Modeller for den regionale MRSA indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller for den regionale MRSA indsats"

Transkript

1 Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling af infektioner med MRSA skal der derfor anvendes andre former for antibiotika, men disse er både dyrere og mindre effektive. MRSA kan give anledning til samme infektioner som Staphylococcus aureus. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man anvender en såkaldt Search and Destroy politik ved fund af nye patienter med MRSA, samt at der oprettes specielle MRSA-enheder til at varetage koordineringen hospitaler imellem og mellem hospitaler og primærsektor/kommune, idet patienter ofte overflyttes mellem hospitaler og flytter mellem hospitaler og hjem/plejebolig. Den 15. november 2012 udgav Sundhedsstyrelsen 2. udgave af Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA. I den nye vejledning er der ændret på risikofaktorer og risikosituationer. Den største ændring er inddragelse af en særlig risikosituation for erhvervelse af MRSA af svinetypen. Der bliver således defineret en risikosituation ved dagligt arbejde i svinestald eller tilsvarende daglig kontakt med levende svin. Risikosituationen gælder både for personen, der arbejde med levende svin og for personens husstand. Endvidere skal sundhedspersonale, som er i husstand med en MRSA-positiv person screenes hvert halve år. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hobrovej Postboks Aalborg Tlf.: Fax: Ledende overlæge Tove Ejlertsen Jensen Direkte: februar 2013 Revideret og udvidet 15. marts marts april 2013 Den nye risikosituation for bærertilstand med MRSA af svinetypen vil give anledning til et stort antal undersøgelser for MRSA, idet der skal screenes før indlæggelse eller operation. Gravide skal screenes ved 1. lægeundersøgelse, således at status er kendt, når den gravide indlægges til fødsel. Der vil afdækkes en stor gruppe borgere, som er smittede med MRSA. Disse borgere og deres husstand skal tilbydes udredning og behandling for bærertilstand samt opfølgende kontroller. Den nuværende model for MRSA indsats i Region Nordjylland kan ikke volumenmæssigt håndtere udredning, behandling og kontrol for borgere med MRSA af svinetypen, idet økonomien er afsat i 2009 til håndtering af importerede tilfælde af MRSA og opdæmning af smitteudbrud på sygehusene. Det blev i 2007 afsat kr. til at dække lønudgifter til 1 hygiejnesygeplejerske samt kørsel til hjemmebesøg. Der var også tænkt ½ sekretær og ½ infektionsmedicinsk overlæge ind i daværende plan, men dette var uden økonomisk dække og er derfor ikke effektueret.

2 I 2009 modellen foretages de indledende screeninger for MRSA af alment praktiserende læger eller af hospitalsafdelinger. Når screeningsprøverne findes positive overtager hygiejnesygeplejersken den videre kontakt vedr. behandling og efterfølgende 3-4 kontrol undersøgelser. Ved kontinuerligt positive kontroller gentages behandling hos de borgere, der må formodes at kunne befries for bakterien, dvs ikke opholder sig i konstant smittet miljø modellen dækker ikke den nye situation med svineavlere med vedvarende risiko for re-smitte under arbejde med levende svin, hvor tilstanden følges for svineavlerens vedkommende, mens familien behandles og kontrolleres. Der instrueres i hensigtsmæssig adfærd til forebyggelse af re-smitte af familien. Der vil fremover være et stigende antal MRSA bærere og husstandskontakter, som skal tages hånd om. Nedenfor er på opfordring udarbejdet 3 forskellige modeller, som beskriver mulige scenarier for håndtering af MRSA området. Modellerne er opstillet med henblik på at beskrive, hvorledes Infektionshygiejnens MRSA-team kan være involveret. Der er ikke udført totaløkonomiske beregninger på de forskellige modeller, da en skrabet model i Infektionshygiejnet meget vel kan blive den dyreste model for Regionen, når den alternative involvering af ydelser i almen praksis gøres op. Model 1 Denne model beskriver den nuværende organisering af arbejdet med MRSA-smittede borgere. 1. Opsporing af smittekilde a. Hvor er patienten smittet? Afdækning af risikosituationer b. overvågning af smitteudbrud via spa-typning 2. Forebyggelse af smittespredning a. Hvem har patienten evt. smittet? Kontaktafgrænsning. b. Undervisning af husstanden i forebyggelse af smittespredning c. Husstanden instrueres i at kontakte sundhedsvæsenet forud for konsultation/indlæggelse og i at orientere om MRSA-bærertilstand, således at sundhedspersonalet kan tage forholdsregler d. Undervisning af alt sundhedspersonale i forholdsregler jf. Sundhedsstyrelsens vejledning e. Etablering af netværkspersoner i alle kommune 3. Behandling a. Screening af husstand og tætte kontakter mhp identifikation af yderligere smittede personer, som skal tilbydes behandling b. Vurdering af husstandens risikofaktorer (hudlidelse, fremmedlegemer, behov for speciallæge o.l.) c. Vederlagsfri udlevering og iværksættelse af behandling til hele husstanden. Information om virkning og bivirkning samt dokumentation i patient-journal, således at forskellige sundhedsinstanser kan være orienteret om smitte og dekolonisationsstrategi. d. Undervisning af husstanden i korrekt gennemførelse af behandling mhp optimering af succesrate e. Opfølgning på behandlingsresultat kontrolpodning i. personer uden kontakt til sundhedsvæsenet kontrolleres efter 21 dage og 6 mdr. efter afsluttet behandling Side 2 af 7

3 ii. personer med kontakt til sundhedsvæsenet kontrolpodes 7, 14 og 21 dage efter afsluttet behandling mhp. hurtig ophævelse af isolation og brug af værnemidler hos personalet. 4. Overvågning a. Central overvågning på baggrund af typesvar fra Statens Serum Institut. Ved to eller flere tilfælde af samme type MRSA udenfor samme personkreds iværksættes smitteudredning Infektionshygiejnen varetager alle opgaver i forhold til den anbefalede Search and Destroy politik, koordinering mellem hospitaler og primærsektor, og en systematisk indsamling af data mhp. evaluering af indsatsen bl.a. i forhold til effektivisering af behandling, opsporing af nye risikosituationer, tidlig identifikation af evolution hos stafylokokken (tiltagende virulens, smittepotentiale osv.). Fordele ved modellen Hurtig iværksættelse af en effektiv behandling forebygger smittespredning i samfundet, forhindrer recidiverende infektioner for mange småbørnsfamilier, mindsker antallet af patienter, der skal isoleres ved indlæggelse på hospital eller plejehjem og minimerer ventetiden for patienter med behov for elektiv kirurgi. Succesfuld gennemført behandling med rettidige efterfølgende kontrolpodninger er ressourcebesparende i forhold til borgere med kontakt til hjemmepleje og hospitaler. Region Sjælland har i 2010 estimeret de øgede udgifter ved hjemmepleje til MRSApositive borgere til kr. pr uge. Ved indlæggelse skal der tillægges ekstraomkostninger til isolation på enestue og personalets brug af værnemidler. Udgifter til eradikationsbehandling udgør 175 kr, behandling af en infektion med ikke resistent stafylokok koster ca 288 kr, mens en infektion med MRSA koster mindst kr. Der er således store besparelser ved at behandle smittede personer før de evt. får en infektion, og bibeholde antal smittede MRSA-personer på laveste niveau. I Region Nordjylland er ovennævnte model praktiseret siden 2009, og den tilskrives årsagen til, at regionen ikke har set smitteudbrud uden for husstande, at der ikke er set alvorlig infektion hos kendte MRSA-positive borgere, fordi hovedparten af smittede borgere gennemgår en behandling for at blive smittefri (succesrate: 95 %). Sundhedspersonale generelt er kendt med forholdsregler for afbrydelse af smittespredning og identifikation af personer i risiko for smitte (målgruppe for screening). Modellen blev også indført i Region Sjælland i november 2009 og siden er den eksplosive vækst vendt til en stagnering af antallet af nye borgere smittet med MRSA. Videnscenter for MRSA, Hvidovre Hospital har delvist implementerede modellen, men har de sidste 2 år overgået til model 2 pga. mangel på personale til at yde assistance til alle smittede personer. Udfordringer ved modellen Modellen kræver en stærk, regionalt forankret MRSA-enhed med ressourcer og kompetence til at implementere en regional MRSA-strategi samt et MRSA-team til at udføre enhedens strategi. Side 3 af 7

4 MRSA-enheden bør bestå af repræsentation fra de forskellige specialer: klinisk mikrobiolog, infektionsmedicin, praktiserende læge, embedslægeinstitutionen, regionens sundhedssekretariat og hygiejnesygeplejerske. MRSA-enheden mødes regelmæssigt og diskuterer regionale problemstillinger vedr. MRSA. Ressourceforbrug ved model 1: MRSA-teamet består i øjeblikket af 1 hygiejnesygeplejerske, samt økonomi til hjemmebesøg. Håndtering af model 1 vil fremover kræve ½ overlæge, 1 sekretær, 2 hygiejnesygeplejersker (2,3 millioner kr til løn, medicin og befordring). Hvis model 2 eller 3 vælges frem for model 1 vil der ske en forskydning af udgifterne til at håndtere MRSA-indsatsen. Til videre beregning af dette, se bilag 1, hvor udgifter til ydelser i Almen Praksis kan vurderes i forhold til 2012 aktiviteten med ekstrapolering til forventet aktivitet i 2013 og Alternative muligheder i model 1 decentral ambulatorievirksomhed: Det har været drøftet, om faste ambulatoriedage i Hjørring og Thisted kan være en mulighed til afløsning af hjemmebesøg hos smittede husstande. Faste ambulatoriedage med 1 ugentlig ambulatoriedag i Hjørring og 1 ugentlig dag i Thisted vil give en besparelse på kr. i køreudgifter set i forhold til 2012 aktiviteten (bilag 2). Decentrale ambulatoriedage vil imidlertid låse ressourcerne på en uhensigtsmæssig måde i forhold til produktionsflowet i MRSA-teamet. Hjemmebesøg af få timers varighed vil blive erstattet af udedage af ½-1 dags varighed, og fokus vil fjernes fra at have patienten i centrum. Faste ambulatoriedage i Thisted og Hjørring vil kræve et stort patientvolumen for at kunne være et rentabelt alternativ. I Region Nordjylland er der aktuelt ikke et tilstrækkeligt højt antal MRSA-positive personer til at kunne udfylde hele eller halve dage med en hygiejnesygeplejerske fast udstationeret i et ude-ambulatorium. Model 2 Denne model beskriver, hvorledes opgaverne kan lægges over til de alment praktiserende læger og Embedslægeinstitutionen med mindre involvering af MRSA-teamet. MRSA-teamet kontakter patienten, tilbyder telefonisk undervisning og vejledning i gennemførelse af behandling, fungerer som Hotline i forhold til spørgsmål fra smittede borgere og overvåger behandlingsstatus via Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. MRSA-teamet skriver til patient og praktiserende læge, når der skal foretages kontrolpodninger. Øvrige opgaver varetages af patientens alment praktiserende læge (PL) og Embedslægeinstitutionen. 1. Opsporing af smittekilde (PL) a. Hvor er patienten smittet? Afdækning af risikosituationer b. overvågning af smitteudbrud via spa-typning 2. Forebyggelse af smittespredning a. Hvem har patienten evt. smittet? Kontaktafgrænsning (PL) b. Undervisning pr. telefonkontakt af husstanden i forebyggelse af smittespredning (MRSA-team) Side 4 af 7

5 c. Husstanden instrueres i at kontakte sundhedsvæsenet forud for konsultation/indlæggelse og orienterer om MRSA, således at sundhedspersonalet kan tage forholdsregler (PL) d. Undervisning af al sundhedspersonale i forholdsregler jvf Sundhedsstyrelsens vejledning (MRSA-team) e. Etablering af netværkspersoner i alle kommune (MRSA-team) 3. Behandling a. Screening af husstand og tætte kontakter mhp. identifikation af yderligere smittede personer, som skal tilbydes behandling (PL) b. Vurdering af husstandens risikofaktorer (hudlidelse, fremmedlegemer, behov for speciallæge o.l.) (PL) b. Vederlagsfri udlevering og iværksættelse af behandling til hele husstanden. Information om virkning og bivirkning samt dokumentation i patient-journal, således at forskellige sundhedsinstanser kan være orienteret om smitte og dekolonisationsstrategi. (PL) c. Telefonisk undervisning af patient og husstanden i korrekt gennemførelse af behandling mhp optimering af succesrate (MRSA-team) d. Undervisning af den smittede borger i forebyggelse af smittespredning e. Opfølgning på behandlingsresultat kontrolpodning (PL) i. personer uden kontakt til sundhedsvæsenet kontrolleres efter 21 dage og 6 mdr efter afsluttet behandling ii. personer med kontakt til sundhedsvæsenet kontrolpodes 7, 14 og 21 dage efter afsluttet behandling mhp hurtig ophævelse af isolation og brug af værnemidler hos personalet. f. Praktiserende læge informerer sundhedsvæsenet om MRSAbærertilstand i evt. henvisning til sygehusvæsenet. 4. Overvågning (Embedslægeinstitutionen) a. Central overvågning på baggrund af typesvar fra Statens Serum Institut. Ved to eller flere tilfælde af samme type MRSA udenfor samme personkreds iværksættes smitteudredning Fordele ved modellen MRSA-teamet vejleder i forebyggelse af smittespredning og rådgiver i forhold til korrekt gennemførelse af behandling for at optimere succesraten, fordi den enkelte praktiserende læge vil se mindre end en ny MRSA-patient om året, og derfor har vanskeligt ved at opnå rutine i behandling. Udfordringer ved modellen Fra blandt andre Region Hovedstaden og Region Midtjylland er der erfaring for, at patientens motivation for kontrolpodning efter afsluttet behandling er lille. Ved manglende kontrolpodninger er der risiko for recidiv og dermed smittespredning og infektion. Øget arbejdspres for embedslægeinstitutionen og praktiserende læger (minimum 2 ekstra besøg for kontrolpodning). Muligheden for systematisk indsamling af viden om smittekilder, optimering af behandling og overvågning mistes. Ressourceforbrug ved model 2: Forventet forbrug i Infektionshygiejnen: 1 hygiejnesygeplejerske og 1 sekretær (ca. 1 million kr til løn og befordring). Der tilkommer et meget stort ressourceforbrug i ydelser i Almen Praksis. Side 5 af 7

6 Model 3 Denne model involverer meget ringe deltagelse fra hygiejnesygeplejersken i den samlede proces omkring MRSA-patienterne. Denne model kan håndteres med den nuværende økonomiske situation for MRSA-teamet. Infektionshygiejnen fungerer som hotline for praktiserende læger og vejleder sundhedspersonale i forebyggelse af smittespredning jvf. Sundhedsstyrelsens vejledning. Alle øvrige opgaver varetages af praktiserende læger og embedslægeinstitutionen. Fordele ved modellen. Det er svært at pege på fordele ved denne model, udover at økonomien er flyttet fra Infektionshygiejnen ud til Almen Praksis. Udfordringer ved modellen. Stor risiko for at MRSA-positive patienter ikke gennemgår en succesfuld behandling og derfor risikerer at få infektion og sprede smitte. Begrebet kronisk MRSA-bærer har hidtil ikke været anvendt i RN, men betegner flere patienter i både Region Midtjylland, Sydjylland og Hovedstaden. MRSA-positive patienter vil i stigende grad blive indlagt på regionens hospitaler, og plejehjemsbeboere og borgere med hjemmepleje risikerer livslang isolation ved forkert håndtering af retningslinjerne eller behandlingssvigt. Risiko for at mistanke om udbrud opdages sent i forløbet fordi smittede personer kan være fordelt på forskellige lægepraksis. Øget arbejdspres for praktiserende læger og embedslægeinstitutionen. Ressourceforbrug ved model 3: Udgifter til MRSA afholdes af kommunen og Regionen. Forventet ressourceforbrug i Infektionshygiejnen: 1 hygiejnesygeplejerske ( kr. til løn). Det vil komme et meget stort ressourcetræk i form af ydelser fra Almen Praksis. Erfaringer med model 1, 2 og 3 Model 1 anvendes i Region Nordjylland, model 2 ligner modellen i Hvidovre og model 3 ligner modellen for Region Syddanmark og Region Midtjylland. En opgørelse over behandlingssucces med udrydning af bærertilstand og mindskelse af smittebyrde i samfundet viser, at der i model 1 er en behandlingssucces på 87%, model 2 har behandlingssucces på 76% og model 3 har en behandlingssucces på 44%. Ref: Tinna R. Urth: Masterafhandling ved Aarhus Universitet. Forventet stigning i ressourceforbrug i KMA til prøveundersøgelse Nyhedsbrev til alment praktiserende læger med vejledning til at efterkomme Sundhedsstyrelsens nye vejledning vedr. MRSA er aktuelt ikke udsendt, idet Infektionshygiejnen afventer godkendelse af model til MRSA-indsats. Den tidligere forventede prøvestigning i KMA i 2013 er derfor ikke initieret. Der er på nuværende tidspunkt fundet 40 nye MRSA-patienter i 2013 (jan-medio marts), hvoraf 24 patienter har Side 6 af 7

7 MRSA af svinetypen. Alle screeninger for MRSA af svinetypen er foretaget på hospitalerne i forbindelse med indlæggelse og/eller graviditet. Da implementeringen af den nye vejledning vil blive forsinket med måske ½ år, nedjusteres forventningerne til stigning i antal podninger i KMA for Følgende estimater lægges herefter til grund for de økonomiske beregninger for KMA: podninger i 2013 (i forhold til 2011): tilvækst af 7000 podninger (i forhold til 2011): tilvækst af podninger. Ressourceforbrug i KMA: Tilvækst 2013: prøver: kr og årligt fremover: prøver: kr. Konklusion De 3 modeller har tydeligt forskelligt ressourcetræk i Infektionshygiejnen. Det skal dog bemærkes, at den dyreste løsning i forhold til Infektionshygiejnen formentligt alligevel er den billigste løsning i forhold til Regionens totaludgifter for de 3 modeller (bilag 1). Alle 3 modeller medfører et ressourcetræk i KMA. Den aktuelle totalløsning, som er forankret i MRSA-teamet, fungerer hurtigt, effektivt og med størst mulig ekspertise. Ved placering af undersøgelse, behandling og opfølgning hos praktiserende læger vil der komme et stort ressourcetræk i Regionen fra Almen Praksis til diverse konsultationer, undersøgelser og behandlinger. Samtidigt vil der pga. manglende ekspertise decentralt ske fejlbehandlinger og beviselige fejlhåndteringer af situationerne, eksempelvis med fraværsmeldinger fra institutioner, isolationer i eget hjem og isolationer på plejehjem. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vil anbefale model 1 ud fra et behandlings- og sundhedsperspektiv, hvor der ydes den kyndig og præcis vejledning og behandling til hver eneste patient. Ved valg af model 2 eller 3 er der risiko for ansvarsforflygtigelse i forhold til opgaverne pga. manglende entydighed og manglende erfaring decentralt. Tove Ejlertsen Jensen Ledende overlæge, ph.d Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Side 7 af 7

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 1 2 MRSA førstegangsfund i 2016 i SVS optagerområde 3 4 5 Sundhedspersonale og podning for MRSA Været i én eller flere af følgende risikosituationer Været indlagt > 24 timer

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne De 5 regioners aftale om Region Fra sundhedsaftale Hvilke ydelser Hovedstaden Sundhedsaftale 2011-2014: Der er således et væsentligt behov for at få formaliseret samarbejdet mellem regionen og den enkelte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Marie Jakobsen, Christine Marie Bækø Skovgaard, Mette Lundsby Jensen, Rasmus Trap Wolf og Susanne Reindahl Rasmussen Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Omkostninger ved husdyr-mrsa

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2023

afholdt d. 7. februar 2023 MRSA-TEMADAG TORSDAG DEN 7. FEBR. 2013 Spørgsmål til SST og CEI PODNING OG KONTROL MRSA-kort skal vel vises i 6. mdr. og ikke mere 1 år men det står fortsat 1 år i behandlervejledningen. Er tandlægebehandling

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006.

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. MRSA vejledningen. Lovgivningen Med MRSA vejledningen er der sket en udvidelse af risikosituationer for MRSA og af tidsperioden hvor patienterne skal isoleres/screenes

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne.

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. af landslæge Høgni Debes Joensen Foredrag holdt på MRSA-kongressen 28. november 2008 på Hotel Føroyar. Som udgangspunkt kan man nok antage, at Færøerne

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA OKTOBER 2015 VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010 1 Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009 Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Juni 2010 2 Indledning: På baggrund af den stærkt stigende forekomst af methicillinresistent

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2013 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse MRSA-enheden... 3 Udvidelse af MRSA-enheden...

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 2006 Vejledning Forebyggelse af spredning af MRSA Vejledning Oktober 2006 Forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Kategori:

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

håndtering af Patienter og nære kontakter ved mistænkt tilfælde af influenza A (H1N1)

håndtering af Patienter og nære kontakter ved mistænkt tilfælde af influenza A (H1N1) håndtering af Patienter og nære kontakter ved mistænkt tilfælde af influenza A (H1N1) Influenza-lignende sygdom? Pludseligt opstået sygdom med feber over 38 o C, luftvejssymptomer, muskelsmerter. Kontakt

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09. SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.05 SPECIELLE RETNINGSLINIER ISOLATION

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 Problematikker og lokale infektionshygiejniske tiltag vedr. MRSA CC398 Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Typiske spørgsmål fra klinikerne 1. Hvor lang tid må der gå fra podning til operation

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 MRSA udbrud: Erfaringer fra Region Syddanmark Spredning af en CC398 t034 PVL+ klon på en fødeafdeling hvad lærte vi? Jens Kjølseth Møller, Ledendeoverlæge, professor dr.med. KliniskMikrobiologiskAfdelingogInfektionshygiejniskEnhed,

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Indsatsområde Aldring & demens Baggrundsviden Demens er en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen. Der er store

Læs mere