Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE"

Transkript

1 Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for Vordingborg Elnet A/S (herefter Vordingborg) for reguleringsårene I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (herefter Energitilsynets rammenotat) samt Energitilsynets tilkendegivelse om håndtering af differencer i egen favør. 2 SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Sekretariatet har af administrative grunde fundet det mest hensigtsmæssigt at træffe en samlet afgørelse for reguleringsårene , således at denne afgørelse afslutter den regulatoriske behandling af virksomheden for denne periode. 2. AFGØRELSE Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Vordingborgs bagudrettede reguleringspriser er 13,6 øre/kwh i 2005, 14,9 øre/kwh i 2006, 15,0 øre/kwh i 2007, 15,6 øre/kwh i 2008, 15,3 øre/kwh i 2009, 14,9 øre/kwh i 2010, 14,4 øre/kwh i 2011, 14,8 øre/kwh i 2012, 15,1 øre/kwh i 2013, 14,4 øre/kwh i 2014 og 14,2 øre/kwh i Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) af 27. juni 2013, jf. 2 Tilkendegivelse om håndtering af elnetvirksomheders differencer i egen favør af 29. marts 2016, jf.

2 Side 2/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke forhold: - Virksomhedens reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,33 øre/kwh i 2010, 0,70 øre/kwh i 2012, 1,05 øre/kwh i 2013 og 0,48 øre/kwh i 2015 som følge af nettabskorrektioner. - Virksomhedens reguleringspris sænkes midlertidigt med hhv. 0,20 øre/kwh i 2011 og 0,77 øre/kwh i 2014 som følge af nettabskorrektioner. - Den tidligere udmeldte varige korrektion af virksomhedens indtægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til kr , for reguleringsåret 2009 til kr , for reguleringsåret 2010 til kr og for reguleringsåret 2011 til kr som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskorrektioner for perioden Virksomheden pålægges ikke at korrigere postering af tab på debitorer med tilbagevirkende kraft. Virksomheden har meddelt sekretariatet, at forholdet er posteret korrekt fra reguleringsåret Virksomhedens indtægtsramme forhøjes varigt med kr fra og med reguleringsåret 2013 som følge af praksisændringen for håndtering af tab på debitorer. - Virksomhedens driftsmæssige indtægter og leveret mængde elektricitet i 2004 korrigeres ikke på det foreliggende grundlag. For så vidt angår opståede differencer, træffer Sekretariatet for Energitilsynet følgende afgørelse: - Differencer i forbrugernes favør ultimo 2015 skal tilbagebetales senest ultimo Endelig træffer Sekretariatet følgende afgørelser for så vidt angår merforrentning: - Vordingborgs merforrentning i perioden er opgjort ved brug af en forkert metode, og Vordingborg har ved brug af den korrekte metode og som følge af en midlertidig tarifnedsættelse i 2007 ikke merforrentning i perioden Vordingborg kan ikke afskrive et pensionsaktiv på kr , men har derimod en pensionsforpligtelse, som ikke skal indberettes i reguleringsregnskabet. Pensionsaktivet på kr er derfor fjernet fra virksomhedens indtægtsrammeskema. Sekretariatet bemærker hertil, at det ikke har betydning for virksomhedens merforrentning i På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer ovennævnte afgørelser, at Vordingborgs indtægtsramme er kr i 2005, kr i 2006, kr i 2007, kr i 2008, kr i

3 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 3/ , kr i 2010, kr i 2011, kr i 2012, kr i 2013, kr i 2014 og kr i SAGSFREMSTILLING Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante indtægtsramme for det kommende år samt en bagudrettet (ex post) reguleringspris for det foregående år, jf. 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sekretariatet for Energitilsynet har dog i sin hidtidige praksis både udmeldt bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer. Denne udmelding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding. I det følgende fremgår de for denne afgørelse væsentlige dele af sekretariatets korrespondance med Vordingborg SAGSFORLØB Vordingborg har for samtlige reguleringsår i perioden indsendt reguleringsregnskabet, jf. 30, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt 21 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Sekretariatet har for reguleringsårene løbende udmeldt ex ante indtægtsrammer til Vordingborg. Sekretariatet udmeldte den 18. juni 2008 bagudrettede indtægtsrammer for Vordingborg for reguleringsårene Den 21. november 2008, den 28. juli 2009, den 25. august 2010 og den 20. oktober 2011 udmeldte sekretariatet bagudrettede indtægtsrammer for Vordingborg for hhv. reguleringsårene , , og Sekretariatet sendte ved af 28. marts 2014 orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene til Vordingborg. Den 11. august 2014 og den 30. september 2015 sendte sekretariatet orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer til Vordingborg for hhv. reguleringsårene og Sekretariatet oplyste ved af 17.maj 2016 Vordingborg om, at sekretariatet påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for perioden en var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for perioden. Med henblik på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen anmodede sekretariatet Vordingborg om bl.a.: - at oplyse om eventuelle forhold, som betød, at virksomheden ikke havde været i stand til at korrigere de opståede differencer i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom.

4 Side 4/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR - at oplyse om eventuelle ændrede forhold, som kunne påvirke reguleringsprisen, og som virksomheden ikke tidligere havde oplyst om. Sekretariatet fremhævede særligt, at virksomheden var forpligtet til både at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til forhøjelse af reguleringsprisen, og at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til sænkning af reguleringsprisen. Vordingborg besvarede ved af 28. juni 2016 sekretariatets anmodning. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet af administrative grunde har fundet det mest hensigtsmæssigt også i denne afgørelse at gennemgå og træffe afgørelse om virksomhedens bagudrettede indtægtsramme for reguleringsåret HØRING Udkast til nærværende afgørelse er den 11. august 2016 sendt i høring hos Vordingborg med høringsfrist den 25.august Vordingborg har den 26. august 2016 svaret, at virksomheden ikke har bemærkninger til sekretariatets udkast til afgørelse. Endvidere har Vordingborg senest ved af 1. september 2016 fremsendt forslag til afvikling af differencer i forbrugernes favør, således at differencerne i forbrugernes favør for reguleringsårene 2014 og 2015 er tilbagebetalt senest ultimo LOVGRUNDLAG For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende afgørelse henvises til vedlagte bilag VURDERING Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer for Vordingborg for reguleringsårene I den forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke forhold: - Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) - Håndtering af tab på debitorer (afsnit 5.1.2) - Håndtering af gebyrindtægter (afsnit 5.1.3) - Praksisændring af opgørelsesmetoden for leveret mængde (afsnit 5.1.4) - Korrektion af driftsmæssige indtægter og leveret mængde elektricitet i reguleringsregnskabet for 2004 (afsnit 5.1.5) Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: - Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene (afsnit 5.2) - Differencer ultimo 2015 (afsnit 5.3)

5 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 5/20 - Forrentning og merforrentning (afsnit 5.4) Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt øvrig korrespondance mellem Vordingborg og sekretariatet vedr. virksomhedens indtægtsrammer VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke forhold, der er relevante for Vordingborg NETTABSKORREKTION Ifølge 12, stk. 1, nr. 3, og 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt 13, stk. 1, nr. 3, og 14, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. reduceres som følge af væsentligt øgede hhv. reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende hhv. faldende elpriser set i forhold til basisåret Til at vurdere hvorvidt de øgede eller reducerede omkostninger til nettab er væsentlige, anvendes følgende kriterie ( 1. væsentlighedskriterie ): - Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 12, stk. 4, 13, stk. 2 og 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt 13, stk. 4 og 14, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter efter den 31. august i indsendelsesåret, f.eks. korrektioner i forhold til nettab, skal sådanne korrektioner være væsentlige. Til at vurdere om korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter er væsentlige anvendes følgende kriterie ( 2. væsentlighedskriterie ): - For at være væsentlig skal korrektionen forårsage en ændring af den udmeldte reguleringspris på mindst 10 procent i det reguleringsår, korrektionen vedrører, eller en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. 23, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. En tilsvarende bestemmelse er ikke fastsat i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, og væsentlighedskriteriet er såle-

6 Side 6/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR des ikke gældende for reguleringsårene , jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt de i reguleringsregnskaberne indberettede korrektioner fører til væsentligt øgede eller reducerede nettabsomkostninger i årene Reguleringsårene For reguleringsårene var det sekretariatets praksis, at netvirksomhederne skulle ansøge om forhøjelser af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab. Vordingborg har den 21. januar 2011 indsendt en ansøgning om korrektion af virksomhedens indtægtsramme som følge af ændrede omkostninger til nettab i Ved afgørelse af 4. april 2011 har sekretariatet forhøjet virksomhedens indtægtsramme i 2005 med kr , i 2006 med kr , reduceret virksomhedens indtægtsramme i 2007 med kr og forhøjet virksomhedens indtægtsramme i 2008 med kr Reguleringsårene For reguleringsåret 2009 og frem har virksomhederne indberettet oplysninger om nettab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet. Sekretariatet bemærker dog, at Vordingborg for 2009 har ansøgt om en korrektion af indtægtsrammen som følge af ændrede omkostninger til nettab, og at sekretariatet har truffet afgørelse herom, jf. straks nedenfor. Vordingborg har som nævnt den 21. januar 2011 indsendt en ansøgning om korrektion af virksomhedens indtægtsramme som følge af ændrede omkostninger til nettab i Ved afgørelse af 4. april 2011 har sekretariatet forhøjet virksomhedens indtægtsramme i 2009 med kr som følge af stigende omkostninger til nettab. Sekretariatet udmeldte den 20. oktober 2011 en forhøjelse af indtægtsrammen for 2010 på kr som følge af stigende omkostninger til nettab. Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at den udmeldte nettabskorrektion for Vordingborg for året 2010 er korrekt. Reguleringsårene Vordingborg fik hhv. den 28. marts 2014, den 11. august 2014 og den 30. september 2015 udmeldt orienterende bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene

7 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 7/20 Sekretariatet har udmeldt en forhøjelse af indtægtsrammen for på hhv. kr , kr og kr som følge af stigende omkostninger til nettab og en reduktion af indtægtsrammen for 2014 på kr som følge af faldende omkostninger til nettab. Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at den udmeldte nettabskorrektion for Vordingborg for årene er korrekt. Reguleringsåret 2015 Vordingborg har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskab for 2015, hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger fremgår. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,550 kr./kwh i Virksomhedens har angivet sit fysiske nettab i 2004 til kwh og virksomhedens nettabsomkostning i 2004 til kr. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,356 kr./kwh i Korrektionen for nettab i 2015 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: Nettabskorrektion 2015 = (Pris for nettab 2015 Pris for nettab 2004 Reguleringsprisindeks 2015 Reguleringsprisindeks 2004 ) Nettab i kwh 2004 Nettabskorrektion 2015 = (0,550 kr./kwh 0,356 kr./kwh 1,33 ) kwh 1 Nettabskorrektion 2015 = kr. Den beregnede nettabskorrektion for 2015 er væsentlig, idet den overstiger væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet 3 (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedens indtægtsramme for Forkert opgørelsesmetode Ved gennemgangen af Vordingborgs indtægtsrammer er det konstateret, at Sekretariatet for Energitilsynet for reguleringsårene har opgjort nettabskor- 3 Årligt prisindeks for året 2015 er 1,3285.

8 Side 8/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR rektioner ved en forkert metode. Forskellen på den i praksis anvendte metode for beregning af nettabskorrektioner og den korrekte metode er den måde, hvorpå der i beregningen af korrektionerne justeres for tidligere års korrektioner for nettab. Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: I reguleringsårene blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomhedernes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af reguleringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksomhed f.eks. fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen. Hvis en virksomhed f.eks. havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 og 2009 (men ikke i ), beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i begge år. Fra den beregnede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de to beløb dermed udgjorde årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb afhænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. Sekretariatet har derudover konstateret, at tidligere års forhøjelser eller sænkninger er korrigeret for den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, mens reguleringsprisen i pristalsfremskrives ved brug af den kvartalsvise udvikling i reguleringsprisindekset. Fra og med ændres praksis for fremskrivning af reguleringsprisen, da reguleringsprisen herfra fremskrives med den årlige udvikling i reguleringsprisindekset. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor både korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet og udviklingen i det kvartalsvise

9 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 9/20 reguleringsprisindeks (frem til 2010, hvorefter pristalsfremskrivningen til 2011 bør følge udviklingen i det årlige indeks). Sekretariatet konstaterer, at Vordingborg ved den forkerte beregningsmetode har fået reduceret indtægtsrammen med kr i 2008 og kr i 2009, fået forhøjet indtægtsrammen med kr i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med kr fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner. Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle være reduceret med kr i 2008, kr i 2009, forhøjet med kr i 2010 og reduceret varigt med kr fra og med På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørelsesmetode samlet er en begunstigende korrektion. Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammen for hhv. 2008, 2009, 2010 og 2011 ændres på denne baggrund bagudrettet fra hhv. kr til kr , kr til kr , kr til kr og fra kr til , således at virksomhedens indtægtsramme for disse år har en størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode havde været anvendt. Endelige forhøjelser og reduktioner som følge af nettab Af nedenstående Tabel 1 fremgår det, hvor meget indtægtsrammen hhv. forhøjes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konsekvens heraf hhv. hæves og sænkes med.

10 Side 10/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR TABEL 1 FORHØJELSE OG REDUKTION AF VORDINGSBORGS REGULERINGSPRI- SER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN SOM FØLGE AF NETTAB Årets forhøjelse/reduktion (kr.) re år Korrektion for tidlige- (kr.) Forhøjelse/reduktion Forhøjelse/reduktion af indtægtsrammen af reguleringspris inkl. reduktion (kr.) (øre/kwh) , , , , , , ,20* , , , ,48 Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kwh er beregnet som Forhøjelse af indtægtsramme delt med den indberettede leverede mængde i året. Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i reguleringsprisen. * Tallet fremkommer ved beregningen 0,70 øre/kwh 0,90 øre/kwh, som svarer til hhv. årets forhøjelse og korrektion fra tidligere år. Kilde: Vordingborg og Sekretariatet for Energitilsynet. Forhøjelser og reduktioner for reguleringsårene blev givet som varige korrektioner. Korrektioner for reguleringsårene 2008 og frem har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/ TAB PÅ DEBITORER Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. 30, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Energiklagenævnet har den 23. april 2014 truffet afgørelse om, at tab på debitorer skal indgå i de driftsmæssige omkostninger og ikke må fraregnes i de driftsmæssige indtægter 4. Som opfølgning på denne afgørelse udsendte sekretariatet den 14. maj 2014 en udmelding til alle netvirksomheder, hvori det blev fremhævet: 4 Afgørelse af 23. april 2014 vedr. klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

11 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 11/20 - At netvirksomheder fra og med reguleringsåret 2014 skal følge den praksis for håndtering af tab på debitorer, som følger af Energiklagenævnets afgørelse af 23. april At netvirksomheder, som har ændret praksis på dette punkt efter den 8. oktober 2008, men som ikke har redegjort herfor overfor sekretariatet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 31, stk. 1 nr. 6, som udgangspunkt vil blive pålagt at korrigere denne praksisændring bagudrettet tilbage til tidspunktet for ændringen. Vordingborg har i sit reguleringsregnskab for 2012 oplyst, at tab på debitorer i årene er fraregnet i virksomhedens driftsmæssige indtægter. Sekretariatet finder i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, at virksomheden har haft en berettiget forventning om, at virksomhedens praksis i perioden var lovlig, fordi sekretariatet i sine udmeldinger til virksomheden ikke har afvist denne praksis og ikke i øvrigt har reageret på oplysningerne i reguleringsregnskaberne fra 2012 og På denne baggrund vurderer sekretariatet, at der ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbagevirkende kraft. Pr. 1. januar 2013 har Vordingborg fremadrettet ændret sin håndtering af tab på debitorer, således at tab på debitorer ikke fraregnes i netvirksomhedens driftsmæssige indtægter. Som følge af praksisændringen forhøjes Vordingborgs indtægtsramme varigt fra og med 2013 med den pris- og mængdetalsjusterede værdi af tab på debitorer i 2004 svarende til kr HÅNDTERING AF GEBYRINDTÆGTER Sekretariatet for Energitilsynet har i 2012 undersøgt netvirksomhedernes håndtering af gebyrer, herunder om virksomhederne inkluderede gebyrindtægter og gebyromkostninger i reguleringsregnskabet for 2004, og om virksomhederne efterfølgende har foretaget en praksisændring. På baggrund af bestemmelserne om priser og betingelser i elforsyningslovens 69 og 70, de til bestemmelserne hørende forarbejder, samt Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 (j. nr ), er det sekretariatets opfattelse, at gebyrindtægter og gebyromkostninger skal indgå i netvirksomhedernes reguleringsregnskab, og at gebyrerne således tillige skal indgå, når indtægtsrammen skal opgøres på grundlag af samme regnskab. Vordingborg har den 6. juni 2012 oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkostninger var inkluderet i reguleringsregnskabet for 2004, og at virksomheden ikke har foretaget en senere praksisændring. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at Vordingborg har håndteret sine gebyrindtægter korrekt.

12 Side 12/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR PRAKSISÆNDRING AF OPGØRELSESMETODEN FOR LEVERET MÆNGDE Dansk Energi har ved mail af 20. februar 2012 anmodet Sekretariatet for Energitilsynet om, at netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet fra og med 2012 ændres fra nettoleveret (faktureret) til bruttoleveret (faktisk leveret) mængde. I en vejledende udtalelse af 5. juli , finder sekretariatet, at: Når netvirksomhederne indberetter reguleringsregnskabet, skal de indberette netvirksomhedens leverede mængde elektricitet, og denne skal på sekretariatets anmodning kunne dokumenteres, jf. 28, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Der er således ikke tale om en ændring af principperne i forhold til reglerne for indberetning af leveret mængde ved, at indberetningsdata ændres fra netto- til bruttoleveret mængde. Endvidere bemærker sekretariatet i udtalelsen, at: Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2. Vordingborg har ved af 29. august 2014 oplyst, at virksomheden har foretaget en praksisændring fra og med reguleringsåret 2013, og at der er forskel på den faktisk leverede mængde og den fakturerede mængde. Derudover har virksomheden ved af 3. november 2014 oplyst, at virksomheden ikke havde nettoafregnede kunder i Virksomhedens indtægtsramme skal på denne baggrund ikke korrigeres som følge af praksisændringen KORREKTION AF DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER OG LEVERET MÆNGDE ELEKTRICITET I REGULERINGSREGNSKABET FOR 2004 Vordingborg har den 28. juni 2016 i forbindelse med nærværende indtægtsrammegennemgang oplyst, at virksomheden ønsker at korrigere driftsmæssige indtægter og leveret mængde elektricitet for basisåret 2004 fra hhv. kr og kwh til hhv. kr og kwh, således at tallene stemmer overens med de tal for driftsmæssige indtægter og leveret mængde, der fremgår af virksomhedens årsrapport for 2004 af 26. maj Sekretariatet har ved af 28. juni 2016 oplyst Vordingborg om, at virksomheden efter at have indsendt reguleringsregnskab for 2004 af 26. maj 2015 har indsendt en genindberetning af reguleringsregnskabet for 2004 af 22. november 2005, hvor virksomhedens driftsmæssige indtægter udgør kr og den leverede mængde udgør kwh. Sekretariatet antager derfor, at de anførte tal for 2004 i genindberetningen på hhv. kr og kwh er korrekte. 5 Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

13 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 13/20 Vordingborg har den 26. august 2016 i forbindelse med sit høringssvar tilkendegivet, at virksomheden ikke har bemærkninger hertil, og sekretariatet lægger på den baggrund til grund, at de anførte tal for 2004 i genindberetningen er korrekte INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene for Vordingborg, jf. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 1520/2004, jf. 35, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Opgørelsen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold, jf. ovenfor afsnit 5.1. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004, jf. 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer for virksomheden for perioden er som fremgår af Tabel 2. De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark Vordingborg ( ) og Vordingborg ( ). TABEL 2 VORDINGBORGS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, Reguleringspris (øre/kwh) Indtægtsramme (kr.) , , , , , , , , , , , Kilde: Vordingborg og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når reguleringsprisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme.

14 Side 14/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 5.3. DIFFERENCER Af 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 fremgår, at differencer skal være korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Differencer kan opstå på to forskellige måder: - Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes indtægtsramme, jf. 2, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Altså differencer opstået i reguleringsåret. - Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer) skulle have været ændret (f.eks. nødvendige nyinvesteringer), jf. 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I sin hidtidige praksis har sekretariatet ikke udmeldt en frist for indsendelse af ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet har imidlertid den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat skal fremsendes senest den 31. december Sekretariatet har endvidere den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at fremadrettet, dvs. fra og med regnskabsaflæggelsen for reguleringsåret 2015 den 31. maj 2016, skal ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer for det pågældende reguleringsår indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor virksomhederne er forpligtede til at indsende dokumentation for ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen skulle have været hævet eller sænket. Ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal således fremsendes senest den 31. maj i efterfølgende kalenderår. Der kan dog fremsendes nye eller ændrede oplysninger frem til 31. august i indsendelsesåret OPGØRELSE AF DIFFERENCER På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og afsnit 5.2 og Vordingborgs udmeldinger vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energitilsynet opgjort virksomhedens differencer for perioden , jf. Tabel 3 nedenfor. I Tabel 3 indgår dels årets differencer, dels differencer som følge af nødvendige nyinvesteringer (også benævnt ændrede forhold). Differencer i virksomhedens favør angives som positive beløb, og differencer i forbrugerens favør angives som negative beløb.

15 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 15/20 TABEL 3 OPGØRELSE AF VORDINGBORGS DIFFERENCER FOR Opstået difference (kr.) Midlertidig tarifnedsættelse (kr.) Difference som ønskes opkrævet (kr.) Afviklet difference fra tidligere år (kr.) Difference til opkrævning / tilbagebetaling (inkl. forrentning) (kr.) Kilde: Vordingborg og Sekretariatet for Energitilsynet. For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene har det hidtil været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev afviklet ved at overskride indtægtsrammen i de følgende år med et tilsvarende beløb. Energitilsynet har imidlertid den 29. marts 2016 tilkendegivet, at differencer for reguleringsårene skal afvikles som et separat forhold, således at der i afviklingsåret/afviklingsårene kan opstå en ny difference i virksomhedens favør. Differencer, som Vordingborg har tilkendegivet, at virksomheden ønsker at opkræve i de følgende reguleringsår, anses på denne baggrund for afviklet, således at de driftsmæssige indtægter, til brug for opgørelsen af de opståede differencer i afviklingsårene, skal fratrækkes beløb, som er afvikling af differencer fra tidligere år. Virksomheden har for reguleringsåret 2007 meddelt sekretariatet, at en del af de opståede differencer ikke ønskes opkrævet. Differencer, som ikke ønskes opkrævet, anses som en midlertidig prisnedsættelse og indgår dermed ikke i beregningen af virksomhedens forrentning. For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene har det været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev afviklet som de først opkrævede driftsmæssige indtægter, hvorfor differencer opstået fra 2011 og frem til og med 2014 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, der afvikles i året.

16 Side 16/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Sekretariatets praksis for reguleringsårene er ændret fra og med reguleringsåret Sekretariatets praksis for 2015 og fremefter svarer til praksis for med undtagelse af, at virksomhederne ved regnskabsaflæggelsen skal dokumentere beløb, som udgør afvikling af differencer i egen favør fra tidligere år. Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at den planlagte afvikling er gennemført via en justering af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference, anser sekretariatet differencerne som en midlertidig tarifnedsættelse i opståelsesåret. Differencen kan da ikke senere opkræves af virksomheden. Årets opståede difference i 2015 opgøres derpå som forskellen mellem indtægtsrammen og de driftsmæssige indtægter fratrukket den dokumenterede afvikling af differencer fra tidligere år. For så vidt angår de opståede differencer i forbrugernes favør i reguleringsårene er udgangspunktet, at sådanne differencer skal tilbagebetales til forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b. I reguleringsårene forrentes differencer i forbrugernes favør fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til 5, stk. 1, i renteloven, jf. 31, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I reguleringsårene forrentes differencer i forbrugernes favør med en procentsats svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, samt den tilsvarende bestemmelse i 22, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Som det fremgår af Tabel 3, er differencen ultimo 2015 i forbrugernes favør. Som nævnt er udgangspunktet, at differencer i forbrugernes favør skal tilbagebetales til forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b. Det følger imidlertid af det nævnte princip i rammenotatet, at de virksomheder, som ikke har fået udmeldt bagudrettede indtægtsrammer så betids eller så præcis, at de har haft et tilstrækkeligt grundlag at opgøre differencerne i forbrugernes favør på, ikke kan pålægges at tilbagebetale disse differencer. Sekretariatet vurderer, at Vordingborg løbende gennem udmeldinger af de bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelse af differencer er blevet tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel som differencer, jf. sagsforløbet i afsnit 3.1. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at den generelle usikkerhed omkring indtægtsrammernes størrelse, der har været gældende for flere elnetvirksomheder, ikke har været gældende for Vordingborg, ligesom der ikke har været nogen ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer eller andre sager om forhøjelser eller sænkninger af reguleringsprisen, der har kunnet skabe usikkerheder i perioden.

17 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 17/20 På denne baggrund finder sekretariatet, at differencen i forbrugernes favør skal tilbagebetales. Differencen ultimo 2014 skal i udgangspunktet tilbagebetales senest ultimo 2016, og differencen opstået i reguleringsåret 2015 skal tilbagebetales senest ultimo Endelig bemærkes, at Energitilsynet skal godkende virksomhedernes afvikling af differencer i forbrugernes favør, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, 31, stk. 6. Vordingborg har i ledelsespåtegningen til virksomhedens reguleringsregnskab for 2015 anført, at virksomheden har indsendt en dispensationsansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme på grund af bortfald af en stor kunde, og at spørgsmålet om afviklingen af virksomhedens differencer i forbrugernes favør ultimo 2015 bør afvente sekretariatets afgørelse herom. Sekretariatet bemærker hertil, at sekretariatet endnu ikke har truffet afgørelse vedrørende dispensationsansøgningen, og ansøgningen er derfor ikke er en del af nærværende afgørelse. Sekretariatet har derfor bedt Vordingborg i forbindelse med sit høringssvar at indsende en differenceafviklingsplan. Vordingborg har den 1. september 2016 i forbindelse med sit høringssvar anmodet sekretariatet om, at virksomheden kan afvikle differencer i forbrugerens favør i årene 2017 og 2018, og dermed at afviklingsperioden for differencer i forbrugernes favør for forlænges til og med ultimo Vordingborg har hertil bl.a. oplyst, at virksomheden har en udfordring med at ændre priser her og nu i forhold til forbrugere, Datahub, tekniske aflæsninger, varslinger og yderligere omkostninger til selskabet mv. Sekretariatet finder ikke, at sådanne overvejende praktiske årsager kan begrunde en forlængelse af afviklingsperioden for differencer i forbrugernes favør for årene 2014 og 2015 til længere end ultimo Sekretariatet lægger herved vægt på, at Vordingborg gennem udmeldinger af de bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelse af differencer er blevet tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel som differencer. Endvidere lægger sekretariatet vægt på hensynet til forbrugerne, da differencerne reelt dækker over, at Vordingborg har opkrævet en del af sine indtægter uretmæssigt hos forbrugerne, hvorfor fristen for tilbagebetalingen til forbrugerne ikke uden videre bør forlænges yderligere. Sekretariatet godkender derfor ikke den af virksomheden indsendte afviklingsplan. Sekretariatet accepterer dog, at Vordingborg i stedet for at afvikle differencen ultimo 2014 senest ultimo 2016 kan afvikle samtlige differencer ultimo 2015 i løbet af og senest ultimo 2017.

18 Side 18/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 5.4. FORRENTNING OG MERFORRENTNING I dette afsnit behandles følgende forhold: - Korrektion af forrentning for reguleringsårene (afsnit 5.4.1) - Afskrivning af pensionsaktiv (afsnit 5.4.2) KORREKTION AF FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRENE Sekretariatet for Energitilsynet har for reguleringsårene opgjort netvirksomhedernes forrentning ved brug af en forkert metode. Konkret er forrentningen for perioden blevet opgjort ved brug af den metode, som var korrekt i perioden Forskellen på den forkerte metode og den korrekte metode er den måde, hvorpå opståede og afviklede differencer indregnes. For en nærmere beskrivelse af forskellen henvises til Energitilsynets rammenotat, afsnit 2.2 og 4.2. Konsekvenserne for Vordingborg er behandlet i det følgende. Sekretariatet bemærker, at Vordingborg i 2005 hverken har haft merforrentning ved brug af den forkerte metode eller ved brug af den korrekte metode, og den ændrede metode giver derfor ikke anledning til ændringer for virksomheden i Vordingborgs merforrentning i 2006 opgjort ved den forkerte metode skulle have resulteret i en varig indtægtsrammereduktion på kr i 2008, men virksomheden er ikke tidligere blevet pålagt en indtægtsrammereduktion. Når sekretariatet beregner den merforrentning, som Vordingborg har ved brug af den korrekte metode, er resultatet, at indtægtsrammen ikke skal reduceres. Den ændrede metode giver således ikke anledning til ændringer for virksomheden i 2006 i forhold til de hidtidige udmeldinger for dette år. For så vidt angår reguleringsåret 2007 har Vordingborg ikke haft merforrentning ved brug af den forkerte metode. Når sekretariatet beregner den merforrentning, som Vordingborg ville have haft ved brug af den korrekte metode, er resultatet, at indtægtsrammen skulle have været reduceret. Imidlertid har Vordingborg ved af 17. december 2015 meddelt sekretariatet, at virksomheden for reguleringsåret 2007 ønsker at foretage en midlertidig tarifnedsættelse, således at virksomheden ikke har merforrentning i reguleringsåret ved brug af den korrekte metode. Den ændrede metode giver således ikke anledning til ændringer for virksomheden i 2007 i forhold til de hidtidige udmeldinger for dette år.

19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR Side 19/ AFVIKLING AF PENSIONSAKTIVER OG PENSIONSFORPLIGTELSER Vordingborgs revisor har den 28. juni 2016 i forbindelse med gennemgangen af nærværende indtægtsrammegennemgang bl.a. oplyst følgende om virksomhedens pensionsforpligtelser: Selskabet er udskilt fra Vordingborg Kommune ved selskabsopgørelse i Før dette tidspunkt er der udarbejdet særskilte regnskaber for elforsyningen baseret på de kommunale bogføringer. Der har i regnskaberne ikke løbende været opgjort elforsyningens andel af tjenestemandspensioner. I 2008 fik selskabet en opkrævning fra Vordingborg Kommune på kr. vedrørende tjenestemandsforpligtelser. Denne forpligtelse er betalt fuldt ud i Vordingborg Elnet A/S ønsker i videst mulig omfang at blive godskrevet tjenestemandsforpligtelsen i de reguleringsmæssige rammer. Sekretariatet bemærker hertil, at det følger af Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2015, revideret udgave april 2016, pkt. 7: Afvikling af pensionsforpligtelser skal ikke indberettes i reguleringsregnskabet. Afskrivning af pensionsaktiver påvirker derimod virksomhedens forrentningsprocent og skal derfor oplyses i pkt Sekretariatet har forstået oplysningerne fra revisor således, at der ikke indgår et pensionsaktiv i Vordingborgs åbningsbalance, men at virksomheden alene har en pensionsforpligtelse over for kommunen. I overensstemmelse med den nævnte vejledning finder sekretariatet, at Vordingborg ikke har et pensionsaktiv på kr til afskrivning (men derimod en pensionsforpligtelse, som ikke skal indberettes i reguleringsregnskabet), som det er fremgået af virksomhedens indtægtsrammeskema for Sekretariatet har derfor slettet pensionsaktivet fra indtægtsrammeskemaet AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Vordingborg har indsendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ifølge 23, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 kan indsende korrektioner til oplysningerne i årsrapporten for 2015 frem til den 31. august Virksomheden kan endvidere efter den 31. august i indsendelsesåret fremsende væsentlige korrektioner i forhold til de afgivne oplysninger i årsrapporten, jf. 23, stk. 3, jf. stk. 4. Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til Vordingborgs omkostninger til energibesparelser i perioden Virksomheden har eller vil modtage en særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger til energibesparelser. Det bemærkes videre, at Vordingborgs indtægtsrammer for reguleringsårene kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægtsrammer

20 Side 20/20 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR for den omhandlede periode, f.eks. afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet skal hertil oplyse, at der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende Vordingborgs ansøgning af 23. juni 2016 om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af, at en stor kunde er lukket. 6. KLAGEVEJLEDNING Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden fire uger fra modtagelsen af denne mail skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". Med venlig hilsen Anita Eskesen Specialkonsulent Tlf

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1.

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 16. november 2015 Detail & Distribution 12/09079 /BEJ BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere