Bilagsoversigt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne i Aarhus 1. Referat af HMU-mødet 26. juni notat med uddybende bemærkninger om jura, økonomi m.m. 3. Jan Nonboes høringssvar af 27. juni 2013 vedr. udbud af billetkontrollen 4. Direktionens bemærkninger til medarbejdersidens høringssvar af 27. juni 2013 Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013

2 Aarhus, 28. juni 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik onsdag 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 26. juni Jytte Groth Referat fra HMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 26. juni 2013 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5, Hasselager Ledelsesrepræsentanter: Administrationen: Jens Erik Sørensen og Birgitte Ø. Lykke Busselskabet: Bjarne Larsen og Torben Høyer Medarbejderrepræsentanter: FOA: Jan Nonboe og Chris Oxholm 3F: Knud Aage Rasmussen og Ejler Møller Petersen Dansk Metal: Lars Peter Andersen HK: Henrik Ekstrøm Jørgensen AC: Flemming Mogensen Fraværende Bente Mikkelsen og Lars Peter Andersen Referent: Jytte Groth Jens Erik Sørensen indledte mødet med at orientere om bestyrelsens beslutning om at give HMU endnu en mulighed for at fremkomme med skriftlige bemærkninger inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning om udbud af billetkontrolopgaven. Det sker i møde den 3. juli 2013, hvorfor HMU s eventuelle bemærkninger skal være Midttrafik i hænde den 27. juni Ad 1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Ad 2. Drøftelse af Direktionens beslutningsoplæg om at gennemføre et udbud af billetkontrollen. Midttrafik har nærmere beskrevet baggrund for overvejelserne om udbud i notat af 7. juni 2013, som er udleveret til og drøftet i LMU og HMU. På baggrund af medarbejdersidens henvendelse til bestyrelsen om, at sagen skulle være startet i HMU, besluttede Bestyrelsen i mødet den 21. juni 2013 at være sindet at udbyde billetkontrolopgaven på det foreliggende grundlag, men at endelig beslutning først vil blive truffet i bestyrelsens møde den 3. juli 2013 efter bemærkninger fra medarbejderne. Fra Jan Nonboes side blev det tilkendegivet, at der er en række mangler ved det udsendte materiale. Således savner han nærmere beskrivelser af, de økonomiske forhold, herunder hvorvidt det vil være dyrere eller billigere for Midttrafik at få udført billetkontrolopgaven af en ekstern part

4 udbudsvilkår i forhold til hvilke elementer den eksterne part skal måles på, f.eks. antal kontrollerede busser, forventede afgifter mv. myndighedsudøvelse samt afledte ekstra administrative opgaver i forbindelse med et udbud konsekvenserne for de i Midttrafik ansatte billetkontrollører, jfr. 8, stk. 4 i rammeaftalen. Endelig påpegede Jan Nonboe, at den midlertidige kontrakt kan give G4S en uretmæssig fordel i forbindelse med udbuddet. Jens Erik Sørensen konstaterede, at man ikke på forhånd kan have et præcist kendskab til økonomien ved udbuddet, idet man ikke kender eller kan forudsige markedet. Det er et kendt vilkår, jfr. erfaringen fra busudbuddet. Midttrafik har en klar forventning om, at man vil opleve en forbedret økonomi, idet man vil få en langt mere stabil drift. Man opererer med en balanceret nettoøkonomi, således at udgifter til administration og kontrol balancerer med forventede indtægter fra kontrolafgifter. Jan Nonboe bemærkede, at der ikke er dokumentation for, at udbud betyder, at en opgave kan løses billigere. Hertil bemærkede Jens Erik Sørensen, at erfaringen med konkurrenceudsættelse af busdriften er, at der har været såvel et kvalitetsløft som en forbedret økonomi og at det kan dokumenteres. Kontrakten vil blive indgået på, at der skal kontrolleres et antal busser. Midttrafik har i dag en aftale med Aarhus Kommune om at kontrollere busser årligt. Kontrakten vil indeholde krav om samme kvalitet, service og målopfyldelse, som for nuværende billetkontrollører i eget regi. Midttrafik har et særligt ansvar for kontraktopfølgning med henblik på sikring af, at Aarhus Kommune får den ydelse, de betaler for. Det vil ske i form af løbende stikprøvekontroller. Midttrafik har fået en ekstern juridisk vurdering af, hvad der kan udbydes i forhold til den samlede billetkontrolopgave. Den del af opgaven som vedrører myndighedsudøvelse, dvs. administration af og klagehåndtering af kontrolafgifter, kan næppe udbydes. Det får konsekvenser for administrationen, idet hidtil gældende procedurer skal tilpasses, således at dobbeltadministration undgås. De tilbageværende billetkontrollører i arbejde er orienteret om Bestyrelsens foreløbige beslutning og hvilke konsekvenser, det vil få for den enkelte billetkontrollør, hvis billetkontrolopgaven udbydes. Midttrafik er optaget af, at medarbejderne tilbydes ordentlige forhold. De overenskomstansatte vil blive virksomhedsoverdraget i henhold til gældende regler. For så vidt angår de tjenestemandsansatte vil Midttrafik gå i dialog med den enkelte om hans ønsker. Jan Nonboe spurgte dels om medarbejderne vil få mulighed for at afgive bud, dels om der er sammenhæng mellem de verserende tjenstlige sager og at ønsket om udbud kommer på nuværende tidspunkt. Hertil svarede Jens Erik Sørensen, at der ikke er lagt op til Midttrafik selv afgiver bud, bl.a. fordi man er kraftigt udfordret af ustabil drift. Jens Erik Sørensen afviste, at der skulle være sammenhæng mellem de tjenstlige sager og udbuddet. Bestyrelsen har alene været optaget af at sikre stabil drift for Aarhus Kommune. Knud Aage Rasmussen ønskede oplyst, om der findes andre tilfælde, hvor kontrolopgaven er udbudt. Hertil bemærkede Jens Erik Sørensen, at billetkontrollen i Metroen i København udføres af private. Men i de omkringliggende lande er det almindeligt, at opgaven er udbudt. Således har Jens Erik Sørensen en forventning om at flere internationale virksomheder vil byde på opgaven. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan Letbanen skal kontrolleres, men det vil være oplagt, at det er efter samme model som busserne i et nyt set-up. 2

5 Chris Oxholm bemærkede, at det vil være vanskeligt at fremkomme med bemærkninger til Bestyrelsen inden fristens udløb, fordi man ikke har det fornødne grundlag at udtale sig på, f.eks. manglende kendskab til økonomien. Chris Oxholm spurgte, hvordan Midttrafik vil sikre, at Arbejdstilsynets påbud om arbejdstilrettelæggelse efterleves af et eksternt firma. Jens Erik Sørensen afviste, at Midttrafik har fået påbud om arbejdstilrettelæggelse, som har betydning i denne sag, og at spørgsmålet om økonomi er besvaret både i dette og i tidligere HMU-møde. Spørgsmålet om udbud har ikke været drøftet i Driftsrådet, men alene i Midttrafiks bestyrelse. Aarhus Kommune er enig i at inddrage en ekstern part i resten af Parterne var enige om, at medarbejdersiden nu har haft lejlighed til at stille afklarende spørgsmål og fået svar. Jan Nonboe og Chris Oxholm efterlyste et notat om økonomi, sikkerhed og myndighedsudøvelse. Ad pkt. 3 Drøftelse og vedtagelse af procedureretningslinjen for den verserende sag om eventuelt udbud af billetkontrollen. Forslag til procedureretningslinje for den resterende del af den verserende sag var udsendt med dagsordenen. Jan Nonboe konstaterede, at Midttrafik hermed har anerkendt at have lavet procedurefejl ved at lade sagen starte i LMU frem for HMU. Det bekræftede Jens Erik Sørensen og beklagede det. Det afgørende er imidlertid, at HMU 2 gange har fået mulighed for at drøfte sagen og afgive bemærkninger. Jan Nonboe opfordrede til, at der bliver lavet en mere deltaljeret tidsplan for udarbejdelse af en generel retningslinje for udbud. Med disse bemærkninger blev det fremsendte forslag vedtaget. Midttrafik vil indkalde til et møde i august måned, hvor HMU vil få lejlighed til at drøfte de forhold, som HMU har indflydelse på i forbindelse med udbud af opgaven. Midttrafik vil inden mødet udsende et oplæg til indhold i udbudsmaterialet, som HMU skal have indflydelse på. LMU vil også blive inddraget, da det drejer sig om medarbejdere ansat i Midttrafiks administration. HMU nedsatte i mødet den 15. april 2013 en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan evalueringen af MED-samarbejdet kan tilrettelægges. Det har ikke været muligt for ledelsen at finde tid til dette arbejde, hvorfor det blev aftalt at have punktet på dagsordenen til samme møde. Ad pkt. 4 Drøftelse af medarbejdersidens påstand om ledelsens overtrædelse af MEDaftalen i forbindelse med G4S-sagen. Ledelsen deler ikke medarbejdersidens påstand om at MED-aftalen er overtrådt i forhold til at entrere med G4S midlertidigt. Jan Nonboe henviste til, at der er arbejdet uden en egentlig procedureaftale. Det var Jan Nonboes opfattelse, at det ikke ændrer noget, at aftalen med G4S er midlertidig. HMU skal alligevel inddrages. Det er ledelsen ikke enig i. Midttrafik kan ikke udlevere kontrakten med G4S, men er der elementer, som kan offentliggørelse i henhold til Offentlighedsloven, vil det blive gjort efter konkret anmodning. Ledelsen er opmærksom på at sikre, at G4S med den midlertidige kontrakt ikke får en usaglig konkurrencefordel i forbindelse med udbuddet. Jan Nonboe spurgte, om det har indgået i ledelsens overvejelser selv at ansætte flere billetkontrollører i en tidsbegrænset periode. Hertil bemærkede Jens Erik Sørensen, at det er Bestyrelsens opfattelse, at driftssituationen i billetkontrollen er uholdbar og at der skal findes en 3

6 holdbar løsning. Det er Bestyrelsens beslutning, at billetkontrolopgaven midlertidigt skal løses i samarbejde med en ekstern leverandør. På den baggrund mente Jan Nonboe, at der er sammenhæng mellem de verserende tjenstlige sager og udbuddet. Jens Erik Sørensen var ikke enig. Det er ustabil drift, som har været drivkraften bag aftalen med G4S og overvejelserne om at udbyde opgaven. Ad pkt. 5 Eventuelt Chris Oxholm bemærkede, at der mangler en del beskrivelser, f.eks. hvordan det sikres, at G4S-medarbejdere og Midttrafiks egne billetkontrollører ikke kontrollerer de samme busser, at der gennemføres APV og følges op med handleplaner for G4S-medarbejdere. Det lykkedes ikke i mødet at finde en mødedato i august grundet flere medlemmers ferie. Medlemmerne bedes derfor snarest at give sekretæren besked om mulige mødedatoer i de sidste 2 uger af august måned. Bilag: Notat med uddybende bemærkninger om jura, økonomi m.m. 4

7 Aarhus, 28. juni 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik onsdag 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 2

8 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 27. juni Jytte Groth Uddybende bemærkninger om jura, økonomi m.m Midttrafik har søgt juridisk rådgivning i forhold til, om billetkontrollens opgaver kan løses af private operatører. Der er ikke tvivl om, at selve kontrollen af billetter i busserne er såkaldt forvaltningsvirksomhed, der kan overlades til en privat operatør. Det kan diskuteres, om udstedelsen af kontrolafgifter er myndighedsudøvelse, som ikke kan overlades til en privat operatør. Midttrafik er derfor blevet rådet til for at være på den sikre side - at tolke reglerne således, at udstedelsen af kontrolafgifter som følge af billetkontrol betragtes som myndighedsudøvelse, og at den opgave derfor fastholdes i Midttrafik. I praksis gøres det ved, at G4S kontrollører gennemfører kontrollen af billetter i bussen og indsamler den fornødne information om de kunder, der træffes uden gyldig billet. Disse oplysninger overlades til Midttrafik, som træffer en afgørelse på baggrund af de foreliggende informationer. Denne afgørelse sendes til kunden, som har mulighed for at gøre indsigelser, hvis de ikke er enige i afgørelsen. Af hensyn til ensartet behandling af kunderne, vil Midttrafiks egne kontrollører følge samme procedure. Kunderne får ikke forringet servicen herved, og Midttrafiks billetkontrollører får ikke ekstra opgaver herved. Midttrafiks administrations øgede opgaver kan løses med justeret prioritering af nuværende opgaver. De øgede omkostninger til fx forsendelse er indeholdt i en samlet økonomisk vurdering af kontrakten med G4S, der viser, at der er økonomisk balance i forhold til det eksisterende budget. Ovenstående betragtninger om myndigheder, procedurer og økonomiske konsekvenser forventes også at være gældende for det påtænkte udbud. I forlængelse af bestyrelsens beslutning indgår Midttrafik en midlertidig aftale med G4S om billetkontrol i de århusianske bybusser. Aftalen skal sikre, at Aarhus kommune får kontrolleret i alt busser på helårsbasis, dels gennem egne kontrollører, dels gennem G4S. Det er Midttrafiks opfattelse, at den samlede økonomi vil balancere. Midttrafik har udgifter til egne kontrollører- i reduceret omfang, samt udgift til G4S, som finansieres af faktiske og forventede kontrolafgifter. Resultatet vil fremgå i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overfor Aarhus kommune. De personalemæssige konsekvenser for de allerede ansatte billetkontrollører i Midttrafik er afhængige af, hvorvidt de er overenskomstansatte eller tjenestemænd. Overenskomstansatte virksomhedsoverdrages til ekstern leverandør. Det sker efter reglerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse. For så vidt angår de midlertidigt ansatte billetkontrollører, vil disse blive fastansat, således at der kan ske overdragelse i henhold VOL s regelsæt. For så vidt angår tjenestemændene vil Midttrafik gå i dialog med de enkelte kontrollører om deres ønsker. Tjenestemændene vil få mulighed for at vælge, hvorvidt man ønsker at blive udlånt til den eksterne leverandør eller om man ønsker fortsat beskæftigelse i Midttrafik.

9 Arbejdstilsynet har efter besøg i december 2012 givet Midttrafik et påbud og en afgørelse i forhold til Billetkontrollen. Ifølge afgørelsen skal Midttrafik sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Det betyder, at Midttrafik skal reducere risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med billetkontrolarbejdet. Med hensyn til påbuddet, er Midttrafik pålagt at undersøge arbejdsulykker og tilløb hertil i billetkontrollen, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Midttrafiks ledelse har sammen med billetkontrollørerne udarbejdet en tids- og handlingsplan, som efterfølgende er godkendt af Arbejdstilsynet. 2

10 Aarhus, 28. juni 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik onsdag 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 3

11

12

13 Aarhus, 28. juni 2013 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik onsdag 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 4

14 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 28. juni Birgitte Ø. Lykke Direktionens bemærkninger til medarbejdersidens høringssvar af 27. juni 2013 Medarbejdersiden har 27. juni 2013 sendt høringssvar til brug for Bestyrelsens møde 3. juli 2013, hvor Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske et udbud af billetkontrollen i bybusserne i Århus. Administrationen har følgende bemærkninger til medarbejdersidens høringssvar. Medarbejdersiden beklager, at det ikke har været muligt, at få forelagt beslutningsgrundlag, der klargør den kommende opgavetilrettelæggelse, økonomien i udbuddet, både hvad angår procesomkostninger og kontraktforpligtelser mv., personaleforhold, uddannelsesgrundlag, arbejdsmiljøforhold mv. Administrationen skal i den anledning oplyse, at det fremgår af det notat, der den 12. juni 2013 er udleveret til medarbejdersiden i HMU, at en ekstern leverandør vil skulle udføre opgaven på samme vilkår som Midttrafiks billetkontrollører. Det fremgår, at Midttrafik bl.a. vil stille krav om, at leverandøren følger gældende overenskomster og lovgivning. Under lovgivningen hører blandt andet reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, som den nye leverandør selvfølgelig vil være omfattet af. Det fremgår videre af notatet, at den nye leverandør skal løse opgaven på samme vilkår som Midttrafiks billetkontrollører, med samme mål, regler for Den Gode Kontrol, nultolerance over for kunder uden billet og service med bl.a. vejledning om mulighed for at klage til Midttrafiks administration. Det fremgår endvidere, at Midttrafik får til opgave at uddanne den eksterne leverandørs kontrollører. Der er således hermed redegjort for arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesgrundlag, idet det er forudsat, at den eksterne leverandør løser opgaven på samme måde som de nuværende kontrollører, og at der sker en uddannelse af disse, således at opgaven løses på samme måde som den bliver løst i dag. For så vidt angår personaleforhold for de nuværende medarbejdere, er der i notatet, og på HMUmøderne 12. juni og 26. juni 2013 redegjort for, at der skal ske virksomhedsoverdragelse af de overenskomstansatte medarbejdere i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens regler. Endvidere har det fremgået, at tjenestemændene kan blive udlånt til den nye leverandør, såfremt de måtte ønske dette eller fortsat være ansat i Midttrafik, eventuelt med andre opgaver inden for området. Det har klart fremgået af notat og af møderne, hvorfor der ikke bør være tvivl om de fremtidige personaleforhold for medarbejderne. De konkrete medarbejdere vil blive orienteret om deres konkrete forhold, når en eventuel beslutning om udbud er truffet. For så vidt angår de økonomiske forhold, er der også på møderne 12. juni og 26. juni 2013 redegjort herfor, hvilket fremgår af referaterne. Endvidere er der i et notat fremsendt til medarbejdersiden 27. juni 2013 oplyst, at det er Midttrafiks opfattelse, at den samlede økonomi vil balancere, idet Midttrafik har udgifter til egne kontrollører i reduceret omfang, samt udgift til G4S, som finansieres af faktiske og forventede kontrolafgifter. Resultatet vil fremgå af regnskabsafslutningen for 2013 overfor Aarhus Kommune. Det er korrekt, at der er tale om, at indstillingen fra Direktionen er ændret fra et delvist til et fuldstændigt udbud af billetkontrollen. Dette ændrer dog ikke på, at der i det underliggende notat, er redegjort for konsekvensen af et fuldstændigt udbud af billetkontrollen, herunder medarbejdernes forhold. Der er således ikke på denne baggrund ændrede oplysninger i sagen.

15 For så vidt angår processen omkring myndighedsudøvelse, vil administrationen blive ensrettet på kontroller udført af Midttrafiks kontrollører og G4S s kontrollører. Det er derfor besluttet at både egne og G4S billetkontrollører alene udleverer en kontrolblanket med de oplysninger, som kunden er noteret for samt en genpart med underskrift til Midttrafiks administration. Hverken Midttrafik eller G4S udleverer et indbetalingskort i bussen, men skriver til kunden, at de vil høre fra Midttrafik, hvis det noterede giver anledning til en kontrolafgift. 1-2 dage efter træffer administrationen en afgørelse i sagen, og sender en kontrolafgift med de registrerede oplysninger, samt oplysninger om klagevejledning, mulighed for nedsættelse af afgiften ved glemt kort samt betalingsfrister. Der vil være tale om en generel omlægning af administrationens arbejde, der ikke forringer den service, der ydes til borgeren. Den begrænsede ekstra administration, det medfører, er indregnet i den samlede økonomiske vurdering, som viser, at udgifter og indtægter ved billetkontrollen i et nyt set up, vil balancere for Aarhus Kommune. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der skal være mulighed for medarbejderne til at komme med eget bud, skal administrationen oplyse, at Direktionen er optaget af at sikre stabil drift i billetkontrollen. Den nuværende situation er uholdbar, selvom de 7 personer, der er i aktiv tjeneste, leverer en stor indsats. Forløbet i billetkontrollen har vist, at det er overmåde vanskeligt at levere stabil drift i eget regi. Et udbud med præcise krav til service, kvalitet og produktivitet vil give mulighed for at afprøve, om en privat leverandør kan levere en mere stabil og effektiv ydelse. Det er der gode internationale erfaringer for. Billetkontrolopgaven er en vigtig opgave for Midttrafik og især Aarhus Kommunes indtægtsgrundlag. Forholdene omkring det at udføre billetkontrol adskiller sig på mange måder fra den øvrige opgaveløsning i Midttrafik. Billetkontrolopgaven er ikke en naturligt integreret del af Midttrafiks øvrige opgaver med at planlægge, koordinere, markedsføre, udbyde og følge op på kvaliteten i den kollektive trafik. Den nærmest sammenlignelige opgave i Midttrafik er trafikkontrolopgaven uden for Aarhus Kommune, hvor et velfungerende korps foretager billetkontrol, servicerer billetteringsudstyr samt foretager kvalitetskontrol. Midttrafiks organisation er derfor ikke indrettet til at varetage de særlige udfordringer, der ligger i intensivt at udføre billetkontrolopgaver. Det centrale er, hvilken løsning, der giver den mest effektive og driftsstabile løsning. Direktionen kan på den baggrund ikke anbefale, at billetkontrolopgaven forsøges genetableret som en intern funktion i Midttrafik. Vedrørende medarbejdersidens bemærkninger omkring formuleringerne vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven, skal administrationen bemærke, at der sker overdragelse i henhold til reglerne i denne lov, at dette har fremgået af notatet til medarbejderne og på møderne i HMU. Endelig skal administrationen oplyse, at der er enighed om, at procedureretningslinjer aftales i HMU, hvorfor administrationen til brug for mødet i HMU 26. juni 2013, har fremsendt et udkast til drøftelse i udvalget. Det fremsendte forslag blev vedtaget af et enigt HMU, med den ændring, at det præciseres, hvornår i 3. kvartal drøftelserne om en generel retningslinje ved udbud skal foregå. Det blev endvidere i HMU besluttet, at der sker inddragelse af HMU og LMU på et møde medio august, såfremt Bestyrelsen måtte træffe beslutning om et udbud af billetkontrollen. På mødet i august vil der blive mulighed for at drøfte indholdet af udbudsmaterialet i henhold til bestemmelserne i Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. 2

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

Referat fra møde HMU-møde

Referat fra møde HMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. maj 2011 1-13-12-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra møde HMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 11. april 2011. Busselskabet Århus

Læs mere

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Lars Peter Andersen, Jørgen Madsen, Torben Høyer, Morten Christensen, Bjarne Larsen, Flemming Mogensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2010 kl. 09:30 afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Hans

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. oktober 2013 1-13-3-13 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 26. september 2013 Søren Nymarksvej 3,

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. marts 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 14. marts 2011 Søren Nymarks Vej, Højbjerg

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 16. juni 2008

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 16. juni 2008 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 16. juni 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Lise Terkildsen, Henrik E. Jørgensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet:

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet: Udbud og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er vigtigt. Det er det også, når kommuner og regioner konkurrenceudsætter opgaver. Det er derfor vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, når kommuner og regioner

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Besvarelse af 10-dagesforespørgsel vedr. udgifter til advokat og konsulentydelser i forbindelse med sagerne i billetkontrollen

Besvarelse af 10-dagesforespørgsel vedr. udgifter til advokat og konsulentydelser i forbindelse med sagerne i billetkontrollen Aarhus Kommune Teknisk Udvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. marts 2016 1-13-816-6-16 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Besvarelse af 10-dagesforespørgsel vedr. udgifter

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD 13-09-2007 Sagsnr. 2007-7705 Håndtering af medarbejdere i Revisionsdirektoratet (RD) i forbindelse med udbuddet af Københavns

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0056 Klageren: XX 2300 København S. Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Referat fra LMU-mødet den 8. juni 2010

Referat fra LMU-mødet den 8. juni 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. juni 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-mødet den 8. juni 2010 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 8. juni 2010 Søren Nymarksvej

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. januar 2010 1-15-0-75-2-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 19. januar 2010 Midttrafik

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juli 2010 1-15-0-75-2-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 24. juni 2010 Midttrafik

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Kontrolafgift, som er nedskrevet til 100 kr. for manglende forevisning af årskort ønskes nedsat til 0 kr.

Kontrolafgift, som er nedskrevet til 100 kr. for manglende forevisning af årskort ønskes nedsat til 0 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0072 Klageren: XX 8000 Århus C Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift, som er nedskrevet til 100 kr.

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 25. august 2008

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 25. august 2008 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 25. august 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Lise Terkildsen, Henrik E. Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget på fortovet samt anmodning om CPR-nummer.

Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget på fortovet samt anmodning om CPR-nummer. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0178 Klageren: Indklagede: XX 8210 Aarhus V Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Spørgsmål om hjemmel til kontrol foretaget

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 13. juni 2016 1-15-0-75-2-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 8. juni 2016 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren Nymarks

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 10. februar 2011 Tid: kl. 10.00-12.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MK Susanne Würtz SW Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

sad på 2 enkeltsæde. Var stået på ved H. JP. Snakkede i tlf. Ville løse billet når han var færdig med at tale i tlf.

sad på 2 enkeltsæde. Var stået på ved H. JP. Snakkede i tlf. Ville løse billet når han var færdig med at tale i tlf. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0021 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX 8200 Aarhus N Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0241 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: Parternes krav: XX 8220 Brabrand Midttrafik Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke

Læs mere

Referat fra LMU-mødet den 13. december 2010

Referat fra LMU-mødet den 13. december 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. december 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-mødet den 13. december 2010 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 13. december

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00. Alle bestyrelsesmedlemmer var til

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere