Regionplan December 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionplan 2005-2016. December 2005"

Transkript

1 Regionplan December 2005

2

3 3 Regionplan December 2005

4 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/ Hovedstruktur 16/ Hovedstruktur 16/ Det overordnede vejnet 17/ Områdetyper 17/ Andre arealbindinger 17/ Byområde 19/ Særligt erhvervsområde 24/ Sommerhusområde 25/ Jordbrugsområde 25/ Landskabsområde 27/ Beskyttelsesområde 29/ Anlægsområder 30/ Kystnærhedszonen 32/ Vindmølleområder 33/ Særlig værdifulde landbrugsområder 33/ Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder 33/ Skovrejsningsområder 33/ Større uforstyrrede landskaber 33/ Internationale naturbeskyttelsesområder 34/ Økologiske forbindelser 34/ Kulturmiljøer 34/ Kirkeomgivelser 34/ Besøgsområder 34/ Regionale graveområder 35/ Drikkevandsområder 35/ Nitratfølsomme områder og indvindingsoplande 35/- 2. Trafikanlæg og tekniske anlæg 36/ Jernbaner og anden kollektiv trafik 36/ Veje 37/ Havne 40/ Flyvepladser 42/149

5 5 2.5 Antennemaster 42/ Vindmøller 44/ Regionale ledningsanlæg 47/ Affald 49/ Detailhandel 52/ Generelle retningslinjer 52/- 3.2 Lokale forhold 52/- 3.3 VVM-pligtige detailhandelscentre 52/- 4. Større enkeltanlæg 54/ Stenlille naturgaslager 54/ Statoil raffinaderi 56/ Miljø- og messecenter ved Korsør 57/ Carbogrit i Stigsnæs regionale erhversområde 57/ Novo Nordisk's insulinfabrik i Kalundborg 57/ Haldor Topsøe A/S i Stigsnæs regionale erhversområde 57/ PVC-genanvendelseanlæg i Stigsnæs Industripark 59/ Jordbrugsinteresser 60/ Jordbrugsinteresser 60/ Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder 62/ Skovrejsning 64/ Skovrejsning 64/- 7. Natur- og kulturinteresser 66/ Naturinteresser 66/ Kulturhistorie 68/ Arealer til fritidsformål 71/ Rekreativ hovedstruktur 71/ Feriehoteller 74/ Campingpladser 77/ Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser 80/ Vandrerhjem 80/ Landboturisme 80/ Lystbådehavne 80/ Golfbaner 82/ Forlystelsesparker mv. 82/ Kulturanlæg 83/202

6 Støjende fritidsanlæg generelt 83/ Fritidsflyvepladser 84/ Motorsportsanlæg 84/ Skydebaner 84/ Råstofforekomster 86/ Regionale graveområder 86/ Særlige retningslinjer for Bjergsted graveområde 86/ Råstofindvinding uden for graveområderne 89/ Efterbehandling 89/ Råstofinteresseområder 90/ Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald 90/ Vandindvinding 91/ Prioritering af vandressourcen 91/ Indvinding af grundvand 92/ Indvinding af overfladevand 94/ Beskyttelse af drikkevandsinteresser 97/ Beskyttelse af grundvandet 97/ Almen vandforsyning 97/ Virksomheders forsyningsforhold 98/ Landbrugets forsyningsforhold 98/ Forsyning på tværs af amtsgrænsen 98/ Vandløb, søer og kystvande 100/ Vandløb 100/ Søer 101/ Kystvande 101/ Spildevandsrensning i det åbne land 104/ Støjhensyn 105/ Støj 105/- 13. Agenda /245 Kort kan ses på amtets hjemmeside: under Regionplan

7 Forord 7 Foto: John Olsen Amtsborgmester Hans Jørgen Holm Vestsjællands Amtsråd har den 19. december 2005 vedtaget Regionplan Amtsrådet ønsker at bidrage til at skabe en positiv regional udvikling. Amtet har derfor også gennem de senere år arbejdet aktivt med det regionalpolitiske. Der er bl.a. udarbejdet en transportpolitik, en erhvervspolitik med fokus på partnerskab om vækstpotentialer, uddannelse og kompetence, ligesom amtet har etableret en række regionalpolitiske samarbejder. Med vedtagelsen af Regionplan er rammerne for den regionale udvikling i den kommende planperiode fastlagt. Regionplanen er samtidig med til at skabe helhed og sammenhæng, så Vestsjælland kan markere sig som et attraktivt område, både i forhold til erhverv, bosætning, infrastruktur og kultur. Regionplan er kun i forholdsvis begrænset omfang ændret i forhold til Regionplan Det skyldes, at amtsrådet har vedtaget, at regionplanrevisionen skal gennemføres som en minimumsrevision, fordi den sidste regionplanrevision var meget omfattende. Med den kommende strukturreform ændres opgavefordelingen mellem stat, amter/regioner og kommuner. Ifølge det indgåede strukturforlig skal de fremtidige regioner ikke udarbejde regionplaner i den nuværende form. Regionerne skal til gengæld udarbejde regionale udviklingsplaner, der skal indeholde en samlet overordnet vision for regionens udvikling på sektorområderne natur og miljø, erhverv inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikter. Kommunerne får i kommuneplaner fremover kompetencen til at planlægge for de detaljerede aspekter af de nuværende regionplaner. Kommuneplanerne skal indeholde mål og retningslinjer for udviklingen i byerne og i det åbne land, og skal bl.a. udmøntes indenfor rammerne af den regionale udviklingsplan. Strukturændringerne ændrer dog ikke afgørende ved betydningen af regionplanen de kommende år. Når Vestsjællands Amt nedlægges vil den vedtagne Regionplan ifølge strukturforliget blive tillagt retsvirkning som et landsplandirektiv. Regionplan vil dermed fortsat fungere som de samlede overordnede retningslinjer for planlægningen i kommunerne i det nuværende Vestsjællands Amt, indtil kommunerne har udarbejdet nye kommuneplaner senest i Hans Jørgen Holm amtsborgmester

8 8 Indledning Revision Som optakt til regionplanrevisionen blev der i april 2003 udsendt et debatoplæg under titlen Vækst og udvikling hvordan?. Amtsrådet lagde bl.a. op til en debat om, hvordan regionplanen kan understøtte vækst og udvikling under hensyntagen til natur, landskab og miljø. Hovedtemaet i debatoplægget var derfor også bymønstret, som også var en videreførelse af et af hovedtemaerne ved den sidste regionplanrevision. Amtet modtog godt 50 breve med idéer og forslag til den nye regionplan. Kommentarerne handlede især om bymønsteret, infrastrukturen, og kulturmiljøer samt friluftsliv. Ideerne og forslagene er samlet i en hvidbog, der blev politiskbehandlet i november 2003 og sendt ud til bidragsyderne i december Denne hvidbog har sammen med amtsrådets beslutning om at gennemføre regionplanrevisionen som en minimumsrevision, planlovens bestemmelser og Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005 dannet grundlag for udarbejdelsen af Forslag til Regionplan Amtet modtog 240 breve med bemærkninger og ændringsforslag fra kommuner, foreninger, virksomheder og borgere i den 2. offentlige høring samt i to supplerende høringer. De modtagne bemærkninger har på mange punkter ført til ændringer af regionplanen. Regionplanen blev vedtaget endeligt den 19. december Som led i overgangen til digital forvaltning har amtet besluttet, at regionplanen mv. som udgangspunkt ikke længere udsendes på papir. Ifølge planlovens formålsparagraf skal planlægningen forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Samtidig skal planlægningen medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og i respekt for bevarelsen af plante- og dyrelivet. Planloven indeholder en liste over emner, som regionplanen skal indeholde retningslinjer for. Regionplan er i princippet struktureret efter planlovens emneliste. Retsvirkninger Amtsråd, Hovedstadens Udviklingsråd og kommunalbestyrelser skal, jf. planlovens 9, virke for gennemførelse af regionplanens retningslinjer, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Bestemmelsen indebærer, at amter og kommuner har en ret og en pligt til at inddrage regionplanens retningslinjer som et hensyn i forbindelse med administrationen efter anden lovgivning. Fravigelse af regionplanens retningslinjer kræver en særlig begrundelse. Det fremgår herudover af bestemmelsen, at amters og kommuners planlægning og anlægsvirksomhed ikke må stride mod regionplanlægningen, - herunder også foreslåede retningslinjer. Læsevejledning Regionplan består af 4 dele: Forudsætninger og vision Retningslinjer Redegørelse Kort

9 9 Forudsætninger Retningslinjer Forudsætninger og Vision handler om Europa i fremtiden, landsplanredegørelsen, regionen Vestsjælland og om amtsrådets vision for fremtiden. Retningslinjedelen består af 12 kapitler - ét for hvert hovedemne. Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af, hvad amtsrådet vil på det pågældende område, og hvilken lovhjemmel der er til at regulere området. Med udgangspunkt heri fastlægges retningslinjerne. Alle retningslinjer er nummererede og er den juridisk bindende del af regionplanen. Det er de enkelte retningslinjer, der er grundlaget for den videre planlægning i amtet og kommunerne og for amtets behandling af enkeltsager. Sidst i hvert kapitel er der henvisninger til kortbilag, figurer og redegørelse. Endeligt er der ét kapitel om Agenda 21, som amtsrådet har opsat mål for, men ikke har vedtaget retningslinjer for. Redegørelse Redegørelsesdelen uddyber baggrunden for retningslinjerne og består af 12 kapitler - et for hvert af de 12 hovedemner i retningslinjedelen, og et om Agenda 21. Indledningen til hvert kapitel beskriver kort den hidtidige planlægning, herunder hvilke ændringer der er sket i forhold til Regionplan Sidst i hvert kapitel er der henvisninger til retningslinjer, tekniske rapporter mv. Kort Til Regionplan hører en lang række emner på kort i resten af planen kaldet kortemner. Kortemnerne fremgår af amtets hjemmeside under Informationer på kort. Kortemnerne stedfæster arealreservationer, beskyttelsesområder, jordbrugsområder mv., som de er fastlagt i retningslinjerne. Kortemnerne er en del af det administrative grundlag for amtet og kommunerne. Regionplanens kortemner er produceret i målforholdet 1: Hvis der zoomes tættere på end målestok 1: , vil kortemnet i visse tilfælde kunne være misvisende. Hvis der i konkrete tilfælde kan være tvivl om et områdes afgrænsning, bør man kontakte amtet med henblik på en afklaring. De små kort i regionplanens tekstdel er af mere illustrativ karakter. Love, bekendtgørelser og vejledninger Love, bekendtgørelser og vejledninger er anført med deres kaldenavn i teksten og med deres fulde titel under henvisningerne sidst i de enkelte kapitler. Planloven nævnes i alle kapitler. Dens fulde titel er lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning. Lovteksten er uddybet i Vejledning om planloven. Litteraturhenvisninger Publikationer og planer er ligeledes angivet med kaldenavn i teksten og med deres fulde titel under henvisningerne sidst i de enkelte kapitler. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Vejledning om planloven, vejledning nr. 187 af 14. november 1996 med senere ændringer. Planloven, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august Overblik over statslige interesser i regionplanrevision Miljøministeriet, december 2002.

10 10 Forudsætninger Europa i fremtiden Internationale ændringer Amtet vurderer, at ændringer af international karakter vil påvirke mulighederne for en gunstig udvikling i Vestsjælland: Den friere handel og nye medlemslande inden for EU skærper konkurrencen. Der investeres kraftigt i ny teknologi, herunder informationsteknologi, over hele Europa samtidig med, at vidensniveauet stiger i produktionen. Nye måder at handle på vinder frem, f.eks. e-handel. Den økonomiske vækst koncentreres i storbyregioner i Europa. Vækst i Øresundsregionen og i Østersøområdet. EU s strukturfonde og landbrugspolitik reformeres. Europa udfordres fortsat af Nordamerika, Asien og Sydamerika. Konsekvenser Konsekvenserne af øget konkurrence og specialisering er: Nye medlemslande i EU vil med lavere lønninger vil være i stand til at erobre markedsandele fra bl.a. danske virksomheder. Udflytning af produktion, men også af andre funktioner som distrubution og udvikling til lande med lavere omkostninger. Stigende konkurrence mellem regionerne i Europa om gunstige betingelser for erhvervslivet. Satsning på innovation og udvikling af erhvervslivets spidskompetencer. Øgede krav til uddannelse og adgang til viden, hvorved de dårligst uddannede risikerer at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. Stigende geografisk mobilitet og international vejgodstransport, der forventes mere end fordoblet inden år 2010, hvilket medfører øget energiforbrug og forurening. Vanskelige forhold for landdistrikterne. Landsplanredegørelse Under overskriften Principper for regional udvikling differentieret fysisk planlægning fremgår det bl.a. af Miljøministeriets Landsplanredegørelse 2003, at: Forskellene i regionernes dynamik betyder, at der er forskel på problemernes løsning i nord, øst, syd og vest. Der skal derfor fokuseres mere på regionernes udviklingsmuligheder, men det skal være på regionernes egne præmisser. Hver by og hver egn har sine særkender, attraktioner og kompetencer. Planmyndighederne skal bidrage til at skabe de fysiske og funktionelle strukturer, som gør det muligt at realisere de regionale udviklingspotentialer. Amtets beslutning om et fleksibelt bymønster, der baserer sig på princippet om regionale styrkepositioner harmonerer godt med Miljøministeriets vurdering. Se eventuelt mere om bymønstret i Kapitel 1.1 Hovedstruktur. Transport Med Storebæltforbindelsen og Øresundsforbindelsen er der skabt mulighed for at organisere transporten mere effektivt, således at kapaciteten kan udnyttes, og miljøbelastningen nedbrin-

11 11 ges. Omvendt kan den forbedrede infrastruktur øge mobiliteten og dermed give anledning til flere miljøproblemer. Den nuværende anvendelse af infrastrukturen går ikke i en miljørigtig retning, idet vejtrafikken fortsat siger. Det skyldes både det stigende behov for transport af varer som følge af internationaliseringen, men også et øget behov for persontransport. Informationsteknologien giver omvendt mulighed for hjemmearbejdspladser bl.a. i landdistrikterne. Vestsjællands Amt finder det derfor vigtigt, at bredbåndsnettet er udbygget og opgraderet. Amtsrådet har i januar 2004 udgivet en transportpolitik for Vestsjællands Amt. Formålet er, at have en strategi for udviklingen af transporten internt i amtet og for forbindelserne med omverdenen. Transportpolitikken skal udgøre et overordnet prioriteringsgrundlag, når der skal tages beslutninger om investeringer i veje, offentlig transport og samspil mellem transportformer. Amtets største trafikale problem vurderes at være flaskehalsene for pendlere mod Hovedstadsområdet. Dette problem er stigende og vil ifølge fremskrivningerne forværres i fremtiden. Den dårlige fremkommelighed for pendlere er en hindring for en fortsat udvikling af amtet som et attraktivt bosætningsområde og lokaliseringsområde for erhverv. Forbedrede vilkår for pendlere er derfor helt centralt i amtets transportpolitik. Samtidig ønsker amtet at have en bæredygtig transportpolitik, som sætter miljø, støj og trafiksikkerhed i fokus. En styrkelse af den kollektive transport og øget samkørsel er en måde at sikre en mere bæredygtig udvikling af transporten i amtet. Selvom Vestsjælland nyder økonomiske fordele af at være en integreret del af hovedstadsområdets arbejdsmarked, så er pendling principielt hverken økonomisk eller socialt bæredygtigt, og amtet ønsker at skabe gode vilkår for etablering af nye arbejdspladser i Vestsjælland både ved god fremkommelighed for erhvervs- og godstransport og ved at have en aktiv erhvervspolitik. Forholdene for erhvervs- og godstransporten vil blive forbedret ved at sætte fokus på pendling, da erhvervstransporten i vid udstrækning bruger de samme hovedkorridorer som pendlerne. Der vurderes ikke at være behov for et selvstændigt yderligere fokus på erhvervstransport. Målsætningerne i Transportpolitikken kan ses i Kapitel 2. Regionen Vestsjælland Befolkningstilvækst Nærheden til København, gode trafikforbindelser og relativt billige boliger har givet Vestsjælland en højere befolkningstilvækst end hovedparten af landets amter. Der bor i dag godt mennesker i Vestsjælland, og frem til år 2017 forventes tallet at stige til Udviklingen i folketallet vil været præget af, at der bliver flere ældre og flere børn, samtidig med at antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder. Dette lægger pres på den social service samtidig med, at det kan blive vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Pendling Omkring en fjerdedel af den beskæftigede arbejdsstyrke arbejder uden for amtet, heraf de fleste i Hovedstadsområdet. Pendlingen fra Vestsjælland mod København forventes at stige yderligere i de kommende år, fordi de fleste job skabes i og omkring storbyen. Der er generelt gode motorvejs- og togforbindelser over Sjælland, men også betydelige trafikale flaskehalsproblemer, hvilket kan lægge en dæmper på udviklingen i Vestsjælland. Amtet forsøger med sin transport-

12 12 politik at påvirke denne situation. Med Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er det blevet endnu hurtigere at komme til Fyn og Jylland samt til Malmø og Skåne. Borgerne i Vestsjælland vil sandsynligvis orientere sig stadig mere mod såvel øst som vest med hensyn til arbejdsmarked, uddannelsestilbud, kulturtilbud m.m. Bropriserne udgør en økonomisk barriere, som kan hæmme udnyttelsen af de nye muligheder på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse Antallet af arbejdspladser i Vestsjælland er vokset fra 1994 til 2003, men ikke så hurtigt som beskæftigelsen. Dette afspejler en øget geografisk mobilitet, hvor jobvæksten i høj grad sker i hovedstadsområdet, hvilket giver øget pendling. Ledigheden er faldet siden 1994 og ledigheden i Vestsjællands Amt ligger i dag på landsgennemsnittet. Uddannelsesniveauet og adgangen til viden bliver stadig vigtigere for erhvervslivet. Der skal således, støttet af amtet, være et godt regionalt samspil mellem udviklingen i erhvervene, arbejdsstyrkens kvalifikationer og uddannelsessystemet. Virksomhedstyper Vestsjælland er domineret af traditionelle erhvervsområder såsom landbrug, industri med mange ufaglærte medarbejdere samt bygge- og anlæg, mens der er en underrepræsentation inden for vækstbrancher som højteknologi og virksomhedsservice. Vestsjælland er tillige domineret af små og mellemstore håndværksvirksomheder og underleverandører, men har kun få videnstunge virksomheder, der kan trække udviklingen i gang. Virksomhederne er ikke så teknologisk og internationalt orienterede, hvilket er problematisk set i lyset af den internationale udvikling og den ny vidensbaserede økonomi. Desuden kan der opstå problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft som følge af, at de ungdomsårgange, der vil være til rådighed for erhvervslivet i de kommende år, er meget små. Virksomhederne må derfor i højere grad satse på medarbejderudvikling. Erhvervsudvikling Med Vestsjællands gunstige geografiske beliggenhed ved to internationale trafikakser og nærheden til Øresunds- og Østersøregionen kan Vestsjælland få del i væksten i disse regioner, hvis amtets styrkepositioner understøttes. Her tænkes såvel på amtet som rekreations- og bosætningsområde, turisme og mulighed for attraktive erhvervsområder. Amtets indsats Med erhvervspolitikken Midt i Danmark mellem broerne ønsker amtet at bidrage til at styrke erhvervsudviklingen på Vestsjælland. Erhvervspolitikken er en ramme om indsatsen som lægger op til, at amtet skal samarbejde i flere geografier. Erhvervspolitikken skal være med til at skabe sammenhæng mellem erhvervsfremme, regionplan, uddannelse, kultur, turisme, transport mv. Amtet ønsker dialog om de erhvervsmæssige potentialer og udviklingsønsker i de enkelte dele af amtet. Et tema i erhvervspolitikken er indsats på uddannelses- og kompetenceområdet. Som nævnt ovenfor har amtsrådet tillige vedtaget en transportpolitik. Amtet lægger vægt på, at udviklingen i priserne på Storebælt, Kattegat og Øresund ses i sammenhæng, således at konkurrenceevnen ikke påvirkes. Vestsjællands Amt deltager sammen med Storstrøms Amt, kommuneforeningerne i de to amter og Økonomi- og Erhvervsministeriet i Vestsjælland-Storstrøm Erhvervssamarbejdet. Formålet er at udvikle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen på tværs af amtsgrænsen. Der er udarbej-

13 13 det en erhvervspolitisk strategi med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og innovation samt styrkelse af regionens erhvervsmæssige styrkepositioner, f.eks frøavl. Vestsjælland er en funktionel del af Hovedstadsområdet og dermed af Øresundsregionen. Vestsjællands Amt er derfor også med i Øresundskomitéen, som er den centrale ramme for det politiske samarbejde om at skabe en sammenhængende Øresundsregion. Amtet deltager i regionalt samarbejde på tværs af landegrænser fra Skåne til Hamburg - med Øresundssamarbejdet som omdrejningspunkt. Gennem amtets internationale enhed bidrager amtet til at øge internationaliseringen i Vestsjælland og udnytte de nye muligheder i Vestsjællands nærområder. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Landsplanredegørelse. Et Danmark i balance. Miljøministeriet, maj Transportpolitik for Vestsjællands Amt, Vestsjællands Amt, januar 2004.

14 14 Vision Amtsrådet vedtog i slutningen af 1996 en vision, der med et tidsperspektiv på år fastlægger, hvilken udvikling og hvilke værdier amtet skal arbejde for på natur-, miljø- og vejområdet. Visionen er således en del af grundlaget for udarbejdelsen af regionplanen og amtsrådets mål/ principper og retningslinjer for de enkelte emner. Visionen I Vestsjællands Amt udvikler erhvervsliv og bosætning sig med respekt for det enkelte menneskes muligheder for at leve et aktivt socialt liv i et rent miljø og opleve en mangfol- dighed i natur og landskab. Vestsjællands Amt bidrager til udviklingen gennem en åben administration, som prioriterer samarbejde med borgeren, målrettet information og borgerinddragelse i planlægningen og konkrete projekter. Desuden udvikles de traditionelle myndighedsroller, så administrationen også er aktiv råd- giver og sparringspartner. Visionens præmisser Som baggrund for visionen lægger amtsrådet vægt på to centrale udgangspunkter: Det enkelte menneskes udfoldelses- og oplevelsesmuligheder samt sundhed. Det grønne, herunder rent miljø, grundvand mv. og mangfoldighed i landskabet og naturen. Disse udgangspunkter indebærer ikke i sig selv en entydig prioritering mellem natur, miljø, erhverv og bosætning mv. Der er snarere tale om at sikre, at det enkelte menneske kan opleve den sammenhæng, der er som følge af en prioriteret balance mellem forskellige hensyn: Det vestsjællandske landskab og naturgrundlag skal ikke henligge som naturpark, men er til for at blive brugt. Bosætningsmuligheder tæt på arbejdsstedet skal give mindsket transporttid og øget liv i landdistrikterne. Erhvervslivet skal tage højde for de miljømæssige omkostninger ved produktionen og må ind i en fornuftig omstilling på områder, hvor man ikke kan leve op til kravene. Det er i den forbindelse vigtigt, at der politisk udstikkes rammer, så forventninger, krav og muligheder er kendte. Visionen præger ikke blot indholdet i amtets arbejde, men også arbejdets form. Et væsentligt element for at det enkelte menneske skal føle lyst til at tage et medansvar for samfundet og dermed egne levevilkår er, at det oplever, at de offentlige myndigheder er åbne for en dialog. Derfor er det vigtigt med en åben administration, som inddrager borgerne i planlægningen og konkrete projekter mv.

15 RETNINGSLINJER 15 Retningslinjer Regionplan

16 RETNINGSLINJER 16 Struktur 1. Hovedstruktur Indledning Kapitel 1 handler om det fleksible bymønster, om det overordnede vejnet og om inddelingen af amtet i områdetyper, f.eks. JORDBRUGSOMRÅDE, LANDSKABSOMRÅDE og BESKYTTELSESOMRÅDE. Desuden anføres en række andre arealbindinger, såsom anlægsområder, kystnærhedszonen, drikkevandsområder, skovrejsningsområder og vindmølleområder, der dog først behandles mere detaljeret i de efterfølgende kapitler. Amtsrådet vil med regionplanen sikre, at anvendelsen af byområderne og det åbne land samt udnyttelsen af de naturgivne ressourcer åbner mulighed for, at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag, støtte en afbalanceret udvikling med hensyn til erhvervsliv og bosætning i erkendelse af byerne og landdistrikternes forskelligheder, udbygge vejnetstrukturen, så den understøtter byerne og landdistrikternes funktioner samt retningslinjerne for lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning. forbedre mulighederne for bosætning i landdistrikterne og på øerne ved at understøtte de særlige kvaliteter, der er ved at leve i en landsby, i det åbne land eller på en ø, arbejde for et rent miljø i det åbne land og for mulighed for oplevelse af mangfoldighed i natur og landskab, søge at fastholde og udvikle det åbne land som jordbrugsområde under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og miljømæssige interesser, medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber, naturområder og ubebyggede kystområder for yderligere bebyggelse, og medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til det åbne land i almindelighed og kysten i særdeleshed. Retningslinjerne i dette kapitel er fastsat i medfør af planlovens 5a, 5b, 6, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 og 1 samt 6a. 1.1 Hovedstruktur Bymønstret Bymønstret er fleksibelt og kan understøtte forskellige samarbejdsstrukturer og modeller alt efter sektor-/fagområde Det fleksible bymønster baserer sig på princippet om regionale styrkepositioner Amtsrådet vil med udgangspunkt i det fleksible bymønster og princippet om regionale styrkepositioner understøtte en balanceret udvikling Planlægning for vækst og udvikling skal foregå på baggrund af en samlet vurdering af den regionale udvikling, og under hensyntagen til en samlet interesseafvejning.

17 RETNINGSLINJER Det overordnede vejnet Vejnettet Det overordnede vejnet er inddelt i fire vejklasser efter national og regional betydning: Landsdelsforbindelser (statsveje) er veje, hvor en væsentlig del af trafikken er gennemkørende uden ærinde i amtet. A-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder de store byer indbyrdes - og med omverdenen. B-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder de mellemstore byer indbyrdes - og med omverdenen. C-veje er regionale forbindelser (amtsveje), som forbinder kommunale centre indbyrdes - og med omverdenen. De 3 vigtigste vejklasser (statsveje samt A- og B-veje) er vist på fig Nærmere retningslinjer om veje fremgår af afsnit 2.2 Veje. 1.3 Områdetyper Områdetyper Amtets areal opdeles i 6 områdetyper: 1. BYOMRÅDE, se afsnit SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE, se afsnit SOMMERHUSOMRÅDE, se afsnit JORDBRUGSOMRÅDE, se afsnit LANDSKABSOMRÅDE, se afsnit BESKYTTELSESOMRÅDE, se afsnit Andre arealbindinger Arealbindinger Ud over de i nævnte områdetyper er der følgende arealbindinger, som går på tværs af områdetyperne: Anlægsområder, se afsnit Kystnærhedszonen, se afsnit Områder til opstilling af vindmøller, se afsnit Særlig værdifulde landbrugsområder, se afsnit Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, se afsnit Skovrejsningsområder, se afsnit Større uforstyrrede landskaber, se afsnit Internationale naturbeskyttelsesområder, se afsnit 1.18.

18 RETNINGSLINJER 18 Fig. 1.1 Vejnettet Store byer ( indb. og derover) Store byer i naboamter ( indb. og derover) Tekst Mellemstore byer ( indb.) Tekst Landsdelsforbindelser Tekst (Statsveje) Regionale forbindelser (Amtsveje) (A-veje) Regionale Tekst forbindelser (Amtsveje) (B-veje) Tekst

19 RETNINGSLINJER 19 Økologiske forbindelser, se afsnit Kulturmiljøer, se afsnit Kirkeomgivelser, se afsnit Besøgsområder, se afsnit Regionale graveområder, se afsnit Drikkevandsområder, se afsnit Nitratfølsomme områder og indvindingsoplande, se afsnit Byområde Byområde Kommuneplanlagt BYOMRÅDE og Ikke-kommuneplanlagt BYOMRÅDE samt fremtidige byvækstretninger er vist under kortemnet Byområder (RP) BYOMRÅDE er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner, såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter. Byudvikling Egentlig byudvikling kan kun finde sted i BYOMRÅDE. Arealer til egentlig byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra Egentlig byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighederne for kollektiv trafikbetjening. Nyudlæg Eksisterende byzonearealer skal søges anvendt før nye arealer inddrages til byzone. I kommuneplanerne kan der kun udlægges nye arealer til byformål på baggrund af en dokumentation af behovet i planperioden. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over rummeligheden i allerede kommuneplanlagte områder til byformål, herunder områder med mulighed for byomdannelse, samt en opgørelse over det forventede arealforbrug i planperioden, herunder arealforbruget pr. bolig i de fremtidige boligområder Ved kommunernes planlægning af byudvikling skal der redegøres for forholdet til regionplanens retninglinjer, og det skal dokumenteres, at der er sket en afvejning i forhold til natur- og miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative værdier samt grundvands- og jordbrugsinteresser. Muligheden for at forøge de førnævnte værdier skal ligeledes inddrages i planlægningen Arealer, der endnu ikke er inddraget til byudvikling, skal administreres i overensstemmelse med retningslinjerne for de tilgrænsende områder ud mod det åbne land. Grænser mod det åbne land Varige bygrænser mod det åbne land og mod større indfaldsveje skal normalt markeres med beplantning. Hensyn til veje Ved planlægning af byudvikling skal der tages hensyn til statsvejenes og amtsvejenes funktion som sikre færdselsårer Nye arealudlæg til BYOMRÅDE kan som hovedregel ikke ske i en beskyttelseszone langs statsveje og amtsveje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af mindst 300 m fra vej-

20 RETNINGSLINJER 20 Fig. 1.2 Byområder og sommerhusområder BYOMRÅDE SOMMERHUSOMRÅDE Tekst midte af eksisterende eller planlagte motorveje og mindst 150 m fra vejmidte af øvrige eksisterende eller planlagte statsveje og amtsveje. Inden for BYOMRÅDE nedsættes beskyttelseszonen til 30 m fra vejmidte. Forurenede arealer På arealer, hvor der tidligere har været losseplads, deponering af farligt affald, erhvervsmæssige aktiviteter mv., som har forurenet jorden, må der kun indrettes forureningsfølsom bebyggelse eller aktiviteter, såfremt det er dokumenteret, at dette kan anses for sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere