Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken"

Transkript

1 Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig hårdere. Derfor er der brug for en ny arbejdsmarkedspolitik, der ikke kun tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov men også tager hensyn til de arbejdsløses ønsker og behov. At være arbejdsløs er: at være lukket ude af arbejdsmarkedet og det sociale liv på en arbejdsplads at have en stram økonomi at blive udsat for foragt i medierne og fra visse politikere at få at vide, at det er din egen skyld, for der er masser af jobs til dem, der kan og vil at være en brik i et spil, hvor andre har lavet reglerne at blive behandlet som en statist i et meningsløst aktiveringsteater at opleve, at kvalifikationerne ruster, netværket skrumper, og selvværdet fordufter. Under den borgerlige regering blev det stadig hårdere at være arbejdsløs, og på trods af mange gode ord og løfter har den nuværende regering stadig til gode at vise, at de vil en anden vej. Beskæftigelsesministeren har lagt op til en gennemgribende reform af beskæftigelsespolitikken. Det vil Enhedslisten gerne være med til. Vi har mange idéer til, hvilke tidsler der skal fjernes, og til hvordan en ny arbejdsmarkedspolitik skal se ud. For Enhedslisten handler arbejdsmarkedspolitik både om at skabe ordentlige forhold for de arbejdsløse og om at skabe job til dem. Grønne job, f.eks. inden for genbrug og energirenovering, og velfærdsjob, som kan erstatte de forsvundne job i den offentlige sektor. Fra utryghed til tryghed Medlemmer af en a-kasse har meldt sig ind for at være sikret økonomisk, hvis de bliver arbejdsløse. Men i de senere år er denne sikkerhed blevet stadig mindre værd, og det er et problem, ikke bare for de arbejdsløse, men for hele samfundet. Når dagpengesystemet forringes, går det ud over efterspørgslen. Så bliver der flere arbejdsløse, og så kører rouletten. Det samme sker, når de jobsøgende underbyder hinanden, så lønniveauet og arbejdsvilkårene udvikler sig i en nedadgående spiral, og overenskomstsystemet vakler. 1

2 Enhedslisten har altid fundet lovprisningen af den danske arbejdsmarkedsmodel noget overdrevet. Den såkaldt gyldne trekant med arbejdsgivernes nemme ret til at hyre og fyre, det generøse dagpengesystem og den aktive arbejdsmarkedspolitik, der sikrer, at de arbejdsløse bliver opkvalificeret til en ny plads på arbejdsmarkedet, har længe hvilet på en løgn. Det har aldrig været ligevægt mellem arbejdsgivernes ret til at fyre medarbejdere og den påståede tryghed i dagpengesystemet. Men uligevægten er nu blevet så stor, at man ikke kan tale om flexicurity længere. Dagpengenes kompensation af lønnen er latterligt lille. En faglært arbejder får i dag kun dækket ca. halvdelen af sit løntab, når han eller hun bliver arbejdsløs. Dagpengeperioden er reduceret til 2 år, og har man først mistet retten til dagpenge, skal man have ordinært arbejde i et helt år for igen at kunne modtage dagpenge. De mange, der har mistet deres dagpengeret, viser, hvor svært det kan være. Især i en krisetid. Resultatet er, at trygheden i dagpengesystemet i dag er ringere i Danmark end i de andre nordiske lande. Det er ekstra grotesk, fordi staten for blot få år siden, hvor arbejdsløsheden var lav, ligefrem tjente på ordningen. Selv i dag, hvor ledigheden er højere, er det pr. måned kun ca. 900 kr. dyrere for staten at have en borger på dagpenge end på kontanthjælp. Vi har brug for et dagpengesystem, der er baseret på solidariske principper, og hvor den enkelte oplever at have tryghed til at turde skifte job og arbejdsfunktioner. I stedet for at begrave flexicurity-modellen skal den genoplives og styrkes. Dagpengesystemet skal tage hensyn til folk, der arbejder i sæsonbetonet arbejde. Dagpengesatsen skal hæves, så dækningsgraden kommer op på 90 % for lønninger på op til kr. om måneden. Fra modspil til medspil Enhedslisten tror på, at de arbejdsløse gerne vil arbejde. Det fremgår bl.a. af, at der i 2008 kun var en ledighed på 2,7 %. Når ledigheden i dag er over dobbelt så høj, skyldes det ikke, at folk pludselig ikke vil arbejde, men at jobbene ikke er der. Der er desværre mange flere ledige borgere end ledige job. Men arbejdsmarkedslovgivningen er gennemsyret af en borgerlig og restriktiv fordom om, at det kun er via pligter og kontrol og dagpengestramninger, at de arbejdsløse kan motiveres til at søge job. Derfor skal ånden i arbejdsmarkedspolitikken ændres: fra mistillid til tillid, og fra tvang og trusler til muligheder og rettigheder. Lovgivningen skal gennemgås med en tættekam for at fjerne alle meningsløse krav om kontrol, pligter og sanktioner. Det gælder f.eks. kravet om, at de arbejdsløse skal gå på Jobnet hver uge for at bekræfte, at de stadig er jobsøgende. Det skal fremgå tydeligt af lovgivningen, at de arbejdsløses skal behandles med respekt og have indflydelse på de tilbud, de får fra jobcentrene. De arbejdsløse skal have en jobgaranti, så ingen kan miste deres dagpenge, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ellers skal vi skal tilbage til den 4-årige dagpengeperiode. Genoptjeningskravet skal reduceres til 13 uger. Det er det i Sverige, og det betyder, at langtidsarbejdsløsheden der er meget mindre end i Danmark. Timer med jobrotation, tilskudsjob og virksomhedspraktik skal tælle med i genoptjeningskravet Perioder med uddannelse skal tælle som døde perioder, der ikke tæller med i dagpengeperioden. Forbruget af dagpenge skal tælles i timer og ikke i uger, så en enkelt dag med dagpenge i en uge, ikke tæller som en helt uge. Der skal igen være ret til supplerende dagpenge i 52 uger eller i 1924 timer, hvis forbruget tælles i timer. Fra aktivering til tilbud I dag presses de arbejdsløse igennem et standardiseret program af samtaler og aktivering, hvor jobcentrene præmieres for rettidighed og ikke for, om de arbejdsløse får bedre kvalifikationer og kommer i arbejde. Enhedslisten har aldrig kunnet lide ordet, aktivering. Men det passer godt på det, der sker i jobcentrene i dag, hvor det mere handler om at undgå, at de arbejdsløse går passive, end om, at de skal kvalificere sig til det næste job. Kommunernes økonomi er presset helt i bund, og udgifter til tilbud til de forsikrede ledige står ikke øverst på den politiske prioriteringsliste. Derfor tilbyder mange kommuner kun en minimumsmodel til de arbejdsløse med dårlig vejledning og standardaktivering. I dag er det alderen, der afgør, hvornår en arbejdsløs har pligt til aktivering. Er du under 30 år, er det efter 3 måneder. Er du mellem 30 og 59 år, er det efter 9 måneder. Og er du over 60 år, er det efter 6 måneder. Enhedslisten ønsker ikke en sådan standardisering af, hvornår man kan få et tilbud. Har man brug for at blive opkval- 2

3 ificeret fra dag 1, skal man have ret til det. Mener man, at man selv kan finde et job uden at gøre brug af et tilbud, skal man ikke presses til det. Samtidig vil vi sikre, at man allerede i opsigelsesperioden, kan begynde på et tilbud, der kan kvalificere til det næste job. Måske når man så slet ikke at blive arbejdsløs. For den borgerlige regering var formålet med aktiveringen først og fremmest at presse de ledige til at være mere jobsøgende. Tanken var, at jo mere afskrækkende aktiveringen var, jo mere ville de arbejdsløse vælge et job frem for at blive aktiveret. Derfor indførte regeringen et refusionssystem, der pressede kommunerne til at aktivere så mange arbejdsløse som muligt. Med det resultat, at private aktørfirmaer har tjent mange penge på at tilbyde mere eller mindre lødige forløb for ledige. Kommunerne bruger i det hele taget en masse midler på aktivering, der hverken fører til opkvalificering eller job. De mange millioner kan bruges bedre. De arbejdsløse skal have større indflydelse på, hvilke tilbud de skal have. Alle nyledige skal have tilbud om at blive kompetenceafklaret og få en lavet en job- og uddannelsesplan. I det første år skal de arbejdsløse have ret til at få et tilbud. Først derefter skal pligten til tilbud sætte ind. Forudsætningen er dog stadig, at de arbejdsløse er enige, i at tilbuddet er relevant. der før blev udført af ordinært ansatte. Kommunerne har fyret tusindvis af medarbejdere med den ene hånd, mens de med den anden hånd har ansat tusindvis med tilskud. Med de nye nyttejob bliver problemet med fortrængning af ordinære job endnu større. For det første fordi der skal oprettes så mange af dem. For det andet fordi der i modsætning til, hvad der gælder tilskudsjob og virksomhedspraktik, ikke er krav om merbeskæftigelse, altså at ansatte i nyttejob skal ansættes ud over normeringen. Fortrængningen af ordinært ansatte er ikke kun et problem for det faste personale, der skal løbe hurtigere og samtidig forholde sig til en masse løse kolleger ansat i alle mulige ordninger. Det er også et problem for brugerne af de offentlige tilbud, hvor børn, syge og gamle oplever at få en ringere behandling, Og det går også udover de aktiverede selv, fordi der hverken er ressourcer til at opkvalificere dem eller til at ansætte dem fast. På private arbejdspladser får de tilskudsansatte almindelig løn under ansættelsen, og de private arbejdsgivere får kun halvt så meget i tilskud som de offentlige arbejdsgivere. Derfor bruger de private arbejdsgivere i højere grad tilskudsperioden til at rekruttere nye faste medarbejdere. Og derfor er effekten af private tilskudsjob meget højere end af offentlige tilskudsjob, Faktisk viser de nyeste undersøgelser, at der statistisk set er en negativ beskæftigelseseffekt, når arbejdsløse ansættes med tilskud på offentlige arbejdspladser. Der kan derfor spares mange penge, hvis disse tilbud kun gives, når der er et klart beskæftigelsesperspektiv i tilbuddet. Opsagte medarbejdere skal have ret til tilbud allerede i opsigelsesperioden. Private aktører skal kun bruges til forløb for særlige målgrupper, og der skal være omfattende kontrol af deres tilbud. Refusionssystemet skal ændres, så der er 100 % statsrefusion på alle tilbud til de arbejdsløse. Det forhindrer kommunernes kassetænkning. Der skal være samme regler for ansættelse med tilskud på private og offentlige arbejdspladser. Alle, der er i tilbud på arbejdspladser, skal have ret til en plan, der sikrer udvikling og opkvalificering progressionen i forløbet. Arbejdsgivernes skal forpligtes til at gennemføre disse planer. Det er det, de får deres tilskud til lønnen for. så det bidrager til at sikre kvaliteten i indsatsen, så det enkelte tilbud klart peger frem mod bestemte job- og uddannelsesmuligheder. Fra parkering til perspektiv Da kritikken af pipfuglekurserne blev for højlydt, omlagde regeringen refusionssystemet, så det i stedet præmierede aktivering på arbejdspladserne. Med det resultat, at andelen af arbejdsløse i virksomhedspraktik er strøget i vejret. Det gælder også ansættelser med tilskud på offentlige arbejdspladser. Her arbejder de tilskudsansatte til en løn, der svarer til deres dagpenge, samtidig med at de udfører arbejde, Det skal være lettere at blive formelt opkvalificeret før, under og efter en ansættelse med tilskud. Faglige tillidsrepræsentanter skal godkende, at der er tale om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem antallet at ordinært og ekstraordinært ansatte på arbejdspladsen. Nyttejob skal afskaffes alternativt skal timerne tælle med til genoptjeningskravet for arbejdsløse på arbejdsmarkedsydelse. Fra afvikling til udvikling af kvalifikationer Mens den virksomhedsrettede aktivering er steget, er andelen 3

4 af arbejdsløse, der får lov til at bruge deres arbejdsløshed til at styrke deres kvalifikationer gennem uddannelse, faldet. Og det selvom statistikken klart viser, at uddannelse for de fleste er en sikker vej til fast arbejde. Selvom kommunerne får den høje statsrefusion for ydelser til ledige på ordinær uddannelse, får de ikke ret mange penge til at betale for selve uddannelsen. Derfor vælger de ofte at aktivere de arbejdsløse på arbejdspladser i stedet for på uddannelsesinstitutioner. Beskæftigelsesministeren har lovet, at en ny beskæftigelsesreform skal sikre, at de arbejdsløse står med bedre kvalifikationer den dag, de får arbejde igen, end den dag, de blev arbejdsløse. Dette mål kan Enhedslisten kun skrive under på. Arbejdsmarkedet forandrer sig med lynets hast. De kvalifikationer, der er tilstrækkelige i dag, er det ikke i morgen. Nogle jobtyper forsvinder, men andre kommer til. Det er derfor oplagt, at arbejdsløse, der er blevet ofre for denne udvikling, skal have mulighed for at kvalificere sig til en fast plads på morgendagens arbejdsmarked. De arbejdsløse skal uddannes til at komme i varigt arbejde. Ikke bare i det første, det bedste arbejde, som de snart bliver fyrede fra igen. Et nyt sporskifteredskab skal sikre ret til uddannelse til både beskæftigede og arbejdsløse, hvis fagområder er under afvikling. Mulighederne for at blive fritaget for rådighed under uddannelse skal styrkes. De arbejdsløse skal igen have ret til 12 ugers selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag og videre gennem hele ledighedsforløbet. Fra kommunen til a-kassen I 2009 overtog kommunerne ansvaret for hele indsatsen for de arbejdsløse, der er medlemmer af en a-kasse. Det syntes Enhedslisten ikke, var en god idé. Kommunerne kender ofte kun deres eget arbejdsmarked og kan derfor ikke vejlede de arbejdsløse om jobmuligheder på den anden side af kommunegrænsen. Fordi den tidligere regering åbent sagde til jobcentrene, at de ikke skulle bruge tid på kontakten til virksomhederne, har de ofte heller ikke engang overblik over efterspørgslen hos de lokale arbejdsgivere. Derimod kender de fagligt funderede a-kasser det arbejdsmarked, deres medlemmer arbejder på. De ved også, hvilke kvalifikationskrav arbejdsgiverne efterspørger, og hvilke kurser, det kan være relevante for deres ledige medlemmer at tage. Og gennem den fagforening, der er tilknyttet, har de kontakt til arbejdspladser, der søger nye medarbejdere. Derfor er det oplagt, at a-kasserne i højere grad inddrages i indsatsen for de forsikrede ledige. Som minimum skal a-kasserne varetage kontakten til de arbejdsløse i det første år, de er ledige. Da forskellige fagforeninger og a-kasser arbejder sammen i lokalområdet, vil a-kasserne også kunne vejlede medlemmer, der ønsker at uddanne sig eller søge job på andre fagområder. I de sidste år har a-kasserne fået mange flere opgaver, de skal løse i beskæftigelsessystemet. Det gælder f.eks. administrationen af efterlønsreformen og den øgede kontrol af de arbejdsløse ved rådighedssamtalerne. Men de har ikke fået højere statstilskud eller andre ekstra tilskud fra det offentlige til at løfte opgaverne. Det er altså a-kassens medlemmer, der har betalt, og a-kassens medarbejdere, der har måttet løbe hurtigere. I det første år skal medlemmer af en a-kasse kun have kontakt med deres a-kasse. Først derefter skal de have deres kontakt til jobcentret. Ufaglærte skal have ret til at tage en erhvervsuddannelse, og faglærte skal have ret til videreuddannelse til akademiniveau. Staten skal dække jobcentrenes udgifter til uddannelse af de arbejdsløse. A-kasserne skal dækkes økonomisk for nye opgaver. Det gælder f.eks. udarbejdelse af jobplaner i samarbejde med medlemmer, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere samt intensiv og håndholdt jobformidling via samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne. Retten til uddannelsesorlov med dagpenge skal genindføres for både beskæftigede og arbejdsløse. Medarbejderne i jobcentrene skal uddannes til at give de arbejdsløse en kvalificeret vejledning om relevante uddannelsesmuligheder. Rådighedsvurderingen skal blive i a-kasserne I dag ligger den såkaldte rådighedsvurdering af de arbejdsløse i a-kasserne. Enhedslisten mener, at der ligger den godt. Det fremgår bl.a. af, at Arbejdsmarkedsstyrelsens revision kun har fundet få fejl i a-kassernes rådighedsvurderinger. Men de fandt mange flere fejl i kommunernes rådighedsvurderinger af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Derfor virker det malplaceret, når KL, Venstre og nu også DA kræver, at kommunerne skal overtage rådighedsvurderingen 4

5 fra a-kasserne. Argumentet lyder, at når kommunerne er med til at betale for dagpengene, skal de også bestemme, om de arbejdsløse er berettigede til at få dagpenge. Men for det første bliver kommunerne under ét fuldt dækket af staten for deres udgifter til dagpengene. For det andet har a-kassen som en medlemsejet forening mindst lige så stor interesse i at sikre, at medlemmerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når kommunerne og højrefløjen vil tage rådighedsvurderingen fra a-kasserne, handler det derfor mere om, at de vil begrænse a-kassernes og fagforeningernes indflydelse i samfundet. Hvis a-kasserne må afgive rådighedsvurderingen, vil de samme borgerlige kræfter stille krav om, a-kasserne de også skal afgive dagpengeudbetalingen. Derefter er der ikke langt til en obligatorisk statslig a-kasse, der, som erfaringerne fra Norge og Sverige viser, gør det mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse og en fagforening. Især når trygheden i dagpengesystemet er blevet så ringe, som den er. Færre medlemmer betyder mindre indflydelse. Dermed vil magtfordelingen mellem klasserne i det danske samfund blive endnu mere skæv. Til gavn for de rige og stærke og til skade for dem, der ikke er født med en guldske i munden. Vurderingen af de arbejdsløses rådighed skal fortsat ligge i a-kasserne. Staten og a-kasserne skal finansiere dagpengeudbetalingerne uden kommunernes indblanding. kommune. Undersøgelser viser, at landet er opdelt i 8 regionale arbejdsmarkeder, som folk typisk søger job indenfor. Selvom kommunerne klager over, at staten har lagt snævre bånd om deres beskæftigelsespolitik, kan vi konstatere, at der er stor forskel på, hvad de arbejdsløse bliver tilbudt i de forskellige kommuner. Vilkårligheden er stor, og det går ud over de arbejdsløses retssikkerhed. Det kan f.eks. ikke passe, at det er kommunegrænsen, der afgør, om man kan få uddannelse eller ej. Medarbejderne skal løbende uddannes til at varetage indsatsen over for de arbejdsløse. Men siden kommunerne overtog opgaven, er det gået ned ad bakke med kompetencerne i jobcentrene. Mange af de ansatte har ingen eller kun en administrativ uddannelse, og det går ud over kvaliteten i indsatsen. Parterne skal igen have reel indflydelse på den lokale arbejdsmarkedspolitik, Rådene skal styre embedsværket, ikke omvendt. Der skal være færre jobcentre og de skal være i statsligt fremfor i kommunalt regi. Der kan f.eks. oprettes et hovedjobcenter i hver af de 8 regionale arbejdsmarkeder. Men der skal også være et fintmasket net af filialer, så ingen arbejdsløse skal rejse langt for at komme i kontakt med jobcentret. Personalet i jobcentrene skal uddannes, så de er klædt på til at sikre kvalitet i indsatsen til de arbejdsløse. Et nyt arbejdsmarkedspolitisk system Med arbejdsmarkedsreformen i 2007 blev arbejdsmarkedsrådene erstattet af beskæftigelsesråd. Rådene fik ikke bare nyt navn, men også en ændret funktion og kompetence. Mens arbejdsmarkedsrådene havde stor indflydelse på indsatsen i den statslige arbejdsformidling (AF), har beskæftigelsesrådene kun en rådgivende rolle over for jobcentrene i kommunerne. Dermed har arbejdsmarkedets parter fået mindre indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er et problem, fordi parterne ved mere om det lokale arbejdsmarked, end jobcentrene gør. Og for fagbevægelsen er det et problem, at man ikke har indflydelse på den beskæftigelsesindsats, som medlemmerne udsættes for. Når parterne får mindre magt, får embedsapparatet større magt. Det går ud over den demokratiske styring af arbejdsmarkedspolitikken. I dag er der 91 jobcentre. Enhedslisten synes, at det er alt for mange. Det lokale arbejdsmarked er større end den enkelte 5

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere