Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1"

Transkript

1 Afslutningsrapport Retrofitting-projektet 1. juni juli 2012

2 Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 1

3 Projekt partnere Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 2

4 Indholdsfortegnelse Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 3

5 1. Resume I juni 2011 lød startskuddet til Danske Maritimes retrofitting-projekt. Projektet, der i sit første leveår har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond, er forløbet med succes og fortsætter ind i næste fase med en række nye, spændende aktiviteter, som skal medvirke til at øge Det Blå Danmarks konkurrenceevne. Danske Maritime leverandører og rederier deltager i retrofitting-projektet, der promoverer danske maritime kvalitetsløsninger, samtidig med at det gavner dansk skibsfart gennem mere energieffektive skibe med lavere driftsomkostninger. Projektet har i det første år bl.a. koncentreret sig om en omfattende kortlægning af de miljø- og klimaudfordringer, der eksisterer for skibsfarten, samt hvilke tilgængelige løsninger på udfordringerne, der findes. Baseret på konkrete referencecases har vi udarbejdet en oversigt over løsninger, der imødekommer aktuelle udfordringer for skibsfarten. Oversigten fungerer som et overskueligt hjælpemiddel for beslutningstagere, når der skal investeres i nye løsninger og teknologi til skibe. Løsningerne vil blive formidlet igennem en fælles maritim webportal, der ud fra en række kriterier leder til de mest optimale løsningspakker og skaber kontakt til relevante leverandører. Webportalen er under udarbejdelse og vil blive lanceret i efteråret En af de store barrierer for at investere i miljø- og klimavenlige løsninger er mangel på verificeret dokumentation. Referencecases og den maritime webportal danner grundlag for et nyt projekt, hvor der udvikles et målekoncept til at påvise og certificere effektiviseringsforbedringer i forbindelse med implementering af nye løsninger på et skib. Det vil øge incitamentet til at investere i nye miljø- og klimavenlige løsninger og fremme afsætningsmulighederne for danske maritime producenter. For nuværende er der planlagt projektaktiviteter frem til år Figur 1 : Projektforløb Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 4

6 2. Formål og baggrund for projektet Danske Maritimes retrofitting-projekt har til hensigt at styrke Det Blå Danmarks muligheder for at tilbyde bedre og mere miljø- og klimavenlige produkter, tekniske løsninger og service for derigennem at forbedre konkurrenceevnen. De seneste år er debatten om miljø- og klimaforandringer intensiveret. Det har medført et øget fokus på miljørigtig adfærd og praksis i forbindelse med drift af skibe. Dette skaber behov for nye løsninger for rederierne; løsninger baseret på grønne værdier, som giver danske maritime virksomheder nye forretningsmæssige muligheder. Den eksisterende flåde, herunder de skibe, som allerede er kontraheret og vil blive leveret inden for de kommende år, er historisk stor, og i mange år vil den udgøre den dominerende del af flåden. Det vil derfor også være den del af flåden, som her og nu vil kunne medvirke til en betydelig reduktion i udslip af f.eks. CO 2, NO X og SO X. Derfor valgte vi at fokusere på retrofitting af den eksisterende flåde. Figur 2: Skærpede krav til skibsfarten Søtransporten står for ca. 90% af den globale godsfragt og udleder ca. 3% af de globale emissioner, og det må forventes at der i overensstemmelse med tidens trend vil blive stillet yderligere krav for at få gjort søtransport endnu grønnere. Søfartens emissioner er et globalt problem og lovgivende myndighed er FN's søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation). Inden for de kommende år vil en række IMO-regulativer, EU-regler og national lovgivning træde i kraft, som vil kræve bedre teknologier, og nogle af disse krav vil kræve ombygninger og opgradering af mere end skibe. Mange af de maritime energi- og miljøløsninger er udviklet/baseret på løsninger kendt fra den landbaserede industri, f.eks. fra kraftværksindustrien og spildevandsrensning. Erfaringen har vist, at anlæg og udstyr der er udviklet til brug på land, ikke uden videre kan overføres til skibe. Skibsrederier i ind- og udland tøver derfor med at investere i de for dette marked nye teknologier og løsninger, og efterspørger derfor referencer, driftsdata og påviste effektivitetsforbedringer på konkrete anlæg, som er installeret og testet ombord på skibe i reelle driftssituationer og i fuld skala. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 5

7 2.1. Mål og succeskriterier Figur 3 : Udfordringer for skibsfarten I projektansøgning blev der formuleret følgende mål og succeskriterier for projektet: I. At kortlægge udfordringer som følger af eksisterende lovgivning (hovedsageligt EU og IMO) som først træder i kraft indenfor de kommende år som får betydning for den eksisterende flåde II. At kortlægge nye udfordringer til at skabe miljørigtig søtransport og sikkerhed, herunder forslag som ikke er vedlaget, er i pipelinen eller kan forudses III. At kortlægge muligheder for finansiering af udviklingsprojekter, der kan møde disse udfordringer IV. At udvikle økonomiske rentable, energirigtige og klimavenlige løsninger V. At analysere og opstille en liste over mulige konkrete projekter med udgangspunkt i ovenstående punkter I til III VI. At definere systemløsninger VII. At udvikle systemløsninger Afledte mål og succeskriterier: VIII. Etablering af udviklingssamarbejder mellem virksomheder om individuelle projekter IX. Fokusering på retrofitting af den eksisterende flåde X. Identificere muligheder for bæredygtige løsninger XI. Identificere skibsfartens primære klima og miljøudfordringer XII. Fokusere på vandforurening, luftforurening, affald, genanvendelse og ophugning XIII. Kortlægge kendte IMO regler som forventes at i krafttræde i nærmeste fremtid XIV. Dynamisk kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime leverandører XV. Følger med i ansøgningsrunder for tilskudsordninger og fonde gennem kortlægning af finansieringsmulighederne Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 6

8 3. Proces og tidsplan Processen bestod af fire faser: opstart, kortlægning, analyse og udførelse 3.1. Opstartsfase Retrofitting-projektet var planlagt til at forløbe over 12 måneder fra den 1. juni 2011 til 31. maj Projektet er forankret hos Danske Maritime, hvor Michael V. Jensen stod for den overordnede projektstyring. Der blev sammensat en ledende styregruppe, som bestod af maritime industrivirksomheder og rederier. Styregruppens primære funktion er sparringspartner og rådgiver for projektorganisationen. John Lindhardt Frandsen (FM) Arne Mikkelsen Jens-Peter Thomsen Michael Møller Brian Grusgaard Christian Rudbech Simonsen Palle Kristensen Jytte Ravn Jyrkinewsky Martin Skytte Niels Henrik Nielsen Jeppe Ørskov Roar Falkenberg Hans-Henrik Jensen Mathias Nyman Rasmussen Thomas Eefsen Jenny N. Braat Michael Vihlmann Jensen Pres-Vac Engineering ApS Danmarks Rederiforening Emerson Marine Tank Management Emerson Marine Tank Management MAN Diesel & Turbo (Frh) MAN Diesel & Turbo (Kbh) Novenco Fire Fighting A/S Odense Maritime Technology - OMT Pres-Vac Engineering ApS Novenco Marine & Offshore A/S Orskov Yard Søby Værft A/S Alfa Laval Aalborg A/S DFDS A/S A.P. Møller Mærsk A/S Danske Maritime Danske Maritime Foruden styregruppen etableredes en følgegruppe, som består af Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime. Følgegruppen skulle varetage de politiske interesser i projektet, og sikre at mere generelle interesser ikke blev overset Kortlægningsfase For at begrænse omfanget af kortlægningsfasen har vi indledningsvis identificeret skibsfartens primære klima- og miljøudfordringer, og har valgt at fokusere på vandforurening, luftforurening, affald, genanvendelse og ophugning. Først kortlagde vi de kendte IMO regler som forventes at i krafttræde i nærmeste fremtid, dvs. mangler tilslutning eller ratificering af medlemslandene og deres regeringer. Tidsperspektivet er her 1-2 år. Vi har kortlagt de kendte-ukendte regler, som fortsat er under behandling i IMO s komiteer, under-komiteer og arbejdsgrupper. Perspektivet for ikrafttrædelse er her mere langsigtet, typisk 2-5 år. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 7

9 Tilbage er de ukendte regler, som vi umiddelbart ikke kan kortlægge, men vi følger nøje med i miljødebatten og aktiviteterne hos søfartsorganisationer og de enkelte søfartsnationers myndigheder. Vi fokuserer især på nye forslag fra medlemslandene i IMO s forsamlinger og sessioner. Perspektivet for ikrafttrædelse er her meget langsigtet, typisk 3-10 år. Men i et eller andet omfang vil disse forslag føre til en vejledning, anbefaling eller i sidste ende et regelsæt, som virksomheder og redere må forholde sig til. Vi er også opmærksomme på regler og aktiviteter hos myndighederne i EU og US. Parallelt har vi delvist kortlagt eksisterende klima- og miljøvenlige produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime leverandører (primært indenfor Danske Maritimes medlemskreds) Dette har givet et godt overblik over hvilke grønne produkter og teknologier der er til rådighed på markedet. I denne proces har vi også noteret os alternative innovative løsninger, der enten er i brug indenfor andre industriområder (f.eks. på landjord) eller er på forsknings eller udviklingsniveau. Disse bliver løbende kortlagt og er foreløbigt en oversigt med henvisninger til hjemmesider og artikler. Vi følger med i ansøgningsrunder for tilskudsordninger og fonde gennem kortlægning af finansieringsmulighederne. I første omgang har vi identificeret hvilke tilskudsordninger der passer til vores udfordringer og opgaven er nu dels at følge med i nye tilskudsordninger, men også i annoncering af ansøgningsfrister. Dette er samlet i en oversigt. I kortlægningsfasen fokuserede vi på de største klima- og miljøudfordringer for skibsfarten, bl.a. udledninger i luft (luftforurening), udledninger i vand Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 8

10 (vandforurening) samt affald og genanvendelse. Genanvendelse omfatter foruden ophugning af skibe også genanvendelse på tværs af de oplistede udfordringer. Parallelt kortlagde vi de eksisterende og nye produkter, løsninger og teknologier med udgangspunkt i danske maritime virksomheder og med fokus på hovedudfordringerne. Efterfølgende analyserede vi forretnings- og samarbejdsmuligheder og udviklingssamarbejder. Herefter defineres konkrete projekter, partnerskaber, systemløsninger og pakkeløsninger. Den sidste fase er den udførende, det vil sige udvikling og formidling af (eksisterende) klimavenlige, økonomiske, rentable og effektive løsninger. 4. Definitioner Retrofit: Udskiftning eller opdatering af del-systemer på eksisterende skibe. Tilføjelse af ny teknologi eller funktioner til eksisterende systemer. Opgradere: Udskiftning eller ændring af komplette systemer. Udskiftning af et produkt med en nyere version af den samme type. Modernisering: Udskiftning af udstyr til en nyere version. 5. Resultater Kortlægning, reference cases, løsningskatalog og fælles maritim web-portal er retrofitting-projektets primære aktiviteter og resultater det første år. Kortlægningen giver et samlet overblik over skibsfartens primære miljøudfordringer, herunder regler og lovkrav, energieffektivitet, emissioner, affald, energi- og miljøteknologier samt leverandører i Danmark. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 9

11 Projektet er forløbet meget tilfredsstillende, og vi har overholdt budget, tidsplan og mål (som angivet i proces og tidsplan) Desuden har vi fået økonomisk råderum til at bruge et beløb til udvikling og lancering af vores maritime webportal, som forventes lanceret i efteråret Resultater kort: Kortlagt: o Skibsfartens hovedudfordringer (indsatsområder) o Regler og lovkrav o Teknologier o Danske leverandører o Tilskudsordninger Kombineret ovenstående i en matrix/database retrofittingmatrix Data indgår i udvikling af database til affinitetskortlægning (DTU/PTOTEUS) Evalueringsrapporter og løsningskatalog baseret på konktete reference cases o Reference case 1, løsninger til containerskibe o Reference case 2, løsninger til tankskibe o Reference case 3, løsninger til offshore/supply-skibe o Reference case 4, løsninger til kombinations- og tørlastskibe Fokusgrupper fælles pakkeløsninger og udvikling af nye fælles løsninger Udvikling og etablering af maritim web portal til formidling/markedsføring af løsninger som forventes lanceres i efterår 2012 Udvikling og etablering af verificeret målekoncept til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af referenceinstallationsprojekt (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af fælles udviklings og samarbejdsplatform for den maritime branche (indgår i ny projektansøgning) Udvikling og etablering af henholdsvis finansierings- og garantiordninger, som forventes lanceret efterår 2012 Implementeret pro-aktivt salg og produkt service systemer i retrofittingprojektet Baseret på konkrete reference cases, har vi udformet en oversigt over løsninger, der opfylder aktuelle udfordringer for skibsfarten. Oversigt giver beslutningstagerne, der ikke nødvendigvis har teknisk indsigt, lettere adgang til at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med investering i nye løsninger og teknologier. Løsninger formidles gennem en fælles maritim web-portal, der oplyser, filtrerer og leder beslutningstagerne frem til de optimale løsningspakker Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 10

12 og skaber kontakt til relevante danske leverandører, der udformer et konkret projektforslag. Web-portal forventes lanceret i efteråret Indledningsvis fokuseres på fire løsningskategorier: 5.1. detaljeret resultater Identificeret skibsfartens primære klima og miljøudfordringer med udgangspunkt i projektets primære formål: Udledninger i vand (vandforurening) Udledninger i luft (luftforurening) Håndtering af affald Genanvendelse (genvinding) herunder ophugning Foreløbig kortlægning af regler med fokus på hovedudfordringerne (oversigt): Regelsæt indsatsområder Lovgivning/komite/konvention/anbefaling/regelsæt/ændring Miljøudfordring jf. ovenstående Status forslag, godkendt, vedtaget, tilsluttet, stadfæstet, i kraft, Gældende for Beskrivelse af regelsæt Foreløbig kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige produkter og løsninger med udgangspunkt i danske maritime virksomheder (oversigt): Virksomhedernes produkter og løsninger (grønne) Alternative løsninger (grønne) Løsninger fra andre brancher/industrier Resultater af forsknings og udviklingsprojekter Uddrag fra artikler, tidsskrifter og rapporter Foreløbig kortlægning af tilskudsordninger og fonde (oversigt): Formål Hvad kan man søge til Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 11

13 Hvem kan søge Beløb og ansøgningsfrist 6. Aktiviteter, status og resultater (timeline for projekt) Opstartsfase: December 2010 Den Danske Maritime Fond imødekommer Danske Maritimes ansøgning om finansiering af foreningens retrofitting-projekt Juni juni, projektopstart, ansættelse af projektleder Etablering af styregruppe, maritime virksomheder, rederier og Danske Maritime Kortlægnings fase: Juni august 2011 Kortlægning af regler med fokus på retrofitting og skibsfartens miljøudfordringer Kortlægning af tilskudsordninger og fonde Kortlægning af eksisterende klima- og miljøvenlige løsninger Kortlægning (delvis) af nye teknologier, nye anvendelser og kombinationer 19. august, artikel om projektet i Søfart Analyse fase: September oktober september, styregruppemøde, konstituering, udveksling af erfaringer og brainstorming. Formand John Lindhardt Frandsen, CEO Pres-Vac ApS Besøge og interviewe maritime virksomheder, rederier, skibsmæglere og andre maritime interessenter. Information om projekt og proces, gensidig afstemning af forventninger, behov og videre forløb. Skabe overblik Analysere samarbejdsmuligheder, match making, forretningsmuligheder tilskudsmuligheder og projektmuligheder Udførende fase: November december november, workshop, opsamling på projekt, ny arbejdsgruppe der gennem reference cases for konkrete skibstyper vil opstille mulige retrofittingløsninger og projektforslag som formidles gennem en maritim web-portal 1. november, styregruppemøde, rapportering og opsamling på projekt 16. november, arbejdsgruppemøde, opsamling på reference cases 22. november, indlæg på konference om reduktion af NOX og svovl 30. november, indlæg på årlige MARKIS konference i Uddevalla Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 12

14 19. december, møde med BIMCO gensidig afstemning af krav og behov Etablering af følgegruppe, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime Aftale med Nordic Tankers og Esvagt vedr. reference skibe (case 2 og 3) Januar januar, møde med MARCOD vedr. synergi og samarbejde 18. januar, arbejdsgruppemøde, opsamling og workshop, status på reference cases, design af maritim web-portal, formidling og ny finansiering af projekter Møder og samtaler med containerskibsrederier vedr. referenceskib (case 1) Februar 2012 Dannet nye undergrupper (jf. case 1-3) for at samle teknologileverandørerne omkring pakkeløsninger, nye fælles løsninger, videreudvikle og kombinere eksisterende løsninger. Møde med LR-ODS vedr. påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe Møde med AP-MMT vedr. reference containerskib Udformet kravspecifikation til maritim web-portal Møde med web-bureau, oplæg til maritim web-portal Møder med nye virksomheder, nye samarbejder om nye fælles løsninger Marts marts, møde med web-bureau vedr. design af maritim web-portal 13. marts, møde i undergrupper. Definering af foreløbigt 4 overordnede pakkeløsningskategorier; doknings-pakke, energieffektiviserings-pakke, regel-pakke og slow steaming-pakke 20 marts, Costamare Inc. (græsk containerskibsreder) bekræfter deltagelse i projekt, reference case 1, containerskib, C/V COSCO YANTIAN på 9500 teu 26. marts, møde med Clipper Group og LR-ODS vedr. ny reference case 4 April 2012 Definering af referenceinstallationsprojekt, herunder ansøgninger til fonde om finansiering og tilskud Definering af undergruppe 3, pakkeløsninger til offshore-supply-skibe 12. april, Indlæg på MARCOD og MARKIS Maritim konference 13. april, koordineringsmøde med PROTEUS-projekt (PPS) 20. april, møde i undergruppe 3 vedr. retrofittingpakker til Esvagt Gamma 25. april, besøg ombord på Esvagt Gamma i Esbjerg havn Maj maj, møde med web-bureau, endelig definering/udformning af web-portal Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 13

15 Indsendt projektansøgning til Fornyelsesfonden om tilskud til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (referenceinstallationer), projektperiode 3 år, 12 samarbejdspartnere Juni 2012 Færdiggørelse af og indtastning af data i web-portal 21. juni Lancering af retrofitting web-portal Juli 2012 Finpudsning af indholdet af web-portal, fejlretning Integrering af løsningerne på web-portalen Markedsføring af web-portal 7. Videre forløb efter 1. projektperiode Reference cases og maritim web-portal kan danne udgangspunkt for et nyt projekt til påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe (reference installationer). Mange af virksomhederne har brugt store ressourcer på udvikling og markedsføring af produkter, løsninger og serviceydelser, men har ikke kunne formå at overbevise beslutningstagerne om den positive effekt og værdiskabelse. En af de store barrierer for at investere i energi- og klimavenlige løsninger, er netop manglen på verificeret dokumentation for effektivitetsforbedringer. For at gøre det muligt at investere i maritime energi- og miljørigtige løsninger, overvejdes det i det videre forløb også på at undersøge finansierings- og garantiordninger. Portalen udvikles med kommende projekter indenfor området, herunder nye konkrete løsnigner de kan udvikles i samarbejde mellemleverandører og rederier eller ship management firmaer. 8. Samfundspartnerskab I april 2013 indgik Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Danske Havne, Danmarks Fiskeriforening, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen på baggrund af væksplanen for det blå Danmark og i fortsættelse af Danske Maritimes retrofitingprojekt et Partnerskab om Maritimt Retrofit med fokus på konkrete projekter, hvor tekniske løsninger til begrænsning af skibsfartens miljø og klimabelastning eftermonteres på eksisterende skibe. Partnerskabet har udarbejdet et katalog over en række områder, der kan forbedre rammevilkårene for retrofitting projekter og medvirke til en øget produktion af miljøtekniske retrofitting løsninger til skibsfarten, og medvirket til matchmaking inden for maritim retrofit. 9. Deltagere Deltagere i projektet består af udstyrsleverandører, Entreprenører, Rådgivendeog konsulentvirksomheder, værfter, rederier og brancheorganisationer. Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 14

16 Alfa Laval Aalborg A/S Clipper Fleet Management A/S COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A. Danfoss IXA A/S Danfoss Power Electronics Danmarks Rederiforening Danske Maritime DESMI A/S Emerson Marine Tank Management ESVAGT A/S Grundfos A/S IRON Pump A/S Lloyd's Register ODS MAN Diesel & Turbo (frh) MAN Diesel & Turbo (kbh) Nordic Tankers A/S Novenco Fire Fighting A/S Novenco Marine & Offshore A/S Norisol A/S Odense Maritime Technology - OMT Orskov Yard Persolit Entreprenørfirma Pres-Vac Engineering ApS Skandinavisk Brandteknik A/S Søby Værft A/S Teknologisk Institut Vestergaard Marine Service A/S YIT A/S Afslutningsrapport Retrofitting-projektet Side 15

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse Årsberetning 2007 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Telefax: 33 11 62 10 www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål:

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål: Årsberetning 2010 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Mail: info@dendanskemaritimefond.dk www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske

Læs mere

Masterplan for Maritime Potentialer

Masterplan for Maritime Potentialer Masterplan for Maritime Potentialer - et maritimt innovations- og videnscenter med lokal forankring og globalt sigte. Sydfyn og Øerne Dette udkast til Masterplan for Maritime Potentialer er udarbejdet

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: 27-02-2013 21:40:00 Sidst udskrevet: 27-02-2013 21:40:00

Læs mere

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lundtoftevej 266, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: + 45 45 88 13 11 atvmail@atv.dk Sekretariat:

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Danske løsninger på globale miljøudfordringer

Danske løsninger på globale miljøudfordringer Høringsudgave Danske løsninger på globale miljøudfordringer Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Fokus på det globale marked Fokus på trends og nye muligheder Fokus på virksomheder

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK Per Nykjaer Jensen SeaMall, August 2013 Indledning Danmark har en meget stærk maritim klynge, men der

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri SEKRETARIATET VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri 10. august 2012 Indhold 1. Indledning og resumé... 2 2. Den maritime udstyrsindustri i de udvalgte

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere