1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3."

Transkript

1 udarbejdet af HAKL juni

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset Virksomhedsstørrelse Tilmeldingstidspunkt Grænseværdimåling Tilfredsstillende kvalitet skoler og kurser Skoler, som leverer tilfredsstillende kvalitet Kurser som fungerer tilfredsstillende Kvalitetsproblemer skoler og kurser Skoler som har kvalitetsproblemer Kurser som har kvalitetsproblemer a Placeringen af kurserne med dårlig respons i forhold til skole b Placeringen af kurserne med dårlig respons i forhold til FKB

3 2 Resume Overordnet set viser den gennemførte tilfredshedsmåling, at HAKL s kurser rammer de behov, der er på den del af arbejdsmarkedet, som HAKL uddannelsesdækker jf. afsnit 3. Kurserne opleves som relevante for både kursister og virksomheder, og kursisterne får mulighed for at anvende det tillærte ved varetagelse af nuværende eller nye arbejdsopgaver efter kursusdeltagelse. Analysen er repræsentativ, da den bygger på tilbagemeldinger fra kursister af de kursister, der har deltaget på et HAKL-kursus i Tilbagemeldingerne fra kursisterne er registreret på 472 af HAKL s 647 kursustitler, og på 89 forskellige skoler/udbydere. 32 % af kursisterne angiver i 2010, at de er ledige mod 25 % året før. Virksomhedsbesvarelserne bygger på tilbagemeldinger fra virksomheder. Kvaliteten på skolerne. På 8 skoler, har kursisterne givet en samlet tilbagemelding på kursusgennemførelsen, der kvalitetsmæssigt ligger over gennemsnittet for den samlede tilbagemelding for hele AMU-området jf. afsnit 5.1. De 8 skoler der ligger over gennemsnittet for hele AMU-området; Viborg Mediecenter Hansenberg Handelsfagskolen Viden Djurs Roskilde Handelsskole, EUC Nordvestsjælland, Handelsskolen Sjælland Syd, Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle Af de 8 skoler er 4 skoler, Medieskolerne i Viborg, Handelsfagskolen, Roskilde Handelsskole og Viden Djurs gengangere fra den tilsvarende analyse, gennemført i På ingen af de skoler, som er godkendt til at udbyde HAKL s kurser, har tilbagemeldingerne fra kursisterne om skolernes samlede kursusgennemførelse, kunne indikere at der er sandsynlighed for kvalitetsproblemer jf afsnit 6.1 Kvaliteten på kurserne. På 110 af de 472 kursustitler på HAKL s område hvor der har været aktivitet, ligger kvalitetsvurderingen over gennemsnittet for den samlede tilbagemelding for hele AMU-området jf. afsnit 5.2. Vurderingen på de 110 kurser bygger på tilbagemeldinger fra kursister. Det er især på kurserne inden for FKB Detailhandel, hvor kursisterne har vurderet, at kvaliteten har været bedre end gennemsnittet jf. afsnit 5.2. På 39 af HAKL s kursustitler viser kursisternes (1.445 kursister) tilbagemelding, at der er stor sandsynlighed for, at der har været kvalitetsproblemer jf. afsnit 6.2. De kursister udgør 0,5% af samlede antal kursister, som har svaret på kvalitetsmålingen ( kursister). 3

4 3 Det generelle billede Den gennemførte tilfredshedsmåling viser, at kvaliteten i leverancen af AMU kurser på HAKL s område ligger marginalt højere, end den samlede tilbagemelding for hele AMU-systemet. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds, og 1 svarer til Meget utilfreds, ligger den generelle tilfredshed med HAKL s kurser på 4,0 (Tilfreds), jf. figur 3.1. Variationen mellem de enkelte FKB er på HAKL s område ligger i spændet mellem et gennemsnit på 3,9 til 4,4. Kursisterne har udtrykt størst tilfredshed med kurser inden for FKB Administration og assistance i tandklinikken, FKB Finansiel rådgivning og forsikring, og FKB Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere. Mindst tilfredse med kurserne er kursisterne, som har gennemført kurser på FKB IKT-administration og vedligeholdelse. Tilfredshedsmålingen viser, at virksomhederne er lige så tilfredse på HAKL s område med leverancen af AMU-kurser, som virksomhederne er på hele AMU-området Virksomhederne har udtrykt størst tilfredshed med kvaliteten af kurser inden for FKB Administration, FKB Detailhandel og FKB Ledelse. Mindst tilfredse er virksomhederne med kurser inden for FKB IKT-administration og -vedligeholdelse 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Der er sket en markant ændring i kursisternes arbejdsmarkedsstatus, som følge af den økonomiske krise Danmark befinder sig i. I 2009 var 75 % af kursisterne i arbejde. Dette tal er nu faldet til 68 %. Kursisternes arbejdsmarkedsstatus kan have en effekt på en række af de spørgsmål, som kursisterne stilles overfor i tilfredshedsmålingen. Fx kan der opstå usikkerhed ved spørgsmålet omkring, hvad kursisterne kan bruge det tillærte til i virksomheden. 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset Ifølge kursisternes udsagn er det i de fleste tilfælde kursisterne selv, der har taget initiativ til at skulle på kursus (43 %). Denne tendens underbygges af, at 22 % af virksomhederne angiver, at 4

5 det var kursisternes eget ønske at komme på kursus. Der er sket en stigning fra 2009 hvor 40 % af kursisterne selv tog initiativ. I 2009 var det i de fleste tilfælde ledelsen, der motiverede kursisterne til at tage på kursus (46 %). Dette tal er faldet til 42 % i Selvom der tegner sig en lille ændring i billede af initiativtageren til kursistens kursusdeltagelse fra tidligere, er det overvejende de samme argumenter virksomheden anvender som begrundelse for kursistens deltagelse. 72 % af virksomhederne (også 72 % i 2009) svarer, at grunden til at medarbejderen deltog på kurset, enten var generel opkvalificering, som led i uddannelsesplanlægning, eller at medarbejderen skulle bestride nye arbejdsopgaver. Uagtet kursisternes og virksomhedernes bevæggrunde for kursusdeltagelse mener både virksomheder og kursister, at de kan bruge det lærte fremover. 70 % af kursisterne mener, at de i meget høj grad eller i høj grad kan bruge det lærte i virksomheden, mens 85 % af virksomhederne mener, at udbyttet af kurset i meget høj grad eller i høj grad svarede til virksomhedens behov. Endvidere svarer 75 % af de adspurgte virksomheder, at medarbejderen/medarbejderne i meget høj grad eller i høj grad har haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset, mens 18 % svarer i nogen grad. Ligesom i 2009, svarede 89 % af kursisterne, at de enten var meget tilfreds eller tilfreds med kursets faglige indhold. 2 % af kursisterne var utilfredse med kursets faglige niveau. Når kursisterne er utilfredse, skyldes det næsten altid, at niveauet på kurset opleves, som for lavt. (79 %). 3.3 Virksomhedsstørrelse 39 % af de virksomheder, der anvender HAKL s kurser, har 250 eller flere ansatte 23 % af virksomhederne har mellem ansatte, og 10 % har mellem ansatte. 3.4 Tilmeldingstidspunkt Det er typisk for kursisterne, at de tilmelder sig i meget god tid inden kursusstart. 74 % af kursisterne har tilmeldt sig senest 5 uger før kursusstart, hvilket betyder, at kursisterne i meget høj grad (50 %) eller i høj grad (33 %) har fået plads på det kursus, de har ønsket på det ønskede tidspunkt. 5

6 4 Grænseværdimåling Den overordnede tilbagemelding viser, at kvaliteten på HAKL s kurser fungerer tilfredsstillende jf. afsnit 3. I de efterfølgende afsnit har sekretariatet ved at indlægge nogle grænseværdier, identificeret de skoler og kurser, hvor kursisterne har vurderet kvaliteten, som enten bedre end gennemsnittet, eller dårligere end gennemsnittet. 5 Tilfredsstillende kvalitet skoler og kurser Kvalitetsmålingsværktøjet giver mulighed for, at analysere på to parametre; kursustitler og skoler. Ved at anvende parameteren Kursustitler er det muligt, at analysere på den enkelte kursustitel, uagtet om kurset har været gennemført på en eller flere skoler. Udsagnet som fremkommer ved denne analyse siger således noget om kursisternes tilfredshed med det specifikke kursus, som kursisten har deltaget på. Det er således kurset indhold, der er i centrum ved denne analyseform. Ved at anvende parameteren Skoler er det muligt at analysere på kursisternes oplevelse af kvaliteten på den enkelte skole, uagtet om skolen har gennemført en eller flere af HAKL s 647 forskellige kursustitler. Udsagnet, som fremkommer ved denne analyse, siger således noget om kursisternes tilfredshed med den specifikke skoles gennemførelsen af kurser. Sekretariatet har valgt, på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds, og 1 svarer til Meget utilfreds, at en gennemsnitlig aktivitet på mindst 3,7 indikere stor sandsynlighed for, at det målte område fungerer tilfredsstillende. Da HAKL, såvel som hele efteruddannelsesområdet, har et gennemsnit på 4,0 (Tilfreds), er det sekretariatets vurdering, at kvalitetsvurderingen af kurser og skoler bør ligge over gennemsnittet for at få særlig opmærksomhed. Derfor har sekretariatet valgt at kigge på både skoler og kurser, som har 4.0 eller derover i samlet tilfredshed. 5.1 Skoler, som leverer tilfredsstillende kvalitet Kursisterne har vurderet, at 63 forskellige skole har gennemført kursusaktiviteten tilfredsstillende, altså mindst 3,7 i gennemsnit. 18 af de 63 skoler har leveret en kursusaktivitet, som vurderes på et niveau, over 4.0. Heraf er de 8 godkendt til HAKL s udbud. 4 af de 8 skoler leverede også i 2009 en kvalitet, som lå højere end gennemsnittet. De skoler, der har leveret en tilfredsstillende kvalitet, og en gennemsnitlig tilfredshed på over 4,0, kan ses i Tabel 5.1, hvor det også fremgår, hvor mange kursister tilbagemeldingerne bygger på. Tabel 5.1 Oversigt over skoler, der leverer en generel høj kvalitet (Godkendt til HAKL s udbud) Skolens navn Antal kursister (samlet karakter) Medieskolerne, Viborg Mediecenter** 125 (4,4) HANSENBERG 46 (4,2) Handelsfagskolen ** (4,2) Viden Djurs** (4,1) Roskilde Handelsskole* (4,1) EUC Nordvestsjælland (4,1) Handelsskolen Sjælland Syd (4,1) Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle (4,1) Skoler markeret med * var også repræsenteret i målingen foretaget i Skoler markeret med ** var også repræsenteret i målingen foretaget i 2008 og Yderligere 10 skoler har gennemført kurser, udviklet af HAKL, som vurderes på et niveau, over 4.0. men de er ikke godkendt til HAKL s udbud, og har derfor enten gennemført kursusaktiviteten på lånt godkendelse, eller gennemført aktiviteten på kurser, udviklet af HAKL, men tilkoblet FKB ere hos andre efteruddannelsesudvalg. 6

7 5.2 Kurser som fungerer tilfredsstillende Kursisterne har vurderet, at kvaliteten på 322 forskellige kursustitler fungerer tilfredsstillende mod 298 i af de 322 kursustitler vurderes af kursisterne på et niveau, over den gennemsnitlige tilfredshed for hele efteruddannelsesområdet. De 110 kursustitler fordeler sig på 16 forskellige FKB ere på HAKL s område jf. Tabel 5.2. Aktiviteten på de enkelte kursustitler varierer meget, fra 35 kursister til kursister. Det er især kursustitler inden for FKB Detailhandlen, Ledelse, og Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion som fungerer tilfredsstillende jf. Tabel 5.2 Tabel 5.2 Oversigt over kurser fordelt på FKB, hvor tilbagemeldingerne har været positiv FKB en navn Antal kursustitler 2768 Detailhandel Ledelse Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Produktion af trykt og digital kommunikation Administration Administrative funktioner i HR Offentlig forvaltning og sagsbehandling Praktisk kirketjeneste Fælleskataloger Administration og assistance i tandklinikken Turist og rejse Administration i sundhedssektoren Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og 2 efterforskning 2790 Handel og logistik Viden- og forretningsservice IKT-administration og -vedligeholdelse 2 Den højeste score, et HAKL-kursus har opnået, er 4,5 ud af 5. På HAKL s område har 1 kursus opnået 4,5 i gennemsnitkarakter. Det drejer sig om: Personligt salg i rejsebranchen (36 kursister) 8 kurser har opnået 4,4 i gennemsnitskarakter. Det drejer sig om: Den professionelle betjening af kirkens brugere (40 kursister) Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (36 kursister) Profylakse fjernelse af hårde tandbelægninger (62 kursister) Brug og vedligeholdelse af håndinstrumenter (55 kursister) Driftsikring af detailhandlen (61 kursister) Profylakse gingivitis og parodontitis (59 kursister) Events i detailhandlen (169 kursister) 6 Kvalitetsproblemer skoler og kurser Sekretariatet har valgt, på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds, og 1 svarer til Meget utilfreds, at en gennemsnitlig aktivitet på højst 3,4 indikere stor sandsynlighed for, at det målte område fungerer utilfredsstillende. Selvom der er gjort en del ud af kvalitetsproblemerne, viser analysen også, at det er 6 % af kursustitlerne, og sammenlagt kursister, som udgør denne del af analysen. For at sætte det i 7

8 perspektiv skal de kursister holdes op i mod de kursister, som har deltaget i analysen. 6.1 Skoler som har kvalitetsproblemer På ingen af HAKL s skoler, har tilbagemeldingerne fra kursisterne om skolernes samlede kursusgennemførelse indikeret at der er sandsynlighed for kvalitetsproblemer. Det er et fald i forhold til 2009, hvor kursisterne tilbagemeldinger på 3 skoler, indikerede stor sandsynlighed for, at det målte område fungerer utilfredsstillende. 6.2 Kurser som har kvalitetsproblemer Kursisterne tilbagemeldinger i 2010 viser, at der på 39 forskellige kursustitler er stor sandsynlighed for kvalitetsproblemer. Det er en stigning i forhold til 2009, hvor der på 26 forskellige kursustitler er stor sandsynlighed for kvalitetsproblemer. HAKL-sekretariatet har valgt at kigge nærmere på disse kurser for at se, om der er sammenhæng mellem de dårlige oplevelser, kursisterne har haft i forhold til FKB, mål eller skoler. De 39 forskellige kursustitler, hvor der er stor sandsynlighed for kvalitetsproblemer, bygger på tilbagemeldinger fra i alt kursister. Konkret i forhold til de 39 kursustitler bygger de på tilbagemeldinger fra mellem 1 til 290 personer på de enkelte kursustitler, som har fået en vurdering, der giver anledning til at kigge på kvaliteten af skolens gennemførelse af kurserne. På 28 af 39 kurser er aktiviteten meget lille mellem 1 og 27 kursister. Det gør det meget svært, at sige noget konkret om, hvorledes kvaliteten kan højnes, fordi det enkelte udsagn fra den enkelte kursist får meget stor vægt. Tabel 6.2 Oversigt over kurser, som har fået dårlig respons fordelt på FKB Titel på kursus/fkb Antal tilbagemeldinger fra kursister (ud af)* Skoler, hvor der er stor sandsynlighed for kvalitetsproblemer på kursustitlen 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling Digital forvaltning 64 (64) Handelsskolen København Nord Budget i offentlige organisationer 17 (27) Niels Brock 2237 Administration i sundhedssektoren Arbejdet med recepter, attester og registre 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Digital efterbehandling/ videofilformater og workfl 70 (87) Handelsskolen København Nord 7 (7) Københavns Tekniske Skole Målgruppe og budskab Grafisk 8 (18) Københavns Tekniske Skole design Non-lineær post-production 6 (6) Københavns Tekniske Skole Udarbejdelse af visuelle eff.tv/digital 10 (10) Københavns Tekniske Skole efterbehandling 2619 Viden- og forretningsservice Økonomistyring i virksomheder 119 (144) Selandia Center for Erhvervsuddannelser, Køge Handelsskole, Planlægning af systematisk 108 (165) Vejle Handelsskole og VUC, informationsindsamling Behandling af ejendomshandler bolig 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC Behandling af insolvensskifte 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC Behandling af lejesager bolig 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC Behandling af selskabsretslige 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC dokumenter Bliv klar som vikar 10 (32) Handelsskolen Sjælland Syd Effektmåling af 22 (29) Tietgenskolen markedsføringsindsatsen Opløsning af ægteskab og 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC 8

9 samlivsforhold Skatteberegning for selskaber og fonde 12 (12) Svendborg Erhvervsskole Udarbejdelse af ægtepagter og 8 (8) Vejle Handelsskole og VUC testamenter 2623 Ledelse Planlægning af logistikfunktionen i ledelse* 56 (56) CPH WEST Uddannelsescenter København Vest 2673 Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterfor Kriminalpræventiv pædagogisk 9 (17) Niels Brock formidling Retshåndhævelse i forhold til unge 14 (14) Niels Brock 2676 Praktisk kirketjeneste Verificering ved navneændring 18 (18) AMU-Fyn Kortsalg, indkøb m.v. i kirken 5 (5) AMU-Fyn 2768 Detailhandel Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 31 (33) Tietgenskolen, 2789 Turist og rejse Udvikling af oplevelsesprodukter* 10 (14) IBC International Business College 2790 Handel og logistik Effektiv indkøb i handelsvirksomheder 16 (16) Business College Syd Mommark HkS- Sønderborg HS 2791 Administration Møde- og konferencetilrettelæggelse 48 (82) Tietgenskolen, Betalinger til leverandører vha.et ERP 40 (57) Vejle Handelsskole VUC system Anvendelse af databaseprogrammets data Anvendelse af regneark til statistik 1(1) Viden Djurs 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation Brug af 3-kniv ifm. Bogproduktion* 4 (4) Københavns Tekniske Skole 290 (372) Tietgenskolen, Handelsskolen Minerva, Vejle Handelsskole og VUC Brug af klæbebinder ifm. 4(4) Københavns Tekniske Skole Bogproduktion* Brug af medier i digitale 20 (28) Københavns Tekniske Skole kommunikations produkter Farvestyring spektrofotometrisk 17 (17) Københavns Tekniske Skole opmåling Håndtering af trykkeriets materialer* 7 (7) Københavns Tekniske Skole Install. Af testmiljø til udv. Af dynamisk 5 (5) Københavns Tekniske Skole webside Kvalitetskontrol i trykkeriet 7 (7) Københavns Tekniske Skole 2796 IKT- administration og vedligeholdelse Applikationsudvikling i databaseprogram Superbrug. Funkt. V.serveringstal. og konfiguration 12 (22) CPH West Uddannelsescenter København Vest 17 (17) Aalborg Handelsskole * kurser som også i 2009 oplevede dårlig kvalitet (NB) I det tilfælde, at tallet i parentesen er højere end det første tal, betyder det, at en eller flere skoler, har kunnet gennemføre det pågældende kursus i en fornuftig kvalitet. 6.2.a Placeringen af kurserne med dårlig respons i forhold til skole Med udgangspunkt i tabel 6.2 Oversigt over kurser med kvalitetsproblemer har HAKL-sekretariatet identificeret 16 forskellige skoler, der har præsteret dårlige resultater på de kurser, de har afholdt. Skolerne optræder samlet set 42 gange, fordi de 16 skoler kan optræde på flere kursustitler. Af de 16 skoler har 2 skole skilt sig ud, Københavns Tekniske Skole, ved at være nævnt på 11 forskellige kursustitler og Vejle Handelsskole og VUC, ved at være nævnt på 9 forskellige kursustitler. Fælles for tilbagemeldingerne fra Københavns Tekniske Skole er, at der er tale om 9

10 tilbagemeldinger fra 4 til 20 deltagere, mens Vejle Handelsskole og VUC bygger tilbagemeldingerne på, mellem 8 og 108 deltagere. Det er sekretariatets indstilling, at der tages kontakt til skolerne for en uddybende forklaring på situationen. For de øvrige skoler tegner der sig et billede af, at kvalitetsvurderingen bygger på meget få tilbagemeldinger, og derfor er det sekretariatets indstilling, at kvalitetsvurderingen blot tages til efterretning. 6.2.b Placeringen af kurserne med dårlig respons i forhold til FKB Aktiviteten er placeret på 12 forskellige FKB er. 11 af de 39 kursustitler, hvor der er stor sandsynlighed for kvalitetsproblemer, findes under FKB 2619 Viden og forretningsservice, jf. tabel 6.2. FKB Viden og forretningsservice havde ved sidste års måling 1 problemkursus ud af 28. Det er sekretariatets indstilling, at der tages kontakt til de 6 skoler, som har gennemført aktiviteten på de pågældende kurser, for en uddybende forklaring på situationen, med henblik på at få klarlagt om der er behov for at HAKL eventuelt foretage revision af kurserne. Særlig opmærksom bør knyttes til kurset Økonomistyring i virksomheder, hvor 2 skoler har gennemført kurset med en dårlig feedback fra kursisterne. Der har været afholdt aktivitet på en tredje skole, hvor aktiviteten på samme kursus er blevet vurderet som tilfredsstillende. (119/144). FKB 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation har 7 problemkurser jf. tabel 6.2, ud af 39 kursustitler. FKB Produktion af trykt og digital kommunikation var ved sidste og forrige års måling det områder med flest problemkurser Referencegruppens indstilling ved den lejlighed var, at problemstillingen skulle have særlig opmærksomhed ved revision af kurserne i HAKL har netop gennemført revision af hovedparten af kurserne på FKB en, som nu afventer endelig godkendelse i Undervisningsministeriet. I revisionsarbejdet indgik også den nævnte problemstilling, hvilket blandt andet har medført, at kurset Håndtering af trykkeriets materiale nedlægges. Ud over FKB Viden og forretningsservice og FKB Produktion af trykt og digital kommunikation, vurderer sekretariatet, at der ikke er sammenhæng mellem FKB og kurserne med dårlig respons. 10

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2015 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, ledelse, finans, det statslige område, samt medie & kommunikation.

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af AMU. New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU.

Evaluering af AMU. New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU. Evaluering af AMU New Insight bidrag til EVA s evaluering af AMU. Belysning af efteruddannelsesudvalgenes og lokale uddannelsesudvalgs arbejde samt deltagernes erfaringer med AMU Maj 2007 Forfatter: ma

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Forfatter: HS Sidst gemt: 10-10-2006 14:06 Sidst udskrevet: 01-11-2006 13:58 Q:\Projekt\0195-06 SUS vagt\rapport\rapport_grundlæggende

Læs mere

Kerteminde. - Afsluttende evaluering af EGF-Lindø projektets pulje 2 (december 2013)

Kerteminde. - Afsluttende evaluering af EGF-Lindø projektets pulje 2 (december 2013) Globaliseringsindsatsen Kerteminde 214 i Odense og - Afsluttende evaluering af EGF-Lindø projektets pulje 2 (december 213) Indhold 1. BAGGRUND OG INDLEDNING... 2 2. RESULTATER, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVERING...

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser 2015 Evaluering af praktikcentre del 1 2015 Danmarks

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet mv.

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere