NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN"

Transkript

1 NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed 2003 Indbyggere per km Demografi Indbyggertal 2004 Det samlede antal indbyggere Alderssammensætning 2004 Indbyggerandele opdelt på aldersgrupperne 0-6, 7-16,17-25,26-45, 46-66, og 75+ Alderssammensætning prognose 2020 Indbyggerandele opdelt på aldersgrupperne 0-6, 7-16,17-25,26-45, og og 75+. Baseret på befolkningsprognose fra Danmark Statistik

2 Forsørgerbyrde 2003 Antal indbyggere i kommunen uden beskæftigelse sat i forhold til antal indbyggere i kommunen i beskæftigelse. Flytninger 2003 Antal til- og fraflyttede personer sat i forhold til kommunens indbyggertal. Flytteindkomster 2002 Gennemsnitlig bruttoindkomst per skattepligtig tilflytter hhv. fraflytter i kommunen. 3. Sociale forhold Børn af enlige forsørgere 2002 Andel 0-17 årige af enlige forsørgere. Udlændinge fra 3. lande 2003 Antal indvandrere og efterkommere fra 3. lande sat i forhold til kommunens indbyggertal. Dækker således lande uden for EU, Norden og Nordamerika. Almennyttige boliger 2003 Andel boliger i almennyttige boligselskaber. Andel private ejerboliger 2003 Andel ejerboliger beboet af ejer eller private andelsboliger. 4. Erhvervs- og arbejdsmarkedsstruktur Erhvervsfordeling arbejdssteder 2002 Antal arbejdssteder i de enkelte hovedbrancher sat i forhold til det samlede antal arbejdssteder i kommunen. Erhvervsfordeling arbejdspladser 2003 Antal arbejdspladser i de enkelte hovedbrancher sat i forhold til det samlede antal arbejdspladser i kommunen. Erhvervsspecialisering arbejdspladser 2003 Hovedbranchens arbejdspladsandel i kommunen sat i forhold til hovedbranchens arbejdspladsandel på landsplan. Specialiseringsgrad<100 betyder, at specialiseringen er mindre end på landsplan, mens en pecialiseringsgrad>100 betyder at specialiseringen er større end på landsplan. 2

3 Virksomhedsstørrelse 2002 Det gennemsnitlige antal beskæftigede per virksomhed i kommunen. Erhvervsfrekvens 2002 Antal årige i arbejdsstyrken sat i forhold til antal årige indbyggere i kommunen. Arbejdsløshedsprocent 2003 Antal arbejdsløse årige sat i forhold til antal årige i arbejdsstyrken. Andel langtidsledighed 2003 Antal ledige med en ledighedsgrad >0,8 sat i forhold til det samlede antal personer berørt af ledighed. Indpendlingsandel 2003 Antal indpendlere til kommunen sat i forhold til antal arbejdspladser i kommunen. Udpendlingsandel 2003 Antal udpendlere fra kommunen sat i forhold til antal beskæftigede personer med bopæl i kommunen. Omfanget af det indre arbejdsmarked 2003 Antal personer, der arbejder i bopælskommunen sat i forhold til det samlede antal beskæftigede personer med bopæl i kommunen. Uddannelsesniveau åriges fordeling på højeste gennemførte uddannelsesniveau. Ufaglært dækker grundskole, almengymnasial og erhvervsgymnasial. Bachelor er lagt ind under mellemlang videregående uddannelse. 5. Kultur Data på dette område er ikke indsamlet siden Det kunne indikere, at opgørelsen ikke har været tilfredsstillende eller grundig nok, hvorfor antallet kan være ufyldestgørende. Data er imidlertid medtaget for i en vis grad også at dække det kulturelle område. Antal teatre- og koncertsteder

4 Antal idræts- og svømmehaller 1999 Antal museer 1999 Antal biografer 1999 Antal musik-, kunst- og lokalforeninger Antal biblioteker 2002 Handelsdata De anvendte data stammer fra Vejdirektoratet, der gennemfører stikprøveundersøgelser om variationen i de åriges transportvaner, herunder indkøbsvaner. I undersøgelsen dækker indkøb over ture/ærinder med fokus på almindelige indkøb, bankbesøg, lægebesøg, besøg på posthus, afhentning af børn m.v. Den anvendte stikprøvemetode kan tendere at overvurdere størrelsen af det indre handelsområde. For at opnå tilstrækkeligt antal besvarelser er der endvidere indhentet data i perioden Data skal derfor tages med forbehold. Indhandelsandel Antal handler i kommunen foretaget af personer med bopæl udenfor kommunen sat i forhold til det samlede antal handler i kommunen. Udhandelsandel Antal handler udenfor kommunen foretaget af personer med bopæl i kommunen sat i forhold til det samlede antal handler (både indenfor og udenfor kommunen) foretaget af personer med bopæl i kommunen. Omfang af indre handelsområde Antal handler i kommunen foretaget af personer med bopæl i kommunen sat i forhold til det samlede antal handler (både indenfor og udenfor kommunen) foretaget af personer med bopæl i kommunen. 6. Økonomi Beskatningsgrundlag 2004 Beskatningsgrundlag per indbygger. Beskatningsgrundlag efter udligning

5 Beskatningsgrundlag per indbygger korrigeret for den mellemkommunale udligning. Beregnet med udgangspunkt i før-situationen. Demografisk udgiftsbehov 2004 Udgiftsbehov per indbygger. Fremskrevet på baggrund af aldersfordelte enhedsbeløb pr udmeldt af Indenrigsministeriet. Demografisk udgiftsbehov prognose 2020 Udgiftsbehov per indbygger (2004-priser). Fremskrevet på baggrund af aldersfordelte enhedsbeløb pr udmeldt af Indenrigsministeriet. Serviceniveau 2004 Nettodriftsudgifter per indbygger i kommunen sat i forhold til udgiftsbehovet per indbygger. Skat/serviceforhold 2004 Beskatningsniveau sat i forhold til kommunens serviceniveau Udskrivningsprocent 2004 Primærkommunale udskrivningsprocent Grundskyld 2004 Primærkommunale grundskyldspromille Langfristet gæld 2003 Langfristet gæld pr. indbygger Langfristet gæld vedr. ældreboliger 2003 Langfristet gæld vedr. ældreboliger pr. indbygger Udlæg vedrørende jordforsyning 2003 Udlæg vedr. jordforsyning pr. indbygger Mellemværende med forsyningsvirksomheder 2003 Mellemværende med forsyningsvirksomheder per indbygger Langfristet gæld skattefinansieret del 2003 Langfristet gæld skattefinansieret del pr. indbygger Finansiel egenkapital 2003 Finansiel egenkapital per indbygger Likviditet 2003 Likviditet per indbygger 5

6 7. Overførsler Andel kontanthjælpsmodtagere 2002 Antal kontanthjælpsmodtagere sat i forhold til antal årige. Andel langvarige kontanthjælpsmodtagere 2002 Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere sat i forhold til antal kontanthjælpsmodtagere. Udgifter til kontanthjælp 2004 Kommunens bruttodriftsudgifter til kontanthjælp per årige indbyggere Udgifter til aktivering 2004 Kommunens bruttodriftsudgifter til aktivering per årige indbyggere Udgifter til sygedagpenge 2004 Kommunens bruttodriftsudgifter til sygedagpenge per årige indbyggere Andel førtidspensionister 2002 Antal førtidspensionister sat i forhold til antal årige indbyggere. 8. Dagtilbud Dækningsgrader 2003 antal indskrevne i dagtilbud sat i forhold til antal børn i kommunen. opgjort på 0-2, 3-5,6-9 år Antal indskrevne børn 2002 Opgjort på vuggestue, børnehave, aldersintegreret, dagpleje, fritidshjem og SFO Antal institutioner 2002 Opgjort på vuggestue, børnehave, aldersintegreret, dagpleje, fritidshjem og SFO Institutionsstørrelse 2002 Antal indskrevne børn sat i forhold til antal institutioner i kommunen Udgiftsniveau dagtilbud 2002 Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet barn 6

7 Personalenormering 2002 Antal indskrevne børn sat i forhold til antal fuldtidsansatte 9. Folkeskole Antal elever 2003 Antal skoler 2003 Gennemsnitlig skolestørrelse 2003 Antal elever sat i forhold til antal skoler Udgiftsniveau 2003 Nettodriftsudgifter pr. elev Lønudgifter 2003 Lønudgifter pr. elev Elev/lærer-ratio 2000 Antal elever pr. fuldtidsansat lærer Klassekvotient 2003 Gennemsnitlig antal elever pr. klasse Undervisningslektioner 2001/2002 Antal ugentlige lektioner opdelt på klassetrin 10. Ældre Udgiftsniveau ældre 2004 Bruttodriftsudgifter ældreservice pr. 67+ og 75+ årig. Hjemmehjælpsfrekvens 2003 Modtagere af hjemmehjælp sat i forhold til antal 67+ årige. Tildelte antal timer hjemmehjælp 2003 Gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager. Hjemmehjælpspriser 2004 Timepris for hjemmehjælp på hverdage opgjort på hhv. praktisk hjælp og personlig pleje. Plejehjemsfrekvens 2003 Antal plejehjemspladser sat i forhold til antal 67+ årige 7

8 Plejeboligfrekvens 2003 Antal beskyttede boliger sat i forhold til antal 67+ årige Ældreboligfrekvens 2003 Antal ældreboliger sat i forhold til antal 67+ årige 11. Brugerbetaling/takster Takster for dagpasning 2003 Forældrebetaling pr. måned for Takst for madudbringning 2003 Brugerbetaling pr. måltid Takst for forplejning på plejehjem 2003 Brugerbetaling pr. måned Vandafledningsafgift 2003 Brugerbetaling pr. m 3 og pr. år Tilslutningsbidrag vandforsyning 2003 Brugerbetaling fast Målerafgift vandforsyning 2003 Brugerbetaling pr. år Vandforbrugsafgift 2003 Brugerbetaling pr. m Stordriftsfordele Regressionsanalyser foretaget på baggrund af en antaget sammenhæng mellem udgiftsniveau og kommunestørrelse i lighed med Indenrigsministeriets analyser, hvor størrelseseffekten er isoleret. For sammenlægningskommuner over indbyggere er beregningerne behæftet med så stor usikkerhed, at de ikke er medtaget i nøgletalsmaterialet. Bemærk at positive beløb angiver en besparelse. Samlede nettodriftsudgifter per indbygger 2004 Nettodriftsudgifter til service per indbygger 2004 Nettodriftsudgifter til administration per indbygger 2004 Nettodriftsudgifter til dagpasning per indskreven 2004 Nettodriftsudgifter til skoleområdet per elev

9 Nettodriftsudgifter til ældreområdet per 65+ årig

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de?

Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de? Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem, og hvor store er de? af Kurt Houlberg Direktør i ECO-Analyse A/S Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Odense Universitet E-mail:

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro. Februar 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro. Februar 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro Februar 2002 laus Syberg Henriksen ASA Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro Februar 2002 laus Syberg Henriksen Den sociale status og udvikling

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere