BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April

2 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference 2013: Succesfuld søsættelse... 5 Fundraiserprisen 2013: Fire priser uddelt... 6 Revision af regler for almennyttige lotterier fortsat i proces modernisering eller stramning? Administrationsprocent: Oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse initieret Moms: Kompensationsordningen reguleret, nyt europæisk momsdirektiv fortsat i proces ISOBRO og Europa Uddannelser, Kurser & Konferencer Bestyrelse og udvalg

3 Forord Onsdag den 26. februar 2014 kom dagen, vores sektor har ventet på i knapt to år. Forslag til ny indsamlingslov blev fremsat i Folketinget og dermed blev den yderst tiltrængte lovproces endelig skudt i gang. Jeg håber, resultatet bliver en ny, fremsynet og mere retfærdig indsamlingslov, der kan være med til at sikre et solidt fundament for fremtidens indsamlingssektor i Danmark. Det foreliggende lovforslag indeholder både nye muligheder og skærpede krav til Indsamlingsorganisationerne, hvorfor høj etik og stærk faglighed bliver afgørende for den enkelte organisation og sektoren som helhed. Derfor fastholder ISOBRO også sit fokus på at bidrage til en fortsat faglig oprustning af sektoren. Konkret har ISOBRO udviklet en ny og komprimeret version af Fundraisinguddannelsen. Uddannelsen udbydes nu direkte af ISOBRO, hvorfor vi har kunnet forme et forløb, der i endnu højere grad er tilpasset den virkelighed, der kendetegner vores sektor. Derudover videreføres initiativet med en årlig national fundraisingkonference. Den første konference blev afholdt med stor succes i september 2013, hvor mere end 150 personer deltog. Dette års konference finder sted den september Blandt de øvrige temaer, der har været med til at tegne det seneste år på ISOBRO, bør moderniseringen af reglerne for almennyttige lotterier fremhæves. Revisionen, som blev igangsat tilbage i maj 2012, er fortsat i proces. Spillemyndighedens seneste udkast fra december 2013 lægger op til mærkbare stramninger, der vil stille udbydere af almennyttige lotterier betydeligt ringere end under de gældende regler. ISOBRO har opponeret stærkt imod de foreslåede stramninger og er i skrivende stund i sonderinger om den bedste strategi for den videre håndtering af sagen. Et møde med Skatteministeren herom er kommet i stand i slutningen af april. ISOBROs udvalg vedr. administrationsprocent har det sidste halvandet år kulegravet dette komplekse begreb for at se, om det er muligt at udforme nogle fælles principper på området. Arbejdet er udmundet i et foreløbigt oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse med tilknyttet kommunikationsstrategi, som præsenteredes for medlemskredsen på en workshop i februar i år. De fremmødte udtrykte stor opbakning til projektet og generel tilfredshed med det foreliggende oplæg. I de kommende måneder vil der blive arbejdet videre med projektet, bl.a. med afholdelse af fagdage for hhv. økonomi- og kommunikationschefer. Bestyrelsen og den daglig ledelse har igen i år oplevet et stærkt og konstruktivt samarbejde med ISOB- ROs medlemmer. Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at sige en stor tak til alle, der har stillet sig til rådighed i de forgangne år. Uden denne involvering ville ISOBRO ikke kunne løse de mange opgaver professionelt. Tak til Indsamlingsetisk Nævn for at stå til rådighed for drøftelse af de etiske retningslinjer. ISOBROs lille sekretariat varetager en omfattende, sammensat og vidtforgrenet opgaveportefølje. Sekretariatet har igen i år ydet en meget kompetent indsats på alle områder. Bestyrelsen vil derfor gerne sige Sekretariatet en stor tak. På vegne af ISOBROs bestyrelse og daglige ledelse Rigtig god læsning! Tina Donnerborg Formand 3

4 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat Onsdag den 26. februar 2014 fremsatte Justitsminister Karen Hækkerup (S) forslag til ny indsamlingslov og satte dermed endelig et punktum for mere end halvandet års venten på lovbehandling af Betænkning 1532 om indsamlinger. Loven forventes at træde i kraft 1. juni ISOBRO følger lovprocessen tæt, samt forbereder det videre forløb for implementeringen af den nye indsamlingslov. Justitsministerens fremsættelse af forslag til ny indsamlingslov 1 rundede en lang og frustrerende venteperiode af, hvor Betænkning 1532 om indsamlinger nåede at komme på Regeringens lovprogram ikke mindre end otte gange. Lovforslaget var oprindeligt kalendersat til fremsættelse allerede i oktober 2012, men blev herefter udsat først til januar 2013 og efterfølgende på ubestemt tid. I lovprogrammet for 2013/2014 hed det Oktober II, hvilket dog på ny blev udskudt, først til december 2013 og siden januar/februar I januar blev ISOBRO gjort bekendt med, at der var opstået en udfordring med lovfremsættelsen, idet Finansministeriet fandt finansiering via gebyropkrævning uhensigtsmæssig. På baggrund heraf udfærdigede ISOBRO en skriftlig udredning til Justitsministeriet, hvori der blev redegjort for det nedsatte udvalgs proces og synspunkter ift. dette spørgsmål, herunder at anbefalingen om primær gebyrfinansiering var støttet af et enigt udvalg. ISOBROs udredning blev heldigvis positivt modtaget, hvorefter lovfremsættelsen kunne fortsætte som planlagt. Den 20. februar 2014 bekræftede Justitsministeriet, at lovfremsættelsen ville ske onsdag den 26. februar. I Justitsministeriets pressemeddelelse 2 om lovforslaget udtalte Justminister Karen Hækkerup: Det er vigtigt, at folk er trygge ved situationen, når de gerne vil bidrage til en indsamling. Med det forslag, jeg fremsætter i dag, vil der være mere åbenhed om indsamlinger, og der skabes et bedre grundlag for at føre kontrol med indsamlinger. Den 14. marts 2014 blev lovforslaget førstebehandlet, hvor der blev udvist bred støtte til en modernisering af de eksisterende regler på tværs af det politiske spektrum. Følgende overordnede perspektiver tegnede debatten: Anerkendelse af sektorens vigtige arbejde og samfundsrolle; Nuværende lov er forældet og bør opdateres iht. nutidens teknologier og kontaktformer (Internet; sociale medier etc.); Opbakning til et øget fokus på god indsamlingsskik, inkl. etablering af nyt indsamlingsnævn; Vigtigt at den foreslåede gebyrfinansiering af nævnet ikke udgør en urimelig økonomisk byrde for organisationerne. SF nævnte, at de arbejder på et ændringsforslag, der skal sikre, at forretningsdrivende ikke påvirkes negativt af gadehvervning. ISOBRO afventer yderligere information om det nærmere indhold i forslaget. ISOBRO sætter i de kommende måneder alle sejl ind for at sikre, at implementeringen af loven følges helt til dørs. Der inviteres bl.a. til en række medlemsmøder i løbet af foråret, hvor den igangværende lovproces og efterfølgende implementeringsfase vil blive drøftet nærmere. Sekretariatet står naturligvis også til rådighed med rådgivning i forbindelse med medlemmers individuelle spørgsmål knyttet til den nye indsamlingslov. Så kontakt os endelig! Hovedelementer i ny indsamlingslov Etablering af nyt Indsamlingsnævn Indførelse af generalklausul om god indsamlingsskik Nye adgangskrav til gade- og husindsamlinger baseret på objektive kriterier Indførelse af et donor -begreb 1 Forslag som fremsat: 2 4

5 Fundraisingkonference 2013: Succesfuld søsættelse I september åbnede ISOBRO dørene for Danmarks første nationale fundraisingkonference. Dagen bød på et stærkt fagligt program, med bidrag fra både danske og internationale talere, og gav samtidig de mere end 150 deltagere mulighed for at netværke og erfaringsudveksle på en hel ny måde. Initiativet videreføres forberedelserne til dette års konference er allerede i fuld gang. Ambitionerne var store, da Bestyrelsen i 2012 besluttede, at ISOBRO skulle igangsætte konceptudviklingen af en national fundraisingkonference. Det blev set som et oplagt vækstområde for ISOBRO, der knyttede sig naturligt til ISOBROs overordnede strategi om at bidrage til en kontinuerlig udvikling og faglig oprustning af sektoren. Sekretariatet og et særligt nedsat advisory board fik sin sag for med idéudviklingen og planlægningen af konferencen, der skulle have en solid faglig tyngde med internationale perspektiver, der kunne tiltrække såvel nye som erfarne fundraisere. Resultatet blev et meget fyldigt program med både danske og internationale talere, heriblandt de internationalt anerkendte fundraisingeksperter Alan Clayton og Ken Burnett. Mere end 150 deltagere fra over 60 forskellige organisationer deltog på dagen. Efter konferencen blev der gennemført en grundig evaluering, som både indikerede en generel tilfredshed med konferencens faglige indhold, men også bød på forslag til forbedringer af såvel indholdsmæssig som strukturel karakter. Overordnet set er det bestyrelsens klare vurdering, at konferencen til fulde bekræftede sin eksistensberettigelse og at konceptet bør videreføres. Dette gælder i særlig grad i år, hvor Indsamlingsdanmark står overfor en større omvæltning i forbindelse med implementeringen af den nye indsamlingslov. Her kan Fundraisingkonferencen tjene som et oplagt og særdeles velegnet forum til at drøfte de nye rammer og konsekvenserne heraf for fremtidens fundraising i Danmark. Det er blandt andet også derfor, at temaet for årets konference er Fundraising for fremtiden. Planlægningen er allerede godt i gang. Der vil igen i år blive budt på faglige lækkerier fra både ind- og udland, samtidig med, at programmet bliver afkortet og der bliver programsat tid til at netværke og videndele mv. For mere information besøg venligst konferencens hjemmeside: Bestyrelsen vil gerne opfordre alle ISOBROs medlemmer til at deltage på konferencen og få gavn af et stort fagligt udbytte og en unik mulighed for at møde og netværke med ligesindede. Kun i fællesskab kan vi sikre faglig fremdrift i vores sektor. 5

6 Fundraiserprisen 2013: Fire priser uddelt I forbindelse med Fundraisingkonferencen uddelte ISOBRO for første gang Fundraiserprisen til årets dygtigste fundraisere og bedste kampagner i Danmark. ISOBRO modtog mere end 60 indstillinger til de fire priser. Et uvildigt dommerpanel udvalgte 16 nominerede, hvoriblandt fire vindere blev kåret. 1. Bedste fundraiser Thorkild Høy og Kristina Villén, Ringsted Frivillige hos ADRA Ægteparret Kristina Villén og Thorkild Høy har siden 2009 skaffet penge til ADRA Danmarks arbejde i Burundi med kampagnen Byg1By, som er bygget op omkring salg af fuglehuse, de selv producerer og får kunstnere, lokale politikere eller almindelige mennesker til at dekorere, hvorefter de sælges. Byg1by har indtil nu genereret kr. til ADRA. Kristina Villén og Thorkild Høy modtager prisen sammen med ADRAs PR-Koordinator Bjørn Krøll Nielsen (Foto: Michael Dam) Nomineringspanelets begrundelse: De engagerer et bredt udsnit af det danske samfund fx væresteder, SFO er og politikere. Samtidig forstår de at blive ved at udvikle ideen og formidle, at det er huse, der bliver til huse. 2. Bedste NGO-kampagne Kapitalflugten IBIS 16 milliarder kroner forsvinder hver dag ud af verdens fattigste lande. Emnet er teknisk og svært at kommunikere. Men Ibis kastede sig ud i en fundraising- og underskriftskampagne om emnet. Elementerne var blandt andet en filmpremiere på en tre minutter lang film på facebook, hvor folk blev opfordret til at skrive under mod kapitalflugten. Resultatet var flere end 7000 underskrifter (5000 unikke leads). I alt nåede kampagnen flere end unikke personer på facebook og ca likes på Ibis side. Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen formåede at give en flot formidling af et meget kompliceret emne. Den er kreativ og velgennemtænkt. Communication Director Annelie Abildgaard og Fundraiser Bertil Suadicani modtager prisen for IBIS (Foto: Michael Dam) 6

7 3. Bedste fundraising-kampagne Livline til Malawi Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp og Bilka har på rekordtid samlet 14 millioner kroner ind til sundhedscentre i Malawi. Efter fire måneder havde de allerede samlet de 6,5 millioner kroner ind, de havde planlagt at skaffe på tre år. Målet blev derfor justeret til 20 mio. kr. Varehuset har sat alle sejl til og engageret både kunder, medarbejdere og leverandører bl.a. via salg af bamser, armbånd og indkøbsposer. Udover hjælpen til Malawi har kampagnen betydet, at 56 procent af kunderne siger, at kampagnen påvirker deres syn på Bilka i positiv retning og 80pct vil gerne bidrage ved at købe et støtteprodukt. Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen er et flot eksekveret samarbejde mellem en organisation og en virksomhed. Inddragelsen af medarbejderne er suveræn, og kampagnen har formået at udvide sit mål med 300 procent. Marketingdirektør hos Bilka, Thorbjørn Sejer Jensen og Corporate Fundraiser Henriette Gejsing modtager prisen (Foto: Valgerdur Hvidt Larsen) 4. Årets innovative tiltag Gode intentioner redder ikke liv - Læger uden Grænser Læger uden Grænser har likes på facebook. Der er altså rigtig mange, der godt kan lide det arbejde, vi laver. Lige nu har vi bare ikke råd til operationsudstyr. Sådan siger lægen Jonas til en kvindelig patient, der ligger på operationsbordet i et katastrofeområde. Scenen er taget fra video, der er en del af kampagnen Gode intentioner redder ikke liv. Kampagnen sætter fokus på det faktum, at uden reel økonomisk støtte, kan Læger uden Grænser ikke redde liv i verdens brændpunkter et kontroversielt budskab i en tid, hvor det er gratis at brande sig selv på sociale medier Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen er modig og dejligt provokerende. Marketing Manager Marianne Christoffersen, Fundraising Director Anne Larsen, Tekstforfatter Peter Farver, Kommunikationsbureauet København, samt Art Director Tobias Rosenberg, Kommunikationsbureauet København modtager prisen for Læger uden grænser (Foto: Michael Dam) 7

8 Indsamlingsetik ISOBRO har igen i år haft medlemstilvækst, hvilket understreger en fortsat støtte til ISOBROs arbejde, herunder det vedholdende fokus på indsamlingsetik, gennem bl.a. de indsamlingsetiske retningslinjer. Samtidig har såvel pressen som politikere løbende kommunikeret om vigtigheden af god indsamlingsskik ikke mindst i forbindelse med den igangværende folketingsbehandling af forslag til ny Indsamlingslov. Indsamlingsetikken synes således at være kommet på dagsordenen i den offentlige debat og i sektorens selvbevidsthed. Men der er fortsat også eksempler på ulødig adfærd i sektoren. Indsamlingsmarkedets udvikling ISOBRO udgiver årligt en indtægtsundersøgelse 3, der viser de seneste fem års udvikling, opdelt på sektorer. I seneste undersøgelse for udgør det samlede beløb, rejst af de landsdækkende indsamlingsorganisationer over 4 mia. kr. Tidligere års stigninger er flere steder aftagende. I undersøgelsen deltog 93 organisationer (svarende til ca % af markedet) De internationale hjælpeorganisationer har haft en støt stigende andel af bruttoindtægterne fra 54% - 60%, primært knyttet til årene 2010 og Stigningen knytter sig til både internationale tilskud og nationale indsamlinger. De internationale hjælpeorganisationers egenfinansiering er fortsat i niveauet 40% af det samlede marked. Af egenfinansieringen er det især overskud af indsamlinger, der viser fremgang med en stigning over perioden på 37% svarende til 96 mio.kr. For de internationale hjælpeorganisationer dækker perioden over store udsving. For de sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer har været en betydelig stigning, mens udviklingen for øvrige organisationer har været stabil, men med en faldende tendens. De faste medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere, er en vigtig indtægtskilde og udgør fortsat en betydelig andel af organisationernes egenfinansiering. Faste medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere udviser en stabil fremgang for alle. Der har i perioden været en samlet stigning på 20% svarende til 334 mio.kr. Etik på gågaden Face2face Det forgangne år har på ny bekræftet, at Face2face er det område af indsamlingsarbejdet, som vedholdent får størst opmærksomhed fra offentligheden. Der har igen i år været en mærkbar pressebevågenhed omkring emnet både regionalt og nationalt. ISOBRO har deltaget i adskillige møder med kommuner, cityforeninger mv. samt bistået med interviews ved flere lejligheder. Konkret har især face2face-aktiviteterne i Aarhus været til debat. I juni 2013 deltog ISOBRO ved et møde med Teknik og Miljøforvaltningen i Aarhus, samt Aarhus Cityforening. Mødet blev til på foranledning af henvendelser fra handlende og forretningsdrivende i Aarhus om facerne. Det kunne konkluderes, at facerne opfører sig ordentligt i det Aarhusianske gaderum, samt at deres tilstedeværelse er lovlig. ISOB- RO kunne se, hvordan den fælles koordinering gennemføres via en lokal stedplan, og dette bekræftede 3 8

9 overfor mødedeltagerne, at de involverede organisationer håndterer deres face2face-aktiviteter med stor professionalisme og med det krævede mål for øje, at gaderummet ikke må overbebyrdes. På mødet foreslog Claus Beck fra Aarhus Cityforening igen at indføre stande, som facerne skal stå ved, og der blev i august fremsendt et forslag fra Rådmanden om en stærk geografisk afgrænsning af de områder, hvor facerne må færdes. ISOBRO drøftede Rådmandens forslag indgående i såvel den nedsatte arbejdsgruppe vedr. face2face som i bestyrelsen. Sagen har principiel karakter, idet den både handler om en problematisering af adgangen til gaderummet og en problematisering af facernes optræden. Begge forhold fik derfor en fremtrædende plads i svaret. Det står fast, at facerne har ret til at færdes i det offentlige rum jf. cirkulæreskrivelse om gadehvervning på offentlig gade og vej, udstedt af justitsminister Lene Espersen den 7. september Det står samtidig fast, at organisationer, der hverver og som frivilligt har underlagt sig ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, skal efterleve disse. Dette indebærer, at organisationerne koordinerer gadekampagnerne med andre organisationer og andre kampagnetiltag, der er ude i samme ærinde, således at gaderummet ikke overbebyrdes. Ligeledes skal facerne respektere god ro og orden, når de færdes i det offentlige rum og de må kun hverve i områder, hvor der er almindelig offentlig trafik. I det daglige skal organisationerne sikre, at ethvert klagemål bliver fulgt op. Som middel hertil findes der på ISOBROs hjemmeside områdeopdelte kontaktoplysninger for de organisationer, der er aktive. ISOB- RO har gennemført en indsamlingsetisk kontrol af face2face i 2011, som dokumenterede, at facerne overholder de etiske krav, der stilles til deres arbejde. Rapporten findes på ISOBROs hjemmeside 4. Organisationerne fandt en række udfordringer i det foreliggende forslag, herunder at den markante geografiske indskrænkning af facernes arbejdsområde vil øge risikoen for en overbebyrdelse af de foreslåede zoner. Organisationerne valgte derfor at udarbejde et alternativt forslag baseret på en opdeling af indre by i fire zoner. De fire zoner indebærer en spredning af facernes arbejde ud over et ganske stort areal, hvilket vurderes som mere fordelagtigt frem for at stresse byrummet ved at bruge færre steder. Omkring årsskiftet valgte to organisationer at stoppe deres face2face-aktiviteter i Aarhus, grundet utilstrækkelig effekt. Dette har naturligvis også bidraget til et mindre pres på byrummet. ISOBRO følger den videre udvikling tæt. Indsamlingsetisk kontrol udsat Etik- og lovudvalget drøftede i efteråret iværksættelse af en ny indsamlingsetisk kontrol, igen med fokus på telemarketing og face2face. Udvalget måtte imidlertid konstatere, at arbejdet med kontrollen ville falde sammen med Folketingets forventede behandling af Indsamlingsloven, hvorfor det af ressourcemæssige årsager blev besluttet at give lovbehandlingen fuld opmærksomhed. På baggrund af, at lovbehandlingen af Forslag til ny Indsamlingslov nu er påbegyndt, har ISOBROs bestyrelse givet sin støtte til, at der gennemføres en ny Indsamlingsetisk undersøgelse i indeværende år og at det kan igangsættes, selvom lovprocessen om den ny indsamlingslov endnu ikke er afsluttet. Temaet om Face2face og telemarketing fastholdes. 4 9

10 ISOBRO bekræfter i øvrigt, at denne kontrolindsats for fremtiden fastholdes i regi af ISOBRO, selvom der med lovens vedtagelse oprettes et egentligt Indsamlingsnævn, idet nævnet som myndighed ikke kan varetage denne type opgaver. Buy Aid politianmelder Help Simply Buy-Aid A/S indgav i august en anmeldelse om overtrædelse af straffelovens 279 om bedrageri imod Help Simply ApS. Siden 1996 har Buy-Aid A/S lavet fundraising via bl.a. telemarketing, hvormed man har støttet flere NGO er økonomisk, herunder Red Barnet, Børnecancerfonden, Danske Hospitalsklovne, Folkekirkens Nødhjælp, Forælderfonden mv. I juni sidste år opdagede Buy-Aid såvel som en række NGO er (bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp), at Help Simply (www.helpsimply.dk) har snyltet på Buy-Aid s og disse organisationers gode renomé for egen vindings skyld. Flere af Buy-Aid s kunder er blevet kontaktet af Help Simply under foregivende af, at henvendelsen skete fra Buy Aid, ligesom man har givet udtryk for, at man har overtaget Buy-Aid s virksomhed. Herigennem har Help Simply fremkaldt og bestyrket en vildfarelse hos kunderne og forledt dem til at købe Help Simply s produkter. ISOBRO ved Robert Hinnerskov afgav vidneforklaring i retten i Glostrup i september om indsamlingsmarkedet, dets aktører og indholdet i de indsamlingsetiske retningslinjer. Help Simply har været omtalt i flere medier, da virksomheden tilsyneladende støtter Foreningen Ønsk, der er på ISOBROs liste over organisationer, der kommer henvendelser om. Her udtaler ISOBRO: Det er ikke første gang, at vi hører om problemer med Help Simply og Foreningen Ønsk. Foreningen Ønsk lever ikke op til de krav, vi stiller til gennemskuelighed. Vi kan ikke holde til, at der på denne her måde bliver skabt mistanke mod velgørenhedsarbejdet. Da Foreningen Ønsk på sin hjemmeside retter henvendelse mod offentligheden om indsamling, skal foreningen udfylde en anmeldelse, som skal indgives til politiet og der skal efterfølgende aflægges regnskab herfor. I sagen mod Help Simply blev der indgået et forlig, indeholdende en bod Help Simply skulle betale, hvis de igen overtrådte forliget. Anmeldelsen for bedrageri ligger stadig hos politiet, og herfra er der p.t. ikke nyt i sagen. 10

11 Revision af regler for almennyttige lotterier fortsat i proces modernisering eller stramning? I forbindelse med den igangværende revision af reglerne for almennyttige lotterier fremkom Spillemyndigheden med deres andet oplæg i december Oplægget har skiftet karakter fra overvejende modernisering i version 1.0 til markante begrænsninger i version 2.0. Denne udvikling giver anledning til stor bekymring. ISOBRO har aftalt møde med Skatteministeren for at drøfte sagen. Da Spillemyndigheden i maj 2012 initierede en revision af reglerne for almennyttige lotterier, blev initiativet modtaget med stor tilfredshed blandt arrangørerne af disse lotterier, som længe havde kæmpet med en forældet lovgivning på området. Revisionsprocessen har desværre vist sig at være særdeles langsommelig og Spillemyndigheden har ikke formuleret en egentlig målsætning med moderniseringen. Udviklingen i de seneste måneder har ydermere givet anledning til øget usikkerhed og tiltagende bekymring om de fremtidige rammer for almennyttige lotterier, idet oplæggene fra Spillemyndigheden har skiftet karakter fra overvejende modernisering i version 1.0 til markante begrænsninger i version 2.0. Version 1.0 afspejlede i flere henseender en række reelle moderniseringer, om end af mindre omfang, mens der i version 2.0 er indarbejdet adskillige markante stramninger, der vil virke direkte begrænsende for de velgørende organisationers nuværende indtjeningsmuligheder. Det drejer sig bl.a. om indførelse af omsætningsloft, maksimum for præmiesum, forøgelse af overskudskrav samt afkortet salgsperiode. Arbejdet har indtil nu været præget af en særdeles stram fortolkning af den foreliggende bekendtgørelse, som i kombination med de foreslåede begrænsninger risikerer at efterlade et stærkt reduceret marked for almennyttige lotterier, hvilket i yderste konsekvens kan betyde en mærkbar nedgang i indtægter fra lotterierne. ISOBRO har bidraget til revisionsprocessen på alle niveauer, herunder deltaget i den tilknyttede referencegruppe; bistået Spillemyndigheden med faglige oplæg; iværksat analyser af markedet for almennyttige lotterier, afgivet høringssvar, behandlet sagen i ISOBROs udvalg vedr. Spillemarkedet, samt afholdt flere medlemsmøder etc. ISOBROs generelle oplevelse har desværre været en gennemgående mangel på lydhørhed fra Spillemyndighedens side ift. at anerkende nogle af ISOBROs synspunkter, herunder en udtalt uenighed om hvorvidt køb af velgørenhedslotterier kan karakteriseres som værende primært en donationshandling. På baggrund af det ovenstående har ISOBRO fundet anledning til at kontakte Skatteminister Morten Østergaard angående et møde. I et brev sendt til ministeren den 13. marts 2014 klarlægges ISOBROs bekymringer vedr. den igangværende moderniseringsproces, hvilket ISOBRO gerne vil drøfte med ministeren med henblik på at identificere mulige løsninger, der både tilgodeser organisationernes behov for at opretholde og udvikle en mangeårig, traditionel indtægtskilde, så den matcher den løbende naturlige udvikling, mens der samtidig tages højde for, at der ikke skal åbnes op for, at uønskede aktører kan komme ind på det danske spillemarked. Kort før redaktionens afslutning modtog ISOBRO svar fra Skatteministeriet angående møde med Skatteministeren. Et møde er aftalt til afholdelse ultimo april. 11

12 Administrationsprocent: Oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse initieret Et udvalg under ISOBRO har det sidste halvandet år kulegravet begrebet administrationsprocent med det formål at udforme et forslag til fælles principper for regnskabsaflæggelse. Et foreløbigt udkast med tilknyttet kommunikationsstrategi blev præsenteret for medlemskredsen i februar i år. Den almenvelgørende sektors forvaltning af indsamlede midler og især dens håndtering af udgifter til administration har historisk set givet anledning til en vedvarende interesse fra såvel pressen som det politiske system. Pressens dækning har hovedsageligt omhandlet: Kritik af manglende gennemsigtighed i indsamlingsregnskaber, hvilket er med til at begrænse danskernes mulighed for at sammenligne og vurdere de enkelte organisationer Organisationer og fagpersoners forsøg på at forklare og legitimere de administrative omkostninger som en nødvendighed i den professionelle varetagelse af det almenvelgørende arbejde. En vis indbyrdes konkurrence i sektoren om at fremvise den laveste administrationsprocent Interessen har affødt forslag fra politisk side om regulering i form af en defineret grænse for udgifter til administration med forventning om, at det vil bidrage til en øget gennemsigtighed i markedet. I forbindelse med revisionen af Indsamlingsloven blev Deloitte i april 2011 bedt om at udarbejde et notat vedr. indsamlingsregnskaber med forslag til, hvordan organisationerne fremover kan rapportere resultater af deres offentlige indsamlinger. Revisionsprocessen synliggjorde et øget behov for, at den velgørende sektor selv fremkommer med forslag til mulige modeller for, hvordan branchen bedst håndterer problemstillingen omkring administrationsprocenter. På repræsentantskabets opfordring nedsatte ISO- BROs bestyrelse i 2012 derfor en arbejdsgruppe til at få problemstillingen kulegravet. Arbejdsgruppen blev siden erstattet af et officielt udvalg. Udvalget har i 2013 afholdt månedlige møder med inddragelse af en række eksperter, der med forskellige faglige perspektiver har bidraget til processen. Rækken tæller såvel eksterne økonomer, revisorer, journalister og kommunikationseksperter, som ledende medarbejdere fra ISOBROs medlemskreds. Møderækken udmundende i, at udvalget i samarbejde med Deloitte ved udgangen af 2013 kunne udarbejde et første udkast til fælles principper for regnskabsaflæggelse. I tilknytning hertil udarbejdes ligeledes en foreløbig kommunikationsstrategi med assistance fra Metodekompagniet. Begge dele blev præsenteret for medlemskredsen på en workshop den 25. februar, hvor mere end 70 personer deltog. Oplægget indeholdt forslag til principper for beregning af relevante nøgletal, med formålet at sikre en gradvis konvergens mod genkendelige principper i indsamlingsorganisationerne, mens der samtidig tages højde for enkelte organisationers finansieringsmodeller. Principperne for beregning af disse nøgletal foreslås indskrevet i De Indsamlingsetiske Retningslinjer, del B med henblik på medlemsorganisationernes individuelle tiltræden. I tillæg hertil præsenteredes forslag til en kommunikationsstrategi for de foreslåede nøgletal, herunder en vurdering af muligheden for at skabe et nyt fokus på nyttevirkningen af indsamlingsorganisationernes arbejde. De fremmødte udtrykte stor støtte til de foreliggende oplæg og takkede udvalget for det betydelige arbejde, de har ydet. Der arbejdes i skrivende stund videre med projektet, herunder planlægning af to fagdage for hhv. regnskabschefer med fokus på en konkretisering af forslaget for fællesprincipper for regnskabsaflæggelse og nøgletal, samt for kommunikationschefer med fokus på en konkretisering af den tilknyttede kommunikationsstrategi. 12

13 Moms: Kompensationsordningen reguleret, nyt europæisk momsdirektiv fortsat i proces Momslovgivningen er central for indsamlingsorganisationernes økonomi og daglige virke. Det er derfor også et fast fokusområde for ISOBRO. Det seneste år har budt på stramninger i momskompensationsordningen, arbejdet med et nyt EUmomssystemdirektiv er fortsat i proces. Sagen mod Danmark er stadig uafsluttet. Under et møde med repræsentanter for Europakommissionen i november 2013 forlød der stadig intet om, hvornår EU-kommissionen agter sagen mod Danmark rejst ved domstolen. Derimod arbejdes der ihærdigt med ændringer i momssystemdirektivet og i denne sammenhæng lykkedes det ISOBRO gennem ECCVAT at opnå formel invitation af Kommissionen til et møde i Italien i april Det blev ved denne lejlighed slået fast, at de udfordringer, foreningerne møder under det nuværende system, skal tænkes med ved en kommende revision. Repræsentanter for det danske skatteministerium erklærede sig enige i ISOBROs synspunkt om, at en af løsningerne på de momsmæssige skævheder findes gennem nationale kompensationsordninger, hvilket også er Kommissionens synspunkt. Spørgesmålet er nu, om dette kan indskrives som en af flere anbefalede løsningsmodeller i et oplæg til et fremtidigt momssystemdirektiv. På den hjemlige scene lagde regeringen med sit udspil til Finanslov 2014 loft over momskompensationsordningen med begrundelsen, at Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. Og sådan blev det. Fremover skal alle ansøgere deles om 150 millioner kr. i en såkaldt puljeordning. Til gengæld kan foreningerne søge om kompensation for de samlede momsudgifter, reduceret med egenfinansieringsgraden. Reguleringen for stigningen i momsudgifter er bortfaldet. Omdannelsen til puljeordning vil betyde, at de foreninger, der ansøger i 2014 om kompensation for de i 2013 afholdte udgifter, ikke, som det var tilfældet tidligere, kan vide hvor stort et kompensationsbeløb, de vil modtage. Der kan derfor være foreninger, der vil lide betydelige tab, hvis de i 2013 har foretaget anskaffelser i den tro, at de kunne kalkulere det afledte kompensationsbeløb, der skulle komme til udbetaling i I samarbejde med Deloitte udarbejdes en ny vejledning, som forventes klar ca. 1. maj. ISOBRO pegede i sit høringssvar på, at der burde afsættes et beløb til en overgangsordning, samt at der fremover bør sikres en fortolkning af egenfinansieringen, så denne afspejler og dermed kvalificerer indsamlingsarbejdet som bærende for udbetaling af momskompensation. Til og med 2013 er der udbetalt over 750 millioner kr. i kompensation. ISOBRO er meget tilfreds med de til dato opnåede resultater. Momskompensationsordningen udløste i 2013 en historisk stigning i ansøgninger til SKAT Bornholm om optagelse på listen over 8 A godkendte foreninger. Således blev der indføjet hele 291 til listen, der i dag tæller knapt 1200 foreninger. Det store optag øger antallet af ansøgninger til puljen og skaber tilsvarende usikkerhed om, hvor stor en procentdel af det ansøgte beløb, der fremover kan gives kompensation for. ISOBRO følger denne sag tæt. Se særskilt afsnit om 8 A på næste side. I 2014 vil ISOBRO holde øje med finanslovsoplægget vedr. momskompensation og gennem det europæiske netværk ECCVAT vil der blive fulgt op på den igangværende konsultation VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public interest. Denne peger bl.a. på Refund system som en løsningsmodel. Der er høringsfrist den 25. april, men de fleste venter ikke, at EU-kommissionen foretager sig noget nyt i sagen op til Europaparlamentsvalget. Den nuværende kommissær fratræder 31. oktober, hvorefter der skal udpeges en efterfølger. Først da må vi forvente denne vigtige sag kommer videre. 13

14 Ligningslovens 8 A: Stigning i antal godkendte foreninger og justering af bekendtgørelse I det seneste år er der sket en markant udvidelse af listen over godkendte organisationer efter Ligningslovens 8 A. Der er endvidere blevet taget initiativ til en justering af den tilknyttede bekendtgørelse. Begge dele har haft ISOBROs store opmærksomhed. ISOBRO har afgivet høringssvar og følger den videre proces tæt. Listen over foreninger godkendt efter 8 A er per 1. januar 2014 blevet udvidet med 291 nye foreninger sammenlignet med listen fra En sammenligning af de to lister påviste en klar overvægt af fri-, efter- og højskoler blandt de nye og dette giver anledning til nogle kommentarer. Godkendelse efter ligningslovens 8 A er gennem årene kommet til at spille en stadig større rolle for foreningerne. Ud over at være adgangsbillet til ISOBRO (!) har godkendelsen betydning for så forskellige områder som fradrag for gaver, tips- og lottotilskud og lempeligere adgang til indsamling under den nye indsamlingslov. Endelig fremhæver PET en 8 A godkendelse som en offentlig blåstempling, den almindelige borger kan orientere sig efter i de tilfælde, hvor der kan opstå tvivl om lødigheden af en indsamling. Det kom ikke bag på ISOBRO, at Skatteministeriet i februar 2014 tog initiativ til en kombination af præciseringer og egentlige stramninger i bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. Af høringssvaret 5 fremgår det da også, at ISOBRO generelt kan tilslutte os formålet med de foreslåede stramninger. ISOBRO bifalder, at der ved opfyldelse af kravet om minimum 100 gavegivere ikke længere anlægges en gennemsnitsbetragtning og ligeledes, at der af disse gavegivere ydes minimum 200 kroner til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution. ISOBRO forudsætter dog, at minimumsbeløbet forbliver uafhængigt af fradragsretten for gaver, således at også gaver under 200 kroner fortsat skal indberettes til SKAT med henblik på opnåelse af fradrag fra første krone. ISOBRO finder anledning til at præcisere, at kravet til kontingentets størrelse alene bør vurderes ud fra foreningens normalt forekommende udgifter til medlemsadministration. ISOBRO forudsætter, at definitionen på religiøse samfund og trossamfund bygger på den gældende vejledning og at religiøse samfund og trossamfund mv. i øvrigt alle anses for værende almennyttige. ISOB- RO finder dog anledning til at understrege, at medlemskabet ikke skal forstås som et kontingentbåret medlemsforhold i snæver forstand, men et medlemskab, der svarer til den formelle tilknytningsform, det religiøse samfund eller trossamfund mv. har valgt og som det kommer til udtryk i vedtægterne for det pågældende samfund. De foreslåede frister for opfyldelse af de strammere krav er dog for korte, og der bør gives frist frem til 31. december 2014 til at dokumentere opfyldelse af betingelserne og godkendelsen bør som konsekvens heraf først kunne tilbagekaldes 31. marts Ændringerne følges op i løbet af foråret med en kombination af seminarer for medlemmer som sådan og bilaterale møder med de organisationer, der er særligt berørt af ændringerne. 5 8A_og_12_stk_3_14_02_20_rh.pdf 14

15 ISOBRO og Europa Flere af ISOBROs indsatsområder påvirkes ikke kun af ændringer i dansk lovgivning, men også fra EU. ISOBRO søger at få adgang til vigtig viden, samt at gøre sin indflydelse gældende, gennem registrering i EUs lobbyregister, samarbejde med relevante aktører med tilknytning til EU-systemet, samt via medlemskab i forskellige europæiske paraplyorganisationer. EU s åbenhedsregister Åbenhedsregisteret skal sikre gennemsigtighed ift. hvilke aktører (organisationer, virksomheder, foreninger etc.), der søger at påvirke beslutningsprocessen i EU. Alle registrerede aktører forpligter sig til at efterleve et adfærdskodeks i deres kontakt med EU-institutionerne. En klage- og sanktionsordning sikrer, at reglerne håndhæves. ISOBRO har været registret i åbenhedsregisteret siden ISOBRO oplever et vedholdende EUperspektiv knyttet til flere af ISOBROs definerede indsatsområder, hvoraf bl.a. moms, databeskyttelse, og spillelovgivning kan nævnes. På baggrund heraf finder ISOBRO det afgørende, at kontakten til EUsystemet sker på det mest gennemsigtige og etisk korrekte grundlag, hvorfor registreringen i åbenhedsregisteret ses som oplagt. ECCVAT European Charities Committee on Valued Added Tax ECCVAT er netværk for brancheforeninger og indsamlingsorganisationer med et specifikt fokus på momsforhold, der influerer på den almennyttige sektors arbejdsvilkår. Generalsekretær Robert Hinnerskov repræsenterer ISOBRO i ECCVAT. ECCVAT har i det forgangne år primært fokuseret på det igangværende arbejde i EU vedr. et nyt europæisk momsdirektiv. I april 2013 deltog ISOBRO ved en konference, arrangeret af EU-Kommissionen, hvor ECCVAT gav oplæg om de udfordringer, foreningerne møder under det nuværende system. Den danske momskompensationsordning blev fremhævet som en velfungerende mekanisme for afbødning af de byrder, momsen typisk afstedkommer for de almenvelgørende foreninger. Den 14. november mødtes ECCVAT med EU-Kommissionen, hvor der blev bygget videre på konferencen i april. Robert Hinnerskov deltog. Det var et konstruktivt møde, som var med til at styrke ECCVATs position som anerkendt høringspartner. I den videre proces i ECCVAT omkring momsdirektivet, vil ISOBRO byde ind med to danske bidrag: 1) Frivilligchartret, som er blevet oversat med det formål at bruge det i det politiske arbejde for at sikre det bedst mulige momssystem i EU; 2) Fremhævelse af den danske momskompensationsordning som en velfungerende model for håndtering af momsbyrden i forbindelse med det almennyttige arbejde. Efter at have eksisteret i 20 år, er det yderst tilfredsstillende, at ECCVAT endelig har opnået status som formel høringspart i EU systemet. Det er samtidig en landvinding for ECCVAT og den almennyttige sektor i Europa, at civilsamfundet endelig er kommet på momsdagsordenen i EU. Det understreger vigtigheden af et fælles europæisk samarbejde på dette område, og ISOBRO vil således også i de kommende år 6 15

16 prioritere samarbejdet i ECCVAT højt. ISOBROs årlige udgifter til ECCVAT ligger på ca Netværket drives for relativt få midler og er dybt afhængig af bidrag fra dets nationale medlemmer. Cabinet DN Cabinet DN er et konsulentbureau i Bruxelles, som tilbyder rådgivning inden for Public Affairs ift. EUsystemet. I forbindelse med den igangværende revision af reglerne for almennyttige lotterier, fandt ISOBRO anledning til at få udredt mulige EU-retlige forhold og politiske strømninger relevante for velgørenhedsspil i Denmark, herunder Europakommissionens holdning til spørgsmålet om almennyttige lotteriers betydning for opretholdelse af det eksisterende delvist liberaliserede spilmarked. ISOBRO tog i denne sammenhæng kontakt til Copenhagen Economics, som anbefalede at inddrage Cabinet DN. Resultatet af Cabinet DNs undersøgelse viste et særligt europæisk fokus på onlinedelen. Hvis den nye bekendtgørelse skulle åbne for nye online muligheder for almennyttige spil, kunne det afføde mere interesse fra EU. Men det er der pt. ikke lagt op til fra Spillemyndighedens side. EFA European Fundraising Association EFA er et tværeuropæisk netværk for nationale brancheforeninger for indsamlingsorganisationer. I det forgangne år har ISOBRO oplevet en tiltagende usikkerhed overfor EFA, grundet et utilstrækkeligt fokus på de prioriterede indsatsområder, der er relevante for ISOBRO, herunder fx databeskyttelse og EUs arbejde med nyt momsdirektiv. EFA har ikke udarbejdet en strategi for sit arbejde ligesom indsatområderne synes udvandet. Dette foranledigede ISOBRO til at kontakte EFAs bestyrelse i to omgange i 2013 med opfordring til at udarbejde en strategi samt fastholde fokus på de områder, som ISOBRO anser for at være EFAs vigtigste: 1) lobbyindsats i EU; 2) Fortsat styrkelse af medlemmerne. Ved ISOBROs seneste bestyrelsesmøde den 25. marts 2014, havde ISOBRO fortsat ikke modtaget nogen tilkendegivelse fra EFAs bestyrelse om disse vigtige forhold, ISOBRO præciserede i sit seneste brev af 1. november På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at ISOBRO skal udmeldes af EFA med virkning fra Bestyrelsen finder anledning til at beklage denne udvikling. Status på Sagen mod Danmark I forbindelse med mødet mellem ECCVAT og Europakommissionen den 14. november undersøgte Robert Hinnerskov status på Sagen mod Danmark. Resultatet heraf var, at der fortsat ikke lader at være noget nyt i sagen. ISOBRO har ligeledes i andet anliggende været i kontakt med Cabinet DN, som bekræfter, at Danmark på mange måder betragtes som en duks i EU-systemet, hvilket meget vel kan være medvirkende til, at Kommissionen hidtil har valgt ikke at gå videre med sagen mod Danmark. Samtidig er sager som involverer den almennyttige sektor generelt ikke populære i EU. 16

17 Uddannelser, Kurser & Konferencer ISOBRO arbejder for en stærk indsamlingssektor med et vedholdent fokus på faglig oprustning. Det forgangne år har budt på en bred vifte af kursustilbud og medlemsarrangementer, en videreførelse af fundraisingkurset for nyledige, samt en større omlægning af Fundraisinguddannelsen. Fundraisinguddannelsen Med vedtagelsen af Finanslov 2014 blev regler for SVU godtgørelsen ændret, så det fremadrettet kun er personer, som ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der kan opnå SVU i forbindelse med en voksenuddannelse. Fundraisinguddannelsen har i sin levetid hovedsageligt haft studerende med forudgående mellemlange eller lange videregående uddannelser. Ændringen i SVUreglerne ville således medføre en markant prisstigning for de studerende, som ikke længere vil kunne opnå SVU godtgørelse, hvilket sandsynligvis også ville begrænse den generelle søgning til uddannelsen. Som konsekvens heraf fandt ISOBRO det nødvendigt at omlægge Fundraisinguddannelsen. Resultatet blev en ny, komprimeret uddannelse, udbudt direkte af ISOBRO. Det har samtidig muliggjort en større fleksibilitet i planlægningen og har åbent op for en uddannelse, som er endnu mere målrettet indsamlingssektorens virkelighed og udfordringer for fremtiden. Den 26. februar i år slog ISOBRO dørene op for den nye Fundraisinguddannelsen og bød samtidig velkommen til 12 nye studerende. Kursus i Fundraising for Nyledige ISOBRO har fastholdt samarbejdet med Nyledig.dk omkring udbud af et 6-ugers kursus i Fundraising for nyledige. Kurset tilbyder et lille indblik i den tredje sektors virkelighed og udfordringer, og er tænkt som et potentielt springbræt til at få foden inden for i sektoren. Som led i kurset skal kursisterne i fire ugers virksomhedspraktik, hvor flere af ISOBROs medlemsorganisationer har budt sig til til glæde for både kursister og organisationer. Tilslutningen til kurset har i det forgangne år været noget svingende. Det medførte at et par af de planlagte kursusforløb i efteråret/vinteren blev aflyst. ISOBRO forventer at fortsætte samarbejdet. Nye kursusforløb er under planlægning. Aktiviteter i det forgangne år i tal Kurser Kursus Dato Antal deltagere Richard Radcliffe 23.april 22 deltagere CRM netværk 15. marts mv. 8 deltagere Grundlæggende Fundraising 17.april 9 deltagere Kommunikation 22. januar 16 deltagere Kommunikation 9 deltagere Nyledige 6 ugers selvvalgt uddannelse Kursus Dato Antal deltagere Kursus 3 Januar - marts 11 deltagere Kursus 4 April - maj 14 deltagere Kursus 5 Maj juni 9 deltagere Kursus 6 September oktober 9 deltagere 17

18 Informationsmøder Kursus Dato Antal deltagere Møde om Rammevilkår 14. marts 29 deltagere Ændringer i momskompensationsordningen 30. september 51 deltagere Modernisering af spilleloven 30. januar 38 deltagere I alt antal på kursus/til informationsmøde Økonomi 225 deltagere ============ ISOBRO har haft indtægter eksklusiv moms på kr ,00 og inklusiv moms på kr ,00 i alt kr Ikke-momsbelagte udgifter andrager kr og momsbelagte udgifter andrager eksklusiv moms kr I alt udgør udgifterne kr ISOBRO har et overskud på kursusaktiviteter på kr , hvilket må siges at være pænt. 18

19 Bestyrelse og udvalg ISOBRO opererer på et bredt og omskifteligt virkefelt. Dette er kun muligt, fordi utallige medarbejdere hos ISOBROs medlemsorganisationer år efter år er villige til at stille deres tid, viden og faglighed til rådighed i såvel bestyrelse og udvalg som arbejdsgrupper, samt i løsningen af ad hoc opgaver. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der har bidraget til ISOBROs arbejde i det forgangne år. Jeres indsats er uvurderlig og afgørende for den fortsatte udvikling af sektoren! ISOBROs bestyrelse ISOBROs bestyrelse har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer: Formand Tina Donnerborg Røde Kors Næstformand Trine Sisbo Kræftens Bekæmpelse Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen ISOBROs udvalg David Vincent Nielsen Caritas Danmark Johnny Lindgreen Luthersk Mission Torben Schack Ældre Sagen Lene Smith DKs Naturfredningsforening Administrationsprocent Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen Torben Koed, Hjerteforeningen Poul Møller, Kræftens Bekæmpelse Torill Pallesen Davey, Læger Uden Grænser Michael Brandt, Scleroseforeningen Jens Søndergaard, Ældre Sagen Særligt inviteret: Morten Bjørn Nielsen, IWGIA Advisory Board Fundraisingkonferencen Jytte Tholstrup Svendsen, Børnehjælpsdagen Lisbet Christoffersen, Mellemfolkeligt Samvirke Pernille Winther Seiding, Kræftens Bekæmpelse Ulla Jarnvig Holst, Scleroseforeningen Allan Würtz Laursen, WSPA Etik og lov Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse Tina Donnerborg, Røde Kors Indsamlingsetisk Nævn Nævnsformand: Sys Rovsing Fhv. formand for Folketinget, Christian Mejdahl Direktør i AIDS-Fondet, Henriette Laursen Moms og Skat Lea Haldrup, Muskelsvindfonden Henrik Rasmussen, Foreningen Roskilde Festival Jens Søndergaard, Ældre Sagen (indtrådt ) Særligt inviterede: Morten Bjørn Nielsen, IWGIA Lene Andreassen, Kirkens Korshær Spillemarkedet Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse Troels Bjørn Thor, Røde Kors Torben Schack, Ældresagen Morten Hilding Hansen, WWF (udtrådt ) Morten Jørgensen, Hjerteforeningen (indtrådt ) 19

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn

Læs mere

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER OG REGNSKABSCHEFER PINSEKIRKEN, VEJLE 22. MAJ 2014. Administrationsprocentudvalget - nedsat 19.

FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER OG REGNSKABSCHEFER PINSEKIRKEN, VEJLE 22. MAJ 2014. Administrationsprocentudvalget - nedsat 19. FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER OG REGNSKABSCHEFER PINSEKIRKEN, VEJLE 22. MAJ 2014 Administrationsprocentudvalget - nedsat 19. juni 2012 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Udvalgets kommissorium og arbejdets afsæt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer?

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer? Kommunikationsstrategi Enighed kommentarer? Det etiske fundament Den åbne dørs politik Den redelige kommunikation Bedst mulige resultater for midlerne Enige i følgende værdier? Vi fortæller åbent og præcist

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Fundraising for frivillige

Fundraising for frivillige Fundraising for frivillige Program Velkomst og præsentation Fundraisingens ABC (tal og fakta) Målgruppe og medlemsprofil Hvordan kan I gøre en forskel? - Fundraising i praksis Kommunikation og rollespil

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere