Afsnit 1.0 Information om: OMRÅDET VESTERVANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 1.0 Information om: OMRÅDET VESTERVANG"

Transkript

1 Afsnit 1.0 Information om: OMRÅDET VESTERVANG Generelt: Området Vestervang er beliggende i den nordlige del af Århus C. mellem Vestre Ringgade og Langelandsgade lige nord for Botanisk Have og højt beliggende i forhold til Botanisk Have og Århus bymidte. Fra de fleste lejligheder er der udsigt ud over Botanisk Have og store dele af Århus By. Hele bebyggelsen består af 5 afsnit, heraf er to afsnit henholdsvis børneinstitution og ældrecenter. De tre øvrige afsnit 1, 2 & 5 er beboelsesejendomme og heraf er afsnit 1 og 5 ejerlejligheds ejendomme. Afsnit 5 som omfatter ejerforeningen ØST med numrene 1,2,3,7 & 8 og ejerforeningen VEST med numrene 4,5,6,9 & 10 er det sydligste afsnit og beliggende lige ned til Botanisk Have og Den Gamle By. Afsnit 5 er ligeledes det afsnit, der ligger nærmest bymidten. Bebyggelsen: Bebyggelsen er opført som elementbyggeri i beton. Opførelsen er påbegyndt midt 60 erne, hvor Århus Kommune udskrev en arkitektkonkurrence for bebyggelse af området. Vinder af konkurrencen blev de kendte arkitekter Friis & Moltke. Boligbyggeriet veksler mellem højhuse og terrassehuse. Højhusene benævnes altangangshuse. Hele lejlighedsbyggeriet udgjorde med sin moderne arkitektur i såvel højhuse som terrassehuse og underjordiske garageanlæg noget af det ypperste i datidens boligbyggeri. Terrassehusene er med 4 etager heraf 2 underetager i forhold til indgangen, men nederste lejligheds terrasse er i niveau med græsarealet ned mod Botanisk Have. Lejlighedernes terrasser er med udsigt til Botanisk Have. Altangangshusene er med 7 etager plus garagekælder. Indeholdt i grundarealerne er der anlagt tilhørende store parkeringspladser ud for hvert af altangangshusene, og der er gennemgange gennem altangangshusene fra P. pladserne til terrassehusene. Mellem altangangshusene og terrassehusene er der ensrettet kørevej, der fungerer som adgangsveje til terrassehusene med indkørsel i den østlige ende af byggeriet. Kørevejen mellem husene er kategoriseret som brandvej. Der er ligeledes store grønne fællesarealer i området. Afsnit 5 byggeriet er fra sidst i 60 erne og stod færdig til indflytning i Afsnittet blev opført af 2 bygherrer på selvstændige matrikelnumre og består derfor af 2 selvstændige ejerforeninger. 1

2 Ejerforeningen ØST omfatter numrene 1,2,3 i terrassehuset samt 7 & 8 i altangangshuset. Der er i alt 96 lejligheder (28 i terrassehuset og 68 i altangangshuset) og 36 kældergarager. Ejerforeningen VEST er med numrene 4,5,6 i terrassehuset samt 9 & 10 i altangangshuset, omfatter i alt 92 lejligheder (20 i terrassehuset og 72 i altangangshuset) og 40 kældergarager. Lejlighederne på de 2 øverste etager i terrassehuset og alle lejligheder fra og med 4 etage i altangangshuset er udsigtslejligheder. Lejlighederne er af meget varierende størrelser og indretninger. I størrelse spænder de fra de mindste på bruttoareal og inkl. terrasser/altaner - ca. 28 kvm. og til de største på ca. 200 kvm. 2 lejligheder i hver ejerforening ejes af ejerforeningerne, en mindre der anvendes til kontor og en større, der anvendes som viceværtslejlighed. 2

3 Afsnit 2.0 Information om: EJERFORENINGEN Afsnit 5 ØST 2.1 Data: Foreningens navn: Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST Adresse: Vestervang 8, lej. 811, 8000 Århus C. Hjemsted: Århus Kommune mat. nr. 117 up, med grundareal på kvm. Ejendoms nr med etageareal på kvm. Bebyggelsen er underlagt Århus Kommunes lokalplan nr Generelt Ejerforeningens funktion og virke er i henhold til foreningens vedtægt (fane 4). Vedtægten er udarbejdet på grundlag af Boligministeriets normalvedtægt for ejerforeninger i Danmark. (bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 1995, senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004). De i forhold til normalvedtægten indføjede ændringer er tilpasninger som efter bestyrelsens vurdering er relevante for Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST. Vedtægten er godkendt på generalforsamlingen d. 29. marts 2006 og tinglyst på lejlighederne. 2.3 Foreningens ledelse Ejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt, i henhold til vedtægten. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender mellem de årlige generalforsamlinger. Administrationen varetages af bestyrelsen v. formanden. Der er ansat en vicevært. Formanden har den daglige ledelse, og er viceværtens nærmeste foresatte. Viceværten fungerer som vicevært Øst og gennem samarbejdsaftale også i Vest. Viceværten varetager det daglige arbejde med servicefunktioner herunder renholdelse af alle fællesarealer og mindre reparationer. Bestyrelsens sammensætning og kontaktmulighed til medlemmerne og vicevært, kan ses i informationsskrivelse (fane 7). 2.4 Mål Områdets beliggenhed højt og tæt på byens centrum medfører, at de fleste lejligheder er med god udsigt ud over Botanisk Have, Den Gamle By og videre ud over byen, havnen samt Århus-bugten. Dette har medført, at området efterhånden er blevet et attraktivt område i byen. Det er bestyrelses mål: At ejerforeningen Vestervang ØST skal være blandt Århus Kommunes bedst fungerende ejerforeninger. 3

4 At området og bygningerne holdes rene og præsentable, således at bygningerne, deres facader og udendørs arealer med græs og blomsterbede altid fremtræder præsentable og indbydende. At energiforbruget styres således, at der er optimal komfort i lejlighederne med det mindst mulige energiforbrug. At der i ejerforeningen hos formand og vicevært kan søges en fyldestgørende rådgivning og service vedr. fællesskabet, de fælles installationer og arealer m.m.. At lejlighedsindehavere og eventuelt lejere bor i et velfungerende fællesskab. 2.5 Ejerskifte Ved ejerskifte oplyser ejerforeningen - efter anmodning fra sælger eller dennes repræsentant (ejendomsmægler eller advokat) med denne Velkommen til Vestervang om forholdene i foreningen og bebyggelsen. Ved handel udbeder ejerforeningen sig snarest muligt, efter at en købsaftale er indgået, oplysninger fra sælger, advokat eller ejendomsmægler om nye ejeres navn og betalingsmodel for fællesbetalingen til ejerforeningen. Anmodning: Er man ejer af en garage, og ønsker at sælge, henstilles det, at man annoncerer med opslag i ejerforeningen, eller henvender sig til bestyrelsen, således at eventuelle interesserede beboere får tilbud om at købe. 4

5 Afsnit 3.0 Information med relation til vedtægt 3.1 Bestyrelsens pligter & ansvar Relation: vedtægtens 9 Fællesbidraget I henhold til vedtægtens 9 stk. 2 er bestyrelsen ansvarlig for opkrævning af fællesbidrag. Bidraget betales af alle medlemmer af ejerforeningen i relation til de på de enkelte lejligheder tinglyste fordelingstal. Summen af fordelingstal for samtlige lejligheder er 2041, dette fordelingstal anvendes ved a conto opkrævning og fordeling af energiforbrugs varme og vand omkostningerne. Driftsomkostningerne fordeles efter et samlet fordelingstal på (Foreningens kontor og viceværtslejlighed fragår med henholdsvis 4 og 25 i alt 29). Fællesbidragssatserne pr. fordelingstal til henholdsvis drift og a conto opkrævning for energiforbrug fastsættes af bestyrelsen, og forelægges til godkendelse på den årlige ordinære generalforsamling. De af bestyrelsen fastsatte bidragssatser indeholdende driftsbidrag og a conto energibidrag opkræves samlet som a conto i perioden fra 1. jan. til den ordinære generalforsamling afholdes senest udgangen af maj måned. Fællesbidraget betales månedligt og skal være betalt senest d. 4. i måneden. Ejerforeningen er tilsluttet PBS (betalingsservice), dermed kan betalingen ske automatisk via PBS. Fællesudgifter Fællesudgifterne omfatter et drifts- og energi bidrag. Driftsbidraget er til dækning af: Vedligeholdelse af bygningerne, udvendige arealer, administration, vicevært, skatter, forsikringer og renovation, samt elevatorer, ventilation og fælles el m.m. Fælles elforbrug er til belysning af fællesarealerne, elevatorer og ventilation m.m. Energibidraget dækker varme og vandforbrug samt energimærke omkostninger og opkræves a conto med årlig opgørelse. Forbruget opgøres i et separat årsregnskab. A conto beløbet opkræves sammen med driftsbidraget. Forsikring I henhold til vedtægtens 9 stk. 2 er bestyrelsen ansvarlig for tegning af fælles forsikringer. Ejerforeningen har tegnet: Bygningsforsikring, Dækningsoversigt (fane 6). Erhvervs og arbejdsskade forsikring for foreningens servicepersonale. 5

6 Bestyrelsesansvarsforsikring: Indeholdt i bygningsforsikringen. Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST Det er kun ejerforeningen, der kan anmelde skader på foreningens forsikringer. Vær opmærksom på at privat indbo i lejligheder, pulterrum, og garager samt cykler ikke er forsikrede under ovennævnte forsikringer og dermed i fællesskabet, hverken i tilfælde af tyveri, vandskade eller anden skade. Varmeforbruget. Bestyrelsen har høj fokus på energiforbruget herunder varmeforbruget. Viceværten følger nøje forbruget ved ugentlige registreringer, og de centrale styringer holdes løbende under observation for korrekt indstilling. Bygningerne har ikke den højeste isoleringsgrad, men under hensyntagen til rentabilitetsberegninger gennemføres der løbende forbedringer. I fællesskabets økonomiske interesse opfordres der til, at der også i lejlighederne er opmærksomhed på varmeforbruget, herunder at der skrues ned for termostatventilerne, hvis døre og/eller vinduer åbnes. Det er vigtigt, at udluftning foretages kortvarigt og ligeledes med lukkede termostatventiler. Vedligeholdelse. Vedligeholdelse af bygningerne udgør en væsentlig andel af foreningens udgifter. En høj vedligeholdelsesstandard på bygninger opført i 1969/70 og ønsket om et præsentabelt område medfører omkostninger. Det er bestyrelsens målsætning, at vedligeholdelse - både den løbende og de større vedligeholdelsesprojekter - afholdes inden for foreningens årlige driftsbudget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme ekstraordinære indbetalinger til specielle installationer eller vedligeholdelsesprojekter. 3.2 Vedligeholdelse Relation: vedtægtens 15 Ejerforeningen varetager al vedligeholdelse af både ind- og udvendige fælles arealer samt fællesinstallationer. Vedligeholdelsen omfatter både den daglige og den løbende mere omfattende vedligeholdelse med reparationer. Bygningsmæssigt varetager ejerforeningen vedligeholdelsen af følgende områder: Alt vedr. de udvendige, facader inkl. ruder (klimaskærmen), alle fælles installationer vedr. varme, vand og afløb, alt ind- og udvendig fælles belysning, elevatorer, ind- og udkørselsportene til garagekælderen samt alle fællesdøre. Terrasser og altaner hører vedligeholdelsesmæssigt under bygningernes facader og dermed under ejerforeningens vedligeholdelses ansvar. Renholdelse- og ryddelighedsmæssigt er det de enkelte ejeres ansvar. Beboere skal selv varetage renholdelse og oprydning på altaner og terrasser. Rengøring må ikke være til gener for underboende og gående på gangarealerne. Ved henvendelse til viceværten kan lånes en slange til påsætning på udløbene. Altangangene bliver regelmæssigt fejet. Herudover foretages grundigere rengøring 1 eller max. 2 gange årligt. Hvis beboere på en altangang i fællesskab ønsker en højere renholdelsesstandard, er man velkommen til at foretage yderligere rengøring. 6

7 Rengøringsmidler og værktøj kan fås ved henvendelse til viceværten. Der må ikke kastes sne eller andet ud fra altaner og altangange. Beboere må gerne selv male træværk, eternitplader og betonflader på altaner og terrasser. Dog kun i std. farver. Maling udleveres ved henvendelse til viceværten. Indvendige trapper og gennemgangene bliver rengjort 2 gange ugentlig. Bestyrelsen/viceværten er berettiget til med behørigt varsel at besigtige lejlighederne og påtale dårlig vedligeholdelsesstandard. Påtaleretten gælder også terrasser og altaner angående alm. renholdelse og ryddelighed. Det er bestyrelsens ansvar: At ejendommen holdes i forsvarlig stand, herunder at der ikke fortages ændringer, som udvendig på facaderne medfører afvigelser i forhold til det oprindelige udseende. At der indvendig i lejlighederne ikke sker ændringer, der kan påvirke bygningernes stabilitet. Ejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af de fælles forsyningsrør og installationer frem til de individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. Det er ligeledes bestyrelsens ansvar, at der gennemføres renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser på såvel ejendommens indvendige som udvendige fælles arealer i et omfang og på et niveau, der er passende i forhold til ejendommens karakter og normalt ønsket standard. Ejerforeningen afholder udgifter ved udbedringer af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Når ejerforeningen gennemfører reparationer på fællesinstallationer, der kræver adgang og indgriben i bygningsdele i ejerlejlighederne, reetableres til lejlighedens oprindelige niveau. Hvis der i forbindelse med tidligere renovering er gennemført modernisering til et efter bestyrelsens vurdering højt niveau, kan bestyrelsen afstå fra at afholde den totale retablering. Reparationer af ændret rørføring er på ejers regning. Viceværten skal straks orienteres, hvis der konstateres udstrømmende vand. Ejerforeningen har vedligeholdelsen af ruder i facaderne og fælles døre. Beboere er pligtige til løbende eller mindst en gang om året, at meddele ejerforeningen hvis der konstateres punkterede eller på anden måde beskadigede ruder i en lejlighed. Ejerforeningen er pligtig til at besigtige defekte ruder omgående, og, hvis det skønnes nødvendigt, udskifte omgående, ellers registreres til udskiftning ved førstkommende planlagte udskiftningstidspunkt. 7

8 Afsnit 4.0 Yderligere regler og faktiske forhold for fællesskabet 4.1 Generelt Nedenstående gøres rede for en række forhold, som såvel nye som nuværende beboere bør kende. Først oplyses om de regler der er vedtaget dels i bestyrelsen og dels på foreningens generalforsamling. Herefter om de forskellige systemer og forhold der er i ejerforeningen. Alt med det formål at give hver enkelt beboer, ejere/lejere, de bedste forhold, det bedste miljø og fællesskab at bo i. 4.2 Ombygning og modernisering af lejligheder Ved eventuel renovering og modernisering i lejligheder skal ejerforeningen v. vicevært og/eller formand inddrages. Dette er meget vigtigt af følgende årsager: Ejerforeningen giver råd om eksisterende konstruktioner og materialer, samt hvilke ombygninger og ændringer der kræver bygningstilladelse. Hvis moderniseringen er af et omfang, der kræver tilladelse fra bygningsmyndighederne, skal ejerforeningen give samtykkeerklæring til myndighederne, inden officiel tilladelse gives. Ved ændring og modernisering af køkken og/eller badeværelser er det vigtigt, at de fælles rørinstallationer inde i de lodrette installationsskakte bliver kontrolleret, og eventuelle defekter i form af bl.a. begyndende tæringer bliver udbedrede. Ejerforeningen foranlediger og afholder omkostningerne ved åbning og genetablering af installationsskaktene og de eventuelt foretagne nødvendige reparationer og udskiftninger. Genetableringer er til det oprindelige niveau. Det kan i visse situationer forlænge en ombygningsperiode, men modsat reduceres risikoen for, at der senere måske kort efter en renovering - skal åbnes akut på grund af udsivende vand fra defekte rør. Udsivende vand kan medføre vandskader. Derfor er en inddragelse af ejerforeningen også i beboernes egen interesse. Ud over boring af maks. 10 m.m. huller i maks. 70 m.m. dybde, må der ikke bores, skæres eller fræses i betonvægge og etageadskillelseselementerne ligesom, der ikke må indlægges supplerende gulve. Håndværkerreglement (bilag til husordenen) skal overholdes. 4.3 Facaderne Der gøres opmærksom på, at det ifølge lokalplanen for området ikke er tilladt på nogen måde at ændre på facaderne, herunder heller ikke ændre på farverne på beton, træværk og eternit på altaner og terrasser. Det er heller ikke tilladt, at fjerne eller opsætte faste bygningsdele. 4.4 Markiser eller anden solafskræmning Opsætning af markiser eller anden solafskærmning må kun fortages efter tilladelse fra ejerforeningen. Tilladelse gives skriftligt med angivelse af retningslinier for opsætning og farve m.m. 8

9 4.5 Energiforsyningen Varme, vand og el Varme Varmeforsyningen er kommunal fjernvarme. Der er p.t. ikke installeret varmemålere i lejlighederne, og dermed ikke individuel forbrugsmåling. Det samlede forbrug afregnes a conto sammen med fællesbetalingen til drift og vedligeholdelse. Afregningen, der opkræves a conto, sker i forhold til det tinglyste fordelingstal. Anlæggene er forsynede med centrale styresystemer, hvor fremløb og returtemperatur på både radiatorvarmen og varm forbrugsvand kan styres. Forbruget måles på fællesmålere i henholdsvis terrassehuset og altangangshuset. På radiatorerne i lejlighederne er der monteret termostatventiler med føling på rumtemperaturen og indbygget gennemstrømningsbegrænsning. Det er vigtigt, at styringen af radiatorerne i lejlighederne foretages ud fra følgende grundregler: I rum med flere radiatorer eller flere rum hvor der generelt er åbent imellem, er det vigtigt, at alle radiatorer er minimalt åbne i stedet for at 1 2 er meget åbne. At udluftning foretages kortvarigt, og at termostatventilerne skrues ned/lukkes under udluftning. I terrassehuset er de fleste radiatorer placeret i konvektorgrave. Konvektorgravene må ikke overdækkes med plader eller lign. Der må ikke foretages ændringer af varmeinstallationen, herunder ændring af rørføringerne. Der må ikke installeres specielle varmesystemer, f.eks. gulvvarme el. lign., eller fjernes enkelte radiatorer uden ejerforeningens tilladelse. Eventuel tilladelse gives ud fra beregning af kapacitetsbehovet i forhold til rumstørrelser. En godkendelse kan medføre ekstern ekspertvurdering, eventuel omkostning herved påhviler ejeren. Det er i fællesskabets interesse, at der er stor opmærksomhed på, at der ikke forekommer unødig varmeforbrug. Eventuelle spørgsmål om indstilling af termostatventilerne i lejlighederne kan rettes til viceværten. Vand Vandforsyningen er ligeledes kommunal. Der er ikke individuel forbrugsmåling. Det samlede forbrug afregnes a conto sammen med fællesbetalingen til drift og vedligeholdelse. Afregning der opkræves a conto sker i forhold til det tinglyste fordelingstal. Det er i fællesskabets interesse, at der er stor opmærksomhed på, at der ikke forekommer unødigt vandforbrug i form af utætte vandhaner og/eller toiletter. Eventuelle uregelmæssigheder eller defekter på varme og vandforsyningen skal meddeles viceværten. 9

10 Viceværten vil besigtige defekten, og hvis udbedringen kan gennemføres inden for et rimeligt tidsforbrug (max. 2 timer) og med foreningens værktøj, kan viceværten udbedre fejlen uden beregning for den enkelte, eventuelle medgåede materialer betales af ejeren. Hvis udbedringen er af større omfang, skal der tilkaldes håndværker, hvilket er for ejerens regning. El El forsyningen er fra NRGI. Der er installeret individuel forbrugsmåling i de enkelte lejligheder med afregning direkte til NRGI. Alt fællesforbrug til lys på ud- og indvendige fællesarealer, ventilatorer og elevatorer m.m. måles på 4 delmålere og betales via fællesbetalingen til den fælles drift i forhold til det tinglyste fordelingstal. Der må ikke installeres køle/fryseskabe tilsluttet fællesforsyningen i pulterrum og/eller garager. Der er energimærke på ejendommen, som fornyes i henhold til lovgivningen. 4.6 Rørinstallationer Afgrænsningen mellem hvad der er fælles, og hvad der er private rørinstallationer defineres generelt således: Varme, forbrugsvand og afløbsrør - inde i installationsskaktene (de lodrette rør) er fælles og vedligeholdes dermed af ejerforeningen/fællesskabet. De efter - de for de enkelte lejligheder monterede afspærringshaner er private rør. Vedligeholdelse af disse installationer, samt de i lejlighederne synlige rør, er de enkelte lejlighedsejeres eget vedligeholdelsesansvar. Ved eventuelle utætheder med skader til følge, er følgeskaderne dækket af ejerforeningen eller foreningens forsikring, uanset hvilke rør utætheden stammer fra. 4.7 Afløbsinstallation De lodrette faldstammer (fælles afløb) vedligeholdes af ejerforeningen og renses efter behov. Eventuelle tilstopninger i rørene fra køkken- og håndvaske samt badeværelser er de enkelte beboeres egen vedligeholdelse og ansvar. Ved eventuel tilstopning af afløb kan viceværten kontaktes, og hvis rensningsopgaven kan klares inden for rimelig tid (max 2 timer), og med det værktøj ejerforeningen råder over, kan viceværten udføre rensningen. Er rensningsopgaven af længere varighed, eller hvis der skal tilkaldes ekstern assistance, er det for den enkelte beboers egen regning. Vigtigt: Der må aldrig anvendes kaustisk soda eller andet ætsende middel til rensning af afløb. Det anbefales kraftigt, at der ca. en gang om måned hældes ca. 2 liter kogende vand igennem afløbene, primært ved køkkenvaskene. Der må ikke udskylles engangsbleer, større vatklumper o. lign. i toiletterne. 10

11 4.8 Ventilation Ejendommene er udstyret med et fælles ventilationssystem, hvor ventilatorer på taget gennem lodrette kanaler ventilerer lejlighederne via ventiler i køkkener og badeværelser. Der må ikke tilsluttes emhætter med motor og/eller tørretumblere til anlægget. Hvis der installeres emhætter skal det være typen med spjæld eller kulfilter. Tørretumblere skal være af typen med kondenstørrer. Udsugningsventilerne i køkkener og badeværelser må ikke blændes af eller afdækkes. 4.9 Fælles belysning Udvendig belysning omfatter alt belysning uden for lejlighederne. Ud over løbende observationer kontrollerer viceværten fællesbelysningen én gang om ugen sædvanligvis fredag. Ved konstatering af manglende lys, bliver fejlen rettet. Da en pære eller anden enhed i en lampe kan sprænge, kort tid efter en kontrol er gennemført, opfordres beboere til at meddele viceværten, hvis der konstateres manglende lys Håndværkere Ejerforeningen anvender faste håndværkere, der kender bygningerne og installationerne. De anvendte håndværkere kontrolleres stikprøvevis vedr. det udførte arbejdes kvalitet og den prismæssige konkurrencedygtighed. Ved vedligeholdelses-, ombygnings- og moderniseringsarbejder der udføres i de enkelte lejligheder for ejerens egen regning, kan ejerforeningen ikke kræve benyttelse af de faste håndværkere, men af hensyn til kendskabet til huset og installationerne anbefales det, at disse håndværkere anvendes. Ved reparationsarbejder på el-, vand- og varmeinstallationerne er det dog et ufravigeligt krav, at det er autoriserede firmaer, der udfører arbejdet i lejlighederne. Der vedlægges liste over de håndværkere, som sædvanligvis arbejder i ejerforeningen (fane 9). Disse håndværkere er bekendt med gældende håndværkerreglement (bilag til husordenen) Låsesystem Der er installeret RUCO-COMBI 1100 låsesystem med patenteret seksstiftet nøgleprofil i ejerforeningens boligområde. Låsesystemet omfatter alle yderdøre, og døre til garagekælder, de udvendige fællesdøre til pulter-/opbevaringsrummene, barnevognsrummene og de indvendige cykelrum i kælderen. Der er oprindelig udleveret én nøgle pr. lejlighed. Ekstranøgler kan kun rekvireres via ejerforeningen. Viceværten eller formanden udsteder rekvisition til låsesmeden, og nøglen/erne kan mod betaling afhentes hos låsesmeden Lejlighedsdøre Låsesystemet i de enkelte lejlighedsdøre er vedligeholdelsesmæssig den enkelte ejers anliggende. Det står de enkelte beboere frit, om der ønskes speciel lås/nøgle i egen lejlighedsdør, men 11

12 hvis der vælges eget låsepatent medfører det, at nøglen ikke passer til øvrige fællesdøre i ejerforeningens system. Hvis man ønsker ændring af systemet, kan der rettes henvendelse til viceværten eller formand (ejerforeningen har rabatordning ved den normalt anvendte låsesmed) Nøgleopbevaring Ejerforeningen kan i nøgleboks på kontoret, opbevare ekstra lejligheds-, garage- og pulterrumsnøgle, således at der er mulighed for nøglehjælp, hvis man låser sig ude, eller en pårørende i en kritisk og akut situation har behov for adgang. Det er selvfølgelig beboernes egen afgørelse, om der ønskes nøgler opbevaret. Udlevering af nøgle kan kun finde sted, hvis ejeren/beboeren selv, eventuelt mod legitimation, anmoder om det, og hvis udleveringen er for en længere periode vil udlevering være mod kvittering. Hvis pårørende eller andre i en speciel situation anmoder om adgang, vil det altid være mod legitimation og underskrift, vicevært eller formand vil ledsage ind i lejligheden. Det er kun viceværten og formanden, der har adgang til nøgleboksen. Adgang kan i en akut situation overdrages til et bestyrelsesmedlem Adgang til lejligheder Der kan i specielle situationer være behov for, at ejerforeningen ved vicevært og/eller formand må have adgang til en lejlighed. Eksempelvis ved konstatering af vandudslip i underliggende lejlighed, røg udtrængning etc. Hvis der er opbevaret nøgle til den pågældende lejlighed anvendes denne. Adgang sker kun i eventuelle akutte situationer ved vandskade o. lign., eller efter aftale - generelle - eller i hver enkelt situation. Hvis der ikke er nøgle til rådighed og dermed mulighed for vicevært og/eller formanden at lukke sig ind i en lejlighed, vil en oplukning i en akut situation medføre rekvirering af låsesmed for beboerens regning. Det er ejerforeningen vicevært og/eller formand der afgør, om der er et akut behov Navneskilte Alle navneskilte skal være ens. Inden for indgangsdøren i alle opgange forefindes en tavle med beboernes navne, ligeledes findes der et navneskilt på døren til den enkelte lejlighed med navnene på lejlighedens beboere. Vedr. nye navneskilte rettes der skriftlig henvendelse, med præcis angivelse af ønsket navn, til viceværten, der sørger for fremstilling og opsætning af nye skilte. For udskiftning i lejlighedsdøre kræves adgang til lejligheden. Ejerforeningen er ansvarlig for, at navneskiltenes angivelser er retvisende Garagekælderen Der er automatisk portåbning på henholdsvis ind- og udkørselsporten til garage og cykelkælderen. Automatikken kan aktiveres fra en nøgleboks med hver enkelt lejlighedsnøgle i systemet samt en fælles nøgle (B nøgle i systemet). 12

13 Herudover er der installeret radiostyret åbningsautomatik, hvortil sendere kan købes/lejes ved ejerforeningen. Portene til de enkelte garager i garagekælderen og dørene til de private pulterrum er beregnet for hængelåse, låse og nøgler hertil er de enkelte ejeres/lejeres egen sag. Det er ikke tilladt at parkere i gennemkørslen eller på vaskepladsen Bilvaskplads I garagekælderen er der vaskeplads med spuleslange og undervognsspuler til fælles benyttelse for alle beboere. Det henstilles, af hensyn til kloaksystemet, at sand og andet fejes op efter benyttelse, og at slange og øvrigt hænges på plads efter brug Elevatorer I altangangshuset nr. 7 & 8 er der elevator fra 1. (indgangsetagen) til 7. etage. Elevatorerne er både person- og vareelevatorer. De er fra tidspunktet for bygningernes opførelse og dermed en ældre type. Vigtigt: Generelt og primært ved ind og udflytning samt i forbindelse med ombygninger, hvor håndværkere anvender elevator, er det meget vigtigt, at elevatorerne ikke overbelastes og at belastningen fordeles jævnt i elevatoren. Hvis dette ikke overholdes, kan elevatorstolen sætte sig fast. Leg i elevatorerne er ikke tilladt. Ved elevatorstop tilkaldes assistance i følgende rækkefølge: 1. Viceværten... tlf Formanden... tlf Hvis ingen af ovennævnte træffes, eller man befinder sig i elevatorer under stop og uden mobiltelefon, følges retningslinierne i elevatoren om kald til OTIS elevatorservice Parkering: Biler, motorcykler, knallerter, cykler, barnevogne, barnecykler etc. Parkering af biler må kun finde sted på parkeringspladserne foran altangangshuset. For handicapparkering er der reserveret 2 pladser på parkeringspladserne og 2 pladser mellem husene ved indgangen til nr.1. Ud over nævnte 2 handicappladser må der ikke parkeres på arealet mellem husene. Den ensrettede gennemkørsel er kategoriseret som brandvej. Af og pålæsning kan tillades kortvarigt. Motorcykler og knallerter må kun parkeres på parkeringspladsen eller i garagekælderen efter anvisning fra viceværten. Cykler parkeres i aflåste afsnit i garagekælderen, eller i stativer i gennemgangen til terrassehuset v. indgang nr. 8 eller kortvarigt i stativerne på parkeringspladsen ved indgang nr. 7 og 8. Barnevogne, 3 hjulede barnecykler og rollatorer kan henstilles i barnevognsrummene i nr. 7 og 8 ved nedgangen til kælderen. I disse rum må der ikke henstilles alm. cykler. Viceværten gennemfører 1-2 gange årligt oprydning i cykler og effekter der er placeret i barnevognsrummene. Oprydningen gennemføres efter forudgående orientering v. opslag, hvor der anmodes om 13

14 opmærkning af egne effekter med lejlighedsnr. Effekter, der ikke efter en angiven periode er opmærket, bliver fjernet Radio, TV og Internet Der er fælles antenneanlæg i foreningen. Fordelingen til de enkelte lejligheder sker via et krydsfelt i teknikrummet. Netoperatøren p.t. TELIA/STOFA - leverer henholdsvis TV, i form af 3 forskellige programpakker fra Århus Antenneforening, og tilslutning til Internet med èt TV/Internetstik i hver lejlighed. Tilslutning er frivillig og foregår uden om ejerforeningen ved enkeltvis kontrakt med netoperatøren. Eventuel udvidelse med flere stik er ejerforeningen uvedkommende. Ejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for signalkvaliteten Legeplads I den vestlige ende bag vestmuren er der etableret en mindre legeplads med gynger og sandkasse. Der er endvidere opstillet bord og bænke. Arealet og legepladsen er forbeholdt beboerne i de to ejerforeninger, afsnit 5 Øst & Vest. Der er ligeledes etableret en Petanquebane på arealet til fri benyttelse for beboere i begge ejerforeninger Husdyr Det er tilladt at holde almindelig kendte husdyr. DET ER IKKE TILLADT AT HOLDE KAMPHUNDE ELLER ANDRE DYR, DER ER KENDT SOM ANGREBSLYSTNE OG USTYRLIGE. Det er ejerens ansvar, at dyrene ikke er til gene for øvrige beboere. Herunder at følgende regler som minimum overholdes: Luftning af hunde og katte henvises til græsarealerne, dog ikke på arealerne hvor leg og boldspil er henvist til. Efterladenskaber såvel indendørs som udendørs skal fjernes straks Affaldshåndtering Relation ordensregler/husorden Husholdningsaffald emballeres i poser. Poserne skal være lukket med knude eller bånd inden nedkastning i affaldsskakten. Dette skal ske af hensyn til viceværtens daglige håndtering og for en optimal udnyttelse af containerne samt for at mindske lugtgener i kælderetagen. Der er ikke krav til specielle poser, men det anbefales, at der anvendes sorte standard affaldsposer. Ejerforeningen har indkøbt et større parti poser, som ligger til fri afhentning i barnevognsrummene i indgang nr. 7 & 8. Der må ikke komme glas eller metal i husholdningsaffaldet. Storskrald: Storskrald afhentes to gange om måneden (pt. hver anden fredag). Affald af denne type møbler, hvidevarer etc. afleveres i gennemgangen i altangangshuset ved nr. 8. Det henstilles, at der i videst muligt omfang kun afleveres dagen før afhentningsdagen. Afhentningsdagen kan fås oplyst hos viceværten. Eventuel aflevering i de mellemliggende perioder skal aftales med viceværten. 14

15 Bygningsaffald: Bygningsaffald fra renoveringer m.m. må ikke under nogen omstændigheder afleveres som storskrald. Sådant affald skal håndværkerne medtage, eller man må selv få det bragt til en kommunal genbrugsstation. Se endvidere håndværkerreglement (bilag til husordenen). Haveaffald: Haveaffald afleveres på pladsen bag legepladsarealet ved vestmuren. Der kan eventuelt aftales med viceværten, at der i kortere perioder placeres en trailer mellem terrasse- og altangangshuset til aflevering af sådan affald Fælles udearealer Ud over de indvendige fællesarealer, trappearealer, altangangene, barnevogns- og affaldsrum samt pulterrums-gangene og de fælles arealer i garagekælderen er der fælles udearealer. Disse arealer omfatter det store græsareal nedenfor husene mod Botanisk Have og et græsareal vest for bebyggelsen, hvor der i fællesskab med naboejerforeningen er opstillet et bord med bænk, en separat bænk, et gyngestativ og sandkasse legeplads. Desuden er der anlagt en petanquebane. Der er ligeledes et bankestativ til eventuel tæppebankning m.m. Det henstilles, at alle medvirker til, at fællesarealerne holdes pæne og indbydende herunder fri for affald m.m. Pæne og indbydende fællesarealer må være i alles interesse. Bord, bænke, legeredskaber og petanquebane er kun for de to ejerforeningers beboere og eventuelle gæster. Der må ikke henstilles effekter så som legeredskaber og cykler m.v. på fællesarealer ud over i de til formålet beregnede stativer og afsnit. Leg på altangange og trapper eller i garageanlægget er ikke tilladt. Der må ikke, primært af hensyn til de store ruder, spilles bold på arealet mellem husene eller på parkeringspladserne. Der henvises til arealet bag vestmuren Beboerservice Standard affaldsposer til husholdningsaffald, som kan lukkes med knude, kan afhentes i barnevognsrummene i nr. 7 & 8. Udlån, følgende kan lånes ved henvendelse til viceværten: Boremaskine/borehammer m. bor Håndbetjent afløbsrenser. Købekort, rabatgivende købekort til køb af maling m.m. Stole, Ejerforeningen disponerer over ca. 10 stole til udlån. Slange til påsætning på altanudløb samt rengøringsmidler for altanrengøring Afsluttende bemærkning Alle bør være interesseret i, at der i ejerforeningen/fællesskabet er et godt beboermiljø, at fællesarealerne holdes pæne, og at der ikke sker unødvendig nedslidning, derved kan unødvendige vedligeholdelsesudgifter undgås. DET ER JO ALLE BEBOERE, OG DERMED OS SELV, DER GENNEM FÆLLESUDGIFTERNE SKAL BETALE FOR VEDLIGEHOLDELSEN. 15

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at opsætte foderbrætter eller henstille levnedsmidler, dyrefoder o.lign. på altanerne og terrasserne.

Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at opsætte foderbrætter eller henstille levnedsmidler, dyrefoder o.lign. på altanerne og terrasserne. Husorden og beboervejledning for Vestervang 35-41 Vestervang 35-41 er et lille samfund, hvis beboere er mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi er fælles om mange ting. Denne husorden og beboervejledning

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej Sabro Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, 26. oktober 2005 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen til Afdeling 1

Velkommen til Afdeling 1 Husorden afd. 1 Velkommen til Afdeling 1 Boligforeningen Lillebælt er en almennyttig boligforening. Det betyder bl.a., at det er en demokratisk forening, man er medlem af. Den øverste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

HUSORDEN Herman Bangs Have A.D. Jørgensens Vej 19 85 2000 Frederiksberg

HUSORDEN Herman Bangs Have A.D. Jørgensens Vej 19 85 2000 Frederiksberg 8. april 2014 HUSORDEN Herman Bangs Have A.D. Jørgensens Vej 19 85 2000 Frederiksberg www.hermanbangshave.dk Der skal i den daglige adfærd i byggeriet og på ejendommens arealer altid iagttages almindeligt

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Bakkegårdsparken & 2A-54:

Bakkegårdsparken & 2A-54: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Ordensregler for Afdeling 15 Dato Bakkegårdsparken 1-125 & 2A-54: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere