Aftale om børshandelsadgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om børshandelsadgang"

Transkript

1 December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed for at lægge ordrer i danske aktier og investeringsbeviser direkte på Nasdaq OMX København. Du (og evt. fuldmagtsgiver) har således ansvaret for resultatet af dine dispositioner samt ansvaret for at overvåge afgivne børsordrer. Sydbank kan uden varsel ændre vilkårene for børshandelsadgang. Ved vilkårsændringer vil du blive informeret om ændringen, og du vil blive bedt om at acceptere en ny Aftale om børshandelsadgang, inden du igen kan handle direkte på markedspladserne. I øvrigt henviser vi til Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer. Når du indgår børshandler, lægges dine ordrer direkte ud på Nasdaq OMX København i Sydbanks navn. Handel på markedspladsen er underlagt forskellige handelsregler, som du er forpligtet til at overholde. Reglerne er beskrevet nedenfor. Det fremhæves, at børshandelsadgang er undergivet særlige regler, der bla. omfatter bestemmelser om annullering af handler, fjernelse af indlagte ordrer, ordrer der afviger meget fra aktuelt markedsniveau samt forbud mod kursmanipulation. Ønsker du at opsige Aftale om børshandelsadgang, kan det alene ske, såfremt der ikke findes indlagte aktive ordrer. Opsiger Sydbank din børshandelsadgang, slettes de indlagte aktive ordrer. Du har mulighed for at indgå særskilt aftale om realtidskursabonnement for visning af bud/udbud uden forsinkelse se under menuen Administration i NetBanken. Ordreafgivelse Børsordrer, som afgives i Nasdaq OMX Københavns åbningstid (se nedenfor), formidles automatisk videre til markedspladsen. Ordrer, som afgives uden for markedspladsernes åbningstid, vil blive lagt på markedspladsen, når systemet åbner. På Nasdaq OMX København er der mulighed for at ordren kan sendes (routes) videre til andre markedspladser, forudsat at dette kan medføre en bedre kurs for dig. Du vil således kunne opleve, at markedspladsen (oplyst på notaen) er et andet end Nasdaq OMX København. Sydbank forbeholder sig ret til at beslutte hvorvidt denne mulighed aktuelt anvendes. Alle børsordrer skal forsynes med en limiteringskurs. Din limitkurs er underlagt markedspladsernes kursspringstabeller, som er regler for hvilke kurser man kan bruge i markedet. Hvis kursspringet (ticksize) på en aktie eksempelvis er 10 øre kan markedspladsens system ikke lægge en ordre ind med decimal 0,05 i kursen og vil derfor automatisk rette din ordre til nærmeste ticksize i din favør. Denne tilpasning vil ikke afspejle sig i din ordrestatus i Net-, Mobil- og OnlineBanken, hvor det fortsat er din afgivne kurs der vises. Se aktuelle ticksize tabeller i bilag 1 Når du afgiver børsordrer, skal du tage stilling til, hvor mange dage ordren skal gælde. Ordrer kan maksimalt ligge i systemet i 20 handelsdage.

2 Særlige ordretyper Det er på Nasdaq OMX København muligt at afgive børsordrer med betingelser. Disse handelstyper henvender sig primært til investorer med indsigt i børshandel. Der er tale om følgende handelstyper: alt eller intet ( Fill-or-Kill ). Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele ordren kan gennemføres i samme øjeblik ordren lægges på markedspladsen. Såfremt hele ordren ikke kan gennemføres, falder ordren væk uden afregning. mest muligt ( Fill-and-Kill ). Med denne ordretype er betingelsen, at hele eller dele af ordren skal gennemføres i samme øjeblik ordren lægges på markedspladsen. Den eventuelle del af ordren, der ikke kan gennemføres med det samme, vil blive slettet. Til denne ordretype kan der knyttes en mindstemængde, altså at man skal kunne handle mindst denne mængde før der effektueres noget. De særlige ordretyper kan alene anvendes i markedspladsernes åbningstid for kontinuerlig handel, se nedenstående information om tidspunkter. Matchning kontinuerlig handel Markedspladsernes handelssystemer styrer blandt andet matchningen af ordrer på børsen. Når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der er flere ordrer i samme aktie til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på markedspladsen. Sydbank kan have ordrer i markedet i samme papir du indlægger ordrer i og kan derved blive modpart i din børsordre. Dette vil i givet fald fremgå af fondsnotaen. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som den du har angivet, er det ikke givet, at din ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på markedspladsen før din eller handles med samme værdipapirhandler som modpart. Der er en automatisk matchning før tidsmæssig prioritet, hvis værdipapirhandleren på hhv. købs- og salgssiden er den samme. Åbnings- og lukkeauktioner På Nasdaq OMX København er der åbent for ordreindlæggelse i et tidsrum forud for en auktionsbaseret dannelse af åbningskursen. Åbningskursen er den kurs, der matcher flest ordrer. Ordrer fra åbningsauktionen, der ikke matches, lægges automatisk over til kontinuerlig handel. For investeringsbeviser på Nasdaq OMX København dannes åbningskursen kl På samme måde slutter handelsdagen med en lukkeauktion, hvor den kontinuerlige handel stopper og de aktive ordrer fortsætter over i en lukkeauktion, der skal fastlægge lukkekursen hvor der matches flest ordrer. I perioden mellem lukningen af den kontinuerlige handel og auktionens gennemførelse er det muligt at indlægge nye ordrer, som medtages i lukkekursauktionen. Se nedenstående for de enkelte markedspladsers åbnings- og auktionstider.

3 Delafregninger Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan således opleve, at én børsordrer resulterer i flere handler (delafregninger). Du vil til enhver tid kunne se den resterende mængde på de ikke handlede børsordrer i NetBanken, MobilBank og Online Banking. Ændring af børsordre Det muligt at ændre ordremængde, limiteringskurs og udløbsdato på en børsordre. Ordremængden kan dog ikke ændres, hvis der har været en delafregning. I så fald må du slette restordren og oprette en ny ordre. Ændringsanmodning af børsordrer kan sendes uden for markedspladsens åbningstid, og vil blive effektueret når handelssystemet åbner. Sletning af børsordre Det er muligt at slette en afgivet børsordre, forudsat at ordren ikke er handlet på markedspladsen. Sletteanmodningen vil blive sendt til markedspladsen, hvor det kontrolleres om ordren er handlet (evt. delvist) eller ej. Hvis den ikke er handlet, vil den blive slettet og status på ordren ændres til Slettet. Sletteanmodning af børsordrer kan sendes uden for markedspladsens åbningstid, og vil blive effektueret når handelssystemet åbner. Ordrestatus Du kan følge status på dine ordrer i NetBanken, MobilBank og Online Banking. Suspension Markedspladsen kan suspendere handelen i en aktie, såfremt det ikke findes forsvarligt, at aktien fortsat er i aktiv kursdannelse. Dette kan f.eks. ske i situationer hvor selskabet har økonomiske problemer, kommer i betalingsstandsning, eller hvor der er tale om større begivenheder såsom fusions-/opkøbsforhandlinger eller frasalg af virksomheden. Suspensionens varighed kan være kort eller lang. En suspenderet aktie kan ikke handles på markedspladsen og der kan ikke afgives nye børsordrer. De ordrer, der ligger på handelspladsen når aktien suspenderes, fjernes derfra. Det er dit ansvar at holde øje med dine børsordrer, herunder om disse fjernes i forbindelse med suspension (status: ordre slettet ). Du kan i detaljerne for den slettede ordre se hvis sletningen er sket pga. suspension. Sydbank lægger ikke fjernede ordrer tilbage på markedspladsen, når suspensionen ophæves, idet vilkårene for kursdannelsen kan være ændret markant. Du må derfor selv afgøre, om du vil lægge ordren på markedspladsen igen.

4 Åbningstider Nasdaq OMX København Åben for ordreindlæggelse >09.00 Åbningsauktion/-kurs Kontinuerlig handel Lukkekursauktion Åbningskurs investeringsbeviser 9.45 Hjemmeside: Forbud mod kursmanipulation Det er ifølge Værdipapirhandelsloven ikke tilladt at manipulere med kursen på værdipapirer. Kursmanipulation er handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på et værdipapir i en retning, der afviger fra værdipapirets værdi i markedet. Et eksempel på kursmanipulation er, hvis der på en markedsplads lægges en ordre der giver et urigtigt eller vildledende signal om kursen med det formål at påvirke kursen på et værdipapir og derefter handle modsatrettet i det samme værdipapir i bankens strakshandelssystem. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation. Kursmanipulation kan straffes med bøde eller fængsel. Lukning af børshandelsadgang Sydbank kan uden varsel lukke for børshandelsadgangen. Dette kan ske, såfremt du tilsidesætter vilkårene i aftalen, eller såfremt Sydbank skønner, at der foreligger andre vægtige grunde herfor. Lukningen kan være midlertidig eller permanent. Ved permanent lukning fjernes de indlagte ordrer. Fortrydelsesret privatkunder Efter forbrugeraftaleloven 17 har du ret til at fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse, indgået ved fjernsalg. Reglen gælder kun for privatkunder. Du har ikke fortrydelsesret på aftaler som 1) optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler, og 2) værdipapirer og finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde en aftale indgået med banken inden for 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen med banken, f.eks. skrevet under på et lånedokument. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bla. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag,

5 søndag, helligdag, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den efterfølgende hverdag. Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du telefonisk eller skriftligt meddele banken, at du fortryder aftalen. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor du har konto. Du kan sikre bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesretten ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du tilbagelevere den ydelse, som du har modtaget fra banken. Banken skal tilbagebetale det beløb, som du har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer, stiftelsesprovision og omkostninger til tredjemand, f.eks. tinglysningsafgift. Du skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret.

6 Bilag 1 Kursspringstabeller (ticksizes) på markedspladser i børsordresystemet: Nasdaq OMX Nordic OMXC20 aktier Kursniveau på aktien Kursspring 0 0,4999 0,0001 0,5000 0,9995 0, ,9990 0,001 5,0000 9,9950 0,005 10, ,9900 0,01 50, ,9500 0, ,9000 0,10 500, ,5000 0, , ,0000 1, , ,0000 5, , ,00 Øvrige aktier København (DKK) Kursniveau på aktien Kursspring 0,00 4,99 0,01 5,00 9,95 0,05 10,00 49,90 0,10 50,00 499,50 0,50 500, ,00 1, , ,00 10, , ,00 Hjemmeside:

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler April 2011 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere