Regionplan December 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionplan 2005-2016. December 2005"

Transkript

1 Regionplan December 2005

2

3 3 Regionplan December 2005

4 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/ Hovedstruktur 16/ Hovedstruktur 16/ Det overordnede vejnet 17/ Områdetyper 17/ Andre arealbindinger 17/ Byområde 19/ Særligt erhvervsområde 24/ Sommerhusområde 25/ Jordbrugsområde 25/ Landskabsområde 27/ Beskyttelsesområde 29/ Anlægsområder 30/ Kystnærhedszonen 32/ Vindmølleområder 33/ Særlig værdifulde landbrugsområder 33/ Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder 33/ Skovrejsningsområder 33/ Større uforstyrrede landskaber 33/ Internationale naturbeskyttelsesområder 34/ Økologiske forbindelser 34/ Kulturmiljøer 34/ Kirkeomgivelser 34/ Besøgsområder 34/ Regionale graveområder 35/ Drikkevandsområder 35/ Nitratfølsomme områder og indvindingsoplande 35/- 2. Trafikanlæg og tekniske anlæg 36/ Jernbaner og anden kollektiv trafik 36/ Veje 37/ Havne 40/ Flyvepladser 42/149

5 5 2.5 Antennemaster 42/ Vindmøller 44/ Regionale ledningsanlæg 47/ Affald 49/ Detailhandel 52/ Generelle retningslinjer 52/- 3.2 Lokale forhold 52/- 3.3 VVM-pligtige detailhandelscentre 52/- 4. Større enkeltanlæg 54/ Stenlille naturgaslager 54/ Statoil raffinaderi 56/ Miljø- og messecenter ved Korsør 57/ Carbogrit i Stigsnæs regionale erhversområde 57/ Novo Nordisk's insulinfabrik i Kalundborg 57/ Haldor Topsøe A/S i Stigsnæs regionale erhversområde 57/ PVC-genanvendelseanlæg i Stigsnæs Industripark 59/ Jordbrugsinteresser 60/ Jordbrugsinteresser 60/ Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder 62/ Skovrejsning 64/ Skovrejsning 64/- 7. Natur- og kulturinteresser 66/ Naturinteresser 66/ Kulturhistorie 68/ Arealer til fritidsformål 71/ Rekreativ hovedstruktur 71/ Feriehoteller 74/ Campingpladser 77/ Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser 80/ Vandrerhjem 80/ Landboturisme 80/ Lystbådehavne 80/ Golfbaner 82/ Forlystelsesparker mv. 82/ Kulturanlæg 83/202

6 Støjende fritidsanlæg generelt 83/ Fritidsflyvepladser 84/ Motorsportsanlæg 84/ Skydebaner 84/ Råstofforekomster 86/ Regionale graveområder 86/ Særlige retningslinjer for Bjergsted graveområde 86/ Råstofindvinding uden for graveområderne 89/ Efterbehandling 89/ Råstofinteresseområder 90/ Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald 90/ Vandindvinding 91/ Prioritering af vandressourcen 91/ Indvinding af grundvand 92/ Indvinding af overfladevand 94/ Beskyttelse af drikkevandsinteresser 97/ Beskyttelse af grundvandet 97/ Almen vandforsyning 97/ Virksomheders forsyningsforhold 98/ Landbrugets forsyningsforhold 98/ Forsyning på tværs af amtsgrænsen 98/ Vandløb, søer og kystvande 100/ Vandløb 100/ Søer 101/ Kystvande 101/ Spildevandsrensning i det åbne land 104/ Støjhensyn 105/ Støj 105/- 13. Agenda /245 Kort kan ses på amtets hjemmeside: under Regionplan

7 Forord 7 Foto: John Olsen Amtsborgmester Hans Jørgen Holm Vestsjællands Amtsråd har den 19. december 2005 vedtaget Regionplan Amtsrådet ønsker at bidrage til at skabe en positiv regional udvikling. Amtet har derfor også gennem de senere år arbejdet aktivt med det regionalpolitiske. Der er bl.a. udarbejdet en transportpolitik, en erhvervspolitik med fokus på partnerskab om vækstpotentialer, uddannelse og kompetence, ligesom amtet har etableret en række regionalpolitiske samarbejder. Med vedtagelsen af Regionplan er rammerne for den regionale udvikling i den kommende planperiode fastlagt. Regionplanen er samtidig med til at skabe helhed og sammenhæng, så Vestsjælland kan markere sig som et attraktivt område, både i forhold til erhverv, bosætning, infrastruktur og kultur. Regionplan er kun i forholdsvis begrænset omfang ændret i forhold til Regionplan Det skyldes, at amtsrådet har vedtaget, at regionplanrevisionen skal gennemføres som en minimumsrevision, fordi den sidste regionplanrevision var meget omfattende. Med den kommende strukturreform ændres opgavefordelingen mellem stat, amter/regioner og kommuner. Ifølge det indgåede strukturforlig skal de fremtidige regioner ikke udarbejde regionplaner i den nuværende form. Regionerne skal til gengæld udarbejde regionale udviklingsplaner, der skal indeholde en samlet overordnet vision for regionens udvikling på sektorområderne natur og miljø, erhverv inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikter. Kommunerne får i kommuneplaner fremover kompetencen til at planlægge for de detaljerede aspekter af de nuværende regionplaner. Kommuneplanerne skal indeholde mål og retningslinjer for udviklingen i byerne og i det åbne land, og skal bl.a. udmøntes indenfor rammerne af den regionale udviklingsplan. Strukturændringerne ændrer dog ikke afgørende ved betydningen af regionplanen de kommende år. Når Vestsjællands Amt nedlægges vil den vedtagne Regionplan ifølge strukturforliget blive tillagt retsvirkning som et landsplandirektiv. Regionplan vil dermed fortsat fungere som de samlede overordnede retningslinjer for planlægningen i kommunerne i det nuværende Vestsjællands Amt, indtil kommunerne har udarbejdet nye kommuneplaner senest i Hans Jørgen Holm amtsborgmester

8 8 Indledning Revision Som optakt til regionplanrevisionen blev der i april 2003 udsendt et debatoplæg under titlen Vækst og udvikling hvordan?. Amtsrådet lagde bl.a. op til en debat om, hvordan regionplanen kan understøtte vækst og udvikling under hensyntagen til natur, landskab og miljø. Hovedtemaet i debatoplægget var derfor også bymønstret, som også var en videreførelse af et af hovedtemaerne ved den sidste regionplanrevision. Amtet modtog godt 50 breve med idéer og forslag til den nye regionplan. Kommentarerne handlede især om bymønsteret, infrastrukturen, og kulturmiljøer samt friluftsliv. Ideerne og forslagene er samlet i en hvidbog, der blev politiskbehandlet i november 2003 og sendt ud til bidragsyderne i december Denne hvidbog har sammen med amtsrådets beslutning om at gennemføre regionplanrevisionen som en minimumsrevision, planlovens bestemmelser og Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005 dannet grundlag for udarbejdelsen af Forslag til Regionplan Amtet modtog 240 breve med bemærkninger og ændringsforslag fra kommuner, foreninger, virksomheder og borgere i den 2. offentlige høring samt i to supplerende høringer. De modtagne bemærkninger har på mange punkter ført til ændringer af regionplanen. Regionplanen blev vedtaget endeligt den 19. december Som led i overgangen til digital forvaltning har amtet besluttet, at regionplanen mv. som udgangspunkt ikke længere udsendes på papir. Ifølge planlovens formålsparagraf skal planlægningen forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Samtidig skal planlægningen medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og i respekt for bevarelsen af plante- og dyrelivet. Planloven indeholder en liste over emner, som regionplanen skal indeholde retningslinjer for. Regionplan er i princippet struktureret efter planlovens emneliste. Retsvirkninger Amtsråd, Hovedstadens Udviklingsråd og kommunalbestyrelser skal, jf. planlovens 9, virke for gennemførelse af regionplanens retningslinjer, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Bestemmelsen indebærer, at amter og kommuner har en ret og en pligt til at inddrage regionplanens retningslinjer som et hensyn i forbindelse med administrationen efter anden lovgivning. Fravigelse af regionplanens retningslinjer kræver en særlig begrundelse. Det fremgår herudover af bestemmelsen, at amters og kommuners planlægning og anlægsvirksomhed ikke må stride mod regionplanlægningen, - herunder også foreslåede retningslinjer. Læsevejledning Regionplan består af 4 dele: Forudsætninger og vision Retningslinjer Redegørelse Kort

9 9 Forudsætninger Retningslinjer Forudsætninger og Vision handler om Europa i fremtiden, landsplanredegørelsen, regionen Vestsjælland og om amtsrådets vision for fremtiden. Retningslinjedelen består af 12 kapitler - ét for hvert hovedemne. Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af, hvad amtsrådet vil på det pågældende område, og hvilken lovhjemmel der er til at regulere området. Med udgangspunkt heri fastlægges retningslinjerne. Alle retningslinjer er nummererede og er den juridisk bindende del af regionplanen. Det er de enkelte retningslinjer, der er grundlaget for den videre planlægning i amtet og kommunerne og for amtets behandling af enkeltsager. Sidst i hvert kapitel er der henvisninger til kortbilag, figurer og redegørelse. Endeligt er der ét kapitel om Agenda 21, som amtsrådet har opsat mål for, men ikke har vedtaget retningslinjer for. Redegørelse Redegørelsesdelen uddyber baggrunden for retningslinjerne og består af 12 kapitler - et for hvert af de 12 hovedemner i retningslinjedelen, og et om Agenda 21. Indledningen til hvert kapitel beskriver kort den hidtidige planlægning, herunder hvilke ændringer der er sket i forhold til Regionplan Sidst i hvert kapitel er der henvisninger til retningslinjer, tekniske rapporter mv. Kort Til Regionplan hører en lang række emner på kort i resten af planen kaldet kortemner. Kortemnerne fremgår af amtets hjemmeside under Informationer på kort. Kortemnerne stedfæster arealreservationer, beskyttelsesområder, jordbrugsområder mv., som de er fastlagt i retningslinjerne. Kortemnerne er en del af det administrative grundlag for amtet og kommunerne. Regionplanens kortemner er produceret i målforholdet 1: Hvis der zoomes tættere på end målestok 1: , vil kortemnet i visse tilfælde kunne være misvisende. Hvis der i konkrete tilfælde kan være tvivl om et områdes afgrænsning, bør man kontakte amtet med henblik på en afklaring. De små kort i regionplanens tekstdel er af mere illustrativ karakter. Love, bekendtgørelser og vejledninger Love, bekendtgørelser og vejledninger er anført med deres kaldenavn i teksten og med deres fulde titel under henvisningerne sidst i de enkelte kapitler. Planloven nævnes i alle kapitler. Dens fulde titel er lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning. Lovteksten er uddybet i Vejledning om planloven. Litteraturhenvisninger Publikationer og planer er ligeledes angivet med kaldenavn i teksten og med deres fulde titel under henvisningerne sidst i de enkelte kapitler. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Vejledning om planloven, vejledning nr. 187 af 14. november 1996 med senere ændringer. Planloven, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august Overblik over statslige interesser i regionplanrevision Miljøministeriet, december 2002.

10 10 Forudsætninger Europa i fremtiden Internationale ændringer Amtet vurderer, at ændringer af international karakter vil påvirke mulighederne for en gunstig udvikling i Vestsjælland: Den friere handel og nye medlemslande inden for EU skærper konkurrencen. Der investeres kraftigt i ny teknologi, herunder informationsteknologi, over hele Europa samtidig med, at vidensniveauet stiger i produktionen. Nye måder at handle på vinder frem, f.eks. e-handel. Den økonomiske vækst koncentreres i storbyregioner i Europa. Vækst i Øresundsregionen og i Østersøområdet. EU s strukturfonde og landbrugspolitik reformeres. Europa udfordres fortsat af Nordamerika, Asien og Sydamerika. Konsekvenser Konsekvenserne af øget konkurrence og specialisering er: Nye medlemslande i EU vil med lavere lønninger vil være i stand til at erobre markedsandele fra bl.a. danske virksomheder. Udflytning af produktion, men også af andre funktioner som distrubution og udvikling til lande med lavere omkostninger. Stigende konkurrence mellem regionerne i Europa om gunstige betingelser for erhvervslivet. Satsning på innovation og udvikling af erhvervslivets spidskompetencer. Øgede krav til uddannelse og adgang til viden, hvorved de dårligst uddannede risikerer at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. Stigende geografisk mobilitet og international vejgodstransport, der forventes mere end fordoblet inden år 2010, hvilket medfører øget energiforbrug og forurening. Vanskelige forhold for landdistrikterne. Landsplanredegørelse Under overskriften Principper for regional udvikling differentieret fysisk planlægning fremgår det bl.a. af Miljøministeriets Landsplanredegørelse 2003, at: Forskellene i regionernes dynamik betyder, at der er forskel på problemernes løsning i nord, øst, syd og vest. Der skal derfor fokuseres mere på regionernes udviklingsmuligheder, men det skal være på regionernes egne præmisser. Hver by og hver egn har sine særkender, attraktioner og kompetencer. Planmyndighederne skal bidrage til at skabe de fysiske og funktionelle strukturer, som gør det muligt at realisere de regionale udviklingspotentialer. Amtets beslutning om et fleksibelt bymønster, der baserer sig på princippet om regionale styrkepositioner harmonerer godt med Miljøministeriets vurdering. Se eventuelt mere om bymønstret i Kapitel 1.1 Hovedstruktur. Transport Med Storebæltforbindelsen og Øresundsforbindelsen er der skabt mulighed for at organisere transporten mere effektivt, således at kapaciteten kan udnyttes, og miljøbelastningen nedbrin-

11 11 ges. Omvendt kan den forbedrede infrastruktur øge mobiliteten og dermed give anledning til flere miljøproblemer. Den nuværende anvendelse af infrastrukturen går ikke i en miljørigtig retning, idet vejtrafikken fortsat siger. Det skyldes både det stigende behov for transport af varer som følge af internationaliseringen, men også et øget behov for persontransport. Informationsteknologien giver omvendt mulighed for hjemmearbejdspladser bl.a. i landdistrikterne. Vestsjællands Amt finder det derfor vigtigt, at bredbåndsnettet er udbygget og opgraderet. Amtsrådet har i januar 2004 udgivet en transportpolitik for Vestsjællands Amt. Formålet er, at have en strategi for udviklingen af transporten internt i amtet og for forbindelserne med omverdenen. Transportpolitikken skal udgøre et overordnet prioriteringsgrundlag, når der skal tages beslutninger om investeringer i veje, offentlig transport og samspil mellem transportformer. Amtets største trafikale problem vurderes at være flaskehalsene for pendlere mod Hovedstadsområdet. Dette problem er stigende og vil ifølge fremskrivningerne forværres i fremtiden. Den dårlige fremkommelighed for pendlere er en hindring for en fortsat udvikling af amtet som et attraktivt bosætningsområde og lokaliseringsområde for erhverv. Forbedrede vilkår for pendlere er derfor helt centralt i amtets transportpolitik. Samtidig ønsker amtet at have en bæredygtig transportpolitik, som sætter miljø, støj og trafiksikkerhed i fokus. En styrkelse af den kollektive transport og øget samkørsel er en måde at sikre en mere bæredygtig udvikling af transporten i amtet. Selvom Vestsjælland nyder økonomiske fordele af at være en integreret del af hovedstadsområdets arbejdsmarked, så er pendling principielt hverken økonomisk eller socialt bæredygtigt, og amtet ønsker at skabe gode vilkår for etablering af nye arbejdspladser i Vestsjælland både ved god fremkommelighed for erhvervs- og godstransport og ved at have en aktiv erhvervspolitik. Forholdene for erhvervs- og godstransporten vil blive forbedret ved at sætte fokus på pendling, da erhvervstransporten i vid udstrækning bruger de samme hovedkorridorer som pendlerne. Der vurderes ikke at være behov for et selvstændigt yderligere fokus på erhvervstransport. Målsætningerne i Transportpolitikken kan ses i Kapitel 2. Regionen Vestsjælland Befolkningstilvækst Nærheden til København, gode trafikforbindelser og relativt billige boliger har givet Vestsjælland en højere befolkningstilvækst end hovedparten af landets amter. Der bor i dag godt mennesker i Vestsjælland, og frem til år 2017 forventes tallet at stige til Udviklingen i folketallet vil været præget af, at der bliver flere ældre og flere børn, samtidig med at antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder. Dette lægger pres på den social service samtidig med, at det kan blive vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Pendling Omkring en fjerdedel af den beskæftigede arbejdsstyrke arbejder uden for amtet, heraf de fleste i Hovedstadsområdet. Pendlingen fra Vestsjælland mod København forventes at stige yderligere i de kommende år, fordi de fleste job skabes i og omkring storbyen. Der er generelt gode motorvejs- og togforbindelser over Sjælland, men også betydelige trafikale flaskehalsproblemer, hvilket kan lægge en dæmper på udviklingen i Vestsjælland. Amtet forsøger med sin transport-

12 12 politik at påvirke denne situation. Med Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er det blevet endnu hurtigere at komme til Fyn og Jylland samt til Malmø og Skåne. Borgerne i Vestsjælland vil sandsynligvis orientere sig stadig mere mod såvel øst som vest med hensyn til arbejdsmarked, uddannelsestilbud, kulturtilbud m.m. Bropriserne udgør en økonomisk barriere, som kan hæmme udnyttelsen af de nye muligheder på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse Antallet af arbejdspladser i Vestsjælland er vokset fra 1994 til 2003, men ikke så hurtigt som beskæftigelsen. Dette afspejler en øget geografisk mobilitet, hvor jobvæksten i høj grad sker i hovedstadsområdet, hvilket giver øget pendling. Ledigheden er faldet siden 1994 og ledigheden i Vestsjællands Amt ligger i dag på landsgennemsnittet. Uddannelsesniveauet og adgangen til viden bliver stadig vigtigere for erhvervslivet. Der skal således, støttet af amtet, være et godt regionalt samspil mellem udviklingen i erhvervene, arbejdsstyrkens kvalifikationer og uddannelsessystemet. Virksomhedstyper Vestsjælland er domineret af traditionelle erhvervsområder såsom landbrug, industri med mange ufaglærte medarbejdere samt bygge- og anlæg, mens der er en underrepræsentation inden for vækstbrancher som højteknologi og virksomhedsservice. Vestsjælland er tillige domineret af små og mellemstore håndværksvirksomheder og underleverandører, men har kun få videnstunge virksomheder, der kan trække udviklingen i gang. Virksomhederne er ikke så teknologisk og internationalt orienterede, hvilket er problematisk set i lyset af den internationale udvikling og den ny vidensbaserede økonomi. Desuden kan der opstå problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft som følge af, at de ungdomsårgange, der vil være til rådighed for erhvervslivet i de kommende år, er meget små. Virksomhederne må derfor i højere grad satse på medarbejderudvikling. Erhvervsudvikling Med Vestsjællands gunstige geografiske beliggenhed ved to internationale trafikakser og nærheden til Øresunds- og Østersøregionen kan Vestsjælland få del i væksten i disse regioner, hvis amtets styrkepositioner understøttes. Her tænkes såvel på amtet som rekreations- og bosætningsområde, turisme og mulighed for attraktive erhvervsområder. Amtets indsats Med erhvervspolitikken Midt i Danmark mellem broerne ønsker amtet at bidrage til at styrke erhvervsudviklingen på Vestsjælland. Erhvervspolitikken er en ramme om indsatsen som lægger op til, at amtet skal samarbejde i flere geografier. Erhvervspolitikken skal være med til at skabe sammenhæng mellem erhvervsfremme, regionplan, uddannelse, kultur, turisme, transport mv. Amtet ønsker dialog om de erhvervsmæssige potentialer og udviklingsønsker i de enkelte dele af amtet. Et tema i erhvervspolitikken er indsats på uddannelses- og kompetenceområdet. Som nævnt ovenfor har amtsrådet tillige vedtaget en transportpolitik. Amtet lægger vægt på, at udviklingen i priserne på Storebælt, Kattegat og Øresund ses i sammenhæng, således at konkurrenceevnen ikke påvirkes. Vestsjællands Amt deltager sammen med Storstrøms Amt, kommuneforeningerne i de to amter og Økonomi- og Erhvervsministeriet i Vestsjælland-Storstrøm Erhvervssamarbejdet. Formålet er at udvikle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen på tværs af amtsgrænsen. Der er udarbej-

13 13 det en erhvervspolitisk strategi med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og innovation samt styrkelse af regionens erhvervsmæssige styrkepositioner, f.eks frøavl. Vestsjælland er en funktionel del af Hovedstadsområdet og dermed af Øresundsregionen. Vestsjællands Amt er derfor også med i Øresundskomitéen, som er den centrale ramme for det politiske samarbejde om at skabe en sammenhængende Øresundsregion. Amtet deltager i regionalt samarbejde på tværs af landegrænser fra Skåne til Hamburg - med Øresundssamarbejdet som omdrejningspunkt. Gennem amtets internationale enhed bidrager amtet til at øge internationaliseringen i Vestsjælland og udnytte de nye muligheder i Vestsjællands nærområder. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Landsplanredegørelse. Et Danmark i balance. Miljøministeriet, maj Transportpolitik for Vestsjællands Amt, Vestsjællands Amt, januar 2004.

14 14 Vision Amtsrådet vedtog i slutningen af 1996 en vision, der med et tidsperspektiv på år fastlægger, hvilken udvikling og hvilke værdier amtet skal arbejde for på natur-, miljø- og vejområdet. Visionen er således en del af grundlaget for udarbejdelsen af regionplanen og amtsrådets mål/ principper og retningslinjer for de enkelte emner. Visionen I Vestsjællands Amt udvikler erhvervsliv og bosætning sig med respekt for det enkelte menneskes muligheder for at leve et aktivt socialt liv i et rent miljø og opleve en mangfol- dighed i natur og landskab. Vestsjællands Amt bidrager til udviklingen gennem en åben administration, som prioriterer samarbejde med borgeren, målrettet information og borgerinddragelse i planlægningen og konkrete projekter. Desuden udvikles de traditionelle myndighedsroller, så administrationen også er aktiv råd- giver og sparringspartner. Visionens præmisser Som baggrund for visionen lægger amtsrådet vægt på to centrale udgangspunkter: Det enkelte menneskes udfoldelses- og oplevelsesmuligheder samt sundhed. Det grønne, herunder rent miljø, grundvand mv. og mangfoldighed i landskabet og naturen. Disse udgangspunkter indebærer ikke i sig selv en entydig prioritering mellem natur, miljø, erhverv og bosætning mv. Der er snarere tale om at sikre, at det enkelte menneske kan opleve den sammenhæng, der er som følge af en prioriteret balance mellem forskellige hensyn: Det vestsjællandske landskab og naturgrundlag skal ikke henligge som naturpark, men er til for at blive brugt. Bosætningsmuligheder tæt på arbejdsstedet skal give mindsket transporttid og øget liv i landdistrikterne. Erhvervslivet skal tage højde for de miljømæssige omkostninger ved produktionen og må ind i en fornuftig omstilling på områder, hvor man ikke kan leve op til kravene. Det er i den forbindelse vigtigt, at der politisk udstikkes rammer, så forventninger, krav og muligheder er kendte. Visionen præger ikke blot indholdet i amtets arbejde, men også arbejdets form. Et væsentligt element for at det enkelte menneske skal føle lyst til at tage et medansvar for samfundet og dermed egne levevilkår er, at det oplever, at de offentlige myndigheder er åbne for en dialog. Derfor er det vigtigt med en åben administration, som inddrager borgerne i planlægningen og konkrete projekter mv.

15 RETNINGSLINJER 15 Retningslinjer Regionplan

16 RETNINGSLINJER 16 Struktur 1. Hovedstruktur Indledning Kapitel 1 handler om det fleksible bymønster, om det overordnede vejnet og om inddelingen af amtet i områdetyper, f.eks. JORDBRUGSOMRÅDE, LANDSKABSOMRÅDE og BESKYTTELSESOMRÅDE. Desuden anføres en række andre arealbindinger, såsom anlægsområder, kystnærhedszonen, drikkevandsområder, skovrejsningsområder og vindmølleområder, der dog først behandles mere detaljeret i de efterfølgende kapitler. Amtsrådet vil med regionplanen sikre, at anvendelsen af byområderne og det åbne land samt udnyttelsen af de naturgivne ressourcer åbner mulighed for, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag, støtte en afbalanceret udvikling med hensyn til erhvervsliv og bosætning i erkendelse af byerne og landdistrikternes forskelligheder, udbygge vejnetstrukturen, så den understøtter byerne og landdistrikternes funktioner samt retningslinjerne for lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning. forbedre mulighederne for bosætning i landdistrikterne og på øerne ved at understøtte de særlige kvaliteter, der er ved at leve i en landsby, i det åbne land eller på en ø, arbejde for et rent miljø i det åbne land og for mulighed for oplevelse af mangfoldighed i natur og landskab, søge at fastholde og udvikle det åbne land som jordbrugsområde under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og miljømæssige interesser, medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber, naturområder og ubebyggede kystområder for yderligere bebyggelse, og medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til det åbne land i almindelighed og kysten i særdeleshed. Retningslinjerne i dette kapitel er fastsat i medfør af planlovens 5a, 5b, 6, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 og 1 samt 6a. 1.1 Hovedstruktur Bymønstret Bymønstret er fleksibelt og kan understøtte forskellige samarbejdsstrukturer og modeller alt efter sektor-/fagområde Det fleksible bymønster baserer sig på princippet om regionale styrkepositioner Amtsrådet vil med udgangspunkt i det fleksible bymønster og princippet om regionale styrkepositioner understøtte en balanceret udvikling Planlægning for vækst og udvikling skal foregå på baggrund af en samlet vurdering af den regionale udvikling, og under hensyntagen til en samlet interesseafvejning.

17 RETNINGSLINJER Det overordnede vejnet Vejnettet Det overordnede vejnet er inddelt i fire vejklasser efter national og regional betydning: Landsdelsforbindelser (statsveje) er veje, hvor en væsentlig del af trafikken er gennemkørende uden ærinde i amtet. A-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder de store byer indbyrdes - og med omverdenen. B-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder de mellemstore byer indbyrdes - og med omverdenen. C-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder kommunale centre indbyrdes - og med omverdenen. De 3 vigtigste vejklasser (statsveje samt A- og B-veje) er vist på fig Nærmere retningslinjer om veje fremgår af afsnit 2.2 Veje. 1.3 Områdetyper Områdetyper Amtets areal opdeles i 6 områdetyper: 1. BYOMRÅDE, se afsnit SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE, se afsnit SOMMERHUSOMRÅDE, se afsnit JORDBRUGSOMRÅDE, se afsnit LANDSKABSOMRÅDE, se afsnit BESKYTTELSESOMRÅDE, se afsnit Andre arealbindinger Arealbindinger Ud over de i nævnte områdetyper er der følgende arealbindinger, som går på tværs af områdetyperne: Anlægsområder, se afsnit Kystnærhedszonen, se afsnit Områder til opstilling af vindmøller, se afsnit Særlig værdifulde landbrugsområder, se afsnit Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, se afsnit Skovrejsningsområder, se afsnit Større uforstyrrede landskaber, se afsnit Internationale naturbeskyttelsesområder, se afsnit 1.18.

18 RETNINGSLINJER 18 Fig. 1.1 Vejnettet Store byer ( indb. og derover) Store byer i naboamter ( indb. og derover) Tekst Mellemstore byer ( indb.) Tekst Landsdelsforbindelser Tekst (Statsveje) Regionale forbindelser (Amtsveje) (A-veje) Regionale Tekst forbindelser (Amtsveje) (B-veje) Tekst

19 RETNINGSLINJER 19 Økologiske forbindelser, se afsnit Kulturmiljøer, se afsnit Kirkeomgivelser, se afsnit Besøgsområder, se afsnit Regionale graveområder, se afsnit Drikkevandsområder, se afsnit Nitratfølsomme områder og indvindingsoplande, se afsnit Byområde Byområde Kommuneplanlagt BYOMRÅDE og Ikke-kommuneplanlagt BYOMRÅDE samt fremtidige byvækstretninger er vist under kortemnet Byområder (RP) BYOMRÅDE er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner, såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter. Byudvikling Egentlig byudvikling kan kun finde sted i BYOMRÅDE. Arealer til egentlig byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra Egentlig byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighederne for kollektiv trafikbetjening. Nyudlæg Eksisterende byzonearealer skal søges anvendt før nye arealer inddrages til byzone. I kommuneplanerne kan der kun udlægges nye arealer til byformål på baggrund af en dokumentation af behovet i planperioden. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over rummeligheden i allerede kommuneplanlagte områder til byformål, herunder områder med mulighed for byomdannelse, samt en opgørelse over det forventede arealforbrug i planperioden, herunder arealforbruget pr. bolig i de fremtidige boligområder Ved kommunernes planlægning af byudvikling skal der redegøres for forholdet til regionplanens retninglinjer, og det skal dokumenteres, at der er sket en afvejning i forhold til natur- og miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative værdier samt grundvands- og jordbrugsinteresser. Muligheden for at forøge de førnævnte værdier skal ligeledes inddrages i planlægningen Arealer, der endnu ikke er inddraget til byudvikling, skal administreres i overensstemmelse med retningslinjerne for de tilgrænsende områder ud mod det åbne land. Grænser mod det åbne land Varige bygrænser mod det åbne land og mod større indfaldsveje skal normalt markeres med beplantning. Hensyn til veje Ved planlægning af byudvikling skal der tages hensyn til statsvejenes og amtsvejenes funktion som sikre færdselsårer Nye arealudlæg til BYOMRÅDE kan som hovedregel ikke ske i en beskyttelseszone langs statsveje og amtsveje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af mindst 300 m fra vej-

20 RETNINGSLINJER 20 Fig. 1.2 Byområder og sommerhusområder BYOMRÅDE SOMMERHUSOMRÅDE Tekst midte af eksisterende eller planlagte motorveje og mindst 150 m fra vejmidte af øvrige eksisterende eller planlagte statsveje og amtsveje. Inden for BYOMRÅDE nedsættes beskyttelseszonen til 30 m fra vejmidte. Forurenede arealer På arealer, hvor der tidligere har været losseplads, deponering af farligt affald, erhvervsmæssige aktiviteter mv., som har forurenet jorden, må der kun indrettes forureningsfølsom bebyggelse eller aktiviteter, såfremt det er dokumenteret, at dette kan anses for sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

5. Jordbrugsinteresser

5. Jordbrugsinteresser RETNINGSLINJER 6 5. Jordbrugsinteresser Indledning Kapitel 5 handler om forholdet mellem jordbrugsinteresser og de øvrige interesser i det åbne land. Retningslinjerne fastlægger, hvilke områder, der fortrinsvis

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

indholdsfortegnelse Hæfte 4: Miljøvurdering 1 Forord 3 2 Ikke teknisk resumé 4 3 Miljøstatus 8

indholdsfortegnelse Hæfte 4: Miljøvurdering 1 Forord 3 2 Ikke teknisk resumé 4 3 Miljøstatus 8 indholdsfortegnelse Hæfte 4: Miljøvurdering 1 Forord 3 2 Ikke teknisk resumé 4 3 Miljøstatus 8 4 Udgangspunkt for miljøvurderingen 9 4.1 Vurderingsparametre 9 5 Miljøvurdering af temaer 10 5.1 By og bosætning

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK.

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK. Endelig oversigt over retningslinjer i Regionplan 2005 der afløses af Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2010 Kommuneplan 2014 HTK-relevant Videreført og evt justeret i Kommuneplan 2014 Intet af HTK relevans

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026, for Høje-Taastrup Kommune Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 16.09.2014 Planen

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere