Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling"

Transkript

1 2012 Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling Lægeforeningens politik om sikring af speciallægers kompetenceniveau SYSTEMATIK I SPECIALLÆGERS KOMPETENCEUDVIKLING SKAL SKABE YDERLIGERE KVALITET OG PATIENTSIKKERHED Danske læger har et højt fagligt niveau og en stor tradition for efteruddannelse og tid til efteruddannelse er sikret i overenskomsten. Stor efteruddannelsesaktivitet er imidlertid ingen garanti for effektiv udvikling af god klinisk praksis til gavn for patienterne. Efteruddannelsen bør derfor målrettes som led i en obligatorisk proces for den enkelte læges løbende professionelle udvikling. Dermed skal der sikres et reelt kompetenceløft i overensstemmelse med normerne for evidensbaseret korrekt behandling. Målet er at bidrage til yderligere patientsikkerhed og høj kvalitet i patientbehandlingen. Midlet er en obligatorisk løbende professionel udvikling (Continuing Professional Development, CPD) for alle danske speciallæger, som involverer, men ikke alene består af, en løbende medicinsk uddannelse (Continuing Medical Education, CME). Konkret skal CPD i en dansk kontekst: tage udgangspunkt i det specifikke behov for udvikling af lægens og/eller teamets kompetencer frem for i et generelt curriculum. kortlægge det konkrete behov for kompetenceløft gennem analyse af kliniske resultater og feedback, vurderet i forhold til evidensbaserede behandlingsmetoder og således ikke gennem en eksamen/ test. udfylde det kortlagte kompetenceudviklingsbehov med målrettede efteruddannelsesaktiviteter, som fastlægges i en handlingsplan og således ikke via obligatorisk indsamling af CME-point. DISPOSITION PRINCIPPER FOR CPD Politikpapiret rummer følgende primære pointer: 1. Fokus på praktisk klinisk kompetence og dermed på patienten. 2. Standarden for klinisk kompetence ligger i nationale kliniske retningslinjer. 3. Speciallægen bør analysere og have feedback på klinisk kompetence. 4. Speciallægen bør på baggrund af analyse og feedback have handlingsplan for sin kompetenceudvikling. Fotos: Colourbox

2 5. Kompetenceudviklingen bør skræddersyes til lægens og teamets behov. 6. Det videre arbejde med CPD. 1. FOKUS PÅ PRAKTISK KLINISK KOMPETENCE OG DERMED PATIENTEN Det er afgørende at fastholde den store tradition for efteruddannelse, men samtidig øge fokus på at efteruddannelsen foregår i en proces, som forankres i lægens kliniske praksis og dermed reelt bidrager til bedre klinisk kompetence. Fokus skal være på målet patientsikkerhed og kvalitet gennem klinisk kompetence og ikke midlet efteruddannelse. BOKS 1. Definition af kompetence»viden, færdigheder og holdninger, der bringes i spil og omsættes i konkret handling.«1 Det afgørende i denne sammenhæng er sidste del af begrebsdefinitionen bringes i spil og omsættes til konkret handling 2.Traditionel efteruddannelse i form af deltagelse på kurser og konferencer er langt fra altid det mest effektive til at sikre, at det lærte omsættes til konkret handling og dermed klinisk praksis. Forskning viser, at kun 15 procent af deltagere på et kursus reelt får omsat det lærte til praksis efterfølgende 3. Det afgørende for, at læring overføres til praksis, og at CPD bliver effektiv, er bl.a. at CPD er funderet i en refleksion over nuværende praksis 4. Det er således processen og ikke valget af konkrete læringsmetoder, som afgør om CPD bliver effektiv. Undersøgelser 5 viser, at processen bør indeholde fire elementer. BOKS 2. Den effektive CPD-proces 1. Definere behovet (bl.a. ved refleksion over praksis) 2. Personlig udviklingsplan 3. Planlagt læring/ kompetenceudvikling og 4. Opfølgning Vælger vi i Danmark at indføre et obligatorisk CMEpoint-system som i mange andre lande 6, vil der således ikke være stor sandsynlighed for, at effekten for patienterne står mål med investeret tid, energi og penge. Af samme grund bør Danmark således heller ikke tilslutte sig det fælleseuropæiske EAC-CME 7 som et obligatorisk system. Men enhver speciallæge i Danmark kan naturligvis individuelt vælge at tage en specialisteksamen eller lægge vægt på CME-point i sin efteruddannelse. Hensigten er at lave en udviklingssystematik, ikke en godkendelses- eller kontrolsystematik. Lægeforeningen ser ingen grund til at indføre en egentlig procedure for recertificering, som det foregår i visse andre lande som f.eks. Canada og Tyskland. Fravalget af et obligatorisk CME-point-system ses også i det seneste udspil fra General Medical Council i England 8, som foreligger i udkast fra 2011 og tilsvarende politik fra Sverige STANDARDEN FOR KLINISK KOMPETENCE LIGGER I NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Alle speciallæger bør kunne dokumentere kompetence inden for alle syv lægeroller. Men hvornår er man kompetent? Standarden for en speciallæges kompetence kan ikke nedfældes i et generelt curriculum/pensum jf. tabel 2 på næste side. Standarden for den enkelte speciallæges kompetence i rollen som medicinsk ekspert ligger implicit i nationale kliniske retningslinjer. Ideelt bør lægen dokumentere, at vedkommendes praksis lever op til evidensbaserede nationale kliniske retningslinjer. Herved er optimal kvalitet og patientsikkerhed i centrum. Indtil der foreligger nationale kliniske retningslinjer på alle områder, må det dokumenteres, at den enkelte læge efterlever den evidensbaserede kliniske praksis indenfor specialet. Sikring af speciallægers kompetenceniveau er således et yderligere argument for at accelerere og formalisere arbejdet med udvikling af nationale kliniske retningslinjer. Standarden for speciallægers øvrige seks roller vil i det omfang, de ikke er berørt i de nationale kliniske retningslinjer, være individuelle og afhængige af den enkelte læges nuværende funktion og karriereplaner. 3. SPECIALLÆGEN BØR ANALYSERE OG HAVE FEEDBACK PÅ KLINISK KOMPETENCE Der bør foregå en obligatorisk analyse af og feedback på den enkelte speciallæges kliniske praksis, som kan målrette og motivere speciallægens og teamets videre udvikling af egne kompetencer i alle syv lægeroller. Analyse af og feedback på lægens aktuelle kliniske praksis udgør vurderingen af, hvor lægen bør udvikle sine kompetencer for at kunne leve op til evidensbaseret korrekt behandling. En mere systematisk sikring af danske speciallægers kompetenceniveau må ressourceknapheden i

3 TABEL 2. Forskel på kompetencevurdering før og efter speciallægeautorisation 10 Præ- og postgraduat lægeuddannelse Den kontinuerlige professionelle udvikling (CPD) som speciallæge Formål Summativ vurdering med retrospektivt fokus Formativ vurdering med prospektivt fokus afgørelse om bestået/ikke bestået udvikling af kvaliteten i arbejdet Indhold Veldefineret, stationært indhold Fleksibelt indhold i relation til speciallægers funktion og udvikling over tid Standard Veldefineret, ensartet standard for Standard ikke defineret, men afhængig af kompetence, som gælder alle funktion og udvikling over tid Metoder Forudbestemte, specifikke metoder til Individuelle valg af proces- og resultatvurdering, som bruges til vurdering af alle indikatorer for kvalitet af arbejdet Vurderingens Fokus på den enkeltes præstation Fokus på funktionen og kvaliteten i genstand arbejdet med teamet og systemet Eksaminator Eksaminator er eksperten Eksperten er sin egen eksaminator og indsamler dokumentation. Lederen fungerer som coach sundhedsvæsenet in mente tage afsæt i allerede eksisterende data og eksisterende organisatoriske rammer. Analysen af klinisk praksis bør i videst muligt omfang basere sig på eksisterende datakilder. Feedbacken bør bestå i en dialog med relevant leder eller faglig ressourceperson. Der bør foregå en obligatorisk analyse af og feedback på den enkelte speciallæges kliniske praksis. For hospitalsansatte speciallæger er det arbejdsgivers ansvar, at der gives faglig, udviklingsorienteret og dialogbaseret feedback. For alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger bør en tilsvarende feedback sikres via relevante ressourcepersoner. 4. SPECIALLÆGEN BØR UDARBEJDE HANDLINGSPLAN FOR SIN KOMPETENCEUDVIKLING Udvikling af speciallægens kliniske kompetencer bør målrettes og motiveres gennem den forudgående analyse af og feedback på nuværende praksis, som munder ud i en enkel handlingsplan. Handlingsplanen kan rumme efteruddannelsesaktiviteter på såvel individuelt niveau som på teamniveau. Speciallægen skal bl.a. ved hjælp af handlingsplanen let kunne dokumentere, hvordan vedkommende, i samarbejde med sit team, lever op til nationale kliniske retningslinjer/ bedste kliniske praksis og løbende arbejde med at vedligeholde og udvikle alle lægeroller. Lægeforeningen vil arbejde for, at der stilles brugervenlige it-redskaber til rådighed for speciallægen, så denne enkelt kan hente data med henblik på at analysere sin kliniske praksis og dermed definere sit kompetenceudviklingsbehov og dokumentere at den kliniske praksis lever op til bedste specialiststandard, som de kommer til udtryk i bl.a. nationale kliniske retningslinjer. Det er op til den enkelte speciallæge i dialog med leder eller relevant ressourceperson efter vejledning fra de videnskabelige selskaber, at vælge den dokumentationsform, der er meningsfuld i forhold til lægens specialiseringsgrad og funktion. Dokumentationens omfang og karakter bør vælges under hensyntagen til ressourceforbrug og kvalitet for patienterne. 5. KOMPETENCEUDVIKLING BØR SKRÆDDERSYES TIL LÆGENS OG TEAMETS BEHOV Handlingsplanen for kompetenceudvikling bør rumme en bred palet af efteruddannelsesaktiviteter. Der er

4 bærende selskaber til at drøfte, hvordan politikken bør udmøntes inden for det enkelte speciale. Der vil i blive iværksat pilotprojekter med obligatorisk CPD forankret i de videnskabelige selskaber. Her skal man mere systematisk udvikle CPD-rutiner, som bygger videre på specialets efteruddannelsestradition, og samtidig sikre efterlevelse af politikken. Lægeforeningens bestyrelse vil følge pilotprojekterne og indsamle viden herfra, og sikre erfaringsudveksling specialerne imellem. mange veje til kompetenceudvikling og valget af den rette efteruddannelsesaktivitet afhænger bl.a. af hvad der skal læres, og hvad den enkelte læges foretrukne læringsstil 11 er. Generelt bør man søge en variation af efteruddannelsesaktiviteter, som giver anledning til at lære på forskellige måder 12 Samtidig bør man være opmærksom på at mange værdifulde læringsmuligheder ikke kan planlægges, men opstår som en del af det daglige arbejde 13. En målrettet vedligeholdelse og udvikling af kompetencer forudsætter således adgang til udvikling af kompetencer under supervision, deltagelse i kurser, konferencer mv. Det skal derfor sikres, at der er en bred palet af efteruddannelsestilbud, hvoraf nogle bør være nært knyttet til arbejdskonteksten. Det skal være nemt at skabe sig et overblik over efteruddannelsesmulighederne inden for det enkelte speciale. Det skal være muligt både at vedligeholde basale specialistkompetencer og at videreudvikle specifikke subspecialistkompetencer. 6. DET VIDERE ARBEJDE MED CPD Lægeforeningen har med denne politik skabt grundlaget for at en større systematik i efteruddannelsen kan bidrage til yderligere patientsikkerhed og kvalitet. I forlængelse heraf vil Lægeforeningen gå i dialog med relevante aktører på sundhedsområdet om at understøtte obligatorisk CPD. Pilotprojekter forankret i selskaberne Politikken er udtryk for en minimumsmodel for CPD, som på tværs af specialer beskriver den fælles ønskede systematik i efteruddannelsen. Enkeltspecialer kan inden for rammerne af politikken eventuelt skabe yderligere systematik, hvis det vurderes relevant for specialet. Lægeforeningens bestyrelse opfordrer de speciale- CPD-værktøj til alle medlemmer Det skal være nemt for den enkelte læge at sætte sin kompetenceudvikling i system. Derfor vil Lægeforeningen stille et enkelt onlineværktøj til rådighed for medlemmerne, som guider lægen igennem de overordnede fire faser i CPD. Værktøjet vil primært bestå af eksempler og spørgsmål til refleksion. Værktøjet vil være tilgængeligt på hvor værktøjet også indeholder en skabelon for en personlig log-bog, som kan bruges til dokumentation for CPDproces. CPD-værktøjet bygges op efter nedenstående proces. FIGUR 1. Analyse af klinisk praksis Målrettet kompetenceudviklingsaktiviteter Feedback på klinisk praksis Handlingsplan kompetenceudvikling Ansvar for obligatorisk CPD Ansvaret for at holde sig fagligt ajour i overensstemmelse med den evidensbaserede korrekte behandling ligger hos den enkelte læge jf. lægeløftet. Forventningen om, at alle læger obligatorisk fremover holder sig ajour gennem en CPD-proces, ændrer ikke herpå. For de læger, som er ansat i sygehusvæsenet, påhviler det imidlertid ledelsen at sikre, at personalet er kompetent. Det fremgår bl.a. af kriterierne i Den Danske Kvalitetsmodel. Lægeforeningen vil derfor gå i dialog med Danske Regioner om, hvordan en obligatorisk CPD-proces kan forankres i speciallægens ansættelse i sygehusvæsenet og dermed placere ansvaret for,

5 at alle læger gennemfører CPD-processen i ledelsessystemet. For de læger, som arbejder i almen praksis eller i speciallægepraksis, kan der pga. fraværet af en formel ledelsesstruktur som i sygehusvæsnet være behov for at forankre obligatorisk CPD i en anden struktur. Hvordan en sådan struktur skal se ud, og om den eventuelt allerede eksisterer, vil være op til de relevante parter (forankret hos PLO og FAPS) at fastlægge, så de matcher de behov og vilkår hos de praktiserende speciallæger og alment praktiserende læger. Noter 1.»Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling«, Personalestyrelsen og CFU, Kompetencebegrebet har tydelig forankring i Aristoteles videns begreb: Episteme (Viden), Techne (Håndværksmæssig kunnen) og Fronesis (Etik og holdninger) Aristoteles, den nicomachiske etik, bog VI, 350 BC 3. Brinkerhoff, Robert O. (2008).»Training Impact Evaluation That Senior Leaders Believe and Use: The Success Case Method.«Workshop presented at Training 2008 Exposition and Conference, Atlanta, GA, February Moon J.A. Reflection in learning and professional development: theory and practice, Grant, Janet and Stanton, F. (2000) The effectiveness of continuing professional development. A report for the chief Medical Officers Review og Continuing Professional development in Practice. Association for the study of medical education. 6. Godt 75 pct. af de europæiske lande har indført krav til lægers efteruddannelse (CME), primært i form af krav til antal timer brugt på efteruddannelse. Visse steder også efter et centralt defineret curriculum. I ca. 1/3 del af landene er der knyttet krav om recertificering til systemerne. Det gælder f.eks. i Holland og Østrig. 7. EACCME blev etableret I 2000 med henblik på at harmonisere og forbedre kvaliteten af specialistlægebehandling I Europa, mobilitet og livslang læring. Konkret søges dette gjort ved at give anerkendelse for deltagelse i konference, kongres mv. (CME-point) samt visse specialisteksaminer. I 2010 har EACCME haft en indtægt på Euro [eksakt beløb skal konfirmeres] ved at drive CME-systemet og arbejder for at ydereligere lande skal tilslutte sig systemet. 8. Principles of Continuing Professional Development, Draft, oct. 2011, General Medical Council. 9. Svenska Läkeresällskapets och Sveriges Läkerförbunds gemensamma syn på säkerställende av specialistläkeres kompetens för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Utbildings- och forskningsdelegations gemensamma arbejtsgrup, Ringsted, Charlotte m.fl., (2007) Kompetenceevaluering af speciallæger, UFL 169/ For nærmere information om læringsstile se dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/ asblearningstyleslab/ 12. Pyatt, R.S., Moore, D.E. and Caldwell, S.C. [1997] Improving outcomes through an innovative continuing medical education partnership. The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 17, Schostak J, Hanson J, Schostak J, Brown T, Driscoll P, Starke I, Jenkins N, The Effectiveness of Continuing Professional Development, College of Emergency Medicine, 2010.

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere