Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN ISO udgave Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser Safety of machinery Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery

2 DS/EN ISO København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status både som europæisk og dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO 14738: Cor. 1 og Cor.2. IDT med: EN ISO 14738:2008. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN ISO 14738:2008 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. Cor. 2 er indarbejdet i den danske tekst. Cor.1 vedrører alene den franske tekst. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO September 2008 ICS ; Supersedes EN ISO 14738:2002 English Version Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005) Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines (ISO 14738:2002, Cor 1:2003 et Cor 2:2005 inclus) This European Standard was approved by CEN on 25 August CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN ISO 14738:2008: E

4 EN ISO 14738:2008 (E) Contents Page Foreword...3 Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 98/37/EC...4 Annex ZB (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC...5 2

5 DS/EN ISO 14738:2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Anneks ZA (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 98/37/EF... 4 Anneks ZB (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 2006/42/EF... 5 Side 2 (da)

6 EN ISO 14738:2008 (E) Foreword The text of ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 159 Ergonomics of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 14738:2008 by Technical Committee CEN/TC 122 Ergonomics the secretariat of which is held by DIN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2009, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN ISO 14738:2002. This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EC Directive(s). For relationship with EC Directive(s), see informative Annexes ZA and ZB, which are integral parts of this document. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Endorsement notice The text of ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005 has been approved by CEN as a EN ISO 14738:2008 without any modification. 3

7 DS/EN ISO 14738:2010 Forord Teksten til ISO 14738:2002, inklusive cor. 1:2003 og cor. 2:2005 er udarbejdet af teknisk komité ISO/TC 159, Ergonomics, under den internationale standardiseringsorganisation ISO og er godkendt som EN ISO 14738:2008 af teknisk komité CEN/TC 122, Ergonomics, hvis sekretariat varetages af DIN. Denne europæiske standard skal inden marts 2009 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest december Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENELEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. Dette dokument erstatter EN ISO 14738:2002. Denne europæiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og den underbygger væsentlige krav i ét eller flere EF-direktiver. Sammenhængen med EF-direktiver er angivet i de informative annekser ZA og ZB, der er en integreret del af dette dokument. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Godkendelse Teksten til ISO 14738:2002, inklusive cor. 1:2003 og cor. 2:2005 er godkendt af CEN som EN ISO 14738:2008 uden ændringer. 3 (da)

8 EN ISO 14738:2008 (E) Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 98/37/EC This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association to provide a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Directive 98/37/EC on machinery, amended by 98/79/EC. Once this standard is cited in the Official Journal of the European Communities under that Directive and has been implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements of that Directive and associated EFTA regulations. Table ZA.1 Correspondence between this European Standard and Directive 98/37/EC, amended by 98/79/EC Clause(s)/sub-clause(s) of this EN Essential Requirements (ERs) of Directive 98/37/EC, amended by 98/79/EC All clauses Annex I: d, 3.2, , Qualifying remarks/notes WARNING Other requirements and other EU Directives may be applicable to the product(s) falling within the scope of this standard. - 4

9 DS/EN ISO 14738:2010 Anneks ZA (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 98/37/EF Denne europæiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA for at tilvejebringe en metode til opfyldelse af væsentlige krav i direktiv 98/37/EF om maskiner, ændret ved direktiv 98/79/ EF, der er direktiver efter den nye metode. Når denne standard er blevet omtalt i De Europæiske Fællesskabers Tidende under dette direktiv og er blevet implementeret som national standard i mindst én medlemsstat, giver overensstemmelse med de normative punkter i denne standard anført i tabel ZA.1 en formodning om, at de relevante væsentlige krav i det pågældende direktiv og tilhørende EFTA-regulativer er opfyldt inden for denne standards anvendelsesområde. Tabel ZA.1 Sammenhæng mellem denne europæiske standard og direktiv 98/37/EF ændret ved direktiv 98/79/EF Punkter/underpunkter i denne EN Væsentlige krav i direktiv 98/37/EF, ændret ved direktiv 98/79/EF Alle punkter Bilag I: d, 3.2, , Beskrivende bemærkninger/noter ADVARSEL Andre krav og andre EU-direktiver kan gælde for de byggevarer, der er omfattet af denne standards anvendelsesområde. 4 (da)

10 EN ISO 14738:2008 (E) Annex ZB (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association to provide a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Directive 2006/42/EC on machinery. Once this standard is cited in the Official Journal of the European Communities under that Directive and has been implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZB.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements of that Directive and associated EFTA regulations. Table ZB.1 Correspondence between this European Standard and Directive 2006/42/EC Clause(s)/sub-clause(s) of this EN Essential Requirements (ERs) of Directive 2006/42/EC All clauses Annex I: 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, Qualifying remarks/notes WARNING Other requirements and other EU Directives may be applicable to the product(s) falling within the scope of this standard. 5

11 DS/EN ISO 14738:2010 Anneks ZB (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 2006/42/EF Denne europæiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA for at tilvejebringe en metode til opfyldelse af væsentlige krav i direktiv 2006/42/EF om maskiner, der er et direktiv efter den nye metode. Når denne standard er blevet omtalt i De Europæiske Fællesskabers Tidende under dette direktiv og er blevet implementeret som national standard i mindst én medlemsstat, giver overensstemmelse med de normative punkter i denne standard, der er anført i tabel ZB.1, en formodning om, at de tilsvarende væsentlige krav i det pågældende direktiv og tilhørende EFTA-regulativer er opfyldt inden for denne standards anvendelsesområde. Tabel ZB.1 Sammenhæng mellem denne europæiske standard og direktiv 2006/42/EF Punkter/underpunkter i denne EN Væsentlige krav i direktiv 2006/42/EF Alle punkter Bilag I: 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, Beskrivende bemærkninger/noter ADVARSEL Andre krav og andre EU-direktiver kan gælde for de byggevarer, der er omfattet af denne standards anvendelsesområde. 5 (da)

12

13 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Safety of machinery Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery Sécurité des machines Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines Reference number ISO 14738:2002(E) ISO 2002

14 ISO 14738:2002(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. International Standard ISO was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) in collaboration with ISO Technical Committee TC 159, Ergonomics, Subcommittee SC 3, Anthropometry and biomechanics, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement). Throughout the text of this standard, read "...this European Standard..." to mean "...this International Standard...". Annex A forms a normative part of this International Standard. Annex B is for information only. For the purposes of this International Standard, the CEN annex regarding fulfilment of European Council Directives has been removed. ISO 2002 All rights reserved iii

15 DS/EN ISO 14738:2010 Forord ISO (the International Organization for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer (ISO s medlemslande). Internationale standarder udarbejdes normalt af ISO s tekniske komitéer. Hvert medlemsland, som er interesseret i et emne, inden for hvilket der er oprettet en teknisk komité, har ret til at være repræsenteret i den pågældende komité. Internationale organisationer, både statslige og ikkestatslige, der har en samarbejdsaftale med ISO, deltager ligeledes i arbejdet. ISO samarbejder tæt med IEC (the International Electrotechnical Commission) i alle forhold vedrørende elektroteknisk standardisering. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 3. Forslag til internationale standarder, der er godkendt af de tekniske komitéer, sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de medlemslande, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af denne internationale standard kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. International standard ISO er udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation (CEN) i samarbejde med ISO's tekniske komité TC 159, Ergonomics, underkomité SC 3, Anthropometry and biomechanics, i henhold til aftalen om teknisk samarbejde mellem ISO og CEN (Wien-aftalen). I hele denne standard skal "...denne europæiske standard..." læses med betydningen "...denne internationale standard...". Anneks A udgør en normativ del af denne internationale standard. Anneks B er kun til orientering. I denne internationale standard er CEN-annekset vedrørende sammenhæng med Rådets direktiver blevet fjernet. iii (da)

16 ISO 14738:2002(E) Contents Page Foreword... v Introduction... vi 1 Scope Normative references Task requirements Determination of main work posture Dimensional data for workstation design Sitting Working height, working surface height and slope Seat Sitting - measurements Raised sitting Raised sitting - measurements Standing with support Standing with support - measurements Standing Standing - measurements Annex A (normative) Anthropometric data Annex B (informative) Body dynamics Bibliography iv ISO 2002 All rights reserved

17 DS/EN ISO 14738:2010 Indholdsfortegnelse Side Forord... v Indledning... vi 1 Anvendelsesområde Normative referencer Krav til arbejdsopgaver Fastlæggelse af primær arbejdsstilling Dimensioner for udformning af arbejdspladser Siddende Arbejdshøjde, arbejdsfladehøjde og -hældning Sæde Siddestilling målinger Opret siddestilling Opret siddestilling målinger Stående stilling med støtte Stående stilling med støtte målinger Stående stilling Stående stilling målinger Anneks A (normativt) Antropometriske data Anneks B (informativt) Kropsdynamik Bibliografi iv (da)

18 ISO 14738:2002(E) Foreword This document (EN ISO 14738:2002) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 122 "Ergonomics", the secretariat of which is held by DIN, in collaboration with Technical Committee ISO/TC 159 "Ergonomics". This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2003, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. ISO 2002 All rights reserved v

19 DS/EN ISO 14738:2010 Forord Dette dokument (EN ISO 14738:2002) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 122, Ergonomics, hvis sekretariat varetages af DIN, i samarbejde med teknisk komité ISO/TC 159, Ergonomics. Denne europæiske standard skal inden februar 2003 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest februar Denne europæiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og den underbygger de væsentlige krav i et eller flere EU-direktiver. Sammenhængen med EU-direktiver er angivet i det informative anneks ZA, der er en integreret del af denne standard. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. v (da)

20 ISO 14738:2002(E) Introduction This International Standard is one of several ergonomics standards for the safety of machinery. EN describes the principles designers should adopt in order to take account of ergonomic factors. This International Standard describes how these principles should be applied by using anthropometric requirements for the design of workstations at machinery. In addition it is recommended that the postures and movements that are imposed by the machinery design are evaluated as described in ISO and pren This International Standard has been prepared to be a harmonized standard in the sense of the Machinery Directive and associated EFTA regulations. vi ISO 2002 All rights reserved

21 DS/EN ISO 14738:2010 Indledning Denne internationale standard er en af flere ergonomistandarder om maskinsikkerhed. EN beskriver de principper, formgivere bør følge for at tage højde for ergonomiske faktorer. Denne internationale standard beskriver, hvordan disse principper bør anvendes, når antropometriske retningslinjer bruges til udformningen af arbejdspladser ved maskiner. Det anbefales derudover, at de stillinger og bevægelser, som udformningen af maskiner medfører, evalueres som beskrevet i ISO og pren Denne internationale standard er udarbejdet med henblik på at være en harmoniseret standard i forbindelse med maskindirektivet og beslægtede EFTA-forordninger. vi (da)

22 ISO 14738:2002(E) 1 Scope This International Standard establishes principles for deriving dimensions from anthropometric measurements and applying them to the design of workstations at non-mobile machinery. It is based on current ergonomic knowledge and anthropometric measurements. This International Standard specifies the body's space requirements for equipment during normal operation in sitting and standing positions. This International Standard does not specifically include space demands for maintenance, repairing and cleaning work. This International Standard does not give recommendations specifically for visual display terminal workstations at machinery. For this purpose ISO can be used in conjunction with this International Standard. Situations where people are to be prevented from reaching a hazard are dealt with in ISO Normative references This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments). ISO Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs ISO Ergonomic design for the safety of machinery - Part 3: Anthropometric data ISO 7250 : 1996 Basic human body measurements for technological design 3 Task requirements Design of workstations at machinery shall be based on an analysis of task requirements (see EN and EN 614-2) including at least the following elements: - time aspects e.g. duration of work at the machinery (see ISO and pren ); - size of working area; - size of objects to be handled; - force demands (see pren and pren ); - action demands (e.g. for feeding and/or removing items from the machinery); ISO 2002 All rights reserved 1

23 DS/EN ISO 14738: Anvendelsesområde Denne internationale standard fastlægger principper for arbejdspladsens dimensioner ud fra antropometriske mål og for udformningen af arbejdspladser ved stationære maskiner i henhold til disse principper. Den er baseret på foreliggende ergonomisk viden og antropometriske målinger. Denne standard fastlægger kroppens pladskrav til udstyr under normal betjening i siddende og stående stillinger. Den omfatter ikke specifikt pladskrav til vedligeholdelses-, reparations- og rengøringsarbejde. Denne internationale standard giver ikke anbefalinger specifikt for arbejdspladser ved maskiner med dataskærm. Til dette formål kan ISO anvendes i kombination med denne internationale standard. Situationer, hvor mennesker skal forhindres i at nå ind til et farligt område, omhandles i ISO Normative referencer Normative referencer er henvisninger til andre standarder, hvis bestemmelser i form af daterede eller udaterede referencer gælder for denne standard. Disse normative referencer er anført på de relevante steder i teksten, og publikationerne er nævnt nedenfor. Når daterede referencer ændres eller revideres, vil ændringen eller revisionen ikke gælde for denne standard, medmindre der udgives et tillæg eller en revideret udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af den pågældende publikation (inklusive tillæg). ISO 13852, Safety of machinery Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs ISO , Ergonomic design for the safety of machinery Part 3: Anthropometric data ISO 7250:1996, Basic human body measurements for technological design. 3 Krav til arbejdsopgaver Udformning af arbejdspladser ved maskiner skal baseres på en analyse af opgavekrav (se EN og EN 614-2), herunder mindst følgende elementer: tidsaspekter, fx varigheden af arbejdet ved maskinen (se ISO og pren ) arbejdsområdets størrelse størrelsen af de genstande, der skal håndteres styrkekrav (se pren og pren ) krav til betjening (fx til at føde og/eller fjerne emner fra maskinen) 1 (da)

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17021 3. udgave 2011-04-01 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Conformity assessment Requirements for bodies

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Dansk standard DS/EN 378-2 + A2 7. udgave 2012-10-11 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Refrigerating systems and

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Dansk standard DS/EN ISO 16133 1. udgave 2011-08-30 Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Soil quality Guidance on the establishment and maintenance of monitoring

Læs mere

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Dansk standard DS/EN ISO 9444-2 1. udgave 2010-10-25 Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Continuously hot-rolled stainless steel Tolerances

Læs mere

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Dansk standard DS/EN ISO 18674-1:2015 1. udgave 2015-06-22 Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Geotechnical investigation and testing Geotechnical

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav Dansk standard DS/EN 471 + A1 4. udgave 2008-01-24 Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003 Dansk standard DS/EN 1443 2. udgave 2003-05-01 Skorstene Generelle krav Chimneys General requirements DS/EN 1443 København DS projekt: 50256 ICS: 91.060.40 Deskriptorer: tolerancer,måling,specifikation,termisk

Læs mere

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer

Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Dansk standard DS/EN 197-1 4. udgave 2012-01-03 Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Cement Part 1: Composition, specifications and conformity

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-95:2015/ A1:2015 1. udgave 2015-09-01 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification Dansk standard DS/EN 13168 2. udgave 2009-01-23 Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) Specifikation Thermal insulation products for buildings Factory made

Læs mere

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Dansk standard DS/EN 13481-2 2. udgave 2012-07-11 Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Railway applications Track Performance requirements

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Dansk standard DS/EN 13245-2 1. udgave 2008-10-14 Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Plastics Unplasticized

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay Dansk standard DS/EN 14166 1. udgave 2009-06-23 Fødevarer Bestemmelse af vitamin B6 ved mikrobiologisk prøvning Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay DS/EN 14166 København DS

Læs mere

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer Dansk standard DS/EN 61557-6 2. udgave 2007-12-04 Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af

Læs mere