Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen"

Transkript

1 Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune Befolknings- og forbrugsforhold Handelsbalance Statistisk bymidteafgrænsning 38 Bilag 1: Branchefortegnelse

3 Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3

4 Konklusion, vurderinger og anbefalinger Indledning ICP er af Silkeborg Kommune blevet bedt om at gennemføre en detailhandelsanalyse. Analysen giver en status for detailhandelen i Silkeborg kommune. Analysen vurderer bl.a. udviklingsmulighederne for detailhandelen i primært Silkeborg og Kjellerup byer. Analyserne ICP har ultimo 2008 foretaget en rekognoscering af alle butikker i Silkeborg kommune, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet informationer om omsætningen i Der er endvidere foretaget en beregning af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i kommunen. Butikkerne I Silkeborg kommune var der ultimo 2008 ca. 440 butikker med et samlet bruttoareal på m 2 og en omsætning i 2007 på ca. 4,2 mia. kr. inkl. moms. I Silkeborg midtby, der er kommunens største udbudspunkt, er der 180 butikker. Disse butikker omsatte i 2007 for godt 1,5 mia. kr. Heraf var knap 2/3 udvalgsvareomsætning. Attraktion I Silkeborg bymidte ligger den gennemsnitlige attraktion på 3,2. Dette er et meget tilfredsstillende niveau for en by af Silkeborgs størrelse. I Kjellerup, Gjern, Fårvang og Them byer ligger den gennemsnitlige attraktion lidt under middel, hvilket ligeledes er tilfredsstillende for byer i denne størrelsesorden. Forbrug Det potentielle forbrug fra borgerne i Silkeborg kommune var i 2007 ca. 4,2 mia. kr. inkl. moms fordelt med knap 2,1 mia. kr. på dagligvarer og godt 2,1 mia. kr. på udvalgsvarer. Handelsbalance Der var på dagligvarer et forhold mellem omsætning og forbrug på 101% for Silkeborg kommune, mens forholdet på udvalgsvaresiden var 103%. Der er således tale om en nettoindhandling. Forbrugere uden for kommunen køber mere i Silkeborg kommune end kommunens borgere køber udenfor kommunen. Oplandet På baggrund af ovenstående er det vor vurdering, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Silkeborg kommune stort set udgøres af kommunens indbyggere. Det er vor vurdering, at under 10% af dagligvareomsætningen i kommunens butikker kommer fra forbrugere uden for kommunen. På udvalgsvareområdet er det vor vurdering, at det er mellem 10 % og 15 % af omsætningen svarende til mio. kr. der kommer fra forbrugere bosat uden for Silkeborg kommune. Det vurderes, at en væsentlig del af disse mio. kr. er fra omsætning fra turister 4

5 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Planloven Planloven fastlægger, at arealer til butiksformål primært skal udlægges i den centrale del af en by. Dagligvarebutikker må generelt maksimalt have et samlet bruttoareal på m 2 og udvalgsvarebutikker m 2. I Silkeborg kommune, hvor den største by har mere end indbyggere, må der dog udlægges 3 udvalgsvarebutikker på mere end m 2 i hver 4-års planperiode. For disse 3 butikker er der ikke fastsat nogen øvre størrelsesmæssig grænse. I Silkeborg kommune kan der udlægges arealer til bydelscentre midt i en bydel. Der kan endelig udlægges arealer til lokalcentre dog max m 2 pr. lokalcenter. Den største butik må her ikke være over m 2. Uden for bymidten og bydelscentre kan der fremadrettet, ifølge Planloven, alene udlægges arealer til lokale butikker til et områdes daglige forsyning samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Disse varer er udtømmende defineret i Planloven som butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt i særlige tilfælde møbler. Der ligger mange specialiserede butikker i Silkeborg bymidte Udviklingsmuligheder og anbefalinger I det følgende gennemgås ICP s anbefalinger i relation til arealudlæg for detailhandel frem mod Det fremtidige arealbehov til detailhandel frem til 2021 Indledning Frem til 2021 ventes det, at forbruget i Silkeborg kommune vil stige med ca. 16 % for så vidt angår dagligvarer og med ca. 33% for udvalgsvarer. Dette skal ses i lyset af forventningen om en begrænset stigning i forbruget af dagligvarer og en lidt større stigning i udvalgsvareforbruget pr. person frem til Omvendt er der forventning om en stigning på ca. 12 % i indbyggertallet i Silkeborg kommune frem til

6 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger På dagligvareområdet skal nye arealudlæg til detailhandel både styres af en beregning, der tager udgangspunkt i de nuværende forhold, men det er samtidig væsentligt, at kommunen sikrer, at forbrugerne har attraktive indkøbsforhold, relativt tæt på hvor de bor. På udvalgsvareområdet, er det foruden beregningen, kommunens politiske målsætning på detailhandelsområdet, der skal være en del af vurderingsgrundlaget. Således bør ønsket om at styrke kommunens position på detailhandelsområdet også være en væsentlig parameter i planlægningen og arealudlægget. Forbrugernes indkøbsmønster Forholdet mellem omsætning og forbrug i Silkeborg Kommune er i dag på ca. 101 % på dagligvarer og % inden for udvalgsvarer. På baggrund af ovenstående vurderes det, at forbrugerne i Silkeborg kommune i dag bruger omkring 5-10 % af deres potentielle dagligvareforbrug ved køb i butikker uden for kommunen og % af deres udvalgsvareforbrug ved køb i butikker uden for kommunen. Dette niveau hænger sammen med den lette adgang til detailhandelsudbuddet i Århus. Omvendt er niveauet ikke helt tilfredsstillende for en kommune med knap indbyggere. Samtidig er der i Silkeborg i dag ikke et overordnet, entydigt storbutiksområde, men der er snarere tale om erhvervsområder med detailhandel. Beregning af fremtidigt arealbehov Under hensyntagen til det stigende befolkningstal, en forventning om en generelt svagt faldende arealeffektivitet målt som omsætning/bruttoareal og et mål om at kommunens borgere skal dække en lidt større del af deres forbrug lokalt, vurderes det, at der frem til 2021 er brug for ca m 2 til dagligvarer og m 2 til udvalgsvarer. I denne beregning er der ikke fuldt ud taget hensyn til, at nye boligområder skal betjenes med især dagligvarer og at der i dag mangler et velplanlagt storbutiksområde. Mål for detailhandelsudviklingen I dag er der i Silkeborg kommune 3 varehuse, 16 supermarkeder og 15 discountbutikker samt en lang række dagligvarespecialbutikker. Det skal bemærkes, at det eksisterende varehus i bymidten ikke har optimale driftsforhold, f.eks. har det vanskelige tilkørselsforhold. Supermarkederne er generelt attraktive, hvilket også gør sig gældende for discountbutikkerne. Har man som mål, at kommunens borgere skal købe 90-95% af deres udvalgsvarer lokalt, betyder dette, at der bør udlægges ca m 2 til udvalgsvarebutikker frem til Overordnet placering ICP vurderer, at udlægget generelt skal foregå, så det i videst mulige omfang giver kommunens borgere bedre indkøbsforhold. I vid udstrækning bør man sikre de eksisterende udbudspunkter, f.eks. Silkeborg bymidte med tilførsel af nyt areal. Samtidig er det væsentligt, at der så centralt og koncentreret som muligt etableres større udvalgsvarebutikker med parkeringsmuligheder direkte i forbindelse med butikkerne. Desuden kan der tages hensyn til ønsker i forbindelse med større boligudbygninger, kvarterløft og større omdannelser. 6

7 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Arealudlæg Bydele: Dagligvarer Udvalgsvarer Bymidten, Borgergade og Center Nord Balle Hvinningdal Funder Kjellerup Sejs, Svejbæk og Laven Virklund Kommunen i øvrigt Silkeborg kommune i alt Tabel 1.1 Forslag til minimumsudlæg frem til 2021 (bruttoareal i m 2 ) Rammen skal lægges til det areal, der fysisk var til rådighed for butikkerne ultimo Således indgår f.eks. den nuværende ubrugte arealramme, planlagte og projekterede, men ikke åbnede, butikker også i ovenstående tabel. Som det fremgår, vurderes det, at der kan etableres m 2 til dagligvarebutikker og ca m 2 til udvalgsvarer i Silkeborg kommune frem til Desuden vurderes det, at der primært er behov for udlæg af dagligvarearealer i bymidten samt i de dele af kommunen, hvor der dels er et markedsmæssigt underlag for butikker i dag, dels sker en betydelig befolkningstilvækst frem mod Dette udelukker ikke, at der kan være ønsker eller behov for tilpasninger i dagligvarebutikkerne i de øvrige byer og bydele i kommunen. Der er omvendt ikke forhold i vore beregninger, der tyder på store behov i disse byer. Her skal udlægget til ny detailhandel primært imødekomme lokale behov, der sikrer en tilpasning af de nuværende detailhandelsarealer. Samlet set vurderes det, at der primært er behov for udlæg til udvalgsvarer i Silkeborg bymidte, herunder Borgergade og Center Nord. I de øvrige dele af kommunen bør der være mulighed for tilpasninger af udbuddet. Hvad angår butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper bør nye butikker også ligge, hvor de styrker det eksisterende udbud bedst. Maksimale butiksstørrelser Det vurderes, at der i hele Silkeborg bymidte samt i Kjellerup og Funder ikke bør være nogen øvre størrelsesmæssige restriktioner, udover hvad Planloven foreskriver. Omvendt er det væsentligt, at den centrale del af bymidten opretholdes som det helt overordnede udbudspunkt for den mere specialiserede og varierede udvalgsvaredetailhandel. Derfor kan man eksempelvis bestemme, at der i Center Nord alene må udlægges udvalgsvarebutikker større end 500 m 2. I de øvrige bymidter og bydelscentre bør der på den ene side, for at sikre plads til eventuelle nye butikskoncepter inden for dagligvarer, ikke lægges for snævre bånd på butiksstørrelsen, omvendt er det væsentligt, at de store dagligvarebutikker ikke spredes for meget i strukturen. Derfor foreslås en størrelsesmæssig begrænsning på m 2. I lokalcentrene er den størrelsesmæssige begrænsning ifølge Planloven m 2. Hvad angår udvalgsvarer, bør Silkeborg Kommune tilskynde større udvalgsvarebutikker til at placere sig i bymidten samt i Kjellerup. Derfor bør der ikke placeres udvalgsvarebutikker på mere end 500 m 2 uden for Silkeborg og Kjellerup bymidter. Hvad angår lokalcentre, bør der ikke placeres udvalgsvarebutikker over 200 m 2. 7

8 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Bymidteafgrænsning Såfremt man ønsker at udvide kommuneplanens nuværende eksisterende bymidteafgrænsning, skal dette ske ved, at bymidten defineres ud fra en fastlagt statistisk metode. Umiddelbart kan kun områder, der ligger inden for den statistiske afgrænsning inddrages i bymidtens butiksområde. Der kan dog argumenteres særligt for at udlægge arealer til butiksformål, der støder direkte op til bymidten, men som ikke er omfattet af den statistiske afgrænsning fx ved byudviklingsområder. Afgrænsningen skal kun foretages for bymidter og bydelscentre, hvor dett samlede bruttoetageareal til butiksformål er på mere end m 2. I Silkeborg kommune er der foretaget en statistisk bymidteafgrænsning af Silkeborg bymidte samt af Kjellerup bymidte. Der kan i Silkeborg bymidte dannes en statistisk afgrænsning for bymidten og for Borgergade. Afgrænsningerne kan ses i kapitel 5. Udviklingsmuligheder for detailhandelen i Silkeborg kommune Det overordnede mål for detailhandelen i Silkeborg kommune bør være at udbygge især Silkeborg bys rolle i markedsområdet ikke mindst i forhold til Århus - samt sikre en god og decentral dagligvareforsyning. Det er derfor ICP s vurdering, at man primært bør satse på den centrale del af Silkeborg som udviklingsområde. En målrettet satsning på Silkeborg vil kun i begrænset omfang have konsekvenser for detailhandelen i Kjellerup og andre bycentre uden for Silkeborg byområde. Vælger man ikke at satse på Silkeborg som vækstområde indenfor detailhandelen, vurderer vi, at udviklingen spredes for meget, hvorfor der ikke opnås tilstrækkelig synergieffekt til, at man kan være et alternativ til udbuddet i især Århus. Etableringen af motorvejen til Funder vil betyde, at forbrugerne i Silkeborg vil få lettere ved at komme til det store udbud i Århus. Dette gør det endnu væsentligere, at detailhandelen i Silkeborg i videst mulige omfang er et reelt alternativ til Århus. 8

9 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Det vurderes, at man skal satse på at gøre Silkeborg bymidte til et endnu mere attraktivt indkøbssted for dagligvarer og udvalgsvarer. I tabel 1.2 præsenteres detailhandelens styrker, svagheder, muligheder og trusler i Silkeborg kommune. Efterfølgende uddybes en række af udsagnene, ligesom udviklingsmulighederne beskrives bredere. Styrker God decentral forsyning med dagligvarer i hele kommunen 3 varehuse i Silkeborg by Detailhandelen i Silkeborg by dækker et bredt spektrum af butikker Godt flow i Silkeborg bymidte, med rundgang i Vestergade, Søndergade, Nygade og Tværgade Svagheder Intet større sammenhængende storbutiksområde Nem adgang til Århus Relativt få store udvalgsvarebutikker i den centrale del af Silkeborg bymidte Intet større overdækket indkøbsmiljø i Silkeborg Mange kædebutikker i Silkeborg bymidte Stort udbud af beklædningsbutikker i Silkeborg by heraf mange store og attraktive butikker Gode parkeringsforhold tæt på butikkerne i Silkeborg bymidte Charmerende bymidte med flere stærke handelsgader i Silkeborg Muligheder Supplere Silkeborg midtby med et større, centralt placeret butikscenter Man skal søge målrettet at tiltrække flere kædekoncepter - indenfor især damemode - til Silkeborg bymidte Etablere et egentligt storbutiksområde i Center Nord Satse på at gøre Silkeborg til et endnu mere attraktivt bosætningsområde Sikre at butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, placeres så koncentreret som muligt Trusler Færdiggørelse af motorvejen til Funder Mange forbrugere har i dag en stærk tilknytning til Århus Øget udbygning i Århus og Herning Yderligere spredning af udbuddet inden for udvalgsvarer. Forbrugernes vilje til at bevæge sig længere i forbindelse med indkøb (ændrede indkøbsvaner) Problemer omkring generationsskifte i butikkerne især i de mindre byer Satse på service i butikkerne for at modvirke bl.a. internethandel Sikre især dagligvarehandelen i de mindre byer ved at tiltrække flere indbyggere Tabel 1.2 SWOT-opsummering (styrker, svagheder, muligheder og trusler) Silkeborg bymidte Silkeborg kommune har et forhold mellem omsætning og forbrug på godt 100 %. I forhold til Silkeborg bys størrelse, er dette niveau relativt lavt især inden for udvalgsvarer. Hovedårsagen skal ses i den lette adgang til det meget større udbud i Århus. En adgang der med motorvejens færdiggørelse bliver endnu bedre. Det er derfor væsentligt, at man især i Silkeborg bymidte og byen i øvrigt arbejder på at gøre udbuddet endnu bedre. Skal bymidten udvikles, er det væsentligt, at man finder en afbalancering af kravene om udviklingsmuligheder med kravet om koncentration. 9

10 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Forbrugerne søger i dag i højere og højere grad mod de større koncentrationer. Disse især butikscentrene er karakteriseret ved, at gangafstandene er begrænsede og tyngden i udbuddet er meget koncentreret. Disse krav opfylder Silkeborg bymidte i dag. Alligevel kan der ske en koncentration af udbuddet i Silkeborg for at løfte det op på et niveau, hvor man i højere grad kan holde de lokale forbrugere hjemme og tiltrække kunder fra oplandet. Det er vor vurdering, at man i Silkeborg kan give bymidten et løft ved, i en central placering, at udvikle et egentligt butikscenter. Et overdækket center i bymidten vil give bymidten mulighed for at tilbyde forbrugerne en kombination af ude- og indemiljøer, som andre byer som f.eks. Horsens, Viborg og Hillerød har haft succes med og som senest er etableret i Vejle. Det er helt afgørende for succesen i et sådant projekt, at man sikrer et optimalt kundeflow og sikrer den bedst mulige forbindelse til de centrale dele af Vestergade og Søndergade. Ligeledes skal en overordnet plan sikre, at man sammensætter butiks- og bespisningsmixet mest hensigtsmæssigt. Det er ligeledes væsentligt, at Silkeborg udnytter sin mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker over m 2 centralt i bymidten. Dette kan eventuelt gøres i forbindelse med etablering af et overdækket butiksmiljø. Udbuddet er attraktivt med mange gode butikker og servicefunktioner. Der er flere gode butikker indenfor alle relevante brancher. Overordnet set er det tilstedeværelsen af et godt, bredt og dybt sortiment inden for især damebeklædning, som afgør, hvor attraktivt et indkøbssted er. Indkøb af damebeklædning er i vid udstrækning styrende for husstandenes indkøb af specialiserede udvalgsvarer i øvrigt. For at kunne udbygge underlaget og fastholde forbrugerne i markedsområdet, når det gælder specialiserede udvalgsvarer, er det som minimum nødvendigt, at der ligger flere profilerede damebeklædningsbutikker i bymidten. Det er yderligere et krav, at en væsentlig del af disse skal være en del af en kapitalkæde eller medlemmer af et frivilligt kædesamarbejde. 10

11 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Etablering af et butikscenter vil kunne tiltrække endnu flere damebeklædningsbutikker til bymidten. I dag er en indkøbstur mere end blot indkøb. Den er en kombination af opfyldelse af basale krav, fornøjelse, oplevelsen af muligheden for at vælge mellem både butikker, varer og spisesteder. Indkøb eller shopping bliver i endnu højere grad til en udflugt for hele familien i stedet for blot end opfyldelse af basale behov. En væsentlig parameter for indkøbsturen eller udflugten er oplevelsen af en gåtur i bykernen. Et aktivt bymiljø, som giver kunderne en helhedsoplevelse med kultur, underholdning i bred forstand, bespisning m.v. samt bløde værdier som vand, pladsdannelser og kunst bliver mere og mere vigtigt i fremtiden. Udespisning udgør i dag 20% af dagligvareforbruget. I USA udgør det omkring 50%. Derfor bliver muligheden for at spise spændende i behagelige omgivelser ligeledes en stadigt større og mere afgørende faktor i forbindelse med valg af indkøbssted. Samtidig øger spisestederne kundernes opholdstid i bymidten væsentligt, hvilket øger indkøbenes størrelse. Silkeborg bykerne vil med fordel kunne kompletteres med caféer og restauranter med mere moderne profiler. Silkeborg by i øvrigt Der er i dag i og omkring Center Nord en lang række butikker der forhandler udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper. Området er relativt stort og butikkerne ligger i mange tilfælde relativt spredt. Samtidig ligger der i Virklund en koncentration af især møbelbutikker. Denne spredning af udbuddet betyder, at det kommer til at synes mindre og ikke så attraktivt for forbrugerne f.eks. i forhold til Anelystparken ved Viborgvej i Århus. For at styrke detailhandelen i Silkeborg mest muligt, bør man derfor arbejde på, at udviklingen af storbutikker foregår i eet sammenhængende område. Da Silkeborg Kommune har muligheden for at etablere udvalgsvarebutikker i Center Nord, bør der i dette område planlægges for en koncentration af større udvalgsvarebutikker. I nærheden af denne koncentration bør der udlægges arealer til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Kjellerup bymidte Kjellerup bymidte fungerer i dag som et relativt stærkt udbudspunkt i den tidligere Kjellerup kommune. I Kjellerup-området (tidligere Kjellerup kommune) er forholdet mellem omsætning og forbrug indenfor dagligvarer på 110% og inden for udvalgsvarer på 55-60%. Detailhandelen i Kjellerup ligger i Søndergade, Vestergade, Torvet og i Østergade. Ser man på Kjellerup bymidte, er denne karakteriseret ved, at detailhandlen er placeret meget entydigt. Det er let at finde rundt, og bymidten har et naturligt udspring fra Torvet. Forbrugerne søger i dag som nævnt mod de større koncentrationer. Disse især butikscentrene er karakteriseret ved, at gangafstandene er begrænsede og tyngden i udbuddet er meget koncentreret. I forhold til byens og oplandets størrelse er der ingen umiddelbare mangler i butiksmikset i Kjellerup bymidte. Kjellerup bymidte kan udvikle sig ved at tiltrække et par profilerede damebeklædningsbutikker. 11

12 Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Udviklingsmuligheder i Silkeborg kommune i øvrigt Det er vor overordnede vurdering, at den væsentligste planlægningsmæssige mulighed for at fremme butikkerne i de mindre byer i Silkeborg kommune er, at man sikrer, at der er mulighed for boligudbygning i og omkring byerne. Det er vor vurdering, at der alene vil være basis for at etablere udvalgsvarebutikker i større målestok i Silkeborg og til dels i Kjellerup. I de øvrige byer er det vor vurdering, at oplandet og udgangspunktet for en udvikling af udvalgsvareudbuddet er for begrænset. 12

13 Detailhandelen i Silkeborg kommune Detailhandelen i Silkeborg kommune 13

14 Detailhandelen i Silkeborg kommune Detailhandelen i Silkeborg kommune I nærværende afsnit vil detailhandelen i Silkeborg kommune blive beskrevet. ICP har i november 2008 foretaget en opgørelse over antallet af butikker i kommunen samt indsamlet oplysninger om butikkernes omsætning for 2007, ligesom den enkelte butiks bruttoareal er opgjort. For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP endvidere vurderet de enkelte butikkers attraktionsværdi i forhold til forbrugerne. Afrapportering af analyseresultater Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne dagligvarer, beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer (for definition se bilag 1) på baggrund af deres hovedaktivitet. Butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, er behandlet særskilt senere i dette afsnit. Har en butik aktiviteter inden for flere hovedbranchegrupper, er omsætningen fordelt inden for disse. Bemærk, at ICP medtager omsætningen til private fra møbelforretninger, der alene sælger møbler, planteforhandlere, byggemarkeder, samt butikker med udstyr til camping og både, selvom planloven definerer disse grupper som særligt arealkrævende. Dette skyldes, at disse varegrupper indgår i de senere forbrugsberegninger. Møbelforretninger, planteforhandlere, byggemarkeder samt forhandlere af campingvogne og både tæller dog kun med én gang, hvilket sker under forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper. Geografisk opdeling af Silkeborg kommune I Silkeborg arbejder man med en geografisk opdeling på 25 planområder. Disse er vist i figur 2.1. I relation til denne analyse har det dog været nødvendigt at slå nogle områder sammen til større områder, da der ellers er for få butikker i mange områder til at kunne vise bl.a. omsætningstal. Følgende områder er slået sammen til ét. 15 Skægkær og 16 Grauballe er slået sammen til Midt i øvrigt 20 Kragelund, 21 Thorning og Hvam, 22 Vinderslev, 24 Sjørslev og Demstrup og 25 Ans er slået sammen til Nord i øvrigt 32 Voel, 33 Resenbro, 34 Sorring, 35 Linå og Hårup og 36 Sejs/Svejbæk og Laven er slået sammen til Øst i øvrigt 42 Bryrup, 43 Gjessø og 44 Hjøllund er slået sammen til Syd i øvrigt 14

15 Detailhandelen i Silkeborg kommune Figur 2.1 Silkeborg kommune opdelt på 25 planområder. 15

16 Detailhandelen i Silkeborg kommune Flest butikker i Silkeborg midt- og sydby I Silkeborg kommune betragtet under ét er der i november 2008 registreret 441 butikker, hvoraf godt 65% er udvalgsvarebutikker. Godt 2/3 af kommunens beklædningsbutikker findes i området Silkeborg midt- og sydby. I Kjellerup er registreret i alt 50 butikker, hvoraf de 32 er udvalgsvarebutikker. I området Alderslyst findes 49 butikker, hvoraf godt halvdelen er udvalgsvarebutikker. Her er især mange butikker inden for branchegruppen boligudstyr. Det samme er tilfældet i områderne Balle/Hvinningdal og Gødvad. I næsten alle de områder, hvor der findes 10 butikker eller færre, er der en overvægt af dagligvarebutikker. I områderne med flere butikker er der typisk en overvægt af udvalgsvarebutikker. Færrest butikker er der i området Funder og Funder Kirkeby, hvor der er 4 dagligvarebutikker. Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt 10. Silkeborg midt- og sydby Alderslyst Balle/Hvinningdal Gødvad Funder og Funder Kirkeby Midt i øvrigt Kjellerup Nord i øvrigt Fårvang Gjern Øst i øvrigt Them, Salten og Knudlund Virklund Syd i øvrigt Silkeborg kommune i alt Tabel 2.1 Antal butikker november 2008 fordelt på brancher og områder Butikkernes attraktion For at give en karakteristik af butiksudbuddet i kommunen har ICP i forbindelse med rekognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet bedømmelse af hver enkelt butiks attraktion. I vurderingen er der bl.a. taget hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment, butikkens størrelse i forhold til sortimentet og branchen, disponeringen af arealerne samt butikkens indretning og fremtoning herunder skilte og facader. Følgende skala er anvendt: 5: Meget høj 4: Høj 3: Middel 2: Lav 1: Meget lav 16

17 Detailhandelen i Silkeborg kommune Vurderingen skal derfor opfattes som en forbrugers bedømmelse af den enkelte butiks attraktion. Af tabel 2.2 fremgår den gennemsnitlige attraktion for butikkerne i de 4 hovedbranchegrupper. Resultaterne er geografisk opdelt på samme måde som i tabel 2.1. Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt 10. Silkeborg midt- og sydby 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 11. Alderslyst 3,2 3,3 2,3 3,5 3,2 3,2 12. Balle/Hvinningdal 3,1 3,3 * 3,4 2,8 3,2 13. Gødvad 3,6 3,1 * 3,4 3,0 3,2 14. Funder og Funder Kirkeby 2, ,8 15. Midt i øvrigt 2,3 2,0 - * * 2,2 23. Kjellerup 3,1 2,9 2,7 3,1 2,9 2,9 24. Nord i øvrigt 3,1 2,8 3,0 2,4 3,3 2,9 30. Fårvang 3,0 2,7 * * - 2,9 31. Gjern 2,7 * * * - 2,7 32. Øst i øvrigt 3,0 2,2 2,5 2,0 2,0 2,5 40. Them, Salten og Knudlund 2,8 2,8 * 2,8 * 2,8 41. Virklund 2,7 3,0-3,0-2,9 42. Syd i øvrigt 2,3 2,0 * 2,0 * 2,2 Silkeborg kommune i alt 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 Tabel 2.2 Butikkernes gennemsnitlige attraktion november 2008 fordelt på brancher og områder. Felter markeret med * angiver, at attraktionen ikke kan vises grundet diskretionshensyn (for få butikker). Som det ses af tabellen, ligger den gennemsnitlige attraktion en smule over middel, når kommunen betragtes under et. Det fremgår dog også af tabellen, at der er forskelle de enkelte områder og branchegrupper imellem. Højest gennemsnitlig attraktion i og omkring Silkeborg midtby Butikkerne i områderne Silkeborg midt- og sydby, Alderslyst, Balle/Hvinningdal og Gødvad besidder den højeste gennemsnitlige attraktion. Det er i Silkeborg midt- og sydby vi finder de fleste og de mest attraktive beklædningsbutikker, mens der i de tre øvrige områder især findes mange større og attraktive kædebutikker inden for primært boligudstyr. Den gennemsnitlige attraktion er på et lidt lavere niveau i de øvrige områder i kommunen, men alle er på et acceptabelt niveau i forhold til byernes og områdernes størrelse. I landområderne er niveauerne for den gennemsnitlige attraktion generelt noget lavere. Helt overordnet er Silkeborg bymidte dog alene i kraft af sin størrelse og butiksudbud kommunens klart mest attraktive udbudspunkt. 17

18 Detailhandelen i Silkeborg kommune I Silkeborg midt- og sydby besidder beklædningsbutikkerne den højeste gennemsnitlige attraktion For at illustrere baggrunden for forskellene i den gennemsnitlige attraktion i kommunens største udbudspunkt Silkeborg midt- og sydby, hvor mere end 40 % af kommunens butikker findes og i Silkeborg kommune betragtet under ét, er attraktionens spredning vist i figurerne 2.2 og 2.3. Som det ses af figur 2.2, fordeler butikkernes attraktion i Silkeborg midt- og sydby sig omkring et middel til et højt niveau. 34% af butikkerne i Silkeborg midt- og sydby har en Høj eller Meget høj attraktion, mens 17 % har en Lav eller Meget lav attraktion. Betragtes Silkeborg kommune under ét (figur 2.3), er fordelingen i høj grad centreret omkring et middel niveau knap halvdelen af butikkerne har en Middel attraktion, mens 28 % har en Høj eller Meget høj attraktion. 24 % af butikkerne vurderes at besidde en Lav eller Meget lav attraktion. 60% 50% 49% 40% 30% 31% 20% 16% 10% 0% 1% Meget lav 3% Lav Middel Høj Meget høj Figur 2.2 Attraktionens spredning i % i Silkeborg midt- og sydby 18

19 Detailhandelen i Silkeborg kommune 60% 50% 48% 40% 30% 20% 20% 24% 10% 0% 4% 4% Figur 2.3 Attraktionens spredning i % i Silkeborg kommune Kædetilknytning Kædebutikkerne har fået en stadigt større betydning for forbrugernes valg af indkøbssted. En bymidtes styrke kan således blandt andet udtrykkes i den andel af butikkerne, som enten er del af en kapitalkæde eller en frivillig kæde. I figur 2.4 og 2.5 er illustreret, hvorledes kædefordelingen er i Silkeborg midt- og sydby og i Silkeborg kommune betragtet under ét. Sammenholdes de to figurer, fremgår det, at fordelingen er meget ens mellem enkeltområdet Silkeborg midt- og sydby og kommunen betragtet under ét. Dette skyldes bl.a., at der i de mindre byer og i landområderne er en overvægt af dagligvarebutikker, hvoraf de større alle er en del af enten en frivillig kæde eller kapitalkæde. Desuden er der relativt mange beklædningsbutikker i Silkeborg midtby, som ikke er en del af en kæde. Generelt er andelen af kædebutikker i høj grad på niveau med mange af de kommuner, som ICP har arbejdet for igennem de seneste år. 47% 31% Frivillig Kapital Uafhængig 22% Figur 2.4 Andel af kædebutikker i % i Silkeborg midt- og sydby 19

20 Detailhandelen i Silkeborg kommune 47% 25% Frivillig Kapital Uafhængi 28% Figur 2.5 Andel af kædebutikker i % i Silkeborg kommune Bruttoarealer ICP har endvidere foretaget en grov opmåling af bruttoarealerne i butikkerne i kommunen. Bruttoarealerne er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, hvilket vil sige salgsareal og eventuelle kontorer samt lager- og personalerum. Eventuelle lokaler i kælderetager indgår heri. Tabel 2.3 viser bruttoarealerne i Silkeborg kommune. Bemærk i relation til bruttoarealerne, at disse opgøres efter butikkens hovedbranche f.eks. har en række dagligvarebutikker aktiviteter inden for både daglig- og udvalgsvarer. Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt 10. Silkeborg midt- og sydby Alderslyst Balle/Hvinningdal Gødvad Funder og Funder Kirkeby Midt i øvrigt Kjellerup Nord i øvrigt Fårvang Gjern Øst i øvrigt Them, Salten og Knudlund Virklund Syd i øvrigt Silkeborg kommune i alt Tabel 2.3 Bruttoarealer fordelt på områder og brancher (m 2 ). Det samlede bruttoareal i Silkeborg kommune er opgjort til m 2, hvoraf de m 2 (eller godt 30 %) findes i Silkeborg midt- og sydby. I Kjellerup findes m 2, hvilket er lidt mere end 10 % af kommunens samlede bruttoareal. 20

21 Detailhandelen i Silkeborg kommune Det samlede bruttoareal er nogenlunde ensartet i Alderslyst, Balle/Hvinningdal og Gødvad, mens der er færrest m 2 i Funder og Funder Kirkeby samt i Gjern, hvor der også er færrest butikker. Lige knap 2/3 af det samlede bruttoareal i kommunen er anvendt af udvalgsvarebutikker, hvoraf boligudstyrsbutikkerne gennemsnitligt er de største. Omsætning Tal for butikkernes omsætning i 2007 er indhentet ved direkte henvendelse til de enkelte butiksindehavere. For de butikker, der ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen, har ICP måttet skønne omsætningen. Af tabel 2.4 fremgår de indsamlede daglig- og udvalgsvareomsætninger i de forskellige områder. Af anonymitetshensyn er det for en række af områderne ikke muligt at vise omsætningstallene, ligesom omsætningen i andre områder kun kan vises helt overordnet. Disse anonymitetshensyn træder i kraft, hvor der enten er for få butikker inden for de enkelte branchegrupper eller hvor få butikker har en meget stor del af omsætningen inden for branchegruppen. Af samme grund har det været nødvendigt at lægge omsætningerne i relation til beklædning og boligudstyr sammen til ét tal i områderne Alderslyst, Balle/Hvinningdal og i Gødvad. I en række områder kan kun helt overordnede tal vises, mens der slet ikke kan vises omsætningstal for områderne Gjern og Syd i øvrigt. Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt 10. Silkeborg midt- og sydby Alderslyst Balle/Hvinningdal Gødvad Funder og Funder Kirkeby * * - - * Midt i øvrigt * * - * * Kjellerup Nord i øvrigt * * * Fårvang * * * * * Gjern * * * * * * 32. Øst i øvrigt * * * Them, Salten og Knudlund * * * * * Virklund * * * * * Syd i øvrigt * * * * * * Silkeborg kommune i alt Tabel 2.4 Omsætning 2007 fordelt på områder og brancher (mio. kr. inkl. moms). 21

22 Detailhandelen i Silkeborg kommune Samlet detailhandelsomsætning på godt 4,2 mia. kr. i Silkeborg kommune Det fremgår af tabel 2.4, at den samlede omsætning lå på godt 4,2 mia. kr. i Silkeborg kommune betragtet under ét. Godt 1,5 mia. kr. eller 36 % - kan henføres til detailhandelen i Silkeborg midt- og sydby. Næststørst var omsætningen i Alderslyst, omsætningen her lå på godt 800 mio. kr. i I Kjellerup lå omsætningen på godt 400 mio. kr., hvoraf mere end 250 mio. var dagligvareomsætning. Betragtes kommunen under ét, er ca. 50 % af omsætningen udvalgsvarer, om end andelen er højere i Silkeborg midt- og sydby, Balle/Hvinningdal og i Gødvad. Det er boligudstyr, der udgør den største del (ca. halvdelen) af den samlede udvalgsvareomsætning. I relation til omsætning inden for beklædning, ses det af tabellen, at langt den overvejende del kan henføres til butikkerne i Silkeborg midt- og sydby. Bemærk, at selvom forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper antals- og arealmæssigt behandles særskilt sidst i dette kapitel, så indgår omsætningen til private i tabel 2.4. Forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper Der er foretaget en opgørelse af antallet af butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Der er her tale om butikker der forhandler planter, biler, campingvogne, lystbåde samt bygge- og trælastartikler til private. Desuden indgår rene møbelbutikker, der alene sælger møbler. I kommunen er der i alt 70 forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper, som tilsammen har et bruttoareal på omkring m 2. Som det ses af tabellen, koncentrerer forhandlerne af særlig pladskrævende varegrupper sig især på bilforhandlere og forhandlere af byggeartikler. Forhandlere af biler, både og campingvogne skal have et egentligt udstillingslokale for at indgå i denne opgørelse. Antal Areal, m 2 Bilforhandlere m. salgslokale Byggemarkeder, trælast og byggemat Forhandlere af både Forhandlere af campingvogne Plantecentre Møbler Silkeborg kommune i alt Tabel 2.5 Bruttoarealer fordelt på områder og brancher (m 2 ). Bemærk, at der er mere end blot én møbelbutik i kommunen, men da langt hovedparten af disse også forhandler et udvalg af boligudstyr, er disse ifølge planloven defineret som boligudstyrsbutikker. 22

23 Detailhandelen i Silkeborg kommune Kundeorienterede servicefunktioner Ligesom butikkerne er de kundeorienterede servicefunktioner med til at skabe attraktion. Og ligesom det gør sig gældende med butikker, er det væsentligt, at der er et bredt og attraktivt udbud af kundeorienterede servicefunktioner. Derfor har ICP registreret samtlige kundeorienterede servicefunktioner i gadeplan i bymidterne i de større byer Silkeborg og Kjellerup. Som det ses af tabel 2.6, er det Silkeborg bymidte, der byder på flest kundeorienterede servicefunktioner, men også Kjellerip besidder et bredt udbud af servicefunktioner i forhold til byens størrelse. Der er et bredt og varieret udbud af spisesteder, barer m.v. i Silkeborg. I relation til de kulturelle funktioner skal det nævnes, at bymidten byder på bl.a. biograf, teatret Papirfabrikken samt et museum. Silkeborg Kjellerup Restauranter, caféer m.v Pengeinstitutter, ejd. mgl. mv 13 4 Frisører, læger, sol m.v Kultur, biograf og teater 4 1 Anden service 11 5 Servicefunktioner i alt Tabel 2.6 Kundeorienterede servicefunktioner i stueplan I Kjellerup er udbuddet naturligvis mindre. Variationen i spisesteder er mindre, ligesom færre banker og ejendomsmæglere er repræsenteret. Her er ikke biograf, men dog et bibliotek i tilknytning til bymidten. 23

24 Forbrug i Silkeborg kommune 24

25 Forbrug i Silkeborg kommune Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for vurderinger af udviklingsmulighederne for detailhandelen i Silkeborg kommune belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i de forskellige dele af kommunen. Silkeborg kommune er nedbrudt på en række mindre områder. Opdelingen er sket efter samme systematik som i kapitel 2, Detailhandelen i Silkeborg kommune. Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer, hvor sidstnævnte indeholder branchegrupperne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Figur 3.1 Silkeborg kommune opdelt på 25 hovedområder. 25

26 Forbrug i Silkeborg kommune Datagrundlag og horisontår Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICPs bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst-, bolig- og befolkningsforhold, ligeledes fra Danmarks Statistik. Desuden har Silkeborg kommune bidraget med data omkring bl.a. befolkningsudviklingen i kommunen. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2007 samt horisontåret Befolknings og indkomstforhold Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet for de 25 hovedområder, der udgør Silkeborg kommune. I Silkeborg kommune boede der i 2007 ca personer, hvilket ventes at være steget med 12 % til personer i Som det fremgår af figuren, bor der flest i Balle Hvinningdal - ca personer. De folkerigeste områder i øvrigt er Silkeborg syd og midtby (ca personer), efterfulgt af Alderslyst, hvor der bor ca Med blot 270 personer er Hjøllund kommunens befolkningsmæssigt mindste område. Folketallet i Silkeborg kommune betragtet under ét ventes at være stigende frem mod 2021, om end der er forskelle områderne imellem. Den største procentvise vækst i folketallet sker i Funder med 67 % og i Skægkær med 36 %. Folketallet ventes kun at falde i områderne Resenbro, Vinderslev, Sjørslev-Demstrup samt i Alderslyst. 26

27 Forbrug i Silkeborg kommune Figur 3.2 Udvikling i folketal frem mod 2021 Niveauer for husstandsindkomst og størrelse Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i Silkeborg kommune ligger på godt kr., hvilket er over landsgennemsnittet (ca kr.). Antallet af personer pr. husstand indvirker også på husstandens forbrug og dermed det samlede private forbrug af detailhandelsvarer i et område. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Silkeborg kommune er ca. 2,3 personer pr. husstand, hvilket er noget over landsgennemsnittet på 2,05. 27

28 Forbrug i Silkeborg kommune Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICPs specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser, er forbruget for 2007 og 2021 beregnet. Dagligvareforbruget hos borgerne i de 25 hovedområder ses i figur 3.3. I kommunen betragtet under ét er dagligvareforbruget beregnet til knap 2,1 mia. kr. for 2007 dette årlige forbrug af dagligvarer ventes at være steget med 16 % til ca. 2,4 mia. kr. i Som det fremgår, er dagligvareforbruget i Silkeborg syd og midtby beregnet til ca. 265 mio. kr. i 2007, hvilket ventes at være steget med ca. 22 mio. kr. til 287 mio. kr. i Den største procentmæssige vækst i dagligvareforbruget ventes at ske i Funder, hvor dagligvareforbruget forventes at stige med 73 %. Her er forbrugsudviklingen bl.a. understøttet af det stigende folketal i området. Ligeledes sker en stor vækst i dagligvareforbruget i Skægkær, Virklund og Grauballe. Der ses et begrænset fald i dagligvareforbruget i Resenbro samt Vinderslev på hhv. 4 og 1 procentpoint. Målt i kr. er det dog i Balle/Hvinningdal den største vækst i det årlige dagligvareforbrug ventes dette ventes at ligge ca. 73 mio. kr. højere i I Funder ventes en vækst på 43 mio. kr. 28

29 Forbrug i Silkeborg kommune Figur 3.3 Forbrug af dagligvarer (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) Af figur 3.4 fremgår forbruget af udvalgsvarer i de 25 områder. Forbruget af udvalgsvarer ligger en lille smule højere end ved dagligvarer. Den procentvise vækst i det årlige forbrug er også højere. Således ligger udvalgsvareforbruget i Silkeborg kommune på godt 2,1 mia. kr. i 2007, hvilket ventes at være steget med 33 % til mere end 2,7 mia. kr. i Den største vækst i udvalgsvareforbruget sker i Funder med en stigning på knap 100 %, efterfulgt af Skægkær (62%), Virklund (50%) og Grauballe (49%). Endvidere fremgår det af figur 3.4, at udvalgsvareforbruget ventes at stige i alle 25 områder. 29

30 Forbrug i Silkeborg kommune Figur 3.4 Forbrug af udvalgsvarer (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) 30

31 Forbrug i Silkeborg kommune Nedenfor viser figurerne forbrugsudviklingen for de tre udvalgsvaregrupper beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Det er således disse forbrugstal, der tilsammen udgør forbruget af udvalgsvarer vist i figur 3.4. Figur 3.5 Forbrug af beklædning (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) Betragtes kommunen under ét er forbruget indenfor beklædning beregnet til 584 mio. kr. for 2007 dette forbrug ventes at være steget med 28 % til ca. 750 mio. kr. i Den største stigning i forbruget ses i Funder med 92 %, efterfulgt af Skægkær på 57 % og Virklund med 45 %. 31

32 Forbrug i Silkeborg kommune Figur 3.6 Forbrug af boligudstyr (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) Som det fremgår, forventes forbruget indenfor boligudstyr i kommunen betragtet under ét at stige med 38 % fra 1,0 mia. kr. til ca. 1,4 mia. kr. Største stigning i forbruget ses igen i Funder med 106 %, Skægkær med 68 % og Virklund 56 %. 32

33 Forbrug i Silkeborg kommune Figur 3.7 Forbrug af øvrige udvalgsvarer (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) Indenfor øvrige udvalgsvarer forventes forbruget at stige fra 455 mio. kr. til 584 mio. kr., hvilket svarer til en procentstigning på 28 %. Som indenfor de øvrige branchegrupper forventes den største forbrugsstigning indenfor øvrige udvalgsvarer at ske i Funder, 92 %, Skægkær 57 % og Virklund 45 %. 33

34 Forbrug i Silkeborg kommune Afslutningsvis vises det samlede forbrug af detailhandelsvarer, dvs. daglig- og udvalgsvarer under ét, i figur 3.8. Figur 3.8 Forbrug af detailhandelsvarer i alt (mio. kr. inkl. moms i 2007-priser) I kommunen betragtet under ét ventes en samlet forbrugsstigning indenfor detailhandelsvarer på 28 %. Størst er stigningen i Funder med 86 %, Skægkær med 52 % og Virklund med 40 %. 34

35 Handelsbalance og opland 35

36 Handelsbalance og opland Handelsbalance og opland Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i Silkeborg kommune i forhold til forbruget i kommunen, fås et udtryk for dækningsgraden eller hvor stor en del af det potentielle forbrug i kommunen, der svarer til omsætningen i kommunens butikker i Dækningsgraden afspejler således ikke, hvorledes omsætningen er sammensat af køb fra lokale forbrugere og forbrugere bosat i andre områder, men er alene udtryk for, om der er overskud eller underskud på handelsbalancen. I det følgende er forholdet mellem omsætningen og forbruget af henholdsvis dagligog udvalgsvarer beregnet for Silkeborg kommune. Handelsbalance I Silkeborg kommune var der på dagligvarer et forhold mellem omsætning og forbrug på 101%, mens forholdet på udvalgsvaresiden var 103%. Disse 2 tal viser, at kommunen har en vis oplandseffekt. Kommunens butikker omsætter for mere end forbruget i kommunens husstande, hvorfor der sker vis meromsætning i kommunen fra forbrugere fra de omkringliggende kommuner og især turister. Dette gælder både for dagligvarer og udvalgsvarer. Dagligvarer 101 Udvalgsvarer i alt 103 Beklædning 91 Boligudstyr 114 Øvrige udvalgsvarer 93 Detailhandel i alt 102 Tabel 4.1 Omsætning/forbrug i Silkeborg kommune i 2007 i mio. kr. inkl. moms. Der er desuden beregnet en handelsbalance for beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Dagligvarer Handelsbalance indenfor dagligvarer er svagt positiv. Dette skyldes til dels, at forbrugerne sjældent kører langt efter dagligvarer indkøbsture med hovedvægten på dagligvarer sker med en højere frekvens og tættere på bopælen. Desuden er der i de fleste delområder en relativt veludbygget dagligvareforsyning, hvilket er med til at holde andelen af indkøbene hjemme i kommunen. I Silkeborg midt- og sydby, hvor der er et bredt udvalg af dagligvarebutikker (herunder et Føtex-varehus og et Kvickly-varehus), ligger forholdet mellem dagligvareomsætning og -forbrug på 222. Det vil sige, at omsætningen ligger 122 % højere end det beregnede dagligvareforbrug i området. Dette skyldes især, at Silkeborg midtby tiltrækker forbrugere fra resten af Silkeborg by samt store dele af de omkringliggende områder - især vurderes tiltrækningen fra den vestlige del af den tidligere Gjern kommune og den nordlige del af den tidligere Them kommune at være anseelig. Derudover bidrager turismen i Silkeborg kommune til en del af meromsætningen. 36

37 Handelsbalance og opland Det samme er tilfældet for bydelen Alderslyst, hvor der ligeledes ligger et varehus. Her er ligeledes en høj handelsbalance på 226%, hvilket primært skyldes få husstande i området kombineret med relativt mange butikker. I Kjellerup er handelsbalancen ligeledes høj på 198%. Således er Silkeborg, Alderslyst og Kjellerup kommunens primære udbudspunkter indenfor dagligvarehandel. Kjellerup by tiltrækker primært forbrugere fra den tidligere Kjellerup kommune. Helt overordnet betragtet betyder en handelsbalance for Silkeborg kommune på 101% for dagligvarernes vedkommende, at der sker en lille indhandling altså at butikkerne tiltrækker kunder udenfor kommunen. Bemærk, at gennemsnittet for Silkeborg kommune under ét kan synes noget lavt i forhold til Silkeborg, Alderslyst og Kjellerup. Dette skyldes, at omsætningen i forhold til forbrug er lav i landområderne og de øvrige distrikter. Udvalgsvarer Det fremgår af tabel 4.1, at handelsbalancen for udvalgsvarernes vedkommende er positiv, når Silkeborg kommune betragtes under ét. Dette skyldes primært, at der er en god udvalgsvarehandel i Silkeborg byområde samt til dels i Kjellerup. I landområderne sker der ikke meget udvalgsvarehandel. Der sker også en lille indhandling, som igen dels skyldes turisme dels indhandling fra oplandet uden for Silkeborg kommune. Relativt mange møbelbutikker og i nogen grad byggemarkeder, styrker handelsbalancen i relation til boligudstyr. Det er især det brede udbud af udvalgsvarebutikker, der ligger i den tidligere Silkeborg kommune, der tiltrækker forbrugere fra resten af kommunen. Herved bibeholdes en betydelig andel af omsætningen i kommunen. På trods af, at der er forbrugere som gør en del af deres udvalgsvareindkøb i f.eks. Århus, så fastholdes en positiv handelsbalance i Silkeborg kommune. Århus, Jyllands største udbudspunkt, vurderes dog at tiltrække forbrugere fra et meget stort opland også fra Silkeborg kommune. Det er næppe alle husstandene i Silkeborg kommune, der køber en væsentlig andel af deres udvalgsvarer i Århus, men Århus byder på et meget bredt og dybt sortiment, og dermed en lang række produkter og mærker, som det er svært at finde andetsteds. Her tænkes der ikke kun på stormagasinerne Magasin og Salling samt latinerkvarterets udbud, men også på en udvalgsvarebutik som f.eks. IKEA. 37

38 Statistisk bymidteafgrænsning 38

39 Statistisk bymidteafgrænsning Baggrund og metode Som et led i analysen af detailhandelen i Silkeborg kommune, har ICP foretaget en afgrænsning af bymidterne i kommunen. Dette er sket via anvendelse af den statistiske metode beskrevet i Bekendtgørelse 1093 af 28. september Det er kun i byer med mere end m 2 detailhandel, at denne metode finder anvendelse. Metoden fungerer således, at der med baggrund i et udtræk fra CVR indhentes branchekode og adresser på de produktionsenheder, der har adresse i et givent område. Der er 8 hovedafdelinger, som kort kan beskrives som følger: 1. Detailhandel m.v. 2. Hoteller, restauranter m.v. 3. Persontransport 4. Pengeinstitutter, forsikring m.v. 5. Forretningsservice m.v. 6. Offentlig adm. m.v. 7. Sundhedsvæsen 8. Kultur m.v. Ved hjælp af GIS-programmet MapInfo er alle virksomheder, der falder ind under ovenstående definitioner, stadfæstet i en database, som igen er illustreret grafisk på et kort. Enhederne er illustreret med 8 forskellige farver, én for hver af de respektive grupper. Dernæst er der omkring hver enkelt funktion oprettet en bufferzone med en 25 m radius. Hvor der er overlap mellem disse cirkler, dannes samlede områder, hvor der er mulige bymidter. Enhederne med de tilhørende bufferzoner er gengivet i separate figurer; én for hver by. Følgende skal dog være opfyldt for at danne en bymidte: 1. Bymidten skal rumme mindst én produktionsenhed fra 4 hovedgrupper. 2. Bymidten skal rumme mindst 2 enheder fra hovedgruppe Bymidten skal rumme mindst én produktionsenhed fra hovedgruppe 6, 7 eller 8. Til de bymidter, der findes via ovenstående metodik, tilføres en randzone med 100 meter radius. Resultatet er nu én eller flere bymidter. Det er muligt at sammenholde de bymidter, der er fundet ved den statistiske afgrænsning med de eksisterende bymidteafgrænsninger. Dermed vil man have 2 lag, hvorfra man hvis det ønskes kan lade den nye bymidteafgrænsning udspringe fra det område, som minimum ét af lagene dækker. 39

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

DETAILHANDELSUNDERSØGELSE

DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Odder Kommune Juni 2014, revideret udgave DETAILHANDELSUNDERSØGELSE Detailhandelsanalyse PROJEKT Detailhandelsundersøgelse: Detailhandelsanalyse Odder Kommune Projekt nr. 214961 Version 3 Dokument nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Helsingør Kommune 2007 Forord Analyse af detailhandlen

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Detailhandelsanalyse Fredensborg Kommune September 2014 Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Side 1. Resumé 5 2. Forbruger og detailhandelstendenser 6 3. Det regionale perspektiv

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE DE MINDRE BYER i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE INTRO Forord Indhold En række af Region Syddanmarks mindre byer står i disse år i en situation, hvor der er behov for

Læs mere

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden. Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen

Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden. Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden Betænkning fra Butiksstrukturkommissionen Betænkning nr. 1353 Erhvervsministeriet, marts 1998 Publikationen kan købes hos Boghandleren eller hos Statens Information

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Bykvaliteter i Sydsjælland

Bykvaliteter i Sydsjælland Bykvaliteter i Sydsjælland SvAJ as KOMMUNESAMARBEJDET SJÆLLAND SYD SEPTEMBER 2006 Indhold INTRODUKTION FORMÅL, BEGREBER OG METODE FUNKTIONER TILGÆNGELIGHED OVERORDNEDE RESULTATER BYKVALITET OG BYROLLER

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere