Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

2 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi 3 Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed 6 Strategien er udvikling og vækst 7 Fokus på det sociale ansvar stimulerer innovation Indhold Produktudvikling 8 Innovativ og dynamisk produktudvikling 13 Ny kemi og kemisk ingeniørkunst 14 Mikroreaktorer sikrer flow i kemien 15 Fra klassisk fosforkemi til asymmetrisk katalyse 16 Planteolier som hjælpestof i Cheminovas produkter 17 Mange undersøgelser før nye stoffer kan godkendes Tæt på markedet 18 Forsknings- og udviklingscenter i Indien 20 Markedskendskab giver nye produkter De menneskelige ressourcer 22 Innovation kræver uddannelse på alle niveauer 24 Forbedret konkurrenceevne og arbejdsglæde 27 Overskud går til forskning Ansvarshavende redaktør: Lars-Erik Kruse Pedersen, Underdirektør, Kommunikation Kontakt: Det er afgørende for opfyldelsen af Cheminovas ambitiøse mål for fremtiden, at der gennem innovation og udvikling kan skabes bæredygtig vækst. Innovation og udvikling giver flere og bedre produkter, der kan afsættes til landbruget over hele verden, og mere effektive arbejdsprocesser overalt i virksomheden. Vækst giver mulighed for at opnå en række stordriftsfordele og dermed en bedre indtjening til gavn for alle interessenter. Samtidig betyder de nye produkter, at landmænd får mulighed for at forbedre udbytte og kvalitet af afgrøderne, så færre mennesker går sultne i seng. En bæredygtig udvikling for samfund og virksomhed er netop målet med vores indsats i Cheminova. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør

3 3 Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Cheminovas mission CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed Behovet for fødevarer er stærkt stigende, og eksperter frygter, at en ny fødevarekrise er på vej O ver en milliard mennesker sulter, og kurven 7 5vender 0 den forkerte vej - problemet er stigende. I 2008 så vi en eksplosiv udvikling i fødevarepriserne. De ekstremt høje kornpriser var især drevet af spekulation og eksportbegrænsninger, fordi kornlagrene var for små. Den akutte priskrise blev overstået, men sultkurven peger stadig opad. Den grundlæggende udfordring som følge af stigende befolkningstal og vækst i efterspørgslen fra en voksende middelklasse med høj levestandard samt klimaforandringer består stadig. Derfor stilles der fortsat uhyre store krav til landbruget om at forøge produktionen. Fødevarekrisen som øjenåbner At kornprisen i løbet af få måneder blev fordoblet, har vist verden, hvad der vil ske, hvis landbrugets produktion af basale fødevarer ikke kan holde trit med efterspørgslen Her er der tale om alvorlige strukturelle problemer, og den akutte fødevarekrise i 2008 har illustreret, hvor følsomt systemet er, hvis blot et enkelt år er præget af misvækst. Når kornlagrene bliver for lave, udgør det en trussel, der giver grobund for panikreaktioner og spekulation. Der skal i fremtiden til stadighed produceres rekordstort udbytte blot for at holde trit med behovet. Det er heri, fødevareudfordringen består. Kina skal bruge foder Den kinesiske økonomi har været karakteriseret ved vækst, og selvom finanskrisen også her har medført en opbremsning, er der stadig vækst. Den generelle befolkningsvækst er afdæmpet på grund af ét-barns-politikken, men den købedygtige middelklasse vokser. Især denne befolkningsgruppe nyder godt af velstanden, der har betydet Kilde: The State of Food Insecurity in the World 10,00 (FAO, WFP 2009) 9, Sulten er stigende. I dag sulter mere end en milliard mennesker. forøget efterspørgsel efter animalske 8,00 produkter. Spisevanerne ændrer sig, så 7,00 kød i højere grad er en del af menuen for denne 6,00 befolkningsgruppe. Dette har allerede 5,00 medført en stigende efterspørgsel 4,00efter foder, hvor majs og sojabønner er verdens vigtigste afgrøder. 3,00 Man forventer, at denne udvikling vil 2,00 fortsætte i Kina og Indien om end med 1,00 lavere hastighed som følge af finanskrisen. At 0,00 forbruget af kød udgør en ekstra belastning af landbrugsproduktionen illustreres af, at 1 kg fjerkræprotein, 1 kg Befolkning (mia.) svineprotein og 1 kg okseprotein kræver henholdsvis 2, 4 og 7 kg proteinfoderenheder at producere Opdyrket landbrugsjord (ha/person) 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000

4 4 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Fødevareudfordringen og fødevaresikkerhed Effektivisering er den eneste farbare vej Efterspørgslen efter landbrugsafgrøder vil fortsat stige i takt med befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen. Et effektivt landbrug er en forudsætning for, at udviklingen går i den rigtige retning, nemlig mod velstand for et stigende antal mennesker, og at sult gøres til et historisk problem. Udfordringen består i, at landbrugsarealerne ikke kan udvides, uden at store naturværdier går tabt. Landbrugsarealet pr. indbygger falder på grund af befolkningstilvæksten, og samtidig stiger behovet for animalske fødevarer hos middelklassen. Desuden tages arealer ud af fødevareproduktionen til dyrkning af biobrændsel, ligesom klimaforandringer ødelægger landbrugsjord på grund af tørke og oversvømmelse. Derfor skal et langt større udbytte pr. hektar sikres i fremtiden. Hvis dette effektiviseringsprojekt ikke lykkes, bliver den usikkerhed og de høje kornpriser, vi oplevede i 2008, kun en forsigtig prolog til en ødelæggende fødevarekatastrofe, der vil tage udgangspunkt i det faktum, at allerede i dag sulter mere end en milliard mennesker. Den etiske udfordring Fattigdom og sult er en etisk udfordring med alvorlige sikkerhedspolitiske perspektiver. Kriser, der indebærer voldsomme prisstigninger på landbrugsvarer, giver ikke alene debat med mange vinkler som biobrændstof, naturbevarelse, økologi, gensplejsning, frihandelspolitik og så videre, men man kan heller ikke komme uden om, at usikkerhed om fødevareforsyningen og truende sult udgør en sikkerhedspolitisk udfordring, der i en globaliseret verden også har betydning i Danmark. FAO s generalsekretær har i forbin- Opdyrket areal pr. person falder Befolkningstallet stiger, og de opdyrkede arealer vokser stort set ikke. Derfor bliver det dyrkede areal pr. person stadig mindre. For at brødføde jordens befolkning er et stigende udbytte pr. arealenhed påkrævet. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, Befolkning (mia.) Opdyrket landbrugsjord (ha/person)

5 5 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi delse med The World Summit on Food Security i 2009 udtalt: Den tavse hungerkrise der berører en sjettedel af menneskeheden udgør en alvorlig risiko for fred og sikkerhed i verden. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber en bred konsensus om en total og hurtig udryddelse af sult i verden. At brødføde verdens befolkning er et basalt vilkår - mad på bordet er en menneskeret. Selvom dette ofte overskygges af de andre elementer i debatten, er retten til en levefod med sundhed og velvære, herunder føde, en menneskeret, der specifikt er nævnt i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Cheminovas mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Bæredygtig plantebeskyttelse For at undgå store tab på grund af ukrudt, plantesygdomme og insektangreb er plantebeskyttelse nødvendig. I dag reddes 30-50% af udbyttet ved anvendelse af sprøjtemidler. Ud over Sammen må vi sikre, at fødevarer er tilgængelige til en overkommelig pris for alle. Ban Ki-moon, FN s generalsekretær, fra åbningstalen ved FN s Food Security Summit 2009 gensplejsning findes der ikke i dag tilstrækkeligt effektive alternativer til kemisk plantebeskyttelse. Derfor forventer Cheminova - ligesom branchen som helhed - en stor efterspørgsel efter virksomhedens produkter i mange år frem. Det konkrete behov for planteværn varierer naturligvis betydeligt i de forskellige afgrøder og klimazoner. Og vi forventer, at fremtiden stiller store krav til produktprogrammets sammensætning. Ud over udfasning af de giftigste produkter, som efterhånden kan erstattes med bedre og lige så effektive midler, imødeser vi stigende interesse for bæredygtig landbrugsdrift. Derfor har Cheminova fokus på innovation, der bl.a. indebærer udvikling af nye, forbedrede sprøjtemidler, der er tilpasset fremtidens behov med skærpede miljøkrav. Den tavse hungerkrise der berører en sjettedel af menneskeheden udgør en alvorlig risiko for fred og sikkerhed i verden. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber en bred konsensus om en total og hurtig udryddelse af sult i verden Jacque Diouf FAO s generalsekretær, ved FN s Food Security Summit 2009

6 6 CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Strategien er udvikling og vækst Strategien for Cheminova bygger på tre mål: En fordobling af markedsandelen til 5% i 2015, en indtjening på niveau med de bedste lignende virksomheder og større værdiskabelse. Disse mål kan kun opnås ved udvikling og vækst. C heminova ønsker en vækst, der bygger på ansvarlig udvikling, og som tager udgangspunkt i det udviklingsarbejde, vi selv iværksætter. Væksten skal især drives af de mange nye produkter, som vi har introduceret i de senere år, og som vi vil fortsætte med at introducere. Der er tale om nye aktivstoffer og nye brugsprodukter fra vores eget udviklingsarbejde. Vi har fokus på produkter, der miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt lever op til fremtidens skærpede krav på disse områder. Business Planen Fem-i-Femten For at fokusere vores indsats har vi lavet Business Planen Fem-i-Femten, som mere detaljeret beskriver, hvordan vi vil sikre os en markedsandel på 5% i Der er tre overordnede punkter i denne plan. For det første skal væksten ske gennem udvikling og salg af nye produkter. Vi bruger årligt et trecifret millionbeløb på dette og er allerede godt i gang med mange udviklingsprojekter, der Udvikling og salg af nye produkter er hovedhjørnestenen i Cheminovas vækststrategi. løbende bidrager til etablering af et bredere og bedre produktprogram. For det andet vil vi tilkøbe produkter og virksomheder, som passer ind i vores produktprogram og styrker vores position på markedet. For det tredje vil vi udnytte stordriftsfordelene, primært i salg og administration, og derved forbedre vores effektivitet. Desuden vil vi Allan Skov, Senior Vice President, Development & Registration udnytte produktionsanlæggene bedre ved konstant at være opmærksom på effektiviseringsmuligheder. Medarbejdernes erfaring med fabriksanlæggene og arbejdsgange overalt i virksomheden skal fortsat udnyttes med henblik på at skabe de nødvendige forbedringer. Cheminova har gennem flere år øget sin markedsandel, og det sker i stigende grad på basis af nye produkter. Faktisk bidrager de traditionelle produkter med cirka halvdelen af omsætningen. Også fremover vil de nye produkter i stigende grad stå for vækst og værdiskabelse.

7 7 Fokus på det sociale ansvar stimulerer innovation Bæredygtighed for landmanden såvel som for virksomheden er et grundlæggende element i udfasningsplanen for de giftigste produkter i udviklingslandene. Cheminova A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Cheminova A/S P.O. Box Lemvig CHEMINOVA Udfordring, ansvar og strategi Tlf Fax At levere et stigende antal produkter, der medvirker til at forøge mængden og kvaliteten af landbrugets afgrøder, er i sig selv en social ansvarlig aktivitet. Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Corporate Social Responsibility Rapport 20 O mrådet kemisk plantebeskyttelse er genstand for en omfattende debat, der blandt andet tager udgangspunkt i miljømæssige spørgsmål og fødevaresikkerhed. Ligesom enhver anden menneskelig aktivitet, der vedrører produktion af fornødenheder, er der både miljømæssige, etiske og forsyningsmæssige problemstillinger og dilemmaer knyttet til sådanne aktiviteter. Derfor har vi fokus på social ansvarlighed. Udfasning af de giftigste produkter Cheminova har de seneste fire år udgivet en rapport om social ansvarlighed - Corporate Social Responsibility (CSR). Heri beskriver vi vore holdninger, og hvorledes vi håndterer sådanne spørgsmål, samt hvad vi konkret foretager os for at mindske risikoen i forbindelse med brugen af vore produkter. Vi har som den eneste virksomhed i branchen offentliggjort en helt konkret plan for udfasning af de giftigste produkter. Vi er kommet meget langt med udfasning af de giftigste produkter i de fattigste lande. Dette arbejde følger nøje den fastlagte plan, som i virkeligheden stiller store krav til udvikling og innovation. Når vi trækker gamle produkter ud af markedet, kræver det øget fokus på udvikling i hele organisationen. Der skal udvikles og markedsføres nye produkter og nye løsninger, så virksomheden kan trives og udvikles: Bæredygtigt for landmanden, der har fået stillet alternativer til rådighed, og bæredygtigt for vores virksomhed, der fortsat kan levere til vore kunder. Nye værdier Vores fokus på CSR har faktisk været med til at virkeliggøre helt nye idéer, primært hvad angår udvikling af nye produkter. Men også på det mere generelle plan har vi gennem udrulning af den nye mission, vision og de nye værdier i hele den globale organisation bl.a. skabt fokus på innovation og udvikling. Diskussionerne i denne forbindelse har peget på mange udviklingsorienterede tiltag på alle niveauer i virksomheden. Der har bredt sig en klarere forståelse for, at innovation ikke kun hører til i udviklingslaboratorierne, men overalt hvor medarbejderne færdes. Procedurer og arbejdsgange bliver gennemgået med friske øjne. Derved kan vi reducere spild, undgå unødigt energiforbrug og være på vagt over for bureaukrati. På den måde rækker innovationslysten ud til alle medarbejdere. Arbejdet med værdien, at vi viser samfundsansvar, og at vi i CSR-rapporterne åbent kommunikerer om vanskelige emner og dilemmaer, har givet en frugtbar og bredere dialog med vores omverden. Så man kan sige, at CSRarbejdet giver os bedre muligheder for at modtage input fra omverdenen. Mission Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vision Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Værdier Vi når ambitiøse mål Vi er innovative Vi beslutter og vi handler Vi anerkender resultater Vi viser samfundsansvar

8 8 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Innovativ og dynamisk produktudvikling I de senere år har virksomheden intensiveret indsatsen på udviklingsfronten. I alt er 220 af koncernens medarbejdere beskæftiget med innovativ kemi, procesudvikling, formuleringsudvikling samt registrering. Vore mange udviklingsprojekter kræver et tæt samarbejde mellem en række medarbejdere med vidt forskellige kompetencer i vores globale organisation. Nøglen til succes ligger i en hensigtsmæssig prioritering, projektstyring og et innovativt engagement. Allan Skov, Senior Vice President, Development & Registration

9 9 Cheminovas pipeline af nye produkter er under stadig udvikling. Der er mere end 50 projekter vedrørende nye aktivstoffer, blandinger og videreudvikling af eksisterende produkter. CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING V erdens landbrug er i forandring. Landbruget har i de senere år gennemgået store forandringer. Kravene om større effektivitet øges samtidig med de stigende miljøkrav. Desuden har gensplejsede afgrøder mange steder i verden medført store ændringer i behovet for plantebeskyttelsesmidler. Insekt- og svampemidler med en fornyet profil, hvad angår virkning og skånsomhed, er godt i gang med at fortrænge de gamle, giftige produkter. En række nye midler med mere specialiserede anvendelser er kommet på markedet. Gensplejsede afgrøder har revolutioneret især ukrudtsbekæmpelsen i majs, sojabønner, raps og bomuld, hvor det bredt virkende glyphosat har overtaget markedet fra midler rettet mod udvalgte ukrudtsarter. Men med stigende resistens mod dette bredt virkende middel er der igen begyndt at åbne sig muligheder for ukrudtsspecifikke produkter. Dynamik i produktudviklingen Valg af nye produkter kræver derfor en langt mere dynamisk og innovativ tilgang end tidligere. Det er ikke længere tilstrækkeligt at satse på ét stort produkt hvert tredje år. Der skal flere produkter til, også mindre produkter der kun har værdi i en enkelt afgrøde eller et begrænset geografisk område. Cheminovas globale struktur med datterselskaber i hovedmarkederne, egne agronomer tæt på kunderne og en stærk tværorganisatorisk projektorganisation udgør nervebanerne for trafikken af idéer. Stærke kompetencer i markedsanalyse, landbrugskendskab, udviklings- og analysekemi, ingeniørkundskaber, godkendelsesekspertise, råvareindkøb, økonomi og projektstyring knyttes sammen i et kreativt netværk, hvor idéer gøres til konkrete projekter med udvikling af nye produkter som formål. Behov og ønsker transmitteres hurtigt mellem udviklingscentrene i Danmark og Indien og de enkelte datterselskaber i regionerne. Således bliver eksempelvis behovet for et bestemt svampemiddel i Brasilien koordineret med den globale strategi på området, og udviklingsprojektet etablerer produktion med den rigtige kapacitet hos f.eks. vores indiske datterselskab på basis af råvarer, der indkøbes i Kina og Indien. Indsigt i markedsforhold, landbrugspraksis samt lokale behov og muligheder giver idéer til nye produkter, mens grundigt bearbejdede økonomiske og tekniske kalkuler sikrer holdbarheden af projekterne, der oftest strækker sig over flere år fra idé til markedsføring. Idérigdom og kreativitet kombineret med gennemarbejdet økonomi er en forudsætning for succes. Cheminovas pipeline af nye aktivstoffer er under stadig udvikling og består i øjeblikket af mere end 50 større og mindre projekter med det formål at bringe nye produkter på markedet.

10 10 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Valg af nye produkter Cheminova opfinder ikke helt nye aktivstoffer fra grunden, men markedsfører eksisterende produkter efter patentudløb. Ikke blot som kopier; men i høj grad i form af nyudviklede plantebeskyttelsesmidler, der er tilpasset nutidens behov i landbruget. Henrik G. Schlosser, Manager, Identification & Project Development E t nyt aktivstof bliver typisk vurderet første gang kort tid efter introduktion, dvs år før dets patenter begynder at udløbe. På dette tidspunkt fastlægges, hvornår en mere detaljeret vurdering skal iværksættes. Den næste vurdering vil typisk ske omkring 5 år, før Cheminova tidligst kan begynde at markedsføre stoffet. Her indgår vurderinger af, hvordan midlets nuværende marked vil udvikle sig i de kommende år: Betydning af konkurrerende produkter, nye miljøkrav mm. Desuden undersøges, hvordan stoffet kan fremstilles, hvorvidt der skal udtænkes helt nye produktionsmetoder, og hvilke nye salgsprodukter der skal udvikles. På disse områder resulterer udviklingsarbejdet ofte i nye gennembrud, der kan patenteres. Afgørende milepæle Da udviklingsprojekterne som nævnt strækker sig over lang tid, kan nogle af forudsætningerne briste under forløbet. Derfor er der i projektarbejdet indlagt milepæle, hvor også forudsætningerne genvurderes, inden større investeringer skal foretages. At forudsætningerne for et projekt kan ændre sig drastisk, oplevede Cheminova i halvfemserne. På bare tre år blev salget af de væsentligste ukrudtsmidler i USA og Argentina næsten udslettet. Genmodificerede sojabønner gjorde det muligt at undvære en række produkter, som ellers var oplagte kandidater som nye Cheminova-produkter. Til gengæld steg salget af de samme midler kraftigt i Brasilien pga. arealudvidelser og manglende tilladelser til at dyrke glyphosat-tolerante gensplejsede afgrøder. Det lykkedes at introducere nogle af disse produkter, som Cheminova havde under udvikling i Brasilien samt at undgå væsentlige investeringer i registreringsdata i USA.

11 Sukkerrør En væsentlig forudsætning for datterselskabernes vækst er et mere komplet produktprogram. Ikke kun i form af nye produkter, der giver adgang til nye afgrøder, men også afdækning af huller i produktsortimentet i de afgrøder, datterselskaberne allerede leverer til. Sukkerrør er et godt eksempel på en afgrøde, som vores datterselskab i Brasilien identificerede som interessant, både fordi salget i denne afgrøde ligger uden for hovedsæsonen, og også fordi afgrøden har været i voldsom vækst pga. øget efterspørgsel på bioethanol. Sukkerrør er den absolut bedste afgrøde til fremstilling af bioethanol, der bruges som brændstof i de brasilianske biler. Væksten af sukkerproduktionen skete desuden i områder af landet, hvor Cheminova allerede havde udviklet en god distributionsadgang. Efter at sukkerrør var identificeret som fokusafgrøde, gik datterselskabet i gang med at identificere nøgleprodukterne i dette marked. For nogle af disse produkter var det muligt at erhverve salgsrettigheder, mens andre måtte udvikles fra grunden. Her kom det globale netværk i spil, idet nogle af produkterne kan anvendes i andre lande og afgrøder og dermed danne grundlag for større og mere rentable projekter. Både ukrudtsmidler og vækstregulerende produkter er blevet lanceret fra denne proces. Et af de vækstregulerende midler giver større sukkerindhold i afgrøden og kan desuden bruges til noget ganske andet, nemlig til at trimme græsvæksten på golfbaner. I Brasilien dyrkes sukkerrør især med det formål at fremstille bioethanol, der bruges som brændstof i biler. 11 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING En hel familie af ukrudtsmidler Ukrudtsmidler, der anvendes i lav dosering, er et udviklingsområde med stort potentiale. Den mindste pakning indeholder 227 gram og rækker til ukrudtsbekæmpelse i ca. 32 hektar korn i USA. I slutningen af halvfemserne udløb de første patenter på en gruppe ukrudtsmidler sulfonylureagruppen også kaldet SU-midler eller minimidler. Disse udmærker sig ved at have meget favorable miljøegenskaber og være praktisk taget ugiftige. Desuden kan de anvendes i uhørt lave doseringer, dvs. at få gram pr. hektar normalt er tilstrækkeligt til at kontrollere ukrudtet. SU-familien, der tæller mere end 20 medlemmer, solgte i slutningen af halvfemserne tilsammen for mere end 8 milliarder kroner på verdensplan. Afgjort et marked af økonomisk interesse, men da disse midler er meget specifikke, hvad angår afgrøder og ukrudt, er anvendelsen af det enkelte produkt meget begrænset, og der var derfor få blockbuster-produkter i denne gruppe. Da der samtidig var store udfordringer forbundet med at producere aktivstofferne, var det vanskeligt at retfærdiggøre projekter på de enkelte produkter. Efter at have kigget nærmere på kemien, viste det sig, at flere af produkterne deler de samme mellemprodukter, samt at den samme type knowhow kræves for at formulere, analysere, registrere og producere SU-midlerne. Ved at mestre denne knowhow er det muligt at skabe solide projekter på en hel række nye produkter. Beslutningen om at følge dette spor har betydet, at Cheminova i dag har udviklet de syv vigtigste SU-midler, og flere er undervejs. Dette medfører, at vi i de kommende år får adgang til de væsentligste dele af markedet for SU-herbicider i korn, majs, sojabønner samt en lang række frugt- og grønsagsafgrøder. Denne del af markedet har i dag en værdi på ca. 5 milliarder kroner.

12 Valg af nye produkter CHEMINOVA Intelligent ukrudtsmiddel En god idé bragte et helt nyt produkt på banen Det kræver noget særligt at få midler mod græs til at fungere i korn, der også er græsarter. Mange ukrudtsmidler kan skade kornafgrøder, når græsukrudtet bekæmpes. Sådan er det også for produktet fenoxaprop. Problemet løses ved at blande en såkaldt safener i produktet. Safeneren er et stof, der øger afgrødens evne til at nedbryde ukrudtsmidler, inden de gør skade. Safeneren øger enzymaktiviteten i kornarterne og gør produktet brugbart i både hvede og byg. Med safener har man et intelligent ukrudtsmiddel, der kan kende forskel på ven og fjende, selvom de tilhører samme botaniske familie. Der findes relativt få safenere, og nogle er først opdaget, efter at fenoxaprop blev lanceret i Blandingen af fenoxaprop og safener kom på markedet i 1988 og er patentdækket. Oven i købet i to omgange, idet den første safener blev erstattet af et nyt og forbedret produkt i På den måde fik originalproducenten forlænget eneretten med op til 10 år. Selvom patentet på aktivstoffet fenoxaprop for længst er udløbet, har andre producenter ikke fået adgang til markedet, fordi der kræves en ny safener. Den gamle safener kan ikke længere miljøgodkendes, og den nye er dækket af patenter til Nytænkning var påkrævet. Som mange andre opdagelser i denne verden var vores idé i virkeligheden ret simpel. Det, vi fandt ud af, var simpelthen, at en anden safener, der bliver brugt af et andet firma til et helt andet produkt, kunne anvendes sammen med fenoxaprop. Denne kombination var ikke på markedet i forvejen, og patentet udløb allerede i Denne mulighed var der ingen andre, der havde opdaget, så vi gik meget stille med dørene, indtil idéen var gennemprøvet. Et omfattende forsøgsarbejde blev gennemført dels i laboratoriet og dels ved mange markforsøg på en række kornsorter under mange forskelligartede klimaforhold, inden der var sikkerhed for, at det nye produkt havde en robust effekt. Med alle godkendelser i hus kunne produktet under navnet Foxtrot lanceres bl.a. i Danmark i To fejlslagne projekter førte til verdens bedste pyrethroid At lære af sine fejltagelser er også en væsentlig del af den innovative proces. Markedet for insektmidler af pyrethroid-gruppen domineres af to produkter, der er relativt vanskelige at fremstille. Vi har uden held forsøgt at udvikle forbedrede produktionsprocesser til dem begge. Det var derfor ikke muligt for Cheminova at bringe sin egen version af disse to produkter på markedet. De to projekter byggede på vidt forskellige kemiske indgangsvinkler, hvoraf den ene er, hvad man kunne kalde traditionel kemi. Derimod var den anden angrebsvinkel såkaldt chiral-kemi, der bl.a. anvendes i medicinalindustrien til fremstilling af ultrarene produkter, der kun består af én molekyleform. I et senere særdeles succesfuldt projekt lykkedes det ved hjælp af netop denne type kemi, der bruges ved fremstilling af det ene pyrethroid, at renfremstille den aktive molekyleform i det andet pyrethroid. Det gav en patenterbar nyskabelse i form af en proces til fremstilling af et produkt, der i denne rene form ikke før har været markedsført. Dermed har Cheminova fået adgang til pyrethroidmarkedet oven i købet med verdens mest aktive produkt, gamma-cyhalothrin. Dette markedsføres under navnet Nexide i hele verden og er i 2010 netop lanceret i Danmark. Nexide er verdens mest effektive pyrethroid, der nu også er blevet introduceret i Danmark. Henrik Nørskov Pedersen, Portfolio Manager, Insecticides

13 Ny kemi og kemisk ingeniørkunst Gruppeleder Kim Lundkvist i gang med en laser-baseret analyse, der anvendes ved bestemmelse af krystallisationsprofilen for et nyt svampemiddel 13 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING For at kunne klare sig i en verden, hvor forandringer sker meget hurtigt, er det nødvendigt at være på forkant med udviklingen. Derfor er de nyeste teknologier inden for kemi og procesteknik hverdagen for kemikere, ingeniører og laboranter i udviklingslaboratorierne. U dvikling af kemiske processer fra idé til produktionsanlæg er i dag et samspil mellem to elementer: Kemi og Teknologi. Det kræver et solidt kendskab til det velbeskrevne og kendte samt evnen til at udnytte dette. Derudover fordres evnen til at udnytte nytænkning og forskning samt selv at skabe idéer og at være med i udviklingsfasen af ny viden og forståelse. Formålet med udviklingsafdelingens arbejde er at sikre grundlaget for, at Cheminova kan levere det rigtige produkt hurtigt og effektivt under de givne miljøvilkår. Her gælder det om at mestre den nyeste teknologi for at kunne udnytte de nyeste naturvidenskabelige opdagelser. Krystallernes magt Tidligere var Cheminovas råvarer, mellemprodukter og færdigvarer i flydende form. Den dertil hørende teknologi, f. eks. destillation og bestemmelse af væskers egenskaber, er gennem årene blevet mere og mere raffineret. Men nu har krystallerne altså de faste stoffer gjort sit indtog. Der er i de seneste år sket et ganske stort skift mod produkter og til dels også mellemprodukter, som er faste stoffer. Til at håndtere disse er ny viden og teknologi påkrævet. Et stort spring her er anvendelsen af kontrolleret krystallisationsteknologi, altså dybtgående viden og forståelse af Kontrolleret industriel krystallisation. Dette er en relativt ny gren inden for kemiens og teknikkens naturvidenskabelige verden, som Cheminovas udviklingsafdeling meget aktivt har investeret og deltaget i og derved bidraget til at nyttiggøre denne nye teknologi i det seneste årti. Teknologi og krystallisationsproces Teknologien handler om meget aktivt og ud fra et nøje kendskab til kemien at styre det kemiske miljø, hvori krystallerne dannes og vokser. Dette gøres i praksis ved hele tiden at styre temperaturen, hastigheden og mængden af doserede reagenser, omrøring mv. Krystallerne skal være ensartede og størst mulige. Derved minimeres tab ved filtrering, og udbyttet bliver størst muligt. Ensartetheden af det færdige produkt gør, at det bliver håndterbart både i processen og for slutbrugeren. Derudover udnytter vi, at krystallerne i et produkt kan være forskellige, så vi så at sige kan sortere de uønskede fra. Dette har stor betydning for visse stoffers effekt, giftighed, virkemåde og frigivelseshastighed. Inden det kommer til egentlig produktion, skal alle betingelser for krystallisationsprocessen bestemmes på laboratoriet. Hastigheden, hvormed et givent stofs krystaller kan vokse, måles ved fokuseret laser-refleksion samt ved bestemmelse af varmeafgivelsen. Dette kræver uhyre fintfølende apparatur. Alle målinger foretages under ekstremt kontrollerede betingelser, hvad angår temperatur, omrøring mv. Derudover bestemmes en række andre af krystallernes egenskaber ligeledes i laboratoriet. Krystallisationsprofilen beregnes Når alle disse informationer er bestemt og opsamlet, bliver en egentlig krystallisationsprofil for det givne produkt beregnet. Denne profil testes så under modelforsøg på laboratoriet, hvor selve krystalvæksten samt udbytte og kvalitet bestemmes. Krystallisationsprofilen indeholder nu alle de primære kemiske og fysiske informationer, der skal til for at gennemføre processen i stor skala. Men der skal testes og justeres til i et teknisk anlæg med det apparatur, der i praksis skal bruges. Der er mange faktorer, som skal indbygges i profilen, som f.eks. omrørertype, materialevalg og beholderstørrelser, inden den er klar til brug i et teknisk produktionsanlæg. Men når det er sket, er resultatet en robust proces, som altid giver det ønskede resultat. Som eksempler på, hvor dette er gennemført og implementeret med stor succes på Cheminova, kan nævnes produktionen af så forskellige stoffer som insektmidlet gamma-cyhalothrin, ukrudtsmidlet glyfosat og svampemidlerne flutriafol og fluazinam. Uden anvendelsen af de nyeste teknologier til måling af krystallisationshastigheder og forståelsen af den betydning, det har for processerne, ville det ikke have været muligt at udvikle de nævnte produktioner så effektivt og hurtigt, som det er sket.

14 14 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Trods deres lidenhed kan mikroreaktorer have stor betydning for udvikling af kemiske processer til industrielt brug. Mikroreaktorer sikrer flow i kemien Mikroreaktorer er blevet en fast del af forsknings- og udviklingslaboratorier på kemi- og medicinalvirksomheder samt på mange universiteter overalt i verden. Casper Stoubæk Andersen, synteseudviklingskemiker A grokemiske produkter produceres i mange tons-skala under nøje kontrollerede procesbetingelser og så vidt muligt under flow-betingelser. Det vil sige, at man konstant føder råvarer ind i den ene ende af et anlæg og konstant tager mellemproduker ud i den anden ende, uden at produktet skal tages ud af anlægget mellem de forskellige produktionstrin. Modsætningen til kontinuerlig produktion er batch-produktion, hvor det færdige produkt produceres i en vis mængde ad gangen, hvorefter processen begynder forfra igen. Inden en kemisk proces overføres fra laboratorium til produktionsanlæg, laves der hundredvis af forsøg. I laboratorierne handler det om at opbygge en solid viden om processen, inden denne opskaleres fra gram- til tons-skala. Her kan mikroreaktorer spille en stor rolle i at få den optimale viden omkring en proces. Mikroreaktorens betydning En mikroreaktor er, som navnet antyder, en kemisk reaktor bestående af fine kanaler med en diameter på få mikrometer dvs. cirka som et menneskehår. Mikroreaktorer er efterhånden blevet en fast del af forsknings- og udviklingslaboratorier på kemi- og medicinalvirksomheder samt på mange universiteter overalt i verden. Mikroreaktorer fungerer som et værktøj på lige fod med en klassisk reaktionskolbe, blot er mikroreaktoren designet til at teste kontinuerlige flow-betingelser. Mikroreaktor-teknologien bygger på princippet om at udføre en proces ved kontinuerlig blanding af to eller flere væskestrømme. Med mikroreaktor-teknologien muliggøres en hurtig afprøvning af mange procesforhold med henblik på at finde de optimale betingelser for en given reaktion. Producere store mængder Selvom en mikroreaktor er lille, kan man nemt fremstille relativt store mængder produkt ved hjælp af denne kontinuerlige teknik. I laboratorierne på Cheminova er produktionen af et nyt ukrudtsmiddel blevet undersøgt på mikroreaktor-anlægget. I denne proces reagerer to stoffer med hinanden under fraspaltning af klorbrinte. Med mikroreaktoren blev forholdet mellem de to reaktanter, koncentrationen af disse samt valg af opløsningsmiddel og klorbrinteneutraliserende middel undersøgt i løbet af få dage. Da de optimale betingelser var fundet, var omsætningen i reaktionen over 98% af det teoretisk mulige, og mikroreaktoren kunne levere flere kilo produkt pr. døgn. En proces, som derefter let kan opskaleres til tonsskala i et rigtigt produktionsanlæg. Stor succes med at anvende teknologien Mikroreaktorer har desuden en sikkerhedsmæssig fordel, da kun små mængder stof bliver blandet ad gangen. Herved forhindres mulige runaways, og eventuel overskudsvarme fjernes nemt. Omvendt er det også muligt at tilføre store mængder varme til en given proces og få reaktioner, der kræver stor aktiveringsenergi, til at forløbe. I Cheminovas laboratorier er dette princip blevet afprøvet med stor succes. Det lykkedes at fremstille en forbindelse ved at lede en blanding af to reaktanter gennem en katalysator under opvarmning til 265ºC. Herved blev den ønskede forbindelse dannet på kontinuerlig vis under betingelser, som ville være meget vanskelige at gennemføre i en almindelig batch-proces f.eks. i reagensglas. Super-reaktive stoffer Gennem det seneste årti har mikroreaktor-teknologien i høj grad bidraget til udviklingen af procesvenlige metoder til fremstilling af kemiske forbindelser, som ikke ville kunne kontrolleres i almindeligt laboratorieudstyr. Eksempelvis kan dannelsen og håndteringen af super-reaktive mellemprodukter kontrolleres med mikroreaktor-teknologien. Dette gøres ved at sammenkoble to eller flere mikroreaktorer, således at den første mikroreaktor fremstiller små mængder af det reaktive mellemprodukt, og dette reageres straks videre til en mere stabil struktur i en ny mikroreaktor. De mange anvendelsesmuligheder af mikroreaktorer vil i stigende grad blive udnyttet i Cheminovas udviklingsprojekter.

15 Fra klassisk fosforkemi til asymmetrisk katalyse Iridium + fo sforforbin delse Cheminova har igennem mange år opbygget en solid viden om fosforkemi, og har brugt den viden som springbræt til den mere moderne fosforholdige kemi. Spejlbilleder ens og dog med helt forskellig virkning Molekylerne er ikke altid symmetrisk opbygget. Der findes former, der ligesom højre og venstre hånd er spejlbilleder af hinanden. For lægemidler og plantebeskyttelsesmidler er det ofte kun den ene af formerne, der virker. Derfor består udfordringen i at fremstille netop denne form. Kåre Søndergaard, syntesekemiker 15 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING D et er velkendt, at der i mange af Cheminovas produkter indgår forskellige fosforforbindelser. Under udvikling og i produktionen af disse har Cheminova N igennem O mange år opbygget en solid viden om fosforkemi. Denne viden har fungeret som springbræt til den mere moderne fosforholdige kemi. Her fungerer fosforholdige forbindelser som en bestanddel i katalysatorer, der kan bringe brint ind på de rigtige pladser i molekylerne. Ved bestemte rumlige egenskaber 1 af de fosforholdige forbindelser kan brinten leveres på en meget selektiv måde, der bevirker, at det resulterende stof besidder en høj grad af optisk renhed. Grundlaget for denne type af kemiske reaktioner (asymmetrisk katalytisk hydrogenering) blev skabt af W.S. Knowles i L-DOPA 2 processen, hvilket i 2001 gav ham Nobelprisen i kemi. Figur 1 Brint leveres fortrinsvis ovenfra N O H Asymmetrisk katalyse i produkt-udviklingen I de senere år har Cheminova haft flere nye produkter under udvikling, der besidder en stor grad af optisk renhed. Under arbejdet med et ukrudtsmiddel stod det hurtigt klart, at for at projektet skulle være rentabelt, skulle et af trinene i processen bestå af en asymmetrisk katalytisk H H hydrogenering. Hertil skulle vi bruge en sådan fosforholdig katalysator. Vi har sammen med en ekstern samarbejdspartner fundet frem til et procesvenligt katalysatorsystem, der kan overlevere brint meget selektivt og med en meget høj hastighed (se figur). Ved brug af en ekstremt lille mængde af metallet iridium (16 g) og den nævnte fosforforbindelse (37 g) kan kg udgangsstof omdannes til det brint-mættede produkt. Omdannelsen til produkt sker med en høj optisk renhed af produktet til følge og uden brug af organiske opløsningsmidler. Derfor er denne proces stort set fri for affaldsprodukter og kan betragtes som et fint eksempel på grøn kemi. Cheminova har allerede andre optisk rene stoffer i produktprogrammet som f.eks. gamma-cyhalothrin og acrinathrin, men her er processen af en helt Iridium + fosforforbindelse H H N H O anden natur. De bliver nemlig produceret ud fra naturens egne optisk rene byggesten i stedet for undervejs i processen at introducere den optiske renhed. Cheminova råder således over flere forskellige metoder til at udvikle og producere optisk rene produkter. NOTER 1 Rene spejlbilledisomerer (ikke-racemiske chirale forbindelser) 2 Optisk ren aminosyre, der bruges som lægemiddel mod Parkinsons syge Fosfor har været en væsentlig del af Cheminovas historie Udvikling og fremstilling af fosforholdige insektmidler har været rygraden i Cheminovas forretningsområde siden 1960 erne. Flere og flere produkter blev taget ind i produktionen og udgjorde til sidst et helt træ med mange store og små insektmidler med dertil hørende mellemprodukter. Træet eksisterer endnu, men der er opstået nye anvendelser af grundstoffet fosfor. Cheminovas største produkt, ukrudtsmidlet glyphosat, indeholder også fosfor, men kemien er en helt anden end den, der gælder i træet af insektmidler. Det seneste skud på fosforstammen er topmoderne katalysatorer, der ikke indgår i selve produkterne, men som er med til at styre de kemiske processer ved at dirigere de forskellige bestanddele, f.eks. brint, ind på den helt rigtige plads i slutproduktet. Så i stedet for at indgå i Cheminovas produkter kan fosfor nu også fungere i hjælpestoffer, der driver processerne for helt nye produkter.

16 16 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Planteolier som hjælpestof i Cheminovas produkter I planteværnsmidler benyttes traditionelt organiske opløsningsmidler udvundet af mineralolie. I formuleringsudvikling har vi i visse produkter haft held til at udskifte de benzinlignende opløsningsmidler med opløsningsmidler baseret på planteolie fra kokos- eller oliepalmer. Morten Pedersen, Department Manager, Formulation Innovation Produktets blandbarhed med vand vurderes P lanteolier fra kokos- og oliepalmer har mange anvendelser bl.a. i kosmetik og som biodiesel. I en modificeret udgave kan raffineret olie fra kokos- og oliepalmer imidlertid også indgå som et vigtigt hjælpestof i planteværnsprodukter. Aktivstoffer og hjælpestoffer Planteværnsprodukter består af et aktivstof og et eller flere hjælpestoffer. Aktivstoffet udøver planteværnseffekten og er dermed kernen i produktet. Hjælpestofferne fungerer bl.a. som opløsningsmidler og understøtter på forskellig vis aktivstoffets funktion, idet de bl.a. letter håndtering og udsprøjtning samt sikrer en ensartet fordeling og en optimal effekt af aktivstoffet på marken. Planteværnsprodukter er som oftest flydende produkter. De er enten vandbaserede eller baserede på organiske opløsningsmidler. Indholdet af aktivstof i flydende formuleringer er typisk 10-40%, mens indholdet af vand eller organiske opløsningsmidler i reglen udgør 50-80%. De resterende ca. 10% udgøres af andre hjælpestoffer. Faste og vandbaserede produkter Historisk set har planteværnsprodukter baseret på organiske opløsningsmidler været dominerende. Det skyldes, at de er billige og forholdsvis nemme at udvikle og producere. Endvidere er de lette at udsprøjte, og deres planteværnseffekt er fremragende. Miljø- og arbejdsmiljøhensyn har dog gjort, at organiske opløsningsmidler i dag generelt er uønskede. Den ultimative metode til fjernelse af organiske opløsningsmidler inden for planteværn er udvikling og anvendelse af faststof eller vandbaserede planteværnsprodukter. Derfor er en af Cheminovas nøgleaktiviteter inden for formuleringsudvikling i dag udvikling af faste og vandbaserede planteværnsprodukter med optimal effekt og gode miljøegenskaber. Nogle aktivstoffer, insekt-, ukrudtseller svampemidler, har imidlertid ikke tilstrækkelig effekt eller er ikke tilstrækkeligt stabile, såfremt de benyttes på fast form eller i vandbaserede produkter. Det vil sige, at anvendelse af organiske opløsningsmidler er nødvendig for at sikre den fornødne effekt eller stabilitet af disse aktivstoffer. Naturstoffer byder på overraskende muligheder for at forbedre vore produkter. Methylestre I nogle af disse produkter har Cheminova haft held til at udskifte de traditionelle organiske opløsningsmidler med opløsningsmidler baseret på planteolie fra kokos- eller oliepalmer. En fraktion af olien fra palmer, nærmere betegnet de kortkædede fedtsyrer, har overraskende gode egenskaber som opløsningsmiddel for planteværnsprodukter. De kortkædede fedtsyrers egenskaber bliver optimale, såfremt de modificeres kemisk ved omdannelse til såkaldte methylestre. Det er disse methylestre, Cheminova anvender som opløsningsmidler i visse planteværnsprodukter. Attraktive egenskaber Ud over at komme fra en vedvarende CO 2 -neutral kilde har methylestrene særdeles attraktive miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber. Methylestrene er noget dyrere end de benzinlignende opløsningsmidler. Deres højere pris retfærdiggøres imidlertid af deres mere attraktive miljøegenskaber. Cheminova anvender methylestrene i kommercielle svampe- og insektmidler. I nye ukrudtsmidler, som stadig er under udvikling, vil methylestrene efter al sandsynlighed også blive benyttet. Under udviklingsarbejdet med methylester-opløsningsmidlerne har det vist sig, at methylestrene er betydeligt mindre giftige over for afgrøder, end traditionelle organiske opløsningsmidler er. Traditionelle opløsningsmidler kan under uheldige omstændigheder give svidning af afgrøderne. Methylestrenes mindre giftighed over for afgrøder skyldes sandsynligvis, at de kun i beskedent omfang har tendens til at skade planternes beskyttende vokslag. Patentansøgninger Methylestrenes milde egenskaber over for afgrøder har afstedkommet, at Cheminova har indsendt flere patentansøgninger. Stabilisering af et let nedbrydeligt aktivstof, øget effekt af aktivstoffer samt mulighed for udvikling af et state-of-the-art planteværnsprodukt af et aktivstof, som er fremstillet af mikroorganismer, er også inkluderet i de indleverede patentansøgninger.

17 Det er væsentligt at forstå det biologiske samspil i naturen, når risikoforhold i forbindelse med plantebeskyttelse skal fastlægges. 17 CHEMINOVA PRODUKTUDVIKLING Mange undersøgelser før nye stoffer kan godkendes Vi laver ikke kun de krævede undersøgelser, men medvirker i den videnskabelige udvikling af bedre metoder til bestemmelse af risiko. Inge Margrethe Jensen, Department Manager, Registration G odkendelse af plantebeskyttelsesmidler er baseret på risikovurdering for mennesker og miljø. I risikovurderingen sammenholdes midlernes effekter med den mulige eksponering, f.eks. sammenholdes giftigheden for mennesker med det mulige indtag gennem fødevarer. Det er oftest sådan, at risikovurdering er en trinvis proces, hvor man starter med at gøre sig nogle meget generelle antagelser og anvender standard sikkerhedsfaktorer. Hvis det viser sig, at risikoen ikke umiddelbart er acceptabel, forlanges mere dybdegående undersøgelser af effekterne eller af beregningerne og de anvendte målemetoder. De godkendende myndigheder har hele tiden forskningsprogrammer i gang med henblik på at kunne lave bedre og mere præcise risikovurderinger. Cheminova har flere gange bidraget til sådanne programmer ved at stille data til rådighed, ved at sponsorere programmerne eller ved at stille testmaterialer og analysemetoder til rådighed. På den måde har vi været med til at sætte en ny trend inden for risikovurdering. Insektædende fugle Eksempelvis har vi medvirket til at udvikle metoder til at bestemme pesticidrester på insekter og bruge disse målte værdier til risikovurdering for insektædende fugle. I samarbejde med en konsulent og et kontraktlaboratorium præsenterede vi arbejdet med malathion på en konference for specialister i Europa. Vurdering af nedbrydningsprodukter Vores arbejde med at lave præcise bestemmelser af den relative giftighed af nedbrydningsprodukter har givet nyttig viden, der bruges i risikovurdering for indtag af pesticidrester gennem fødevarer. Til støtte for vore registreringer i USA har vi lavet en række sammenlignende studier af toksikologiske effekter af vore insektmidler dimethoat og malathion og deres nedbrydningsprodukter. Risikovurderinger baseret på dette arbejde er blevet offentliggjort, og hvad angår arbejdet med dimethoat, blev publikationen om dette for nyligt præmieret som bedste artikel i sin klasse. Vandplanter Vi indgår i øjeblikket i et samarbejde med myndigheder, industri og den akademiske verden om at kunne lave mere præcise risikovurderinger for vandplanter. Det er vigtigt i forbindelse med godkendelse af ukrudtsmidler, hvis nedbrydningsprodukter også kan have biologisk effekt. Vi har stillet data til rådighed. Arbejdet bliver offentliggjort enten til en Workshop eller en konference i Europa og vil senere danne grundlag for vejledningen til risikovurdering.

18 18 CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Forsknings- og udviklingscenter i Indien Efter erhvervelse af fabriksanlægget i Indien i 1997 var det næste trin at opbygge et forsknings- og udviklingscenter (R&D-center) i forbindelse med fabrikken. R &D-centret blev etableret i 1999 med det primære formål at tilføre den indiske produktion forbedrede processer og at udvikle nye produkter til det indiske marked. I dag er centret fuldt integreret med udviklingsafdelingen i Danmark og bidrager med nye løsninger - ikke kun til det indiske marked, men til Cheminovas globale organisation. Et stærkt kort i det indiske marked Cheminovas R&D-center er sammen med laboratoriet for kvalitetskontrol et stort aktiv for produktionen i Indien. De kemiske processer, der anvendes til fabrikation af aktivstoffer på det indiske produktionsanlæg, er næsten alle udviklet af kemikerne i R&D-centret. Kvalitetskontrollen udføres ved hjælp af moderne kemiske analysemetoder i det tilknyttede laboratorium. Brugsprodukterne, der sælges til landmændene, fremstilles på formuleringsanlægget. Fremstillingsmetoden er baseret på recepter, der ligeledes er udviklet lokalt. Således har de lokale udviklingsfolk gennem tiden fungeret i et aktivt samspil med resten af organisationen, hvad angår produkter til det indiske hjemmemarked. Globale udviklingsaktiviteter Flere indiske projekter har allerede haft stor betydning for Cheminovas globale Fremtiden er allerede begyndt Cheminovas Business Plan Fem-i- Femten bygger især på udvikling og markedsføring af nye produkter. Dette kræver, at udviklingsafdelingen i Danmark og R&D-centret i Indien hver for sig spiller en aktiv rolle. Men det er især vigtigt, at alle samarbejdsmuligheder udnyttes. Et eksempel på dette er udvikling af et nyt svampemiddel, der skal indgå i Cheminovas globale produktprogram især til blandinger med andre af Cheminovas svampemidler. Med udfasning af det giftige monocrotophos blev der et produktionsanlæg ledigt i Indien, og gennem et globalt projektsamarbejde blev det hurtigt Indien er et samfund i vækst Det indiske samfund er karakteriseret ved vækst, og en voksende veluddannet middelklasse gør det muligt for inderne at gennemføre avancerede projekter på højt teknologisk niveau. Samtidig er Indien stadig et landbrugsland, hvor produktionen i landbruget er under forandring. Markedet for plantebeskyttelsesmidler vokser og bevæger sig væk fra ensidig insektbekæmpelse med gammeldags produkter, og såvel ukrudtsmidler som svampemidler spiller en stadigt stigende rolle. Alt i alt et billede, der passer godt sammen med Cheminovas strategiske udviklingsplaner. udvikling. Inderne havde en pionerrolle i at udvikle og producere insektmidlet imidacloprid. Mens fremstillingen af dette produkt var beskyttet af patenter i resten af verden, kunne man frit gå i gang med at udvikle produktet i Indien. Dette satte Cheminova i en gunstig position, da verdensmarkedet blev tilgængeligt, og det indiske initiativ udgjorde en væsentlig faktor, for at Cheminova kunne opnå et samarbejde med originalproducenten. Men også for andre produkter har det indiske udviklingsarbejde gjort det muligt at iværksætte konkurrencedygtige produktioner, der i dag sælges via andre Cheminova-datterselskaber. besluttet at ombygge det gamle anlæg, så det kunne anvendes til produktion af dette nye svampemiddel. Den kemiske produktionsproces er udviklet i et samarbejde mellem danske og indiske kemikere. Og udvikling af recepter til de færdige blandingsprodukter har taget udgangspunkt i bl.a. behovet for bekæmpelse af svampesygdomme i sojabønneproduktionen i Brasilien.

19 19 Fakta om Indien CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Areal: km² (nr. 7 i verden). Antal indbyggere: (nr. 2 i verden). Gennemsnitlig årlig indkomst pr. indbygger (købekraft): USD Lorem 43% Ipsum % Dolor Lorem 11% 43% Ipsum 31% Sit amet 15% Dolor 11% Vi har stoppet produktionen af et meget giftigt insektmiddel. Produktionsanlægget er ombygget til at levere et lavgiftigt svampemiddel til Cheminovas globale produktprogram. Sit amet 15% Niels Morten Hjort, Senior Vice President, Production & Logistics 35% 47% 17% 1% Plantebeskyttelse i Indien Salget af plantebeskyttelsesmidler i Indien har en værdi af ca. 1 milliard USD om året, hvilket Ukrudtsmidler svarer til ca. 2,5% af verdensmarkedet. 35% Ukrudtsmidler Markedet for plantebeskyttelsesmidlerne fordeler sig på denne måde: Insektmidler 47% Insektmidler Svampemidler Vigtigste markeder for plantebeskyttelsesmidler 17% Svampemidler Andet (afgrøder): Ris, bomuld, frugt, grønsager og korn. 1% Andet 47% Insektmidler 47% 35% Insektmidler Ukrudtsmidler 35% 17% Ukrudtsmidler Svampemidler 17% Svampemidler 1% Andet 1% Andet 31% Insektmidler 42% Ukrudtsmidler 25% Svampemidler 25% Svampemidler 2% Andet 2% Andet

20 20 CHEMINOVA TÆT PÅ MARKEDET Markedskendskab giver nye produkter Det er Cheminovas vision at udvikle og markedsføre innovative produkter, der skaber værdi for landmanden. Forudsætningen for Cheminovas markedsføring skabes fra starten, når idéen til produktet opstår. Rico Toft Christensen, Vice President, Global Portfolio C heminova har gennem to årtier opbygget en verdensomspændende organisation med egne datterselskaber i stort set alle væsentlige markeder. Det lokale markedskendskab, som hermed er opbygget, er en nødvendig forudsætning for en succesfuld udvikling og markedsføring af Cheminovas produkter. Udviklingen af nye produkter baseres på de behov i markedet, som Cheminovas produkter kan opfylde. Behovene afdækkes ved grundig markedsanalyse. Nyt skadevoldende insekt i Sydeuropa Cheminovas abamectin-produkter har vist sig særligt velegnede til bekæmpelse af en ny skadevolder i Sydeuropa. Standardproduktet i markedet er baseret på organiske opløsningsmidler, men Cheminova har udviklet et bedre produkt med vand som opløsningsmiddel og naturlige planteolier som hjælpestoffer. Derfor klassificeres disse produkter i en lavere fareklasse, hvilket er vigtigt for landmanden, som håndterer produktet i koncentreret form. Abamectin-produkterne er på denne måde fremtidssikrede, og de Markedskendskab på agronom-niveau har givet os værktøjet til en effektiv markedsføring. Henrik Nørskov Pedersen, Portfolio Manager, Insecticides bliver markedsført til nye anvendelser: I Sydeuropa er der i de senere år opstået store problemer i tomater med et nyt skadedyr, Tuta absoluta, et m i n é r - m ø l indført fra Sydamerika. Cheminovas abamectin markedsføres som en af de meget få effektive løsninger til kontrol af netop dette nye skadedyr. Et svampemiddel, der simpelthen er mere effektivt Epoxiconazole under varemærket Rubric er Cheminovas produkt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn bl.a. i Danmark, hvor Cheminova har udviklet et mere effektivt produkt end konkurrenterne. Forsøg har vist, at korn, der er behandlet med Rubric, giver det største høstudbytte. Dette er en meget konkret og direkte fordel for landmanden og som sådan ganske ligetil at markedsføre, men det kræver selvfølgelig et veldokumenteret grundlag i form af talrige markforsøg. Cheminovas tekniske eksperter tilrettelægger og arrangerer typisk disse forsøg i samarbejde med lokale og uafhængige rådgivningsinstitutioner. I Danmark er det f.eks. i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby. Anti-skvulp emballage Et produkt som Rubric, der bringer landmanden værdi i form af højere udbytte,

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere