FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings ENERGIFORSYNING I DANMARK"

Transkript

1 s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK FREMTIDENS ENERGIFORSYNING I DANMARK 1

2 1. FREMTIDENS ENERGIFORSYNING i Danmark s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK Juni 2010 Masnedøgade København Ø Tlf.: PRESSEKONTAKT: Tlf.: INDHOLD 1. Fremtidens energiforsyning i Danmark Energibesparelser er en forudsætning Vejen til en alsidig og sammenhængende energiforsyning Energi fra vind Solenergi Biomasse fra skov Biomasse fra landbrugsarealer Biomasse fra naturarealer Biogas Varmepumper er en del af den intelligente løsning Geotermi - et lovende potentiale Bølger og andre energiteknologier på vej frem Den vej, vi ikke skal gå s bud på energiforsyning i år mener, at det nuværende energiforbrug skal halveres og den danske energiforsyning i 2040 skal baseres på 100 procent vedvarende energi i balance med naturen. De valg, der træffes i en energiforsyningspolitik, har betydning for vores natur og miljø, fordi det handler om brug af arealer, global opvarmning og forurening. Derfor har udarbejdet denne energiforsyningspolitik. Det er et realistisk bud på en vej til en vedvarende energiforsyning i balance med natur og miljø. Vi kan få det hele: En rig og mangfoldig natur og et energisystem, der ikke bidrager til den globale opvarmning eller skaber væsentlige lokale forureningsproblemer. Vi skal tage et opgør med vanetænkningen, koordinere indsatsen og foretage fremsynede investeringer. Til gengæld vil vi om 30 år have et samfund med langt mindre røg, støj og møg, mindre afhængighed af ustabile energimarkeder samt en bedre natur- og miljøtilstand. Det kræver imidlertid politisk vilje, for markedet kan ikke styre udviklingen af sig selv. Der skal skabes lovgivning og økonomiske incitamenter, som får udviklingen til at gå hurtigt i den rigtige retning. Omstillingen af energiforsyningen fra fossile brændsler til 100 procent vedvarende energi er en af tidens største udfordringer. Vedvarende energi er ikke bare én ting. Der er behov for at sammensætte flere forskellige vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Prioriteringen mellem de forskellige vedvarende energikilder er af stor betydning for natur og miljø. mener, at der først og fremmest 2 3

3 skal satses på energi fra vind og sol, og at biomasse kan bidrage, når det kan udnyttes i balance med naturen. En central udfordring, især ved biomasse, er, kampen om arealer, arealer skal opfylde mange behov f.eks. natur, fødevare- og energiproduktion. For er det vigtigt, at energiforsyningen ses i sammenhæng med andre politikområder som landbrugs- og naturpolitikken. Som største grønne organisation ønsker vi at være med til at tage ansvar for, at den fremtidige energiforsyning giver størst mulige fordele for natur og miljø. MÅLENE ER: Halvering af energiforbrug inden procent vedvarende energiforsyning i 2040 mener, at Danmark skal tage ansvar for eget energiforbrug. Det betyder, at vi som minimum skal producere en mængde vedvarende energi, der modsvarer vores forbrug. Derfor skal vi både gennemføre kraftige energibesparelser, energieffektivisere og omlægge vores energisystem til vedvarende energi. At vedtage en tidsplan for en egentlig udfasning af kul, olie og naturgas over en 30-årig periode med klare delmål for 2020, 2030 og 2040 som en del af den kommende politiske energiaftale. At udarbejde en national handlingsplan for energibesparelser med klare mål og midler. At fastsætte mål for udbygningen af de forskellige typer vedvarende energiteknologier i 2020, 2030 og Figuren illustrerer, hvilke vedvarende energiteknologier fremtidens energiforsyning skal bestå af, samt hvilke teknologier, der skal bidrage mest i fremtidens energisystem. 4 5

4 2. ENERGIBESPARELSER ER EN FORUDSÆTNING mener, at en forudsætning for, at vi kan få et samfund, baseret på 100 procent vedvarende energi, er, at der skal iværksættes massive energibesparelser. Der skal ske en halvering i forhold til det nuværende energiforbrug. At gennemføre en omlægning til grøn ejendomsbeskatning, dvs. indføre energimærkning af alle bygninger med faste intervaller og basere ejendomsbeskatningen på denne mærkning. At etablere støtteordninger for energirenovering af bygninger. At sikre pakkeløsninger til husejere, der i forbindelse med renovering tænker alle typer af energibesparelser ind også forberedelse til enten fjernvarme eller jordvarme. Halveringen af energiforbruget skal ske i hele samfundet. Især bygninger har store potentialer for både at bruge langt mindre energi samt skifte til energikilder, der er vedvarende. Erhvervslivet har store potentialer i såvel lavere energiforbrug og genvinding af varme fra processer både egne og naboens. Transportsektoren står over for et paradigmeskifte fra forbrændingsmotoren til elmotoren, hvilket i sig selv vil give en kraftig reduktion i energiforbruget, fordi elmotoren er meget mere energieffektiv. Boliger/husholdninger Jo ældre en bolig er, desto mere energi forbruger den. Derfor er det nødvendigt at gennemgå den danske bygningsbestand, startende med de ældste, og sikre en systematisk energirenovering fra Gedser til Skagen. Det vil kræve støtteordninger og andre økonomiske incitamenter for at lykkes. Boligopvarmning står for en stor del af energiforbruget. Energimærkning skal danne grundlag for ejendomsbeskatning. 6 7

5 Fremtidens elmåler kan oplyse forbrugeren om, hvornår prisen på el er lav. Virksomheder/erhvervsliv Erhvervslivet mangler incitamenter til at gennemføre de nødvendige energibesparende tiltag. Det handler f.eks. om, at gøre energibesparelser til en god forretning samt at indføre afgifter, som gør det fordelagtigt at udnytte overskudsvarme fra processer og ventilation. At afskaffe aftaler om billig energi til storforbrugende virksomheder. At stille krav til de storforbrugende virksomheder om energieffektivisering og besparelser. At indføre en afgiftsstruktur og tilskudsordninger, som sikrer maksimal udnyttelse af spildenergi såvel internt i virksomheden som lokalt imellem virksomheder. Transport Transportens omstilling til vedvarende energikilder er en af de helt store udfordringer. Først og fremmest skal der flyttes mere persontransport over på kollektiv transport, hvilket nedsætter antallet af personbiler og dermed også løser trængselsproblemer. Fremtidens biler skal være elbiler, der kører på vedvarende energi. Desuden skal også godstransporten i langt højere grad over på jernbane. mener, at der skal sættes gang i omlægningen til elbiler hurtigt. Elmotoren er i sig selv langt mere effektiv end forbrændingsmotoren: Hvis vores to millioner personbiler i dag skiftes ud med to millioner elbiler, så reduceres det teoretiske forbrug på 81 petajoule til 16 petajoule (1 petajoule svarer til ca. 30 millioner kilowatt-timer). Og det er vigtigt, at elbiler udstyres med lade-intelligens, så opladningen udskydes til om natten, hvor der er overskud af el fra vindmøller. I overgangen til elbiler skal der skabes større incitamenter til at vælge biler, der kører langt på literen samt til hybridbiler. Det gælder også for varevogne og andre firmabiler. Selvom hybridbiler ikke er markant mere energieffektive end konventionelle biler, så er de med til at bane vejen for elbil-revolutionen. At sikre en mere attraktiv kollektiv transport, som kan konkurrere med privatbilismen på tid, tilgængelighed og komfort samt indføre de økonomiske incitamenter, der kan flytte folk over i den kollektive transport. At udarbejde en plan for faciliteter til opladning af elbiler i sammenhæng med et intelligent elnet. At indføre økonomiske incitamenter til at vælge jernbane frem for lastbil til gods. 8 Energibesparelser er en forudsætning 9

6 3. VEJEN TIL EN ALSIDIG OG SAMMENHÆNGENDE ENERGIFORSYNING I 2040 vi bruger om et sammenhængende fleksibelt el-system, som kan styre strømmens bevægelse til og fra forbrugeren. Yderligere fordele kan opnåes, hvis også det stigende antal elektriske apparater udvikles, så de kan spille sammen med det intelligente net. Eksemplet her er fremtidens vaskemaskine, som for det første trækker varmt vand fra husets varmepumpesystem og for det andet spiller sammen med elnettet, så den først starter, når elprisen er lav typisk om natten. Fremtidens energisystem skal skabe sammenhæng mellem mange forskellige energiteknologier. Energiforsyningen anno 2010 består af få, dominerende forbrændingsteknologier. I 2040 skal vi have et avanceret energisystem, som er åbent for en bred vifte af vedvarende teknologier. Vejen dertil kræver en overordnet plan med klare mål og midler til at fremme det rigtige og udfase det forkerte. Vejen til et vedvarende energisystem er brolagt med store krav til koordinering. Vindmøllerne er den bedst kendte og mest udbredte teknologi, som derfor også skal spille den vigtigste rolle i et 100 procent vedvarende energisystem. Men vindmøller genererer kun el, når vinden blæser, og derfor er de et godt eksempel på en teknologi, som stiller store krav til fordeling, lagring og forbrug af strøm. Der er typisk mest vind om vinteren og mest sol om sommeren, så solceller og vindmøller supplerer hinanden godt. Eksemplet viser vigtigheden af at udarbejde en langsigtet plan for udbygningen af de forskellige vedvarende energiteknologier i sammenhæng med hinanden, det intelligente elnet samt lagerkapaciteter, som vil kunne opnås især i elbilerne og i varmelagre i varmepumpeinstallationer. Det intelligente el-net er et begreb, mener, at vi som udgangspunkt skal tage ansvar for eget energiforbrug og producere den mængde energi, der svarer hertil. Dette er under forudsætning af et samfund, der ligner det, vi kender i dag. Og Danmark skal ikke isolere sig fra sin omverden. Når Danmark har med varierende energiproduktion at gøre, som vedvarende kilder i høj grad er, så er det vigtigt at indgå i udvekslinger med vores nabolande. At vedtage en plan for hurtig omstilling til et intelligent elsystem, der sikrer en høj fleksibilitet i forbrug og produktion af energi. At stille krav til energiselskaberne om at etablere tilstrækkelig lagerkapacitet i form af f.eks. batterier i elbiler og varmelagre i varmepumpe-installationer. At stille krav i lovgivningen om at elektriske apparater altid skal spille automatisk sammen med et intelligent elnet

7 4. Vindmøller spiller en central rolle i fremtidens energiforsyning. ENERGI FRA VIND mener, at vindenergi skal udgøre en betydelig del af den kommende danske energiforsyning. Derfor er det nødvendigt at udbygge vindkapaciteten både på land og på havet i den nærmeste fremtid, specielt i de kommende 10 år. Vind vil komme til at spille en helt afgørende rolle i en dansk energiforsyning, der udelukkende er baseret på vedvarende energi. Vindenergi er en kendt, gennemprøvet teknologi, som er økonomisk rentabel sammenlignet med andre vedvarende energikilder. I fremtiden vil der blive et større behov for el til blandt andet varmepumper og elbiler. Vind spiller allerede en vigtig rolle i den danske elforsyning, men der er fortsat et stort potentiale i Danmark for en yderligere udbygning af vindkraft. ønsker større vindkapacitet både på land og til havs. Og foreningen peger på opstilling af vindmøller følgende steder: På havet. På områder, der er domineret af store tekniske anlæg. I de danske industrihavne. Ved transportkorridorer det vil sige langs jernbaner og motorveje. På landbrugsjord. har også opstillet en række kriterier for, hvor vindmøller ikke bør stå: I beskyttede naturtyper ( 3-områder). Inden for strandbeskyttelseslinjen. I fredede områder. I Natura 2000-områder, både på land og på havet. I de danske skove. I særligt værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen. At vedtage et nationalt mål for udbygning af vindmøller. At udarbejde et nationalt plangrundlag for en accelereret udbygning med vindmøller i overensstemmelse med ovenstående kriterier. At afskaffe værditabsordningen. At få ændret de nuværende afstandskrav om fire gange møllens højde til overordnet infrastruktur (motorveje og jernbaner). Fortsat at afsætte midler til oprydning af overflødiggjorte bebyggelser i det åbne land, så afstandskrav til bygningerne ikke forhindrer opstilling af vindmøller

8 5. Solceller skal gøres økonomisk attraktiv. solenergi mener, at solenergi skal spille en mere central rolle i fremtidens energiforsyning. Det gælder både solceller til at levere strøm og solvarme til at levere varme. Solceller og solvarme har en lang række fordele som vedvarende energikilde. Solceller og solvarme er en ren energi, der skabes lokalt, og som ikke er afhængig af input fra anden produktion, f.eks. gylle fra svineproduktion. Solceller og solfangere (solvarmeanlæg) kan placeres på eksisterende bygninger som en integreret del af nybyggeri eller i tilknytning til større anlæg f.eks. til fjernvarmeanlæg. mener, at solenergianlæg først og fremmest skal integreres i bygninger, men at større solvarmeanlæg i tilknytning til anden industri er en acceptabel løsning. Solceller: Solceller udgør i dag en forsvindende lille andel af elforsyningen. Der er derfor behov for massive investeringer i en udbygning, så solceller bliver et positivt supplement til fremtidens elforsyning. Prisen har hidtil været en stor barriere, men på baggrund af den seneste prisudvikling og den stigende produktionskapacitet mener, at solceller skal spille en stigende rolle. Det betyder, at der de kommende 5 til 10 år skal iværksættes en række initiativer, som understøtter udviklingen af solceller. Solvarme: Solvarme bruges til varmt vand og opvarmning. Solvarmeanlæg, også kaldet en solfanger, kan konkurrere med konventionelle teknologier. Det gælder både de små individuelle anlæg og de større anlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarme er en modnet og færdigudviklet teknologi, der allerede er økonomisk rentabel. På grund af den lavere solindstråling om vinteren i Danmark fungerer solvarme som regel som et supplement til opvarmning og varmt vand. På trods af, at teknologien er kendt og moden, udgør solvarme en begrænset andel af varmeforsyningen i dag. Der skal derfor sættes gang i udbygningen. I fjernvarmeområderne skal der satses på solvarme i tilknytning til fjernvarmeanlægget. Uden for fjernvarmeområder skal der satses på individuelle solenergiløsninger., Folketing og kommuner: At indføre 30 procents statstilskud til opsætning af solceller på bygninger, indtil de er blevet kommercielt rentable. At vedtage en langsigtet afregningsordning på el, som gør det attraktivt for forbrugerne at investere i teknologien. At vedtage fordelagtige lånemuligheder til store solanlæg og indføre mulighed for samme skattemæssige afskrivninger som for vindmøller. At stille krav om solfangere og solceller på alle offentlige bygninger. At stille krav om etablering af flere store centrale solcelle- og solvarmeanlæg i tilknytning til energiproduktionsanlæg. 14 Regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger 15

9 6. Biomasse fra skov kan spille en stigende rolle i energiforsyningen i takt med et øget skovareal. BIOMASSE FRA skov mener, at biomasse skal være en del af en kommende energiforsyning, men udnyttelsen af ressourcen skal ske i balance med naturen. mener, at skoven skal yde et øget bidrag til energiproduktionen i takt med, at der etableres skov på flere arealer. I Danmark giver skoven allerede et væsentligt bidrag til den danske energiforsyning i form af afbrænding af træaffald, træpiller, brænde og træflis. Disse former for biomasse bruges primært til opvarmning. Skoven er én af vigtigste naturtyper, og den spiller en stor rolle som rekreativt område og for den biologiske mangfoldighed. støtter de statslige mål om, at vi skal have mere skov i Danmark, og i takt hermed kan skovens bidrag til energiproduktion øges. Øget brug af biomasse fra skovene må dog ikke få negative konsekvenser for skovens naturværdi. Mere biomasse fra skoven skal derfor kun udtages i overensstemmelse med en række kriterier for bæredygtighed, som sikrer bevarelse af naturværdierne i de danske skove, f.eks: Forbud mod gødskning, sprøjtning og yderligere dræning. Krav til andelen af dødt ved og gamle træer. Krav om større andel af hjemmehørende arter. Krav om mindst 10 procent urørt skov. At pålægge stat og kommuner at etablere mere skov. At gøre det økonomisk attraktivt for landmænd at omlægge landbrugsjord til skov. At opstille en række kriterier for bæredygtig udnyttelse af biomasse fra skov

10 7. Energipil er en flerårig afgrøde, som kan anvendes til energi, hvis det sker i overensstemmelse med natur og biodiversitet. BIOMASSE FRA LANDBRUGSAREALER mener, at biomasse skal være en del af en kommende energiforsyning, men udnyttelsen af ressourcen skal ske i balance med naturen. Derfor skal dyrkning af energiafgrøder på landbrugsarealer afvejes i forhold til forøgelse af naturarealet og biodiversiteten. Der er mange interesser i den fremtidige anvendelse af landbrugsarealet. mener, at hektar skal udtages af intensiv landbrugsdrift til natur og ekstensiv landbrugsdrift. Samtidig skal svineproduktionen halveres. På den måde frigøres arealer, der anvendes i dag til dyrkning af foder til svin. En øget dyrkning af biomasse på landbrugsjord skal derfor afvejes i forhold til andre interesser såsom natur og fødevarer. mener, at biomasse fra landbrugsarealer fortsat kan spille en rolle i den danske energiforsyning, men det kan udelukkende ske i takt med nedsat svineproduktion og under forudsætning af, at naturen samtidig får mere plads. En intensiv dyrkning af etårige energiafgrøder til energiproduktion vil blot videreføre den nuværende intensive landbrugsdrift med et stort forbrug af pesticider og kunstgødning til skade for natur og miljø. Etårige afgrøder skal derfor ikke anvendes til energiformål. I stedet bør der satses på flerårige afgrøder, hvor man kan undgå sprøjtning og gødskning og dermed give mulighed for en højere biodiversitet end etårige afgrøder. I dag bliver halm udnyttet i de danske kraftvarmeværker. Halm bør tilbageføres til jorden for at opretholde jordens frugtbarhed. Det er s opfattelse, at afbrænding af halm i fremtiden skal fylde mindre og mindre i den danske energiforsyning i takt med omlægning til økologisk landbrug. At stille lovkrav om, at energiafgrøder udelukkende må dyrkes på allerede dyrkede landbrugsarealer. At omfanget af areal til energiafgrøder skal harmonere med målet om, at 1/3 af det danske areal skal være naturområder. At indføre følgende betingelser for dyrkning af energiafgrøder til produktion af biomasse fra landbrugsarealer: At dyrkning skal omfatte flerårige afgrøder. At dyrkning skal ske uden brug af pesticider og gødning, så der dannes grundlag for øget biodiversitet. At arealer til dyrkning af energiafgrøder bliver udlagt, så der tages højde for biodiversiteten i området og landskabelige hensyn At dyrkningsfrie bræmmer friholdes for energiafgrøder, men selvgroet biomasse kan høstes og anvendes til energiformål

11 8. BIOMASSE FRA NATURAREALER mener, at biomasse skal være en del af en kommende energiforsyning, men udnyttelsen af ressourcen skal ske i balance med naturen. mener, at udtag af biomasse fra plejekrævende arealer i fremtiden vil kunne bidrage positivt til den danske energiforsyning. arbejder for, at der bliver mere plads til naturen i Danmark. Det betyder, at arealer skal tages ud af eksisterende landbrugsdrift og etableres som naturområder, der hverken dyrkes, sprøjtes, gødes eller drænes. En del af disse områder har et stort næringsstofoverskud i jorden pga. tidligere landbrugsdrift. Ved høslæt på disse arealer udtages næringsstofoverskuddet i form af biomasse. Den biomasse fra naturarealer, der egner sig til afgasning i biogasanlæg, skal anvendes hertil. At lade udtag af biomasse indgå som et virkemiddel i naturplejen. Plejekrævende natur, hvor udtag af biomasse og næringsstoffer er nødvendig

12 9. BIOGAS mener, at biogas er et supplement til fremtidens energiforsyning. For er det helt centralt at restprodukter fra produktion og forbrug minimeres. De restprodukter, der kan udnyttes til energiproduktion, skal anvendes mest fordelagtigt for energiproduktion og jordens frugtbarhed. Fremtidens biogasanlæg skal være fleksible i forhold til de kilder, der afgasses. Biogas kan fremstilles af husdyrgødning, biomasse og affald. Biogas stammer i vid udstrækning fra husdyr. At fastsætte afregningspris, der fremmer udbygningen af biogasanlæg. At give mulighed for nye ejerformer af biogasanlæggene, f.eks. en åben andelsmodel, hvor andre aktører end landmændene kan være med. At forbyde afbrænding af fiberfraktionen fra separeret gylle. I stedet skal den anvendes til biogas eller direkte som gødning. Restprodukter fra biogasanlæg, der indeholder vigtige næringsstoffer, skal tilføres dyrkningsjorden. mener, at Al husdyrgødning så vidt muligt skal afgasses. Dette skal ses i sammenhæng med s mål om, at svineproduktionen halveres. Den biomasse, der egner sig, skal afgasses. Alt bionedbrydeligt affald skal afgasses. Dette betyder, at der i fremtiden er behov for en højere grad af sortering af affald, end det er tilfældet i dag. Placering af store biogasanlæg skal ske på grundlag af en national planlægning. Større fællesanlæg (kapacitet på 500 tons pr. dag) skal placeres i industriområder, mens mindre fællesanlæg (kapacitet på 250 tons pr. dag) kan placeres i tilknytning til eksisterende industri- eller landbrugsbyggeri. mener, at der ikke skal satses på gårdanlæg (kapacitet på 5-10 tons pr. dag), da disse er mindre effektive end de større fællesanlæg og binder biogasproduktionen til den enkelte gård. For at fremme udbygning af biogas er der behov for en række virkemidler, både i forhold til tilskud til opførelse af nye anlæg samt afregningspriser

13 10. VARMEPUMPER ER EN DEL AF den INTELLIGENTE LØSNING I områder med mere spredt bebyggelse fyres i dag med olie og naturgas. De i alt installationer skal over en generation udskiftes med jordvarmeanlæg, suppleret med solvarme og solcellestrøm. En varmepumpe giver tre gange så meget varme, som den mængde el, man tilfører den. Varmepumper med varmelager skal være en del af fremtidens energisystem. mener, at potentialet for varmepumper er meget lovende og bør udnyttes maksimalt. Danmark er kendt for sin fjernvarmeforsyning, som vi fortsat skal udbygge der, hvor bygningerne ligger tæt nok. Fjernvarme er en effektiv og fleksibel varmebærer, som kan følge med omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. At sikre en målrettet omstilling til varmepumper i områder med spredt bebyggelse og mere fjernvarme i tættere bebyggede områder via lovkrav og tilskud. F.eks. bør det allerede nu gøres ulovligt at installere oliefyr, og gasfyr bør udfases over en kort årrække. At stille krav om, at alle nye bygninger kun kan opføres med enten fjernvarme eller jordvarme. At stille krav om, at offentlige bygninger går foran og etablerer fjernvarme eller varmepumper. At stille krav om varmelager i tilknytning til jordvarmeanlæg for at imødekomme behovet for optimeret drift i forhold til det intelligente net. At stille krav om, at kun de mest effektive varmepumper må installeres. At vedtage økonomiske incitamenter, der sikrer omstilling af varmeproduktionen i fjernvarmeværkerne til vedvarende energikilder, herunder store varmepumper og geotermi. At sikre en langt højere udnyttelse af spildvarme i industrien bl.a. ved hjælp af varmepumper, primært ved en afgifts- og tilskudsregulering

14 11. GEOTERMI - ET LOVENDE POTENTIALE mener, at potentialet for geotermi er meget lovende i fremtidens energiforsyning og bør udnyttes maksimalt. Geotermi er varme fra jordens indre, som udnyttes ved at bore to kilometer ned i undergrunden og hente 70 grader varmt vand op, som sendes ud i fjernvarmenettet. Potentialet er enormt, og løsningerne kan suppleres med store varmepumper, som henter varme ud af spildevand og andre spredte kilder. geotermi-potentiale er blevet kortlagt af staten, og der peges på adskillige områder med enorme potentialer. Teknologien er endnu ny, og boringerne er dyre, men når de lykkes, er potentialerne for uanede mængder billig og vedvarende varme herfra rigtig store. Potentialet for Storkøbenhavn er f.eks. vurderet til halvdelen af fjernvarmebehovet i flere tusinde år. At skabe økonomiske incitamenter for at de store fjernvarmeværker inddrager geotermi i forsyningen og dermed sikre maksimal udnyttelse af de kortlagte potentialer. At afsætte ekstraordinære midler til boringer, så risikoen ved etablering mindskes. Fjernvarmenettet kan i fremtiden anvendes til geotermi

15 12. bølger OG ANDRE ENERGITEKNOLOGIER PÅ VEJ FREM s mener, at der skal satses på flere af de vedvarende energiteknologier, der er under udvikling. mener, at vi kan nå meget langt med allerede kendte vedvarende energiteknologier. Dog er en videreudvikling af andre teknologier, der kan yde et positivt supplement til en vedvarende energiforsyning, helt central. To af de teknologier, som ser potentialer i, såfremt der investeres i udviklingen, er bølgeenergi og algeenergi. Bølgeenergi Bølgekraft producerer strøm via bølgernes bevægelser. Der er endnu ikke udviklet anlæg, som kan producere på kommercielle vilkår, så i dag bidrager bølgekraft ikke til vores energiforsyning. Der er forskellige varianter af bølgekraft under udvikling, og det er svært at sige noget konkret om, hvordan et kommercielt bølgekraftanlæg vil komme til at se ud. mener, at bølgeanlæggene skal placeres og drives så skånsomt for havmiljøet som muligt. Derudover skal vedligeholdelsen af anlægget ske så skånsomt som muligt. Det vil sige, at drift og vedligeholdelse ikke kan ske i perioder, hvor det kan forstyrre havets dyreliv. Bølgeenergi og andre teknologier kan i fremtiden blive en del af den danske energiforsyning

16 Algeenergi På nuværende tidspunkt er produktion af alger til energiformål på et meget tidligt udviklings-stade. Der bliver forsket meget i emnet, men det er endnu for tidligt at sige specifikt, hvor stor en rolle alger kan spille i den danske energiproduktion. Det er samtidig for tidligt at sige noget om positive og negative konsekvenser for naturen ved udnyttelse af alger til energiproduktion. Tang herunder fedtemøg og alger, der skylles op på strandene, hvor det ligger og rådner kan måske i fremtiden udnyttes til energiproduktion. Kan tang med mere udnyttes til energiproduktion, løser det flere problemer, bl.a. fjernelse af næringsstoffer fra havmiljøet og bedre adgang til kysterne. mener, at potentialet i alger til energiproduktion bør undersøges nærmere. Brint Brint er en energibærer, som kan få betydning for lagring af overskudsstrøm fra f.eks. vindmøller. I dag er der store tab forbundet med at lagre el i brint, men der forskes i at nedbringe tabene ved brugen af brint. Brint kan gemmes over lidt længere tid og desuden transporteres i tryktanke, hvilket gør den til en mulig fremtidig løsning for særligt krævende energianvendelser som fly og skibe. Brint kan nyttiggøres, enten direkte til el eller i mikrokraftanlæg, baseret på brændselsceller. Biobrændstof Der er i mange år blevet forsket i omdannelse af fast biomasse til flydende biobrændstoffer. Flydende biobrændstoffer kan både være 1. generation biobrændstoffer, produceret på afgrøder, og 2. generation biobrændstoffer, produceret på bioaffald. Der er en lang række problemer forbundet med en satsning på flydende biobrændstoffer: Beslaglæggelse af arealer til råvareproduktion. Stigende fødevarepriser som konsekvens af stigende efterspørgsel på biomasse. En tvivlsom CO2-effekt pga. stort energiforbrug ved omkonvertering fra fast biomasse til flydende biobrændstof. ser alene en mulighed for, at 2. generation biobrændstoffer måske i fremtiden kan spille en rolle til for eksempel fly- og skibsbrændstof. At der sættes midler af til forskning og udvikling af nye vedvarende energiteknologier samt efterfølgende til demonstrationsprojekter for de mest lovende projekter. Tang og alger kan måske i fremtiden bidrage til den danske energiforsyning

17 13. DEN VEJ, VI IKKE SKAL GÅ mener, at den fremtidige energiforsyning skal baseres på fornybare energikilder. Derfor er hverken atomkraft eller lagring af CO2 i undergrunden brugbare løsninger for energiforsyningen i Danmark. Vi kender de teknologier, der skal til for at få en energiforsyning, der er baseret 100 procent på vedvarende energi. Men de skal installeres, og vi skal have opbygget et intelligent energisystem for at nå målet i mener, at det er helt afgørende med en fokuseret indsats. Derfor er der også en række teknologier, der ikke skal bruges tid eller penge på. To teknologier, der ikke bør have nogen plads i et dansk energisystem, er atomkraft og CCS. CCS (Carbon Capture and Storage) Lagring af CO2 fra kulkraftværker også kaldet CCS (Carbon Capture and Storage) betyder, at man indfanger den kuldioxid, der er i kraftværkernes røggasser, komprimerer den til en væske og deponerer denne dybt nede i undergrunden i geologiske formationer. Lagring af CO2 i undergrunden (CCS) bliver fremstillet som en væsentlig del af løsningen på klimakrisen, men teknologien er slet ikke færdigudviklet og forventes først markedsklar om 10 år. betragter CCS som affaldsdeponering og en investering i en fossil energiform, som vi skal udfase. ønsker at fremme udviklingen af alternative energiformer og teknologier, der gør os uafhængige af forurenende brændstoffer. Det gør CCS ikke, det fastholder derimod vores nuværende afbrænding af kul, og derfor skal det ikke prioriteres at give forsknings- og udviklingsmidler til CCS. Det kræver alt for meget ekstra energi at transportere og pumpe CO2 ned i undergrunden. På et kulkraftværk med CCS skal der bruges 25 procent af et kraftværks produktion til at opfange CO2 og pumpe den ned i undergrunden. Det betyder, at hver gang, der bygges fire kraftværker med CCS, skal der bygges et femte for at rense for CO2. Der er alt for stor uvished om, hvilke konsekvenser det har at pumpe CO2 ned i undergrunden hvor længe bliver CO2 en liggende, hvilken type af overvågning kræves, hvilke risikoscenarier findes for lækager osv. CCS er ikke en løsning her og nu. Ressourcerne kan i stedet bruges til en langtidsholdbar løsning ved investering i vedvarende energikilder, der kan gøre os uafhængige af fossile brændsler. Atomkraft Flere lande i EU arbejder på at udbygge atomkraften, men ser ikke atomkraft som en del af løsningen. Det er der flere grunde til: Atomkraft skaber farligt radioaktivt affald, som skal deponeres mange år frem i tiden. Atomkraft drives med uran en ikke-fornybar ressource. Det er dyrt at etablere samt dyrt at afvikle. Sikkerhedsmæssige problemer. Atomkraft og CCS er ikke en del af fremtidens løsninger

18 34 35

19 FREMTIDENS ENERGIFORSYNING I DANMARK s ENERGIFORSYNINGS- POLITIK Læs mere på Masnedøgade København Ø Tlf Redaktør: Janne Wichard Henriksen, Christian Poll og Sine Beuse Fauerby. Illustration: Colourbox. Polfoto. Scanpix, René Lynge, Thyge Nygaard. Layout: Lone Gudiksen Møller. 36

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings FORBRUG. med respekt for natur og miljø

FREMTIDENS. Danmarks Naturfredningsforenings FORBRUG. med respekt for natur og miljø s FORBRUGSPOLITIK FREMTIDENS FORBRUG med respekt for natur og miljø 1 1 Vision for fremtidens forbrug og produktion s POLITIK FOR FREMTIDENS FORBRUG Maj 2012 Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.: 39 17

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning Februar 211:6 Henvendelse om udgivelsen kan ske til: Klima- og

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Hovedrapport Omslag: Rune.Anders.Lars Tryk: IDAs Printcenter ISBN: XXX Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA Maj 2009 Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

IDAs Klimaplan HoveDrApport

IDAs Klimaplan HoveDrApport IDAs Klimaplan Hovedrapport Omslag: Rune.Anders.Lars Tryk: IDAs Printcenter ISBN: EAN 979-87-87254-23-6 Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA August 2009 Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V. Telefon 33

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere