Interessetilkendegivelsen er koordineret med Egedal Kommune, hvor 35 grundejere vil få gavn af den skitserede sikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessetilkendegivelsen er koordineret med Egedal Kommune, hvor 35 grundejere vil få gavn af den skitserede sikring."

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Miljø NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 38) Sagsnr Brevid Ref. JNAL NOTAT redegørelse for interessetilkendegivelse i Jyllinge Nordmark 7. april 2015 Byrådet vedtog jf. pkt. 14, den 28. januar 2015 at igangsætte proces efter kystbeskyttelsesloven, hvor første skridt er at afklare, hvorvidt stormflodssikringen af Jyllinge Nordmark skal fremmes eller stoppes. Af proceduren efter Kystbeskyttelsesloven følger, at alle de som har gavn af sikringen skal spørges, om de er interesseret i sikringen og vil bidrage til finansieringen. Endvidere skal Kystdirektoratet fremkomme med en teknisk udtalelse til projektet. På baggrund heraf skal Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt de enkelte projekter skal fremmes eller ej. Forvaltningen har nu gennemført interessetilkendegivelse og modtaget den tekniske udtalelse fra Kystdirektoratet. I det følgende gennemgås tilkendegivelserne, forvaltningens bemærkninger hertil samt den videre proces for stormflodssikringen. Interessetilkendegivelse Forvaltningen har i samråd med Kystdirektoratet afgrænset kredsen af relevante grundejere til ejerne af ejendomme, som ligger under kote 2.4 over dagligt vande, samt de som får deres adgangsvej spæret ved en stormflod 1. For at sikre at alle, som kan få gavn af sikringen har haft mulighed for at tilkendegive deres interesse i sikringen, er alle, som har bare en lille del af deres ejendom liggende under kote 2,40, blevet anmodet om en udtalelse. Endvidere er ejendomme, som får gavn af en sikring ved, at deres adgangsvej ikke oversvømmes, omfattet af interessetilkendegivelsen. Forvaltningen har inden svarfristen deltaget i et borgermøde arrangeret af grundejerforeningerne i området, hvor de berørte borgere har haft mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Interessetilkendegivelsen er koordineret med Egedal Kommune, hvor 35 grundejere vil få gavn af den skitserede sikring. Der er sendt høringsbrev, som vedlagt i bilag 1.1, til 639 grundejere i Jyllinge Nordmark, hvoraf 323 grundejere (51 %) har svaret på forespørgslen 255 grundejere, svarende til 79 % af de som har svaret, har sagt ja til projektet 68 grundejere, svarende til 21 % af de som har svaret, har sagt nej til projektet Forvaltningen har i desuden modtaget 31 supplerende bemærkninger til projektet. Forvaltningens sammenfatning af bemærkninger fremgår af Hvidbog vedlagt i bilag 1.2, mens bemærkningerne i deres helhed er vedlagt i bilag 1.3. Ud fra tilkendegivelserne og de modtagne bemærkninger kan der ses følgende tendenser: 1 Kotehøjden på 2.40 over dagligt vande til afgrænsning af de som får gavn af sikringen er fastlagt ud fra sikringshøjden på 2.10 og klimatillægget på 0,3. Ejendomme, som omfattes af bølgetillægget på 35 cm er ikke omfattet.

2 SAMLET RESULTAT 639 ejendomme spurgt. Heraf 323 svar (51 %). 316 intet svar. 21 % af svar (68 ejere): NEJ 79 % af svar (255 ejere): JA 31 supplerende bemærkninger herfra (5 % af alle 639 ejd.). 612 ejendomme berøres ikke direkte af sikringsanlægget, heraf 298 svar og 314 som ikke har svaret. 19 % af svar (58 ejere) har sagt nej og 81 % af svar (240 ejere) har sagt ja. 18 grundejere (3 % af de 612 ejendomme) har sendt supplerende bemærkninger. 27 ejendomme får sikringen placeret på, eller tæt på deres ejendom, heraf 25 svar og 2 som ikke har svaret. 40 % af svar (10 ejere) har sagt nej og 60 % af svar (15 ejere) har sagt ja. 12 heraf har sendt supplerende bemærkninger (48 % af alle 27 ejendomme). De 27 ejendommen udgør 4 % af alle de, som opnår gavn af sikringen 10 supplerende bemærkninger vedrører sti langs Værebro å og Roskilde Fjord, heraf 7 fra fjordsiden af Strandvænget, 2 bor ud til Værebro Å og 1 fra øvrige ejendomme. 7 af bemærkninger svarende til 1 % af de spurgte er kritiske over den planlagte sti. 65 ejendomme over kote 2.40 hvor adgangsvej sikres, heraf har 33 svaret. 76 % af svar (25 ejere) har sagt nej og 24 % af svar (8 ejere) har sagt ja. Ejendommene er medtalt i de 612, som ikke direkte berøres af sikringsanlæg. 26 ejendomme over kote 2.40 hvor adgangsvej sikres, heraf har 11 svaret. 18 % af svar (2 ejere) har sagt nej og 82 % af svar (9 ejere) har sagt ja. Ejendommene er medtalt i de 612 som ikke direkte berøres af sikringsanlæg. Figur 1: Ejendomme inden for den blå markering i Roskilde Kommune er omfattet af interessetilkendegivelsen, og den røde omfatter ejendomme i Egedal Kommune. De indkomne bemærkninger vedrører særligt følgende emner: Gavn af sikringen 16 af de modtagne bemærkninger stiller sig tvivlende over, hvorvidt de får gavn af sikringen, og bemærker at de kun i begrænset omfang eller slet ikke skal deltage i finansiering af sikring mod

3 stormflod. Heraf har 6 grundejere på Strandagervej og Fjordager oplyst, at der let kan etableres adgang fra syd i nødstilfælde. En grundejer bemærker at hele Jyllinge har gavn af en sikring af området og derfor bør deltage i finansieringen, mens to mener at flere får gavn af sikringen pga. adgangsveje og bør omfattes. Forvaltningen er opmærksom på, at de spurgte grundejere har forskellig grad af gavn af en sikring, varierende fra ejendomme, som undgår oversvømmelse til at adgangsvejen holdes tør. Uagtet om der er mulighed for at en alternativ vejadgang, vil der fx opnås en vis gavn af en sikring, i form af tørre veje. Af kystbeskyttelsesloven fremgår det, at de enkelte ejendommes bidrag til finansieringen lægges fast ved en såkaldt partsfordeling. Bidraget kan fastsættes differentieret under hensynstagen til størrelsen af gavn. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende ejendomme bør omfattes af partsfordelingen, men at der bør anvendes differentierede bidragssatser, således af ejendomme, som kun har gavn af sikringen i form af tørre veje betaler et en mindre part end de, som får oversvømmet deres bolig. Hvis byrådet beslutter, at fremme projektet, skal det foreløbige digelag i samarbejde med kommunen fastlægge, hvilke ejendomme der reelt får gavn af en sikring og hvilke heraf der får en mindre gavn end andre. Partsdelingen besluttes samtidig med den endelige beslutning om etablering af sikringen efter detailprojektering, forslag til digelag og afstemning ved offentligt møde senere i processen. Sikringshøjden og tekniske forhold Der er modtaget 11 bemærkninger vedr. sikringshøjden og udformning af sikringen, heraf er der 1 som ønsker sikringshøjden sat ned til kote 2.2, mens 7 ejere ønsker sikringen fastholdt som skitseret. Det bemærkes, at der på nogle strækninger ikke er plads til dige, så spuns ønskes i stedet, ligesom flere ønsker sikringen etableret som smal spuns af hensyn til naturen. En bemærker, at stolper til støtte for klapper bør være aftagelige mens en anden mener at dette bør kombineres med svinerygsplanker i stedet for klapper. Forvaltningen bemærker, at der i skitseprojektet er foretaget en første afvejning af, hvor der skal etableres mur, dige og/eller spuns. Afvejning omfatter hensyn til økonomi, natur og beliggenhed af ejendomme i forhold til fjord og å. Det nuværende skitseprojekt er resultatet af afvejningen af de forskellige hensyn og der forventes kun foretaget mindre justeringer i den kommende fase med detailprojektering og etablering. Som projektet er skitseret omfatter det ikke mobile stolper, og der har gennemgående været et ønske fra følgegruppen om en fast sikring, som ikke afhænger af beredskabets assistance. I den kommende proces kan mobile stolper overvejes i stedet for faste stolper, hvis det er teknisk muligt og hvis det er et ønske fra Arbejdsgruppen til dannelse af Jyllinge Nordmarks Digelag. En eventuel fordyrelse på baggrund heraf, afholdes af grundejerne. Hvis byrådet beslutter, at fremme det foreliggende projekt, skal der ske en detaljeret gennemgang af, hvordan sikringen berører den enkelte ejendom, og hvilken erstatning dette afstedkommer (åstedsforretning). Ved den præcise placering og udformning af sikringen, vil der formodentligt, i et vist omfang, kunne tages hensyn til den enkelte lodsejers ønsker. Dette såfremt det ikke strider mod formålet med sikringen og ikke indebærer en uforholdsmæssig stor fordyrelse af anlægget. Det skal her bemærkes, at det ikke umiddelbart synes muligt, at efterkomme alles ønsker og at der ved valg af løsning vil ske en afvejning af udgifter til erstatning vs. udgifter til at etablere spuns på strækningerne. Planlagt sti langs å og fjord: Der er modtaget 10 bemærkninger vedr. den planlagte sti, hvoraf 7 grundejere ønsker, at stien frafaldes eller bevares som eksisterende trampesti mens 1 foreslår, at etablere dele af stien på nordsiden af åen. Indsigelserne mod stien kommer primært fra beboere ud til Roskilde Fjord, mens to grundejere bor ud til åen.

4 Forvaltningen bemærker, at stien langs Roskilde Fjord og Værebro Å har været udlagt i lokalplaner for Jyllinge Nordmark siden Lokalplaner er retligt bindende for grundejerne og er tinglyst på alle ejendomme. Stien indgår tillige i Kommuneplan 2013 og i byrådets Grøn Blå Strategi, hvor stien indgår i et rekreativt stinet for den nordligste del af Roskilde Kommune. Forvaltningen arbejder på forslag til ny klimalokalplan for Jyllinge Nordmark, hvor der tages afsæt i nuværende planlægning, herunder udlæg af sti. I forslag til lokalplan vil forvaltningen anbefale, at stien placeres på ydersiden af et fremtidigt digeanlæg og med en principiel linjeføring i allerede dannet trampesti i området. Af hensyn til brug og vedligeholdelse anbefaler forvaltningen, at der reserveres et areal på 2,5 meters bredde, hvor selve stien kan anlægges som grus-, græs- eller trampesti. Der vil ske en politisk behandling af lokalplanen jf. gældende regler i planloven med offentlig høring i minimum 8 uger. Forvaltningen har taget kontakt til Frederikssund Kommune for at belyse muligheden for at placere sti på nordsiden af Værebro Å. Frederikssund Kommune har svaret, at stianlægget må være et anliggende for Roskilde Kommune, da den langt overvejende skal betjene boligområdet i Jyllinge Nordmark. Frederikssund Kommune påpeger, at det ikke kan anbefales at placere stianlæg i de fredede engområder i Frederikssund Kommune. Stien er behandlet som en del af byrådet beslutningen om stormflodssikring i januar 2015, hvor der blev afsat 2 mio. kr. til realisering. Stien kan, udover sit rekreative formål, gøre gavn i forbindelse med vedligeholdelse af et kommende digeanlæg samt benyttes til forudgående besigtigelse i en beredskabssituation. Forud for realisering skal der ske en præcisering af stiens forløb og udformning. Forvaltningen vurderer samlet set, at der er opbakning til etablering af det skitserede projekt, og indstiller at der træffes afgørelse om at projektet fremmes og at stien etableres. Teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet Kystdirektoratet har fremsendt en teknisk udtalelse til projektet, jf. bilag 1.4. I udtalelsen forholder Kystdirektoratet sig til, om der er behov for en kystsikring samt udstrækning og udformning af sikringen og udtaler bl.a., at der er behov for en sikring og at sikringshøjden og afgrænsning af bidragspligtige er fornuftig. Når projektet er detailprojekteret, bidragsfordelingen fastlagt og Byrådet har godkendt projektet endeligt, skal Kystdirektoratet ansøges om en tilladelse. Det videre arbejde Forvaltningen indstiller, at byrådet beslutter, at det forelagte projekt om kystsikring i Jyllinge Nordmark fremmes, jf. udkast til afgørelse i bilag 1.5. Hvis byrådet tiltræder indstillingen, vil forvaltningen arbejde videre med at fastlægge den nødvendige myndighedsbehandling, detaljering af projektets fysiske udformning samt de økonomiske konsekvenser for kommunen og andre parter. Forvaltningen vil støtte det forberedende digelags arbejde med en økonomisk fordelingsnøgle mellem berørte grundejere. Projektet kræver en omfattende myndighedsbehandling og samarbejde med andre myndigheder. Ud over en VVM-redegørelse, som omfatter offentlige høringer, skal kommunen udarbejde tilladelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven. Kommunen skal indhente tilladelser og dispensationer fra Kystdirektoratet, Fredningsnævnet og Naturstyrelsen. Projektet skal koordineres med Egedal og Frederikssund Kommuner. Sideløbende med dette udarbejder forvaltningen en klimalokalplan, hvor der indarbejdes bestemmelser for sikring mod oversvømmelser fra Roskilde Fjord og Værebro Å. Lokalplanen er blevet udskudt gentagne gange, da forvaltningen har vurderet det hensigtsmæssigt, at sikringsanlægget er så konkret som muligt, inden forslaget behandles politisk og sendes i offentlig høring. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i november 2015 og udskydelserne vil ikke påvirke den samlede tidsplan for etablering af kystbeskyttelsen.

5 Digelag Arbejdsgruppen til dannelse af Jyllinge Nordmarks Digelag har holdt første stiftende møde den 4. februar Gruppens medlemmer består af de 10 grundejerforeninger nord for Osvej/Osvej Vest, svarende til de samme medlemmer, som også deltog i følgegruppen for klimasikring af Jyllinge Nordmark. Formålet med gruppen er dels at forberede den stiftende generalforsamling og medvirke i projekteringsfasen. Forvaltningen er meget positiv over denne fremdrift og vil på det kommende dialogmøde drøfte, hvorvidt arbejdsgruppen skal erstatte dialoggruppen. En forestående opgave for arbejdsgruppen bliver at opstille et forslag til partsdeling og stå som bygherre for projektet, efter den endelige vedtagelse. Arbejdsgruppen til dannelse af Jyllinge Nordmarks Digelag opfordres til at tage kontakt til grundejerne i Tangbjerg, da et kommende digelag også skal omfatte de borgere i Egedal Kommune som får gavn af sikringen. Processtyring og borgerinddragelse Forvaltningen har siden stormfloden Bodil løbende afholdt dialogmøder med følgegruppen, og projektet er løbende justeret iht. de input der er drøftet på møderne. Jf. den af Byrådet godkendte procesplan, jf. pkt. 14 af 28. januar 2015, er der planlagt et dialogmøde før denne politiske behandling i april 2015, og i juni måned. Inden den endelig vedtagelse af projektet skal der jf. kystbeskyttelsesloven afholdes et såkaldt kap. 1a møde, hvor det endelige projekt, økonomi, partsdeling mv. præsenteres og involverede borgere har igen mulighed for at tilkendegive om de ønsker projektet realiseret. Dette ligger til grund for en efterfølgende politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal etableres. Forvaltningen vil i den kommende proces stå for detailprojektering, myndighedsbehandling, understøtte udarbejdelse af forslag til partsdeling og forberedelse af kap 1a møde. Projektet skal så tidligt som muligt overdrages til det kommende digelag. Herunder står digelaget for projektet opførelse, og efterfølgende drift. Da det er en kompliceret opgave vil forvaltningen hjælpe ved at støtte digelaget i deres rolle som bygherre. Forvaltningen vil anbefale laget at anvende ekstern konsulentbistand til at forestå bygherrerollen og byggetilsynet. Projektet følger den af Byrådet godkendte procesplan, jf. pkt. 14 af 28. januar Forvaltningen kan dog på nuværende tidspunkt se, at selve anlægsfasen forventes at bliver længere end angivet i planen. Endvidere skal der i tidsplanen fortsat tages forbehold for udvidet myndighedsbehandling, at projektet bliver påklaget og eventuelle ekspropriationer. Processen vil ske koordineret med Egedal Kommune, hvor sagen ligeledes skal følge proceduren efter kystbeskyttelsesloven. Bilag 1.1: Brev sendt til grundejerne om anmodning om interessetilkendegivelse 1.2: Hvidbog med forvaltningens sammendrag af modtagne bemærkninger 1.3: Modtagne bemærkninger til projektet 1.4: Teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet 1.5: Udkast til afgørelse om at fremme kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark.

6 Bilag Brev sendt til grundejerne om anmodning om interessetilkendegivelse

7

8

9 Bilag Hvidbog med forvaltningens sammendrag af modtagne bemærkninger i Jyllinge Nordmark Alle de modtagne bemærkninger er resumeret i skemaet nedenfor. I skemaet er oplyst adresse på den eller de ejendomme som er omfattet af sikringen. Ved hver bemærkning er med et stort bogstav (A I) angivet det emne som forvaltningen har vurderet bemærkningen er omfattet af. Forvaltningen har knyttet kommentarer til de forskellige emner for bemærkningerne. Navn og adresse Dato Resumé af bemærkning Emne / kommentar 1 Marskvænget Går ind for sikring af beboelsesejendommen mod oversvømmelse. 2 Marskvænget 1A strandgrund 2,3 ha En sikring skal passere strandgrunden som tilhører ejer af beboelsesejendommen. Ønsker derfor direkte dialog med kommunen om udformning og placering af sikringen. Forudsætter variabel højde 2.2 m fast som øges til 2,75 ved stormflod. Løse støtter for klap. Ingen nyanlæg af sti over grunden. 3 Lærkevænget Mener der bør satses på regional sikring. Fordeling af omkostninger for usikker. 4 Lærkevænget Ja under forudsætning af medbestemmelse omkring placering og højde af diget. A A A 5 Svanevænget Supplerende bemærkninger til ja: Ejendom fejlagtigt benævnt offentlig i skitseprojekt. Den er privat-ejet. Ikke plads til jorddige mod å. Ønsker tegningsbilag tilsendt. 6 Svanevænget (x2) 7 Svanevænget 23A (2 henvendelser) Begrundelse for nej - ejendommen grænser til åen sikring skal passere ejendommen. Vil kun acceptere sikring som spuns. Stien skal frafaldes. Kan den placeres på den nordlige bred? Ja, forudsætter at ejere af ejendomme som diget passerer kommer i direkte dialog om udformning af diget på den enkelte matrikel. Forudsætter løsning med variabel højde 2.2 m som øges til 2,75 ved stormflod. På sigt bør den regionale sikring etableres. Placering af stien i strandkant ønskes som del af aftale om dige. Kommunen har ikke vist interesse i dialog med berørte lodsejere Tegninger sendt A 2 A 2 A

10 8 Strandvænget Nej, da der kun kan accepteres fast dige på max 2,2 uden klapper. Tilbud om at diget kan passere ejendommen bortfalder hvis der fortsat planlægges trampesti. Anbefaler hurtig realisering af regional løsning som er langt at fortrække 9 Strandvænget 13, Begrundelse for NEJ: Fast del af sikr. Max kote 2,2. Stiadgang skal tages ud af sikringsprojekt. Regional sluse den rigtige og endelige løsning. På nævnte vilkår indstillet på at aftale passage af ejendom 10 Strandvænget 11 (2 henvendelser) 11 Gf. Strandvænget Strandvænget 1 NB Strandgrund - Incl. P-plads byråd Nej, da stien skal opgives hvis dige ønskes placeret over ejendommen. Nej - ønsker ikke sti tæt på beboelse. Ønsker ikke at afgive stort areal til dige. Betales der erstatning for værdiforringelse af ejendommene og afståelse af areal til projektet? Supplerende bemærkninger til ja: Grf. Ønsker kun at lægge areal til en sikring med fast højde til kote 2,2 m.. De resterende 0,55 m. som variabel løsning (klap). Grf. Ønsker ikke at ønsker ikke, at der etableres nyt stisystem på foreningens ejendom. Den regionale løsning er den rigtige på sigt. Når den er etableret bør en lokal løsning tilpasses. Sikring på foreningens ejendom udføres som spuns eller mur af hensyn til beskyttet natur. 11a Lærkevænget (mail på baggrund af møde om interessetilkendegivelse den 2. marts 2015) Fast monterede stolper til støtte for klapper vil være synlige hele tiden. Ikke begejstret for udseendet heller ikke af klapperne. I stedet foreslås løst monterede stolper beregnet til montering af svinerygsplanker når stormflod varsles. 12 Plantagevej og Gyvelvejs Vejlav Plantagevej 22 Gyvelvej 13 Bakkeager (vejareal) Har tilkendegivet JA for de matrikler foreningen ejer. Foreningen er indforstået med at diget placeres på de 2 fællesarealer mod Værebro Å som foreningen administrerer. Da ejendommene ikke vil nyde godt af beskyttelsen mener foreningen ikke de skal bidrage til etablering og drift. A 1 A A A A D

11 13 Fasanvænget Mener han ligger højere end oversvømmelse. Er positiv over for sikringen men mener ikke man skal finansiere den med brugerbetaling 14 Fasanvænget En sti mellem nr. 42 og 44 er en dårlig idé, da den vil øge utrygheden i området. 15 Fasanvænget Nej, da planlagt sti vil krænke den private ejendomsret og medføre gener og utryghed for beboerne. Ønsker som lodsejer direkte dialog med beslutningstagerne ikke via grundejerforening 16 Fasanvænget Nej, da pågældende ejendom har aldrig været oversvømmet. Ønsker ikke og er ikke i stand til - at bidrage til finansiering af sikring. Bør betales over skatten. 17 Fyrrevej Terræn reguleret til kote 3,0. Mener ikke han har gavn af sikring. 18 Høgevænget Jyllinge Nej, da stat og amt skal betale sikring. Betaler meget i ejendomsskat. Sikringen bør laves mellem Hundested og Rørvig. Ikke oversvømmet under Bodil. 19 Mågevej Supplerende bemærkninger til ja: Mener hele Jyllinge (4040) skal være med til at finansiere dige 20 Plantagevej Nej, da projektet ikke detaljeret nok til at tage stilling. Kommunen bør finansiere 100 %. Etablering bør fremskyndes. 21 Storkevej Ja, men ønsker kun at deltage i finansiering hvis ejendommen ligger lavere end sikrings-koten 22 Storkevej Ja, men ønsker kun at deltage i finansiering hvis ejendommen ligger lavere end sikrings-koten. Terræn kote +2,2 2,3. B 1 E E Terræn kote +2,35 B 1 B 1 Terræn kote +2,3 B 1 C B1 Terræn kote 2,60. Adgangsvejen lavere end sikringskoten. B1 Terræn kote 2,75. Adgangsvejen lavere end sikringskoten. B 1

12 23 Storkevej Ja hvis min ejendom ligger under sikrings-koten Terræn på ejendom under kote 2,40 B 1 24 Ternevej Nej, da stat og kommune skal betale sikring. Sokkelkote +2,61 25 Strandagervej Nej, af pga. frygt for at der kommer mere tang ved stranden når der laves sluse i Værebro Å. Projektet for uklart til afstemning. Kan ikke finde stien i lokalplanen 26 Strandagervej Nej på grund af tang mv. Sympati med sikring men vil ikke selv have gavn af det. Ønsker derfor ikke at medvirke ved betaling 27 Strandagervej Nej, primært problem ved oversvømmelser er tang i haven ikke mindst bortskaffelse. Det burde kommunen hjælpe med. Ønsker ikke at bidrage til finansiering af sikring. 28 Fjordager Ja, men mener flere højtliggende veje sikres mod oversvømmelse af deres adgangsvej. De bør også medvirke til finansiering. 29 Fjordager Nej, da alternativ adgang til Fjordager sydfra hvis Osvej Vest er oversvømmet. Mener sikring bør betales af dem der har købt lavt beliggende ejendomme 30 Fjordager Nej, da kommunen burde lave en nødplan for udkørsel fra Fjordager og Strandagervej mod syd via Bakkeager og Solsikkevej under oversvømmelse. De to veje burde således fritages for at betale til stormflodssikringen. Terræn på ejendom under 2,40 B 1 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 Bemærkninger fra ejere af ejendomme der lægger jord til sikringen. I Jyllinge Nordmark vil den skitserede sikring mod Fjorden og åen frem til diget m sluse over Værebro Å være placeret på eller ligge lige uden for omkring 27 ejendomme. Af de 27 ejendomme har 10 svaret nej og 15 svaret ja på interessetilkendegivelsen. 2 har ikke svaret.

13 Ejerne af 13 af de 27 ejendomme har sendt supplerende bemærkninger (nr ovenfor). Bemærkningerne berører følgende emner: A (8): ejeren ønsker direkte dialog om placering og udformning af sikringen hvor den passerer ejendommen. Der er bred enighed om, at - Fast sikring til kote 2,20, suppleret med variabel stormflodssikring til kote 2,75 - Stolper til støtte for klapper bør være aftagelige. Evt. svinerygsplanker i stedet for klapper. - Sikringen etableres så smal som muligt som spuns eller mur af hensyn til naturen - Stien skal frafaldes eller bevares som eksisterende trampesti - Den regionale løsning skal fortsat gennemføres A 1 (1): som A, men ønsker kun sikringen til kote 2,2 A 2 (2): ejere af ejendomme mod åen går ud fra at sikringen kun kan etableres som spuns, da der ikke er plads til jorddige. Stien bør frafaldes. Foreslås placeret nord for åen. D (1): Plantagevej og Gyvelvejs Vejlav er indforstået med at sikringen langs åen placeres på de to ejendomme som vejlavet ejer eller administrerer. Lavet mener dog ikke de to ejendomme skal deltage i finansiering, da de ikke vil have gavn af sikringen. Kommentar til emne A, A 1 og A 2 : Hvis byrådet beslutter at fremme det tilbudte projekt skal der gennemføres åstedsforretninger med alle lodsejere der lægger grund til sikringen. Det indebærer detaljeret gennemgang af hvordan sikringen berører den enkelte ejendom, og hvilken erstatning dette afstedkommer. Ved den præcise placering og udformning af sikringen vil der kunne tages hensyn til den enkelte lodsejere ønsker i det omfang det ikke strider mod formålet med sikringen og ikke indebærer en uforholdsmæssig stor fordyrelse af anlægget. Bemærkninger fra ejere af øvrige ejendomme i Nordmarken 612 ejendomme berøres ikke direkte af sikringsanlægget. 58 af ejerne af disse ejendomme har svaret nej og 240 har svaret ja på interessetilkendegivelsen. 314 har ikke svaret. 18 af ejerne af de 612 ejendomme har sendt supplerende bemærkninger (nr ovenfor). Bemærkningerne berører følgende emner:

14 B 1 (9): ejendommene var ikke oversvømmet under Bodil. Ejerne mener man kun i begrænset omfang eller slet ikke skal deltage i finansiering af sikring mod stormflod. Mange er af den mening, at sikringen bør finansieres over skatten. B 2 (6): Ejere af ejendomme på Strandagervej og Fjordager oplyser, at der let kan etableres adgang fra syd i nødstilfælde. Man har derfor ikke behov for sikringen, og ønsker derfor ikke at medvirke ved finansieringen. C (1): mener at hele Jyllinge har gavn af en sikring af området og derfor bør deltage i finansiering. E (2): ejere fra Fasanvænget mener den planlagte sammenhængende sti langs Værebro Å vil medføre gener og utryghed for beboerne. Ønsker direkte dialog med kommunen. Kommentar til emne B 1, B 2, C og D Fordelingen af finansieringen af sikringen lægges fast med den såkaldte partsfordeling. Denne fordeling er en central del af den endelige beslutning om etablering af sikringen i henhold til Kystbeskyttelsesloven. Beslutningen træffes efter detailprojektering, forslag til digelag og afstemning ved offentligt møde osv senere i processen. En række ejendomme der ligger højere end sikringskoten er blevet spurgt om deres interesse i sikringen fordi det vurderes at deres adgangsvej sikres mod oversvømmelse. I den kommende proces skal det vurderes hvilke ejendomme som reelt får gavn af sikringen, og hvilke heraf som opnår større eller mindre gavn. Bidraget kan fastsættes differentieret under hensynstagen til størrelsen af gavn. Kommentar til emne E Det er vanskeligt at etablere den sammenhængende sti langs Værebro Å som er skitseret i den gældende lokalplan, fordi bebyggelsen et par steder ligger meget tæt på Værebro Å. I den nye lokalplan for området, der er under udarbejdelse, skal der tages stilling til stiens tracé. Det skal i denne sammenhæng undersøges, om en sti ved de vanskelige passager kan forlægges til et forløb mellem ejendommene. Det vil forudsætte afståelse af areal fra de pågældende, hvilket naturligvis kun sker efter nærmere drøftelse direkte med lodsejerne.

15 Bilag Modtagne bemærkninger til projektet Vedlagt i separat PDF

16 Bilag Teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet

17

18 Bilag Udkast til afgørelse om at fremme kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark

19

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside.

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside. Bilag 5 til KMU dagsordenspunkt 13 By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2254825 Ref. NISO / 8LC Referat af borgermøde den 7. januar 2016 - Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark Afholdt i hallen

Læs mere

Kystbeskyttelse udfordringer i praksis

Kystbeskyttelse udfordringer i praksis Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 124 Offentligt Kystbeskyttelse udfordringer i praksis Regionale løsninger Lokal løsning Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Tangbjerg Kim Dahlstrøm, afdelingschef

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer»

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» «navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Rettet klagevejledning til afgørelse om

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

REFERAT. Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A, Rådhuset

REFERAT. Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A, Rådhuset REFERAT By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A,

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Mener ikke, at ejendom har gavn af Østdiget jf. forslag til bidragsfordeling

Mener ikke, at ejendom har gavn af Østdiget jf. forslag til bidragsfordeling Hvidbog berørte grundejeres bemærkninger til forslag til ny bidragsfordeling, justering af Østdige samt skønnet anlægsudgift, stormflodssikring, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg By, Kultur og Miljø, Miljø

Læs mere

Herefter skal byrådet på baggrund af grundejernes tilkendegivelser beslutte, om projektet skal gennemføres i den fremlagte form.

Herefter skal byrådet på baggrund af grundejernes tilkendegivelser beslutte, om projektet skal gennemføres i den fremlagte form. Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt stormflodssikring i Jyllinge Nordmark By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Invitation til

Læs mere

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%.

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%. Navn Vej, matrikelnr. 4040 Jyllinge Interesse for kystbeskyttelse Du får dette brev, da du bor i et område, som kan blive omfattet af kystbeskyttelse. Du er omfattet, da hele eller dele af din grund ligger

Læs mere

NOTAT. (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter samt anbefalinger

NOTAT. (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter samt anbefalinger NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter

Læs mere

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2090938 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark 26. maj 2015 Lokalplan 612 for

Læs mere

Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt Mødet blev indledt med enighed om at tage udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt Mødet blev indledt med enighed om at tage udgangspunkt i nedenstående dagsorden: BILAG 5 Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt. 2015 Mødenotat i henhold til dagsorden (punktnotat med blå tekst). Mødedeltagere: For grundejerforeningerne og enkeltmedlemmer: Bodshøjgaard

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S By, Kultur og Miljø Præsentation 2 SKITSEPROJEKT Analyse af stormflodshændelser Løsningskoncept for

Læs mere

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK BORGERMØDE OM LOKALPLAN OG VVM AF KYSTSIKRINGSANLÆG Tirsdag den 25. august 2015 på Baunehøjskolen i Jyllinge By, Kultur og Miljø PROGRAM 19.00 Velkomst v/ udvalgsformand

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Roskilde Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-proces for løsning til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Roskilde Kommune ønsker at etablere en digeløsning

Læs mere

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde Januar 2015 principper for beslutning Lokale løsninger Sikringsniveau til fase 1, dvs. 2.1 meter over dagligt vande Mulighed for udbygning Dobbeltfunktioner tilfører området værdi Max. 50 % egenfinansiering

Læs mere

Digesagen ved Næsby Strand

Digesagen ved Næsby Strand Til Digelag under Stiftelse (DuS) Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Digesagen ved Næsby Strand Orientering om interessetilkendegivelsen og den videre proces Slagelse

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark. VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6.

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark. VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. DEBATOPLÆG Jyllinge Nordmark VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. september 2015 Roskilde Kommune, juni 2015 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Indlæg ved workshop den 2. dec. 2014 oprettelse af digelag og udarbejdelse af bidragsfordeling ved oversvømmelsesområder i Roskilde Kommune Henrik Steinecke

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Referat af: DAGSORDEN:

Referat af: DAGSORDEN: Referat af: Stiftende generalforsamling i Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag Afholdt i hallen på Bavnehøjskolen torsdag den 19. maj 2016, kl. 19.00-20.30 Program: Klokken 18 00 - Indtegning af medlemmer

Læs mere

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet er fremlagt på kommunens hjemmeside.

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet er fremlagt på kommunens hjemmeside. Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2180613 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk Referat af borgermøde 25. august 2015 - Et klimatilpassset Jyllinge Nordmark 1. september 2015 Borgermøde

Læs mere

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark TIL POLITISK BEHANDLING

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark TIL POLITISK BEHANDLING DEBATOPLÆG Jyllinge Nordmark VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. september 2015 Roskilde Kommune, maj 2015 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Program 18:00 Velkomst - Børge Carlsen, digegruppen 18:10 Baggrund og den videre proces 18:20 Præsentation af skitseprojekt

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Høringsnotat, forslag til lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark

Høringsnotat, forslag til lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2684089 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk Høringsnotat, forslag til lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark 21. november 2017

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Forvaltningen har derfor valgt at gennemføre en særlig partshøring efter reglerne i Forvaltningslovens 19.

Forvaltningen har derfor valgt at gennemføre en særlig partshøring efter reglerne i Forvaltningslovens 19. Bilag 4 til PTU sag 234 og KMU sag 135 By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2422332 Ref. JNAL / 8LC Opsamling på partshøring af udkast til VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Højvandssikring af området ved Næsby Strand. 5. oktober 2015. Merete Hvid Dalnæs

Højvandssikring af området ved Næsby Strand. 5. oktober 2015. Merete Hvid Dalnæs Højvandssikring af området ved Næsby Strand 5. oktober 2015 Merete Hvid Dalnæs Velkommen Præsentation af deltagere Børge Carlsen, formand for digegruppen Digegruppen Jesper Hansen, Ingeniør fra Rambøll

Læs mere

AFGØRELSE i sag om vedtagelsen af et kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark

AFGØRELSE i sag om vedtagelsen af et kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark 25. april 2017 Sagsnr. NMK-451-00004 KlageID: [klageid] BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om vedtagelsen af et kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 Høring om kystbeskyttelsesprojekt ved Nordre Strandvej sagen om retablering af Nordre Strandvej, der

Læs mere

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl. 14. 30 Der var indkaldt skriftligt til borgermødet jf. 3 i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse. Fremmødet var som forventet

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag Kapitel 3 3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag 3.1 Reparationer For så vidt en eksisterende kystbeskyttelse allerede er myndighedsgodkendt, da kan grundejerne reparere

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Velkommen Tak for sidst

Velkommen Tak for sidst Velkommen Tak for sidst Digegruppemøde Højvandssikring af området ved Næsby Strand 20. juni 2014 Merete Hvid Dalnæs Dagens program 8:30-10:00 8:30 Velkomst 8:40 Gensidig præsentation 8:55 Status 9:20 Planlægning

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne Forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne har været i offentlig

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere