BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April

2 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference 2013: Succesfuld søsættelse... 5 Fundraiserprisen 2013: Fire priser uddelt... 6 Revision af regler for almennyttige lotterier fortsat i proces modernisering eller stramning? Administrationsprocent: Oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse initieret Moms: Kompensationsordningen reguleret, nyt europæisk momsdirektiv fortsat i proces ISOBRO og Europa Uddannelser, Kurser & Konferencer Bestyrelse og udvalg

3 Forord Onsdag den 26. februar 2014 kom dagen, vores sektor har ventet på i knapt to år. Forslag til ny indsamlingslov blev fremsat i Folketinget og dermed blev den yderst tiltrængte lovproces endelig skudt i gang. Jeg håber, resultatet bliver en ny, fremsynet og mere retfærdig indsamlingslov, der kan være med til at sikre et solidt fundament for fremtidens indsamlingssektor i Danmark. Det foreliggende lovforslag indeholder både nye muligheder og skærpede krav til Indsamlingsorganisationerne, hvorfor høj etik og stærk faglighed bliver afgørende for den enkelte organisation og sektoren som helhed. Derfor fastholder ISOBRO også sit fokus på at bidrage til en fortsat faglig oprustning af sektoren. Konkret har ISOBRO udviklet en ny og komprimeret version af Fundraisinguddannelsen. Uddannelsen udbydes nu direkte af ISOBRO, hvorfor vi har kunnet forme et forløb, der i endnu højere grad er tilpasset den virkelighed, der kendetegner vores sektor. Derudover videreføres initiativet med en årlig national fundraisingkonference. Den første konference blev afholdt med stor succes i september 2013, hvor mere end 150 personer deltog. Dette års konference finder sted den september Blandt de øvrige temaer, der har været med til at tegne det seneste år på ISOBRO, bør moderniseringen af reglerne for almennyttige lotterier fremhæves. Revisionen, som blev igangsat tilbage i maj 2012, er fortsat i proces. Spillemyndighedens seneste udkast fra december 2013 lægger op til mærkbare stramninger, der vil stille udbydere af almennyttige lotterier betydeligt ringere end under de gældende regler. ISOBRO har opponeret stærkt imod de foreslåede stramninger og er i skrivende stund i sonderinger om den bedste strategi for den videre håndtering af sagen. Et møde med Skatteministeren herom er kommet i stand i slutningen af april. ISOBROs udvalg vedr. administrationsprocent har det sidste halvandet år kulegravet dette komplekse begreb for at se, om det er muligt at udforme nogle fælles principper på området. Arbejdet er udmundet i et foreløbigt oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse med tilknyttet kommunikationsstrategi, som præsenteredes for medlemskredsen på en workshop i februar i år. De fremmødte udtrykte stor opbakning til projektet og generel tilfredshed med det foreliggende oplæg. I de kommende måneder vil der blive arbejdet videre med projektet, bl.a. med afholdelse af fagdage for hhv. økonomi- og kommunikationschefer. Bestyrelsen og den daglig ledelse har igen i år oplevet et stærkt og konstruktivt samarbejde med ISOB- ROs medlemmer. Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at sige en stor tak til alle, der har stillet sig til rådighed i de forgangne år. Uden denne involvering ville ISOBRO ikke kunne løse de mange opgaver professionelt. Tak til Indsamlingsetisk Nævn for at stå til rådighed for drøftelse af de etiske retningslinjer. ISOBROs lille sekretariat varetager en omfattende, sammensat og vidtforgrenet opgaveportefølje. Sekretariatet har igen i år ydet en meget kompetent indsats på alle områder. Bestyrelsen vil derfor gerne sige Sekretariatet en stor tak. På vegne af ISOBROs bestyrelse og daglige ledelse Rigtig god læsning! Tina Donnerborg Formand 3

4 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat Onsdag den 26. februar 2014 fremsatte Justitsminister Karen Hækkerup (S) forslag til ny indsamlingslov og satte dermed endelig et punktum for mere end halvandet års venten på lovbehandling af Betænkning 1532 om indsamlinger. Loven forventes at træde i kraft 1. juni ISOBRO følger lovprocessen tæt, samt forbereder det videre forløb for implementeringen af den nye indsamlingslov. Justitsministerens fremsættelse af forslag til ny indsamlingslov 1 rundede en lang og frustrerende venteperiode af, hvor Betænkning 1532 om indsamlinger nåede at komme på Regeringens lovprogram ikke mindre end otte gange. Lovforslaget var oprindeligt kalendersat til fremsættelse allerede i oktober 2012, men blev herefter udsat først til januar 2013 og efterfølgende på ubestemt tid. I lovprogrammet for 2013/2014 hed det Oktober II, hvilket dog på ny blev udskudt, først til december 2013 og siden januar/februar I januar blev ISOBRO gjort bekendt med, at der var opstået en udfordring med lovfremsættelsen, idet Finansministeriet fandt finansiering via gebyropkrævning uhensigtsmæssig. På baggrund heraf udfærdigede ISOBRO en skriftlig udredning til Justitsministeriet, hvori der blev redegjort for det nedsatte udvalgs proces og synspunkter ift. dette spørgsmål, herunder at anbefalingen om primær gebyrfinansiering var støttet af et enigt udvalg. ISOBROs udredning blev heldigvis positivt modtaget, hvorefter lovfremsættelsen kunne fortsætte som planlagt. Den 20. februar 2014 bekræftede Justitsministeriet, at lovfremsættelsen ville ske onsdag den 26. februar. I Justitsministeriets pressemeddelelse 2 om lovforslaget udtalte Justminister Karen Hækkerup: Det er vigtigt, at folk er trygge ved situationen, når de gerne vil bidrage til en indsamling. Med det forslag, jeg fremsætter i dag, vil der være mere åbenhed om indsamlinger, og der skabes et bedre grundlag for at føre kontrol med indsamlinger. Den 14. marts 2014 blev lovforslaget førstebehandlet, hvor der blev udvist bred støtte til en modernisering af de eksisterende regler på tværs af det politiske spektrum. Følgende overordnede perspektiver tegnede debatten: Anerkendelse af sektorens vigtige arbejde og samfundsrolle; Nuværende lov er forældet og bør opdateres iht. nutidens teknologier og kontaktformer (Internet; sociale medier etc.); Opbakning til et øget fokus på god indsamlingsskik, inkl. etablering af nyt indsamlingsnævn; Vigtigt at den foreslåede gebyrfinansiering af nævnet ikke udgør en urimelig økonomisk byrde for organisationerne. SF nævnte, at de arbejder på et ændringsforslag, der skal sikre, at forretningsdrivende ikke påvirkes negativt af gadehvervning. ISOBRO afventer yderligere information om det nærmere indhold i forslaget. ISOBRO sætter i de kommende måneder alle sejl ind for at sikre, at implementeringen af loven følges helt til dørs. Der inviteres bl.a. til en række medlemsmøder i løbet af foråret, hvor den igangværende lovproces og efterfølgende implementeringsfase vil blive drøftet nærmere. Sekretariatet står naturligvis også til rådighed med rådgivning i forbindelse med medlemmers individuelle spørgsmål knyttet til den nye indsamlingslov. Så kontakt os endelig! Hovedelementer i ny indsamlingslov Etablering af nyt Indsamlingsnævn Indførelse af generalklausul om god indsamlingsskik Nye adgangskrav til gade- og husindsamlinger baseret på objektive kriterier Indførelse af et donor -begreb 1 Forslag som fremsat: 2 4

5 Fundraisingkonference 2013: Succesfuld søsættelse I september åbnede ISOBRO dørene for Danmarks første nationale fundraisingkonference. Dagen bød på et stærkt fagligt program, med bidrag fra både danske og internationale talere, og gav samtidig de mere end 150 deltagere mulighed for at netværke og erfaringsudveksle på en hel ny måde. Initiativet videreføres forberedelserne til dette års konference er allerede i fuld gang. Ambitionerne var store, da Bestyrelsen i 2012 besluttede, at ISOBRO skulle igangsætte konceptudviklingen af en national fundraisingkonference. Det blev set som et oplagt vækstområde for ISOBRO, der knyttede sig naturligt til ISOBROs overordnede strategi om at bidrage til en kontinuerlig udvikling og faglig oprustning af sektoren. Sekretariatet og et særligt nedsat advisory board fik sin sag for med idéudviklingen og planlægningen af konferencen, der skulle have en solid faglig tyngde med internationale perspektiver, der kunne tiltrække såvel nye som erfarne fundraisere. Resultatet blev et meget fyldigt program med både danske og internationale talere, heriblandt de internationalt anerkendte fundraisingeksperter Alan Clayton og Ken Burnett. Mere end 150 deltagere fra over 60 forskellige organisationer deltog på dagen. Efter konferencen blev der gennemført en grundig evaluering, som både indikerede en generel tilfredshed med konferencens faglige indhold, men også bød på forslag til forbedringer af såvel indholdsmæssig som strukturel karakter. Overordnet set er det bestyrelsens klare vurdering, at konferencen til fulde bekræftede sin eksistensberettigelse og at konceptet bør videreføres. Dette gælder i særlig grad i år, hvor Indsamlingsdanmark står overfor en større omvæltning i forbindelse med implementeringen af den nye indsamlingslov. Her kan Fundraisingkonferencen tjene som et oplagt og særdeles velegnet forum til at drøfte de nye rammer og konsekvenserne heraf for fremtidens fundraising i Danmark. Det er blandt andet også derfor, at temaet for årets konference er Fundraising for fremtiden. Planlægningen er allerede godt i gang. Der vil igen i år blive budt på faglige lækkerier fra både ind- og udland, samtidig med, at programmet bliver afkortet og der bliver programsat tid til at netværke og videndele mv. For mere information besøg venligst konferencens hjemmeside: Bestyrelsen vil gerne opfordre alle ISOBROs medlemmer til at deltage på konferencen og få gavn af et stort fagligt udbytte og en unik mulighed for at møde og netværke med ligesindede. Kun i fællesskab kan vi sikre faglig fremdrift i vores sektor. 5

6 Fundraiserprisen 2013: Fire priser uddelt I forbindelse med Fundraisingkonferencen uddelte ISOBRO for første gang Fundraiserprisen til årets dygtigste fundraisere og bedste kampagner i Danmark. ISOBRO modtog mere end 60 indstillinger til de fire priser. Et uvildigt dommerpanel udvalgte 16 nominerede, hvoriblandt fire vindere blev kåret. 1. Bedste fundraiser Thorkild Høy og Kristina Villén, Ringsted Frivillige hos ADRA Ægteparret Kristina Villén og Thorkild Høy har siden 2009 skaffet penge til ADRA Danmarks arbejde i Burundi med kampagnen Byg1By, som er bygget op omkring salg af fuglehuse, de selv producerer og får kunstnere, lokale politikere eller almindelige mennesker til at dekorere, hvorefter de sælges. Byg1by har indtil nu genereret kr. til ADRA. Kristina Villén og Thorkild Høy modtager prisen sammen med ADRAs PR-Koordinator Bjørn Krøll Nielsen (Foto: Michael Dam) Nomineringspanelets begrundelse: De engagerer et bredt udsnit af det danske samfund fx væresteder, SFO er og politikere. Samtidig forstår de at blive ved at udvikle ideen og formidle, at det er huse, der bliver til huse. 2. Bedste NGO-kampagne Kapitalflugten IBIS 16 milliarder kroner forsvinder hver dag ud af verdens fattigste lande. Emnet er teknisk og svært at kommunikere. Men Ibis kastede sig ud i en fundraising- og underskriftskampagne om emnet. Elementerne var blandt andet en filmpremiere på en tre minutter lang film på facebook, hvor folk blev opfordret til at skrive under mod kapitalflugten. Resultatet var flere end 7000 underskrifter (5000 unikke leads). I alt nåede kampagnen flere end unikke personer på facebook og ca likes på Ibis side. Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen formåede at give en flot formidling af et meget kompliceret emne. Den er kreativ og velgennemtænkt. Communication Director Annelie Abildgaard og Fundraiser Bertil Suadicani modtager prisen for IBIS (Foto: Michael Dam) 6

7 3. Bedste fundraising-kampagne Livline til Malawi Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp og Bilka har på rekordtid samlet 14 millioner kroner ind til sundhedscentre i Malawi. Efter fire måneder havde de allerede samlet de 6,5 millioner kroner ind, de havde planlagt at skaffe på tre år. Målet blev derfor justeret til 20 mio. kr. Varehuset har sat alle sejl til og engageret både kunder, medarbejdere og leverandører bl.a. via salg af bamser, armbånd og indkøbsposer. Udover hjælpen til Malawi har kampagnen betydet, at 56 procent af kunderne siger, at kampagnen påvirker deres syn på Bilka i positiv retning og 80pct vil gerne bidrage ved at købe et støtteprodukt. Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen er et flot eksekveret samarbejde mellem en organisation og en virksomhed. Inddragelsen af medarbejderne er suveræn, og kampagnen har formået at udvide sit mål med 300 procent. Marketingdirektør hos Bilka, Thorbjørn Sejer Jensen og Corporate Fundraiser Henriette Gejsing modtager prisen (Foto: Valgerdur Hvidt Larsen) 4. Årets innovative tiltag Gode intentioner redder ikke liv - Læger uden Grænser Læger uden Grænser har likes på facebook. Der er altså rigtig mange, der godt kan lide det arbejde, vi laver. Lige nu har vi bare ikke råd til operationsudstyr. Sådan siger lægen Jonas til en kvindelig patient, der ligger på operationsbordet i et katastrofeområde. Scenen er taget fra video, der er en del af kampagnen Gode intentioner redder ikke liv. Kampagnen sætter fokus på det faktum, at uden reel økonomisk støtte, kan Læger uden Grænser ikke redde liv i verdens brændpunkter et kontroversielt budskab i en tid, hvor det er gratis at brande sig selv på sociale medier Nomineringspanelets begrundelse: Kampagnen er modig og dejligt provokerende. Marketing Manager Marianne Christoffersen, Fundraising Director Anne Larsen, Tekstforfatter Peter Farver, Kommunikationsbureauet København, samt Art Director Tobias Rosenberg, Kommunikationsbureauet København modtager prisen for Læger uden grænser (Foto: Michael Dam) 7

8 Indsamlingsetik ISOBRO har igen i år haft medlemstilvækst, hvilket understreger en fortsat støtte til ISOBROs arbejde, herunder det vedholdende fokus på indsamlingsetik, gennem bl.a. de indsamlingsetiske retningslinjer. Samtidig har såvel pressen som politikere løbende kommunikeret om vigtigheden af god indsamlingsskik ikke mindst i forbindelse med den igangværende folketingsbehandling af forslag til ny Indsamlingslov. Indsamlingsetikken synes således at være kommet på dagsordenen i den offentlige debat og i sektorens selvbevidsthed. Men der er fortsat også eksempler på ulødig adfærd i sektoren. Indsamlingsmarkedets udvikling ISOBRO udgiver årligt en indtægtsundersøgelse 3, der viser de seneste fem års udvikling, opdelt på sektorer. I seneste undersøgelse for udgør det samlede beløb, rejst af de landsdækkende indsamlingsorganisationer over 4 mia. kr. Tidligere års stigninger er flere steder aftagende. I undersøgelsen deltog 93 organisationer (svarende til ca % af markedet) De internationale hjælpeorganisationer har haft en støt stigende andel af bruttoindtægterne fra 54% - 60%, primært knyttet til årene 2010 og Stigningen knytter sig til både internationale tilskud og nationale indsamlinger. De internationale hjælpeorganisationers egenfinansiering er fortsat i niveauet 40% af det samlede marked. Af egenfinansieringen er det især overskud af indsamlinger, der viser fremgang med en stigning over perioden på 37% svarende til 96 mio.kr. For de internationale hjælpeorganisationer dækker perioden over store udsving. For de sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer har været en betydelig stigning, mens udviklingen for øvrige organisationer har været stabil, men med en faldende tendens. De faste medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere, er en vigtig indtægtskilde og udgør fortsat en betydelig andel af organisationernes egenfinansiering. Faste medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere udviser en stabil fremgang for alle. Der har i perioden været en samlet stigning på 20% svarende til 334 mio.kr. Etik på gågaden Face2face Det forgangne år har på ny bekræftet, at Face2face er det område af indsamlingsarbejdet, som vedholdent får størst opmærksomhed fra offentligheden. Der har igen i år været en mærkbar pressebevågenhed omkring emnet både regionalt og nationalt. ISOBRO har deltaget i adskillige møder med kommuner, cityforeninger mv. samt bistået med interviews ved flere lejligheder. Konkret har især face2face-aktiviteterne i Aarhus været til debat. I juni 2013 deltog ISOBRO ved et møde med Teknik og Miljøforvaltningen i Aarhus, samt Aarhus Cityforening. Mødet blev til på foranledning af henvendelser fra handlende og forretningsdrivende i Aarhus om facerne. Det kunne konkluderes, at facerne opfører sig ordentligt i det Aarhusianske gaderum, samt at deres tilstedeværelse er lovlig. ISOB- RO kunne se, hvordan den fælles koordinering gennemføres via en lokal stedplan, og dette bekræftede 3 8

9 overfor mødedeltagerne, at de involverede organisationer håndterer deres face2face-aktiviteter med stor professionalisme og med det krævede mål for øje, at gaderummet ikke må overbebyrdes. På mødet foreslog Claus Beck fra Aarhus Cityforening igen at indføre stande, som facerne skal stå ved, og der blev i august fremsendt et forslag fra Rådmanden om en stærk geografisk afgrænsning af de områder, hvor facerne må færdes. ISOBRO drøftede Rådmandens forslag indgående i såvel den nedsatte arbejdsgruppe vedr. face2face som i bestyrelsen. Sagen har principiel karakter, idet den både handler om en problematisering af adgangen til gaderummet og en problematisering af facernes optræden. Begge forhold fik derfor en fremtrædende plads i svaret. Det står fast, at facerne har ret til at færdes i det offentlige rum jf. cirkulæreskrivelse om gadehvervning på offentlig gade og vej, udstedt af justitsminister Lene Espersen den 7. september Det står samtidig fast, at organisationer, der hverver og som frivilligt har underlagt sig ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, skal efterleve disse. Dette indebærer, at organisationerne koordinerer gadekampagnerne med andre organisationer og andre kampagnetiltag, der er ude i samme ærinde, således at gaderummet ikke overbebyrdes. Ligeledes skal facerne respektere god ro og orden, når de færdes i det offentlige rum og de må kun hverve i områder, hvor der er almindelig offentlig trafik. I det daglige skal organisationerne sikre, at ethvert klagemål bliver fulgt op. Som middel hertil findes der på ISOBROs hjemmeside områdeopdelte kontaktoplysninger for de organisationer, der er aktive. ISOB- RO har gennemført en indsamlingsetisk kontrol af face2face i 2011, som dokumenterede, at facerne overholder de etiske krav, der stilles til deres arbejde. Rapporten findes på ISOBROs hjemmeside 4. Organisationerne fandt en række udfordringer i det foreliggende forslag, herunder at den markante geografiske indskrænkning af facernes arbejdsområde vil øge risikoen for en overbebyrdelse af de foreslåede zoner. Organisationerne valgte derfor at udarbejde et alternativt forslag baseret på en opdeling af indre by i fire zoner. De fire zoner indebærer en spredning af facernes arbejde ud over et ganske stort areal, hvilket vurderes som mere fordelagtigt frem for at stresse byrummet ved at bruge færre steder. Omkring årsskiftet valgte to organisationer at stoppe deres face2face-aktiviteter i Aarhus, grundet utilstrækkelig effekt. Dette har naturligvis også bidraget til et mindre pres på byrummet. ISOBRO følger den videre udvikling tæt. Indsamlingsetisk kontrol udsat Etik- og lovudvalget drøftede i efteråret iværksættelse af en ny indsamlingsetisk kontrol, igen med fokus på telemarketing og face2face. Udvalget måtte imidlertid konstatere, at arbejdet med kontrollen ville falde sammen med Folketingets forventede behandling af Indsamlingsloven, hvorfor det af ressourcemæssige årsager blev besluttet at give lovbehandlingen fuld opmærksomhed. På baggrund af, at lovbehandlingen af Forslag til ny Indsamlingslov nu er påbegyndt, har ISOBROs bestyrelse givet sin støtte til, at der gennemføres en ny Indsamlingsetisk undersøgelse i indeværende år og at det kan igangsættes, selvom lovprocessen om den ny indsamlingslov endnu ikke er afsluttet. Temaet om Face2face og telemarketing fastholdes. 4 9

10 ISOBRO bekræfter i øvrigt, at denne kontrolindsats for fremtiden fastholdes i regi af ISOBRO, selvom der med lovens vedtagelse oprettes et egentligt Indsamlingsnævn, idet nævnet som myndighed ikke kan varetage denne type opgaver. Buy Aid politianmelder Help Simply Buy-Aid A/S indgav i august en anmeldelse om overtrædelse af straffelovens 279 om bedrageri imod Help Simply ApS. Siden 1996 har Buy-Aid A/S lavet fundraising via bl.a. telemarketing, hvormed man har støttet flere NGO er økonomisk, herunder Red Barnet, Børnecancerfonden, Danske Hospitalsklovne, Folkekirkens Nødhjælp, Forælderfonden mv. I juni sidste år opdagede Buy-Aid såvel som en række NGO er (bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp), at Help Simply (www.helpsimply.dk) har snyltet på Buy-Aid s og disse organisationers gode renomé for egen vindings skyld. Flere af Buy-Aid s kunder er blevet kontaktet af Help Simply under foregivende af, at henvendelsen skete fra Buy Aid, ligesom man har givet udtryk for, at man har overtaget Buy-Aid s virksomhed. Herigennem har Help Simply fremkaldt og bestyrket en vildfarelse hos kunderne og forledt dem til at købe Help Simply s produkter. ISOBRO ved Robert Hinnerskov afgav vidneforklaring i retten i Glostrup i september om indsamlingsmarkedet, dets aktører og indholdet i de indsamlingsetiske retningslinjer. Help Simply har været omtalt i flere medier, da virksomheden tilsyneladende støtter Foreningen Ønsk, der er på ISOBROs liste over organisationer, der kommer henvendelser om. Her udtaler ISOBRO: Det er ikke første gang, at vi hører om problemer med Help Simply og Foreningen Ønsk. Foreningen Ønsk lever ikke op til de krav, vi stiller til gennemskuelighed. Vi kan ikke holde til, at der på denne her måde bliver skabt mistanke mod velgørenhedsarbejdet. Da Foreningen Ønsk på sin hjemmeside retter henvendelse mod offentligheden om indsamling, skal foreningen udfylde en anmeldelse, som skal indgives til politiet og der skal efterfølgende aflægges regnskab herfor. I sagen mod Help Simply blev der indgået et forlig, indeholdende en bod Help Simply skulle betale, hvis de igen overtrådte forliget. Anmeldelsen for bedrageri ligger stadig hos politiet, og herfra er der p.t. ikke nyt i sagen. 10

11 Revision af regler for almennyttige lotterier fortsat i proces modernisering eller stramning? I forbindelse med den igangværende revision af reglerne for almennyttige lotterier fremkom Spillemyndigheden med deres andet oplæg i december Oplægget har skiftet karakter fra overvejende modernisering i version 1.0 til markante begrænsninger i version 2.0. Denne udvikling giver anledning til stor bekymring. ISOBRO har aftalt møde med Skatteministeren for at drøfte sagen. Da Spillemyndigheden i maj 2012 initierede en revision af reglerne for almennyttige lotterier, blev initiativet modtaget med stor tilfredshed blandt arrangørerne af disse lotterier, som længe havde kæmpet med en forældet lovgivning på området. Revisionsprocessen har desværre vist sig at være særdeles langsommelig og Spillemyndigheden har ikke formuleret en egentlig målsætning med moderniseringen. Udviklingen i de seneste måneder har ydermere givet anledning til øget usikkerhed og tiltagende bekymring om de fremtidige rammer for almennyttige lotterier, idet oplæggene fra Spillemyndigheden har skiftet karakter fra overvejende modernisering i version 1.0 til markante begrænsninger i version 2.0. Version 1.0 afspejlede i flere henseender en række reelle moderniseringer, om end af mindre omfang, mens der i version 2.0 er indarbejdet adskillige markante stramninger, der vil virke direkte begrænsende for de velgørende organisationers nuværende indtjeningsmuligheder. Det drejer sig bl.a. om indførelse af omsætningsloft, maksimum for præmiesum, forøgelse af overskudskrav samt afkortet salgsperiode. Arbejdet har indtil nu været præget af en særdeles stram fortolkning af den foreliggende bekendtgørelse, som i kombination med de foreslåede begrænsninger risikerer at efterlade et stærkt reduceret marked for almennyttige lotterier, hvilket i yderste konsekvens kan betyde en mærkbar nedgang i indtægter fra lotterierne. ISOBRO har bidraget til revisionsprocessen på alle niveauer, herunder deltaget i den tilknyttede referencegruppe; bistået Spillemyndigheden med faglige oplæg; iværksat analyser af markedet for almennyttige lotterier, afgivet høringssvar, behandlet sagen i ISOBROs udvalg vedr. Spillemarkedet, samt afholdt flere medlemsmøder etc. ISOBROs generelle oplevelse har desværre været en gennemgående mangel på lydhørhed fra Spillemyndighedens side ift. at anerkende nogle af ISOBROs synspunkter, herunder en udtalt uenighed om hvorvidt køb af velgørenhedslotterier kan karakteriseres som værende primært en donationshandling. På baggrund af det ovenstående har ISOBRO fundet anledning til at kontakte Skatteminister Morten Østergaard angående et møde. I et brev sendt til ministeren den 13. marts 2014 klarlægges ISOBROs bekymringer vedr. den igangværende moderniseringsproces, hvilket ISOBRO gerne vil drøfte med ministeren med henblik på at identificere mulige løsninger, der både tilgodeser organisationernes behov for at opretholde og udvikle en mangeårig, traditionel indtægtskilde, så den matcher den løbende naturlige udvikling, mens der samtidig tages højde for, at der ikke skal åbnes op for, at uønskede aktører kan komme ind på det danske spillemarked. Kort før redaktionens afslutning modtog ISOBRO svar fra Skatteministeriet angående møde med Skatteministeren. Et møde er aftalt til afholdelse ultimo april. 11

12 Administrationsprocent: Oplæg til fælles principper for regnskabsaflæggelse initieret Et udvalg under ISOBRO har det sidste halvandet år kulegravet begrebet administrationsprocent med det formål at udforme et forslag til fælles principper for regnskabsaflæggelse. Et foreløbigt udkast med tilknyttet kommunikationsstrategi blev præsenteret for medlemskredsen i februar i år. Den almenvelgørende sektors forvaltning af indsamlede midler og især dens håndtering af udgifter til administration har historisk set givet anledning til en vedvarende interesse fra såvel pressen som det politiske system. Pressens dækning har hovedsageligt omhandlet: Kritik af manglende gennemsigtighed i indsamlingsregnskaber, hvilket er med til at begrænse danskernes mulighed for at sammenligne og vurdere de enkelte organisationer Organisationer og fagpersoners forsøg på at forklare og legitimere de administrative omkostninger som en nødvendighed i den professionelle varetagelse af det almenvelgørende arbejde. En vis indbyrdes konkurrence i sektoren om at fremvise den laveste administrationsprocent Interessen har affødt forslag fra politisk side om regulering i form af en defineret grænse for udgifter til administration med forventning om, at det vil bidrage til en øget gennemsigtighed i markedet. I forbindelse med revisionen af Indsamlingsloven blev Deloitte i april 2011 bedt om at udarbejde et notat vedr. indsamlingsregnskaber med forslag til, hvordan organisationerne fremover kan rapportere resultater af deres offentlige indsamlinger. Revisionsprocessen synliggjorde et øget behov for, at den velgørende sektor selv fremkommer med forslag til mulige modeller for, hvordan branchen bedst håndterer problemstillingen omkring administrationsprocenter. På repræsentantskabets opfordring nedsatte ISO- BROs bestyrelse i 2012 derfor en arbejdsgruppe til at få problemstillingen kulegravet. Arbejdsgruppen blev siden erstattet af et officielt udvalg. Udvalget har i 2013 afholdt månedlige møder med inddragelse af en række eksperter, der med forskellige faglige perspektiver har bidraget til processen. Rækken tæller såvel eksterne økonomer, revisorer, journalister og kommunikationseksperter, som ledende medarbejdere fra ISOBROs medlemskreds. Møderækken udmundende i, at udvalget i samarbejde med Deloitte ved udgangen af 2013 kunne udarbejde et første udkast til fælles principper for regnskabsaflæggelse. I tilknytning hertil udarbejdes ligeledes en foreløbig kommunikationsstrategi med assistance fra Metodekompagniet. Begge dele blev præsenteret for medlemskredsen på en workshop den 25. februar, hvor mere end 70 personer deltog. Oplægget indeholdt forslag til principper for beregning af relevante nøgletal, med formålet at sikre en gradvis konvergens mod genkendelige principper i indsamlingsorganisationerne, mens der samtidig tages højde for enkelte organisationers finansieringsmodeller. Principperne for beregning af disse nøgletal foreslås indskrevet i De Indsamlingsetiske Retningslinjer, del B med henblik på medlemsorganisationernes individuelle tiltræden. I tillæg hertil præsenteredes forslag til en kommunikationsstrategi for de foreslåede nøgletal, herunder en vurdering af muligheden for at skabe et nyt fokus på nyttevirkningen af indsamlingsorganisationernes arbejde. De fremmødte udtrykte stor støtte til de foreliggende oplæg og takkede udvalget for det betydelige arbejde, de har ydet. Der arbejdes i skrivende stund videre med projektet, herunder planlægning af to fagdage for hhv. regnskabschefer med fokus på en konkretisering af forslaget for fællesprincipper for regnskabsaflæggelse og nøgletal, samt for kommunikationschefer med fokus på en konkretisering af den tilknyttede kommunikationsstrategi. 12

13 Moms: Kompensationsordningen reguleret, nyt europæisk momsdirektiv fortsat i proces Momslovgivningen er central for indsamlingsorganisationernes økonomi og daglige virke. Det er derfor også et fast fokusområde for ISOBRO. Det seneste år har budt på stramninger i momskompensationsordningen, arbejdet med et nyt EUmomssystemdirektiv er fortsat i proces. Sagen mod Danmark er stadig uafsluttet. Under et møde med repræsentanter for Europakommissionen i november 2013 forlød der stadig intet om, hvornår EU-kommissionen agter sagen mod Danmark rejst ved domstolen. Derimod arbejdes der ihærdigt med ændringer i momssystemdirektivet og i denne sammenhæng lykkedes det ISOBRO gennem ECCVAT at opnå formel invitation af Kommissionen til et møde i Italien i april Det blev ved denne lejlighed slået fast, at de udfordringer, foreningerne møder under det nuværende system, skal tænkes med ved en kommende revision. Repræsentanter for det danske skatteministerium erklærede sig enige i ISOBROs synspunkt om, at en af løsningerne på de momsmæssige skævheder findes gennem nationale kompensationsordninger, hvilket også er Kommissionens synspunkt. Spørgesmålet er nu, om dette kan indskrives som en af flere anbefalede løsningsmodeller i et oplæg til et fremtidigt momssystemdirektiv. På den hjemlige scene lagde regeringen med sit udspil til Finanslov 2014 loft over momskompensationsordningen med begrundelsen, at Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. Og sådan blev det. Fremover skal alle ansøgere deles om 150 millioner kr. i en såkaldt puljeordning. Til gengæld kan foreningerne søge om kompensation for de samlede momsudgifter, reduceret med egenfinansieringsgraden. Reguleringen for stigningen i momsudgifter er bortfaldet. Omdannelsen til puljeordning vil betyde, at de foreninger, der ansøger i 2014 om kompensation for de i 2013 afholdte udgifter, ikke, som det var tilfældet tidligere, kan vide hvor stort et kompensationsbeløb, de vil modtage. Der kan derfor være foreninger, der vil lide betydelige tab, hvis de i 2013 har foretaget anskaffelser i den tro, at de kunne kalkulere det afledte kompensationsbeløb, der skulle komme til udbetaling i I samarbejde med Deloitte udarbejdes en ny vejledning, som forventes klar ca. 1. maj. ISOBRO pegede i sit høringssvar på, at der burde afsættes et beløb til en overgangsordning, samt at der fremover bør sikres en fortolkning af egenfinansieringen, så denne afspejler og dermed kvalificerer indsamlingsarbejdet som bærende for udbetaling af momskompensation. Til og med 2013 er der udbetalt over 750 millioner kr. i kompensation. ISOBRO er meget tilfreds med de til dato opnåede resultater. Momskompensationsordningen udløste i 2013 en historisk stigning i ansøgninger til SKAT Bornholm om optagelse på listen over 8 A godkendte foreninger. Således blev der indføjet hele 291 til listen, der i dag tæller knapt 1200 foreninger. Det store optag øger antallet af ansøgninger til puljen og skaber tilsvarende usikkerhed om, hvor stor en procentdel af det ansøgte beløb, der fremover kan gives kompensation for. ISOBRO følger denne sag tæt. Se særskilt afsnit om 8 A på næste side. I 2014 vil ISOBRO holde øje med finanslovsoplægget vedr. momskompensation og gennem det europæiske netværk ECCVAT vil der blive fulgt op på den igangværende konsultation VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public interest. Denne peger bl.a. på Refund system som en løsningsmodel. Der er høringsfrist den 25. april, men de fleste venter ikke, at EU-kommissionen foretager sig noget nyt i sagen op til Europaparlamentsvalget. Den nuværende kommissær fratræder 31. oktober, hvorefter der skal udpeges en efterfølger. Først da må vi forvente denne vigtige sag kommer videre. 13

14 Ligningslovens 8 A: Stigning i antal godkendte foreninger og justering af bekendtgørelse I det seneste år er der sket en markant udvidelse af listen over godkendte organisationer efter Ligningslovens 8 A. Der er endvidere blevet taget initiativ til en justering af den tilknyttede bekendtgørelse. Begge dele har haft ISOBROs store opmærksomhed. ISOBRO har afgivet høringssvar og følger den videre proces tæt. Listen over foreninger godkendt efter 8 A er per 1. januar 2014 blevet udvidet med 291 nye foreninger sammenlignet med listen fra En sammenligning af de to lister påviste en klar overvægt af fri-, efter- og højskoler blandt de nye og dette giver anledning til nogle kommentarer. Godkendelse efter ligningslovens 8 A er gennem årene kommet til at spille en stadig større rolle for foreningerne. Ud over at være adgangsbillet til ISOBRO (!) har godkendelsen betydning for så forskellige områder som fradrag for gaver, tips- og lottotilskud og lempeligere adgang til indsamling under den nye indsamlingslov. Endelig fremhæver PET en 8 A godkendelse som en offentlig blåstempling, den almindelige borger kan orientere sig efter i de tilfælde, hvor der kan opstå tvivl om lødigheden af en indsamling. Det kom ikke bag på ISOBRO, at Skatteministeriet i februar 2014 tog initiativ til en kombination af præciseringer og egentlige stramninger i bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens 8 A og 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. Af høringssvaret 5 fremgår det da også, at ISOBRO generelt kan tilslutte os formålet med de foreslåede stramninger. ISOBRO bifalder, at der ved opfyldelse af kravet om minimum 100 gavegivere ikke længere anlægges en gennemsnitsbetragtning og ligeledes, at der af disse gavegivere ydes minimum 200 kroner til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution. ISOBRO forudsætter dog, at minimumsbeløbet forbliver uafhængigt af fradragsretten for gaver, således at også gaver under 200 kroner fortsat skal indberettes til SKAT med henblik på opnåelse af fradrag fra første krone. ISOBRO finder anledning til at præcisere, at kravet til kontingentets størrelse alene bør vurderes ud fra foreningens normalt forekommende udgifter til medlemsadministration. ISOBRO forudsætter, at definitionen på religiøse samfund og trossamfund bygger på den gældende vejledning og at religiøse samfund og trossamfund mv. i øvrigt alle anses for værende almennyttige. ISOB- RO finder dog anledning til at understrege, at medlemskabet ikke skal forstås som et kontingentbåret medlemsforhold i snæver forstand, men et medlemskab, der svarer til den formelle tilknytningsform, det religiøse samfund eller trossamfund mv. har valgt og som det kommer til udtryk i vedtægterne for det pågældende samfund. De foreslåede frister for opfyldelse af de strammere krav er dog for korte, og der bør gives frist frem til 31. december 2014 til at dokumentere opfyldelse af betingelserne og godkendelsen bør som konsekvens heraf først kunne tilbagekaldes 31. marts Ændringerne følges op i løbet af foråret med en kombination af seminarer for medlemmer som sådan og bilaterale møder med de organisationer, der er særligt berørt af ændringerne. 5 8A_og_12_stk_3_14_02_20_rh.pdf 14

15 ISOBRO og Europa Flere af ISOBROs indsatsområder påvirkes ikke kun af ændringer i dansk lovgivning, men også fra EU. ISOBRO søger at få adgang til vigtig viden, samt at gøre sin indflydelse gældende, gennem registrering i EUs lobbyregister, samarbejde med relevante aktører med tilknytning til EU-systemet, samt via medlemskab i forskellige europæiske paraplyorganisationer. EU s åbenhedsregister Åbenhedsregisteret skal sikre gennemsigtighed ift. hvilke aktører (organisationer, virksomheder, foreninger etc.), der søger at påvirke beslutningsprocessen i EU. Alle registrerede aktører forpligter sig til at efterleve et adfærdskodeks i deres kontakt med EU-institutionerne. En klage- og sanktionsordning sikrer, at reglerne håndhæves. ISOBRO har været registret i åbenhedsregisteret siden ISOBRO oplever et vedholdende EUperspektiv knyttet til flere af ISOBROs definerede indsatsområder, hvoraf bl.a. moms, databeskyttelse, og spillelovgivning kan nævnes. På baggrund heraf finder ISOBRO det afgørende, at kontakten til EUsystemet sker på det mest gennemsigtige og etisk korrekte grundlag, hvorfor registreringen i åbenhedsregisteret ses som oplagt. ECCVAT European Charities Committee on Valued Added Tax ECCVAT er netværk for brancheforeninger og indsamlingsorganisationer med et specifikt fokus på momsforhold, der influerer på den almennyttige sektors arbejdsvilkår. Generalsekretær Robert Hinnerskov repræsenterer ISOBRO i ECCVAT. ECCVAT har i det forgangne år primært fokuseret på det igangværende arbejde i EU vedr. et nyt europæisk momsdirektiv. I april 2013 deltog ISOBRO ved en konference, arrangeret af EU-Kommissionen, hvor ECCVAT gav oplæg om de udfordringer, foreningerne møder under det nuværende system. Den danske momskompensationsordning blev fremhævet som en velfungerende mekanisme for afbødning af de byrder, momsen typisk afstedkommer for de almenvelgørende foreninger. Den 14. november mødtes ECCVAT med EU-Kommissionen, hvor der blev bygget videre på konferencen i april. Robert Hinnerskov deltog. Det var et konstruktivt møde, som var med til at styrke ECCVATs position som anerkendt høringspartner. I den videre proces i ECCVAT omkring momsdirektivet, vil ISOBRO byde ind med to danske bidrag: 1) Frivilligchartret, som er blevet oversat med det formål at bruge det i det politiske arbejde for at sikre det bedst mulige momssystem i EU; 2) Fremhævelse af den danske momskompensationsordning som en velfungerende model for håndtering af momsbyrden i forbindelse med det almennyttige arbejde. Efter at have eksisteret i 20 år, er det yderst tilfredsstillende, at ECCVAT endelig har opnået status som formel høringspart i EU systemet. Det er samtidig en landvinding for ECCVAT og den almennyttige sektor i Europa, at civilsamfundet endelig er kommet på momsdagsordenen i EU. Det understreger vigtigheden af et fælles europæisk samarbejde på dette område, og ISOBRO vil således også i de kommende år 6 15

16 prioritere samarbejdet i ECCVAT højt. ISOBROs årlige udgifter til ECCVAT ligger på ca Netværket drives for relativt få midler og er dybt afhængig af bidrag fra dets nationale medlemmer. Cabinet DN Cabinet DN er et konsulentbureau i Bruxelles, som tilbyder rådgivning inden for Public Affairs ift. EUsystemet. I forbindelse med den igangværende revision af reglerne for almennyttige lotterier, fandt ISOBRO anledning til at få udredt mulige EU-retlige forhold og politiske strømninger relevante for velgørenhedsspil i Denmark, herunder Europakommissionens holdning til spørgsmålet om almennyttige lotteriers betydning for opretholdelse af det eksisterende delvist liberaliserede spilmarked. ISOBRO tog i denne sammenhæng kontakt til Copenhagen Economics, som anbefalede at inddrage Cabinet DN. Resultatet af Cabinet DNs undersøgelse viste et særligt europæisk fokus på onlinedelen. Hvis den nye bekendtgørelse skulle åbne for nye online muligheder for almennyttige spil, kunne det afføde mere interesse fra EU. Men det er der pt. ikke lagt op til fra Spillemyndighedens side. EFA European Fundraising Association EFA er et tværeuropæisk netværk for nationale brancheforeninger for indsamlingsorganisationer. I det forgangne år har ISOBRO oplevet en tiltagende usikkerhed overfor EFA, grundet et utilstrækkeligt fokus på de prioriterede indsatsområder, der er relevante for ISOBRO, herunder fx databeskyttelse og EUs arbejde med nyt momsdirektiv. EFA har ikke udarbejdet en strategi for sit arbejde ligesom indsatområderne synes udvandet. Dette foranledigede ISOBRO til at kontakte EFAs bestyrelse i to omgange i 2013 med opfordring til at udarbejde en strategi samt fastholde fokus på de områder, som ISOBRO anser for at være EFAs vigtigste: 1) lobbyindsats i EU; 2) Fortsat styrkelse af medlemmerne. Ved ISOBROs seneste bestyrelsesmøde den 25. marts 2014, havde ISOBRO fortsat ikke modtaget nogen tilkendegivelse fra EFAs bestyrelse om disse vigtige forhold, ISOBRO præciserede i sit seneste brev af 1. november På baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at ISOBRO skal udmeldes af EFA med virkning fra Bestyrelsen finder anledning til at beklage denne udvikling. Status på Sagen mod Danmark I forbindelse med mødet mellem ECCVAT og Europakommissionen den 14. november undersøgte Robert Hinnerskov status på Sagen mod Danmark. Resultatet heraf var, at der fortsat ikke lader at være noget nyt i sagen. ISOBRO har ligeledes i andet anliggende været i kontakt med Cabinet DN, som bekræfter, at Danmark på mange måder betragtes som en duks i EU-systemet, hvilket meget vel kan være medvirkende til, at Kommissionen hidtil har valgt ikke at gå videre med sagen mod Danmark. Samtidig er sager som involverer den almennyttige sektor generelt ikke populære i EU. 16

17 Uddannelser, Kurser & Konferencer ISOBRO arbejder for en stærk indsamlingssektor med et vedholdent fokus på faglig oprustning. Det forgangne år har budt på en bred vifte af kursustilbud og medlemsarrangementer, en videreførelse af fundraisingkurset for nyledige, samt en større omlægning af Fundraisinguddannelsen. Fundraisinguddannelsen Med vedtagelsen af Finanslov 2014 blev regler for SVU godtgørelsen ændret, så det fremadrettet kun er personer, som ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der kan opnå SVU i forbindelse med en voksenuddannelse. Fundraisinguddannelsen har i sin levetid hovedsageligt haft studerende med forudgående mellemlange eller lange videregående uddannelser. Ændringen i SVUreglerne ville således medføre en markant prisstigning for de studerende, som ikke længere vil kunne opnå SVU godtgørelse, hvilket sandsynligvis også ville begrænse den generelle søgning til uddannelsen. Som konsekvens heraf fandt ISOBRO det nødvendigt at omlægge Fundraisinguddannelsen. Resultatet blev en ny, komprimeret uddannelse, udbudt direkte af ISOBRO. Det har samtidig muliggjort en større fleksibilitet i planlægningen og har åbent op for en uddannelse, som er endnu mere målrettet indsamlingssektorens virkelighed og udfordringer for fremtiden. Den 26. februar i år slog ISOBRO dørene op for den nye Fundraisinguddannelsen og bød samtidig velkommen til 12 nye studerende. Kursus i Fundraising for Nyledige ISOBRO har fastholdt samarbejdet med Nyledig.dk omkring udbud af et 6-ugers kursus i Fundraising for nyledige. Kurset tilbyder et lille indblik i den tredje sektors virkelighed og udfordringer, og er tænkt som et potentielt springbræt til at få foden inden for i sektoren. Som led i kurset skal kursisterne i fire ugers virksomhedspraktik, hvor flere af ISOBROs medlemsorganisationer har budt sig til til glæde for både kursister og organisationer. Tilslutningen til kurset har i det forgangne år været noget svingende. Det medførte at et par af de planlagte kursusforløb i efteråret/vinteren blev aflyst. ISOBRO forventer at fortsætte samarbejdet. Nye kursusforløb er under planlægning. Aktiviteter i det forgangne år i tal Kurser Kursus Dato Antal deltagere Richard Radcliffe 23.april 22 deltagere CRM netværk 15. marts mv. 8 deltagere Grundlæggende Fundraising 17.april 9 deltagere Kommunikation 22. januar 16 deltagere Kommunikation 9 deltagere Nyledige 6 ugers selvvalgt uddannelse Kursus Dato Antal deltagere Kursus 3 Januar - marts 11 deltagere Kursus 4 April - maj 14 deltagere Kursus 5 Maj juni 9 deltagere Kursus 6 September oktober 9 deltagere 17

18 Informationsmøder Kursus Dato Antal deltagere Møde om Rammevilkår 14. marts 29 deltagere Ændringer i momskompensationsordningen 30. september 51 deltagere Modernisering af spilleloven 30. januar 38 deltagere I alt antal på kursus/til informationsmøde Økonomi 225 deltagere ============ ISOBRO har haft indtægter eksklusiv moms på kr ,00 og inklusiv moms på kr ,00 i alt kr Ikke-momsbelagte udgifter andrager kr og momsbelagte udgifter andrager eksklusiv moms kr I alt udgør udgifterne kr ISOBRO har et overskud på kursusaktiviteter på kr , hvilket må siges at være pænt. 18

19 Bestyrelse og udvalg ISOBRO opererer på et bredt og omskifteligt virkefelt. Dette er kun muligt, fordi utallige medarbejdere hos ISOBROs medlemsorganisationer år efter år er villige til at stille deres tid, viden og faglighed til rådighed i såvel bestyrelse og udvalg som arbejdsgrupper, samt i løsningen af ad hoc opgaver. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der har bidraget til ISOBROs arbejde i det forgangne år. Jeres indsats er uvurderlig og afgørende for den fortsatte udvikling af sektoren! ISOBROs bestyrelse ISOBROs bestyrelse har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer: Formand Tina Donnerborg Røde Kors Næstformand Trine Sisbo Kræftens Bekæmpelse Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen ISOBROs udvalg David Vincent Nielsen Caritas Danmark Johnny Lindgreen Luthersk Mission Torben Schack Ældre Sagen Lene Smith DKs Naturfredningsforening Administrationsprocent Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen Torben Koed, Hjerteforeningen Poul Møller, Kræftens Bekæmpelse Torill Pallesen Davey, Læger Uden Grænser Michael Brandt, Scleroseforeningen Jens Søndergaard, Ældre Sagen Særligt inviteret: Morten Bjørn Nielsen, IWGIA Advisory Board Fundraisingkonferencen Jytte Tholstrup Svendsen, Børnehjælpsdagen Lisbet Christoffersen, Mellemfolkeligt Samvirke Pernille Winther Seiding, Kræftens Bekæmpelse Ulla Jarnvig Holst, Scleroseforeningen Allan Würtz Laursen, WSPA Etik og lov Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse Tina Donnerborg, Røde Kors Indsamlingsetisk Nævn Nævnsformand: Sys Rovsing Fhv. formand for Folketinget, Christian Mejdahl Direktør i AIDS-Fondet, Henriette Laursen Moms og Skat Lea Haldrup, Muskelsvindfonden Henrik Rasmussen, Foreningen Roskilde Festival Jens Søndergaard, Ældre Sagen (indtrådt ) Særligt inviterede: Morten Bjørn Nielsen, IWGIA Lene Andreassen, Kirkens Korshær Spillemarkedet Trine Sisbo, Kræftens Bekæmpelse Troels Bjørn Thor, Røde Kors Torben Schack, Ældresagen Morten Hilding Hansen, WWF (udtrådt ) Morten Jørgensen, Hjerteforeningen (indtrådt ) 19

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Program 14.00 14.10 Velkomst ved Robert Hinnerskov (RH), ISOBRO 14.10 14.40 Gennemgang af 8 A bekendtgørelsen

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2014 2015 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ny indsamlingslov vedtaget... 4 Hus- og gadeindsamlinger...

Læs mere

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Robert Hinnerskov, Isobro Morten Espenhain Bunch, Deloitte Jesper Rasmussen, Deloitte Christian Dalmose Pedersen, Deloitte 20. maj 2014 Program 9:00-9:30 Morgenmad

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

10. Indsamlingsetik. Hvorfor skal vi have indsamlingsetiske regler? Hvilken rolle spiller sådanne regler i det daglige indsamlingsarbejde?

10. Indsamlingsetik. Hvorfor skal vi have indsamlingsetiske regler? Hvilken rolle spiller sådanne regler i det daglige indsamlingsarbejde? 10. Indsamlingsetik Hvorfor skal vi have indsamlingsetiske regler? Hvilken rolle spiller sådanne regler i det daglige indsamlingsarbejde? Da ISOBRO kom til eksistens i 2001 stod det klart, at der var behov

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Navn og hjemsted 1 Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag. Lov om indsamling m.v.

Forslag. Lov om indsamling m.v. 2013/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-520-0015 Fremsat den 26. februar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Medlemsmøde om indsamlingsloven

Medlemsmøde om indsamlingsloven Medlemsmøde om indsamlingsloven - Opdatering på aktuelle forhold - Information om indsamlingsrelevant lovgivning i øvrigt København Vineyard 13. november 2015 Program Indledning de første 500 dage med

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER DIAKONISSESTIFTELSEN 8 MAJ 2014. Administrationsprocentudvalget - nedsat 19. juni 2012

FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER DIAKONISSESTIFTELSEN 8 MAJ 2014. Administrationsprocentudvalget - nedsat 19. juni 2012 FAGDAG KOMMUNIKATIONSCHEFER DIAKONISSESTIFTELSEN 8 MAJ 2014 Administrationsprocentudvalget - nedsat 19. juni 2012 DAGSORDEN 1. Indledning ved generalsekretær Robert Hinnerskov 2. Udvalgets kommissorium

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer?

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer? Kommunikationsstrategi Enighed kommentarer? Det etiske fundament Den åbne dørs politik Den redelige kommunikation Bedst mulige resultater for midlerne Enige i følgende værdier? Vi fortæller åbent og præcist

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere