Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken"

Transkript

1 Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig hårdere. Derfor er der brug for en ny arbejdsmarkedspolitik, der ikke kun tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov men også tager hensyn til de arbejdsløses ønsker og behov. At være arbejdsløs er: at være lukket ude af arbejdsmarkedet og det sociale liv på en arbejdsplads at have en stram økonomi at blive udsat for foragt i medierne og fra visse politikere at få at vide, at det er din egen skyld, for der er masser af jobs til dem, der kan og vil at være en brik i et spil, hvor andre har lavet reglerne at blive behandlet som en statist i et meningsløst aktiveringsteater at opleve, at kvalifikationerne ruster, netværket skrumper, og selvværdet fordufter. Under den borgerlige regering blev det stadig hårdere at være arbejdsløs, og på trods af mange gode ord og løfter har den nuværende regering stadig til gode at vise, at de vil en anden vej. Beskæftigelsesministeren har lagt op til en gennemgribende reform af beskæftigelsespolitikken. Det vil Enhedslisten gerne være med til. Vi har mange idéer til, hvilke tidsler der skal fjernes, og til hvordan en ny arbejdsmarkedspolitik skal se ud. For Enhedslisten handler arbejdsmarkedspolitik både om at skabe ordentlige forhold for de arbejdsløse og om at skabe job til dem. Grønne job, f.eks. inden for genbrug og energirenovering, og velfærdsjob, som kan erstatte de forsvundne job i den offentlige sektor. Fra utryghed til tryghed Medlemmer af en a-kasse har meldt sig ind for at være sikret økonomisk, hvis de bliver arbejdsløse. Men i de senere år er denne sikkerhed blevet stadig mindre værd, og det er et problem, ikke bare for de arbejdsløse, men for hele samfundet. Når dagpengesystemet forringes, går det ud over efterspørgslen. Så bliver der flere arbejdsløse, og så kører rouletten. Det samme sker, når de jobsøgende underbyder hinanden, så lønniveauet og arbejdsvilkårene udvikler sig i en nedadgående spiral, og overenskomstsystemet vakler. 1

2 Enhedslisten har altid fundet lovprisningen af den danske arbejdsmarkedsmodel noget overdrevet. Den såkaldt gyldne trekant med arbejdsgivernes nemme ret til at hyre og fyre, det generøse dagpengesystem og den aktive arbejdsmarkedspolitik, der sikrer, at de arbejdsløse bliver opkvalificeret til en ny plads på arbejdsmarkedet, har længe hvilet på en løgn. Det har aldrig været ligevægt mellem arbejdsgivernes ret til at fyre medarbejdere og den påståede tryghed i dagpengesystemet. Men uligevægten er nu blevet så stor, at man ikke kan tale om flexicurity længere. Dagpengenes kompensation af lønnen er latterligt lille. En faglært arbejder får i dag kun dækket ca. halvdelen af sit løntab, når han eller hun bliver arbejdsløs. Dagpengeperioden er reduceret til 2 år, og har man først mistet retten til dagpenge, skal man have ordinært arbejde i et helt år for igen at kunne modtage dagpenge. De mange, der har mistet deres dagpengeret, viser, hvor svært det kan være. Især i en krisetid. Resultatet er, at trygheden i dagpengesystemet i dag er ringere i Danmark end i de andre nordiske lande. Det er ekstra grotesk, fordi staten for blot få år siden, hvor arbejdsløsheden var lav, ligefrem tjente på ordningen. Selv i dag, hvor ledigheden er højere, er det pr. måned kun ca. 900 kr. dyrere for staten at have en borger på dagpenge end på kontanthjælp. Vi har brug for et dagpengesystem, der er baseret på solidariske principper, og hvor den enkelte oplever at have tryghed til at turde skifte job og arbejdsfunktioner. I stedet for at begrave flexicurity-modellen skal den genoplives og styrkes. Dagpengesystemet skal tage hensyn til folk, der arbejder i sæsonbetonet arbejde. Dagpengesatsen skal hæves, så dækningsgraden kommer op på 90 % for lønninger på op til kr. om måneden. Fra modspil til medspil Enhedslisten tror på, at de arbejdsløse gerne vil arbejde. Det fremgår bl.a. af, at der i 2008 kun var en ledighed på 2,7 %. Når ledigheden i dag er over dobbelt så høj, skyldes det ikke, at folk pludselig ikke vil arbejde, men at jobbene ikke er der. Der er desværre mange flere ledige borgere end ledige job. Men arbejdsmarkedslovgivningen er gennemsyret af en borgerlig og restriktiv fordom om, at det kun er via pligter og kontrol og dagpengestramninger, at de arbejdsløse kan motiveres til at søge job. Derfor skal ånden i arbejdsmarkedspolitikken ændres: fra mistillid til tillid, og fra tvang og trusler til muligheder og rettigheder. Lovgivningen skal gennemgås med en tættekam for at fjerne alle meningsløse krav om kontrol, pligter og sanktioner. Det gælder f.eks. kravet om, at de arbejdsløse skal gå på Jobnet hver uge for at bekræfte, at de stadig er jobsøgende. Det skal fremgå tydeligt af lovgivningen, at de arbejdsløses skal behandles med respekt og have indflydelse på de tilbud, de får fra jobcentrene. De arbejdsløse skal have en jobgaranti, så ingen kan miste deres dagpenge, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ellers skal vi skal tilbage til den 4-årige dagpengeperiode. Genoptjeningskravet skal reduceres til 13 uger. Det er det i Sverige, og det betyder, at langtidsarbejdsløsheden der er meget mindre end i Danmark. Timer med jobrotation, tilskudsjob og virksomhedspraktik skal tælle med i genoptjeningskravet Perioder med uddannelse skal tælle som døde perioder, der ikke tæller med i dagpengeperioden. Forbruget af dagpenge skal tælles i timer og ikke i uger, så en enkelt dag med dagpenge i en uge, ikke tæller som en helt uge. Der skal igen være ret til supplerende dagpenge i 52 uger eller i 1924 timer, hvis forbruget tælles i timer. Fra aktivering til tilbud I dag presses de arbejdsløse igennem et standardiseret program af samtaler og aktivering, hvor jobcentrene præmieres for rettidighed og ikke for, om de arbejdsløse får bedre kvalifikationer og kommer i arbejde. Enhedslisten har aldrig kunnet lide ordet, aktivering. Men det passer godt på det, der sker i jobcentrene i dag, hvor det mere handler om at undgå, at de arbejdsløse går passive, end om, at de skal kvalificere sig til det næste job. Kommunernes økonomi er presset helt i bund, og udgifter til tilbud til de forsikrede ledige står ikke øverst på den politiske prioriteringsliste. Derfor tilbyder mange kommuner kun en minimumsmodel til de arbejdsløse med dårlig vejledning og standardaktivering. I dag er det alderen, der afgør, hvornår en arbejdsløs har pligt til aktivering. Er du under 30 år, er det efter 3 måneder. Er du mellem 30 og 59 år, er det efter 9 måneder. Og er du over 60 år, er det efter 6 måneder. Enhedslisten ønsker ikke en sådan standardisering af, hvornår man kan få et tilbud. Har man brug for at blive opkval- 2

3 ificeret fra dag 1, skal man have ret til det. Mener man, at man selv kan finde et job uden at gøre brug af et tilbud, skal man ikke presses til det. Samtidig vil vi sikre, at man allerede i opsigelsesperioden, kan begynde på et tilbud, der kan kvalificere til det næste job. Måske når man så slet ikke at blive arbejdsløs. For den borgerlige regering var formålet med aktiveringen først og fremmest at presse de ledige til at være mere jobsøgende. Tanken var, at jo mere afskrækkende aktiveringen var, jo mere ville de arbejdsløse vælge et job frem for at blive aktiveret. Derfor indførte regeringen et refusionssystem, der pressede kommunerne til at aktivere så mange arbejdsløse som muligt. Med det resultat, at private aktørfirmaer har tjent mange penge på at tilbyde mere eller mindre lødige forløb for ledige. Kommunerne bruger i det hele taget en masse midler på aktivering, der hverken fører til opkvalificering eller job. De mange millioner kan bruges bedre. De arbejdsløse skal have større indflydelse på, hvilke tilbud de skal have. Alle nyledige skal have tilbud om at blive kompetenceafklaret og få en lavet en job- og uddannelsesplan. I det første år skal de arbejdsløse have ret til at få et tilbud. Først derefter skal pligten til tilbud sætte ind. Forudsætningen er dog stadig, at de arbejdsløse er enige, i at tilbuddet er relevant. der før blev udført af ordinært ansatte. Kommunerne har fyret tusindvis af medarbejdere med den ene hånd, mens de med den anden hånd har ansat tusindvis med tilskud. Med de nye nyttejob bliver problemet med fortrængning af ordinære job endnu større. For det første fordi der skal oprettes så mange af dem. For det andet fordi der i modsætning til, hvad der gælder tilskudsjob og virksomhedspraktik, ikke er krav om merbeskæftigelse, altså at ansatte i nyttejob skal ansættes ud over normeringen. Fortrængningen af ordinært ansatte er ikke kun et problem for det faste personale, der skal løbe hurtigere og samtidig forholde sig til en masse løse kolleger ansat i alle mulige ordninger. Det er også et problem for brugerne af de offentlige tilbud, hvor børn, syge og gamle oplever at få en ringere behandling, Og det går også udover de aktiverede selv, fordi der hverken er ressourcer til at opkvalificere dem eller til at ansætte dem fast. På private arbejdspladser får de tilskudsansatte almindelig løn under ansættelsen, og de private arbejdsgivere får kun halvt så meget i tilskud som de offentlige arbejdsgivere. Derfor bruger de private arbejdsgivere i højere grad tilskudsperioden til at rekruttere nye faste medarbejdere. Og derfor er effekten af private tilskudsjob meget højere end af offentlige tilskudsjob, Faktisk viser de nyeste undersøgelser, at der statistisk set er en negativ beskæftigelseseffekt, når arbejdsløse ansættes med tilskud på offentlige arbejdspladser. Der kan derfor spares mange penge, hvis disse tilbud kun gives, når der er et klart beskæftigelsesperspektiv i tilbuddet. Opsagte medarbejdere skal have ret til tilbud allerede i opsigelsesperioden. Private aktører skal kun bruges til forløb for særlige målgrupper, og der skal være omfattende kontrol af deres tilbud. Refusionssystemet skal ændres, så der er 100 % statsrefusion på alle tilbud til de arbejdsløse. Det forhindrer kommunernes kassetænkning. Der skal være samme regler for ansættelse med tilskud på private og offentlige arbejdspladser. Alle, der er i tilbud på arbejdspladser, skal have ret til en plan, der sikrer udvikling og opkvalificering progressionen i forløbet. Arbejdsgivernes skal forpligtes til at gennemføre disse planer. Det er det, de får deres tilskud til lønnen for. så det bidrager til at sikre kvaliteten i indsatsen, så det enkelte tilbud klart peger frem mod bestemte job- og uddannelsesmuligheder. Fra parkering til perspektiv Da kritikken af pipfuglekurserne blev for højlydt, omlagde regeringen refusionssystemet, så det i stedet præmierede aktivering på arbejdspladserne. Med det resultat, at andelen af arbejdsløse i virksomhedspraktik er strøget i vejret. Det gælder også ansættelser med tilskud på offentlige arbejdspladser. Her arbejder de tilskudsansatte til en løn, der svarer til deres dagpenge, samtidig med at de udfører arbejde, Det skal være lettere at blive formelt opkvalificeret før, under og efter en ansættelse med tilskud. Faglige tillidsrepræsentanter skal godkende, at der er tale om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem antallet at ordinært og ekstraordinært ansatte på arbejdspladsen. Nyttejob skal afskaffes alternativt skal timerne tælle med til genoptjeningskravet for arbejdsløse på arbejdsmarkedsydelse. Fra afvikling til udvikling af kvalifikationer Mens den virksomhedsrettede aktivering er steget, er andelen 3

4 af arbejdsløse, der får lov til at bruge deres arbejdsløshed til at styrke deres kvalifikationer gennem uddannelse, faldet. Og det selvom statistikken klart viser, at uddannelse for de fleste er en sikker vej til fast arbejde. Selvom kommunerne får den høje statsrefusion for ydelser til ledige på ordinær uddannelse, får de ikke ret mange penge til at betale for selve uddannelsen. Derfor vælger de ofte at aktivere de arbejdsløse på arbejdspladser i stedet for på uddannelsesinstitutioner. Beskæftigelsesministeren har lovet, at en ny beskæftigelsesreform skal sikre, at de arbejdsløse står med bedre kvalifikationer den dag, de får arbejde igen, end den dag, de blev arbejdsløse. Dette mål kan Enhedslisten kun skrive under på. Arbejdsmarkedet forandrer sig med lynets hast. De kvalifikationer, der er tilstrækkelige i dag, er det ikke i morgen. Nogle jobtyper forsvinder, men andre kommer til. Det er derfor oplagt, at arbejdsløse, der er blevet ofre for denne udvikling, skal have mulighed for at kvalificere sig til en fast plads på morgendagens arbejdsmarked. De arbejdsløse skal uddannes til at komme i varigt arbejde. Ikke bare i det første, det bedste arbejde, som de snart bliver fyrede fra igen. Et nyt sporskifteredskab skal sikre ret til uddannelse til både beskæftigede og arbejdsløse, hvis fagområder er under afvikling. Mulighederne for at blive fritaget for rådighed under uddannelse skal styrkes. De arbejdsløse skal igen have ret til 12 ugers selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag og videre gennem hele ledighedsforløbet. Fra kommunen til a-kassen I 2009 overtog kommunerne ansvaret for hele indsatsen for de arbejdsløse, der er medlemmer af en a-kasse. Det syntes Enhedslisten ikke, var en god idé. Kommunerne kender ofte kun deres eget arbejdsmarked og kan derfor ikke vejlede de arbejdsløse om jobmuligheder på den anden side af kommunegrænsen. Fordi den tidligere regering åbent sagde til jobcentrene, at de ikke skulle bruge tid på kontakten til virksomhederne, har de ofte heller ikke engang overblik over efterspørgslen hos de lokale arbejdsgivere. Derimod kender de fagligt funderede a-kasser det arbejdsmarked, deres medlemmer arbejder på. De ved også, hvilke kvalifikationskrav arbejdsgiverne efterspørger, og hvilke kurser, det kan være relevante for deres ledige medlemmer at tage. Og gennem den fagforening, der er tilknyttet, har de kontakt til arbejdspladser, der søger nye medarbejdere. Derfor er det oplagt, at a-kasserne i højere grad inddrages i indsatsen for de forsikrede ledige. Som minimum skal a-kasserne varetage kontakten til de arbejdsløse i det første år, de er ledige. Da forskellige fagforeninger og a-kasser arbejder sammen i lokalområdet, vil a-kasserne også kunne vejlede medlemmer, der ønsker at uddanne sig eller søge job på andre fagområder. I de sidste år har a-kasserne fået mange flere opgaver, de skal løse i beskæftigelsessystemet. Det gælder f.eks. administrationen af efterlønsreformen og den øgede kontrol af de arbejdsløse ved rådighedssamtalerne. Men de har ikke fået højere statstilskud eller andre ekstra tilskud fra det offentlige til at løfte opgaverne. Det er altså a-kassens medlemmer, der har betalt, og a-kassens medarbejdere, der har måttet løbe hurtigere. I det første år skal medlemmer af en a-kasse kun have kontakt med deres a-kasse. Først derefter skal de have deres kontakt til jobcentret. Ufaglærte skal have ret til at tage en erhvervsuddannelse, og faglærte skal have ret til videreuddannelse til akademiniveau. Staten skal dække jobcentrenes udgifter til uddannelse af de arbejdsløse. A-kasserne skal dækkes økonomisk for nye opgaver. Det gælder f.eks. udarbejdelse af jobplaner i samarbejde med medlemmer, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere samt intensiv og håndholdt jobformidling via samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne. Retten til uddannelsesorlov med dagpenge skal genindføres for både beskæftigede og arbejdsløse. Medarbejderne i jobcentrene skal uddannes til at give de arbejdsløse en kvalificeret vejledning om relevante uddannelsesmuligheder. Rådighedsvurderingen skal blive i a-kasserne I dag ligger den såkaldte rådighedsvurdering af de arbejdsløse i a-kasserne. Enhedslisten mener, at der ligger den godt. Det fremgår bl.a. af, at Arbejdsmarkedsstyrelsens revision kun har fundet få fejl i a-kassernes rådighedsvurderinger. Men de fandt mange flere fejl i kommunernes rådighedsvurderinger af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Derfor virker det malplaceret, når KL, Venstre og nu også DA kræver, at kommunerne skal overtage rådighedsvurderingen 4

5 fra a-kasserne. Argumentet lyder, at når kommunerne er med til at betale for dagpengene, skal de også bestemme, om de arbejdsløse er berettigede til at få dagpenge. Men for det første bliver kommunerne under ét fuldt dækket af staten for deres udgifter til dagpengene. For det andet har a-kassen som en medlemsejet forening mindst lige så stor interesse i at sikre, at medlemmerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når kommunerne og højrefløjen vil tage rådighedsvurderingen fra a-kasserne, handler det derfor mere om, at de vil begrænse a-kassernes og fagforeningernes indflydelse i samfundet. Hvis a-kasserne må afgive rådighedsvurderingen, vil de samme borgerlige kræfter stille krav om, a-kasserne de også skal afgive dagpengeudbetalingen. Derefter er der ikke langt til en obligatorisk statslig a-kasse, der, som erfaringerne fra Norge og Sverige viser, gør det mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse og en fagforening. Især når trygheden i dagpengesystemet er blevet så ringe, som den er. Færre medlemmer betyder mindre indflydelse. Dermed vil magtfordelingen mellem klasserne i det danske samfund blive endnu mere skæv. Til gavn for de rige og stærke og til skade for dem, der ikke er født med en guldske i munden. Vurderingen af de arbejdsløses rådighed skal fortsat ligge i a-kasserne. Staten og a-kasserne skal finansiere dagpengeudbetalingerne uden kommunernes indblanding. kommune. Undersøgelser viser, at landet er opdelt i 8 regionale arbejdsmarkeder, som folk typisk søger job indenfor. Selvom kommunerne klager over, at staten har lagt snævre bånd om deres beskæftigelsespolitik, kan vi konstatere, at der er stor forskel på, hvad de arbejdsløse bliver tilbudt i de forskellige kommuner. Vilkårligheden er stor, og det går ud over de arbejdsløses retssikkerhed. Det kan f.eks. ikke passe, at det er kommunegrænsen, der afgør, om man kan få uddannelse eller ej. Medarbejderne skal løbende uddannes til at varetage indsatsen over for de arbejdsløse. Men siden kommunerne overtog opgaven, er det gået ned ad bakke med kompetencerne i jobcentrene. Mange af de ansatte har ingen eller kun en administrativ uddannelse, og det går ud over kvaliteten i indsatsen. Parterne skal igen have reel indflydelse på den lokale arbejdsmarkedspolitik, Rådene skal styre embedsværket, ikke omvendt. Der skal være færre jobcentre og de skal være i statsligt fremfor i kommunalt regi. Der kan f.eks. oprettes et hovedjobcenter i hver af de 8 regionale arbejdsmarkeder. Men der skal også være et fintmasket net af filialer, så ingen arbejdsløse skal rejse langt for at komme i kontakt med jobcentret. Personalet i jobcentrene skal uddannes, så de er klædt på til at sikre kvalitet i indsatsen til de arbejdsløse. Et nyt arbejdsmarkedspolitisk system Med arbejdsmarkedsreformen i 2007 blev arbejdsmarkedsrådene erstattet af beskæftigelsesråd. Rådene fik ikke bare nyt navn, men også en ændret funktion og kompetence. Mens arbejdsmarkedsrådene havde stor indflydelse på indsatsen i den statslige arbejdsformidling (AF), har beskæftigelsesrådene kun en rådgivende rolle over for jobcentrene i kommunerne. Dermed har arbejdsmarkedets parter fået mindre indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er et problem, fordi parterne ved mere om det lokale arbejdsmarked, end jobcentrene gør. Og for fagbevægelsen er det et problem, at man ikke har indflydelse på den beskæftigelsesindsats, som medlemmerne udsættes for. Når parterne får mindre magt, får embedsapparatet større magt. Det går ud over den demokratiske styring af arbejdsmarkedspolitikken. I dag er der 91 jobcentre. Enhedslisten synes, at det er alt for mange. Det lokale arbejdsmarked er større end den enkelte 5

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Vækst og velfærd hviler på et

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere