Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

2 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi 3 Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed 6 Strategien er udvikling og vækst 7 Fokus på det sociale ansvar stimulerer innovation Indhold Produktudvikling 8 Innovativ og dynamisk produktudvikling 13 Ny kemi og kemisk ingeniørkunst 14 Mikroreaktorer sikrer flow i kemien 15 Fra klassisk fosforkemi til asymmetrisk katalyse 16 Planteolier som hjælpestof i Cheminovas produkter 17 Mange undersøgelser før nye stoffer kan godkendes Tæt på markedet 18 Forsknings- og udviklingscenter i Indien 20 Markedskendskab giver nye produkter De menneskelige ressourcer 22 Innovation kræver uddannelse på alle niveauer 24 Forbedret konkurrenceevne og arbejdsglæde 27 Overskud går til forskning Ansvarshavende redaktør: Lars-Erik Kruse Pedersen, Underdirektør, Kommunikation Kontakt: Det er afgørende for opfyldelsen af Cheminovas ambitiøse mål for fremtiden, at der gennem innovation og udvikling kan skabes bæredygtig vækst. Innovation og udvikling giver flere og bedre produkter, der kan afsættes til landbruget over hele verden, og mere effektive arbejdsprocesser overalt i virksomheden. Vækst giver mulighed for at opnå en række stordriftsfordele og dermed en bedre indtjening til gavn for alle interessenter. Samtidig betyder de nye produkter, at landmænd får mulighed for at forbedre udbytte og kvalitet af afgrøderne, så færre mennesker går sultne i seng. En bæredygtig udvikling for samfund og virksomhed er netop målet med vores indsats i Cheminova. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør

3 3 Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Cheminovas mission CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed Behovet for fødevarer er stærkt stigende, og eksperter frygter, at en ny fødevarekrise er på vej O ver en milliard mennesker sulter, og kurven 7 5vender 0 den forkerte vej - problemet er stigende. I 2008 så vi en eksplosiv udvikling i fødevarepriserne. De ekstremt høje kornpriser var især drevet af spekulation og eksportbegrænsninger, fordi kornlagrene var for små. Den akutte priskrise blev overstået, men sultkurven peger stadig opad. Den grundlæggende udfordring som følge af stigende befolkningstal og vækst i efterspørgslen fra en voksende middelklasse med høj levestandard samt klimaforandringer består stadig. Derfor stilles der fortsat uhyre store krav til landbruget om at forøge produktionen. Fødevarekrisen som øjenåbner At kornprisen i løbet af få måneder blev fordoblet, har vist verden, hvad der vil ske, hvis landbrugets produktion af basale fødevarer ikke kan holde trit med efterspørgslen Her er der tale om alvorlige strukturelle problemer, og den akutte fødevarekrise i 2008 har illustreret, hvor følsomt systemet er, hvis blot et enkelt år er præget af misvækst. Når kornlagrene bliver for lave, udgør det en trussel, der giver grobund for panikreaktioner og spekulation. Der skal i fremtiden til stadighed produceres rekordstort udbytte blot for at holde trit med behovet. Det er heri, fødevareudfordringen består. Kina skal bruge foder Den kinesiske økonomi har været karakteriseret ved vækst, og selvom finanskrisen også her har medført en opbremsning, er der stadig vækst. Den generelle befolkningsvækst er afdæmpet på grund af ét-barns-politikken, men den købedygtige middelklasse vokser. Især denne befolkningsgruppe nyder godt af velstanden, der har betydet Kilde: The State of Food Insecurity in the World 10,00 (FAO, WFP 2009) 9, Sulten er stigende. I dag sulter mere end en milliard mennesker. forøget efterspørgsel efter animalske 8,00 produkter. Spisevanerne ændrer sig, så 7,00 kød i højere grad er en del af menuen for denne 6,00 befolkningsgruppe. Dette har allerede 5,00 medført en stigende efterspørgsel 4,00efter foder, hvor majs og sojabønner er verdens vigtigste afgrøder. 3,00 Man forventer, at denne udvikling vil 2,00 fortsætte i Kina og Indien om end med 1,00 lavere hastighed som følge af finanskrisen. At 0,00 forbruget af kød udgør en ekstra belastning af landbrugsproduktionen illustreres af, at 1 kg fjerkræprotein, 1 kg Befolkning (mia.) svineprotein og 1 kg okseprotein kræver henholdsvis 2, 4 og 7 kg proteinfoderenheder at producere Opdyrket landbrugsjord (ha/person) 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000

4 4 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed Effektivisering er den eneste farbare vej Efterspørgslen efter landbrugsafgrøder vil fortsat stige i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen. Et effektivt landbrug er en forudsætning for, at udviklingen går i den rigtige retning, nemlig mod velstand for et stigende antal mennesker, og at sult gøres til et historisk problem. Udfordringen består i, at landbrugsarealerne ikke kan udvides, uden at store naturværdier går tabt. Landbrugsarealet pr. indbygger falder på grund af befolkningstilvæksten, og samtidig stiger behovet for animalske fødevarer hos middelklassen. Desuden tages arealer ud af fødevareproduktionen til dyrkning af biobrændsel, ligesom klimaforandringer ødelægger landbrugsjord på grund af tørke og oversvømmelse. Derfor skal et langt større udbytte pr. hektar sikres i fremtiden. Hvis dette effektiviseringsprojekt ikke lykkes, bliver den usikkerhed og de høje kornpriser, vi oplevede i 2008, kun en forsigtig prolog til en ødelæggende fødevarekatastrofe, der vil tage udgangspunkt i det faktum, at allerede i dag sulter mere end en milliard mennesker. Den etiske udfordring Fattigdom og sult er en etisk udfordring med alvorlige sikkerhedspolitiske perspektiver. Kriser, der indebærer voldsomme prisstigninger på landbrugsvarer, giver ikke alene debat med mange vinkler som biobrændstof, naturbevarelse, økologi, gensplejsning, frihandelspolitik og så videre, men man kan heller ikke komme uden om, at usikkerhed om fødevareforsyningen og truende sult udgør en sikkerhedspolitisk udfordring, der i en globaliseret verden også har betydning i Danmark. FAO s generalsekretær har i forbin- Opdyrket areal pr. person falder Befolkningstallet stiger, og de opdyrkede arealer vokser stort set ikke. Derfor bliver det dyrkede areal pr. person stadig mindre. For at brødføde jordens befolkning er et stigende udbytte pr. arealenhed påkrævet. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, Befolkning (mia.) Opdyrket landbrugsjord (ha/person)

5 5 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi delse med The World Summit on Food Security i 2009 udtalt: Den tavse hungerkrise der berører en sjettedel af menneskeheden udgør en alvorlig risiko for fred og sikkerhed i verden. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber en bred konsensus om en total og hurtig udryddelse af sult i verden. At brødføde verdens befolkning er et basalt vilkår - mad på bordet er en menneskeret. Selvom dette ofte overskygges af de andre elementer i debatten, er retten til en levefod med sundhed og velvære, herunder føde, en menneskeret, der specifikt er nævnt i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Cheminovas mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Bæredygtig plantebeskyttelse For at undgå store tab på grund af ukrudt, plantesygdomme og insektangreb er plantebeskyttelse nødvendig. I dag reddes 30-50% af udbyttet ved anvendelse af sprøjtemidler. Ud over Sammen må vi sikre, at fødevarer er tilgængelige til en overkommelig pris for alle. Ban Ki-moon, FN s generalsekretær, fra åbningstalen ved FN s Food Security Summit 2009 gensplejsning findes der ikke i dag tilstrækkeligt effektive alternativer til kemisk plantebeskyttelse. Derfor forventer Cheminova - ligesom branchen som helhed - en stor efterspørgsel efter virksomhedens produkter i mange år frem. Det konkrete behov for planteværn varierer naturligvis betydeligt i de forskellige afgrøder og klimazoner. Og vi forventer, at fremtiden stiller store krav til produktprogrammets sammensætning. Ud over udfasning af de giftigste produkter, som efterhånden kan erstattes med bedre og lige så effektive midler, imødeser vi stigende interesse for bæredygtig landbrugsdrift. Derfor har Cheminova fokus på innovation, der bl.a. indebærer udvikling af nye, forbedrede sprøjtemidler, der er tilpasset fremtidens behov med skærpede miljøkrav. Den tavse hungerkrise der berører en sjettedel af menneskeheden udgør en alvorlig risiko for fred og sikkerhed i verden. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber en bred konsensus om en total og hurtig udryddelse af sult i verden Jacque Diouf FAO s generalsekretær, ved FN s Food Security Summit 2009

6 6 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Strategien er udvikling og vækst Strategien for Cheminova bygger på tre mål: En fordobling af markedsandelen til 5% i 2015, en indtjening på niveau med de bedste lignende virksomheder og større værdiskabelse. Disse mål kan kun opnås ved udvikling og vækst. C heminova ønsker en vækst, der bygger på ansvarlig udvikling, og som tager udgangspunkt i det udviklingsarbejde, vi selv iværksætter. Væksten skal især drives af de mange nye produkter, som vi har introduceret i de senere år, og som vi vil fortsætte med at introducere. Der er tale om nye aktivstoffer og nye brugsprodukter fra vores eget udviklingsarbejde. Vi har fokus på produkter, der miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt lever op til fremtidens skærpede krav på disse områder. Business Planen Fem-i-Femten For at fokusere vores indsats har vi lavet Business Planen Fem-i-Femten, som mere detaljeret beskriver, hvordan vi vil sikre os en markedsandel på 5% i Der er tre overordnede punkter i denne plan. For det første skal væksten ske gennem udvikling og salg af nye produkter. Vi bruger årligt et trecifret millionbeløb på dette og er allerede godt i gang med mange udviklingsprojekter, der Udvikling og salg af nye produkter er hovedhjørnestenen i Cheminovas vækststrategi. løbende bidrager til etablering af et bredere og bedre produktprogram. For det andet vil vi tilkøbe produkter og virksomheder, som passer ind i vores produktprogram og styrker vores position på markedet. For det tredje vil vi udnytte stordriftsfordelene, primært i salg og administration, og derved forbedre vores effektivitet. Desuden vil vi Allan Skov, Senior Vice President, Development & Registration udnytte produktionsanlæggene bedre ved konstant at være opmærksom på effektiviseringsmuligheder. Medarbejdernes erfaring med fabriksanlæggene og arbejdsgange overalt i virksomheden skal fortsat udnyttes med henblik på at skabe de nødvendige forbedringer. Cheminova har gennem flere år øget sin markedsandel, og det sker i stigende grad på basis af nye produkter. Faktisk bidrager de traditionelle produkter med cirka halvdelen af omsætningen. Også fremover vil de nye produkter i stigende grad stå for vækst og værdiskabelse.

7 7 Fokus på det sociale ansvar stimulerer innovation Bæredygtighed for landmanden såvel som for virksomheden er et grundlæggende element i udfasningsplanen for de giftigste produkter i udviklingslandene. Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Cheminova A/S P.O. Box Lemvig CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Tlf Fax At levere et stigende antal produkter, der medvirker til at forøge mængden og kvaliteten af landbrugets afgrøder, er i sig selv en social ansvarlig aktivitet. Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Corporate Social Responsibility Rapport 20 O mrådet kemisk plantebeskyttelse er genstand for en omfattende debat, der blandt andet tager udgangspunkt i miljømæssige spørgsmål og fødevaresikkerhed. Ligesom enhver anden menneskelig aktivitet, der vedrører produktion af fornødenheder, er der både miljømæssige, etiske og forsyningsmæssige problemstillinger og dilemmaer knyttet til sådanne aktiviteter. Derfor har vi fokus på social ansvarlighed. Udfasning af de giftigste produkter Cheminova har de seneste fire år udgivet en rapport om social ansvarlighed - Corporate Social Responsibility (CSR). Heri beskriver vi vore holdninger, og hvorledes vi håndterer sådanne spørgsmål, samt hvad vi konkret foretager os for at mindske risikoen i forbindelse med brugen af vore produkter. Vi har som den eneste virksomhed i branchen offentliggjort en helt konkret plan for udfasning af de giftigste produkter. Vi er kommet meget langt med udfasning af de giftigste produkter i de fattigste lande. Dette arbejde følger nøje den fastlagte plan, som i virkeligheden stiller store krav til udvikling og innovation. Når vi trækker gamle produkter ud af markedet, kræver det øget fokus på udvikling i hele organisationen. Der skal udvikles og markedsføres nye produkter og nye løsninger, så virksomheden kan trives og udvikles: Bæredygtigt for landmanden, der har fået stillet alternativer til rådighed, og bæredygtigt for vores virksomhed, der fortsat kan levere til vore kunder. Nye værdier Vores fokus på CSR har faktisk været med til at virkeliggøre helt nye idéer, primært hvad angår udvikling af nye produkter. Men også på det mere generelle plan har vi gennem udrulning af den nye mission, vision og de nye værdier i hele den globale organisation bl.a. skabt fokus på innovation og udvikling. Diskussionerne i denne forbindelse har peget på mange udviklingsorienterede tiltag på alle niveauer i virksomheden. Der har bredt sig en klarere forståelse for, at innovation ikke kun hører til i udviklingslaboratorierne, men overalt hvor medarbejderne færdes. Procedurer og arbejdsgange bliver gennemgået med friske øjne. Derved kan vi reducere spild, undgå unødigt energiforbrug og være på vagt over for bureaukrati. På den måde rækker innovationslysten ud til alle medarbejdere. Arbejdet med værdien, at vi viser samfundsansvar, og at vi i CSR-rapporterne åbent kommunikerer om vanskelige emner og dilemmaer, har givet en frugtbar og bredere dialog med vores omverden. Så man kan sige, at CSRarbejdet giver os bedre muligheder for at modtage input fra omverdenen. Mission Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vision Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Værdier Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar

8 8 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Innovativ og dynamisk produktudvikling I de senere år har virksomheden intensiveret indsatsen på udviklingsfronten. I alt er 220 af koncernens medarbejdere beskæftiget med innovativ kemi, procesudvikling, formuleringsudvikling samt registrering. Vore mange udviklingsprojekter kræver et tæt samarbejde mellem en række medarbejdere med vidt forskellige kompetencer i vores globale organisation. Nøglen til succes ligger i en hensigtsmæssig prioritering, projektstyring og et innovativt engagement. Allan Skov, Senior Vice President, Development & Registration

9 9 Cheminovas pipeline af nye produkter er under stadig udvikling. Der er mere end 50 projekter vedrørende nye aktivstoffer, blandinger og videreudvikling af eksisterende produkter. CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING V erdens landbrug er i forandring. Landbruget har i de senere år gennemgået store forandringer. Kravene om større effektivitet øges samtidig med de stigende miljøkrav. Desuden har gensplejsede afgrøder mange steder i verden medført store ændringer i behovet for plantebeskyttelsesmidler. Insekt- og svampemidler med en fornyet profil, hvad angår virkning og skånsomhed, er godt i gang med at fortrænge de gamle, giftige produkter. En række nye midler med mere specialiserede anvendelser er kommet på markedet. Gensplejsede afgrøder har revolutioneret især ukrudtsbekæmpelsen i majs, sojabønner, raps og bomuld, hvor det bredt virkende glyphosat har overtaget markedet fra midler rettet mod udvalgte ukrudtsarter. Men med stigende resistens mod dette bredt virkende middel er der igen begyndt at åbne sig muligheder for ukrudtsspecifikke produkter. Dynamik i produktudviklingen Valg af nye produkter kræver derfor en langt mere dynamisk og innovativ tilgang end tidligere. Det er ikke længere tilstrækkeligt at satse på ét stort produkt hvert tredje år. Der skal flere produkter til, også mindre produkter der kun har værdi i en enkelt afgrøde eller et begrænset geografisk område. Cheminovas globale struktur med datterselskaber i hovedmarkederne, egne agronomer tæt på kunderne og en stærk tværorganisatorisk projektorganisation udgør nervebanerne for trafikken af idéer. Stærke kompetencer i markedsanalyse, landbrugskendskab, udviklings- og analysekemi, ingeniørkundskaber, godkendelsesekspertise, råvareindkøb, økonomi og projektstyring knyttes sammen i et kreativt netværk, hvor idéer gøres til konkrete projekter med udvikling af nye produkter som formål. Behov og ønsker transmitteres hurtigt mellem udviklingscentrene i Danmark og Indien og de enkelte datterselskaber i regionerne. Således bliver eksempelvis behovet for et bestemt svampemiddel i Brasilien koordineret med den globale strategi på området, og udviklingsprojektet etablerer produktion med den rigtige kapacitet hos f.eks. vores indiske datterselskab på basis af råvarer, der indkøbes i Kina og Indien. Indsigt i markedsforhold, landbrugspraksis samt lokale behov og muligheder giver idéer til nye produkter, mens grundigt bearbejdede økonomiske og tekniske kalkuler sikrer holdbarheden af projekterne, der oftest strækker sig over flere år fra idé til markedsføring. Idérigdom og kreativitet kombineret med gennemarbejdet økonomi er en forudsætning for succes. Cheminovas pipeline af nye aktivstoffer er under stadig udvikling og består i øjeblikket af mere end 50 større og mindre projekter med det formål at bringe nye produkter på markedet.

10 10 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Valg af nye produkter Cheminova opfinder ikke helt nye aktivstoffer fra grunden, men markedsfører eksisterende produkter efter patentudløb. Ikke blot som kopier; men i høj grad i form af nyudviklede plantebeskyttelsesmidler, der er tilpasset nutidens behov i landbruget. Henrik G. Schlosser, Manager, Identification & Project Development E t nyt aktivstof bliver typisk vurderet første gang kort tid efter introduktion, dvs år før dets patenter begynder at udløbe. På dette tidspunkt fastlægges, hvornår en mere detaljeret vurdering skal iværksættes. Den næste vurdering vil typisk ske omkring 5 år, før Cheminova tidligst kan begynde at markedsføre stoffet. Her indgår vurderinger af, hvordan midlets nuværende marked vil udvikle sig i de kommende år: Betydning af konkurrerende produkter, nye miljøkrav mm. Desuden undersøges, hvordan stoffet kan fremstilles, hvorvidt der skal udtænkes helt nye produktionsmetoder, og hvilke nye salgsprodukter der skal udvikles. På disse områder resulterer udviklingsarbejdet ofte i nye gennembrud, der kan patenteres. Afgørende milepæle Da udviklingsprojekterne som nævnt strækker sig over lang tid, kan nogle af forudsætningerne briste under forløbet. Derfor er der i projektarbejdet indlagt milepæle, hvor også forudsætningerne genvurderes, inden større investeringer skal foretages. At forudsætningerne for et projekt kan ændre sig drastisk, oplevede Cheminova i halvfemserne. På bare tre år blev salget af de væsentligste ukrudtsmidler i USA og Argentina næsten udslettet. Genmodificerede sojabønner gjorde det muligt at undvære en række produkter, som ellers var oplagte kandidater som nye Cheminova-produkter. Til gengæld steg salget af de samme midler kraftigt i Brasilien pga. arealudvidelser og manglende tilladelser til at dyrke glyphosat-tolerante gensplejsede afgrøder. Det lykkedes at introducere nogle af disse produkter, som Cheminova havde under udvikling i Brasilien samt at undgå væsentlige investeringer i registreringsdata i USA.

11 Sukkerrør En væsentlig forudsætning for datterselskabernes vækst er et mere komplet produktprogram. Ikke kun i form af nye produkter, der giver adgang til nye afgrøder, men også afdækning af huller i produktsortimentet i de afgrøder, datterselskaberne allerede leverer til. Sukkerrør er et godt eksempel på en afgrøde, som vores datterselskab i Brasilien identificerede som interessant, både fordi salget i denne afgrøde ligger uden for hovedsæsonen, og også fordi afgrøden har været i voldsom vækst pga. øget efterspørgsel på bioethanol. Sukkerrør er den absolut bedste afgrøde til fremstilling af bioethanol, der bruges som brændstof i de brasilianske biler. Væksten af sukkerproduktionen skete desuden i områder af landet, hvor Cheminova allerede havde udviklet en god distributionsadgang. Efter at sukkerrør var identificeret som fokusafgrøde, gik datterselskabet i gang med at identificere nøgleprodukterne i dette marked. For nogle af disse produkter var det muligt at erhverve salgsrettigheder, mens andre måtte udvikles fra grunden. Her kom det globale netværk i spil, idet nogle af produkterne kan anvendes i andre lande og afgrøder og dermed danne grundlag for større og mere rentable projekter. Både ukrudtsmidler og vækstregulerende produkter er blevet lanceret fra denne proces. Et af de vækstregulerende midler giver større sukkerindhold i afgrøden og kan desuden bruges til noget ganske andet, nemlig til at trimme græsvæksten på golfbaner. I Brasilien dyrkes sukkerrør især med det formål at fremstille bioethanol, der bruges som brændstof i biler. 11 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING En hel familie af ukrudtsmidler Ukrudtsmidler, der anvendes i lav dosering, er et udviklingsområde med stort potentiale. Den mindste pakning indeholder 227 gram og rækker til ukrudtsbekæmpelse i ca. 32 hektar korn i USA. I slutningen af halvfemserne udløb de første patenter på en gruppe ukrudtsmidler sulfonylureagruppen også kaldet SU-midler eller minimidler. Disse udmærker sig ved at have meget favorable miljøegenskaber og være praktisk taget ugiftige. Desuden kan de anvendes i uhørt lave doseringer, dvs. at få gram pr. hektar normalt er tilstrækkeligt til at kontrollere ukrudtet. SU-familien, der tæller mere end 20 medlemmer, solgte i slutningen af halvfemserne tilsammen for mere end 8 milliarder kroner på verdensplan. Afgjort et marked af økonomisk interesse, men da disse midler er meget specifikke, hvad angår afgrøder og ukrudt, er anvendelsen af det enkelte produkt meget begrænset, og der var derfor få blockbuster-produkter i denne gruppe. Da der samtidig var store udfordringer forbundet med at producere aktivstofferne, var det vanskeligt at retfærdiggøre projekter på de enkelte produkter. Efter at have kigget nærmere på kemien, viste det sig, at flere af produkterne deler de samme mellemprodukter, samt at den samme type knowhow kræves for at formulere, analysere, registrere og producere SU-midlerne. Ved at mestre denne knowhow er det muligt at skabe solide projekter på en hel række nye produkter. Beslutningen om at følge dette spor har betydet, at Cheminova i dag har udviklet de syv vigtigste SU-midler, og flere er undervejs. Dette medfører, at vi i de kommende år får adgang til de væsentligste dele af markedet for SU-herbicider i korn, majs, sojabønner samt en lang række frugt- og grønsagsafgrøder. Denne del af markedet har i dag en værdi på ca. 5 milliarder kroner.

12 Valg af nye produkter CHEMINOVA Intelligent ukrudtsmiddel En god idé bragte et helt nyt produkt på banen Det kræver noget særligt at få midler mod græs til at fungere i korn, der også er græsarter. Mange ukrudtsmidler kan skade kornafgrøder, når græsukrudtet bekæmpes. Sådan er det også for produktet fenoxaprop. Problemet løses ved at blande en såkaldt safener i produktet. Safeneren er et stof, der øger afgrødens evne til at nedbryde ukrudtsmidler, inden de gør skade. Safeneren øger enzymaktiviteten i kornarterne og gør produktet brugbart i både hvede og byg. Med safener har man et intelligent ukrudtsmiddel, der kan kende forskel på ven og fjende, selvom de tilhører samme botaniske familie. Der findes relativt få safenere, og nogle er først opdaget, efter at fenoxaprop blev lanceret i Blandingen af fenoxaprop og safener kom på markedet i 1988 og er patentdækket. Oven i købet i to omgange, idet den første safener blev erstattet af et nyt og forbedret produkt i På den måde fik originalproducenten forlænget eneretten med op til 10 år. Selvom patentet på aktivstoffet fenoxaprop for længst er udløbet, har andre producenter ikke fået adgang til markedet, fordi der kræves en ny safener. Den gamle safener kan ikke længere miljøgodkendes, og den nye er dækket af patenter til Nytænkning var påkrævet. Som mange andre opdagelser i denne verden var vores idé i virkeligheden ret simpel. Det, vi fandt ud af, var simpelthen, at en anden safener, der bliver brugt af et andet firma til et helt andet produkt, kunne anvendes sammen med fenoxaprop. Denne kombination var ikke på markedet i forvejen, og patentet udløb allerede i Denne mulighed var der ingen andre, der havde opdaget, så vi gik meget stille med dørene, indtil idéen var gennemprøvet. Et omfattende forsøgsarbejde blev gennemført dels i laboratoriet og dels ved mange markforsøg på en række kornsorter under mange forskelligartede klimaforhold, inden der var sikkerhed for, at det nye produkt havde en robust effekt. Med alle godkendelser i hus kunne produktet under navnet Foxtrot lanceres bl.a. i Danmark i To fejlslagne projekter førte til verdens bedste pyrethroid At lære af sine fejltagelser er også en væsentlig del af den innovative proces. Markedet for insektmidler af pyrethroid-gruppen domineres af to produkter, der er relativt vanskelige at fremstille. Vi har uden held forsøgt at udvikle forbedrede produktionsprocesser til dem begge. Det var derfor ikke muligt for Cheminova at bringe sin egen version af disse to produkter på markedet. De to projekter byggede på vidt forskellige kemiske indgangsvinkler, hvoraf den ene er, hvad man kunne kalde traditionel kemi. Derimod var den anden angrebsvinkel såkaldt chiral-kemi, der bl.a. anvendes i medicinalindustrien til fremstilling af ultrarene produkter, der kun består af én molekyleform. I et senere særdeles succesfuldt projekt lykkedes det ved hjælp af netop denne type kemi, der bruges ved fremstilling af det ene pyrethroid, at renfremstille den aktive molekyleform i det andet pyrethroid. Det gav en patenterbar nyskabelse i form af en proces til fremstilling af et produkt, der i denne rene form ikke før har været markedsført. Dermed har Cheminova fået adgang til pyrethroidmarkedet oven i købet med verdens mest aktive produkt, gamma-cyhalothrin. Dette markedsføres under navnet Nexide i hele verden og er i 2010 netop lanceret i Danmark. Nexide er verdens mest effektive pyrethroid, der nu også er blevet introduceret i Danmark. Henrik Nørskov Pedersen, Portfolio Manager, Insecticides

13 Ny kemi og kemisk ingeniørkunst Gruppeleder Kim Lundkvist i gang med en laser-baseret analyse, der anvendes ved bestemmelse af krystallisationsprofilen for et nyt svampemiddel 13 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING For at kunne klare sig i en verden, hvor forandringer sker meget hurtigt, er det nødvendigt at være på forkant med udviklingen. Derfor er de nyeste teknologier inden for kemi og procesteknik hverdagen for kemikere, ingeniører og laboranter i udviklingslaboratorierne. U dvikling af kemiske processer fra idé til produktionsanlæg er i dag et samspil mellem to elementer: Kemi og Teknologi. Det kræver et solidt kendskab til det velbeskrevne og kendte samt evnen til at udnytte dette. Derudover fordres evnen til at udnytte nytænkning og forskning samt selv at skabe idéer og at være med i udviklingsfasen af ny viden og forståelse. Formålet med udviklingsafdelingens arbejde er at sikre grundlaget for, at Cheminova kan levere det rigtige produkt hurtigt og effektivt under de givne miljøvilkår. Her gælder det om at mestre den nyeste teknologi for at kunne udnytte de nyeste naturvidenskabelige opdagelser. Krystallernes magt Tidligere var Cheminovas råvarer, mellemprodukter og færdigvarer i flydende form. Den dertil hørende teknologi, f. eks. destillation og bestemmelse af væskers egenskaber, er gennem årene blevet mere og mere raffineret. Men nu har krystallerne altså de faste stoffer gjort sit indtog. Der er i de seneste år sket et ganske stort skift mod produkter og til dels også mellemprodukter, som er faste stoffer. Til at håndtere disse er ny viden og teknologi påkrævet. Et stort spring her er anvendelsen af kontrolleret krystallisationsteknologi, altså dybtgående viden og forståelse af Kontrolleret industriel krystallisation. Dette er en relativt ny gren inden for kemiens og teknikkens naturvidenskabelige verden, som Cheminovas udviklingsafdeling meget aktivt har investeret og deltaget i og derved bidraget til at nyttiggøre denne nye teknologi i det seneste årti. Teknologi og krystallisationsproces Teknologien handler om meget aktivt og ud fra et nøje kendskab til kemien at styre det kemiske miljø, hvori krystallerne dannes og vokser. Dette gøres i praksis ved hele tiden at styre temperaturen, hastigheden og mængden af doserede reagenser, omrøring mv. Krystallerne skal være ensartede og størst mulige. Derved minimeres tab ved filtrering, og udbyttet bliver størst muligt. Ensartetheden af det færdige produkt gør, at det bliver håndterbart både i processen og for slutbrugeren. Derudover udnytter vi, at krystallerne i et produkt kan være forskellige, så vi så at sige kan sortere de uønskede fra. Dette har stor betydning for visse stoffers effekt, giftighed, virkemåde og frigivelseshastighed. Inden det kommer til egentlig produktion, skal alle betingelser for krystallisationsprocessen bestemmes på laboratoriet. Hastigheden, hvormed et givent stofs krystaller kan vokse, måles ved fokuseret laser-refleksion samt ved bestemmelse af varmeafgivelsen. Dette kræver uhyre fintfølende apparatur. Alle målinger foretages under ekstremt kontrollerede betingelser, hvad angår temperatur, omrøring mv. Derudover bestemmes en række andre af krystallernes egenskaber ligeledes i laboratoriet. Krystallisationsprofilen beregnes Når alle disse informationer er bestemt og opsamlet, bliver en egentlig krystallisationsprofil for det givne produkt beregnet. Denne profil testes så under modelforsøg på laboratoriet, hvor selve krystalvæksten samt udbytte og kvalitet bestemmes. Krystallisationsprofilen indeholder nu alle de primære kemiske og fysiske informationer, der skal til for at gennemføre processen i stor skala. Men der skal testes og justeres til i et teknisk anlæg med det apparatur, der i praksis skal bruges. Der er mange faktorer, som skal indbygges i profilen, som f.eks. omrørertype, materialevalg og beholderstørrelser, inden den er klar til brug i et teknisk produktionsanlæg. Men når det er sket, er resultatet en robust proces, som altid giver det ønskede resultat. Som eksempler på, hvor dette er gennemført og implementeret med stor succes på Cheminova, kan nævnes produktionen af så forskellige stoffer som insektmidlet gamma-cyhalothrin, ukrudtsmidlet glyfosat og svampemidlerne flutriafol og fluazinam. Uden anvendelsen af de nyeste teknologier til måling af krystallisationshastigheder og forståelsen af den betydning, det har for processerne, ville det ikke have været muligt at udvikle de nævnte produktioner så effektivt og hurtigt, som det er sket.

14 14 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Trods deres lidenhed kan mikroreaktorer have stor betydning for udvikling af kemiske processer til industrielt brug. Mikroreaktorer sikrer flow i kemien Mikroreaktorer er blevet en fast del af forsknings- og udviklingslaboratorier på kemi- og medicinalvirksomheder samt på mange universiteter overalt i verden. Casper Stoubæk Andersen, synteseudviklingskemiker A grokemiske produkter produceres i mange tons-skala under nøje kontrollerede procesbetingelser og så vidt muligt under flow-betingelser. Det vil sige, at man konstant føder råvarer ind i den ene ende af et anlæg og konstant tager mellemproduker ud i den anden ende, uden at produktet skal tages ud af anlægget mellem de forskellige produktionstrin. Modsætningen til kontinuerlig produktion er batch-produktion, hvor det færdige produkt produceres i en vis mængde ad gangen, hvorefter processen begynder forfra igen. Inden en kemisk proces overføres fra laboratorium til produktionsanlæg, laves der hundredvis af forsøg. I laboratorierne handler det om at opbygge en solid viden om processen, inden denne opskaleres fra gram- til tons-skala. Her kan mikroreaktorer spille en stor rolle i at få den optimale viden omkring en proces. Mikroreaktorens betydning En mikroreaktor er, som navnet antyder, en kemisk reaktor bestående af fine kanaler med en diameter på få mikrometer dvs. cirka som et menneskehår. Mikroreaktorer er efterhånden blevet en fast del af forsknings- og udviklingslaboratorier på kemi- og medicinalvirksomheder samt på mange universiteter overalt i verden. Mikroreaktorer fungerer som et værktøj på lige fod med en klassisk reaktionskolbe, blot er mikroreaktoren designet til at teste kontinuerlige flow-betingelser. Mikroreaktor-teknologien bygger på princippet om at udføre en proces ved kontinuerlig blanding af to eller flere væskestrømme. Med mikroreaktor-teknologien muliggøres en hurtig afprøvning af mange procesforhold med henblik på at finde de optimale betingelser for en given reaktion. Producere store mængder Selvom en mikroreaktor er lille, kan man nemt fremstille relativt store mængder produkt ved hjælp af denne kontinuerlige teknik. I laboratorierne på Cheminova er produktionen af et nyt ukrudtsmiddel blevet undersøgt på mikroreaktor-anlægget. I denne proces reagerer to stoffer med hinanden under fraspaltning af klorbrinte. Med mikroreaktoren blev forholdet mellem de to reaktanter, koncentrationen af disse samt valg af opløsningsmiddel og klorbrinteneutraliserende middel undersøgt i løbet af få dage. Da de optimale betingelser var fundet, var omsætningen i reaktionen over 98% af det teoretisk mulige, og mikroreaktoren kunne levere flere kilo produkt pr. døgn. En proces, som derefter let kan opskaleres til tonsskala i et rigtigt produktionsanlæg. Stor succes med at anvende teknologien Mikroreaktorer har desuden en sikkerhedsmæssig fordel, da kun små mængder stof bliver blandet ad gangen. Herved forhindres mulige runaways, og eventuel overskudsvarme fjernes nemt. Omvendt er det også muligt at tilføre store mængder varme til en given proces og få reaktioner, der kræver stor aktiveringsenergi, til at forløbe. I Cheminovas laboratorier er dette princip blevet afprøvet med stor succes. Det lykkedes at fremstille en forbindelse ved at lede en blanding af to reaktanter gennem en katalysator under opvarmning til 265ºC. Herved blev den ønskede forbindelse dannet på kontinuerlig vis under betingelser, som ville være meget vanskelige at gennemføre i en almindelig batch-proces f.eks. i reagensglas. Super-reaktive stoffer Gennem det seneste årti har mikroreaktor-teknologien i høj grad bidraget til udviklingen af procesvenlige metoder til fremstilling af kemiske forbindelser, som ikke ville kunne kontrolleres i almindeligt laboratorieudstyr. Eksempelvis kan dannelsen og håndteringen af super-reaktive mellemprodukter kontrolleres med mikroreaktor-teknologien. Dette gøres ved at sammenkoble to eller flere mikroreaktorer, således at den første mikroreaktor fremstiller små mængder af det reaktive mellemprodukt, og dette reageres straks videre til en mere stabil struktur i en ny mikroreaktor. De mange anvendelsesmuligheder af mikroreaktorer vil i stigende grad blive udnyttet i Cheminovas udviklingsprojekter.

15 Fra klassisk fosforkemi til asymmetrisk katalyse Iridium + fo sforforbin delse Cheminova har igennem mange år opbygget en solid viden om fosforkemi, og har brugt den viden som springbræt til den mere moderne fosforholdige kemi. Spejlbilleder ens og dog med helt forskellig virkning Molekylerne er ikke altid symmetrisk opbygget. Der findes former, der ligesom højre og venstre hånd er spejlbilleder af hinanden. For lægemidler og plantebeskyttelsesmidler er det ofte kun den ene af formerne, der virker. Derfor består udfordringen i at fremstille netop denne form. Kåre Søndergaard, syntesekemiker 15 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING D et er velkendt, at der i mange af Cheminovas produkter indgår forskellige fosforforbindelser. Under udvikling og i produktionen af disse har Cheminova N igennem O mange år opbygget en solid viden om fosforkemi. Denne viden har fungeret som springbræt til den mere moderne fosforholdige kemi. Her fungerer fosforholdige forbindelser som en bestanddel i katalysatorer, der kan bringe brint ind på de rigtige pladser i molekylerne. Ved bestemte rumlige egenskaber 1 af de fosforholdige forbindelser kan brinten leveres på en meget selektiv måde, der bevirker, at det resulterende stof besidder en høj grad af optisk renhed. Grundlaget for denne type af kemiske reaktioner (asymmetrisk katalytisk hydrogenering) blev skabt af W.S. Knowles i L-DOPA 2 processen, hvilket i 2001 gav ham Nobelprisen i kemi. Figur 1 Brint leveres fortrinsvis ovenfra N O H Asymmetrisk katalyse i produkt-udviklingen I de senere år har Cheminova haft flere nye produkter under udvikling, der besidder en stor grad af optisk renhed. Under arbejdet med et ukrudtsmiddel stod det hurtigt klart, at for at projektet skulle være rentabelt, skulle et af trinene i processen bestå af en asymmetrisk katalytisk H H hydrogenering. Hertil skulle vi bruge en sådan fosforholdig katalysator. Vi har sammen med en ekstern samarbejdspartner fundet frem til et procesvenligt katalysatorsystem, der kan overlevere brint meget selektivt og med en meget høj hastighed (se figur). Ved brug af en ekstremt lille mængde af metallet iridium (16 g) og den nævnte fosforforbindelse (37 g) kan kg udgangsstof omdannes til det brint-mættede produkt. Omdannelsen til produkt sker med en høj optisk renhed af produktet til følge og uden brug af organiske opløsningsmidler. Derfor er denne proces stort set fri for affaldsprodukter og kan betragtes som et fint eksempel på grøn kemi. Cheminova har allerede andre optisk rene stoffer i produktprogrammet som f.eks. gamma-cyhalothrin og acrinathrin, men her er processen af en helt Iridium + fosforforbindelse H H N H O anden natur. De bliver nemlig produceret ud fra naturens egne optisk rene byggesten i stedet for undervejs i processen at introducere den optiske renhed. Cheminova råder således over flere forskellige metoder til at udvikle og producere optisk rene produkter. NOTER 1 Rene spejlbilledisomerer (ikke-racemiske chirale forbindelser) 2 Optisk ren aminosyre, der bruges som lægemiddel mod Parkinsons syge Fosfor har været en væsentlig del af Cheminovas historie Udvikling og fremstilling af fosforholdige insektmidler har været rygraden i Cheminovas forretningsområde siden 1960 erne. Flere og flere produkter blev taget ind i produktionen og udgjorde til sidst et helt træ med mange store og små insektmidler med dertil hørende mellemprodukter. Træet eksisterer endnu, men der er opstået nye anvendelser af grundstoffet fosfor. Cheminovas største produkt, ukrudtsmidlet glyphosat, indeholder også fosfor, men kemien er en helt anden end den, der gælder i træet af insektmidler. Det seneste skud på fosforstammen er topmoderne katalysatorer, der ikke indgår i selve produkterne, men som er med til at styre de kemiske processer ved at dirigere de forskellige bestanddele, f.eks. brint, ind på den helt rigtige plads i slutproduktet. Så i stedet for at indgå i Cheminovas produkter kan fosfor nu også fungere i hjælpestoffer, der driver processerne for helt nye produkter.

16 16 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Planteolier som hjælpestof i Cheminovas produkter I planteværnsmidler benyttes traditionelt organiske opløsningsmidler udvundet af mineralolie. I formuleringsudvikling har vi i visse produkter haft held til at udskifte de benzinlignende opløsningsmidler med opløsningsmidler baseret på planteolie fra kokos- eller oliepalmer. Morten Pedersen, Department Manager, Formulation Innovation Produktets blandbarhed med vand vurderes P lanteolier fra kokos- og oliepalmer har mange anvendelser bl.a. i kosmetik og som biodiesel. I en modificeret udgave kan raffineret olie fra kokos- og oliepalmer imidlertid også indgå som et vigtigt hjælpestof i planteværnsprodukter. Aktivstoffer og hjælpestoffer Planteværnsprodukter består af et aktivstof og et eller flere hjælpestoffer. Aktivstoffet udøver planteværnseffekten og er dermed kernen i produktet. Hjælpestofferne fungerer bl.a. som opløsningsmidler og understøtter på forskellig vis aktivstoffets funktion, idet de bl.a. letter håndtering og udsprøjtning samt sikrer en ensartet fordeling og en optimal effekt af aktivstoffet på marken. Planteværnsprodukter er som oftest flydende produkter. De er enten vandbaserede eller baserede på organiske opløsningsmidler. Indholdet af aktivstof i flydende formuleringer er typisk 10-40%, mens indholdet af vand eller organiske opløsningsmidler i reglen udgør 50-80%. De resterende ca. 10% udgøres af andre hjælpestoffer. Faste og vandbaserede produkter Historisk set har planteværnsprodukter baseret på organiske opløsningsmidler været dominerende. Det skyldes, at de er billige og forholdsvis nemme at udvikle og producere. Endvidere er de lette at udsprøjte, og deres planteværnseffekt er fremragende. Miljø- og arbejdsmiljøhensyn har dog gjort, at organiske opløsningsmidler i dag generelt er uønskede. Den ultimative metode til fjernelse af organiske opløsningsmidler inden for planteværn er udvikling og anvendelse af faststof eller vandbaserede planteværnsprodukter. Derfor er en af Cheminovas nøgleaktiviteter inden for formuleringsudvikling i dag udvikling af faste og vandbaserede planteværnsprodukter med optimal effekt og gode miljøegenskaber. Nogle aktivstoffer, insekt-, ukrudtseller svampemidler, har imidlertid ikke tilstrækkelig effekt eller er ikke tilstrækkeligt stabile, såfremt de benyttes på fast form eller i vandbaserede produkter. Det vil sige, at anvendelse af organiske opløsningsmidler er nødvendig for at sikre den fornødne effekt eller stabilitet af disse aktivstoffer. Naturstoffer byder på overraskende muligheder for at forbedre vore produkter. Methylestre I nogle af disse produkter har Cheminova haft held til at udskifte de traditionelle organiske opløsningsmidler med opløsningsmidler baseret på planteolie fra kokos- eller oliepalmer. En fraktion af olien fra palmer, nærmere betegnet de kortkædede fedtsyrer, har overraskende gode egenskaber som opløsningsmiddel for planteværnsprodukter. De kortkædede fedtsyrers egenskaber bliver optimale, såfremt de modificeres kemisk ved omdannelse til såkaldte methylestre. Det er disse methylestre, Cheminova anvender som opløsningsmidler i visse planteværnsprodukter. Attraktive egenskaber Ud over at komme fra en vedvarende CO 2 -neutral kilde har methylestrene særdeles attraktive miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber. Methylestrene er noget dyrere end de benzinlignende opløsningsmidler. Deres højere pris retfærdiggøres imidlertid af deres mere attraktive miljøegenskaber. Cheminova anvender methylestrene i kommercielle svampe- og insektmidler. I nye ukrudtsmidler, som stadig er under udvikling, vil methylestrene efter al sandsynlighed også blive benyttet. Under udviklingsarbejdet med methylester-opløsningsmidlerne har det vist sig, at methylestrene er betydeligt mindre giftige over for afgrøder, end traditionelle organiske opløsningsmidler er. Traditionelle opløsningsmidler kan under uheldige omstændigheder give svidning af afgrøderne. Methylestrenes mindre giftighed over for afgrøder skyldes sandsynligvis, at de kun i beskedent omfang har tendens til at skade planternes beskyttende vokslag. Patentansøgninger Methylestrenes milde egenskaber over for afgrøder har afstedkommet, at Cheminova har indsendt flere patentansøgninger. Stabilisering af et let nedbrydeligt aktivstof, øget effekt af aktivstoffer samt mulighed for udvikling af et state-of-the-art planteværnsprodukt af et aktivstof, som er fremstillet af mikroorganismer, er også inkluderet i de indleverede patentansøgninger.

17 Det er væsentligt at forstå det biologiske samspil i naturen, når risikoforhold i forbindelse med plantebeskyttelse skal fastlægges. 17 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Mange undersøgelser før nye stoffer kan godkendes Vi laver ikke kun de krævede undersøgelser, men medvirker i den videnskabelige udvikling af bedre metoder til bestemmelse af risiko. Inge Margrethe Jensen, Department Manager, Registration G odkendelse af plantebeskyttelsesmidler er baseret på risikovurdering for mennesker og miljø. I risikovurderingen sammenholdes midlernes effekter med den mulige eksponering, f.eks. sammenholdes giftigheden for mennesker med det mulige indtag gennem fødevarer. Det er oftest sådan, at risikovurdering er en trinvis proces, hvor man starter med at gøre sig nogle meget generelle antagelser og anvender standard sikkerhedsfaktorer. Hvis det viser sig, at risikoen ikke umiddelbart er acceptabel, forlanges mere dybdegående undersøgelser af effekterne eller af beregningerne og de anvendte målemetoder. De godkendende myndigheder har hele tiden forskningsprogrammer i gang med henblik på at kunne lave bedre og mere præcise risikovurderinger. Cheminova har flere gange bidraget til sådanne programmer ved at stille data til rådighed, ved at sponsorere programmerne eller ved at stille testmaterialer og analysemetoder til rådighed. På den måde har vi været med til at sætte en ny trend inden for risikovurdering. Insektædende fugle Eksempelvis har vi medvirket til at udvikle metoder til at bestemme pesticidrester på insekter og bruge disse målte værdier til risikovurdering for insektædende fugle. I samarbejde med en konsulent og et kontraktlaboratorium præsenterede vi arbejdet med malathion på en konference for specialister i Europa. Vurdering af nedbrydningsprodukter Vores arbejde med at lave præcise bestemmelser af den relative giftighed af nedbrydningsprodukter har givet nyttig viden, der bruges i risikovurdering for indtag af pesticidrester gennem fødevarer. Til støtte for vore registreringer i USA har vi lavet en række sammenlignende studier af toksikologiske effekter af vore insektmidler dimethoat og malathion og deres nedbrydningsprodukter. Risikovurderinger baseret på dette arbejde er blevet offentliggjort, og hvad angår arbejdet med dimethoat, blev publikationen om dette for nyligt præmieret som bedste artikel i sin klasse. Vandplanter Vi indgår i øjeblikket i et samarbejde med myndigheder, industri og den akademiske verden om at kunne lave mere præcise risikovurderinger for vandplanter. Det er vigtigt i forbindelse med godkendelse af ukrudtsmidler, hvis nedbrydningsprodukter også kan have biologisk effekt. Vi har stillet data til rådighed. Arbejdet bliver offentliggjort enten til en Workshop eller en konference i Europa og vil senere danne grundlag for vejledningen til risikovurdering.

18 18 CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Forsknings- og udviklingscenter i Indien Efter erhvervelse af fabriksanlægget i Indien i 1997 var det næste trin at opbygge et forsknings- og udviklingscenter (R&D-center) i forbindelse med fabrikken. R &D-centret blev etableret i 1999 med det primære formål at tilføre den indiske produktion forbedrede processer og at udvikle nye produkter til det indiske marked. I dag er centret fuldt integreret med udviklingsafdelingen i Danmark og bidrager med nye løsninger - ikke kun til det indiske marked, men til Cheminovas globale organisation. Et stærkt kort i det indiske marked Cheminovas R&D-center er sammen med laboratoriet for kvalitetskontrol et stort aktiv for produktionen i Indien. De kemiske processer, der anvendes til fabrikation af aktivstoffer på det indiske produktionsanlæg, er næsten alle udviklet af kemikerne i R&D-centret. Kvalitetskontrollen udføres ved hjælp af moderne kemiske analysemetoder i det tilknyttede laboratorium. Brugsprodukterne, der sælges til landmændene, fremstilles på formuleringsanlægget. Fremstillingsmetoden er baseret på recepter, der ligeledes er udviklet lokalt. Således har de lokale udviklingsfolk gennem tiden fungeret i et aktivt samspil med resten af organisationen, hvad angår produkter til det indiske hjemmemarked. Globale udviklingsaktiviteter Flere indiske projekter har allerede haft stor betydning for Cheminovas globale Fremtiden er allerede begyndt Cheminovas Business Plan Fem-i- Femten bygger især på udvikling og markedsføring af nye produkter. Dette kræver, at udviklingsafdelingen i Danmark og R&D-centret i Indien hver for sig spiller en aktiv rolle. Men det er især vigtigt, at alle samarbejdsmuligheder udnyttes. Et eksempel på dette er udvikling af et nyt svampemiddel, der skal indgå i Cheminovas globale produktprogram især til blandinger med andre af Cheminovas svampemidler. Med udfasning af det giftige monocrotophos blev der et produktionsanlæg ledigt i Indien, og gennem et globalt projektsamarbejde blev det hurtigt Indien er et samfund i vækst Det indiske samfund er karakteriseret ved vækst, og en voksende veluddannet middelklasse gør det muligt for inderne at gennemføre avancerede projekter på højt teknologisk niveau. Samtidig er Indien stadig et landbrugsland, hvor produktionen i landbruget er under forandring. Markedet for plantebeskyttelsesmidler vokser og bevæger sig væk fra ensidig insektbekæmpelse med gammeldags produkter, og såvel ukrudtsmidler som svampemidler spiller en stadigt stigende rolle. Alt i alt et billede, der passer godt sammen med Cheminovas strategiske udviklingsplaner. udvikling. Inderne havde en pionerrolle i at udvikle og producere insektmidlet imidacloprid. Mens fremstillingen af dette produkt var beskyttet af patenter i resten af verden, kunne man frit gå i gang med at udvikle produktet i Indien. Dette satte Cheminova i en gunstig position, da verdensmarkedet blev tilgængeligt, og det indiske initiativ udgjorde en væsentlig faktor, for at Cheminova kunne opnå et samarbejde med originalproducenten. Men også for andre produkter har det indiske udviklingsarbejde gjort det muligt at iværksætte konkurrencedygtige produktioner, der i dag sælges via andre Cheminova-datterselskaber. besluttet at ombygge det gamle anlæg, så det kunne anvendes til produktion af dette nye svampemiddel. Den kemiske produktionsproces er udviklet i et samarbejde mellem danske og indiske kemikere. Og udvikling af recepter til de færdige blandingsprodukter har taget udgangspunkt i bl.a. behovet for bekæmpelse af svampesygdomme i sojabønneproduktionen i Brasilien.

19 19 Fakta om Indien CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Areal: km² (nr. 7 i verden). Antal indbyggere: (nr. 2 i verden). Gennemsnitlig årlig indkomst pr. indbygger (købekraft): USD Lorem 43% Ipsum % Dolor Lorem 11% 43% Ipsum 31% Sit amet 15% Dolor 11% Vi har stoppet produktionen af et meget giftigt insektmiddel. Produktionsanlægget er ombygget til at levere et lavgiftigt svampemiddel til Cheminovas globale produktprogram. Sit amet 15% Niels Morten Hjort, Senior Vice President, Production & Logistics 35% 47% 17% 1% Plantebeskyttelse i Indien Salget af plantebeskyttelsesmidler i Indien har en værdi af ca. 1 milliard USD om året, hvilket Ukrudtsmidler svarer til ca. 2,5% af verdensmarkedet. 35% Ukrudtsmidler Markedet for plantebeskyttelsesmidlerne fordeler sig på denne måde: Insektmidler 47% Insektmidler Svampemidler Vigtigste markeder for plantebeskyttelsesmidler 17% Svampemidler Andet (afgrøder): Ris, bomuld, frugt, grønsager og korn. 1% Andet 47% Insektmidler 47% 35% Insektmidler Ukrudtsmidler 35% 17% Ukrudtsmidler Svampemidler 17% Svampemidler 1% Andet 1% Andet 31% Insektmidler 42% Ukrudtsmidler 25% Svampemidler 25% Svampemidler 2% Andet 2% Andet

20 20 CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Markedskendskab giver nye produkter Det er Cheminovas vision at udvikle og markedsføre innovative produkter, der skaber værdi for landmanden. Forudsætningen for Cheminovas markedsføring skabes fra starten, når idéen til produktet opstår. Rico Toft Christensen, Vice President, Global Portfolio C heminova har gennem to årtier opbygget en verdensomspændende organisation med egne datterselskaber i stort set alle væsentlige markeder. Det lokale markedskendskab, som hermed er opbygget, er en nødvendig forudsætning for en succesfuld udvikling og markedsføring af Cheminovas produkter. Udviklingen af nye produkter baseres på de behov i markedet, som Cheminovas produkter kan opfylde. Behovene afdækkes ved grundig markedsanalyse. Nyt skadevoldende insekt i Sydeuropa Cheminovas abamectin-produkter har vist sig særligt velegnede til bekæmpelse af en ny skadevolder i Sydeuropa. Standardproduktet i markedet er baseret på organiske opløsningsmidler, men Cheminova har udviklet et bedre produkt med vand som opløsningsmiddel og naturlige planteolier som hjælpestoffer. Derfor klassificeres disse produkter i en lavere fareklasse, hvilket er vigtigt for landmanden, som håndterer produktet i koncentreret form. Abamectin-produkterne er på denne måde fremtidssikrede, og de Markedskendskab på agronom-niveau har givet os værktøjet til en effektiv markedsføring. Henrik Nørskov Pedersen, Portfolio Manager, Insecticides bliver markedsført til nye anvendelser: I Sydeuropa er der i de senere år opstået store problemer i tomater med et nyt skadedyr, Tuta absoluta, et m i n é r - m ø l indført fra Sydamerika. Cheminovas abamectin markedsføres som en af de meget få effektive løsninger til kontrol af netop dette nye skadedyr. Et svampemiddel, der simpelthen er mere effektivt Epoxiconazole under varemærket Rubric er Cheminovas produkt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn bl.a. i Danmark, hvor Cheminova har udviklet et mere effektivt produkt end konkurrenterne. Forsøg har vist, at korn, der er behandlet med Rubric, giver det største høstudbytte. Dette er en meget konkret og direkte fordel for landmanden og som sådan ganske ligetil at markedsføre, men det kræver selvfølgelig et veldokumenteret grundlag i form af talrige markforsøg. Cheminovas tekniske eksperter tilrettelægger og arrangerer typisk disse forsøg i samarbejde med lokale og uafhængige rådgivningsinstitutioner. I Danmark er det f.eks. i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby. Anti-skvulp emballage Et produkt som Rubric, der bringer landmanden værdi i form af højere udbytte,

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT

HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT HELPING YOU GROW VÆRDIERNE ER VORES FÆLLES FUNDAMENT KÆRE KOLLEGER Cheminova har en mission, og du spiller en meget vigtig rolle. Vores fælles mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050?

Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050? Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050? Preben Bach Holm Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse Landboforeningen Odder-Skanderborg

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Corporate Social Responsibility Rapport 2008 Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Corporate Social Responsibility Rapport 2008 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere