Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2012/13 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for 2012/13 10 Balance pr Side Noter 13

3 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1 Selskabsoplysninger Selskab Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Tømmervej Gelsted CVR-nr.: Hjemstedskommune: Middelfart Bestyrelse Erik Hein, formand Gregers Hovgaard Bjarne Lauritsen John Pedersen Henning Rasmussen Varmemester Bent Mouritzen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2013 for Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gelsted, den 23. august 2013 Bestyrelse Erik Hein Gregers Hovgaard Bjarne Lauritsen formand John Pedersen Henning Rasmussen

5 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Der er i forbindelse med udarbejdelse af takstregnskab for 2011/12 foretaget en række korrektioner i forhold til den aflagte årsrapport for 2011/12. Korrektionerne har betydet en regulering af den samlede over-/underdækning overfor forbrugerne pr. 30. juni 2012 med t.kr. Korrektionerne er vist i noterne. Der er ikke anmeldt budget for regnskabsåret 2012/13 til Energitilsynet. Den af Energitilsynet krævede sammenholdelse mellem anmeldte afskrivninger og faktisk foretagne takstmæssige afskrivninger har derfor ikke kunnet foretages.

6 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 23. august 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Knage Nielsen statsautoriseret revisor Marianne Christoffersen statsautoriseret revisor

7 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2012/ / / / /09 Salg af varme i MWh Varme, afregningspris for MWh El-produktion i MWh Køb af naturgas i t. m Naturgas, gennemsnitspris pr. m 3 5,23 4,47 4,03 4,42 4,53 Ledningstab 23% 25% (alle beløb er ekskl. moms) Hovedaktivitet Selskabets hovedformål er levering af varme til forbrugerne i selskabets varmeforsyningsområde. Derudover leveres el til nettet. Der blev pr. 30. juni 2013 leveret varme til 389 forbrugere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsregnskabet for 2012/13 udviser et negativt resultat. Resultatet er påvirket af flere forhold, hvoraf de væsentligste er: Omkostninger til Naturgas er steget med ca. 850 t.kr. i forhold til året før, mens indtægter ved varme- og elsalg kun er steget med ca. 500 t.kr. Dette skyldes bl.a., at afgifterne på naturgas er blevet væsentligt forhøjet, og at selskabet i første omgang valgte ikke at overvælte de øgede afgifter på forbrugerne. Afskrivningerne er væsentligt højere end i regnskabsåret 2011/12, hvilket i væsentligt omfang kan forklares med, at der er foretaget nedskrivning af gamle ledningsnet mv. Disse nedskrivninger udgør 370 t.kr. Endvidere er regnskabet påvirket af, at der i forbindelse med den af Energitilsynet krævede selvevaluering i efteråret 2012 blev konstateret en række forhold, som skulle korrigeres i forhold til de priser, som tidligere var afregnet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

8 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med de nødvendige tilpasninger, som følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning og de særlige regler for driftsmæssige henlæggelser og afskrivninger mv., som er indeholdt i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Selskabet er som følge heraf underlagt hvile i sig selv princippet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er imidlertid foretaget korrektion af fejl fra tidligere år. Disse fremgår af noterne. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Salg af varme indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. I forbindelse med måleraflæsning ultimo regnskabsåret er der foretaget beregning over årets forbrug hos de enkelte forbrugere, og differencer i forhold til acontobetalinger er indregnet i omsætningen. Selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningsloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i nettoomsætningen. Indtægter fra elsalg er periodiseret i forhold til produktionstidspunktet.

9 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 7 Anvendt regnskabspraksis Omkostninger til naturgas mv. Omkostninger til naturgas mv. indeholder produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til naturgas, el mv. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder drift af ledningsnet, lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmede omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og gebyrer opkrævet hos forbrugere. Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

10 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 8 Anvendt regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Årets resultat Selskabets priser fastsættes på baggrund af lov om varmeforsyning. Selskabet er underlagt hvile i sig selv princippet. Hvile i sig selv princippet Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i det efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen under omsætning. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med kunder og indregnes i balancen under takstmæssige tilgodehavender eller takstmæssige henlæggelser. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Investeringsbidrag (tilslutningsafgifter) modregnes i anlægsudgifter, jf. Energistyrelsens praksis. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af henlæggelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Kraftvarmeværk Ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 15 år 20 år 5-10 år Virksomhedens ledelse vurderer årligt, om der er indikationer på værdiforringelse af selskabets materielle anlægsaktiver. Hvis der er indikationer på værdiforringelse, foretages en opgørelse af aktivernes genindvindingsværdi, og hvis denne værdi er mindre end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvindingsværdien.

11 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 9 Anvendt regnskabspraksis Takstmæssige mellemværender Der er en række tidsmæssige forskelle mellem indregning af omkostninger i henhold til årsregnskabsloven og lov om varmeforsyning, blandt andet vedrørende afskrivninger og hensættelse til tab på tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra kunden i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Takstmæssige tilgodehavender Takstmæssige tilgodehavender omfatter indregnede underdækninger, som indregnes i taksterne i efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Egenkapital Egenkapitalen omfatter selskabets egenkapital ved varmeforsyningslovens ikrafttræden 31. marts Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

12 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 10 Resultatopgørelse for 2012/ / /12 Note Nettoomsætning Omkostninger til naturgas mv. 2 ( ) (6.448) Andre eksterne omkostninger 3 ( ) (1.002) Personaleomkostninger 4 ( ) (785) Af- og nedskrivninger 5 ( ) (280) Driftsresultat ( ) 89 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 ( ) (105) Resultat før skat ( ) 0 Skat af årets resultat Årets resultat ( ) 0 Forslag til resultatdisponering Overført til takstmæssige mellemværender ( ) ( )

13 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 11 Balance pr Note Grunde og bygninger Kraftvarmeværk Ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Takstmæssige mellemværender, tidsmæssige forskelle Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos forbrugere Takstmæssige tilgodehavender, underdækning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

14 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12 Balance pr Note Indskudskapital Egenkapital Bankgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Leverandørgæld Efterbetaling, forbrugere Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 14 Leasingforpligtelser 15 Afstemning af takstregnskab og årsregnskab 16

15 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 13 Noter 1. Nettoomsætning 2012/ /12 Forbrugsafgift Rumafgift Abonnementsafgift Salg af el Tilslutningsbidrag 0 4 Overdækning, tidligere år Underdækning 2012/ Regulering af taksmæssig underdækning Omkostninger til naturgas mv / /12 Naturgas El- og vandforbrug Andre eksterne omkostninger Administration / /12 Annoncer, reklamer Kontingenter og abonnement Forsikringer Papir, tryksager ol Edb-omkostninger (service og programmer) Revisionshonorar Regnskabsmæssig assistance mv Konsulentbistand Telefon og ledningsafgifter Rejse-, møde- og repræsentationsomkostninger Driftsomkostninger, varevogn Hjælpematerialer Tab, debitorer Porto, gebyrer og PBS-omkostninger Låneomkostninger

16 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 14 Noter 3. Andre eksterne omkostninger (fortsat) Reparation og vedligeholdelse 2012/ /12 Kraftvarmeværk Serviceabonnement Ledningsnet Reparation og vedligehold i øvrigt Ejendommens drift Ejendomsskatter Forsikringer Reparation og vedligehold Renholdelse I alt Personaleomkostninger 2012/ /12 Honorar, formand Lønninger, drift Regulering, afsatte feriepenge Omkostninger til social sikring Kørselsgodtgørelse Personaleomkostninger Kursusudgifter

17 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15 Noter 5. Af- og nedskrivninger 2012/ /12 Bygninger Kraftvarmværk Ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Avance ved salg af driftsmidler 0 (10) 6. Finansielle indtægter / /12 Renter, pengeinstitut Rykkergebyrer mv Finansielle omkostninger / /12 Renter, kassekredit Renter, banklån Renter, kreditorer Skat af årets resultat / /12 Aktuel skat 0 0 Ændring af udskudt skat I henhold til selskabets regnskabspraksis afsættes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, skatteaktivet forventes at kunne realiseres til. Idet resultatet af varmeforsyningen i henhold til lov om varmeforsyning skal "hvile i sig selv" - dvs. udvise 0- resultater - vurderes det, at selskabets skatteaktiv ikke vil kunne udnyttes inden for en kortere årrække, og der er som følge heraf ikke indregnet udskudt skatteaktiv.

18 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 16 Noter 9. Materielle anlægsaktiver Grunde og Kraftvarme- Andre bygninger værk Ledningsnet anlæg mv. kr. kr. kr. kr. Kostpris Korrektion, primo Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Korrektion, primo Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Takstmæssige mellemværender Selskabet er underlagt lov om varmeforsyning, hvilket bevirker, at selskabets over- eller underdækninger opgjort i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Der er en række tidsmæssige forskelle mellem indregning af omkostninger i henhold til årsregnskabsloven og lov om varmeforsyning, blandt andet vedrørende afskrivninger og hensættelse til tab på debitorer. De tidsmæssige forskelle er indregnet i balancen som takstmæssige mellemværender. Takstmæssige mellemværender pr. 30. juni 2013 kan specificeres således: 2013 kr. Takstmæssige mellemværender Korrektion primo ( ) Årets resultat Takstmæssige mellemværender

19 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 17 Noter 11. Takstmæssige tilgodehavender, underdækning 2013 kr. Takstmæssige tilgodehavender Korrektion 2011/12 Overført fra egenkapital, jf. note 12 ( ) Overført fra anlægsaktiver, jf. note 9 ( ) Overført til takstmæssige mellemværende, jf. note ( ) Korrigeret takstmæssig henlæggelse ( ) Underdækning 2012/13, jf. takstregnskab note Takstmæssige tilgodehavender Indskudskapital 2013 kr. Egenkapital Overført til takstmæssige tilgodehavender ( ) Egenkapital Indskudskapitalen består af tilslutningsbidrag mv. pr. 31. marts Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af bankgæld Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter 5 år eller senere forfalder: Bankgæld

20 Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 18 Noter 14. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. Til sikkerhed for alt mellemværende med Nordfyns Bank er der afgivet skadesløsbrev (virksomhedspant), hovedstol kr. 15. Leasingforpligtelser For årene er der indgået operationel leasingaftale vedrørende bil Årlige leasingydelser Afstemning af takstregnskab og årsregnskab Der kan på en række områder anvendes forskellige principper i årsregnskab opstillet efter årsregnskabsloven og i takstregnskab opgjort efter lov om varmeforsyning. Som følge heraf kan der være væsentlig forskel mellem selskabets resultat i årsregnskabet og resultatet i takstregnskabet. Sammenhængen kan specificeres således: 2012/13 kr. Resultat ifølge årsregnskabet ( ) Takstmæssig underdækning, jf. note 1 ( ) ( ) Hensat til tab på debitorer, primo 0 Hensat til tab på debitorer, ultimo Afskrivning i årsregnskabet Afskrivning i takstregnskabet ( ) Resultat i takstregnskabet (underdækning) ( ) mc/ch T:\AFD2400\ \ re1301.doc

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning SKOVLUND VARMEVÆRK a.m.b.a. CVR nr. 14 45 49 18 Årsrapport 2013/2014 (49. regnskabsår) Budget 2014/2015 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Skovlund,

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.M.B.A Møllemarken 4, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014/15

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.M.B.A Møllemarken 4, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014/15 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.M.B.A Møllemarken 4, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26-08-2015 Dirigent CVR-nr. 18653087

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr. 15234784. (22. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr. 15234784. (22. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2012/13 Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals CVR nr. 15234784 (22. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere