Nye kurser i menneskerettigheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye kurser i menneskerettigheder:"

Transkript

1 HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne konkret praktisk, politisk og juridisk gennem bl.a. særlig vægt på brug af cases og praktiske eksempler. Når man taler FN og menneskerettigheder, bliver det ofte meget abstrakt, ukonkret og med meget få knager, hvorpå tingene kan hænges op. Det skaber et diffust billede af den indsats der foregår. Dette kursus giver mulighed for at komme bag om de politiske udmeldinger og diplomatiske forklaringer og få et overblik over hvordan FN beslutter, tilrettelægger og implementerer menneskeretligt arbejde. Først søges der skabt et overblik over hvad de politiske, diplomatiske og juridiske hjemler er for FN s arbejde, hvorefter de organisatoriske rammer for menneskerettighedsimplementering gennemgås. Herefter koncentreres kurset om prioriteringen, planlægningen og selve implementeringen af FN s menneskerettighedsarbejde, herunder også hvordan denne koordineres internt med f.eks. OCHA og specialiserede FN organisationer, og eksternt med partnerorganisationer og nationale instanser. Målgruppe Kurset henvender sig til embedsmænd og advokater som har sager med et internationalt snit, og som med deltagelsen vil kunne få et overblik over FN s menneskerettighedsarbejde, arbejdsfordelinger, roller etc. der vil kunne bruges effektivt i deres eget arbejde. Kurset vil ligeledes gavne juridiske, humanistiske og statskundskabs kandidater, som arbejder eller gerne vil arbejde internationalt og for hvem en indsigt i, hvordan implementeringen foregår praktisk, politisk og juridisk, vil vaere en fordel internt og eksternt ift. samarbejdspartnere og en karrieremæssigt generelt. I gennemgangen af implementeringen af menneskerettigheder vil vi blandt andet komme ind på følgende punkter: Menneskerettighedernes universalitet. Menneskerettighederne gælder for alle i verden uanset styreform og kulturel baggrund. Det er op til staterne at sikre, at borgerne er beskyttet af menneskerettigheder gennem politiske, juridiske og

2 samfundsmæssige tiltag. Dette "hjælper" FN staterne med. FN-pagten og FN s Verdenserklæring om Menneskerettighederne og de væsentligste internationale menneskeretsdokumenter gennemgås. Menneskerettighedernes Organisation. Oversigt: Hvilke internationale FN organer er ansvarlige for administrationen og gennemførelsen af menneskerettigheder? Menneskerettighederne som en del af udviklingspolitikken. Den kapacitetsopbyggende del af menneskerettighedsimplementeringen. Som en relativt ny del af bistandspolitik er menneskerettigheder i de senere år blevet en væsentlig komponent i det humanitære arbejde. Bilateralt og multilateralt indgås tekniske aftaler, som vedrører implementeringen af konkrete menneskerettighedsprogrammer. Eksempler fra tekniske aftaler gennemgås og vi ser på, hvilke typer menneskerettigheder der oftest er blevet beskyttet og promoveret i disse tekniske aftaler, og hvorfor. Programsamarbejdsaftaler indeholder strategier, metoder og værktøjer, der skal sikre promovering og beskyttelse af menneskerettigheder. Aftalerne skal opbygge statens kapacitet til at sikre befolkningen (rettighedshaverne) de menneskerettigheder, de har krav på iht. den nationale grundlov og de internationale konventioner. Strategier, partnerskaber, metoder og værktøjer gennemgås. Oplysning og promovering: borgerne skal oplyses om de menneskerettigheder, de har krav på som statsborgere eller som individuel befolkningsgruppe. Dette specifikke fokus på befolkningsgrupper kan være rettet mod fx kvinder og børn, minoriteter og oprindelige folk. Vi gennemgår de specialiserede konventioner og ser på deres juridiske og politiske rangering. Nationale kontrolmekanismer til sikring af statens evne til at opretholde en effektiv opretholdelse menneskerettighedsbeskyttelse gennemgås, herunder opbygning og udbygning af uafhængige organer i staten, fx nationale menneskerettighedsinstitutioner, ombudsmandskontorer og antikorruptionskontorer til bl.a. at rådgive og monitorere staten på dens menneskerettighedsforpligtelser. Internationale kontrolmekanismer: Internationalt søges implementeringen af menneskerettighederne sikret gennem FN's Menneskerettighedsråd og FN's syv forskellige overvågningskomitéer, som er oprettet under de centrale FNkonventioner som opfølgning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Hvilke effektive sanktionsskridt kan tages i anvendelse over for staterne? Torsdag den 7. juni www.

3 Grundlæggende Menneskerettigheder i Danmark (5 timer) En praktisk anvendelig indføring i hvordan man anvender og indtænker menneskerettighedvenlige aspekter, argumenter og procedurer i arbejdet. Hvilke konventioner og artikler kan påberåbes i hvilke typer sager? Nationale domstole søger i en lang række sager inspiration hos internationale afgørelsesorganer. Disse har ofte en mere menneskerettighedsvenlig fortolkning, end dem selv. Henvisninger til denne praksis vil derfor ofte være en fordel, både som advokat og som embedsmand og andre, der har en vis praktisk berøring med menneskerettigheder. Kursisterne vil få en fortrolighed med indholdet af de forskellige menneskerettighedskonventioner, og hvornår og hvordan disse kan påberåbes på vegne af deres klienter. De konkrete områder er mange, og inkluderer privatliv og familieliv, arbejdsret, udlændingeret, ligestilling- og diskriminationsret, og borgernes adgang til- og nydelse af frihedsrettigheder. Cases og praktiske eksempler vil være central i undervisningen. Målgrupper Kurset henvender sig navnlig til advokater og embedsmænd som integrerer menneskeretlig argumentation i deres arbejde og andre praktikere, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning ønsker at få styrket deres kompetencer i deres praktiske berøring med menneskerettigheder. For at kuristerne kan tilegne sig praktisk anvendelig viden om de grundlæggende menneskerettigheder, vil vi blandt andet komme ind på følgende punkter: et af de forskellige menneskerettighedskonventioner, herunder EMRK og FN-konventionerne. Hvordan borgere kan påberåbe sig konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser overtrædes. En praktisk undervisning for embedsmænd og advokater i hhv. sikring af overholdelse og påberåbelse af disse konventioner En gennemgang af de folkeretligt bindende menneskerettighedskonventioner som Danmark har vedtaget siden 1948, herunder blandt andre: FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. FN s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder. FN s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. FN s konvention om barnets rettigheder. FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. Tiltrædelseskrav: når en medlemsstat har tiltrådt en konvention, har staten pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav.

4 Gennemgang af de 4 FN-konvention om menneskerettigheder der giver mulighed for at klage til FN, hvis man mener, at ens rettigheder efter disse konventioner er blevet krænket (den såkaldte individuelle klageadgang ). Hvordan påberåbes konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser overtrædes. Torsdag den 14. juni www. Den Humanitære Folkeret/ The Law of Armed Conflicts (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan den humanitære folkeret finder anvendelse under væbnede konflikter, eller regler for krig, der har til formål at beskytte personer, der ikke eller ikke længere deltager i konflikten med henblik på at forstå, forebygge og løse situationer der er dækket af de gældende regler. Målgruppe Personer som arbejder i konfliktfyldte områder, herunder forsvarspersonnel, militærfolk, ansatte i NGOer og nødhjælpsorganisationer med behov for supplerende undervisning i de regler, som de er beskyttet af og skal overholde. I gennemgangen af den humanitære folkeret vil vi blandt andet komme ind på følgende punkter: Den internationale folkeret indeholder en række grundlæggende bestemmelser vedrørende militær magtanvendelse staterne imellem (jus ad bellum), samt humanitære beskyttelsesregler, der tager sigte på at regulere de stridende parters optræden under væbnede konflikter (jus in bello). Disse regler vil blive gennemgået, med en særlig vægt på jus in bello. Den humanitære folkeret er baseret på internationale konventioner og den folkeretlige sædvaneret og finder anvendelse på alle væbnede konflikter, både internationale og ikke-internationale, samt på besættelsessituationer, der udspringer af en væbnet konflikt. Disse konventioner gennemgås. Genève-reglerne, vedrørende beskyttelse af ofre for væbnede konflikter. Haag-reglerne, vedrørende de metoder og våben, der kan anvendes under den væbnede konflikt.

5 Den humanitære folkeret adskiller sig gennem disse kendetegn fra de internationale menneskerettighedslove, der finder anvendelse på alle enkeltpersoner, der hører under den berørte stats retsområde, både i fredstid og i tilfælde af væbnede konflikter. De to regelsæt kan dog begge finde anvendelse i en specifik situation. Regelsættene sammenlignes og gennemgås i dybden. Krigsforbrydelser: Visse alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret defineres som krigsforbrydelser. Enkeltpersoner har et personligt ansvar for krigsforbrydelser. Disse ansvarsområder gennemgås. Hvordan sikrer stater, at formodede gerningsmænd stilles for en national domstol eller overdrages til retsforfølgelse ved domstole i en anden stat eller en international krigsforbryderdomstol? Disse regler vil ligeledes blive gennemgået. Den Internationale Straffedomstol (ICC) og Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY) gennemgås, herunder jurisdiktion, efterforskningsarbejde og praksis vedr. folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Torsdag den 21. juni www. Underviser på alle kurser: Poul Hauch Fenger, advokatfuldmægtig hos advokat Thorkild Høyer (H), Nyhavnsadvokaterne, Master of International Relations (M.I.R.). Underviser i Folkeret på Københavns Universitet. Næstformand i The International Commission of Jurist, Den Danske Sektion. Tidligere ansat i bl.a. FN s Højkommissariat for Menneskerettigheder i Genève, EU og Institut for Menneskerettigheder. Tilmelding Pris for hvert kursus: kr. 2000, eksl. moms. Hvert kursus svarer til 6 kursuslektioner. Materiale Alle deltagere vil på kurset få adgang til en kursusmappe indeholdende underviserens præsentationer, konventioner og deklarationer samt konkrete cases.

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013.

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

den humanitære folkeret og danmark

den humanitære folkeret og danmark den humanitære folkeret o g danmark den humanitære folkeret o g danmark Dansk Røde Kors dansk røde kors folkeretsudval g københavn 2006 Den Humanitære Folkeret og Danmark Udgivet af: Dansk Røde Kors Publikationen

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

Menneskerettigheder og staternes suverænitet

Menneskerettigheder og staternes suverænitet Menneskerettigheder og staternes suverænitet Samfundsfagligt Basisstudie 2011 3. semester hus 22.1 Simone Sophie Wittstrøm Selsbæk Vejleder: Thomas Theis Nielsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1. Indledning..2

Læs mere

ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15

ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 ETNISK OPRINDELSE STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret En rapport om konsekvenserne af Danmarks mulige inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner og anerkendelse af klageadgang

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

UDDANNELSE STATUS 2012

UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten

Læs mere

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk 1 Børnekonventionen www.visdomsnettet.dk 2 Børnekonventionen Her kan man læse hele FN s konvention om barnets rettigheder, som i daglig tale kaldes Børnekonventionen. De i denne konvention deltagende stater,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Yogyakarta-principperne Dansk version

Yogyakarta-principperne Dansk version Yogyakarta-principperne Dansk version Tina Thranesen Den danske videnbank om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme www.thranesen.dk tina@thranesen.dk Denne danske oversættelse af principperne

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder

Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Jacob Mchangama i : Hvorfor Institut for Menneskerettigheder burde hjælpe de multinationale virksomheder Selv fattige stater er langt mere magtfulde i forhold til almindelige mennesker end den rigeste

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere