Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1"

Transkript

1 Afslutningsrapport Retrofitting-projektet 1. juni juli 2012

2 Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1

3 Projekt partnere Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 2

4 Indholdsfortegnelse Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 3

5 1. Resume I juni 2011 lød startskuddet til Danske Maritimes retrofitting-projekt. Projektet, der i sit første leveår har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond, er forløbet med succes og fortsætter ind i næste fase med en række nye, spændende aktiviteter, som skal medvirke til at øge Det Blå Danmarks konkurrenceevne. Danske Maritime leverandører og rederier deltager i retrofitting-projektet, der promoverer danske maritime kvalitetsløsninger, samtidig med at det gavner dansk skibsfart gennem mere energieffektive skibe med lavere driftsomkostninger. Projektet har i det første år bl.a. koncentreret sig om en omfattende kortlægning af de miljø- og klimaudfordringer, der eksisterer for skibsfarten, samt hvilke tilgængelige løsninger på udfordringerne, der findes. Baseret på konkrete referencecases har vi udarbejdet en oversigt over løsninger, der imødekommer aktuelle udfordringer for skibsfarten. Oversigten fungerer som et overskueligt hjælpemiddel for beslutningstagere, når der skal investeres i nye løsninger og teknologi til skibe. Løsningerne vil blive formidlet igennem en fælles maritim webportal, der ud fra en række kriterier leder til de mest optimale løsningspakker og skaber kontakt til relevante leverandører. Webportalen er under udarbejdelse og vil blive lanceret i efteråret En af de store barrierer for at investere i miljø- og klimavenlige løsninger er mangel på verificeret dokumentation. Referencecases og den maritime webportal danner grundlag for et nyt projekt, hvor der udvikles et målekoncept til at påvise og certificere effektiviseringsforbedringer i forbindelse med implementering af nye løsninger på et skib. Det vil øge incitamentet til at investere i nye miljø- og klimavenlige løsninger og fremme afsætningsmulighederne for danske maritime producenter. For nuværende er der planlagt projektaktiviteter frem til år Figur 1 : Projektforløb Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 4

6 2. Formål og baggrund for projektet Danske Maritimes retrofitting-projekt har til hensigt at styrke Det Blå Danmarks muligheder for at tilbyde bedre og mere miljø- og klimavenlige produkter, tekniske løsninger og service for derigennem at forbedre konkurrenceevnen. De seneste år er debatten om miljø- og klimaforandringer intensiveret. Det har medført et øget fokus på miljørigtig adfærd og praksis i forbindelse med drift af skibe. Dette skaber behov for nye løsninger for rederierne; løsninger baseret på grønne værdier, som giver danske maritime virksomheder nye forretningsmæssige muligheder. Den eksisterende flåde, herunder de skibe, som allerede er kontraheret og vil blive leveret inden for de kommende år, er historisk stor, og i mange år vil den udgøre den dominerende del af flåden. Det vil derfor også være den del af flåden, som her og nu vil kunne medvirke til en betydelig reduktion i udslip af f.eks. CO 2, NO X og SO X. Derfor valgte vi at fokusere på retrofitting af den eksisterende flåde. Figur 2: Skærpede krav til skibsfarten Søtransporten står for ca. 90% af den globale godsfragt og udleder ca. 3% af de globale emissioner, og det må forventes at der i overensstemmelse med tidens trend vil blive stillet yderligere krav for at få gjort søtransport endnu grønnere. Søfartens emissioner er et globalt problem og lovgivende myndighed er FN's søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation). Inden for de kommende år vil en række IMO-regulativer, EU-regler og national lovgivning træde i kraft, som vil kræve bedre teknologier, og nogle af disse krav vil kræve ombygninger og opgradering af mere end skibe. Mange af de maritime energi- og miljøløsninger er udviklet/baseret på løsninger kendt fra den landbaserede industri, f.eks. fra kraftværksindustrien og spildevandsrensning. Erfaringen har vist, at anlæg og udstyr der er udviklet til brug på land, ikke uden videre kan overføres til skibe. Skibsrederier i ind- og udland tøver derfor med at investere i de for dette marked nye teknologier og løsninger, og efterspørger derfor referencer, driftsdata og påviste effektivitetsforbedringer på konkrete anlæg, som er installeret og testet ombord på skibe i reelle driftssituationer og i fuld skala. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 5

7 2.1. Mål og succeskriterier Figur 3 : Udfordringer for skibsfarten I projektansøgning blev der formuleret følgende mål og succeskriterier for projektet: I. At kortlægge udfordringer som følger af eksisterende lovgivning (hovedsageligt EU og IMO) som først træder i kraft indenfor de kommende år som får betydning for den eksisterende flåde II. At kortlægge nye udfordringer til at skabe miljørigtig søtransport og sikkerhed, herunder forslag som ikke er vedlaget, er i pipelinen eller kan forudses III. At kortlægge muligheder for finansiering af udviklingsprojekter, der kan møde disse udfordringer IV. At udvikle økonomiske rentable, energirigtige og klimavenlige løsninger V. At analysere og opstille en liste over mulige konkrete projekter med udgangspunkt i ovenstående punkter I til III VI. At definere systemløsninger VII. At udvikle systemløsninger Afledte mål og succeskriterier: VIII. Etablering af udviklingssamarbejder mellem virksomheder om individuelle projekter IX. Fokusering på retrofitting af den eksisterende flåde X. Identificere muligheder for bæredygtige løsninger XI. Identificere skibsfartens primære klima og miljøudfordringer XII. Fokusere på vandforurening, luftforurening, affald, genanvendelse og ophugning XIII. Kortlægge kendte IMO regler som forventes at i krafttræde i nærmeste fremtid XIV. Dynamisk kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime leverandører XV. Følger med i ansøgningsrunder for tilskudsordninger og fonde gennem kortlægning af finansieringsmulighederne Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 6

8 3. Proces og tidsplan Processen bestod af fire faser: opstart, kortlægning, analyse og udførelse 3.1. Opstartsfase Retrofitting-projektet var planlagt til at forløbe over 12 måneder fra den 1. juni 2011 til 31. maj Projektet er forankret hos Danske Maritime, hvor Michael V. Jensen stod for den overordnede projektstyring. Der blev sammensat en ledende styregruppe, som bestod af maritime industrivirksomheder og rederier. Styregruppens primære funktion er sparringspartner og rådgiver for projektorganisationen. John Lindhardt Frandsen (FM) Arne Mikkelsen Jens-Peter Thomsen Michael Møller Brian Grusgaard Christian Rudbech Simonsen Palle Kristensen Jytte Ravn Jyrkinewsky Martin Skytte Niels Henrik Nielsen Jeppe Ørskov Roar Falkenberg Hans-Henrik Jensen Mathias Nyman Rasmussen Thomas Eefsen Jenny N. Braat Michael Vihlmann Jensen Pres-Vac Engineering ApS Danmarks Rederiforening Emerson Marine Tank Management Emerson Marine Tank Management MAN Diesel & Turbo (Frh) MAN Diesel & Turbo (Kbh) Novenco Fire Fighting A/S Odense Maritime Technology - OMT Pres-Vac Engineering ApS Novenco Marine & Offshore A/S Orskov Yard Søby Værft A/S Alfa Laval Aalborg A/S DFDS A/S A.P. Møller Mærsk A/S Danske Maritime Danske Maritime Foruden styregruppen etableredes en følgegruppe, som består af Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime. Følgegruppen skulle varetage de politiske interesser i projektet, og sikre at mere generelle interesser ikke blev overset Kortlægningsfase For at begrænse omfanget af kortlægningsfasen har vi indledningsvis identificeret skibsfartens primære klima- og miljøudfordringer, og har valgt at fokusere på vandforurening, luftforurening, affald, genanvendelse og ophugning. Først kortlagde vi de kendte IMO regler som forventes at i krafttræde i nærmeste fremtid, dvs. mangler tilslutning eller ratificering af medlemslandene og deres regeringer. Tidsperspektivet er her 1-2 år. Vi har kortlagt de kendte-ukendte regler, som fortsat er under behandling i IMO s komiteer, under-komiteer og arbejdsgrupper. Perspektivet for ikrafttrædelse er her mere langsigtet, typisk 2-5 år. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 7

9 Tilbage er de ukendte regler, som vi umiddelbart ikke kan kortlægge, men vi følger nøje med i miljødebatten og aktiviteterne hos søfartsorganisationer og de enkelte søfartsnationers myndigheder. Vi fokuserer især på nye forslag fra medlemslandene i IMO s forsamlinger og sessioner. Perspektivet for ikrafttrædelse er her meget langsigtet, typisk 3-10 år. Men i et eller andet omfang vil disse forslag føre til en vejledning, anbefaling eller i sidste ende et regelsæt, som virksomheder og redere må forholde sig til. Vi er også opmærksomme på regler og aktiviteter hos myndighederne i EU og US. Parallelt har vi delvist kortlagt eksisterende klima- og miljøvenlige produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime leverandører (primært indenfor Danske Maritimes medlemskreds) Dette har givet et godt overblik over hvilke grønne produkter og teknologier der er til rådighed på markedet. I denne proces har vi også noteret os alternative innovative løsninger, der enten er i brug indenfor andre industriområder (f.eks. på landjord) eller er på forsknings eller udviklingsniveau. Disse bliver løbende kortlagt og er foreløbigt en oversigt med henvisninger til hjemmesider og artikler. Vi følger med i ansøgningsrunder for tilskudsordninger og fonde gennem kortlægning af finansieringsmulighederne. I første omgang har vi identificeret hvilke tilskudsordninger der passer til vores udfordringer og opgaven er nu dels at følge med i nye tilskudsordninger, men også i annoncering af ansøgningsfrister. Dette er samlet i en oversigt. I kortlægningsfasen fokuserede vi på de største klima- og miljøudfordringer for skibsfarten, bl.a. udledninger i luft (luftforurening), udledninger i vand Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 8

10 (vandforurening) samt affald og genanvendelse. Genanvendelse omfatter foruden ophugning af skibe også genanvendelse på tværs af de oplistede udfordringer. Parallelt kortlagde vi de eksisterende og nye produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime virksomheder og med fokus på hovedudfordringerne. Efterfølgende analyserede vi forretnings- og samarbejdsmuligheder og udviklingssamarbejder. Herefter defineres konkrete projekter, partnerskaber, systemløsninger og pakkeløsninger. Den sidste fase er den udførende, det vil sige udvikling og formidling af (eksisterende) klimavenlige, økonomiske, rentable og effektive løsninger. 4. Definitioner Retrofit: Udskiftning eller opdatering af del-systemer på eksisterende skibe. Tilføjelse af ny teknologi eller funktioner til eksisterende systemer. Opgradere: Udskiftning eller ændring af komplette systemer. Udskiftning af et produkt med en nyere version af den samme type. Modernisering: Udskiftning af udstyr til en nyere version. 5. Resultater Kortlægning, reference cases, løsningskatalog og fælles maritim web-portal er retrofitting-projektets primære aktiviteter og resultater det første år. Kortlægningen giver et samlet overblik over skibsfartens primære miljøudfordringer, herunder regler og lovkrav, energieffektivitet, emissioner, affald, energi- og miljøteknologier samt leverandører i Danmark. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 9

11 Projektet er forløbet meget tilfredsstillende, og vi har overholdt budget, tidsplan og mål (som angivet i proces og tidsplan) Desuden har vi fået økonomisk råderum til at bruge et beløb til udvikling og lancering af vores maritime webportal, som forventes lanceret i efteråret Resultater kort: Kortlagt: o Skibsfartens hovedudfordringer (indsatsområder) o Regler og lovkrav o Teknologier o Danske leverandører o Tilskudsordninger Kombineret ovenstående i en matrix/database retrofittingmatrix Data indgår i udvikling af database til affinitetskortlægning (DTU/PTOTEUS) Evalueringsrapporter og løsningskatalog baseret på konktete reference cases o Reference case 1, løsninger til containerskibe o Reference case 2, løsninger til tankskibe o Reference case 3, løsninger til offshore/supply-skibe o Reference case 4, løsninger til kombinations- og tørlastskibe Fokusgrupper fælles pakkeløsninger og udvikling af nye fælles løsninger Udvikling og etablering af maritim web portal til formidling/markedsføring af løsninger som forventes lanceres i efterår 2012 Udvikling og etablering af verificeret målekoncept til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af referenceinstallationsprojekt (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af fælles udviklings og samarbejdsplatform for den maritime branche (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af henholdsvis finansierings- og garantiordninger, som forventes lanceret efterår 2012 Implementeret pro-aktivt salg og produkt service systemer i retrofittingprojektet Baseret på konkrete reference cases, har vi udformet en oversigt over løsninger, der opfylder aktuelle udfordringer for skibsfarten. Oversigt giver beslutningstagerne, der ikke nødvendigvis har teknisk indsigt, lettere adgang til at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med investering i nye løsninger og teknologier. Løsninger formidles gennem en fælles maritim web-portal, der oplyser, filtrerer og leder beslutningstagerne frem til de optimale løsningspakker Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 10

12 og skaber kontakt til relevante danske leverandører, der udformer et konkret projektforslag. Web-portal forventes lanceret i efteråret Indledningsvis fokuseres på fire løsningskategorier: 5.1. detaljeret resultater Identificeret skibsfartens primære klima og miljøudfordringer med udgangspunkt i projektets primære formål: Udledninger i vand (vandforurening) Udledninger i luft (luftforurening) Håndtering af affald Genanvendelse (genvinding) herunder ophugning Foreløbig kortlægning af regler med fokus på hovedudfordringerne (oversigt): Regelsæt indsatsområder Lovgivning/komite/konvention/anbefaling/regelsæt/ændring Miljøudfordring jf. ovenstående Status forslag, godkendt, vedtaget, tilsluttet, stadfæstet, i kraft, Gældende for Beskrivelse af regelsæt Foreløbig kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige produkter og løsninger med udgangspunkt i danske maritime virksomheder (oversigt): Virksomhedernes produkter og løsninger (grønne) Alternative løsninger (grønne) Løsninger fra andre brancher/industrier Resultater af forsknings og udviklingsprojekter Uddrag fra artikler, tidsskrifter og rapporter Foreløbig kortlægning af tilskudsordninger og fonde (oversigt): Formål Hvad kan man søge til Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 11

13 Hvem kan søge Beløb og ansøgningsfrist 6. Aktiviteter, status og resultater (timeline for projekt) Opstartsfase: December 2010 Den Danske Maritime Fond imødekommer Danske Maritimes ansøgning om finansiering af foreningens retrofitting-projekt Juni juni, projektopstart, ansættelse af projektleder Etablering af styregruppe, maritime virksomheder, rederier og Danske Maritime Kortlægnings fase: Juni august 2011 Kortlægning af regler med fokus på retrofitting og skibsfartens miljøudfordringer Kortlægning af tilskudsordninger og fonde Kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige løsninger Kortlægning (delvis) af nye teknologier, nye anvendelser og kombinationer 19. august, artikel om projektet i Søfart Analyse fase: September oktober september, styregruppemøde, konstituering, udveksling af erfaringer og brainstorming. Formand John Lindhardt Frandsen, CEO Pres-Vac ApS Besøge og interviewe maritime virksomheder, rederier, skibsmæglere og andre maritime interessenter. Information om projekt og proces, gensidig afstemning af forventninger, behov og videre forløb. Skabe overblik Analysere samarbejdsmuligheder, match making, forretningsmuligheder tilskudsmuligheder og projektmuligheder Udførende fase: November december november, workshop, opsamling på projekt, ny arbejdsgruppe der gennem reference cases for konkrete skibstyper vil opstille mulige retrofittingløsninger og projektforslag som formidles gennem en maritim web-portal 1. november, styregruppemøde, rapportering og opsamling på projekt 16. november, arbejdsgruppemøde, opsamling på reference cases 22. november, indlæg på konference om reduktion af NOX og svovl 30. november, indlæg på årlige MARKIS konference i Uddevalla Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 12

14 19. december, møde med BIMCO gensidig afstemning af krav og behov Etablering af følgegruppe, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Aftale med Nordic Tankers og Esvagt vedr. reference skibe (case 2 og 3) Januar januar, møde med MARCOD vedr. synergi og samarbejde 18. januar, arbejdsgruppemøde, opsamling og workshop, status på reference cases, design af maritim web-portal, formidling og ny finansiering af projekter Møder og samtaler med containerskibsrederier vedr. referenceskib (case 1) Februar 2012 Dannet nye undergrupper (jf. case 1-3) for at samle teknologileverandørerne omkring pakkeløsninger, nye fælles løsninger, videreudvikle og kombinere eksisterende løsninger. Møde med LR-ODS vedr. påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe Møde med AP-MMT vedr. reference containerskib Udformet kravspecifikation til maritim web-portal Møde med web-bureau, oplæg til maritim web-portal Møder med nye virksomheder, nye samarbejder om nye fælles løsninger Marts marts, møde med web-bureau vedr. design af maritim web-portal 13. marts, møde i undergrupper. Definering af foreløbigt 4 overordnede pakkeløsningskategorier; doknings-pakke, energieffektiviserings-pakke, regel-pakke og slow steaming-pakke 20 marts, Costamare Inc. (græsk containerskibsreder) bekræfter deltagelse i projekt, reference case 1, containerskib, C/V COSCO YANTIAN på 9500 teu 26. marts, møde med Clipper Group og LR-ODS vedr. ny reference case 4 April 2012 Definering af referenceinstallationsprojekt, herunder ansøgninger til fonde om finansiering og tilskud Definering af undergruppe 3, pakkeløsninger til offshore-supply-skibe 12. april, Indlæg på MARCOD og MARKIS Maritim konference 13. april, koordineringsmøde med PROTEUS-projekt (PPS) 20. april, møde i undergruppe 3 vedr. retrofittingpakker til Esvagt Gamma 25. april, besøg ombord på Esvagt Gamma i Esbjerg havn Maj maj, møde med web-bureau, endelig definering/udformning af web-portal Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 13

15 Indsendt projektansøgning til Fornyelsesfonden om tilskud til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (referenceinstallationer), projektperiode 3 år, 12 samarbejdspartnere Juni 2012 Færdiggørelse af og indtastning af data i web-portal 21. juni Lancering af retrofitting web-portal Juli 2012 Finpudsning af indholdet af web-portal, fejlretning Integrering af løsningerne på web-portalen Markedsføring af web-portal 7. Videre forløb efter 1. projektperiode Reference cases og maritim web-portal kan danne udgangspunkt for et nyt projekt til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (reference installationer). Mange af virksomhederne har brugt store ressourcer på udvikling og markedsføring af produkter, løsninger og serviceydelser, men har ikke kunne formå at overbevise beslutningstagerne om den positive effekt og værdiskabelse. En af de store barrierer for at investere i energi- og klimavenlige løsninger, er netop manglen på verificeret dokumentation for effektivitetsforbedringer. For at gøre det muligt at investere i maritime energi- og miljørigtige løsninger, overvejdes det i det videre forløb også på at undersøge finansierings- og garantiordninger. Portalen udvikles med kommende projekter indenfor området, herunder nye konkrete løsnigner de kan udvikles i samarbejde mellemleverandører og rederier eller ship management firmaer. 8. Samfundspartnerskab I april 2013 indgik Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Danske Havne, Danmarks Fiskeriforening, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen på baggrund af væksplanen for det blå Danmark og i fortsættelse af Danske Maritimes retrofitingprojekt et Partnerskab om Maritimt Retrofit med fokus på konkrete projekter, hvor tekniske løsninger til begrænsning af skibsfartens miljø og klimabelastning eftermonteres på eksisterende skibe. Partnerskabet har udarbejdet et katalog over en række områder, der kan forbedre rammevilkårene for retrofitting projekter og medvirke til en øget produktion af miljøtekniske retrofitting løsninger til skibsfarten, og medvirket til matchmaking inden for maritim retrofit. 9. Deltagere Deltagere i projektet består af udstyrsleverandører, Entreprenører, Rådgivendeog konsulentvirksomheder, værfter, rederier og brancheorganisationer. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 14

16 Alfa Laval Aalborg A/S Clipper Fleet Management A/S COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A. Danfoss IXA A/S Danfoss Power Electronics Danmarks Rederiforening Danske Maritime DESMI A/S Emerson Marine Tank Management ESVAGT A/S Grundfos A/S IRON Pump A/S Lloyd's Register ODS MAN Diesel & Turbo (frh) MAN Diesel & Turbo (kbh) Nordic Tankers A/S Novenco Fire Fighting A/S Novenco Marine & Offshore A/S Norisol A/S Odense Maritime Technology - OMT Orskov Yard Persolit Entreprenørfirma Pres-Vac Engineering ApS Skandinavisk Brandteknik A/S Søby Værft A/S Teknologisk Institut Vestergaard Marine Service A/S YIT A/S Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 15

Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet

Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet Hvad gør vi med de eksisterende skibe? Retrofitting-projektet v/ Michael Vihlmann Jensen, Danske Maritime Emissionskonference 22. november 2011 1 Danske Maritime er en brancheorganisation for dansk forankrede

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart

Partnerskab for Renere Skibsfart Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2009-2010 Opdateret udgave - 22. oktober 2009 1 Indhold Om Partnerskab for Renere Skibsfart Om Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Nye IMO regler for

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Dato: 14. december 2016 Danmarks Rederiforening Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald 24. April 2014 Jette Bjerre Hansen Dagens program 13.00 Velkomst v/anne Nielsen, Miljøstyrelsen 13.10 Det strategiske samarbejde for genanvendelse

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn Forretningsplan for Maritime Network Frederikshavn 2015 1 I januar 2013 godkendte bestyrelsen i Maritime Network Frederikshavn (MNF) en ny og ambitiøs forretningsplan gældende frem mod 2015. Strategiprocessen

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV).

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV). Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Spørgsmål nr. 738 Hvordan vil ministeren fremover sikre overholdelse af udledningskravene

Læs mere

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Meddelelser fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik, KOM(2007) 575 endelig,

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING DAGSORDEN Valg af Dirigent Formandens Beretning Regnskab for Søfartsteknisk Forening Valg af bestyrelse: På valg er: Niels Prip ønsker genvalg Carsten Manniche ønsker genvalg Michael Prehn ønsker genvalg

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Stærkt regeringssignal på svovlområdet

Stærkt regeringssignal på svovlområdet Stærkt regeringssignal på svovlområdet Svovlkrav Regeringens renlufts-pakke på 149 mio. kr. er kommende svovlkrav, bruges mest effektivt. Målet skal et væsentligt tiltag for at sikre tilstrækkelig håndhævelse

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. Der er tale om en

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Projektets formål At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

MUDP 2016 og BREF for store fyr?

MUDP 2016 og BREF for store fyr? MUDP 2016 og BREF for store fyr? 23. november 2015 Niels Henrik Mortensen MUDP 2016 MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. MUDP er nu fastlagt ved lov. Loven er trådt i kraft

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14, REFERAT Styregruppemøde nummer 15 Mandag den 31. januar 2011, 10.00 14.30 Sted: DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Trine Erdal (TRE), FORCE

Læs mere

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på blå styrkepositioner Regioner satser på blå styrkepositioner Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN Tryk: 978-87-7723-791-1

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere