Papir A H-statistikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papir A H-statistikken"

Transkript

1 N O T A T Papir A H-statistikken Kort Resume Dette er papir A i serien af analyser vedr. måling af konkurrence i den finansielle sektor. 1 Beregninger på den såkaldte H-statistik (udviklet af Panzar og Rosse (1987)) viser: 1. At konkurrencen i den finansielle sektor er intens sammenlignet med andre danske brancher 2. At konkurrencen blandt danske banker er relativ høj over for bankerne i udlandet 3. december 2007 Der findes ligeledes indikationer på, at konkurrencen blandt banker i de senere år er intensiveret kraftigt ift. 1990'erne. Kort fortalt er H-statistikken en måde at anskue, hvorledes prisen/indtjeningen varierer med de omkostningerne. Jo stærkere konkurrence, jo mere vil ændringer i omkostningerne blive afspejlet i prisen/indtjeningen. Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Indholdsfortegnelse Teoretisk udgangspunkt... 1 H-statistik... 2 Modellens teoretiske baggrund... 3 Data og databehandling... 8 Estimation Kort om lignende empiriske undersøgelser Resultater - Europæiske bankbrancher Resultater - Danske erhvervsbrancher Appendiks Litteratur Teoretisk udgangspunkt Måling af konkurrenceintensitet bør i en eller anden grad tage udgangspunkt i sammenhængen mellem efterspørgslen og prisen på markedets produkt. Tolkningen kan ikke alene (eller måske overhovedet ikke?) baseres på en række indikatorer, der ikke entydigt kan linkes til konkurrence. I et marked med perfekt konkurrence står virksomhederne over for en perfekt elastisk efterspørgsel efter deres produkter, hvor prisen bestemmes af ligevægten mellem udbud og efterspørgsel. Er konkurrencen ikke perfekt, er elasticiteten det heller ikke. Ændrer prisen sig eksempelvis samtidigt med at efterspørgslen til en vis grad forbliver helt uændret, er der indikationer på monopolistiske forhold på det betragtede marked. 1 Papir B præsenterer en anden metode til beregning af markup i danske brancher ift. DØRS Papir C viser beregninger på baggrund af Bresnahan-metoden.

2 Alene fastlæggelse af elasticiteter er derfor et mere sigende tegn på konkurrence end fx tilgangen af nye virksomheder, der som oftest er afhængig af rammevilkår såsom regulering mv. At bestemme efterspørgslen og udbuddet er ikke nemt (fx kendes den eksakte omkostningsstruktur ikke). Ofte må man derfor ty til rimelige approksimationer. I dette papir præsenteres en indikator, der relaterer omkostninger/udbud og prisen. Indikatoren kaldes populært H-statistikken. Side 2 H-statistik Konkurrencen kan indirekte måles i en branche vha. strukturelle modeller. En af måderne (der ikke anvendes af konkurrencemyndighederne herhjemme) er at tilpasse en økonometrisk model til konkurrencesituationen. I dette papir anvendes Panzar og Rosses (1987) tilgang, den såkaldte H-statistik. Kort fortalt forklarer modellen, hvordan indtjening varierer med faktorinputpriserne, når der samtidigt tages højde for andre faktorer, der kan påvirke indtjeningen. Derved kan der testes for monopolistisk adfærd (eller andre markedsmæssige mekanismer). Jo stærkere konkurrencen er, jo mere vil ændringer i omkostningerne afspejles i prisen/indtjeningen. Konkret testes konkurrencen blandt banker på baggrund af to datakilder. Først sammenlignes konkurrenceintensiteten blandt danske banker ift. bankerne i en række europæiske lande (kilden er Bankscope databasen) Og dernæst konkurrenceintensiteten blandt danske banker ift. virksomhederne i andre danske brancher (kilden er Experian/KOB databasen) Bemærk, at eftersom kilderne til de to analyser er forskellige (og særligt detaljeringsgraden af data), jf. nedenfor, kan niveauet for H-statistikken for bankerne variere fra den ene analyse til den anden. H-statistikken for bankerne skal derfor bruges relativt. Dvs. i det ene tilfælde til sammenligningen med banker i udlandet. Og i det andet tilfælde en sammenligning med andre danske brancher. Metoden er muligvis ikke lige oplagt at bruge i alle brancher. I nogle brancher er der en meget høj sammenhæng mellem priserne på faktorinput, der vil slå igennem i en høj H-statistik og dermed indikationer på velfungerende konkurrence. Det er fx tilfældet for tankstationer. Prisen på benzin og dermed indtjeningen afspejler i høj grad prisen på råolie. Forskel i funding af branchens omsætning kan også have betydning, dvs. er virksomhederne primært gælds- eller egenkapitalfinansieret. Førstnævnte vil med denne metode have udgifter, som sidstnævnte gruppe ikke påtager sig pr. definition. Imidlertid medtages en kontrolvariabel for sammensætningen af passiverne, hvormed dette problem anses som mindre aktuelt. Det samme tema er aktuelt for kapitalintensive brancher, hvorfor der medtages en kontrolvariabel for dette.

3 Modellens teoretiske baggrund Panzar-Rosse modellen bygger på simpel profitmaksimering i en given virksomhed. Den marginale (log-lineære) omkostningsfunktion har formen lnmc 1 lnoutput lnw lnx, it it m j1 cost, jt Hvor Output er produktionen, W er faktorinputpriser (m antallet af faktorinput) og X andre eksogent forklarende variable for virksomhed i i periode t. j j, t n j1 j (1) Side 3 Den marginale indtjenings funktion antages også log-lineær, dvs. ln n MR it 1 lnoutputit j j lnx 1 rev, j, it (2) Hvor X her er andre eksogent forklarende variable, der kan relateres til den virksomhedsspecifikke efterspørgselsfunktion. For den profitmaksimerende virksomhed er de marginale omkostninger lig den marginale indtjening, hvormed ligevægtsværdien bliver lnoutput * * indikerer en ligevægt. it m n n lnw lnx lnx / j1 j j, it j1 j cost, j, it j1 j rev, j, it 1 (3) Prisen gældende på et givet marked er lnp * lnoutput * Da indtjeningen i R it it Outputit Pit har vi således med lidt omskrivning (4) m ln Rit i j lnw 1 j, t lnx j it T it (5) Hvor R er bruttoindtægterne. I dette papir anvendes renteindtægter for udlån og gebyrindtægter, se mere herom senere. T angiver tidspunktet. W i er aflønningsfaktorene, fx prisen på arbejdskraft, kapital mv. Jf. tabellen nedenfor, varierer valget af W i med, om der beregnes på europæiske bankmarkeder eller på danske brancher. Primært pga. forskelle i de informationer, der ligger i de to databaser. Men metodens tilgang tillader også en modellering, der afspejler strukturelle forhold, afhængig af om der sammenlignes mellem banker, eller mellem virksomheder generelt. Oversigt 1: Aflønningsfaktorerne i Panzar-Rosse modellen X for modellen baseret på europæiske bankmarkeder X for modellen baseret på danske brancher

4 Side 4 Variabel Beskrivelse Variabel Beskrivelse W 1 En proxy for input prisen på kapital (indlån, dvs. en funding rente). Forholdet mellem W 1 Forholdet mellem brutto renteudgifter og den samlede gæld brutto renteudgifter og de totale indlån, gæld til kreditinstitutioner og centralbanker, samt udstedte obligationer (passivsiden) W 2 En proxy for input prisen på arbejdskraft. Forholdet mellem W 2 Forholdet mellem udgifter til personale og antal ansatte udgifter til personale og den samlede balance W 3 En proxy for input prisen på drift og udstyr/fast real kapital. Forholdet mellem udgifter W 3 Forholdet mellem afskrivninger og vareforbrug over den samlede balance til drift og administration og balancen* * for Frankrig kun udgifter til administration Bemærk, at mange andre studier hidtil har estimeret R som prisen (fx forholdet mellem brutto renteindtægter og balancen, og dermed en proxy for output prisen på et udlån) og ikke indtjeningen. Bikker m.fl. (2006a) viser, at det kan resultere i overvurdering af graden af H-statistikken og dermed konkurrencen. Der er med andre ord en bias mod H=1. 2 Af samme årsag bør man heller ikke medtage variable på højresiden, der fungerer som en indikator for størrelse (og dermed skalafordele etc.). Fx må den rene balance helst ikke indgå, da vi i så fald igen transformerer ligningen til en prisligning og ikke indtjeningsligning som (5), jf. ln R balance R lnbalance ln I en prisligning biaser input priselasticiteterne som nævnt mod 1, hvorfor der er al mulig grund til at modellere en indtjeningsrelation i stedet. PRtilgangen tillader således ikke, at der tages højde for skalafordele, hvad enten det er i form af antal ansatte, kapitalapparatet eller balancen. Via (5) er det muligt at teste, i hvilket omfang indtjeningen varierer med aflønningen af produktionsfaktorer. Lærebogens teori fortæller os, at under fuldkommen konkurrence vil en stigning i input priser hæve de marginale omkostninger og indtjening (og prisen) i et 1:1 forhold. Hvis omkostningerne (både de marginale og gen- 2 Rent faktisk kan det vises, se Bikker m.fl. (2006a), at en estimation på prisen ikke er en misspecifikation, hvis det underliggende marked vel og mærke er præget af fuldkommen konkurrence. Men er der i stedet oligopol eller monopol opstår biasen.

5 nemsnitlige) skydes 1 pct. op, vil det ikke ændre minimumspunktet på den gennemsnitlige omkostningskurve (AC). I en langsigts ligevægt under fuldkommen konkurrence producerer virksomheder i dette minimum, dvs. produktionen ændres ikke. Da prisen dog er lig minimum på AC kurven, må prisen også stige 1 pct., hvilket medfører, at indtjeningen må øges med 1 pct., se figur 1. Under monopol kan det vises 3, at en stigning i input priser (og dermed marginalomkostningerne) vil reducere ligevægts output mængden, samt indtjeningen. Se også figur 2, hvor implikationen er den samme, da monopolisten altid vil producere, hvor MR>0. Side 5 Figur 1: Ændring i prisen under fuldkommen konkurrence 3 Se fx Panzar og Rosse (1987) for et (ikke-parametrisk) bevis herfor.

6 Side 6 Figur 2: Ændring i prisen under monopol Med andre ord er H-statistikken så defineret ved summen af elasticiteterne mellem indtjening og faktorinputomkostningerne, eller H m i i (6) H-statistikken er således et mål for hvordan en ændring i faktorinputpriserne vil føre til en ændring i (ligevægts) indtægterne. Det gælder, at H <= 0 indikerer et monopol 0 < H < 1 indikerer oligopol

7 H = 1 indikerer fuldkommen konkurrence Side 7 Dermed sagt, at hvis hver af inputpriserne øges med 1 pct., og indtjeningen tilsvarende vokser med 1 pct., så er der indikationer på fuldkommen konkurrence. Eftersom modellen bygger på langsigtsligevægt (hermed sagt, at denne tilgang antager, at virksomheder opererer i en fase, der kan karakteriseres ved en ligevægt), er modellen mindre egnet på fx transitionsøkonomier. For at teste en af de underliggende antagelser (ligevægt på langt sigt) estimeres som en tilføjelse lnekf it m i i lnwi, it j lnx j, it T it hvor EKF er egenkapitalforrentningen. I en langsigtsligevægt burde afkast mellem virksomheder være det samme, og egenkapitalforrentningen derfor ukorreleret med inputpriserne. Dvs. Hligevægt m i i burde være lig nul. X er en række karakteristikvariable på individuelt virksomhedsniveau, der kan tænkes at spille en rolle på indtjeningen. Af boksen herunder fremgår valget af X afhængig af, om der sammenlignes med udenlandske banker eller danske virksomheder. Oversigt 2: De eksogene variable i Panzar-Rosse modellen

8 X for modellen baseret på europæiske bankmarkeder X for modellen baseret på danske brancher Side 8 Variabel, der skal fange Beskrivelse Variabel, der skal fan- Beskrivelse bankens Kapitalstruktur Forholdet mellem bogført ge virksomhedens Kapitalstruktur Forholdet mellem egenkapi- egenkapital og tal og balance balance Kreditrisiko Forholdet mel- Alder Virksomhedens lem netto ud- alder lån og balance Funding mix Forholdet mel- Kapitalintensitet Forholdet mel- lem det totale lem materielle indlån og den anlægsaktiver samlede fun- og samlede ding anlægsaktiver (dvs. også immaterielle og finansielle) Balancesammensætning Forholdet mel- Risiko Forholdet mel- lem non ear- lem varedebi- ning assets og torer og brut- balancen toomsætning Skift i indtjeningsstruk- Forholdet mel- Strukturelle ændrin- Tidsdummy tur lem ikke- ger over tid driftsindtæger og den samlede indtjening Indlån struktur Forholdet mel- Virksomhedsspecifikke Fixed effects lem cash and forhold, der ikke tages due fra banker højde for med andre og de totale variable indlån Strukturelle ændringer Tidsdummy over tid Virksomhedsspecifikke Fixed effects forhold, der ikke tages højde for med andre variable Anm.: For bankernes vedkommende forsøgtes der også med dummyvariable for børsnotering og typen af bank (kommerciel bank, sparekasse mv.). Tilsvarende for danske firmaer med børsnotering, eksportorientering og juridisk ejerform. Pga. af problemer med ikke-singulære matricer måtte dette dog opgives. Data og databehandling Til beregning af H-statistikken anvendes to forskellige datakilder. 1. Europæiske Bankmarkeder

9 Til estimation af H-statistikken på europæiske bankmarkeder anvendes data fra Bureau von Dijk's Bankscope database. Der inddrages kun kommercielle banker, sparekasser og andelsbanker. Side 9 Data dækker perioden Ekstreme observationer elimineres 4. Grænserne er sat individuelt for hvert land, hvormed der tages højde for strukturelle forskelle landene imellem. Selv om det af tabellen fremgår, at der er observationer for alle lande, er det ikke givet, at det er tilstrækkeligt til en valid estimation. Det vil fremgå i afsnittet med resultater. Oversigt 3: Bankscope databasen Land Antal banker i Bankscope Antal banker til Første regnskabsår Seneste regnskabsår estimation ALBANIA ANDORRA AUSTRIA BELARUS BELGIUM BOSNIA-HERZEGO BULGARIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GIBRALTAR GREECE HUNGARY ICELAND IRELAND ITALY LATVIA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACEDONIA (FYR MALTA MOLDOVA REP. O MONACO NETHERLANDS Som udgangspunkt sættes bagatelgrænsen ved 1- og 99 percentilen.

10 NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIAN FEDERA SAN MARINO SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM Side Danske Brancher Regnskaberne, der danner grundlag for beregning af H-statistikken på danske erhverv, er hentet fra Experian databasen 5. Data dækker som udgangspunkt perioden , se oversigt 4. 6 Mange brancher har dog først observationer fra Ekstreme observationer er elimineret. Grænserne er sat individuelt for hver branche, hvormed der tages højde for strukturelle forskelle imellem brancher. Igen, selv om der er observationer for næsten samtlige brancher i 53- grupperingen, er det ikke givet, at det er tilstrækkeligt til en valid estimation. Det vil som for bankerne fremgå i afsnittet med resultater. Umiddelbart synes der at være et overvældende stort antal virksomheder i branchen finansiering. Det skyldes en stor mængde kreditformidlere, finansieringsselskaber, CMO-selskaber, investeringsforeninger, ventureselskaber mm. Faktum er dog, at der reelt kun er tilstrækkelige regnskabsinformationer til en beregning for penge- og realkreditinstitutterne. Hvilket antallet af observationer i estimationen senere hen vil vidne om. Oversigt 4: Experian databasen Erhverv Antal firmaer i estimation Første regnskabsår Seneste regnskabsår Landbrug Gartnerier Maskinstationer og anlægsgartnere Skovbrug Fiskeri Udvinding af olie og Tidligere kendt som KOB (Købmandstandens Oplysnings Bureau) databasen. 6 I enkelte brancher er der dog et fåtal af observationer tilbage til 1996.

11 naturgas Udvinding af grus og ler mv Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træindustri Papir- og grafisk industri Mineralolieindustri 2006 Kemisk industri Gummi- og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Fremstilling og forarbejdning af metal Maskinindustri Elektronikindustri Transportmiddelindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailhandel med fødevarer Varehuse og stormagasiner Apoteker og materialister Detailh. m. beklædning og fodtøj Detailh. i øvrigt, reparationsvirksomhed Hoteller og restauranter Land- og rørtransport Skibsfart Lufttransport Hjælpevirksomhed til transport Post og tele Finansiering Forsikring Finansiel Service Ejendomsudlejning og Side 11

12 formidling Udlejning af transportmidler og maskiner It-service Forskning og udvikling Rådgivning og rengøring mv Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Institutioner for børn og unge Institutioner for voksne Renovation Organisationer og foreninger Forlystelser, kultur og sport Anden servicevirksomhed Uoplyst aktivitet Side 12 Estimation Fordelen ved at anvende mikrodata er især, at det er muligt at tage højde for bankspecifikke forskelle i den individuelle produktionsfunktion. H-statistikken (paratmeterestimaterne) bestemmes ved brug af GMM med fixed effects og 2 SLS. Arellano og Bond (1991) påpegede fordelene i form af både konsistens og efficiens ved at bruge laggede værdier af den endogene variabel, samt laggede værdier af de eksogene variable som instrumenter. 7 Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er et tilstrækkeligt antal observationer at estimere på. GMM estimatoren har den ulempe, at den kan have dårlige egenskaber ved beregning på et fåtal af observationer. I modellen estimeres parametrene med en identitets vægtningsmatrice. Der implementeres en White period robust coefficient variance estimator. Det fanger (vilkårlig) seriel autokorrelation og tidsafhængig varians (dvs. heteroskedasticitet) i fejlledene. Dermed bliver standardafvigelserne robuste og t-værdier (signifiansniveauet) bliver mere retvisende, end hvis man fx havde implementeret OLS eller IV-estimation, og der vel og mærke forekommer disse problemer i residualerne 8. 7 Havde modellen været dynamisk, ville GMM-SYS (se Blundell og Bond (1998)) været den rette estimator, især hvis der er persistens problemer i den endogene variabel. 8 For en god beskrivelse af GMM se bl.a. Wooldridge (2002).

13 Dertil kommer, at systemet yderligere estimeres ved OLS med fixed effets, der vil fungere som en form for robusthedstjek. Side 13 Som det imidlertid fremgår af appendiks, er der problemer med seriel autokorrelation og tidsafhængig varians (heteroskedasticitet) i en simpel OLS estimation. Det taler for at implementere en estimator, der kan håndtere dette, fx GMM med en White korrektion på standardafvigelserne. OLS estimatoren er ofte benyttet i de studier, der hidtil har vurderet konkurrence på baggrund af H-statistikken. Trods det, at GMM estimatoren som nævnt anses for at have større styrke. Fordelen ved at anvende en instrumentmetode som GMM frem for OLS ligger også i, at GMM kan håndtere, at enkelte af de eksogene variable rent faktisk er endogene. Fx at lønnen i (5) ikke er eksogent givet. OLS estimaterne på en sådan ligning har problemer med inkonsistens (dvs. parameterværdierne bliver ikke de sande), hvis enkelte eller flere af de forklarende faktorer rent faktisk er endogene 9. Dvs. hvis der estimeres uden enkelte variable, der er korreleret med eksogene forklarende variable. Fixed effects kan håndtere, at en tidskonstant uobserverede effekt er korreleret med eksogene forklarende variable, der varierer over tid. Men varierer den uobserverede effekt over tid, har man et problem med inkonsistens under OLS. GMM kan håndtere evt. inkonsistens-problemer, der opstår som følge af at de uobserverbare virksomhedsspecifikke effekter er korrelerede med de forklarende faktorer. Også selvom den uobserverede effekt varierer over tid. I GMM bruges der simpelthen et bredere sæt af instrumenter end i almindelig IV-estimation. Hvis et system er netop identificeret (dvs. vi har det samme antal instrumenter til rådighed som der er endogene variable), er GMM dog reelt det samme som IV estimation. Rent praktisk er det selvfølgelig som udgangspunkt et problem, hvis et system er overidentificeret (dvs. flere instrumenter end endogene variable). Idéen med GMM er ganske kort at vælge en vægtningsmatrice, der opstiller et minimeringsproblem på momentbetingelserne kvadreret. Er systemet overidentificeret, har GMM dog den fordel frem for IV, at der er friere rammer, via den eksplicitte vægtningsmatrice, til at vælge med hvilken vægt de forskellige instrumenter (eller momentbetingelser) skal indgå. Dvs. man kan tildele instrumenterne forskellige vægte efter hvilken faktor man tror, der bedst kan afhjælpe endogenitetsproblemet. Inferens (dvs. tests af parameter signikans mv.) under IV-estimation er ikke-efficient, hvis der er problemer med heteroskedasticitet, hvilket ofte ses i tværsnitsanalyser, lidt i stil med data i dette papir. Via orthogonalitets betingelserne bliver GMM estimation efficient ved heteroskedasticitet af ukendt 9 Hermed også sagt, at gør man modellen dynamisk (fx ved at inkludere laggede værdier af den forklarede variabel), bør man ikke anvende OLS fixed effect estimation.

14 form. Hvis heteroskedasticitet ikke er til stede, er GMM estimatoren ikke (asymptotisk) dårligere at implementere end IV-estimatoren. Side 14 Endelig kan GMM håndtere ikke-lineære instrumenter. Validiteten af de anvendte instrumenter (dvs. reelt de overidentificerede restriktioner, når GMM implementeres) testes med Sargan-tests. Kort om lignende empiriske undersøgelser Siden Panzar og Rosse udviklede H-statistikken har andre studier implementeret metoden i konkurrence øjemed. Med vores kendskab er H-statistikken dog kun anvendt på banker. Bikker og Haaf (2002) (perioden 1990 til 1998), Claessens og Laeven (2004) (perioden ), Casu og Giradone (2006) (perioden 1997 til 2006), Bikker m.fl. (2006b) (perioden ) og Goddard og Wilson (2007) (perioden 1998 til 2004) er eksempler herpå. Datakilden er ligesom i dette papir Bankscope. Deres værdier for H-statistikken fremgår af figur 3. Som det ses, er de historiske værdier lavere end GMM resultatet i dette papir, se herunder. Afvigelserne i de estimerede H-statistikker kan skyldes forskelle i estimationsmetoden, mindre modifikationer i modellen samt den kendsgerning, at der her også beregnes på regnskabsåret Reelt mener vi, at kun Goddard og Wilsons studie kan sammenlignes med vores analyse. Imidlertid forkaster statistiske tests Goddard og Wilsons model for Danmarks vedkommende. Der er således ikke fagligt grundlag for at fortolke på den lavere H-statistik. Alle andre studier finder dog tegn på oligopol blandt danske banker, hvilket er i overensstemmelse med konklusionen i dette papir.

15 Figur 3: Oversigt for andre empiriske undersøgelser for H- statistikken Side Bikker og Haaf (2002, OLS) Claessens og Laeven (2004, OLS) Bikker m.fl. (2006b, OLS) Casu og Giradone (2006, OLS) Goddard og Wilson(2007, GMM) Finansrådet (2007, OLS) Goddard og Wilson(2007, OLS) Finansrådet (2007, GMM) Anm.: Bemærk, at Goddard og Wilsons GMM estimat er misspecificeret. Instrumenternes validitet afvises således. Resultater - Europæiske bankbrancher I dette afsnit præsenteres resultaterne for konkurrencemåling på europæiske banker. Man kan analysere på både de samlede driftsindtægter og indtægterne fra delmarkederne. Kigger man udelukkende på delmarkederne, er der en risiko for, at aflønningen stiger som følge af øget aktivitet på fx betalingsformidlingsområdet, formuepleje, aktiehandel mv. Det vil ikke fanges i en analyse udelukkende på udlånsmarkedet. Der er dog en risiko for at man så ikke fanger en evt. prissubstitution mellem produkter. Fx at man bruger en høj indtjening på et delmarked til at sætte prisen kunstigt lavt på et andet. I dette afsnit fortolkes der på de samlede indtægter for udlåns- og gebyrvirksomhed. Der kan være risici forbundet med at analysere på de samlede indtægter, da engangsindtægter (fx frasalg af dele af ens virksomhed) kan forvrænge billedet. På baggrund af vores beregninger af H-statistikken er konkurrenceindikationerne som følger: Tabel 1: Oversigt for indikationer på konkurrencesituationen Indikationer på Norge, Belgien og Portugal fuldkommen konkurrence Indikationer på Danmark, Tyskland, Storbritannien og Sverige

16 oligopol Indikationer på Østrig, Italien, Frankrig, Spanien, Schweiz og Kroatien svag konkurrence Usikkerhed Tjekkiet, Holland, Letland, Rusland Anm.: For alle banker. Kun for økonomier med mere end 30 observationer. Side 16 Som det fremgår af tabel 2, er H-statistikken på udlånsmarkedet for Danmarks vedkommende 0,57. Dvs. hvis aflønningen af produktionsfaktorerne øges med 1 pct., så stiger indtjeningen med 0,57 pct. Men en fortolkning af værdien 0,57 kan ikke stå alene, især ikke hvis den skal sammenlignes med banksektorerne i andre lande 10. Tests må afgøre, om værdien er signifikant større end 0 og/eller lig 1. Vores beregninger viser, at der alene er indikationer på fuldkommen konkurrence mellem bankerne blandt bankerne i Belgien, Portugal og Norge. I Danmark, Tyskland, Storbritannien og Sverige findes indikationer på oligopol, mens tests ikke kan afvise monopollignende tilstande i store lande som Spanien, Italien og Frankrig. Tests indikerer, at der er oligopol på det danske bankmarked. Oligopol refererer til et marked med et større antal virksomheder, men hvor der som udgangspunkt ikke tjenes en profit pga. af faste omkostninger. Virksomhederne har ingen strategisk interaktion, dvs. de kan stort set ignorere den effekt som egne beslutninger om produktion mv. har på andre. Det har kun en marginal betydning for efterspørgslen for andre virksomheder 11. Hvilket står i modsætning til fuldkommen konkurrence. Danske banker opererer således i en tilstand, hvor både den marginale og gennemsnitlige indtjening svarer til hhv. de marginale og gennemsnitlige omkostninger. I appendiks fremgår en række tests, bl.a. panel unit root tests og diverse designkriterier for fejlledet 12. Designkriterierne for modellen synes at være gode. Forklaringsgraden (R^2) ligger meget højt og Sargan testet kan ikke forkaste valget af instrumenter til GMM estimationen. 10 Derfor kan fx Tjekkiets H-statistik på 0,85 ikke sammenstilles med Danmarks, da Wald testet ikke kan afvise, at værdien faktisk kan være 0,00. Det skyldes den store variation mellem bankerne i Tjekkiet. 11 En forklaring herpå kan være, at fx bankernes produkter er uhyre differentierede. Hvilket vidner om at der er et meget stort antal produkter i bankmarkedet. 12 Der er lidt tvivl om hvorvidt W1 indeholder er integreret af 1. orden. 2 af 4 tests afviser imidlertid dette, hvorfor der ses bort fra dette. Residual testet for autokorrelation tyder på negativ orden, hvilket er med til at underbygge valget at GMM med en White period robust coefficient variance estimator korrektion.

17 Tabel 2: H-statistikken på rente- og gebyrindtægter, Land H-stat H=0 H=1 Antal observationer Justeret forklaringsgrad Sargan test H-stat (OLS) PORTUGAL CZECH REPU- BLIC NORWAY BELGIUM DENMARK NETHERLANDS ITALY GERMANY UNITED KING- DOM FRANCE SPAIN AUSTRIA SWITZERLAND CROATIA LATVIA SWEDEN RUSSIAN FE- DERA Anm.: - angiver, at det ikke har været muligt at frembringe en værdi. Kilde: Egne beregninger på Bankscope. Side 17 Som det fremgår ovenfor, er konkurrencen blandt danske banker ikke bare blandt den mest intensive i Europa. Beregninger viser tilmed, at konkurrencen er kraftig intensiveret ift. 1990'erne. Hvor H-statistikken for Danmarks vedkommende i perioden 1990 til 1999 var 0,28, øges den til 0,73 mellem 2000 og Der er desuden flere observationer i intervallet 2000 til 2005, hvilket burde øge præcisionen på H-statistikken.

18 Figur 4: H-statistikken for Danmark og Side Kilde: Egne beregninger på Bankscope. Resultater - Danske erhvervsbrancher Hvis der bliver taget højde for de strukturelle forskelle, kan en sammenligning mellem den finansielle sektor og andre danske brancher bibringe værdifuld information. Som det fremgik af teoriafsnittet er Panzar-Rosse metoden i den henseende egnet. I sammenligningen af danske banker med udenlandske banker var konklusionen, at det danske marked viste tegn på oligopol. Det samme er tilfældet, hvis man betragter den finansielle sektor 13 i Danmark med et andet datagrundlag, og flere observationer koncentreret hen mod i dag, dvs. regnskabsåret Resultaterne peger dog også på, at finansieringssektoren er blandt de mere konkurrenceintensive brancher i Danmark i perioden Her er der sammenlignet med 52 andre brancher. I appendiks fremgår en række tests, bl.a. panel unit root tests og diverse designkriterier for fejlledet Bemærk, at i dette afsnit er penge- og realkreditinstitutter indeholdt i samme branchegruppering. 14 Ligesom for de finansielle institutter tyder residual testet for autokorrelation på negativ orden, hvilket er med til at underbygge valget at GMM med en White period robust coefficient variance estimator korrektion.

19 Sammenfatningen i tabel 4 viser, at der er en håndfuld brancher, hvor vores beregninger finder tegn på fuldkommen konkurrence. Bl.a. fiskeri, ejendomsformidling, landtransport mv. Side 19 Tegn på manglende konkurrence findes der i sten-, ler- og glasindustri, tekstil- og læderindustri, kemisk industri, forlystelser og energi og vandforsyning. Derimellem ligger en større gruppering af brancher, der som nævnt ud over finansiering indeholder bl.a. en større del af industrien, it-service, handel med fødevarer, hoteller mm. Tabel 4: Oversigt for indikationer i danske erhverv Indikationer på Fiskeri, ejendomsudlejning og formidling, træindustri, fuldkommen udlejning af transportmidler og maskiner og land- og konkurrence rørtransport Indikationer på Maskinindustri, finansiering, papir- og grafisk industri, oligopol fremstilling og forarbejdning af metal, elektronikindustri, transportmiddelindustri, detailhandel med fødevarer, detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed, hoteller og restauranter, it-service og sundhedsvæsen Indikationer på Landbrug, sten-, ler- og glasindustri, tekstil- og læderindustri, kemisk industri, forlystelser, kultur og sport og svag konkurrence energi- og vandforsyning, Usikkerhed Gummi- og plastindustri, møbelindustri og anden industri, Udvinding af grus og ler mv., detailhandel m. beklædning og fodtøj, anden servicevirksomhed og institutioner for voksne Anm.: Kun angivet for erhverv med mere end 40 observationer, og hvor modellens egenskaber vurderes som gode. Finansieringsbranchen vurderes at have en H-statistik med værdien 0,58 baseret på GMM estimation, se tabel 5. Det er umiddelbart blandt de højeste værdier. Wald test bekræfter dog, at der umiddelbart ikke er tegn på fuldkommen konkurrence. Ligesom tilfældet var for analysen på den finansielle sektor i Europa, vurderes egenskaberne ved modellen at være tilstrækkelig gode til meningsfuld fortolkning. Forklaringsgraden er igen meget høj, og Sargan testet forkaster ikke gruppen af GMM instrumenter i de viste brancher.

20 Side 20 Tabel 5: H-statistikken for danske brancher, H- Antal observationer Sargan test for Justeret instru- H- statistik Erhverv statistik H=0 H=1 R^2 menter (OLS) Institutioner for voksne Ejendomsudlejning og -formidling Fiskeri Træindustri Udlejning af transportmidler og maskiner Maskinindustri Land- og rørtransport Finansiering Fremstilling og forarbejdning af metal Gummi- og plastindustri Papir- og grafisk industri Hjælpevirksomhed til transport It-service Tekstil- og læderindustri Detailhandel med fødevarer Elektronikindustri Detailh. i øvrigt, reparationsvirksomhed Møbelindustri og anden industri Detailh. m. beklædning og fodtøj Transportmiddelindustri Sundhedsvæsen Landbrug Anden servicevirksomhed Sten-, ler- og glasindustri Hoteller og restauranter Kemisk industri Forlystelser, kultur og sport Energi- og vandforsyning Maskinstationer og anlægsgartnere Anm.: For enkelte brancher er der et fåtal af observationer tilbage til Kun vist for brancher med mere end 40 observationer og hvor sargantestet godkender de valgte GMM instrumenter. Kilde: Egne beregninger på Experian databasen. Umiddelbart kan det forvirre, at værdien i en sammenligning mellem danske brancher ikke er i fuld overensstemmelse med en sammenligning blandt bankerne i udlandet. Men for det første er der flere andre finansieringsvirksomheder med i førstnævnte gruppe. For det andet er der små forskelle i selve de forklarende faktorer i modellen, jf. teoriafsnittet.

21 Side 21 Appendiks Inferens på H-statistikken Inferens/tests af egenskaber for Bankscope data Specifikationstest for OLS residualer med fixed effects for de danske banker. Durbin-Watson statistik værdi 1,33 ARCH LM af 2. orden p- værdi (asymtotisk chi2 fordelt) 0,00 Tests viser således, at der i OLS modellen er indikationer på positiv seriel korrelation og heteroskedasticitet i fejlledet. Dette taler for fx at bruge en GMM estimator med restriktioner på fejlledet. Panel unit root test Sample: Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel Null: Unit root (assumes individual unit root process) P-værdi Indtægter W1 W2 W3 Im, Pesaran and Shin W-stat ADF - Fisher Chi-square PP - Fisher Chi-square Breitung t-test Anm.: P-værdier under nulhypotesen om en I(1) proces. Unit root tests er foretaget på de log-transformerede niveauer. Output af GMM estimation for bankerne i Danmark Dependent Variable: LNR Method: Panel Generalized Method of Moments Cross-sections included: 83 Total panel (unbalanced) observations: 279 2SLS instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f. corrected) Instrument LNR(-1) LNW1A(-1) LNW2A(-1) LNW3(-1) LNASSETCOMPOSITION(-1) LNKAPITALSTRUKTUR(-1) LNINVESTEARN(-1) LNCREDITRISK LNASSETCOMPOSITION LNFUNDINGMIX LNKAPITALSTRUKTUR LNINDLAANMIX LNR C LNW1A LNW2A LNW3 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.

22 C LNW1A LNW2A LNW LNCREDITRISK LNASSETCOMPOSITION LNFUNDINGMIX LNKAPITALSTRUKTUR LNINVESTEARN LNINDLAANMIX Side 22 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat J-statistic Instrument rank Specifikationstests af egenskaber for KOB data Specifikationstest for OLS residualer med fixed effects for branchen Finansiering. Durbin-Watson statistik værdi 2,25 ARCH LM af 2. orden p- værdi (asymtotisk chi2 fordelt) 0,00 Tests peger således på, at der i OLS modellen er (vage) indikationer på negative seriel korrelation og (kraftige på) heteroskedasticitet i fejlledet. Dette taler for fx at bruge en GMM estimator med restriktioner på fejlledet. Panel unit root test Sample: Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel Null: Unit root (assumes individual unit root process) P-værdi Omsætning W1 W2 W3 Im, Pesaran and Shin W-stat ADF - Fisher Chi-square PP - Fisher Chi-square Breitung t-test

23 Anm.: P-værdier under nulhypotesen om en I(1) proces. Unit root tests er foretaget på de log-transformerede Side 23 niveauer. Output af GMM estimation for branchen Finansiering Dependent Variable: LNR Method: Panel Generalized Method of Moments Cross-sections included: 141 Total panel (unbalanced) observations: 297 2SLS instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f. corrected) Instrument list: LNR C LNW1 LNW2A LNW4 LNGEARING LNKAPITALINTENS LNRISIKO LNR(-1) LNW1(-1) LNW2A(-1) LNW4(-1) LNGEARING(-1) LNKAPITALINTENS(-1) LNRISIKO(-1) LNALDER(-1) Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C LNW LNW2A LNW LNGEARING LNKAPITALINTENS LNRISIKO LNALDER Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat J-statistic Instrument rank Litteratur Arellano, M. og Bond, S.R. (1991): "Some specification tests for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", Review of Economic Studies 58, pp Bikker, J.A. og Haaf, K. (2002): Competition, concentration and their relationship: an empirical analysis of the banking industry". Journal of Banking and Finance 26, pp

24 Bikker, J. Spierdijk, L. og Finnie P. (2006a): "Misspecification of the Panzar- Rosse Model: Asesssing Competition in the Banking Industry", DNB Working Paper, no Side 24 Bikker, J. Spierdijk, L. og Finnie P. (2006b): "The Impact of Bank Size on Market Power", DNB Working Paper, no Blundell, R. og Bond, S.R. (1998): "Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models", Journal of Econometrics 87, pp Claessens, S. og Laeven, L. (2004): "What drives bank competition? Some international evidence". Journal of Money, Credit and Banking 36, pp Hallock, K., Madalozzo, R. og Reck, C. (2004): "Uncovering heterogeneity in managerial pay-firm performance relationships using quantile regression", mimeo. Panzar, J.C. og Rosse, J.N. (1987): "Testing for 'monopoly' equilibrium", Journal of Industrial Economics, 35, pp Wooldridge, J.M. (2002): "Econometric analysis of cross section and panel data", MIT.

Papir C Bresnahan indikatoren

Papir C Bresnahan indikatoren N O T A T Papir C Bresnahan indikatoren Kort Resume Dette er papir C i serien af analyser vedr. konkurrencemåling i den finansielle sektor. Vores beregninger på en model udviklet af Bresnahan (982) viser:.

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Papir B Nye beregninger af markup

Papir B Nye beregninger af markup N O T A T Papir B Nye beregninger af markup Kort Resume Dette er papir B i serien af analyser vedr. måling af konkurrence i den finansielle sektor 1. De markup beregninger, som institutioner som fx Det

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Appendiks Økonometrisk teori... II

Appendiks Økonometrisk teori... II Appendiks Økonometrisk teori... II De klassiske SLR-antagelser... II Hypotesetest... VII Regressioner... VIII Inflation:... VIII Test for SLR antagelser... IX Reset-test... IX Plots... X Breusch-Pagan

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Økonometri 1. Dagens program: Afslutningsforelæsning 23. maj 2007

Økonometri 1. Dagens program: Afslutningsforelæsning 23. maj 2007 Dagens program: Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007 6-trins procedure til IV estimation. Afrunding af IV: Rygning og fødselsvægt. Afrunding og perspektivering af Kvant 2. Opfølgning af introduktionsforelæsningen.

Læs mere

Appendiks A Anvendte test statistikker

Appendiks A Anvendte test statistikker Appendiks A Anvendte test statistikker Afhandlingen opdeler testene i henholdsvis parametriske og ikke-parametriske test. De første fire test er parametriske test, mens de ikke-parametriske test udgør

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 1 Evalueringer Kun 23 har udfyldt evalueringsskemaerne ud af ca. 120 tilmeldte til eksamen Resultatet kan ses på hjemmesiden

Læs mere

Kunderne betaler højere bankskat

Kunderne betaler højere bankskat N O T A T Kunderne betaler højere bankskat 23. august 2011 Resumé Bankskat og andre afgifter afviger ikke fra andre omkostninger; de lægges typisk oven på prisen på varen. Denne analyse viser, at pålægges

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

! Proxy variable. ! Målefejl. ! Manglende observationer. ! Dataudvælgelse. ! Ekstreme observationer. ! Eksempel: Lønrelation (på US data)

! Proxy variable. ! Målefejl. ! Manglende observationer. ! Dataudvælgelse. ! Ekstreme observationer. ! Eksempel: Lønrelation (på US data) Dagens program Økonometri 1 Specifikation, og dataproblemer 10. april 003 Emnet for denne forelæsning er specifikation (Wooldridge kap. 9.-9.4)! Proxy variable! Målefejl! Manglende observationer! Dataudvælgelse!

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11 Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11 Program for øvelserne: Gruppearbejde og plenumdiskussion Introduktion til SAS øvelser SAS øvelser Øvelsesopgave: Paneldata estimation Sammenhængen mellem alder og

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 8 Multipel Lineær Regression 1 Simpel Lineær Regression (SLR) y Sammenhængen mellem den afhængige variabel (y) og den forklarende variabel (x) beskrives vha. en SLR: ligger ikke

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder 2 Specifikation og dataproblemer 2. maj 2007 KM2: F22 1 Program Specifikation og dataproblemer, fortsat (Wooldridge kap. 9): Betydning af målefejl Dataudvælgelse: Manglende observationer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model Reminder: Hypotesetest for én parameter Antag vi har model Økonometri: Lektion 4 F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi ønsker at teste hypotesen H

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere