Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

2 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I for almindelig livsforsikring. 2. Indtrædelse Som omfattet af gruppeforsikringen anses følgende medlemmer, som er optaget i de nævnte pensionskasser og pensionsordninger før , eller som er optaget den eller senere, men ikke betaler bidrag efter : medlemmer, som er omfattet af bidragsfritagelse ved sygdom eller bidragsfri dækning efter bestemmelserne i de respektive pensionskasser, og medlemmer af pensionskasserne, som er pensioneret i forbindelse med ophør af bidragsbetaling, bidragsfritagelse ved sygdom eller bidragsfri dækning (pensioneret på aktivt grundlag) i følgende pensionskasser: a) pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter b) pensionskassen for portører c) pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab og d) pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. præmiebetalende medlemmer herunder medlemmer omfattet af fortsættelsesforsikring samt medlemmer omfattet af præmiefritagelse ved sygdom, præmiefri eller opretholdt dækning efter bestemmelserne i de respektive pensionsordninger og medlemmer, som er pensioneret i forbindelse med ophør af præmiebetaling, præmiefritagelse ved sygdom eller præmiefri dækning i følgende pensionsordninger i PenSam Liv: e) Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper f) Pensionsordningen for portører g) Trafikfunktionærernes Pensionsordning h) Pensionsordningen for amtsvejmænd m.fl. i) Pensionsordningen for den pædagogiske sektor j) Pensionsordningen for ledere medlemmer af FOA Fag og Arbejde, som efter deres overenskomst eller ansættelsesaftale har ret til denne gruppelivsforsikring i PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Optagelse i gruppeforsikringen er i øvrigt betinget af, at medlemmet ikke er fyldt 65 år. 3. Ikrafttræden Forsikringsdækningen begynder den for medlemmer af en af de i 2 nævnte pensionsordninger eller pensionskasser. 4. Dækning Forsikringen giver kun ret til udbetaling efter denne forsikring, hvis død eller afgørelse om førtidspension m.v., jf. 5 er opstået, påvist og anmeldt i forsikringstiden, jf. dog 15.

3 3 Forsikringssummerne ved død og førtidspension m.v. jf. 5 fastsættes for 1 år ad gangen. 5. Udbetaling Udbetaling ved død Udbetaling af forsikringssum ved død sker til gruppemedlemmets nærmeste pårørende, jf. lov om forsikringsaftaler, med mindre gruppemedlemmet skriftligt har meddelt PenSam andet. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab, medmindre gældende lovgivning er til hinder herfor. Gruppemedlemmet har mulighed for at indsætte en særlig begunstigelse. Særlig begunstigelse skal meddeles skriftligt til PenSam. Forsikringssummen udbetales til den/de begunstigede. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som PenSam Liv forsikringsaktieselskab finder nødvendig. Efterlader gruppemedlemmet sig ingen nærmeste pårørende, og er der ikke indsat særlig begunstigelse, finder der ingen udbetaling sted. Der finder ingen udbetaling sted, hvis karensbestemmelserne i pensionsordningen i PenSam gøres gældende, og gruppemedlemmet ikke har været præmiebetalende frem til dødsfaldet. Udbetaling af gruppesum ved førtidspension Medlemmet har ret til gruppesum ved førtidspension hvis der træffes afgørelse om ret til offentlig førtidspension efter reglerne i lov om social pension den eller senere, eller medlemmet som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom den eller senere, eller der træffes afgørelse om ret til højeste eller mellemste førtidspension fra Færøerne eller Grønland den eller senere. Det er en forudsætning for udbetaling af gruppesum ved førtidspension fra selskabet, at medlemmet har lønophør, og at medlemmet ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om offentlig førtidspension. Forsikringssummen udbetales, hvis gruppemedlemmet efter datoen for optagelse i gruppeforsikringsordningen får ret til PenSam Førtidspension før det fyldte 60. år. Har gruppemedlemmet tidligere modtaget udbetaling af invalidesum ved mellem 1/2 og 2/3 erhvervsevnenedsættelse fra PenSam Forsikring, bliver forsikringssummen fra denne forsikring reduceret med det udbetalte beløb fra PenSam Forsikring. Forsikringssummen udbetales til gruppemedlemmet. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som PenSam Liv finder nødvendig. Gruppesum ved førtidspension udbetales som et engangsbeløb til den 1. i måneden efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

4 4 Fælles bestemmelser Efter udbetaling af gruppesum ved førtidspension opretholdes forsikringsdækningen ved død mod præmiebetaling, jf. 10 og 10 A, mens dækningen gruppesum ved førtidspension ophører. 6. Undtagen risiko Gruppeforsikringen dækker ikke skader, der er en direkte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppeforsikringen. Den ansvarlige minister træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk område dækker gruppeforsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, medmindre gruppemedlemmet eller de pårørende kan bevise, at forsikringsbegivenheden ikke er en følge deraf. 7. Skatte- og afgiftsforhold Præmien kan ikke fratrækkes på årsopgørelsen til skattemyndighederne. Præmien betales via den fradragsberettigede pensionsindbetaling. Præmien indberettes til skattemyndighederne som skattepligtig B-indkomst. Boafgift Forsikringssum ved død er omfattet af de almindelige regler for betaling af boafgift. Eventuel boafgift indeholdes af PenSam før udbetaling. 8. Præmieberegning og præmiebetaling Præmien for gruppeforsikringen fastsættes for 1 kalenderår ad gangen. Præmien fastsættes på baggrund af aldersfordelingen for de omfattede gruppemedlemmer den 1. oktober og PenSam Liv forsikringsaktieselskabs tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet. 9. Bonus Bonus, som er afhængig af skadeforløbet i ordningen, tildeles i henhold til det enhver tid gældende bonusregulativ for gruppeforsikringer i PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Bonusregulativet anmeldes til Finanstilsynet. Bonus kan anvendes fx til nedbringelse af præmien eller forhøjelse af forsikringsdækning. 10. Præmiefritagelse Følgende gruppemedlemmer, som efter 2 er omfattet af gruppeforsikringen, er præmiefritaget: a. gruppemedlemmer, som er omfattet af præmiefri/bidragsfri dækning efter bestemmelserne i pensionskassen b. gruppemedlemmer, som er omfattet af præmiefritagelse/bidragsfritagelse ved sygdom efter bestemmelserne i pensionskassen c. gruppemedlemmer, som er pensioneret i forbindelse med ophør af præmiebetaling, præmiefri dækning eller præmiefritagelse ved sygdom i pensionsordningen i PenSam Liv eller gruppemedlemmer, som er pensioneret i forbindelse med op-

5 5 hør af bidragsbetaling, bidragsfri dækning eller bidragsfritagelse ved sygdom i pensionskassen d. gruppemedlemmer, som betaler en præmie, der er mindre end en minimumspræmie, som fastsættes af PenSam Liv. 10 A. Opretholdt dækning Følgende gruppemedlemmer, som efter 2 er omfattet af gruppeforsikringen, er omfattet af opretholdt dækning: a. gruppemedlemmer, som er omfattet af pensionsordning i PenSam Liv, hvor der træffes afgørelse om offentlig førtidspension m.v., jf. 5 senest 12 måneder efter ophør af præmiebetaling b. gruppemedlemmer, som er omfattet af pensionsordningen i PenSam Liv, og som bliver syge senest 12 måneder efter ophør af pligtmæssig præmie, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk kompensation, og hvor der træffes afgørelse om offentlig førtidspension m.v. jf. 5 senest 5 år efter ophør af præmiebetaling, dog længst til medlemmet fylder 60 år. Gruppemedlemmet er dog ikke omfattet af opretholdt dækning, som beskrevet ovenfor, såfremt gruppemedlemmet har valgt overgang til ny pensionsordning (Fleksion), eller ophører med at betale til fortsættelsesforsikring. 11. Rådighedsforhold Hvis gruppemedlemmet udtræder af gruppeforsikringen, vil forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning. 12. Forsikringsdækningens bortfald Forsikringsdækningen bortfalder i følgende situationer: a. ved gruppeaftalens ophør som følge af opsigelse, jf. 13 om Opsigelse b. med udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 65 år c. straks ved gruppemedlemmets valg af overgang til ny pensionsordning (Fleksion) d. udtræder gruppemedlemmet af pensionsordningen i PenSam, eller ophører bidragsbetaling til PenSam af årsager, der ikke medfører ret til pension, præmiefritagelse ved sygdom, præmiefri dækning, opretholdt dækning eller Pen- Sam Liv fortsættelsesforsikring efter bestemmelserne i pensionsordningen, udtræder gruppemedlemmet af gruppeforsikringen pr. den dato, hvortil der er betalt bidrag til PenSam. Ved udtrædelse af ordningen er gruppemedlemmet berettiget til at tegne en fortsættelsesforsikring uden afgivelse af helbredsoplysninger, efter regler fastsat af PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Forsikringen kan længst løbe til gruppemedlemmets fyldte 65. år. 13. Opsigelse Dækningen tegnes for 1 år ad gangen. Ved en generel opsigelse af gruppeforsikringen har det enkelte gruppemedlem ikke ret til at fortsætte forsikringen.

6 6 14. Ændring af betingelser PenSam Liv forsikringsaktieselskab kan ændre forsikringsbetingelser med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. PenSam kan beslutte at fravige 5 i en periode, således at bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tilkendelse af gruppesum ved førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i forsikringens beregningsgrundlag, hvis: a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelse af offentlig førtidspension. 15. Forældelse Krav mod PenSam forældes efter dansk rets regler om forældelse. Hvis forsikringsdækningen bortfalder i henhold til 13, skal eventuelle krav om udbetaling fremsættes inden 3 måneder efter gruppeforsikringens bortfald. Betingelserne for udbetaling skal være opfyldt, inden gruppemedlemmet udtræder af gruppeordningen. Tilsvarende regler gælder ved ændring af gruppeforsikringen. 16. Skadeanmeldelse Dødsfald og afgørelse om førtidspension m.v., jf. 5 skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til PenSam. 17. Lovvalg Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen. Der tages forbehold for fremtidige lovændringer. 18. Klageadgang Klager i forbindelse med gruppeforsikringsordningen behandles i PenSam Liv som klager vedrørende øvrige ydelser i den pensionsordning, som gruppeforsikringsordningen er tilknyttet. PenSam Liv er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra gruppemedlemmer og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra selskabet. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene.

7 7 19. Betingelsernes ikrafttræden Disse betingelser træder i kraft den og gælder for dødsfald og afgørelse om førtidspension m.v. jf. 5 efter denne dato. PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013 2 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen omfatter kunder, som er optaget

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere