanter, snorrige tagkonstruktioner og sågar en tagatan. Arkitekten hed Af Jørgensen og muremester Harad Petersen stod for opføresen. Beboerne i Hafdansgadesafjordsgade havde i starten fri udsigt senere kom kirken, kirketårnet, C.W. Obes Thbaksfabriker og Levins Jern med hestestadene. En russisk fyrste, der var fygtet fra oktoberrevoution en, boede i Hafdansgade, og fik arbejde som ingeniør på B. & w. I 1976, da Danmarks Radio ved Frits Raben, optog "Der var krig i verden", en tvserie i 3 afsnit om 2. verdenskrig, bev huset brugt som kuisse. I de dage mydrede det med "tyske" sodater, som drønede ned gennem Sergthorasgade på motorcyker og i miitære transportvogne. Fere bryggebeboere var med som statister. H vis nogen har fotos eer andet fra optageserne på Bryggen 1976 vi vi gerne erhverve eer åne materiaet ti kopiering. Venigst 3 Ma din egepads Rejsen ti Amager 96 For 150 år siden var det idt af et vovestykke at rejse ti Amager, når man da ikke ige boede på øen og bragte fødevarer ti byen. Dengang som nu var Amager et ukendt and på den anden side af det snævre vand syd for vodene for det gode borgerskab i København. Sidenhen bev broer udvidet og andre bygget, endog en jernbane bev hægtet sammen over strømmen for at knytte det frodige og uoverskueige amagerand ti den hastigt voksende hovedstad. Men bev københavnerne kogere på, hvad der foregik på Amager? Og forstår de det i dag? Næppe. Jernbanen bev ikke den forængede rygmarv som byen drømte om. Langsomt visnede den, og i dag trækker den sine rustne skinner igennem tomme skeetter af fabrikker og vidtvoksende setter, krydser her og der trafikbudrende færdsesårer og sender den trave rejsende et ie minde: et par bump i biens fjedre. Men endnu igger skinnerne der som en invitation ti rejsen mod det ukendte. Og en muighed for nyt iv er i støbeskeen. Her tænkes ikke på en ny bybane og Ørestadsdrømme, men på 18.august b ungmøer fra ca i Bergthorasgade med Hafdan og Snorreshus i baggrunden. ko ntakt P.A. Sørensen Sussie Paddison Husk, hvis har noget materiae om Isands Bryg ge så som: Bieder, fim, postwrt, husejekontrakter, regninger, rekamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venigst kontakt Pou A. Sørensen tf Isands Brygges Lokahistoriske Forening u Sussie Paddison, Snor resgade 3, tf Amagerbanen trækker som bekendt sit spor gennem Bryggen fra havnefronten, bag om Njasgade og videre over Faste Bastion. Havneparken og den ange korridor bagom Njasgade vi være inspirende ram mer om indgangen ti en rej se henover Amager med et gammet dampokomotiv. Og bryggeboerne har efterhånden rig erfaring med at skabe spændende kuturarrangementer af vidt forskeig karakter. Såedes har både Bryggens Børneateier, Bryggens Virkeighed og Giroe sagt ja ti at arbejde videre. med ideen, som angsomt ska vokse sig færdig op imod Og det er sikkert, at de feste af Bryggens mange institutioner, foreninger, aktivister og an dre vi være med ti dette in spirerende projekt. I øvrigt er projektet også tænkt som en teoretisk og praktisk træning af et anta arbejdsedige. Og det er kan vi såmænd også bruge på hu Bryggen. Hæftet om Bryggens Børneateier har igget kar kort efter sommerferiens start. Nu hvor ferierne er forbi for de feste børn, uddeer vi hæftet i institutionerne, på skoen og ægger et anta på børnebibioteket i Njasgade. Er man interesseret i øbende at bive orienteret om børneateierets aktiviteter, føger der en kupon med hæftet, som man kan sende ti børneateieret. Vi håber mange vi svare på opfordringen. Hæftet indehoder b. a en kort beskrivese afdet nær meste have års panagte aktiviteter. Hisen fra Bryggens Børneateier I perioden 22. august ti 26. august fra k vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt og farvestrående egebiede op på pankeværket på den offentige egepads i Leifsgade/Gunøgsgade. Når vi så er færdig med deene ti egebiedet, ska de efterbehandes, så de kan hode ti vind og vejr og menneskeeg. Derfor biver de færdige dee først skruet op i efterårsferien. Ti den tid hoder vi så en stor afsøringsfest. Bryggens Børneateier starter efter aftae med Københavns parkafdeing og personaet på egepadsen op med et stort projekt på vores centrae egepads. Parkafdeingen har samtidigt beviget penge ti noge af materiaerne igesom okaafdeingen af Byens Børn støtter projektet økonomisk. Også boigseskabet Norden har vi ansøgt om penge ti materiaer og vi håber det vi give et positivt resutat resutat. Ae børn imeem 8 12 år kan sammen med BBbanden bygge en stor mobi Trænger hjemmet ti en omgang? ;. j f ; r J j Vinduespoeting Rengøring Loftrydning! / Pankeværket på egepadsen i Leifsgade hvor den nye mobie ska hænges op. Ring og afta besøg for et ufoi])igtende tibud. e på det eksisterende pankeværk ind mod egepadsen. Er du ædre eer idt yngre er det ok og er du meget yngre kan du tage dine forædre med. Fritidshjem og skoe må også gerne ægge vejen forbi med børn. Nogen egentig timeding behøves ikke, men vi I gerne vide mere eer høre om der er pads ti at arbejde på mobien, så kan I henvende sig ti egepadsens teefon nr. Vi mødes på egepadsen mandag d. 22, august, k12. Venig hisen Bryggens BørMateier GAAROS RENGØRJNG ENTRUM VINDUESPOLERING APS NA,A AE N.>O RING E A E N København T I LL I OSS A G H o bæk 51) Bybanen sætter sine spor på fæeden Lokaråd snakker med Ørestadsseska b et Ørestadsseskabet havde inviteret okarådene fra den indre by, Sundby, Christianshavn og Isands Brygge ti et møde for at starte et samarbejde, der skue give inspiration ti deres arbejde, og f1 vores ideer og ønsker frem. Tistede var direktør AnneGrethe Foss og teknisk chef 'Ibrben Johansen fra Ørestaden. Der var 12 personer iat, og det gav muighed for at ae kunne komme med deres mening. Også en diaog var muig på det pan som nu er muig, når der også er poitikere tiste de. AnneGrethe Foss fortate, at det netop var for at f1 et konstruktivt samarbejde, at man havde indbudt så fa. 'Ibrben Johansen fortate om den kommende bybane. Først og fremmest bev det betonet, at bybanen var besuttet affoketinget, pengene er der og den ska bygges, og hest så hurtigt, at den står færdig inden nytåret 2000, eer samme aften. Panerne for bybanen er ikke færdige, man ved hvor den ska paceres, men hviket transportmidde ved man ikke endnu. Der ska in den ænge tages stiing ti, om det ska være sporvogn, ight rai eer metro. For at træffe den besutning ska der beregnes på priser, på mijøhensyn og bejeningsvenighed. Men det kan kontateres at på næsten ae områder er en metroøsning den bedste, både 40der anæget og i driften. Det eneste område, hvor det var omvendt, var økonomien. Men fra seskabets side hædede man tisyneadende ti metroøsningen, der foruden at være mijøvenig også gav en køretid meem Frederiksberg og Beacentret på kun ca 10 minutter. Få minutters afgang meem vogntog, der var ganskesmå, varogsåmuigimetroøsningen. Kontrakterne ti bybanen ska tegnes i 1995, og så dukker entreprenørerne op med spaderne i midten af Tages der hensyn ti naturen? Man (ornemmer, at ae besutninger om hensyn ti naturen er besuttet i Foketinget ved at angive rammerne ti Ørestaden og bybanen. Derefter ska teknikerne bare bygge med nor mat hensyn ti omgiveserne. Der er ikke agt nogen motivation ti særig naturbeskyttese ind i oven, f. eks. svarede man på spørgs mået om bybanen skue være en tunne, at det skue den ikke, når man nu have et frit area vie ingen drømme om at ægge den ned under jorden. Hvad angår Ørestaden så er det het op ti arkitekterne at komme med deres egne ideer i konkurrencen. Det over imidertidigt ikke godt, at de arkitekter der er gået i gang, først i den kommende tid får at vide, at re sten af fæeden nu er fredet og ikke som i opægget bi ver udagt gofbane park e er ignende. Har vi indfydese? Ja da debatten er åben, såænge vi kan komme med forsag der igger inden for de rammer, som poitikerne har bestemt. F.eks. bev Ørestadsseskabet ringet op af fere sporvognsentusi aster, der ønskede sporvog ne i bybaneøsningen, og sådanne henvendeser sætter sine indtryk hos panæggerne. u.

3 4 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: ti f Cafe: tf Fax: tf Så er der åbent igen vekommen tibage! august aver vi mad som vinden bæser d.v. s. i forhod ti vejret! Ring ti cafeen og hør om dagens menu på tf august udstier Camia Foss sin Bå Serie farvestrående oiemaerier samt små supturer. VOksenFimk ubben viser Dekaog og 11 af Krzysztof Kiesowski Åbent hver dag k Søndag k Bibioteket i August Teater i kæderen Så er tiden kommet, hvor vi kan ade tæppet gå for eventyrspiet "Gudfugen". Hee bibiotekets kædermagasin er bevet omdannet ti en fantastisk eventyrverden, og der er nu ejighed for ae Bryggens beboere ti at se, hvad der gemmer sig for foden af vindetrappen. Forestiingen har premiere torsdag d. 18/8 k. 19 og spier frem ti d. 23/8. Det biver en gratis fornøjese, og bietter samt program kan afhentes på bibioteket i Njasgade i åbningstiden. Det er også muigt at bestie bietter på tf hun viser på udstiingen, som kan ses i bibiotekets åbningstid frem ti den 27. august. Kritik af Øresundsbroen "Øresundsbroen en naturstridig forbindese" er titen på en pancheudstiing, der er avet af foreningen N a tur og Ungdom's okaafdeing. I foto og tekst rettes en ankage mod det kontroversiee projekt, hvor foreningen mener, at man især svigter mijøet. Udstiingen kan ses i bibiotekets forha frem ti den 3. september. Mtenskoen kader Det uykkeige Arabien For tiden viser bibioteket en fotoudstiing fra den arabiske repubik Yemen, som netop nu er konfiktområde. Efter at Nord og Sydyemen i 1990 bev sammenagt ti en stat, har der været spændrunger meem nord og syd, som i apri1994 brød ud i en reguær borgerkrig. I december 1993, da der stadig var roigt, rejste Maria Bartoini rundt i andet, og det er fotografier herfra samt enkete smykker og bekædningsgenstande, Så er det tiden, hvor de ange vinteraftener ska panægges. De feste af byens aftenskoer og opysningsforbund har aerede husstandsomdet deres programmer, men manger du et eksempar, kan det hentes på bibioteket sammen med en række af ae de andre fristende kursustibud. Musikudån på Hovedbibioteket Mandag den 15. august var der premiere på et nyt og ænge savnet kuturtibud ti byens borgere nemig udån af CD'ere, grammo Fiaskofor Ørestadsseskabet Pou Jensen. Usædvanigt få detagere i arkitektkonkurrencen om Ørestaden Puh! sevom det faktisk er starten på vintersæsonen, så fortsætter vi atså sommermenuen: Torsdag d. 1/9 k. 19: 18. august 1994 fonpader og kasssettebånd fra Krystagade. Hovedbibioteket har gennem mange år købt musik ti afytning på bibioteket, men med Borgerrepræsentationens vedtagese sidste år bev det muigt, at københavnerne nu også kan åne disse materiaer med hjem. Musikafdeingen har en saming på ca enheder, og for at så mange ånere som muigt kan få gæde af tibuddet, kan man højst åne 3 enheder ad gangen, igesom ånetiden er sat ti 14 dage. På grund af Musikafdeingens nye automatiske udånssystem, vi det ikke være muigt at bestie fra musiksamingen fra byens øvrige bibioteker, igesom man heer ikke kan afevere ånte pader andre steder end på Hovedbibioteket. Den stort anagte internationae idekonkurrence om Ørestadens udformning, som is Ørestadsseskabet udskrev i foråret, tegner ti at bive en dundrende fiasko. Så vidt Bryggebadet erfarer, havde kun arkitektfirmaer rekvireret konkurrencemateriaet, da fristen udøb, og de vi næppe ae være at finde bandt bidragsyderne, når fristen for indevering af forsag udøber ti oktober. Som næstformand i konkurrenceudvaget under Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) tate nuværende formand for Isands Brygges Lokaråd, Pou Jensen, sidste år for, at forbundet mod sædvane i konkurrencer af dette format skue undade at medvirke ti udskrivningen af Ørestadskonkurren cen. Forbundet ønskede dog ikke at sætte sig uden for indfydese på konkurrencen og vagte at medvirke. Pou Jensen, som siden har trukket sig fra DAL's Konkurrenceudvag, vagte i stedet at medvirke ti dannesen af "Arkitekter imod Ørestaden", som har opfordret deres koeger ti at boykotte konkurrencen. Det har øjensynigt haft stor virkning, siger Pou Jensen, som sev finder detagerantaet overraskende ringe. Normat vie en konkurrence af denne sags titrække måske 500 detagere eer fere, så der er virkeig tae om en fiasko, siger han. Pou Jensen mener dog ikke, at "Arkitekter mod Ørestaden" har hovedæren for det ave detageranta: Juie's Kereskoe v/ J. Schmidt * MIK køreærer *Speciae ordbinde og nervøse * Garanti og ankenævn * Medem af Dansk Køreærerunion * Eget teoriokae på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tisendt en brochure TLF Diskussionerne om karaktergivning kontra en skriftig udtaese, eiteskoe, måorienterede undervisningspaner og resutater er næppe manet i jorden med den nye skoeov. Forædrenes (og poitikernes?) drøm om at samfundets udviking kan styres gennem diverse skoereformer og intensiv uddannese er og biver nok en drøm. Eeven i centrum Den nye skoeovs intentioner om, at "undervisningen ska tiretteægges, så hver enket eev udviker og anvender så mange sider af sine evner som muigt" og "den enkete eev og kassen som hehed får passende udfordringer og bevarer ysten ti at ære", ægger store og vanskeige opgaver på ærernes skudre, når de ska opfydes i kasser med stadig større eevanta og færre øtimer. Udsigten ti yderigere bespareser på skoeområdet i miiardkasse over de næste tre Ar bør nok dæmpe forædre og børns forventninger ti den nye ovs smukke ord og visioner. Nok ska man ikke tage den statistisk, der for nyigt kunne mede, at danske børns æsefærdighed igger på niveau med 'bbago og Trinidads børn (i øvrigt med 32ande over), for avorigt, men er dog en opysning, der burde få poitikerne ti at tænke sig om en ekstra gang inden sparekniven svinges. 5 Ørestaden indbragt for ombudsmanden Lokarådet og F æ e de n s Venn e r finder ovgrundaget utistrækkeigt Den må tiskrives Ørestadsseskabet sev og dem, der har udtænkt: det uftkaste, som Ørestaden er. Man okker med en præmiesum på 3 mio. kr., men det koster atså også et arkitektfirma store ressourcer at engagere sig seriøst i så omfattende et projekt, og når udsigterne ti, at det hee nogen sinde biver ti noget er så tvivsomme, som de er ja, så kan de feste arkitekter atså godt finde bedre ting at bruge deres tid på. Der er $impet hen ikke prestige nok at hente i det her, mener Pou Jensen. Det sidste vidner også den begrænsede udenandske interesse for konkurrencen om. Her fortsætter tendensen fra den internationae konference om Ørestaden og København som nordeuropæisk kraftcenter, som overborgmester Jens Kramer Mikkesen for et par år siden måtte afyse, fordi ingen havde timedt sig. max En start på en ny skoe I den forøbne uge er ca børn for første gang begyndt på skoebænken. De feste uden at ane, at de på en måde begynder på en ny æra igesom de , der aerede går i skoen. Efter fere års undersøgeser, udvagsarbejder, poitiske sagsmå og forig er det endeig ykkedes at strikke en ny fokeskoeov sammen ti start ved dette skoeårs start. Loven erstatter skoeoven fra 1975 og anceres af U ndervisningsministeriet under overskriften "en skoe for ae" med "barnet som centrum". Det evigt tibagevendende forædrespørgsmå om børnene nu også ærer noget og det vi for mange forædre sige: At æse, skrive og regne indenfor en overskueig tid, udmåt i nye begreber, så som niveaudeing, undervisningsdifferentiering, projektarbejde og tværfagig undervisning, men med fokusering på kassen som en socia enhed. 18.august 1994 Bryggeskoen som ek sempe For de forædre der har børn i Skoen på Isands Brygge, forekommer den nye skoeov måske ikke som noget nyt og det er ikke så sært: Bryggeskoen er en forsøgsskoe, og igennem de sidste 10 år har kommunen og Undervisningsministeriet betat for skoens detagese i de forsøgsmodeer, der igger ti grund for den nye skoeov. Umiddebart vi rendingerne for børnene i Bryggeskoen være indførese af engesk i 4. kasse, samt oprettese af et nyt fag fra. kasse, nemig natur/teknik, som betyder, at børnene ska arbejde med praktiske opgaver og eksperimenter. Men heer ikke det er noget nyt på Bryggeskoen i fere år har ae skoebørnene her arbejdet i ignende projekter, dog med udgangspunkt i mijø og natur. Også i den forbindese vi Bryggeskoen være foran i udvikingen: Skoen indgår som noget het nyt i et fæes nordisk mijø og natur udvikingsprogram under det mytoogiskkingende navnmuvin. Fem ærere fra Skoen på Isands Brygge ska nu i efteråret på kursus for at forberede sig ti videreudviking af mijø og natursynsvinken i faget natur/teknik. Projektet er betat af MUVIN. Så forædre og børn kan gæde sig over, at fere skoetimer i fremtiden vi bive foragt ti Fæeden. I 1992 vedtog Foketinget Lov om Ørestad. Iføge denne ov ska en stor de af Amager Fæed og Vestamager et area på 2 3 km2 angs fæedens og Vestamagers østside omdannes ti et nyt byområde ved navn Ørestad. Formået er at titrække det erhvervsiv, som København har så hårdt brug for. Hvordan det ska ske i praksis, er der ganske vist ikke rigtig nogen, der ved endnu, igesom ingen har kunnet forkare, hvorfor man detop har udset sig et naturområde ti formået i stedet for at satse på de foradte industriområder på Østamager og byens mange edige erhvervsejemå. Og fra ae sider, også fra erhvervskredse, har interessen for Ørestadspanerne været køig, om ikke igefrem afvisende. Men for at fa gang i udvikingen har staten og Københavns Kommune oprettet Ørestadsseskabet is, som ska stå for panægning og udviking af Ørestaden og skabe de nødvendige forudsætninger for at titrække investorer. Og panægningen er i fud gang. En arkitektkon kurrence om Ørestadens udformning er udskrevet, og om fa år tager man efter panerne fat på at anægge de bane og vejforbindeser, som ska betjene Ørestadsområdet, herunder hovedfærdsesåren Ørestads Bouevard, som ska forbindes ti Amager Bouevard ved Langebro. Ørestad og Ørestadsseskab; arkitektkonkurrence; erhvervsbyggeri og trafikforbindeser i stedet for natur det hee er fastsat i Ørestadsoven, som Foketinget har vedtaget, så rent juridisk skue det jo atsammen være het i orden. Men er det nu også det? Ikke hvis man spørger Isands Brygges Lokaråd eer foreningen Fæedens Venner. Og hver for sig har de nu stiet Foketingets ombudsmand det samme spørgsmå. Loven eer fredningen? Sagen drejer sig om, hvordan en bestemt paragraf i Ørestadsoven ska fortokes. Loven bev vedtaget af Foketinget den 19. juni 1992 og skue træde i kraft aerede 12 dage senere, nemig den.jui Og iføge den pågædende paragraf skue ae verserende sager om naturfredning inden for Ørestadsområdet bortfade ved ovens ikrafttrædese. Mens Foketinget behandede forsaget ti Ørestadsoven, verserede der "tifædigvis" netop en sag om naturfredning inden for området. Den var rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som krævede hee Amager Fæed fredet. Ørestadsovens bestemmese om, at verserende sager skue bortfade ved ovens ikrafttrædese, var møntet netop på denne sag. (Vestamager var i forvejen fredet, men denne fredning tiod byggeri syd for Bea Center og stod derfor ikke i vejen for Ørestadspanerne). Da Foketinget den 19. juni 1992 vedtog Ørestadsoven, verserede fredningssagen for Amager Fæed endnu. Men kun 6 dage senere, atså den 25. juni 1992, traffredningsnævnet for København og Frederiksberg sin afgørese i sagen: Man besuttede at imø Det eneste, der herefter dekomme kravet fra DanKun kagemuigheden var tibage af sagen, var den marks Naturfredningsforebortfadt sædvanige muighed for at ning. Tviven drejer sig sevføgekage og få fredningsafgøda Ørestadsoven yderiig tides om, hvornår en resen prøvet hos en højere gere 6 dage senere trådte i instans. Og denne kagemusag kan siges at versere. kraft, verserede der såedes ighed var derfor det eneste, ingen sager om naturfredmen iføge okarådet og Fæedens Venner igger det der bortfadt, da Ørestadsning inden for Ørestadsomoven trådte i kraft. Mener i største probem et andet rådet. Og iføgeoven bortste<r."spørgs~t er nemhvert fad okarådet og fadt kun verserende sager, ig, hvike konsekvenser det Fættedens Venner. men derimod ikke gædenog nu er det så op ti Fohar, at en sag bortfader. de fredninger. Så fredninher finder de to organisaketingets Ombudsmand at gen stod ve ved magt uantioner, at Ørestadstihænafgøre tvisten. Når han set Ørestadsoven, eer først inddrages nu, er det hvad? gerne argumenterer at for fordi den de af fredningen, Nej, mente Ørestadsti. hurtigt og upræcist: Man hængere, for en sag versesom ikke gjadt Ørestadsantager fot, at fordi sagen bortfader, så gæder fredrer indti kagefristen er udområdet, bev påkaget ti Naturkagenævnet af Køningen heer ikke ængere. øbet, også sev om der ikke Men de to ting er ikke nøder nogen, der kager. Og da benhavns Kommune (æs herom i forsideartiken). Og vendigvis ensbetydende. der var 4 ugers frist ti at En fredning træder nemså ænge en sag endnu bepåkage fredningen ti Naig i kraft i det øjebik, den handes hos myndighederturkagenævnet, verserede biver offentigt bekendtne, Jean ombudsmanden iksagen indti den 23. jui ke gå ind i den. gjort. Fredningen af Ama1992. Det vi sige, det gjorde ger Fæed bev bekendtfår okarådet og Fæeden jo så aigeve ikke, for gjort i dagspressen den 29. dens Venner medhod i deså bortfadt den jo den. jui på grund aførestadsoven. juni 1992, atså to dage før res påstand, betyder det, at Og på grundag af denne Ørestadsoven trådte i der ikke er tistrækkeigt kraft, og samme dag bev tokning har man siden arovgrundag for den nordige de af Ørestaden. Og da sagens parter skriftigt oribejdet videre med Ørestadsenteret om afgøresen. Fra panerne. Og det er denne Ørestadsoven har frataget tokning og dermed ovdenne dato havde fredninfredningsmyndighederne grundaget for den de af gen fud retsvirkning, hvideres kompetence inden for Ørestaden, der tænkes paket vi sige, at det med øjeørestadsom rådet, kan fredceret på Amager Fæed bikkeig virkning var uovningen i givet fad kun opsom okarådet og Fæeigt at foretage sig noget i hæves, ved at Foketinget dens Venner finder tvivstrid med fredningsbestemsev går ind og vedtager en meserne. særov herom. som. max Sidste nyt: Ombudsmanden afviser Ørestadssagen N ægter unde r søg e se ok aråd et chokeret Foketingets ombudsmand, kritisere NaturkagenævHans Gammetoft Hansen, net. Ombudsmanden henvihar nu over for okarådet ser i denne forbindese ti afvist at gå ind i en nærmeombudsmandsoven, som re undersøgese af, om ovgiver ham ret ti sev at skønne, om en sag er værd grundaget for Ørestaden er tistrækkeigt., at gå nærmere ind i. Ombudsmanden skriver, Men vores kage drejede at han opfatter okarådets sig ikke om Naturkagehenvendese som en kage nævnets afgørese, og det over den afgørese, som Naved ombudsmanden udturkagenævnet for nyig mærket, siger okarådets traf i fredningssagen om sekretær Karsten Pousen. Amager Fæed, og at han Sagen bev foreagt omefter et forhåndsskøn ikke budsmanden aerede i vurderer, at en nærmere 1992, men dengang sagde undersøgese af sagen vie han, at han først kunne begive ham anedning ti at hande den, når Naturka genrevnet var færdig med at behande fredningssagen. Men nu væger han åbenbart at gide af på sagen med en bevidst misforståese. Og det kan han gøre, som det passer ham, for han har ikke samme pigt ti at begrunde sine afgøreser Lokarådssekretær Karsten Pousen: personigt er jeg overbevist om, at ovgrundaget for Ørestaden ikke er i orden. som de myndigheder, han sev ska hode øje med. Jeg vie eers gerne se hans begrundese, siger Karsten Pousen. For personigt er jeg overbevist om, at ovgrundaget for Ørestaden ikke er i orden. I det mindste må man sige, at der er avorigt tviv om grundaget, så jeg må indrømme, at jeg er en smue chokeret over hans banke afvisning af at se på sagen. Det er jo kedeigt, hvis ombudsmandens ret ti at frasortere grundøse sager også biver brugt ti at undgå poitisk varme sager. Desværre er det angt fra første gang, den nuværende ombudsmand bærer sig sådan ad, og man må efterhånden spørge, om ikke hans manøvrer for at hode av profi efter tamisagen gør ham uegnet ti jobbet. Men vi har nu ikke tænkt os, at sagen ska ties ihje af den grund. Så nu vi vi prøve at få ørestadsmodstanderne i Foketinget ti at kræve en poitisk revurdering af ovgrundaget, sutter Karsten Pousen. hu,::1u~. Du ved sev, hvor ubehageig hasbrand og svien i maven er. Netop derfor ska det behandes så hurtigt og effektivt som muigt. Baancid Novum er en tyggetabet med frisk pebennyntesmag, der giver dig hurtig og effektiv hjæp. Prøv sev sporg efter Baancid Novum på apoteket. Læs i øvrigt vejedningen på pakningen. eaancid Novum ti Ooserng: 12 tabetter tygges omhyggeigt ved smerter og andet ubehag eer efte' taigens an'isoinge.. Bor ikke anvendes ti bom under 15 år. BMrcninger: Midt afforende. Priser P<' :30 stk. kr , 100 stk. kr

4 6 18. august august Hvem er Bryggens Virkeighed? Det er ikke nogen forening, ingen enketpersoner, ej heer seskabstømmere. Bryggens Virkeighed er ganske enket et tifædigt sammenrend af aktive kræfter på Isands Brygge, der ønsker idt mere fest og farver i bydeen. Sidste år øb Bryggens Virkeighed for første gang af staben med en weekend på havnen. I foråret agde Giroe hus ti 3 ugers udstiing, underhodning og cafe. Og i år forsøger vi os med et endagsarrangement. De aktive kræfter i Bryggens Virkeighed, er fok fra Bibioteket, Gime og Lokarådet, (med kontant hjæp fra Københavns Kommunes Sommerunderhodning), Bryggens Kuturforening, Børneateieret og noge af de herboende fiippinere. Sidstnævnte disker igen i år op med et sandt kuinarisk overfødighedshorn, ve og mærke ti rimeige priser. Og så er der, sevføgeig en masse enketpersoner, der hverken har den ene eer den anden kasket på. Vi du give en hånd med i den praktiske de af Bryggens Virkeighed er du vekommen ti at troppe op Lørdag d. 20 august k ved DSBhuset. Bryggens Irkeighed tune ~ r time K : k et : "Gudfugen ". for bøm og voksn e K en Grønne Pa d s: Fodbodkamp B aon park n Team Bryggen.. Masser afbørneaktiviteter Bryggens Virkeighed vi også i år byde på et sandt edorado af aktiviteter ti både de het små og de idt større børn. Aerede inden det egentige program starter, kan forædrene sende deres utåmodige børn ned på Havneparken. Her tager børneateieret godt imod dem og aver forskeige maerier og tegninger i fæesskab med ungerne. Senere på dagen vi der være vaskeægte børnecirkus. Cirkus Bea Donna verdens ve nok mindste cirkus vi opføre en gigantisk cirkusforestiing i det derti indrettede tet. Og så overtager musikpædagogerne Signe Bang, Karen Vinding og Kim Jesus eers tetet og sætter gang i bentøjet på de små. Sidste års het store succes, minitoget fra Sundhom er igen på petten. Medarbejderne på Sundhom har i øbet af ørdag formiddag forvandet Havneparken ti et fudt udbygget jernbanenet, som nemt kan bive en trusse mod seveste DSB. Med miniskinner, skiftespor, Iysregueringer og andet der hører ti en moderne togdrift. Dog ikke forsinkeser, over Ib fra Sundho m. Er man ti en mindre mekanisk form for transport, stier ridekubben igen i år et par ponyer ti rådighed. En kort ridetur kunne måske give inspiration ti et medemsskab af ridekubben. At iat: Der er masser af tibud. Men et godt råd: Vær indstiet på kødanneiser hist og her. Bryggens bedste historie Går du rundt med et brændende ønske om at more og fornøje idt ud over det sædvanige kor af trofaste rygkappere i kiken, er her en ene stående muighed for at få uftet den indebrændte "Standupper". Har du en he umuig ferieopevese du må ud med En morsom overevering eer joken over ae jokes: Så spring ud i det, for mikrofonen er simpethen bare din i ad skiige minutter ti et forhåbentigt øredøvende akkompagnement. Et dommerpane, bestående af ''kandisser" og historieeksperter på Isands Brygge, der ae har med historier at gøre, kårer den bedste storyteer. Dog ikke uden påvirkning af pubikums bifads og mishagsytringer. Bryggens bedste historie. Lørdag k i Havneparken. Et fetkøkken indtager Havneparken Der venter pubikum en opevese af de het store når Husmoderforeningen Brændende Kærighed (Hvor det husmoderige i teatertruppen kommer ind, står stadig som en gåde for redaktionen) opfører det poetiske og meget morsomme stykke: Fetkøkkenet Hovedpersonen i stykket er et vaskeægte mobit fetkøkken. Fabrikeret i Købt af den poske hær i Wrocaw og fragtet ti en garage ved siden af Soyakagfabrikken. Her har fetkøkkenet ti huse, når det ikke er ude og underhode det større og større pubikum. De afbryggeboerne, der en sjæden gang har kørt over Langebro og timed tibragt noge timer i Kongens have har måske stødt på Husmoderforeningen: De sidste somre har truppen nemig optrådt med den sørgmuntre beretning om de 4 sutne sodater: Prima, Osken, Profyaxe og Skrip, som har sat sig sev den store opgave at... få avet noget mad. Så enke er handingen. Og det kan der komme mange finurigheder ud af. Aene sodaternes sprog er et studium værd: En banding af kaudervæsk og voapyk. Så ae på tværs af nationaitet, ader og køn kan få noget ud af stykket. Det vie være at snyde sig sev for en meget seværdig opevese, hvis man ader denne forestiing gå næsen forbi. Men skue det ske, kan man opeve Husmoderforeningen Brændende Kærighed optræde aerede dagen efter i Frederiksberg Have. Dog med et andet stykke som de har optrådt med i denne sommer: Nemig NaboNabo. Fetkøkkenet Lørdag k i Havneparken. H avnefronten: K B ør neate K Børneto Verden s Størst e a K Baon op K Bømetetet: kus Bea Donna. Ponyridning K moderforeningen : qa ~righed opfører "Fetkøkken et " K K K Bømetetet : Rytmik og Leg v. Signe B a n g, Karen Vinding og Kim J esu s. Maharika. F" pinsk D a n setru p. I Bibio ket "Gudfugen ": r børn og voksne. merpane kårer d en a er ste "storyteer" ~ K tensen B a nd m. M aster Fat og Aske J acoby. K Børnenefra Vesterbro fyder 20 år ''Nu har vi spiet ''Kattejammerrock" i 20 år. Hvis vi spier det igen brækker vi os". Så kontant svarer Bo Shiøer på Brygge Badets inteigente spørgsmå om vi mon også hører noge af de game schagere, når Vesterbro Ungdomsgård besøger Isands Brygge på ørdag. "Men vi vi da sørge for at bande numrene. Der vi både være sange fra vores nye LP: "Fremtidens Fok". Men i sipper heer ikke for at høre noget fra de game abums som ''Kattejammerrock" og ''Hjertebod", siger den garvede forfatter der nu har hee 17 LP'er på samvittigheden. Ae med numre skrevet af Bo Shiøer sev og opført af børn og Bieder fra sidste års Bryggens Virkeighed. Fotograf: Hoger A. Pedersen. unge fra Vesterbro Ungdomsgård. En imponerende saming af spøjse, avorige, morsomme og tankevækkende numre med det orkester der i år kan fejre 20 års jubiæum. Vesterbro Ungdomsgård som, med undtagese af trommesageren, øbende har skiftet ud i rækkerne, stier i år op med et 5 mands band og et sted meem 30 og 40 vesyngende børn og unge. 'Vi gæder os meget ti at hise på jer derude, og jeg kan ove jer, at sevom vi er fydt 20 år, så kan man ikke se det på os.", sutter Bo Shiøer. Vesterbro Ungdomsgård Lørdag k i Havneparken. Revanchetørst på Bryggen Med Bryggens hod tændt ti tænder af revanchetørst, er der agt op ti idt af et Bråvaasag, når hodet atter traditionen tro tørner ud mod Baonparken på den Grønne Pads ørdag k..oo. Dermed indeder kampen Bryggens Virkeighed 3. Efter sidste års ydmygende nederag på hee 14 ti Bryggehodet, som endda var forstærket af enkete semiproffer fra Bodkubben Heka, er vi mange der tørster efter revanche. Veinformerede kider har overfor Bryggebadet berettet om, at fraktioner af unge spiere fra Baonparken er set i træningsejr på den grønne pads. Og ved redaktionens sutning er der forydender om, at Bryggen har uhørt svært ved bare at få stabet et hod på benene. Men forhåbentig smier hedet, de skråsikre marginaer og soen idt på Team Bryggen den dag. Som noget nyt er der arrangeret præmieoverraskese i bedste 'Ibur de Francesti senere på Havneparken. Sponsoreret af Bryggebadet (i bedste L'Equipesti). En ekstra motiviation ti spierne er ikke bot præmierne, men især en tastærk supportbøge ti at fankere arenaen på ørdag. Fodbodkamp BaonparkenTeam Bryggen Lørdag k Den G11tnne Pads. ved Artierivej Besøg fra "Out of Space" Foregår der i virkeigheden en gigantisk poitisk infitration for øjnene af de sagesøse og uskydige bryggeboere? Noget kunne tyde på det, efter at Bryggebadets poitiske redaktion via et angt researcharbejde er kommet ind bag facaden på et tifædigt rockband. Bag det forhodsvis anonyme navn: "Per Christensen Band", gemmer der sig rent faktisk to "hardcore" poitikere, der så sent som i efterårets kommunavag overhaede såve kommunisterne, de kristeige og centrumdemokraterne i anta af stemmer. Det Kosmiske Parti hedder den ny komet på den poitiske stjernehimme. Og de poitiske "agitatorer" er ingen ringere end Master Fatman himsef og nr 5 på isten Per Christensen. Sidstnævnte opnåede hee 27 personige stemmer ti kommunavaget. At Per Christensen Band har taget to poitiske gidser med b.a. Aske Jacoby kendt for sin medvirken i store danske bands som Sanne og C. V. Jørgensen gør ikke infitrationsforsøget mindre. Sev har Per Christensen Band ikke tænkt sig at bruge koncerten som poitisk manifest. Ikke i snæver kosmisk forstand forstås. Orkesteret vi begå et sandt retrospektivt 70'erinspireret sangview, med en stort isæt af sociareaisme og beretninger om sagsbehandere m.v. Det er med andre ord et spændende orkester, der ørdag aften træder ind på scenen. Per Christensen Band Lørdag k Havneparken.

5 8 18. august 1994 Aktue t fra Hans Tausens Kirke Gudstjeneste is te Søndag d. 21. august k. 1 O: Fabritius Søndag d. 28. august k. 10: Fabritius, kirkefrokost konfirmandforberedese og konfirmation Konfirmationer i 1995 finder sted: fredag den 12. maj (St. Beded ag) og søndag den 24. september k. 10 Indtegning ti konfirmationsforberedese ska ske i september måned på kirkekontoret, Hafdansgade 6, (se venigst rubrik for indensogns vejviser ). dåbseer navneattest medbringes!!! Konfirmationsforberedesen, euer som det popuært kades "at gå ti præst" finder sædvanigvis sted i okaet på. sa i menighedshuset hver mandag k undtagen i de respektive skoeferier. Første undervisningsdag er mandag den 3. oktober k.4. indensogri's vejviser Sogne og studenterpræst Hans Anker Jørgensen, KBF+BM, Engandsvej 150, tf tirsdag k Træffes i kirken: Thrsd. + fred. k , tf Træffes på KUA: Tirsd., onsd.+ torsd. k , tf Sognepræst Bjarne Fabritius Pete.rsen,.Qets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, Uf Træffes i kirken tirs<. t.orsd. og ørd. k Mand. k og 008(1. k Tf Kirkekontor Kordegn Chr. Lind, Med uenig hisen Bjarne Fabritius, sognepræst. Hafdansgade 6,1 tf Træffes dg!. k , tirsd. ti. k , ørd. k Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes hverdage k på tf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. v. tf , bedst k undt. mand. Menighedsrådets formand Michae Riis, Reykjaviksgade 5, tf Hans Tausens Børnekor Thrsdag den. september tager Han.s Tausens Børnekor hu på sin tredje sæson. Vi synger, hoder korprøve hver torsdag k for begyndere og k for de idt øvede. Ae børn fra tredje kasse og opefter er vekomne. Her på Bryggen har koret en særig reevans for børn, der har sunget i Bryggeskoens fotte børnekor indti5. kasse, men som nu fortsætter skoegangen på en skoe uden kor. Dog ønsker vi naturigvis også tigang af de 9 10 årige. Medemskab af koret er gratis. FWE OOS1tGm ISAFJORDSGADE ØBEiAVI S relf.: 'BILTLP.: AI.:r ÆE, ~ MM UDFØRES DØGNsmviCE Kirkeig vejeder Fødse Fødsesanmedese sker ti kirkens kontor senest 4 dage efter barnets fødse. Gu anmedese i udfydt stand samt personige attester medbringes fremsendes. DA b navngivese Anmedese herom foretages på kirkekontoret. Barnets fødsesattest medbringes. Herefter henvender man sig ti præsten om dåben. Viese Prøvesesattest fremskaffes fra RAdhusets bryupskontor. Denne afeveres ti kirkens kontor, efter at aftae om tidspunkt for viese er foretaget med præsten. Begravese Tid og sted for højtideigheden aftaes med præsten, der ska medvirke. Personig samtae Skue der være et eer andet, som De godt vi drøfte med en af os præster, så er De ti enhver tid vekommen ti at ringe og træffe aftae for en samtae enten hos Dem eer præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absout tavshedspigt Kirkefrokost Den sidste søndag i måneden er der efter gudstjenesten kirkefrokost. Der er ejighed ti under tvangfrie former at hygge sig og ære hinanden at kende. Kom og vær med! Kirkebi For beboere på Isands Brygge, der har svært ved at komme ti og fra kirke, er der gratis taxakørse. Man ska bot dagen i forvejen ringe ti kirkekontoret på tf k Dette gæder også, hvis man ikke er tryg ved at gå aene ud om aftenen. Første korprøve den. september starter for ae k , hvorefter sangerne biver fordet på de to hod. Ve mødt. Britta Bugge Madsen, organist i Hans Thusens kirke. Nyt fra Bodkubben Heda Rapport om de okae hete på det grønne græs Føgende kampe bev spiet før sommerferien:. Hod 11/6: SharriHeka 04. En kamp hvor Hekaspierne var kart bedre end deres Iodstandere. Der gik ikke mange minutter før stiingen var 01, måscorer Martin Roesen. Thm Mortensen gjorde det ti 02 efter 15 min. og det var mere end Sharri's spiere kunne kare, den berømte kap begyndte så småt at gå ned. Det ene gue kort efter det andet udøste snart den første udvisning. Det bev 0 3 ved Jesper Christensen og 04 ved Henrik Niesen. I havegens sidste minut bev Henrik N nedagt i det kriminee fet og dommeren dømte straffespark. Det var mere end både spiere og træner fra Sharri kunne kare. Efter at have truet både dommer og Hekaspiere, udvandrede sharrispieme og kampen bev afbrudt. Heka er efterføgende bevet tikendt en sejr på 40 og bodkubben Sharri har faet en bøde, pus et par spiere har fået karantæne. 16/6: Heka Amagerand. Der mødte desværre ingen dommer op ti kampen. Ny kampdato er 30/8 k på Køvermarken Aik Heka 04. En af de såkadte topkampe hvor Heka skue bruge mindst det ene points. Og hviken kamp det bev: Aik fugte godt med det første kvarter, ført an af hodets spiende træner, tidigere topspier Henrik Imre Jensen, men pudseig begyndte Heka's champange fodbod at rue frem. På godt forarbejde af Thomas Marker og Jan J ust bankede Hen.rik Niesen boden i nettet og Heka var foran O. Efter mået sad Heka fustændig på kampen og inden. haveg var sut, var stiingen 02 på et må af Maartin Roesen. Efter pausen fortsatte hodet fra Bryggen det gode spi og Jesper Christensen gjorde det ti 03 på en af kampens bedste detajer. Samme Jesper C bev efter en hav time nedagt i ~traffesparksfetet, og hodets anfører Jan Just gjorde det sikkert ti 04. Cheftræner Dres Berthesen roste efter kampen ae spierne for en god indsats.. hodets pacering efter foråret er en 3. pads, men med en kamp mindre og hvis den vindes igger hodet på en det. pads. 2. Hod 9/6 Heka B esc Heda 1 u Heka Fr.Vaby 5. Træner Finn Weidekamps tropper biver bedre og bedre. Hodet har kun tabt en kamp i foråret, ti tophodet Sønderbro, og igger på en fot 2. pads. 3.Hod 9/6 B1960 Heka 21 12/6 Heka B Bispebjerg Heda 5. Hodeder Jan Nyby får nok inge.n oprykning i Ar. Hodet igger paceret i midten af rækken, men har sået fere af tophodene, b.a. B.90S som kun har tabt den ene kamp. Odboys 9/6 Heka Rødovre Heka Stefan /6 Oympia Heka /6 Pokakamp Hvidovre Heka 10. Ca. 50 roigans fra Bryggen trodsede regnen og drog afsted mod Hvidovre stadion, og de bev ikke snydt. Fejende fot fodbodspi, drama og spænding. De næstædste fra Heka everede en fot indsats mod Hvidovres tidigere divisionsspiere. Efter ordinær spietid var stiingen stadig 00, dog mest på grund af storspi af måmand Aan Osen. i forænget spietid havde Heka noge gode chancer for at afgøre kampen, kun godt spi af Hvidovres måmand, træværket og trætheden gjorde, at boden ikke kom ind. Ca. 5 sek før sidste føjt bragte Hvidovre sig foran 10 og Heka nåede ikke at give boden op før dommeren føjtede kampen af, i øvrigt 2 minutter over tiden. Synd for Broggehodet der havde fortjent en afgørese på straffespark. Hodeder Johnny Hou gaard roste efter kampen hee hodet for en god indsats. Hodet igger i den øverste havde i turnerin gen, med god muighed for oprykning. Super Veteran 1816 Heka Vaby 47. Hodet igger paceret i midten af rækken og far svært ved endnu en gang at rykke op. Cheftræner Nies H vid er dog af en anden mening: Vi sår dem ae i efteråret og det burde være nok ti oprykning. Kommende kampe hod 20/8 k 1500 Heka B950 på Køvermarken 25/8 k 1830 Sønderbro Heka på Køvermarken Odboys 22/8 k845 Vebro Ryvang på Køvermarken 2 hod 25/8 k18.30 Vebro Heka i Vaby idrætspark 3 hod 2518 k 1830 Heka B 1908 på Køvermarken Måaktier Føgende har vundet f. vin Gruppe 4 nr. 39 Henrik Lange, nr. 76 Buketten, nr. 100 Aan Niesen, Nr. 118 Hans Møer. Gruppe 2 nr 16. Jens Kristoffersen, nr. 50 Jan Larsen, nr. 66 G. Amizi, nr. 112 Thor Henriksen. Ekstra trækning nr. 12 Carsten Niesen stavbender, nr. 29 Lisbeth Fritzche Kaffemaskine, nr. 35 Ue Niesen Dampstrygejern, nr. 68 Aan Rasmussen Ekede, nr. 114 Henrik Hove Kaffemaskine. Er vukanen Heka stadig i udbrud i efteråret? Føg med hver gang i Bryggebadet! Med sportsig hisen Jan Sørensen Keimtæpper Amagers største udvag i Keimtæpper. Væg meem 500 stk. Vi har netop modtaget en kæmpe sending som sæges ti uhørt ave priser 170x 240cm. 1595,785. NUKUN ; garant ~?r; :. Fred uttrupetapper Lørd. 1a13 ARTILLERIVEJ 151 e 2300 S TLF Begravese O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem ~~ns Begravesesforretning Amagerbrogade 155 siands Brygge 13 TLF DØGNVAGT 18. august 1994 mærkedage ~ tak tiykke med dagen Er det mon mig, han mener??? Tiykke August! Tiykke Vera! Tiykke Hee og Thrben med de dejige unger! Fra vennerne pd Bryggen BBU's Hanne Dyhrberg har 25 Ars jubiæum fredag den I den anedning er hun vært ved en reception i BryggensBørneog Ungdomscenter k. 13 ti6. Vi håber ved denne ejighed at hise på mange af dem der har haft deres gang i BBU igennem de sidste 25 Ar. Med uenig hisen Bryggens Bøme og Ungdomscenter. En afgående formand, en afgået formand og en aestedsværende bagmand ønskes tiykke med fød sesdagene, hhv. d. 30., 20. og 30. august. ønskes tiykke a( Tømmermændene Vekommen tibage ti Bryggen, Kirsten! Vi venter snart at se dig bandt os. ru:ianeme Løsning af krydsen i nr , ;r~~... TY _,. LO' 1t/fttr IAT' ,_.....,.. ~ ""'' s r J E.< N E > L L E J E o v 11 L. E ~,!(,(... /1 ~ T N?J E H ~ ~ /1 N tv tv c, ;;;,(_... /f o L s ~ E.r v > E..( E E J ~ T /1 /V T E ~?.< o ~.'~,.._.< E ~ s 5 r E tv T E s k' o ;;= F... E 11,( ~ E ;( ZJ t :::. 'J),< ~,.v it 11,.v T.<. E E.,< A ~ c... ;( /1 G E L s E ~... (,(... J 11.,... U04 1;;; ~ s o... Jf'T s E T 1 E v /J E s;.5 o E T,{/ /1.;.,( 11...,(_ E b H ~... Poks nter Cener ror i nd og kutur Poks oka ahoder Genera rorsaming pa Isands Brygge. henhod tiovene offentig gøres indkadese og dagsor den. Vag af dirigent. Vag af reerent. Godkendese ar dagsorden pkt. 1 Oprettese aokaade ing pkt. 2 Vag af 1. broder pkt. 3 Vag af 2. broder pkt. 4 Vag af 3. broder Åben debat: Hvordan højnes mora og etik okat. v. foredragshoder / 3. broder P. V. Thomsen Mødet kun tor medemmer a POKS. Mødested og tidspunkt opyst i medemsbadet. 1. Basun Chaufførsøges tisands Brygges Apotek Chauffør søges ti transport af medicin 1 2 timer dagig, fra k. ca Derkræves påideighed, punktighed og naturigvis kørekort. imeøn ca. 100 kr. Henvendese skriftigt og/eer pr. teefon ti K. Overgaard siands Brygges Apotek siands Brygge ooKbhS Tf Navn/ ad&'nr:. ", ' EFTER FERIE TILBUD.. '.: t ' +..(j). HAR DIT KAMERA VÆRET UHELDIGT? MASKEENTUR/SANDET ELLER BARE UDSKIFTES SA BYT TIL NYT UANSET STAND GI'R VI MIN. 200, KR. FOR DIT GL. KAMERA. F.EKS. VED KØB AF RICOHLX33W 695, TASKE 100, /ALT 795, : DIT GL. KAMERA :200, DIN PRIS FOR ET NYT SMART KAMERA 595, OG SA KAN DET TALE SAND, VAND OG SNE NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIRO FAX Løsning på krydsen kan afeveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, ti og med søndag d. 28. august 1994 k. 19. Bandt de rigtige øsninger trækkes od om et gavekort på 100 kr. ti EDEKA v/ Per Toft. Vi offentiggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 1. september. HWJG SKuF TIL 1 SY f, ~ie MY'TC RUN FA!TS s~ O /?.G.,,"",~,., SÆL SYM811L EN,;, ENGJ... TONE 'FVGT N/NN DE' N Bt'I>ST"E' ille f/vit: IIUGfRJ./ s~ SIDt <;tuf'pt ~DTET :z. &ocoos. 6Y VÆJ:S1U SAMJ.I'N Sot)~W IDA<:. foi Eit tok.tf' IJ>WBtn TEH~T ral..oeo IC. /V i~ O FJo ~>i FI>,._V/.If, RD~. ~!.øv SIDST Ti.. 'b~y~m F/EM ~ TAL 'ff'ij F4U J! 'DIGT Vt.< (.(G H!()" HHJ K~ D ~()& TAL ( I'Qofr:.) d2.0 8 q' d 'F<Ji to. s,..o.. NI N~ Aerr.s /<.Ir""~ Me.(... O" FeR. J.I6ES REDWT"K SK1t8 ~~~~~ TOW'fi.J \/ AD VI / '0. Fff> j... tltså 5E'L. BA~E O[) SV(..5rrbOeD ~Y f. E' TID!> 'R)/iiC Kryds& tværsvinder Vinc.e1 afkrydsen i Bryggebadet nr. 12 bev: Kirsten Overgaard, Thorshavnsgade 16, 3. tv. PÆN NAT 02116T 610fD PRIK pi 'E' f o.'x.. fæl GIEN ET'~ _,.,, ~ O(', 9

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen.

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen. 28. oktober 1993 1. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Skoleudvidelse på vej Skolen på lsiands Brygge vil være fuldt udbygget til 1 O. klasse inden år 2000 I en samtale med skole- og kulturborgmester 1bm Ahlberg

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 30. oktober 1997 5. årgang nr. 18 BRYGGEBLADET Kirsebæralleen plantes nu i Havneparken Fredag d. 7. november tager borgmester Bente Frost det første spadestik til plantningen af 134 træer langs Havneparken

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Dyrere huslejer i vente

Dyrere huslejer i vente 1 O. marts 1994 2. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Dyrere huslejer i vente LLO med i udarbejdelsen aflejelovsforslag, d er forringer lejernes kår væsentligt Bryggebladet er kommet i besiddelse af et ændringsforslag

Læs mere

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne 13. juni 2001 9.årgang nr.11 BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN Storbyliv Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse, som igen afspejler et sundt, respektfuldt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere