Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark"

Transkript

1 Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Aarhus Maskinmesterskole Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

2 Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewoplæg og interviewguides Bilag 2: 7 stadier i en interviewundersøgelse Bilag 3: Emneoplæg til møde Bilag 4: Verificering af interviews og møder Bilag 5: Beregning af kompressorydelse Bilag 6: Kvalitetskrav - Arlagården, side 42 Bilag 7: Energiforbrug til mælkekøling Bilag 8: Redigeret PI diagram for Condensing unit Bilag 9: Mælkeanlæggets opbygning Bilag 10: Teoretisk beregning af CO2 kølebehov Bilag 11: CO2-køleanlægstilbud (Advansor): LowCost - compsuper XS Value Pack 2x0B Bilag 12: HFC-køleanlægstilbud (Ahlsell): Clint - CHA/DK 262P Bilag 13: HFC-køleanlægstilbud (Air-Con): BlueBox - ZETA ECHOS A/DC 5.2 Bilag 14: Beregning af vedligeholdelseskøl Bilag 15: Beregning af CO2-emmisioner Bilag 16: Regelsæt for transskribering Bilag 17: Lydoptagelser for interviews og møder

3 Bilag 1 Interviewoplæg og interviewguides - Interview med Jesper Bo Petersen (Arla Foods) og Helge Kromann(VFL) - Interview med Kjartan Poulsen - Interview med Varde Køleservice

4 Interview med Jesper Bo Petersen (Arla) og Helge Kromann(VFL) Efter aftale interviewes Jesper Bo Petersen, Arla Foods og Helge Kromann, Videncentret for Landbrug. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Dette dokument er sendt til og d Interviewguide Mælkekøling - Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med? - Hvordan vurderer du fremtidens malketaktik? (AMS kontra konventionel malkning) - Hvor stor en betydning har en hurtig køling af mælken og hvad betyder det for producenten? - Hvor opleves de største problemer mht. kontaminering af mælken og dermed dets kvalitet? - Hvilke tiltag ser du fordelagtige mht. en forbedring af mælkens kvalitet? - Hvordan udnyttes genanvending af køleanlæggets overskudsvarme i dag og hvad er fremtidsaspekterne? - Hvordan vurderer du brugen af isbank - økonomisk samt driftsorienteret? - Opleves der generel tilfredshed med køleanlæggene i branchen? - Oplevelses der større fyldninger end tilladt på HFC-anlæg for at opnå større kølekapacitet? - Hvordan er fremtidsudsigterne indenfor mælkekøling? Økonomi og teknologi - Hvordan oplever du mælkeproducentens økonomiske situation for tiden? - Hvordan opleves mælkeproducenternes mulighed for at lave investeringer pt.? - Hvem og hvordan introduceres nye teknologier for landmanden? - Er landbruget konservative mht. investering i ny teknologi? - Kender mælkeproducenten til alternativer indenfor mælkekøling? - Hvad er, for mælkeproducenten, den afgørende faktor for investering af køleanlæg? Etableringen eller driften?

5 Lovgivning og grøn profil - Hvad er dit bekendtskab til F-gas direktivet? - Er mælkeproducenterne opmærksomme på udsigterne (F-gas direktivet) om udfasning af HFCkøleanlæg)? - Giver grønne profiler, i form af grønne løsninger, incitament for investeringer i branchen? - Er landbruget villige til at støtte grøn teknologi? - Arbejdes der med alternativer indenfor kølemidler eller afventes der på et udspil fra EU? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvad vil udfasningen af mælkekvoter pr. 1. april 2015 betyde for det danske landbrug? Mejeriet - Hvad er Arlas vision mht. til fremtidige landbrug - støttes grønne tiltag (energioptimerende)"? - Er der, for Arla, en økonomisk gevinst på at erhverve sig en grøn profil? - Fokuserer Arla på at køleanlæg med HFC-kølemidler på sigt udfases? - Hvilken betydning har en udfasning af HFC-køleanlæg for mejeriet? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

6 Interview med Varde Køleservice Efter aftale interviewes Varde Køleservice, medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og Brancheforeningens Miljøordning KMO. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Interviewguiden er udført forholdsvis struktureret, men til alle spørgsmål gives muligheden for udvidede svar og spørgsmål fra henholdsvis respondent og interviewer, med henblik på en god dialog. Dette dokument er sendt til d Interviewguide - Hvem er I og hvad beskæftiger I jer med? Mælkekøleanlægget - Hvordan er den gængse opbygning af et mælkekølingsanlæg? - Opleves der en generelt tilfredshed med køleanlæggene hos mælkeproducenterne? - Hvordan vurderer I brugen af isbank og dets driftsøkonomi? - Oplever I nye tendenser indenfor mælkekøling? - Vil instant cooling blive at foretrække i fremtiden? - Opleves det at landmænd efterspørger andre løsninger på mælkekølingsanlæg? - Hvorfor konstruerer I selv køleanlæg? - Kan der ikke sælges færdigproducerede chiller-enheder? Service og eftersyn - Hvilke omkostninger er forbundet med service og vedligehold af mælkekøleanlæg? - Hvordan håndteres kravet om eftersyn hver tolvte måned? - Hvem laver eftersynet? Hvilke service/reparation udføres sædvanligvis? - Hvilke problemer kan opstå mht. installation og drift af HFC køleanlæg hos mælkeproducenterne? - Hvor stort lækagetab har et gennemsnitlige køleanlæg årligt? - Hvordan er adgangen til HFC-kølemidler? - Opleves anlæg etableret efter 2007, at have fyldninger større end de tilladte 10 kg HFC?

7 Økonomi - Hvad fokuserer mælkeproducenten på ved nyetablering; anlægspris eller driftsøkonomi? - Hvad er levetiden på et mælkekøleanlæg? - Hvad koster et årligt eftersyn på et køleanlæg? Overgang til naturlige kølemidler - Har I erfaring med brugen af naturlige kølemidler? - Hvorledes vil en overgang fra HFC-kølemidler til naturlige kølemidler ændre tilværelsen for kølemontøren og for mælkeproducenten? - Hvordan ser I fremtidsudsigterne med den forventede udfasning af fluorholdige kølemidler modtaget? - Overvejes brugen af CO 2 -køling hos jer? - Kendes der til fabrikanter som udvikler komponenter til CO 2 -køling? Teoretiske beregninger på CO 2 -køleanlægget kontra HFC-køleanlægget fremlægges for Varde Køleservice, og dertil stilles yderlige disse spørgsmål: - Vurderer I CO 2 -køleanlæggets teoretiske tilbagebetalingstid tilpas kort, til at være incitament for investering af dette anlæg? - Hvilke faktorer (drift- kontra etableringsomkostninger) vurderes at være mest betydningsfulde for køb af CO 2 -køleanlægget? - Hvad er jeres vurdering; Hvis vores teoretiske beregninger holder stik, vurderes det fra jeres side at der er potentiale i at undersøge brugen af CO 2 -køleanlæg nærmere eller vil der afventes på lovindgreb? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

8 Interview med Kjartan Poulsen Efter aftale interviewes Kjartan Poulsen, formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og selvstændig landmand. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Besvarelsen ønskes besvaret, i videst muligt omfang, baseret på din post som formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, og i mindre grad dine holdninger som selvstændig mælkeproducent. Interviewguiden er udført forholdsvis struktureret, men til alle spørgsmål gives muligheden for at udvidede svar og spørgsmål fra henholdsvis respondent og interviewer, med henblik på en god dialog. Dette dokument er sendt til d Interviewguide - Hvem er du og hvad arbejder du med? Mælkekøleanlægget - Hvordan vurderes tilfredsheden med køleanlæg generelt hos mælkeproducenten? - Hvad fokuseres der på ved etablering af nyt mælkekølingsanlæg? - Hvem henvender mælkeproducenten sig til vedr. etablering af nyt køleanlæg? - Kendes der til alternative anlæg indenfor mælkekøling? - Udnyttes overskudsvarmen fra køleanlægget, og hvis ja, hvordan? - Måles optaget effekt til opvarmning af procesvand separat? - Arbejder/ servicerer mælkeproducenten selv køleanlægget eller benyttes kølemontøren til dette? - Kræver mælkekølingsanlæg stort vedligehold? - Hvor stor en vedligeholdelsesomkostning udgør mælkekøling for mælkeproducenten?

9 Bedriften - Hvordan er mælkeproducentens økonomiske situation for tiden og hvad er de umiddelbare fremtidsudsigter? - Har mælkeproducenten økonomisk mulighed for at investere i nyt udstyr til mælkekøling? - Hvor stort fokus har mælkeproducenten på energiforbruget på gården og hvad fokuseres der hovedsageligt på? - Hvor stor en del af energiforbruget på gården går til mælkekøling? - Som økologisk mælkeproducent, vil en grønnere profil, i form af anvendelsen af CO 2 -køleanlæg, give incitament for investering? - Mht. CO 2 -udledning; påvirkes mælkeproducenten af eks. mejeri eller fødevareministeriet til at nedbringe udledning af CO 2? - Hvilke tidspunkter malkes der oftest på? - Malkes der 2 eller 3 gange i døgnet - hvad er tendensen? - Hvordan vurderer du udviklingen på bedriftsstørrelsen i de kommende år for mælkeproducenten? - Hvad betyder fjernelsen af mælkekvoter april 2015 for den fremtidige bedrift? HFC-kølemidler - Kender du til F-gas forordningen? - Hvordan vurderer du mælkeproducentens kendskab til brugen af HFC-kølemidler? Teoretiske beregninger på CO 2 -køleanlægget kontra HFC-køleanlægget fremlægges for Kjartan Poulsen, og dertil stilles yderlige disse spørgsmål: - Vurderer du CO 2 -køleanlæggets teoretiske tilbagebetalingstid tilpas kort, til at være incitament for investering af dette anlæg? - Hvilke faktorer (drift- kontra etableringsomkostninger) vurderes at være mest betydningsfulde for køb af CO 2 -køleanlægget? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

10 Bilag 2 De 7 stadier i en interviewundersøgelse 1. Tematisering Første skridt indebærer at definere og teoretisk kortlægge det emne som ønskes undersøgt for det enkelte interview. Hertil kræves det at undersøgelsen får et formål, således at de kommende stadier kan konstrueres. For at opnå et konkret formål med interviewet, er respondentens daglige erhverv blevet undersøgt før konstruktionen af interviewguiden. 2. Design Måden hvorpå det ønskes at tilegne sig viden omkring det udvalgte emne og den problemformulering som konkretiseres under Tematisering, fastlægges under design. Interviewets design tager udgangspunkt i det delvist strukturerede interview, som beskrevet tidligere. 3. Interview Konstruktionen og udførslen af interviews har ifølge Kvale 1 stor relevans for den indsamlede viden via interviews. I henhold til opsætning og indramning af interviewene benyttes kapitlet Indramning af interviewet 2. Interviewguiden, dvs. selve interviewets udformning, baseres med udgangspunkt i valget på det delvist strukturerede interview. Herunder tages især 2 dimensioner 3 i betragtning; det tematiske samt det dynamiske. Den tematiske dimension handler om at interviewets udformning via dets spørgsmål, skal tilsigtes at give direkte svar til at kunne konkludere på problemformulering. Valget på det delvist strukturerede interview betyder at spørgsmålene vil være forholdsvis lukkede, men med mulighed for at interviewpersonen kan bidrage med svar som ikke er forventet med hensyn til den forventede konklusion på problemformuleringen. 1 (Kvale, 2003), kap. 7 2 (Kvale, 2003), side (Kvale, 2003), side 134

11 Den dynamiske dimension i et interview handler om at interviewet skal konstrueres på en sådan måde at spørgsmålene skaber udgangspunkt for et godt flow under interviewet, samt virke motiverende på respondenten. Herunder hører at spørgsmålene skal være: nemme at forstå, korte og fri for akademisk sprog (Kvale) 4 4. Transskribering Næste procedure for at kunne benytte den, gennem interviews, opsamlede viden, sker i første fase ved at transskribere interviewet. Ifølge Kvale 5 er transskribering af lydoptagelse til skrevet tekst, en proces som medfører en fortolkning af interviewet. Transskribering er ikke nogen simpel teknisk aktivitet, men snarere en fortolkning i sig selv (Kvale) Vi har til registrering af interviews, benyttet en diktafon til lydoptagelser. Det er blevet vurderet at lydoptagelser er tilfredsstillende for projektet; videooptagelser vil have bidraget med muligheden for en analyse på visuelle effekter, men disse synes ikke at være overvejende relevante for analysen. Transskribering af interviews vil blive udført af begge forfattere til denne rapport. Der vil blive udført et regelsæt for transskriberingen, således at der ikke forekommer en varierende personlig subjektiv fortolkning af lydoptagelserne. Regelsæt ses under bilag 16. Transskriberingen er udført som citat-transskribering; det vil sige transskribering af relevante citater. 5. Analyse Analysen vil tage udgangspunkt i den tekniske markedsanalyse. Interviewet skal fungere som kildemateriale til den interne- såvel den eksterne analyse. 4 (Kvale, 2003), side (Kvale, 2003), side 161

12 6. Verificering Da undersøgelsen er af en forstående undersøgelse, er det vigtigt at resultatet af interviewet kan betragtes som værende generaliserbart. Der vil til hvert interview blive vurderet, hvorvidt udtalelser fra respondenterne kan betragtes valide for den generelle population og om interviewet har resulteret i data, til besvarelse af problemformuleringen. 7. Rapportering Interviewet vil ikke blive udformet til en interviewrapport. Den opsamlede empiri vil blive analyseret i forbindelse med det ønskede emne for den tekniske markedsanalyse, og uddrag fra interviewet vil derfor kun være tilgængeligt i rapporten.

13 Bilag 3 Emneoplæg til møde - Møde med Kristian Duedahl, DeLaval - Møde med Videncenter for HFC-fri køling

14 Møde med Kristian Duedahl, DeLaval Vejledende emner for spørgsmål: - Opbygning af malkesystemer. - HFC max fyldninger? Flere kredse til DX eller VV til brine? - Fremtidsperspektiver/fremtidens stalde - Frikølingsmuligheder. - Bedriftsstørrelser (gennemsnitlig/fremtiden) - CO2-anvendelsesbegrænsninger fra jeres synspunkt. - Lovkrav med HFC - Genanvendingsmuligheder/afgifter. Hvor stort behov til drikkevand dækkes ved frikøling? - Anvendelse af varme til stuehus? Driftskomplikationer ved behovsstyring kontra isbank? - Hygiejne af vekslere - Vaskevand/vaskemetoder? Temperatur på vaskevand ind/ud? - Robot/grav/karrusel? - Isbank(sjapis) kontra større anlæg? - Hvornår malkes der (tidspunkt på dagen) - Holdbarhed på køleanlæg? - Tilskud til energivenlige løsninger? - Tæthedsprøvning af køleanlæg? - Delavals kundegruppe? (slutforbruger eller kølemontør)? - Gennemsnitlig malkeydelse pr ko? - Mælkekvoter - Oplevelser med større fyldning end de tilladte 10 kg?

15 Til Videncenter for HFC-fri køling Vejledende spørgsmål - Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med? - Hvordan blev de første restriktioner på HFC-kølemidler modtaget i Danmark? - Hvordan udvikledes alternative kølemiddelanlæg sig i den efterfølgende periode? - Hvilken slags kølemiddel ser du som det dominerende på markedet i fremtiden? - Hvad er dine forventninger til det kommende f-gas direktiv? - Hvordan oplever du Danmarks interesse i udfasningen af HFC-kølemidler ifht. EU? - Hvilket kølemiddel anvendt til mælkekøling ser du som det bedste alternativ til HFC, og hvorfor? - Hvordan ser du CO2 som kølemiddel til mælkekøling? - Hvad ser du som værende den største motivationsfaktor for investering i CO2-køling? - Hvad er ulemperne ved anvendelse af CO2 som kølemiddel? - Vil naturlige kølemidler blive pålagt afgifter eller tilsvarende? - Er Danmark en af de førende lande inden for CO2 køling både udvikling og brug af anlægene? Hvorfor? - Er der alternativer på vej til HFC-kølemidler? R1234yf og andre? Holdbare løsninger?

16 Bilag 4 Verificering af interviews og møder - Verificering af møde med Kristian Duedahl - Verificering af møde hos Videncenter for HFC-fri-køling (Teknologisk Institut) - Verificering af interview med Jesper Bo Petersen og Helge Kromann - Verificering af interview med Varde Køleservice/ved Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen - Verificering af interview med Kjartan Poulsen

17 Verificering af møde med Kristian Duedahl Tirsdag d. 22. oktober 2013 havde vi et møde med Kristian Duedahl fra DeLaval Mødet blev afholdt i et lukket mødelokale hos DeLeval på deres hovedkontor i Højen, Vejle. Virksomheden DeLeval beskriver sig selv som værende en:... full-service leverandør til mælkeproducenter. DeLaval udvikler, producerer og leverer udstyr og komplette systemer til mælkeproduktion og landbrug". Respondent Kristian Duedahl er produkttekniker indenfor køling hos DeLaval og har været hos virksomheden i mere end 25 år. Kristian arbejder dagligt med mælkekøling og de dertilhørende systemer. Formål og indhold af møde Mødet med Kristian Duedahl var sat op som en del af den indledende og eksplorative undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af mælkesystemets opbygning. Mødet var ikke udført som et interview og der var dertil ikke udarbejdet interviewguides. Da mødet fandt sted inden problemformuleringens endelige udformning, var formålet ikke at få svar på denne. Mødet bidragede til en forståelse af de mange hjælpesystemer samt til at forstå sammenhæng mellem mælkekøleanlægget og disse systemer. Mødet gav ligeledes en god forståelse af virksomhedens forventninger for fremtiden og et lille indblik i deres fremtidige produkter.

18 Verificering af mødet Kristian Duedahls erfaring taget i betragtning synes at kvalificere hans udtalelser til projektets udformning. Brugen af CO2 som kølemiddel overvejes også fra DeLaval, men det vurderes ikke at virksomheden har arbejdet meget med overvejelserne, baseret på Kristian Duedahls udtalelser.

19 Verificering af mødet hos Videncenter for HFC-fri-køling (Teknologisk Institut) Torsdag d. 24. oktober 2013 havde vi et møde med Svenn Ole Kjøller Hasen (SOKH) og Baastian Anton Johan Pijnenburg (BAJP), begge ansat hos Teknologisk Institut i Aarhus. Mødet fandt sted på Teknologisk Institut i et lukket møderum. Respondenter Svenn Ole Kjøller Hansen er leder af Videncenter for HFC-fri-køling og Baastian Anton Johan Pijnenburg er specialist indenfor køle-varmepumpeteknik. Formål og indhold af mødet Mødet var sat op som et led i indhentning af baggrundsviden til projektet. Begrundet i en forholdsvis ringe baggrundsviden, blev det vurderet at det var af større værdi at aftale et møde hvor der kunne snakkes om løst og fast. Der blev under mødet snakket om anvendelsen og lovgivningen indenfor kølemidler. En stor del af mødet behandlede fremtidsaspekterne indenfor brugen af kølemidler, og SOKH og BAJP's vurdering af disse. BAJP arbejdede på et projekt omhandlende udnyttelsen af overskudsvarme fra køleanlægget, hvorved der opstod større forståelse for dette emne. Dette projekt var under mødet ikke færdigt, og det har derfor ikke været muligt at benytte disse data. SOKH havde kort forinden mødet deltaget i ATMOsphere Europe ATMOsphere er en konference for interessenterne af naturlige kølemidler. Dette års konference havde ekstra fokus på det forventede F-gas direktiv fra EU. SOKH gav et indblik i konferencens diskuterede emner.

20 Verificering af mødet SOKH og BAJP vurderes at være kompetente kilder til analysebrug. Som leder for HFC-fri-køling syntes SOKH at have fingeren på pulsen, og have et stort overblik på køleindustrien og dets lovgivning. BAJP vurderes at være ganske kompetent indenfor varmegenindvinding. Det var ikke muligt at tilgå hans rapport som er under opbygning, men BAJP's ansættelse hos teknologisk institut som specialist indenfor køleteknik og varmepumper, kvalificerer hans udsagn indenfor dette område.

21 Verificering af interview med Jesper Bo Petersen og Helge Kromann Torsdag d. 30. oktober 2013 havde vi et interview med Jesper Bo Petersen fra Arla Foods og Helge Kromann fra Videncentret for Landbrug. Mødet blev afholdt i et lukket mødelokale på Arlas Hovedkontor i Viby, Aarhus. Respondenter Jesper Bo Petersen besidder titlen kvalitetsingeniør hos Arla Foods i afdelingen medlemsservice, hvor han arbejder med kvaliteten af den rå mælk. Dagligt arbejder han i projektgruppen Teknik på Gården som er en nedsat gruppe indeholdende deltagere fra blandt andet Dansk kvæg, Svensk mjölk, Arla Foods og øvrige svenske mejerier under Svensk mjölk. Jesper Bo Petersen arbejder på at sikre mindst mulig kontaminering af mælken på dets vej fra yveret til køledisken. Helge Kromann er specialkonsulent i afdelingen Kvæg hos Videncentret for Landbrug i Aarhus, hvor han dagligt sidder i teamet Råvarekvalitet. Teamets opgave er at rådgive landmanden hvorledes god mælkekvalitet opnås. Helge arbejder ligeledes i projektgruppen Teknik på Gården. Han har en baggrund som bygningsrådgiver og har i denne projektgruppe fokus på den tekniske indretning af udstyret som indgår i mælkens vej fra yver til afhentning fra gården. Formål og indhold af interview Formålet med interviewet var i henhold til problemformuleringen, at forstå mejeriet samt landbrugsrådgiverens forståelse og indsigt i vores projekt. Desuden blev en stor del af interviewet benyttet på at få en større systemforståelse og bekræftelse på hvorledes mælken behandles på gården og hvilke parametre som spiller ind på god mælkekvalitet. Ydermere var interviewguiden konstrueret således at svar vedrørende mælkeproducentens økonomiske situation og bedrift blev besvaret, og ligeledes respondenternes holdning og indsigt i lovgivning og grønne profiler.

22 Verificering af interviewet Respondenterne for dette interview viste sig at være ganske kompetente indenfor deres fokusområde. Fokusområdet viste sig dog ikke helt at ramme det forventede område, da en større køleteknisk forståelse var forventet. Interviewet har dog ligeledes været en del af kortlægningen af malkesystemet, og har derfor været brugt som en del af den eksplorative undersøgelse. Interviewet gav fyldestgørende svar på store dele af de adspurgte spørgsmål, men hvor flere svar er blevet anvendt til udformningen af nye overvejelser og konkretisering af interviewguides til efterfølgende interviews. Udformningen af interviewguiden viste sig ikke at ramme helt præcist på respondenternes kompetencer og dette kan skyldes manglende forundersøgelse af respondenter. Flere spørgsmål kan derfor sige ikke være valide for interviewguidens opbygning. Reliabiliteten på interviewet er ligeledes til diskussion. Det var i første omgang aftalt at der skulle udføres interview på enkeltpersonerne, men grundet respondenternes fælles projektgruppe blev det ønsket at udføre interviewet sammen. Interview af to personer fra forskellige virksomheder kan have en indflydelser på respondenternes svar. De to respondenter havde internt besluttet at svare på hver deres kompetenceområder hvilket fungerede fint, og begge respondenter gav svar på spørgsmål som vi ønskede begges holdninger fra. Hvorvidt de selvsamme svar ville have fundet sted ved enkeltmandsinterview er svært at spå om, men med dette i mente må interviewets reliabilitet siges at forringes.

23 Verificering af interview med Varde Køleservice/ved Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen Tirsdag d. 19. November 2013 interviewede vi Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen. Interviewet fandt sted hos Varde Køleservice på deres kontor, som deles med sekretæren samt en øvrig medarbejder. Virksomheden Varde Køleservice udfører salg, konstruktion, opsætning, reparation og servicering af forskellige køleanlæg, varmepumper og AC. Virksomheden beskæftiger ca. 10 mand, heraf 2-3 personer på kontoret, og er beliggende i Varde. 40 [%] af virksomhedens beskæftigelse findes hos landmanden. Varde Køleservice er medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og Brancheforeningens Miljøordning KMO. Respondenter Søren Skjerning Leth er indehaver af Varde Køleservice og er uddannet kølemontør. Han arbejder både fra kontoret og er også ude hos kunden. Henning Haahr Mortensen er ansat hos Varde Køleservice og er uddannet teknikumingeniør. Henning arbejder på kontoret og er ifølge eget udsagn "firmaets blæksprutte". Henning arbejder blandt andet med indkøb, salg, dokumentation og lovgivning. Formål og indhold af interview Interviewet havde til formål at afdække kølemontøren/slutbrugerleverandørens holdning og indsigt på projektets problemformulering, herunder en praktisk forståelse af håndtering og servicering af køleanlæg hos mælkeproducenten.

24 Interviewet skulle ligeledes give svar på virksomhedens tilgang til brugen af HFC-kølemidler og CO2 som kølemiddel og den dertilhørende lovgivning. Ydermere skulle interviewet bidrage til en forståelse af mælkeproducentens økonomi vedrørende mælkekølingsanlægget. Verificering af interviewet Interviewets validitet vurderes at være af meget høj gyldighed. Interviewet gav svar på langt størstedelen af interviewguidens spørgsmål. Interviewets reliabilitet vurderes som værende tvivlsom. Som i et tidligere interview benyttede virksomheden sig af to respondenter, hvilket vi vurderer som værende en kilde til svar som muligvis kan have ladet sig påvirke af den øvrige respondent. Det virkede umiddelbart på interviewet som om at respondenterne var bange for at snakke over sig, og svarernes udformning virkede dermed en anelse for velovervejede. Havde interviewet foregået med en enkelt respondent er det vores vurdering at svarerne ville været anderledes udformet. Respondenternes to forskellige gøremål i virksomheden øger ligeledes risikoen for to forskellige synsvinkler på det samme spørgsmål. Interviewet vurderes på trods af deltagelsen af to respondenter, at opfylde formålet med interviewet og data synes at være valide for projektets relevans.

25 Verificering af interview med Kjartan Poulsen Onsdag d. 20. November 2013 interviewede vi Kjartan Poulsen. Interviewet fandt sted på Kjartan Poulsens hovedbedrift nær Outrup i bedriftens frokostrum/kontor. Respondent Kjartan Poulsen er selvstændig mælkeproducent og har været det i ca. 20 år, men er uddannet landbrugstekniker. Han driver i samarbejde med hans kompagnon en drift med 850 økologiske malkekvæg og 1150 hektar jord, hvilket Kjartan vurderer at være det største økologiske kvægbedrift i Danmark. Kjartan Poulsen har foruden sin daglige gang på gården, en formandpost hos Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter hvor han har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og har besiddet posten som formand siden Formål og indhold af interview Interviewet havde til formål at forstå mælkeproducentens synsvinkel på flere forskellige aspekter tilknyttet en besvarelse på problemformuleringen. Interviewguiden var blevet udført med tre emneområder, herunder mælkekøleanlægget, bedriften, HFC-kølemidler samt en præsentation og en forventet vurdering på denne. Verificering af interviewet Kjartan Poulsen blev udvalgt som værende mælkeproducentens repræsentant, netop på grund af hans formandspost hos Landforeningen af danske mælkeproducenter. Interviewet gav en god forståelse af mælkeproducentens forhold på de adspurgte områder. Respondenten formåede at besvare størsteparten af spørgsmålene med en generel holdning fra de danske mælkeproducenter.

26 Kjartan Poulsen synes at have givet udførlige og velbeskrevne svar, muligvis med hans erfaring indenfor interviews og fremlæggelser som formand for LDM. Størstedelen af interviewet foregik uden andre tilstedeværende i rummet. På et tidspunkt startede Kjartan Poulsens kompagnon dog et møde med en udefrakommende person. Hvorvidt tilstedeværelsen af disse personer synes at have påvirket Kjartan Poulsens svar, formodes ikke at have ført til anderledes svar på spørgsmålene. Da besvarelsen ikke omhandlede personlige oplysninger synes Kjartan Poulsen ikke at have havde grund til at ændre svarenes udformning, for netop at beskytte personlig oplysninger. Interviewets svar synes at være af god reliabilitet på grund af respondentens seriøse bestyrelsespost og hans forventede korrekte udtalelser. Da interviewet gav svar på samtlige spørgsmål, synes interviewets validitet ligeledes at være af en god kvalitet. Interviewguiden vurderes at være udformet korrekt for en besvarelse på problemformuleringen.

27 Bilag 5 Beregning af kompressorydelse Figur 1 - log(p),h-diagram, (CoolPack, 2000) Beregningen af den teoretisk kompressorydelse for de to driftsscenarier, henholdsvis med en fordampningstemperatur på - 5 [C] og - 10 [C]. Alle enthalpier er taget fra CoolPack og den isentropiske virkningsgrad er sat til 0,7, hvilket vurderes at være repræsentativ. = 1,6 Trykforholdet er ikke ens i de to kredse, hvilket vil medføre forskellige volumetriske virkningsgrader. Dette vil dog betyde en endnu større forskel i kompressorydelsen i forhold til den beregnede.

28 Bilag 6 Kvalitetsprogrammet - Arlagården, side 42

29 73 Oversigt over analyser, klassegrænser og kvalitetsbetaling Analyse Fedt og protein Celletal celler/ml Kimtal kim/ml Sporer Sporer/liter Syrningshæmmere/ antibiotika Synligt forandret mælk Analysehyppighed Klasser 1 pr. leverance 1S 1E 1 pr. leverance 1B 2 3 1E 1 pr. 2 uger 2 1B 2 3 1E 1 pr. 4 uger 3 1B 2 1 pr. uge 5 Fejlfri 3 Fejlfri 1 pr. leverance 3 Fejlfri 3 Lugt og smag (Se afsnit 75) Frysepunkt Urea 1 pr. 4 uger 1 pr. leverance Grænser Informationsanalyse Informationsanalyse Tillæg & fradrag, % af råvareværdi + 2 % + 1 % 0 % 4 % 10 % + 1 % 0 % 4 % 10 % + 1 % 0 % 4 % 4 0 % 10 % 6 0 % 10 % 7 0 % 10 % 8 1 Opfølgning sker også på EU s krav vedrørende geometrisk gennemsnit. (Se afsnit 84 og 85). 2 Ved klasse 1B, 2 og 3: analyse i den efterfølgende uge. 3 Ved klasse 1B og 2: analyse i næste 14-dags periode. 4 Første sporeresultat i klasse 2 i en rullende 12 måneders periode giver ikke fradrag. 5 Hvis der påvises syrningshæmmere, klassificeres mælken i klasse 3 og opfølgende analyse tages hver leverancedag i 12 uger. Disse analyser danner grundlag for afregningen. Analyseomkostningerne på kr. betales af mælkeproducenten. 6 Forekomst af antibiotika medfører ved første tilfælde i en rullende 12 måneders periode et fradrag svarende til 2 dages mælkeleverance og en bod på kr. Ved andet tilfælde et fradrag svarende til 4 dages mælkeleverance og en bod på kr., samt obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. Ved tredje tilfælde et fradrag svarende til 8 dages mælkeleverance og en bod på kr., separat indtransport af mælken i 14 dage, betalt af mælkeproducenten. Desuden gennemføres obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. Yderligere tilfælde medfører fordobling op til det i vedtægterne til enhver tid fastlagte maksimum, samt gennemførelse af obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. 7 Fradrag gælder for ugens leverancer. 8 Ved kassering af mælk pga. afvigelse på lugt og smag ved modtagekontrollen på mejeriet gives et fradrag svarende til to dages mælkeleverance og en bod på kr. Version 4.0 / juni

30 Bilag 7 Energiforbrug til mælkekøling Fra Analyseplatformen.dk, har Agrotech udført målinger på 10 mælkeproducentsbedrifter. Disse målinger vil ligge til grundlag for beregnet gennemsnitlig energiforbrug til mælkekøling. Konventionel malkning Landmand A, B, E, F, H og J: Landmand Mælkekøling [kwh] Samlet forbrug [kwh] Andel mælkekøling [%] A 0,4364 1, ,0 B 0,4238 1, ,4 E 0,2936 1,203 24,4 F 0,7774 2,708 28,7 H 0,5459 1, ,2 J 0,2912 1, ,6 Gen.snitlig optag 28,0 Figur 1- [kwh] pr døgn pr årsko - orange bar = mælkekøling, blå bar = samlet forbrug, (Agrotech, u.d.)

31 Bilag 8 Redigeret PI diagram for Condensing unit

32

33 Bilag 9 Mælkeanlæggets opbygning

34 Oversigtsdiagram for mælkeanlægssystemet Mælk fra malkekarussel Drikkevandstank Forkøling Mælkekøletank Buffertank Vandforsyning Akkumulerings tank Chiller-enhed P-37 Varmeveksler M M Gas bypass valve High pressure valve Fordampningsveksler Mælk Vand Brine til mælketank Brine til akkumuleringstank R744

35 Bilag 10 Teoretisk beregning af CO2-kølebehov Teoretisk beregning af CO 2 -kølebehov Beregning Enhed Daglig kapacitet [l/dag] Densitet 1,03 [kg/m3] Samlet vægt [kg/dag] Dagligt antal malkninger 2 Varighed pr. malkning 1,5 timer Tid før startkøling efter startmalkning 0,5 timer Nedkølingstid ((1,5-0,5)+2) 3 timer Mælkeproduktion pr. malkning [kg] Specifik varmekapacitet - mælk 3,8 [kj/kg*k] Mælketemperatur ved ko 37 [C] Mælketemperatur efter forkøling 20 [C] Mælketemperatur efter køling 4 [C] Køleeffekt 28,99 [kw] Tab i veksler 3 [%] Antal vekslere 1 Tab i kølekappe 3 [%] Brine Kreds CO2 kølebehov (28,99*1,03*1,03) 30,76 kw Maksimal køleeffekt 40 kw

36 Bilag 11 CO2-køleanlægstilbud (Advansor): LowCost - compsuper XS Value Pack 2x0B

37 Tilbud på compsuper XS Value Pack 2x0B Tekniske specifikationer: Leverede kuldeydelser og temperaturer: o Kølekapacitet: 40,8 kw ved -10 C Belastning: 40,0 kw ved -10 C o Dimensionerende udetemperatur: 32 C o Varmegenvinding: Ja Model AXP52-50M Dellast: 100% Vandtemperatur: 55 / 70 C Kapacitet: ca. 25kW o Isolering: Ja Side 1 af 3 Tilbudsnr.: XXXX o Opstilling: Bygget i kabinet for udendørsopstilling o Mål: (H/L/B) 1,6 m / 2,3 m / 1 m o Vægt total: ca kg Kompressordata for anlægget: o 2 stk. kølekompressorer med termistor og indbygget varmelegeme 1 stk. kølekompressor, model: 4MTC-10F4K Frekvensomformer indbygget: Ja 1 stk. kølekompressor, model: 4KTC-10K-40S Frekvensomformer: Nej o Slagvolumen: max. / min.: 20,9 / 3,9 m³/time o Mindste kapacitetstrin: 18 % på MT kompressorer o Max. designtryk: tryk/sug: 120 / 60 bar o Sikkerhedsautomatik Ja o Individuel olieniveaustyring Ja Digital olieniveauswitch + magnetventil Ja Emerson oliestyring Fordamper: o Model CBXP52-90H o Temperatur: 0 / -5 C o Kapacitet: 40 kw o Inkl. Kontroller og indsprøjtningsventil 1

38 Kondensator/gaskøler o Model: KCE72B3 o Kapacitet: 65 kw o Volumen: 12 liter o Designtryk: 120 bar o Lydniveau: 48 dba i 10m o Antal EC blæsere 2 stk. o Mål (H/L/B): 1,1 m / 2,9 m / 1 m o Vægt: 245 kg Side 2 af 3 Tilbudsnr.: XXXX Anlægsbeskrivelse o Maksimalt driftstryk på højtryksside: 120 bar. o Maksimalt driftstryk sugeside køl/ trykside frys: 60 bar. o Sikkerhedsventiler (60/60/90/120 bar). o Mellemtryksreceiver, 80 liter, designtryk 60 bar. o Intern spiral i receiver som intern veksler på frostsiden. o Lavtrykssugeakkumulator placeret i receiver; virker også som intern sugegasveksler og olieudskiller på sugesiden. o Elektronisk højtryksventil (CCMT) og gas-by-pass ventil (CCMT). o UPS til at lukke højtryksventil og gas-by-pass ventil ved strømafbrydelse. o Tørrefilter (på olieretur) og væskefiltre. o Afspærringsventiler på tryk- og sugeside, samt væskeledning. o Alle rør udført i K65 kobberrør, rammen er udført i stål. o Anlægget er CE-mærket ved bemyndiget organ no o Anlægget er forberedt for oliestyring baseret på Emerson Switch. Elektrisk fortrådning, forsynings- og styringstavle o Anlægget leveres elektrisk fortrådet, menforsynings-/ styretavle og regulator til kompressoranlægget. o Tavlen fremstilles i henhold til EN , EN , EN 378 og er CE mærket. o Placering af tavle: over kompressor. o Forsikring af tavle: 3x400V (3F+N+J) 50 Hz, I max. 55 A; I drift 39 A. o Kortslutningsniveau: 10 ka. o Forsyning 3x400 VAC+N+PE (TN system). o Regulatorer: 1xAK-PC-772 o Dokumentation inkl. kabelliste medfølger. o Kabel- og komponentopmærkning. o Alle stærkstrømskomponenter er af mærket Schneider Electric eller lign. o Omgivelsestemperatur 30 C. o Opstilling, Udendørs i kabinet med kompressor aggregat. o Sprog i eldiagrammer er dansk. o Tavlen udføres pladekapslet og pulverlakeret i RAL o Kabel til- og afgange fra bunden på bagsiden af tavlen. 2

39 Leveringsomfang og pris Side 3 af 3 Tilbudsnr.: XXXX Anlægget leveres fuldt fortrådet, testet og forberedt for opstilling i maskinrum. Anlægget er isoleret, men ikke inddækket. Anlægget leveres FCA Bautavej Aarhus. Grundpris for kompressoranlægget indbygget i kabinet: DKK ,- Inkl. Kondensator/gaskøler, VGV veksler og fordamper I alt: DKK ,- Prisen er eksklusiv rør og montage af kondensator etc. Prisen er ekskl. Moms. Leveringstermin: ca. 6-8 uger. Leveringsbetingelser i henhold til NLM94. Dette tilbud er gældende i 1 måneder fra modtaget dato. Garanti: 1 år. 3

40 File:V8 COMPSUPER DS VGV 8r.EES :03:51 Page 1 EES Ver : #2020: For use only by Lars Rasmussen, Advansor, Aarhus, Denmark ADVANSOR Calculator rev.8r Calculate (F2) Year simulation More Results Project: Client: Mælkekøler Christian Krupa Medium Temperature Side (MT) MT Compressor choice 1 x 87 Hz 4MTC-10F4K - 6,5m3/h 1 x 50 Hz 4KTC-10K - 9,6m3/h 0 x 0 Hz Manuel MT Eta/Lambda Vol MT = 20,9 [m3/h] Evap. temp. -10 [ C] MT Required capacity Superheat, useful 8 [K] ; unuseful 2 [K] Qe MT = 40 [kw] Margin Q,MT = 2,0 [%] Low Temperatur Side (LT) Q 0 22,1 [kw] 19,2 [kw] 0,0 [kw] I max 32,7 [A] 22,4 [A] 0,0 [A] -5,8 [ C] 41,3 [kw] 20,9 [m 3 /h] MT,teo = 0,70 is,mt,teo = 0,62 W MT = 24,5 [kw] 0,279 [kg/s] 112,4 [ C] 65,8 [kw] P gk,ud = 90,0 [Bar] P gk,opt = 87,4 [bar] t gk,ud = 34 [ C] COP total = 1,66 W total = 24,5 [kw]. 0,108 [kg/s] M 38 M Compressor current: I max = 55 [A] (FLA/400V) I running = 39 [A] bar 3,3 [ C] 0,171 [kg/s] Internal/external Heat Exchangers MT internal exchanger LT Internal exchanger Heat Recovery 0,171 [kg/s] t e,mt = -10 [ C] 40,8 [kw] External subcooling after gascooler Cooling of LT discharge gas Info

41 Loddet pladevarmeveksler Teknisk specifikation Model : CBXP52-90H-F ItemName : Dato : Enheder : 1 Varm side kold side Secondary side Primary side(s4) Væske 30.0% Ethanol Carbon dioxide Masseflow kg/s Væske kondenseret/fordampet kg/s Indløbstemperatur C Dugpunkt C Udløbstemperatur(gas/liquid) C Arbejdstryk(Ind/Ud) bara / 26.6/26.5 Trykfald kpa Hastighed i tilslutning(ind/ud) m/s 2.85/ /8.24 Effekt kw Varmeoverføringsareal m² 4.49 K-værdi ren veksler W/(m²*K) 1798 K-værdi for service W/(m²*K) 1629 Fouling resistance*10000 m²*k/w 0.0 Margin % 10.4 Middel temperaturdifferens K 5.5 Relativ strømningsretning Modstrøm Antal slag 1 1 Materialeplade/ Loddet Alloy 316 / Cu TilslutningS1 (Varm-Ind) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS2 (Varm-Ud) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS3 (kold-ind) Sold for Distributor/ (Z57XP) Alloy 304 TilslutningS4 (kold-ud) Sold for Distributor/ (Z57XP) Alloy 304 Trykbeholdernorm PED Designtryk Ved 90.0 Celsius Bar Designtryk Ved Celsius Bar Designtemperatur C /225.0 Totalmål længde x bredde x højde mm 272 x 111 x 526 Nettovægt, tom/i drift kg 23.2 / 31.5 Package length x width x height mm x x Package weight kg Performance is conditioned on the accuracyof customers data and customers abilityto supply equipment and products in conformity therewith. Program version 5.46, Rating 2-Phase / /14:31:18

42 Physical Properties Varm side kold side (indløb/udløb) Væske Gas Væske Gas Densitet 963.4/ / /66.06 Specifik varme 4.139/ / /1.390 Visk 6.86/ / / Term. kond / / / Bub. p. /-10.0 Dugpunkt /-10.0 Molvægt 44.01/44.01 Cr.pr /73.77 kritisk temp. 31.0/31.0 Latent effekt 258.5/245.7

43 Loddet pladevarmeveksler Teknisk specifikation Model : AXP52-50M-F ItemName : Dato : Enheder : 1 Varm side kold side Primary side(s4) Secondary side Væske Carbon dioxide 35.0% ethylenglykol Masseflow kg/s Væske kondenseret/fordampet kg/s Indløbstemperatur C Dugpunkt C Udløbstemperatur(gas/liquid) C Arbejdstryk(Ind/Ud) bara 90.0/90.0 Trykfald kpa Hastighed i tilslutning(ind/ud) m/s 4.66/ /0.638 Effekt kw Varmeoverføringsareal m² 2.45 K-værdi ren veksler W/(m²*K) 1063 K-værdi for service W/(m²*K) Fouling resistance*10000 m²*k/w 0.0 Margin % 10.6 Middel temperaturdifferens K 11.1 Relativ strømningsretning Modstrøm Antal slag 1 1 Materialeplade/ Loddet Alloy 316 / Cu TilslutningS1 (kold-ud) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS2 (kold-ind) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS3 (Varm-Ud) Svejst/ 33.7 (J21XP) Alloy 304 TilslutningS4 (Varm-Ind) Svejst/ 33.7 (J21XP) Alloy 304 Trykbeholdernorm PED Designtryk Ved Celsius Bar Designtryk Ved Celsius Bar Designtemperatur C -10.0/150.0 Totalmål længde x bredde x højde mm 177 x 160 x 582 Nettovægt, tom/i drift kg 48.2 / 52.9 Package length x width x height mm x x Package weight kg Performance is conditioned on the accuracyof customers data and customers abilityto supply equipment and products in conformity therewith. Program version 5.46, Rating 2-Phase / /14:17:13

44 Physical Properties Varm side kold side (indløb/udløb) Væske Gas Væske Gas Densitet 153.3/ /1029 Specifik varme 1.344/ /3.762 Visk / /0.810 Term. kond / /0.472

45 Bilag 12 HFC-køleanlægstilbud (Ahlsell): Clint - CHA/DK 262P

46 LIFTING POINTS ø Drawer I.M. Approved Code DW00 Date 21/06/2013 Order n Functioning weight 1200 Kg Water connections 2" 1/2 Transport weight 800 Kg Transport dimensions Length Width Height Notes: CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN DESCRIPTION: Dimensions : CLEARANCE AREA "The position of the water connections is to be considered as not binding as the manufacturer reservers the right to make small modifications during the construction" IN UT

47 n 6 ø kg 215 kg 180 kg 185 kg Drawer I.M. Approved Code WD00 Date 21/06/2013 Order n Functioning weight 1200 Kg Water connections 2" 1/2 Transport weight 800 Kg Transport dimensions Length Width Height Notes: DESCRIPTION: basement and weight distribution CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN : CLEARANCE AREA B "B - B" SIDE 195 kg ELECTRICAL PANEL SIDE 225 kg B

48 P> P< P FG CIRCUITO FRIGO KÄLTESCHEMA COOLING CIRCUIT CIRCUITO FRIGORÍFICO MANDATA: DRUCKLEITUNG: DISCHARGE LINE: IMPULSIÓN MODELLO: MODELL: MODEL: MODELO PAGINA N : BLATT Nr.: PAGE No.: PAGINA N : 1 N PAGINE: BLATTANZAHL: No. OF PAGES: N DE PAGINAS 28 mm 5 N CIRCUITI: REFRIGERANTE: ANZAHL KÄLTEKREISLÄUFE: KÜHLMITTEL: No. OF CIRCUITS: 1 REFRIGERANT: N DE CIRCUITOS: REFRIGERANTE: DISEGNATORE: T. ZEICHNER: DRAWER: DIBUTANTE: LIQUIDO: FLÜSSIGKEITSLEITUNG: LIQUID LINE: LINEA DE LIQUIDO: CLIENTE: KUNDE: CUSTOMER: CLIENTE: DATA: DATUM: DATE: FECHA: I.M. 22 mm 21/06/2013 VISTO: FREIGABE: VISA: VISADO: ASPIRAZIONE: SAUGLEITUNG: SUCTION LINE: ASPIRACIÓN N ORDINE: KOMM. NR.: COMM. No.: N DE PEDIDO: CODICE: ZEICHNG. Nr.: DRAWING No.: ESQUEMA N : R 410 A 35 mm CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN AHLSELL RC00

49 T T P OUT IN CIRCUITO ACQUA WASSERKREISLAUF WATER CIRCUIT CIRCUIT EAU MANDATA: DRUCKLEITUNG: DISCHARGE LINE: IMPULSIÓN MODELLO: MODELL: MODEL: MODELO PAGINA N : BLATT Nr.: PAGE No.: PAGINA N : 2 N PAGINE: BLATTANZAHL: No. OF PAGES: N DE PAGINAS 5 N CIRCUITI: REFRIGERANTE: ANZAHL KÄLTEKREISLÄUFE: KÜHLMITTEL: No. OF CIRCUITS: 1 REFRIGERANT: N DE CIRCUITOS: REFRIGERANTE: DISEGNATORE: T. ZEICHNER: DRAWER: DIBUTANTE: LIQUIDO: FLÜSSIGKEITSLEITUNG: LIQUID LINE: LINEA DE LIQUIDO: CLIENTE: KUNDE: CUSTOMER: CLIENTE: DATA: DATUM: DATE: FECHA: I.M. VISTO: FREIGABE: VISA: VISADO: ASPIRAZIONE: SAUGLEITUNG: SUCTION LINE: ASPIRACIÓN N ORDINE: KOMM. NR.: COMM. No.: N DE PEDIDO: CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN AHLSELL CODICE: ZEICHNG. Nr.: DRAWING No.: ESQUEMA N : 21/06/ RC00

50 DESCRIZIONE / DESCRIPTION Beskrivelse SIGLA/SYMBOL MARCA/PRODUCER MODEL Pn [kw] In [A] Is [A] I max. [A] CHA/DK 262-P MODELLO / MODELL DATI ELETTRICI TOTALI / TOTAL ELECTRICAL DATA / Samlet effekt input DISPLAY Display D INVENSYS EKW400 BLK CHA/DK 262-P 25,0 48,5 170,4 55,8 FA1 10x38 2A am CHA/DK 262-P PS 25,8 50,2 172,1 57,5 FUSIBILI AUSILIARI / AUX FUSES hjælpesikringer FA2 10x38 2A gg CHA/DK 262-P WP 25,0 48,5 170,4 55,8 FA3 10x38 1A gg CHA/DK 262-P WP-PS 25,8 50,2 172,1 57,5 FA4 10x38 1A gg CHA/DK 262-P SSL 25,5 46,0 170,4 55,8 FUSIBILI AUSILIARI (VERSIONE FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUX FUSES (FU, FD, WP/FU, WP/FD VERSION) hjælpesikringer (version FU, FD, WP/FU, WP/FD) FA1 10x38 4A am CHA/DK 262-P PS-SSL 26,3 47,7 172,1 57,5 FA2 10x38 4A gg CHA/DK 262-P WP-SSL 25,5 46,0 170,4 55,8 FUSIBILI AUSILIARI (VERSIONE WP, FE, FT) / AUX FUSES (WP, FE, FT VERSION) or Eletrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpesikringer (version WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 FA1 10x38 2A am CHA/DK 262-P WP-PS-SSL 26,3 47,7 172,1 57,5 FA2 10x38 4A gg FUSIBILE COMPRESSORE / COMPRESSOR FUSES kompressosikringer FC 14x51 32A am FUSIBILE POMPA / PUMP FUSES pumpesikringer 10x38 4A am FP FUSIBILE POMPA (VERSIONE ST) / PUMP FUSES (ST VERSION) pumpesikringer (VERSION ST) 10x38 10A gg FUSIBILE VENTILATORE / FAN FUSES ventilatormotor sikringer 10x38 6A am FV FUSIBILE VENTILATORE CON REGOLATORE DI GIRI (VERSIONI CC, RT O ST) / FAN FUSES WITH CONDENSATION REGULATOR (CC, RT OR ST VERSION) ventilatormotor sikringer (VERSION CC, RT O ST / CC, RT O ST SSL) 10x38 10A ar MTA1 PKZM0-2,5T MAGNETOTERMICI AUSILIARI / AUXILIARY CIRCUIT BREAKERS hjælpestrøms relæer MTA2 MTA3 MOELLER PLS6-C2/1 PLS6-C1/1 MTA4 PLS6-C1/1 MAGNETOTERMICI AUSILIARI (FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUX CIRCUIT BREAKERS (FU, FD, WP/FU, WP/FD) hjælpestrøms relæer (VERSION FU, FD, WP/FU, WP/FD) MTA1 MTA2 MOELLER PKZM0-4T PLS6-C4/1 MAGNETOTERMICI AUSILIARI (VERSIONE WP, FE, FT) / AUX CIRCUIT BREAKERS (WP, FE, FT VERSION) or Eletrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpestrøms relæer (VERSION WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 MTA1 MTA2 MOELLER PKZM0-2,5T PLS6-C3/1 MAGNETOTERMICI COMPRESSORE / COMPRESSOR CIRCUIT BREAKERS Strømafbryder kompressor MTC MOELLER PKZM AGM2-01 MAGNETOTERMICI POMPA / PUMP CIRCUIT BREAKERS Strømafbryder pumpe PKZM 0-2,5 + AGM2-01 MTP MOELLER MAGNETOTERMICI POMPA (VERSIONE ST) / PUMP CIRCUIT BREAKERS (ST VERSION) Strømafbryder pumpe (VERSION ST) PKZM AGM2-01 MAGNETOTERMICI VENTILATORE / FAN CIRCUIT BREAKERS strømafbryder ventilatormotor PKZM 0-6,3+ AGM2-01 MTV MOELLER MAGNETOTERMICI VENTILATORE (VERSIONE SSL) / FAN CIRCUIT BREAKERS (SSL VERSION) Hjælperelæ PKZM 0-4+ AGM2-01 RELE' AUSILIARIO / AUXILIARY RELAY kompressor kontaktor KA 230V AC + SNUBBER RC CONTATTORE COMPRESSORE / COMPRESSOR CONTACTOR pumpekontaktor KC MOELLER DILM32-01+DILA XHI11 + DILM32-XSPR240 CONTATTORE POMPA / PUMP CONTACTOR pumpekontaktor (VERSION ST) MOELLER DILM9-10+ DILM12-XSPR240 KP CONTATTORE POMPA (VERSIONE ST) / PUMP CONTACTOR (ST VERSION) timer relæ 230V AC + SNUBBER RC DATI ELETTRICI SINGOLI COMPONENTI / SINGLE DEVICE ELECTRICAL TEMPORIZZATORE / TIMER RELAY ventilator motor kontaktor KT CROUZET / GAVAZZI TAR1 / DAA51CM24 DATA / elektriske input-komponenter [mm 2 ] CONTATTORE VENTILATORE / FAN CONTACTOR kompressor KV1 MOELLER DILM9-01+ DILM12-XSPR240 Pn [kw] In [A] Is [A] I max. [A] 6 MOTORE COMPRESSORE / COMPRESSOR pumpe MC COPELAND ZP 154 KCE TFD 11,5 20, ,4 1,5 MOTORE POMPA / PUMP pumpe (VERSION ST) MP SALMSON SHC /0.75-T/A-E Y 0,75 1,65 MOTORE VENTILATORE / FAN MOTOR ventilator motor 2xΦ710 D 1 2,5 MV 1,5 MOTORE VENTILATORE (VERSIONE SSL) / FAN MOTOR (SSL VERSION) ventilator motor (VERSION SSL) 2xΦ800 Y 1,27 2,5 PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA / DIFFERENTIAL PRESSURE WATER Differenstrykpressostat - flow SFS-105 M1S PD MUT G1/4 PRESSOSTATO HP / HP PRESSOSTAT højtrykspressostat PH PROTEZIONE INTEGRALE COMPRESSORE / ELECTRONIC PROTECTION COMPRESSOR elektronisk kompressor beskyttelse PI PRESSOSTATO LP / LP PRESSOSTAT lavtrykspressostat PL PRESSOSTATO CONDENSAZIONE / CONDENSATION PRESSOSTAT kondenseringstrykket PE RESISTENZA CARTER / CRANKCASE HEATER krumtapvarmelegeme RC COPELAND 90 W RESISTENZA EVAPORATORE / EVAPORATOR HEATER varmelegeme fordamper REV RICA 35W 230/50/1 RESISTENZA ACCUMULO / TANK HEATER varmelegeme lagertank RAC FIORINI 200W 230/50/1 RESISTENZA TUBI (FILO CALDO) / WATER PIPES HEATER varmelegeme rør RT 14 W/m RELE' DI FASE / 3 PHASE SEQUENCE RELAY fasefølge relæ RF GAVAZZI DPA 51 CM 44 REGOLATORE DI GIRI / CONDENSATION REGULATOR kondensator regulator RG FAE VRTMS8 B AD PL 55 INVERTER + FILTRO / INVERTER + FILTER inverter + filter RGP DANFOSS VLT FC-051PK75T+TA RESISTENZA QUADRO ELETTRICO / ELECTRICAL BOARD HEATER el-varme for printkort RQ TEXA RC-100W RELE' TERMICO COMPRESSORE / OVERLOAD RELAY COMPRESSOR overstrømsrelæ kompressor RTC MOELLER ZB32-24 RELE' TERMICO POMPA / OVERLOAD RELAY PUMP overstrømsrelæ pumpe RTP MOELLER ZB12-2,4 SONDA ANTIGELO / ANTIFREEZESTAT SENSOR frost sensor SA INVENSYS 103AT11 SCHEDA BASE / MAIN BOARD styringspanel ECH400S (MW324018) SB INVENSYS SCHEDA BASE (VERSIONE ST) / MAIN BOARD (ST VERSION) styringspanel (VERSION ST) ECH400S (MW324021) SOLENOIDE BY-PASS / BY-PASS SOLENOID VALVE By-pass ventil SBP SCHEDA ESPANSIONE / EXPANSION BOARD ekspansion SE INVENSYS EXP402/405 SCHEDA SERIALE / SERIAL INTERFACE serial board SS INVENSYS BUS ADAPTER 350 SONDA TEMPERATURA ARIA ESTERNA / ROOM AIR SENSOR rum sensor STE CAREL NTC060WF00 SEZIONATORE GENERALE / MAIN SWITCH hovedstrøms afbryder SG SOCOMEC M2 3X80A (MAX 35mm 2 ) SOLENOIDE LINEA LIQUIDO / LIQUID LINE SOLENOID VALVE magnetventil væskeledning SLQ SONDA LAVORO / REGLER SENSOR temperaturgivare SL INVENSYS 103AT11 TERMOSTATO ARIA ESTERNO / ROOM AIR THERMOSTAT rumtermostat TE CAREL RTA200B230 TRASDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE TRANSDUCER tryk transducer TP FAE 4-20 ma 0-50 bar VENTOLA QUADRO ELETTRICO / ELECTRICAL BOARD FAN PCB for ventilatormotor VQ E.Z.M TERMOSTATO QUADRO ELETTRICO (VENTOLA) / ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT (FAN) PCB el varme TQ1 TEXA AAFT012 TERMOSTATO QUADRO ELETTRICO (RESISTENZA) / ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT (HEATHER) PCB termostat (varme) TQ2 TEXA AAWTC10 TRASFORMATORE TRIFASE / AUXILIARY TRANSFORMER hjælpe trafo 350VA 400/230/ TRASFORMATORE TRIFASE (VERSIONE FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUXILIARY TRANSFORMER (FU, FD, WP/FU, WP/FD) hjælpe trafo (VERSION FU, FD, WP/FU, WP/FD) TT BOTTER 850VA 400/230/ TRASFORMATORE TRIFASE (VERSIONE WP, FE, FT) / AUXILIARY TRANSFORMER (WP, FE, FT VERSION) or Electrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpe trafo (VERSION WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 650VA 400/230/ VALVOLA INVERSIONE CICLO / REVERSE CYCLE VALVE reverseringsventil VI RANCO REV.04 dic-12

51 Bilag 13 HFC-køleanlægstilbud (Air-Con): BlueBox - ZETA ECHOS A/DC 5.2

52 TECHNICAL DATA EN Unit Model ZETA ECHOS A /DC 5.2 Refrigerant Cooling R410A Cooling capacity 38,9 kw Total power input 16,68 kw EER (2) 2,33 ESEER 4,40 Compressors Type Scroll Quantity 2,00 n Refrigerant circuits 1,00 n Capacity steps % Total oil charge Total refrigerant charge 6,60 kg 9,00 kg Evaporator Carrier fluid ETH. GLYCOL 30% Inlet water temperature 0 C Outlet water temperature -5 C Type Plates evaporator Quantity 1,00 n Water flow rate Hydraulic circuit pressure drop Water content Fans Fan motor rated power Fan motor rated current 7361 l/h 25 kpa 4,20 l Type Axial Outdoor air temperature 35 C Total air flow rate m³/h Standard available static pressure 0 Pa Quantity 2,00 n 0,59 kw 3,00 A Nominal electrical data Max. absorbed power (1) 26,60 kw Max. absorbed current - FLA 47,40 A Max. starting current (4) 144,70 A Electric power supply 400/3N~/50 ±5% V/Ph/Hz Control circuits power supply 230/1~/50 V/Ph/Hz Sound spectrum Dimensions Length Height Depth Weight in operation 2233 mm 1738 mm 1020 mm kg Frequency Total [Hz] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Lw 81,0 84,0 78,8 77,7 77,0 70,7 65,9 54,8 80,6 Lp 49,0 52,0 46,8 45,7 45,0 38,7 33,9 22,8 48,6 Lw: sound power levels in free field conditions calculated according to ISO 3744 Lp: sound pressure values measured at 10 meters distance from the unit in free field and at nominal working conditions, in compliance with ISO 3744 (1) Electric power that must be available from the mains for the unit operation. (2) This value derives from effective absorbed power. (4) With standard start-up 01

53 TECHNICAL DATA Unit Model ZETA ECHOS A /DC 5.2 Refrigerant R410A Cooling Cooling capacity 39,1 kw Compressors power input 15,3 kw EER (2) 2,37 ESEER 4,70 Compressors Type Scroll Quantity 2,00 n Refrigerant circuits 1,00 n Capacity steps % Total oil charge 6,60 kg Total refrigerant charge 9,00 kg Evaporator Carrier fluid ETH. GLYCOL 30% Inlet water temperature 0 C Outlet water temperature -5 C Type Plates evaporator Quantity 1,00 n Water flow rate Hydraulic circuit pressure drop Water content Fans Fan motor rated power Fan motor rated current 7361 l/h 25 kpa 4,20 l Type Axial Outdoor air temperature 35 C Total air flow rate m³/h Standard available static pressure 0 Pa Quantity 2,00 n 0,59 kw 3,00 A Nominal electrical data Max. absorbed power (1) 26,60 kw Max. absorbed current - FLA 47,40 A Max. starting current (4) 144,70 A Electric power supply 400/3N~/50 ±5% V/Ph/Hz Control circuits power supply 230/1~/50 V/Ph/Hz Sound spectrum Dimensions Length Height Depth Weight in operation 2233 mm 1738 mm 1020 mm kg Frequency Total [Hz] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Lw 81,0 84,0 78,8 77,7 77,0 70,7 65,9 54,8 80,6 Lp 49,0 52,0 46,8 45,7 45,0 38,7 33,9 22,8 48,6 Lw: sound power levels in free field conditions calculated according to ISO 3744 Lp: sound pressure values measured at 10 meters distance from the unit in free field and at nominal working conditions, in compliance with ISO 3744 (1) Electric power that must be available from the mains for the unit operation. (2) This value derives from effective absorbed power. (4) With standard start-up 02

54 TECHNICAL DATA Rese in recupero Carrier fluid WATER Inlet fluid temperature 35 C Outlet fluid temperature 40 C Heat rejection capacity 54,6 kw Cooling capacity 39,6 kw Compressors power input 15,0 kw Water flow rate 9477 l/h Max. pressure drop 37,0 kpa 03 ID: 1LdT1e xshark 4.0d

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt 16-12-2013 Aarhus Maskinmesterskole Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard 1 Titel: En teknisk markedsanalyse

Læs mere

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Fredericia Afleveringsdato: Bacheloropgave: Optimeringsprojekt 27 maj 2015 Anslag rapporten:60.000, svarende til 25 normalsider Anslag abstract: 1267, svarende til 0,5

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 586 2001 CO2 som kølemiddel i varmepumper Teknologisk Institut, Vesttherm, A/S Vestfrost Group og Lodam Elektronik A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

16/12-13 Akkumulering af køleenergi

16/12-13 Akkumulering af køleenergi 16/12-13 Akkumulering af køleenergi Peter Christensen A10535 16/12-13 Titelblad: Forfatter: Studienummer: Maskinmesterstuderende på: Projekttype: Peter Christensen A10535 Aarhus Maskinmesterskole, klasse

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. En fremtidig køleløsning på Regionshospitalet Horsens

Bachelorprojekt 2013. En fremtidig køleløsning på Regionshospitalet Horsens Bachelorprojekt 2013 En fremtidig køleløsning på Regionshospitalet Horsens Forfatter: Mads Nørgaard Studienummer: A10511 Rapportens titel: En fremtidig køleløsning på Regionshospitalet Horsens Projekttype:

Læs mere

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG]

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] 2013 Elopak Danmark Anders Warming [BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] Aarhus Maskinmesterskole Forfatter: Studienummer: Opgavetitel: Optimering af trykluftanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Placering i

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Energioptimering hos energiintensiv virksomhed

Energioptimering hos energiintensiv virksomhed Energioptimering hos energiintensiv virksomhed Figur 1. Pressebillede fra Cheminova. Kilde: www.cheminova.com/en/press_room/downloads/downloads (27/5 2014) Bachelorprojekt af ved Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper,

Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper, FORPROJEKT ELFORSK Subtitel: Udvikling af ny generation af varmepumper, som opfylder kriterierne for bedste energiklasse i kommende EU mærkningsordning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8 6 DELTAGENDE VIRKSOMHEDER 11 6.1.1 Arla Foods 11 6.1.2 Århus Slagtehus

Læs mere

MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER

MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER Slutrapport EFP 2003 j.nr.: 1373/03-0007 September 2006 Kim G. Christensen, Teknologisk Institut Liviu Constantin Patru, Teknologisk

Læs mere

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Daniel Lessmann Titelblad Titel: Analyse af kølesystem Er der driftsbesparelser ved at udskifte eksisterende køletårn med andet kølesystem og anvende

Læs mere

Aarhus maskinmesterskole. Energiledelse. Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf. Brian Laursen

Aarhus maskinmesterskole. Energiledelse. Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf. Brian Laursen Aarhus maskinmesterskole Energiledelse Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf Brian Laursen 19-12-2012 Titel: Energiledelse Sted: Hospitalsenheden Horsens Projekttype: Bacheloropgave

Læs mere

Drift af varmepumpe hos TDC

Drift af varmepumpe hos TDC Drift af varmepumpe hos TDC Forfattere: Andreas Kofoed Serup Benjamin Schmidt Christensen 1 af 77 Titel: Drift af varmepumpe hos TDC Emne: Genvending af overskudsvarme Tidsramme: 20-04-2015 01-06-2015

Læs mere

Udnyttelse af røggasenergi med varmepumper - v. Aabenraa og Rødekro Fjernvarme

Udnyttelse af røggasenergi med varmepumper - v. Aabenraa og Rødekro Fjernvarme 2015 Udnyttelse af røggasenergi med varmepumper - v. Aabenraa og Rødekro Fjernvarme Thomas Lautrup Søndergaard Jon Ingemann Nissen Århus Maskinmesterskole 01-06-2015 Titel: Projekttype: Uddannelsestrin:

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

DEIF A/S. Energiforsyning af en virksomhed

DEIF A/S. Energiforsyning af en virksomhed DEIF A/S Energiforsyning af en virksomhed Simon Rahbek Pedersen 01-06-2015 Titelblad Titel: Energiforsyning af en virksomhed Projekttype: Bachelorprojekt, 9. Semester. Uddannelse: Maskinmester Uddannelsesinstitution:

Læs mere

Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon

Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Bachelorprojekt Aarhus Maskinmesterskole Michael Fugleberg Damtoft 2014 Titel: Udfasning af gaskøleanlæg på Gorm grundet R22 Freon Forfatterens navn:

Læs mere