INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11"

Transkript

1 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen Pv10216 Julie Pind Pv10220 Janni Ulrik Nielsen Pv10215 Sofie Christine Faro Pv10203

2 Underskrift Bachelor 7. Semester Titel: Inklusion gennem pædagogisk idræt Uddannelsessted Professionshøjskolen University College Nordjylland Hobrovej 85, 9000 Aalborg Sofie Christine Faro Julie Pind Jeanette Stokholm Nielsen Janni Ulrik Nielsen

3 Indholdsfortegnelse Indledning(fælles)... 1 Problemfelt(fælles)... 1 Samfundsniveau(fælles)... 1 Institutionsniveau(fælles)... 4 Individniveau(fælles)... 6 Problemformulering(fælles)... 8 Metode(fælles)... 8 Videnskabeligmetode(fælles)... 8 Menneskesyn(fælles) Metode til opbygning af bachelorprojektet(fælles) Undersøgelsesspørgsmål 1(fælles) Undersøgelsesspørgsmål 2(fælles) Undersøgelsesspørgsmål 3(fælles) Undersøgelsesspørgsmål 4(fælles) Kvalitative interviews(fælles) Teoribearbejdelse Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1(Janni) Institutionskultur og kulturforståelse(janni) Habitus og Doxa(Janni) Inklusion(Janni) Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2(Sofie) Barnets udvikling(sofie) Relationer til jævnaldrende(sofie) Den pædagogiske relationsbetydning(sofie) Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3(Jeanette) Kroppens betydning(jeanette) Legens betydning(jeanette) Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 4(Julie) Pædagogisk idræt(julie)... 34

4 Konklusion(fælles) Perspektivering(fælles) Litteraturliste Bøger Artikler Internetsider Andet Bilag 1 Interviewundersøgelse Bilag 2 Interview... 54

5 Indledning Dette bachelorprojekt vil omhandle børnehavebørn i alderen 5-6 år. Som pædagoger er vi meget optaget af, hvordan vi i samarbejde med børnehavebørn kan skabe en kultur, som giver mulighed for inklusion og relationsdannelse. Hertil finder vi det interessant, at tage udgangspunkt i leg og bevægelse, da dette giver gode muligheder for, at skabe fælles oplevelser der er medvirkende til, at barnet føler sig som en del af et fællesskab og dermed inkluderet. 1 Vi har valgt målgruppen 5-6 år, da barnet i denne alder begynder, at bevæge sig væk fra den egocentriske tænkning, som tidligere har været kendetegnet for dets forståelse af verdenen. Barnet begynder nu, at kunne sætte sig ind i andre børns oplevelsesverden, og kan dermed forstå, hvordan det føles, at blive ekskluderet fra et fællesskab. 2 Problemfelt Problemfeltet tager udgangspunkt i Sven Mørchs 3 handlingsteori, der er kendetegnet ved tre overordnede niveauer: Samfundsmæssige betingelser, handlinger i sociale kontekster og individuelle betingelser. 4 Problemfeltet vil derfor blive opdelt i tre afsnit, henholdsvis: Samfundsniveau, institutionsniveau og individniveau. Dette har til formål at gøre problemfeltet overskueligt, samt at klargøre problemet indenfor hvert enkelt niveau. Samfundsniveau I Danmark har vi et moderne velfærdssamfund, som skal sikre, at alle mennesker har mulighed for, at opnå idealet om at leve et godt liv. 5 Ifølge sociolog Anthony Giddens er det moderne samfund præget af traditionsopløsning, individualisering og en tro på fornuft, rationalitet og viden. Det enkelte menneske må i højere grad selv tage ansvar for, at forme sit eget liv. 6 Det er derfor det enkelte individs opgave, at gøre sig selv valgbar og attraktiv for andre gennem opnåelse af anerkendte sociale kompetencer. Men når disse relationer er kendetegnet ved individuelle tilvalg, opstår der også nogle fravalg. Dette kan betyde, at nogle mennesker vil opleve, at de ofte bliver 1 Skjøth, M. (2009) s Schaffer, H.R. (2005) s Lektor i filosofi 4 Mørch, S. (1993) s Mikkelsen P. og Holm-Larsen S. (2007) s Held. F og Olsen F.B. (2008) s Side 1 af 63

6 valgt fra, blandt andet ud fra samfundets normalitetsforståelse. Dette kan skyldes, at de ikke har tilegnet sig de rette kompetencer, som forventes for at kunne indgå i en relation. 7 Giddens påpeger, at det ikke er alle mennesker, som kan opfylde de særlige kriterier, som forventes af samfundet, hvilket kan resulterer i eksklusion. 8 Eksklusion af samfundet ses som en trussel, da det går ind og berører menneskets mulighed for, at udvikle kompetencer der forbindes med samfundets normalitetsforståelse. 9 Lektor og cand. i pædagogik Bent Madsen definerer begrebet eksklusion således, eksklusion er udelukkelse fra arenaer, hvor barnet burde deltage for at udvikle sig. Dette kan have to betydninger: at holde nogen udenfor, som allerede er udenfor, eller støde nogen ud, som før har været indenfor. 10 Det kan bekymre os, at børn i 5-6 års alderen skal være i stand til, at gøre sig valgbare for sine omgivelser. Endvidere at samme omgivelser kan ekskludere dem, hvis de ikke mener det enkelte individ har noget at byde ind med, eller ikke lever op til normalitetsforståelsen. Hvordan skal det enkelte individ kunne tillære sig de fornødne kompetencer for, at kunne begå sig i de forskellige arenaer, når det er de pågældende arenaer der ekskluderer det? Vil de der falder udenfor normalitetsforståelsen ikke være dem, der har allermest brug for, at være en del af fællesskabet? Endvidere har danskernes levevis taget den udvikling, at den fysiske aktive krop er blevet et symbol på en sund livsstil. 11 Idealet om den perfekte krop og måden at opnå den på, fastsættes i nutiden ikke af fagligt lægevidenskab, men i langt højere grad af populære medieres fortolkning af videnskab sammenholdt med skønhedsidealet. 12 Jeg er min krop og den fortæller, hvem jeg er. 13 Dette gør kroppen til en risikofyldt handelsvare, og et formbart objekt med høj værdi som socialt symbol. Kroppen er en arena for individuel iscenesættelse og et udtryk for egen identitet. 14 Det bekymrer os, at kroppen har fået så stor en påvirkning for vores identitet, og derved også vores selvopfattelse og andres opfattelse af os. Den forkerte krop kan derfor føre til yderligere eksklusion, hvis den ikke lever op til nutidens idealer. Vi ser det f.eks. på arbejdsmarkedet, hvor 7 Madsen, B. (2005) s Juul, S. (1996) s Madsen, B. (2005) s Ibid. s Eichberg, H. og Hansen, J. og Jørgensen, P. (2010) s Hansen, B.L. (2002) 13 Moser, T. og Herskind, M. (2004) s Moser, T. og Mortensen, I.M. (2009) s. 9 Side 2 af 63

7 man på områder ekskluderer overvægtige. Også i de tidlige barndomsår ser vi eksempler på, at nogle børn grundet deres vægt kan være forhindret i, at deltage i leg og idræt og derved blive ekskluderet fra fællesskabet. Vi undrer os over hvorfor der i dag ligges så stor vægt på det ydre, når det kommer til børnenes identitet.? Er det ikke det indre der fortæller og udtrykker, hvem vi er? Er vi i dag med til, at lære den nye generation, at tænke overfladisk? At tro man kender hinanden blot ved et enkelt blik? Derimod definerer Madsen inklusions begrebet således: at medregne, at indbefatte nogen, at omfatte det hele. 15 Dette beskriver den proces individet er en del af, når der skabes en kultur, hvor barnet har mulighed for, at tilhøre og bidrage til et fællesskab. 16 Hertil fortæller Madsen, at man gennem nyere forskning har fundet ud af, at jo tidligere barnet kan gøres til deltager og gives en oplevelse af at blive mødt, jo bedre vil barnets potentialer komme til at udfolde sig. 17 Men hvad vil det sige at være deltager? Og hvad er det helt konkret barnet skal kunne bidrage med til et fællesskab, og hvordan finder barnet ud af dette? Brudlinjen mellem social afvigelse og normalitet er, at finde i hverdagens situationer, og skaber dilemmaer når grænsen mellem det normale og unormale skal trækkes i praksis. 18 Den grænsedragning, som pædagoger foretager i forhold til ovenstående, har en stor betydning for det enkelte barn og dets familie. Pædagogen har her magten til, at karakterisere barnet som normal eller afvigende og samfundsmæssigt har grænsesociale problemer, og hvordan pædagoger griber ind over for dette. 19 Hvis pædagogen finder barnet afvigende, kan dette medføre segregation. Hertil ses også en økonomisk dimission i forhold til at segregere barnet. I en undersøgelse, som Børn&Unge har foretaget blandt BUPL's medlemmer, svarer 32 pædagoger, at inklusionsbegrebet er indført for, at opnå kommunale besparelser. 20 Grundlaget herfor er, at der ikke følger tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer med ud i institutionerne, hvilket kan medføre at inklusionsindsatsen ikke virker optimalt. 21 Analysefirmaet Epinion gennemførte en undersøgelse 15 Madsen, B. (2005) s Pedersen C. (2009) s Haugaard, A. (2011) s Schou, C. og Pedersen C. (2008) s Ibid. s Jensen, V.B. (2010) 21 Ibid. Side 3 af 63

8 over kommunernes prioriteringer. Undersøgelsen viste, at 88 % af kommunale chefer i år 2011 havde igangsat initiativer, som understøtter inklusionsindsatsen. Heraf var der kun 54 % der mente, at der var sendt ressourcer med i form af omprioriteringer, øget tildelinger eller puljemidler. Næsten 50 % af kommunerne, som havde igangsat inklusionsindsatser i år 2012 forventede, at pædagogerne løste opgaven uden øgede ressourcer. 22 Endvidere fortæller Madsen, at man har flyttet midler over i specialområdet for at dække det store behov, og med inklusionsbegrebet prøver man at flytte midlerne tilbage igen, fordi der nu mangler ressourcer til at inkludere på normal området. Alle eksperter sidder i specialmiljøerne, og så står der to pædagoger i børnehaven med 20 børn, der har vidt forskellige behov, og pædagogerne har hverken viden eller ressourcer til at magte inklusionsopgaven. 23 Hertil hævder Madsen også, at hvis inklusion bliver drevet frem af rene økonomiske interesser, vil det være en katastrofe og føre til øget eksklusion. 24 Der kan udover manglende økonomiske ressourcer også forekomme ringe normeringer og manglende uddannelse. 25 Vi finder det bekymrende, at kommunerne ikke sender flere ressourcer ud til institutionerne, når man i dag har så stor fokus på inklusion og hertil også vigtigheden heraf. Institutionsniveau Daginstitutionerne er underlagt dagtilbudsloven 26, og ifølge den har pædagogen til opgave, at undgå at ekskludere nogle fra fællesskabet og forebygge den negative sociale arv. I Dagtilbudsloven 1 stk. 3 står der følgende: forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 27 Negativ social arv betyder, at børn bliver bærer af forældrenes belastende livsomstændigheder og reaktionsmønstre Bupl; Inklusion og forebyggelse Budskaber, forslag og viden 23 Haugaard, A. (2011) s Ibid. s Jensen, V.B. (2010) 26 Retsinformation: Dagtilbudsloven 27 Ibid. 28 Halse, J.A. (2007) Side 4 af 63

9 Fra tidligere ved vi, at mange af institutionerne og pædagogerne har mangel på ressourcer i forhold til inklusionssatsen. Men er der andre måder pædagogen kan tilegne sig de fornødne kompetencer på i forhold til, at arbejde med inklusion? Og hvorfor findes der i sidste ende ikke penge til inklusionsarbejdet i kommunerne, når der vælges at have større fokus på inklusion, som et led i den forebyggende indsats? Institutionerne danner rammerne for store kulturmøder. Udfordringen for pædagogerne ligger i, at skabe fællesskaber og pædagogiske miljøer, der kan rumme en høj grad af forskellighed og imødekomme mange forskellige behov samtidigt. Dette kræver etablering af andre former for fællesskaber, hvor det her skal være fællesskaber som er foranderlige, dynamiske og fleksible. Hvis pædagogerne ikke opnår tilstrækkelig viden omkring det, at kunne inkludere barnet i fællesskaber, kan pædagogernes arbejdsmetoder hurtigt blive præget af institutionens doxa. Denne holdning kan medføre, at pædagogerne ikke forholder sig til inklusion, og barnet kan dermed blive ekskluderet fra fællesskabet. 29 Dette sætter krav til pædagogerne, om at kunne skelne mellem professionel, personlig og privat. Hvordan etableres disse pædagogiske miljøer, som kan rumme en høj grad af forskellighed, hvis ikke pædagogerne har de fornødne kompetencer? Hvad skal der til for at imødekomme de mange forskellige behov i en institution? Vi finder det bekymrende, at nogle pædagoger finder det lettere at følge doxa. Endvidere sætter det store krav til pædagogernes evne til, at kunne reflektere over egen og stedets praksis. Siden 2004 har institutionerne skulle udarbejde pædagogiske læreplaner, som er et pædagogisk arbejdsredskab til, at kunne dokumentere, at der arbejdes med børnenes læring og udvikling. Hertil er der et krav om, at læreplanerne skal indeholde seks hovedtemaer, hvilke er: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. 30 En undersøgelse, som bevægelsesog motorikkonsulent Anne Brodersen og professor Bente Pedersen har udarbejdet, viser at børn bevæger sig for lidt. Her tilføjer Natur- og Motorikvejleder Mads Brodersen, at bevægelse er vigtigt for barnets udvikling. Derfor er det også vigtigt, at institutionerne gør noget ved 29 Schou, C. og Pedersen, C. (2008) s Struve, K. (2009) s. 19 Side 5 af 63

10 bevægelses- og sundhedsdelen for, at opfylde læreplanernes krav. En af grundene til at børnene ikke bevæger sig nok kan være pga. de fysiske rammer. Hvis rammerne ikke giver mulighed for kropslige udfoldelser, bliver barnet ikke fysisk træt, men kun mentalt, og det kan hermed få svære ved at udvikle sig. 31 Hvorfor laver man ikke institutionerne således, at barnet har flere muligheder for at bevæge sig? Er økonomi endnu engang det der forhindrer nytænkning? Eller er det pædagogerne der hverken ser eller forstår, at udnytte de muligheder der er? Ser man i institutionen ikke de muligheder der foreligger for øvrige kompetenceudvikling gennem bevægelse og leg? Individniveau Den tyske sociolog Axel Honneth beskriver det gode liv, og hertil belyser han vigtigheden af relationer til andre mennesker. Han beskriver det gode liv ud fra hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse for at opnå følelsen af ligeværd. Behovet for at føle sig som en del af et fællesskab, er for alle mennesker meget vigtigt. Uanset hvem vi er og uanset hvor og hvordan vores livsstil leves, har vi alle behov for at blive set og anerkendt i forskellige mængder og sammenhænge. 32 Endvidere lyder WHO sundhedsdefinition således; Sundhed er en tilstand af total fysisk, mentalt og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed 33 Ifølge denne definition kan sundhed forstås som mere end værende fysisk, men også mentalt og socialt. Forstået på den måde, at man er i besiddelse af socialt velvære, når man indgår i positive sociale relationer. Derfor har inklusion betydning for barnets generelle trivsel. 34 Relationer til jævnaldrende er med til, at udvikle barnet socialt og intellektuelt. Det sociale aspekt handler om barnets udvikling af dets identitet. I barnets første leveår er relationerne til forældrene med til, at udvikle barnets identitet, hvorefter relationerne til jævnaldrende får større betydning. Har barnet gode relationer til andre børn, vil barnet i de fleste tilfælde føle sig vellidt og accepteret, hvilket giver gode forudsætninger for, at skabe et positivt selvbillede. 35 Bevægelse og en aktiv hverdag i samspil med andre, har ligeledes stor betydning for barnets udvikling. Det gælder på det 31 Jensen, V.B. (2011) 32 Nørgaard, B. (2005) s Jensen, B.B. (2009) s Jacobsen, C. (2005) s Schaffer, H.R. (2005) s. 153 Side 6 af 63

11 motoriske, det kognitive, det sproglige, det sociale og det følelsesmæssige område. 36 Kropslige udfoldelser er en central del af barnets liv, og de erfaringer barnet erfarer med kroppen er med til, at skabe dets identitet og selvopfattelse. Relationer til andre kan bl.a. skabes gennem leg og spil, hvor den kropslige dimension har en meget stor rolle. 37 Når nu fællesskab og inklusion er så vigtigt for barnet, hvordan kan pædagoger så hjælpe børnene med, at udvikle et positivt syn på hinandens forskelligheder? Og med kroppen i centrum, vil nogen børn så ikke blive særligt udstillet? Et norsk forskningsprojekt lavet af den norske sociolog Borgunn Ytterhus viste, at børn og pædagoger kategoriserede anderledes børn forskelligt. Pædagogerne forbandt det, at være anderledes med børn med særlige behov, udsatte børn og børn med en diagnose. Derfor blev pædagogernes ressourcer benyttet hos disse børn. Børnene i projektet kategoriserede i stedet ud fra de erfaringer de havde fået gennem dagligdagen med andre børn. Hertil skriver Madsen: Disse kategorier går helt på tværs af, om børnene er bevægelseshæmmede, udviklingshæmmede, adfærdsvanskelige eller af anden etnisk oprindelse. 38 Når børnene kalder andre børn mærkelige, er det f.eks. fordi disse børn fremstår som uforståelige. Det kan være børn der ikke kender de gense normer i legen eller er destruktive. Her bliver ofte tilføjet en ekstra kategori til de mærkelige børn, som f.eks. mærkelige og dumme eller mærkelig og langsomme. Hvor de dumme børn er dem som slår og ødelægger legen, og de langsomme børn er dem der får legen til at gå i stå. Madsen mener, at det er disse børn der har større vanskeligheder ved, at blive inkluderet i børnegruppen end børn med nedsat funktionsevne. Forskningen viste også, at den synlige anderledeshed nødvendigvis ikke blev et kriterium for eksklusion af børn med disse problematikker. Tværtimod kvalificerede det børnenes leg med hinanden. F.eks. tog børnene hensyn til et barn i kørestol, og var kreative i forhold til at få kørestolsbruger inkluderet i legen. 39 Ifølge Madsen danner børn selv hierarki i børneflokken og dette er med til, at de mærkelige børn bliver mere sårbare. I forhold til dette mener Madsen, at pædagogerne ikke er nok opmærksomme på dette. 40 Vi finder det bekymrende, hvordan hierarkierne kan skabe eksklusion i nogle børnegrupper, og hvordan pædagoger kan undgå at på øje på eksklusionen? 36 Sandholm, G. og Sørensen, H.V. (2009) s Stelter, R. (1999) s Madsen, B. (2005) s Ibid. s Ibid. s. 245 Side 7 af 63

12 I henhold til overnævnte problemstillinger kan vi kort opsummere, at der ikke følger nok ressourcer med ud i institutionerne, hvilket medfører at inklusionsindsatsen ikke virker optimalt. Undersøgelser fra Børn&Unge har vist, at inklusionsindsatsen kun er blevet indført på grund af, at kommunerne skal spare penge. Nyere forskning har vist, at inklusion har en positiv indvirkning på barnet, da det er med til, at give det en oplevelse af, at det bliver mødt og at der er nogle der vil det. Hvis barnet ikke oplever at være en del af et fællesskab, kan dette skyldes at barnet ikke lever op til samfundets normalitetsforståelse. Eksklusion kan medføre, at barnet ikke opnår relationer med andre, som er vigtige for, at barnet kan udvikle sig socialt og intellektuelt. En måde at opnå sociale relationer kan være gennem leg og bevægelse. Efter denne belysning af ovennævnt viden og problemstillinger, sidder vi tilbage med en undren, som har ledt os frem til følgende problemformulering. Problemformulering Hvordan kan pædagoger i samarbejde med børnehavebørn skabe en kultur, som giver mulighed for inklusion og relationer med leg og bevægelse som praksisfelt? Metode Videnskabeligmetode Gennem vores bachelorprojekt, vil vi tage udgangspunkt i den hermeneutiske tilgang, hvor vi ønsker at opnå viden og forståelse af pædagogens handlinger og intentioner. 41 Dette skal ses i forbindelse med, hvordan pædagoger i samarbejde med børnehavebørn kan skabe en kultur, som giver mulighed for inklusion og relationsdannelse med leg og bevægelse som praksisfelt. Her vil vi forholde os kritisk og analytisk til vores fire undersøgelsesspørgsmål som lyder: Hvordan forstås kultur og hvordan skabes en inkluderende kultur?, Hvilken betydning har 41 Thornquist, E. (2006) s. 159 Side 8 af 63

13 relationer for den inkluderende kultur?, Hvilken betydning har leg og bevægelse i forhold til, at skabe en inkluderende kultur? og Hvilke pædagogiske metoder vil være relevante at bruge i forhold til at skabe en inkluderende kultur gennem kroppen? I hermeneutikken beskæftiger man sig med, hvad forståelse er og drøfter problemer der er knyttet til vilkårene for forståelse og fortolkning, og til hvordan vi opnår frugtbare og gyldige fortolkninger. 42 Vi kan hermed sige at når der opstår en undring over en problemstilling, skal vi overveje, hvad der kan ligge til grund herfor og derefter fortolke det. Hermeneutikken kan hjælpe os med, at forstå hvordan vi forstår, og hvordan vi tillægger verdenen mening. For at vi kan få en forståelse af, hvad der ligger til grund for den givne problemstilling er vi nødsaget til, at have en forforståelse heraf. 43 Hermeneutikken tager udgangspunkt i, at mennesket er subjektet og det er menneskets udtryk som er objektet. 44 Endvidere vil vi benytte den fænomenologiske indgangsvinkel som en metode til, at sikre en åben og fordomsfri undersøgelsespraksis. Overordnet er fænomenologi læren om det, der kommer til syne og viser sig. 45 Hertil opfattes sociale fænomener ud fra individets egne perspektiver og oplevelsesverden. 46 Hermed kan vi ud fra vores interview finde ud af, hvordan den pædagogiske hverdag fungerer i praksis, samt hvordan informantens habitus udspiller sig. Alle mennesker har forskellige livsverdener, hvilket kan forklare, hvorfor fænomener forstås forskelligt. 47 Herudfra vil vi lade os inspirere af filosoffen Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologiske tænkning, som er en videreudvikling af fænomenologien. Denne kan være med til, at give os en forståelse og et indblik i det enkelte individs livsverden og handlemåde. Metoden vil være med til, at give os en forståelse af, at kroppen er en erkendende krop, hvor kropserfaringer kan være med til at skabe meningsfuldhed Thornquist, E. (2006) s Ibid. 44 Hyldgaard, K. (2006) s Thornquist, E. (2006) s Ibid. s Kvale, S. (1994) s Olesen, S.G. og Pedersen, P.M. (2010) s Side 9 af 63

14 Menneskesyn Menneskesyn vidner om vores forestilling om, hvad det vil sige at være menneske. Hvis man stiller spørgsmål om hvad et menneske er, så vil svaret danne grundlag for vores forklaring på, hvorfor mennesket handler som det gør, og hvilke potentialer det har for at handle anderledes. Man kan have tendens til at tro, at ens menneskesyn er det samme igennem hele livet, men dette er ikke tilfældet. Ens menneskesyn forandrer sig gennem livet og det er derfor vigtigt, at man tænker over, at vi alle kan have forskellige måder at anskue hinanden og verdenen på, og at vi nødvendigvis ikke er begrænset til et bestemt menneskesyn. 49 Det pædagogiske grundsyn og de holdninger vi har, bliver ofte dannet ud fra de erfaringer vi har erhvervet os gennem uddannelse, praktikker, studie jobs og opvækst. Dette vil ofte komme til udtryk i vores arbejde som pædagog, og derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om vores eget menneskesyn. 50 Vores bachelorprojekt kommer til at bære præg af vores dialektiske-materialistiske menneskesyn, hvor mennesket betragtes, som et handlende og skabende objekt. Vi kan hermed sige, at mennesket bliver påvirket af omgivelserne, dvs. det samfund, miljø og den kultur, vi er en del af. Samtidig påvirker individet også samfundet og den kultur det måtte befinde sig i. Vi er af den overbevisning, at alle mennesker er afhængige og bliver påvirket af samspillet med andre, og at vi som mennesker bliver født som et socialt fungerende individ. 51 Metode til opbygning af bachelorprojektet Til at besvare vores problemformulering vil vi anvende en problemorienteret 52 og videnskabsteoretisk tilgang gennem vores bachelorprojekt. Vores bachelorprojekt vil blive bygget op omkring fire undersøgelsesspørgsmål og en analyse af vores kvalitative interview. De fire undersøgelsesspørgsmål, vil vi benytte som styringsredskab gennem bachelorprojektet, for at få et konkret og struktureret bachelorprojekt. Til at få indblik i den pædagogiske praksis vil vi benytte os af et kvalitativt interview. Interviewet vil vi foretage af en pædagog i en normalinstitution. Vi vil 49 Hammerlin, Y. og Larsen, E. (2012) s Herlitzs, G. (2008) s Hammerlin, Y. og Larsen, E. (2012) s Olsen, P. B. og Pedersen, K.(2009) Side 10 af 63

15 gennem hele vores bachelorprojekt stille os undren og være kritisk over for valgte teorier, samt det kvalitative interview. Side 11 af 63

16 Undersøgelsesspørgsmål 1 Hvordan forstås kultur og hvordan skabes en inkluderende kultur? Indledningsvis vil vi benytte cand. Psych. og lektor Susanne Idun Mørch, som skal fastslå hvad en kultur er, og hvordan den skal forstås. Hertil vil vi benytte cand. mag. og ph.d. etnolog Bjørg Kjærs definition af en institutionskultur. Dette finder vi relevant at belyse, når vi skal medvirke til, at skabe en inkluderende kultur. For at få et bedre syn på begrebet kultur, har vi valgt, at redegøre for sociolog Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa. Disse begreber kan hjælpe os med at anskueliggøre, hvad en kultur er. Begreberne har betydning for den måde hvorpå individet tænker, kommunikere og hvordan det handler i samværet med andre mennesker. Individets måde at agere på kan give os viden om kulturens oprindelse set ud fra Bourdieus forståelse. Dette kan vi bruge når vi vil beskrive det, at være kulturbærer og hvilken betydning det har for, at skabe en kultur som giver mulighed for inklusion og relationsdannelse. Vi kan gennem teorien forholde os kritisk til den kultur der er i institutionen. Afslutningsvis vil vi benytte cand. mag. og ph.d. etnolog Bjørg Kjærs og lektor og cand. i pædagogik Bent Madsens beskrivelse af inklusionsbegrebet. Med denne teori kan vi opnå viden om det fokus og værdier som inklusionsbegrebet indebærer og det at skabe en inkluderende kultur. Undersøgelsesspørgsmål 2 Hvilken betydning har relationer for den inkluderende kultur? Indledningsvis vil vi redegøre for barnets udvikling i alderen 3-6 år. Hertil vil vi benytte den schweiziske psykolog Jean Piagets teori om barnets kognitive udvikling. Her vil vi beskæftige os med det præoperationelle stadie, der omhandler barnet i alderen 1½-7 år. Vi mener det er vigtigt at se på, hvordan barnet i vores målgruppe udvikler sig, og hvordan det tænker i forhold til, når pædagoger skal arbejde med inklusion. Hertil vil vi kort tage fat på den danske udviklingspsykolog Dion Sommer som mener, at de ældre teorier om barnets udvikling er forældet. Dette skal hjælpe os med, at forholde os kritisk til Piagets stadieteori, og dermed gøre os bevidste om, at barnets levevilkår har ændret sig. Side 12 af 63

17 Endvidere vil vi benytte psykolog H. Rudolph Schaffer og den svenske psykolog Margareta Öhmans teori om relationer. Her vil vi redegøre for jævnaldrendes relationers betydning og indvirkning på børns udvikling af sociale kompetencer. Herunder vil vi komme ind på betydningen af samværskompetence for barnet, hvortil vi vil bruge Sommer og den amerikanske professor i udviklingspsykologi Susan Harter. Afslutningsvis vil vi se pædagogens betydning for barnet, herunder vil vi komme ind på anerkendelse. Vi vil ligge ud med den norske forsker Berit Bae, der fokusere på relationen mellem barnet og den voksne. Dernæst vil vi benytte den norske psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye og Lis Møller, der er Lektor i psykologi ved Pædagogseminariet i Aalborg til, at redegøre begrebet anerkendelse. Samt for at finde ud af hvordan pædagoger skal møde barnet i henhold til, at støtte barnet i relationsdannelse og dermed også inklusion. Undersøgelsesspørgsmål 3 Hvilken betydning har leg og bevægelse i forhold til, at skabe en inkluderende kultur? Her vil vi benytte den franske fænomenolog og filosof Maurice Merleau-Ponty. Vi vil benytte Pontys kropsfænomenologiske tænkning, der er med til, at give en forståelse og indsigt i barnets livsverden og handlemåde. Herunder vil vi komme ind på begreberne kropsskema og kropsbillede, som er med til at beskrive, hvordan kroppen i samspil med omverden spiller en væsentlig rolle i den menneskelige erkendelse. Endvidere vil vi forholde os til den norske magister i bevægelses- og idrætsvidenskab Tomas Mosers teori om kropslighed. Dette er for at få en forståelse af, hvilken betydning det har for barnet at indgå i sociale relationer og i en inkluderende kultur. Sidst i dette afsnit vil vi benytte Ingrid Pramling Samuelsson, som er professor i førskolepædagogik, og Sonja Sheridan, som er lektor i pædagogik, til at se på legens betydning for barnets relationsdannelse og dermed også for den inkluderende kultur. Undersøgelsesspørgsmål 4 Hvilke pædagogiske metoder, vil være relevante at bruge i forhold til at skabe en inkluderende kultur gennem kroppen? Side 13 af 63

18 Her vil vi benytte lektor i idræt Grethe Sandholm og cand. Psych, lektor i psykologi Hanne Værum Sørensens teori om pædagogisk idræt til, at besvare dette undersøgelsesspørgsmål. Teorien kan hjælpe os med, at belyse hvad pædagogisk idræt er, samt vigtigheden af at have fokus på den kropslige del. Endvidere vil vi benytte teorien til, at synliggøre hvordan pædagogisk idræt kan være med til, at give mulighed for, at børn kan indgå og bidrage til fællesskabet. Afslutningsvis vil vi benytte psykolog Benny Lihmes forståelse af teorien om det fælles tredje. Dette for at opnå forståelse for, hvordan man som pædagog kan planlægge aktiviteter der giver muligheden for, at bruge kroppen til at skabe fælles oplevelser. Kvalitative interviews Vi vil benytte os af et kvalitativt interview 53, hvor vi vil bruge den pædagogiske psykologi professor Steiner Kvales metodiske overvejelser. 54 Kvale betegner sig selv som arbejdende indenfor den fænomenologiske og hermeneutiske tradition. Vi finder dette relevant, da vi herved kan få en forståelse af de temaer der er i livsverdenen og hertil giver det os et indblik i interviewpersonens eget perspektiv. 55 Vi vil benytte interviewet 56 samt teori til besvarelse af vores problemformulering og hertil stille os undrende og kritisk. Til at lave en analyse og udarbejdelse af vores interview, vil vi benytte de syv stadier, som er: Tematisering, Design, Transskribering, Analyse, Verificering og Rapportering. Efter vi har foretaget interviewet vil vi forholde os kritisk til det, da der kan forekomme ændringer i løbet af processen. 57 Teoribearbejdelse Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 Hvordan forstås kultur og institutionskultur og hvordan skabes en inkluderende kultur? Institutionskultur og kulturforståelse En kultur forsyner mennesket med en fælles opfattelse af en virkelighed og sandhed. Dette giver dermed mulighed for, at handle moralsk korrekt indenfor rammerne af samme kultur. De 53 Bilag 1 - interviewundersøgelse 54 Kvale, S. (1994) s Pedersen, K. A. og Glasdam, S. og Lorentzen, V. (2007) s Bilag 2 - Interview 57 Bilag 1 - interviewundersøgelse Side 14 af 63

19 erfaringer som mennesket får gennem kulturer stammer grundlæggende fra dets opvækst og liv, og hertil måden hvorpå der tænkes og forstås. 58 I forlængelse med dette, kan vi tilskrive menneskets erfaringer med den hermeneutiske måde, at tænke på da den hjælper os med, at forstå hvordan vi tillægger kulturen mening. Ifølge Susanne Idun Mørch lyder definitionen af en kultur således; Ordet kultur stammer fra det latinske cultura, der igen stammer fra ordet colere, at dyrke. At kultivere betyder at dyrke, udvikle, uddanne eller civilisere. Kultur er altså noget, der er dyrket Ordet kultur har en række forskellige sammenhænge. Man kan tale om kultur i betydningen alt det menneskeskabte i et samfund 59 I mødet med en ny kultur vil man nok kunne være nysgerrig og åben, men individet kan ikke undgå at have sin egen kulturs briller på. Det kan her ikke undgås, at individet vil vurdere den nye kultur ud fra egen kulturs selvfølgeligheder og hertil benytte erfarings- og sammenligningsgrundlag. Her kan det forekomme, at individet fejltolker når det betragter et ukendt kulturelt fænomen. 60 En institutionskultur kan defineres som et samlet kompleks af: De holdninger (dvs. synet på børnene, arbejdsopgaver, forældrene og pædagogikken) Den viden (dvs. uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaringer) Den organisering (dvs. den konkrete virkeliggørelse/ implementering af visioner og hensigter) Den kollegialitet (dvs. normer for, hvordan man arbejder sammen som kollegaer) Den faglige identitet (dvs. hvordan opfatter man son professionelle rolle som pædagog) 61 Vi spurgte vores informant, hvilken kultur de har i institutionen, hertil svarede hun En kultur som viser forudsigelighed og struktur, og hun ville da mene de havde en meget åben kultur De kulturer man ser i institutioner har forskellige men ligeværdige livsformer. For at blive optaget i en kultur skal man igennem en socialiseringsproces, hvor man tilegner sig kulturens værdier og normer. Socialiseringen foregår, når barnet gennem opvæksten socialiseres eller 58 Mørch, S. I. (2002) s Mørch, S.I. (2002) s Ibid. s Kjær, B. (2010) s. 25 Side 15 af 63

20 opdrages i en kulturel sammenhæng. Individet af kulturen kan påvirke socialiseringsprocessen og derved er processen ikke kun statisk eller ensidige. Endvidere kan individet være med til, at udvikle en ny viden, nye normer og holdninger i en kultur. Kulturen vedligeholder og skaber fælles identitet og tilsammen sikrer dette fællesskabet eller kulturen. 62 Habitus og Doxa Det er vigtigt, at pædagogen er bevidst om, at han/hun er bærer af en kultur. At være kulturbærer er en blanding af to kulturforståelser, hvor den ene er individets habituelle dispositioner og den anden er det som individet deler og forhandler i de fællesskaber, det indgår i. Pierre Bourdieus teori om begrebet habitus kan kobles sammen med det at være kulturbærer, da individet herigennem handler og agerer. 63 Dette er set ud fra en fænomenologisk tænkning, hvor der skabes en meningsforståelse ud fra individets eget perspektiv. Individets handlinger, meninger og valg træffes ud fra de kropslige erfarede oplevelser, hvilket udgør habitus. Habitus er med andre ord de værdi- og normsystemer, kulturelle vaner eller holdningssystemer som det enkelte individ orienterer sig efter. 64 Individets habitus kan være med til, at præge institutionens doxa. Doxa skal ses i institutionen som før reflekterende, ikke bevidstgjorte tildeles kropsliggjorde adfærdsregler. Der skal ikke være tvivl om, at disse kunne have været udviklet og tænkt anderledes. Institutionens opfattelser kan hermed opfattes som naturlige og selvindlysende og dermed ikke til diskussion. Hertil kan der opstå konflikter, når der f.eks. skal socialiseres nyansatte, da institutionens doxa vil stå overfor nyankommende meninger og holdninger. 65 Når pædagogen skal arbejde hen mod et inkluderende fællesskab, kan institutionens doxa have en betydning herfor. Pædagogens habitus kan hertil påvirke måden hvorpå barnet motiveres, når en pædagogisk aktivitet, som skal medvirke til en inkluderende kultur, skal tilrettelægges. 66 For at ændre en institutionskultur skal institutionen være bevidst om sit eget værdigrundlag. Med andre ord skal man være bevidst om, at man kan ikke forstå sin institution, før man har forsøgt at 62 Mørch, S.I. (2002) s Jensen, I. (2007) s Olesen S. G. og Pedersen, P. M. (2010) s Järvinen, M. og Mortensen, N. (2002) s Mors, N. og Mørch, S.I. (2009) s Side 16 af 63

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU)

Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU) Afsluttende rapport Projekt 5.2 Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU) Rapporten er udarbejdet af: Lektor Anna Baltzer, Professionshøjskolen

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere