BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013"

Transkript

1 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område FFV Spildevand A/S` budget og regnskab FFV Spildevand A/S` Indtægter Tilslutningsbidrag Forfaldstidspunkt Bidragets størrelse Boligenheder Erhverv Blandet bolig og erhverv Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. af en boligejendom Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. af en erhvervsenhed Henstand og lån Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse: Opkrævning af bidrag: Målerdata: Ledningsbrud: Særbidrag Vejbidrag Statsveje: Kommunale veje og private fællesveje: Private spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg, som tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg FFV Spildevand A/S` overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg FFV Spildevand A/S` overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udtræden af FFV Spildevand A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til FFV Spildevand A/S Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i FFV Spildevand A/S Kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S Udgiftsfordeling Bidrag Opsigelse af kontrakt Tilslutning ved frivillig aftale med FFV Spildevand A/S Tømningsordning for bundfældningstanke Tømning af samletanke Fælles bestemmelser Vedtægtens ikrafttræden

3 Betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 med senere ændringer, herunder lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love har Kommunalbestyrelsen godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet et af spildevandsforsynings-selskabet FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg eller har en bundfældningstank eller samletank. 1. Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er ejet af FFV Spildevand A/S. Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under FFV Spildevand A/S. FFV Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder de offentlige spildevandsanlæg samt private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S 1. FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg er defineret i spildevandsplanens kloakoplande. Under FFV Spildevand A/S hører de i spildevandsplanen omtalte spildevandsanlæg. FFV Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S. 1 Forpligtigelser for FFV Spildevand A/S og kunder I spildevandsplanens kloakoplande hvor FFV Spildevand A/S ejer spildevandsanlægget, er FFV Spildevand A/S forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen af hver enkelt ejendom. I de i spildevandsplanen kloakerede oplande er FFV Spildevand A/S forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. I spildevandsplanens kloakoplande hvor FFV Spildevand A/S ejer spildevandsanlægget, er grundejerne forpligtede til at tilslutte sig FFV Spildevand A/S kloakker, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen 2. Alle ejere af ejendom inden for et kloakopland er forpligtede til at tilslutte sig det af FFV Spildevand A/S anviste spildevandsanlæg når tilslutningsmulighed foreligger samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser Jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a Jf. miljøbeskyttelsesloven 28 stk. 4 3

4 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab Der vedtages hvert år budget og godkendes regnskab for FFV Spildevand A/S` udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om FFV Spildevand A/S` forventede udgifter og indtægter. FFV Spildevand A/S` regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og tilhørende administration af FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg, privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S 3, indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg, samt udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond 4. FFV Spildevand A/S` regnskab indeholder ligeledes indtægterne fra grundejere af fast ejendom, der opkræves bidrag for at aflede til et af FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg eller for at være kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. Der kan over regnskabet opsamles midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den af Kommunalbestyrelsen vedtagne spildevandsplan. For den obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke i Faaborg-Midtfyn Kommune udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningsordningen samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter FFV Spildevand A/S` udgifter dækkes af indtægter fra tilslutningsbidrag, vandaflednings- bidrag, særbidrag samt vejbidrag. FFV Spildevand A/S fastsætter engang årligt størrelsen af tilslutningsbidrag, vandaflednings bidrag samt særbidrag, og Kommunalbestyrelsen godkender disse for det kommende år. 3.1 Tilslutningsbidrag Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et tilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før 1. januar 2010 var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. Helårsboliger, hvor kommunalbestyrelsen har meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, tilbydes kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S. De nærmere betingelser for medlemskabet fastlægges i en kontrakt. Der henvises til afsnit 7 i nærværende betalingsvedtægt Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen, eller når beregningsgrundlaget ændres. Når der fremsendes opkrævning på tilslutningsbidrag, er betalingsfristen 30 dage. 3 4 Jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a Jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 4

5 3.1.2 Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget for bolig Opkræves som et standardbidrag. Standardbidraget udgjorde pr. 1. juli kr. eksklusive moms pr. boligenhed. Tilslutningsbidrag for rækkehuse/boligblokke mm. Opkræves som standardbidrag Standardbidraget udgjorde pr. 1. juli kr. eksklusive moms pr. boligenhed. For tæt-lavt boligbyggeri og boligejendomme med 3 eller flere boligenheder på samme matrikel opkræves 2/3 af standardbidraget pr. boligenhed. Bidraget kan dog aldrig blive lavere end de faktisk afholdte udgifter til etablering af stikledning til matriklen. Tilslutningsbidrag for erhverv Opkræves som standardbidrag. Standardbidraget for erhvervsejendomme i byzone udgjorde pr. 1. juli kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent på normalt 40 %. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Standardbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg-jordarbejde. Reguleringen sker en gang årligt pr. 1. januar efter det pr. 1. juni gældende indeks. Tag- og overfladevand For ejendomme, der ikke tilsluttes for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilslutter dette til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det gældende standardbidrag. Særlige tilfælde FFV Spildevand A/S kan i særlige konkrete tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter Boligenheder Under boligenheder hører ejendomme, der er anvendt eller udlagt til helårsbeboelse samt fritidshuse og tilsvarende bebyggelse. For disse gælder, at tilslutningsbidraget opkræves ensartet pr. boligenhed. (parcelhus, rækkehus, stuehus, etagebolig, andelsbolig, ejerlejlighed m.v.). Landbrugsejendomme uden afledning af spildevand og regnvand til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg fra driftsbygninger regnes som almindelig boligenhed. En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken, og definitionen en boligenhed vil således bl.a. omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. For boligenhederne gælder, at tilslutningsbidraget er ens. 5

6 3.1.4 Erhverv Som erhvervsejendomme regnes ejendomme såsom industri, håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kontorer og byggeri i øvrigt som ikke kan henføres til beboelse alene. Endvidere regnes landbrugsejendomme med spildevandsafledning til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg fra driftsbygninger som erhvervsejendom. Erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene - dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg med andet end husspildevand fra boligen Blandet bolig og erhverv For ejendomme, der indeholder såvel boligenheder som erhvervsenheder, betragtes hele ejendommen som erhverv og pålignes erhvervsmæssigt tilslutningsbidrag for hele ejendommen Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. af en boligejendom. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ved udstykningen ikke er forsynet med stik. FFV Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. af en erhvervsenhed. Udstykning i byzone Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me). Dette gøres kun, hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og hvis det betalte tilslutningsbidrag dengang af kommunalbestyrelsen blev fastsat lavere end standardbidraget. 5 Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede erhvervsejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det af Kommunalbestyrelsen nedsatte bidrag, der oprindeligt blev opkrævet for ejendommen. Det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Forøgelse af grundareal i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: 5 Jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 5. 6

7 Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen minus det tilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Hvis der tidligere er betalt tilslutningsbidrag, for det areal der forøges med, opkræves ikke yderligere tilslutningsbidrag. Forøgelse af bebygget areal i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Henstand og lån Der ydes ikke lån ved betaling af tilslutningsbidrag, men der kan eventuelt indgås en betalingsaftale. 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er omfattet af vedtægten og er tilsluttet et spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse: Bidraget udgøres af to elementer: Fast bidrag Opkræves pr. spildevandsstik ført frem til grundgrænsen. Opkræves pr. spildevandsstik ført frem til grundgrænsen, når den fysiske tilslutning er sket. Variabelt bidrag Beregnes som et bidrag målt vandforbrug i enheden [m 3 ] eller ud fra et skønnet vandforbrug, dog med følgende nærmere bestemmelser for henholdsvis bolig og erhverv Opkrævning af bidrag: Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlægget. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet FFV Spildevand A/S 6, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlægget, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også opkræves vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette 6 Jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7a 7

8 gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt FFV Spildevand A/S` spildevandsanlægget. Der opkræves endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. FFV Spildevand A/S kan nedsætte eller fritage en ejendom for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgeboringer og regnvand fra VAgodkendte anlæg, hvis regnvandet opsamles og anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning 7, og såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for FFV Spildevand A/S, eller når miljømæssige forhold taler herfor. Sådanne tilfælde kunne f.eks. være opsamling af regnvand til anvendelse af toiletskyl. Der betales som udgangspunkt fuldt vandafledningsbidrag for afledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand og opsamlet regnvand til FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg. Dog kan FFV Spildevand A/S efter en konkret vurdering: - Nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger til FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg. - Nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg. - Nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VAgodkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsrenseforsyningsselskab spildevandsrensenalæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder transport ledning til spildevandsrenseanlægget. Boligenheder: Uden godkendt vandmåler skønnet forbrug For en boligenhed uden godkendt vandmåler fastsættes et normalforbrug på 170m 3 pr. år pr. boligenhed og 90m 3 pr. år. for ældre-, ungdoms- og fritidsboliger. Med godkendt vandmåler Når der opsættes en godkendt vandmåler, betales der efter forbrug fra den førstkommende 1. i måneden efter, at FFV Spildevand A/S har modtaget skriftlig meddelelse herom. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. i måneden efter, at FFV Spildevand A/S har modtaget skriftlig meddelelse herom. 7 Jf. lov om vandforsyning m.v. 8

9 Vandmåleren skal være godkendt af en almen vandforsyning. Vandforsyningens aflæsningskort er grundlag for beregning af vandafledningsbidraget det aktuelle år. I visse tilfælde fremsender FFV Spildevand A/S et aflæsningskort. Erhvervsejendomme: For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. I særlige tilfælde beregnes vandafledningsbidraget ud fra målt vandmængde i tilløb til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. Fradrag af vandafledningsbidrag ved opsætning af bimåler Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion (procesvand), og som ikke tilledes FFV Spildevand A/S spildevandsanlæg. Fradrag kræver, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en af FFV Spildevand A/S godkendt bimåler eller på anden måde opgøres efter aftale FFV Spildevand A/S. Bimåleren, som anskaffes og monteres for virksomhedens egen regning, skal være fastmonteret og opsat af autoriseret VVS- installatør. FFV Spildevand A/S opkræver fast gebyr for administration af fradrag. Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft. Fritagelse gives først fra den endelige godkendelse af bimåler og beregningsgrundlag. Fradrag for vand, der ikke tilledes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg opnås ved at sende en anmodning til FFV Spildevand A/S med begrundelse for det ønskede fradrag herunder dokumentation for, at vandforbruget vedrører erhvervets primærproduktion Målerdata: Aflæsning FFV Spildevand A/S` kunder har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til FFV Spildevand A/S. Hvis en af FFV Spildevand A/S` kunder ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan FFV Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m 3 pr. år Ledningsbrud: Hvis vandforsyningen i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyning ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud, reparation af dette samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. 9

10 Ved reduktion af vandafledningsbidraget beregnes det bidragspligtige forbrug som gennemsnit af de sidste 3 års vandforbrug. 3.3 Særbidrag Der opkræves ikke særbidrag for virksomheder med godkendt udledningstilladelse. FFV Spildevand A/S kan dog kræve særbidrag for spildevand, der tilkøres renseanlæg eller i tilfælde, hvor der fra en virksomhed tilledes spildevand, som er en driftsmæssig ufordel for spildevandsanlægget. Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med FFV spildevand A/S spildevandsanlægs etablering og drift. 3.4 Vejbidrag Statsveje: For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje: For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til FFV Spildevand A/S på maksimalt 8 % pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Procentsatsen fastlægges af kommunalbestyrelsen én gang årligt. 4. Private spildevandsanlæg 4.1 Private spildevandsanlæg, som tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg, fastsætter FFV Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens almindelige bestemmelser herom. Når en ejendom er tilsluttet FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg, skal den enkelte grundejer afholde udgifter til udskiftning, drift og vedligeholdelse af den private del af stikledningen herunder rensning og spuling af kloakrørene. Situation 1. Situation 2. Skelbrønd Offentligt Skel Privat Offentligt Skel Privat 10

11 Areal Grund Areal Grund Det fremgår af disse illustrationer hvor FFV Spildevand A/S` vedligeholdelsespligt ophører og hvor den enkelte grundejers ansvar for egne afløbsledninger starter. Situation 1: Skel er skilleflade mellem FFV Spildevand A/S og privat ledningsanlæg. Situation 2: Skelbrønd (1 meter indenfor skel) er skilleflade mellem FFV Spildevand A/S og private ledningsanlæg. Skelbrønden tilhører det private ledningsanlæg. Det fremgår af disse illustrationer hvor FFV Spildevand A/S` vedligeholdelsespligt ophører og hvor den enkelte grundejers ansvar for egne afløbsledninger starter. Stikket anses for offentligt frem til matrikelgrænse uanset placering af skelbrønd. Ved kloakering med pumpestation som skelbrønd anses pumpe stationen for offentlig. Stikledning fra matrikelskel til pumpe er offentlig. Stikket anses for offentligt frem til matrikel skel. Ved tilslutning af facade ejendomme opfattes ét stik pr. matrikel som offentligt helt frem til skel. Alle forgreninger/sideledninger betragtes som private. Signaturforklaring 11

12 4.2 FFV Spildevand A/S` overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at FFV Spildevand A/S skal overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. FFV Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. En forudsætning er dog at grundejerne afholder eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 4.3 FFV Spildevand A/S` overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af FFV Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved FFV Spildevand A/S` overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere aftales, hvorledes anlægget skal dimensioneres og udføres for at kunne tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. FFV Spildevand A/S kan forlange, at detailkloakanlægget dimensioneres og udformes således, at det er forberedt for tilslutning af opstrøms / ovenfor liggende arealer. Udstykkerens meromkostninger hertil dækkes af FFV Spildevand A/S efter særskilt aftale. Efter FFV Spildevand A/S` overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens almindelige bestemmelser herom. 5. Udtræden af FFV Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg) 5.1 Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det pågældende kloakopland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af FFV Spildevand A/S med grundejere inden for de pågældende oplande, kan FFV Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en bolig-/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 40 % 35 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 5.2 Økonomisk kompensation til FFV Spildevand A/S Hvis FFV Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig-/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan FFV Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af FFV Spildevand A/S, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, FFV Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 12

13 5.3 Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af FFV Spildevand A/S, kan Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 6. Genindtræden i FFV Spildevand A/S En ejendom, der tidligere er udtrådt af FFV Spildevand A/S helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, FFV Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 7. Kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S Enkeltejendomme for helårsbeboelse, der får påbud om forbedret spildevandsrensning vil blive tilbudt kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S 8. Dette indebærer at FFV Spildevand A/S forestår udførelse, drift og vedligeholdelse af et spildevandsanlæg der opfylder påbuddet. Kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S omfatter ikke afledning af tagvand og andet overfladevand. Grundejeren skal selv forestå afledning af dette. Dette indebærer at FFV Spildevand A/S foreslår udførelse, drift og vedligeholdelse af et spildevandsanlæg der opfylder påbuddet. Kontraktligt medlemskab af FFV Spildevand A/S omfatter ikke afledning af tagvand og andet overfladevand. Grundejeren skal selv forestå afledning af dette. For erhvervs- og fritidsejendomme kan der ikke indgås kontraktligt medlemskab med FFV Spildevand A/S. 7.1 Udgiftsfordeling FFV Spildevand A/S bestemmer, hvilket spildevandsanlæg der skal etableres på ejendommen, ud fra hvad der er økonomisk mest fordelagtigt for FFV Spildevand A/S. Når kontrakten er underskrevet, tinglyses anlægget på ejendommen. En grundejer kan vælge en anden spildevandsløsning, end den FFV Spildevand A/S tilbyder dog ikke tilslutning til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. Grundejeren skal selv betale merudgift til anlæg og evt. fremtidig drift. Udgifter til omlægning af private ledninger, etablering og vedligeholdelse af bundfældningstank, udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand påhviler ejendommen. Anlægget skal være forsikret af grundejeren af ejendommen. Ejendommen skal indgå i den obligatoriske tømningsordning. Det er FFV Spildevand A/S, der afholder omkostningen til tømning af bundfældningstanken. 8 Jf. lov om miljøbeskyttelsesloven 30 stk. 4 13

14 7.2 Bidrag Ejendommen bliver sidestillet med ejendomme, der er tilsluttet FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg og betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. 7.3 Opsigelse af kontrakt FFV Spildevand A/S kan kun opsige kontrakten, hvis ejendommen tilsluttes FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. Ejendommen vil i et sådant tilfælde ikke blive opkrævet yderligere tilslutningsbidrag. Hvis grundejer ønsker at opsige kontrakten, kan det betragtes som udtræden af FFV Spildevand A/S. Bestemmelser herom er nærmere beskrevet i afsnit Tilslutning ved frivillig aftale med FFV Spildevand A/S Ønsker en grundejer uden for et i spildevandsplanen planlagt kloakopland at blive kloakeret, kan denne indgå en frivillig aftale med FFV Spildevand A/S. Aftalen fastsætter fremtidig ejerforhold samt økonomisk afregning i forbindelse med tilslutningen til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. 9. Tømningsordning for bundfældningstanke Ejendomme med bundfældningstank er omfattet af regulativet for tømning af bundfældningstanke og opkræves bidrag herfor. Taksten fremgår af FFV Spildevand A/S` takstblad. Tømningshyppigheden fremgår af regulativet for tømning af bundfældningstanke. 10. Tømning af samletanke Ejendomme med samletank er omfattet af regulativet for tømning af samletanke. Taksten fremgår af FFV Spildevand A/S` takstblad. Der betales efter målt vandforbrug. Grundejere af samletanke skal selv sørge for transport til et af FFV Spildevand A/S nærmere anvist rensningsanlæg. 11. Fælles bestemmelser Betaling af bidrag: Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Der tillægges moms på samtlige bidrag. Tilslutning til offentlig kloak: Grundejere af en ejendom inden for kloakoplande, der er planlagt kloakeret i den gældende spildevandsplan er pligtige til at fremsende tegninger og færdigmelding kloakkort til Kommunen FFV Spildevand A/S som dokumentation for tilslutning. Sammen med opkrævning af tilslutningsbidrag gives en frist på 3 måneder fra faktura dato til at tilslutte ejendomme til FFV Spildevand A/S` spildevandsanlæg. 14

15 Øvrige bestemmelser: Kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Skader og driftsgener på FFV Spildevand A/S` anlæg der er forårsaget af ulovlig udledning, skal erstattes af skadevolderen. 12. Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den Hans Jørgensen / Benny Balsgaard Borgmester Kommunaldirektør 15

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt For håndtering af Spildevand i Faaborg-Midtfyn Kommune

Betalingsvedtægt For håndtering af Spildevand i Faaborg-Midtfyn Kommune Betalingsvedtægt For håndtering af Spildevand i Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Spildevand A/S 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Betalingsvedtægtens område... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Betalingsvedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3 NFS Spildevand

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune...2 1 Vedtægtens område...2 2 Kloakforsyningens budget og regnskab...3

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere