KonjunkturNYT - uge 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 6"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen udgjorde 9, mia. kr. i 212 Fald i det påbegyndte boligbyggeri i 4. kvartal Stigning i dankortomsætningen i januar Flere ledige stillinger, men også flere varslede afskedigelser i januar Stigning i antallet af tvangsauktioner i januar Færre konkurser i januar Internationalt USA: Stigende erhvervstillid i fremstillingssektoren Storbritannien: Faldende erhvervstillid i fremstillingssektoren Sverige: Stigende erhvervstillid i fremstillingssektoren Kina: Lavere inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigende aktiekurser på det danske marked, men faldende internationalt Svagt faldende oliepriser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Industriproduktionen faldt kraftigt i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Industriproduktionen faldt fra november til december knap 4 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Set over hele 4. kvartal var industriproduktionen 3 pct. lavere end i 3. kvartal. For året 212 som helhed lå industriproduktionen knap 1 pct. højere end året før. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk.) faldt med knap 2 pct. i 4. kvartal, hvilket afspejler et fald i omsætningen på både eksportmarkederne og hjemmemarkedet. Ordreindgangen (løbende priser ekskl. værfter mv., sk.) var i december knap 13, pct. lavere end i november. Det skyldes særligt et fald i ordreindgangen på eksportmarkederne på knap 18 pct., mens ordreindgangen på hjemmemarkedet var omtrent uændret. Der er traditionelt store udsving i ordreindgangen, men et tremåneders glidende gennemsnit (deflateret) viser et fald i ordreindgangen fra eksportmarkederne, mens ordreindgangen fra hjemmemarkedet er omtrent uændret, jf. figur 1.2. Ordreindgangen fra eksportmarkedet har udvist en faldende tendens siden midten af 211. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Ordreindgangen deflateret (3 mdr. glidende gns.) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Industriens produktionsindeks 3 mdr. glidende gns. af produktionsindeks Eksportmarkederne Hjemmemarkedet Anm. Ordreindgangen i figur 1.2 er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Omsætningen i de virksomheder, som indgår i ordrestatistikken, udgør ca. halvdelen af industriproduktionen. Ordreindgangen er deflateret med prisindekset for industriproduktionen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 6 2

3 Eksporten især af tjenester faldt i 4. kvartal Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) faldt 1, pct. (k/k) i 4. kvartal, jf. figur 1.3. Den svage udvikling skal blandt andet ses i sammenhæng med et kraftigt fald i eksporten i december. Set over året som helhed er vareeksporten steget med 3,7 pct. Importen af varer (samme definition) steg med 2,2 pct. i 4. kvartal og med 4, pct. set over 212 som helhed. Faldet i vareeksporten i 4. kvartal var ret bredt fordelt på alle varegrupper. Især faldt eksporten af maskiner (blandt andet vindmølledele) og råstoffer (fx minkskind). Dog var der fremgang i eksporten af energivarer, hvilket blandt andet afspejler en genopretning efter produktionsafbrydelser i 3. kvartal. Ses der bort fra energi samt skibe og fly mv. faldt eksporten således med 3,9 pct. i 4. kvartal. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt 2,7 pct. i 4. kvartal, mens importen af tjenester faldt 2, pct. i samme periode, jf. figur 1.4. Det skyldes blandt andet et fald i både importen og eksporten af søtransport, som imidlertid er særligt påvirket af et fald i dollarkursen i perioden. Set over 212 som helhed steg eksporten og importen af tjenester med henholdsvis,7 og,6 pct. Den samlede eksport (værdier) steg med 3,8 pct. i 212. I Økonomisk Redegørelse, december 212, var der forudsat en stigning på 4,6 pct. (nationalregnskabsdefinition). Figur 1.3 Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur 1.4 Udenrigshandlen med tjenester Mia. kr. 16 Mia. kr. 16 Mia. kr. 1 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Overskuddet på betalingsbalancen udgjorde 9, mia. kr. i 212 Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud i 212 på 9, mia. kr. I Økonomisk Redegørelse, december 212, skønnedes overskuddet på betalingsbalancens løbende poster til 1 mia. kr. i 212. Overskuddet på betalingsbalancen er,7 mia. kr. lavere end i 211. Det skyldes hovedsageligt, at overskuddet på varebalancen er faldet med 16,1 mia. kr., hvilket kun til dels modsvares af en stigning i overskuddet fra løn- og formueindkomst på 1,6 mia. kr. Tjenestebalancen og øvrige overførsler er omtrent uændrede i forhold til 211. Opgørelsen af formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed og revideres ofte betydeligt. 1 I denne offentliggørelse er der foretaget en ekstraordinær revision, som nedjusterer nettoformueindkomsten med 6,3 mia. kr. i 212. Baggrunden er primært et lavere skøn for formueindkomsten fra direkte investeringer. I december udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster,1 mia. kr., hvilket er,6 mia. kr. lavere end i november. Overskuddet dækker over et plus på tjenestebalancen og løn- og formueindkomst på henholdsvis 4,4 og,6 mia. kr., mens varebalancen for første gang siden januar 29 er negativ med en saldo på -2,3 mia. kr., jf. figur 1.. De løbende overførsler er fortsat i underskud med 2, mia. kr. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Mia. kr Mia. kr Varer Tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik. 1 Formueindkomsten består primært af afkastet af direkte (netto) investeringer i udlandet, som fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år, indtil Nationalbanken i efteråret indarbejder årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten. 4

5 Fald i det påbegyndte boligbyggeri i 4. kvartal I 4. kvartal 212 faldt det samlede påbegyndte byggeri med knap 1 pct. i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. Det skyldes, at påbegyndelser af beboelsesbygninger aftog med knap 3 pct., hvorimod påbegyndt erhvervsbyggeri steg med knap 3½ pct., jf. figur 1.7. For påbegyndte beboelsesbygninger var faldet i 4. kvartal drevet af nedgang i både påbegyndelser af etagebyggeri og af byggeri af enfamiliehuse. Det fuldførte byggeri var i 4. kvartal lidt højere end i kvartalet inden, og dermed har der været fremgang i de seneste to kvartaler. Udviklingen dækker over en fremgang i fuldførte beboelsesbygninger på 1 pct., mens fuldførte erhvervsbygninger faldt med 13 pct. Opgørelsen af byggeaktiviteten skal tages med forbehold grundet stor usikkerhed om datagrundlaget. Usikkerheden skyldes især forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Figur 1.6 Samlet påbegyndt og fuldført byggeri Figur 1.7 Påbegyndt beboelses- og erhvervsbyggeri 1. kvm. 1. kvm kvm. 1. kvm Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Beboelsesbygninger Erhvervsbygninger Anm: Det påbegyndte byggeri opdeles i statistikken på underkategorierne beboelses-, erhvervs- og øvrige bygninger. I figur 1.7 vises udviklingen i de to første underkategorier. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Stigning i dankortomsætningen i januar Dankortomsætningen steg med ca. 1,9 pct. i januar sammenlignet med december, når der korrigers for normale sæsonudsving. Realvæksten i dankortomsætningen var 1,2 pct. fra december til januar, hvis der deflateres med den skønsmæssige 2 prisudvikling. Der var ligeledes en stigning i dankortomsætningen i januar, når det opgøres som et tremåneders glidende gennemsnit, jf. figur 1.8. I forhold til januar 212 er dankortomsætningen steget med 4,6 pct., jf. figur 1.9. Da forbrugerpriserne er vokset mindre i samme periode, er dankortomsætningen realt steget med 2,6 pct. sammenlignet med januar sidste år. I modsætning til dankortomsætningen har detailomsætningen (nominelt) været stort set uændret de seneste 4 år. Den stigende dankortomsætning skal dog ses i lyset af, at udbredelsen af anvendelsen af dankortet fortsat tager til. Dankortet bruges til stadigt flere transaktioner, og den gennemsnitlige størrelse for de enkelte transaktioner er faldet gennem de senere år. Figur 1.8 Dankort- og detailomsætning (sk), 3-mdrs. glidende gennemsnit Figur 1.9 Årlig vækst i dankortomsætning (sk) Indeks (jan. 27=1) Indeks (jan. 27=1) Pct. (å/å) 2 Pct. (å/å) Dankortomsætning Detailomsætning Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 2 Forbrugerprisindekset er endnu ikke offentliggjort for januar måned, så forbrugerpriserne er fremskrevet under antagelse af uændret inflation (å/å) fra december til januar. 6

7 Flere ledige stillinger, men også flere varslede afskedigelser I januar var antallet af ledige stillinger på Jobnet ca. 23. (sæsonkorrigeret), hvilket er en stigning på cirka 3. opslag i forhold til måneden før, jf. figur 1.1. Det er det højeste antal ledige stillinger siden februar 29. let af varslede afskedigelser steg i januar til knap 8 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er ca. 2 flere varslinger end i december. Set over de seneste to år har antallet af varslede afskedigelser ligget relativt stabilt omkring 1. personer om måneden. Stort set alle de varslede afskedigelser i januar var i den private sektor. Der var flest i industrien og indenfor handels- og transportbranchen med henholdsvis 42 og 26 varslinger. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1.1 stillinger slået op på jobnet Figur 1.11 varslede afskedigelser 1. personer 1. personer personer 1. personer varslinger - faktisk varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion. 7

8 Stigning i antallet af tvangsauktioner i januar Der var 42 bekendtgjorte tvangsauktioner i januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, hvilket er en stigning på godt 18 pct. i forhold til december, jf. figur Sammenlignet med samme måned sidste år var der 6,8 pct. flere tvangsauktioner i januar. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner, og et tremåneders glidende gennemsnit viser, at antallet af tvangsauktioner overvejende har været aftagende siden marts sidste år. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 199 erne, hvor antallet var over 1. pr. måned, jf. figur Stigningen i antallet af tvangsauktionerne i januar er sket i Region Sjælland og Region Hovedstaden, mens regionerne Midtjylland og Syddanmark oplevede fald i samme måned. let af tvangsauktioner var uændret i Region Nordjylland i januar. Figur 1.12 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.13 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Færre konkurser i januar let af erklærede konkurser faldt i januar til 449 virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det svarer til et fald på knap 19 pct. i forhold til måneden forinden. I perioden november-januar lå antallet af konkurser svagt over (2, pct.) niveauet i den forudgående tremåneders periode. Set i et historisk perspektiv er antallet af konkurser fortsat på et højt niveau, jf. figur 1.1. Omsætningen for de konkursramte virksomheder var knap 1,7 mia. kr. i januar mod knap 1,3 mia. kr. i december. De konkursramte virksomheder havde samlet set registreret beskæftigede, hvilket er 6 pct. flere sammenlignet med december. Over den seneste tremåneders periode er antallet af konkursramte beskæftigede dog kun 1,6 pct. højere end i perioden august-oktober. Figur 1.14 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.1 Erklærede konkurser, 3 måneders glidende gennemsnit Konkurser Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM-indikatoren, steg med 2,9 point til indeks 3,1 i januar, jf. figur 2.1. Bag fremgangen ligger en stigning i vurderingen af beskæftigelse og produktion samt forventningen til nye ordrer. Det er anden måned i træk, at indikatoren ligger over indeks, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. Erhvervstilliden i serviceerhvervene faldt med, point til indeks,2 i januar, jf. figur 2.1. Indekset for serviceerhvervene har ligget over siden udgangen af 29. Figur 2.1 Erhvervstillid, USA Figur 2.2 Erhvervstillid og BNP-vækst, USA Indeks 7 Indeks 7 Nettotal 6 Pct. (k/k) Fremstilling Service BNP-vækst (h. akse) ISM for fremstillingssektoren Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, faldt med,4 point til indeks,8 i januar, jf. figur 2.3. Indekset er dermed for anden måned i træk over indeks, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. PMIindikatoren for serviceerhvervene steg med 2, point til indeks 1,, jf. figur 2.3, og er dermed igen over efter at være faldet under i forrige måned. Figur 2.3 Erhvervstillid, Storbritannien Figur 2.4 Erhvervstillid, Sverige Indeks 7 Indeks 7 Indeks 8 Indeks PMI fremstilling PMI service PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. 1

11 Sverige Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg 4,6 point til indeks 49,2 i januar, jf. figur 2.4. Indekset nærmer sig dermed, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. PMI-indikatoren for service steg 3,3 point til indeks 2,4 i januar, jf. figur 2.4. PMI-indekset for service har siden midten af 211 svinget omkring grænseværdien. Industriproduktion steg 1,3 pct. fra november til december, men ligger samlet set 2,2 pct. lavere sammenlignet med samme måned sidste år, jf. figur 2.. Udviklingen i industriproduktionen har haft en svag negativ tendens de seneste to år. Kina Inflationen var 2, pct. i januar, hvilket er, pct.-point lavere end i december, jf. figur 2.6. Inflation var i gennemsnit 2,7 pct. i 212. Generelt har inflationen været faldende siden sommeren 211, hvilket især tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. Figur 2. Industriproduktion, Sverige Figur 2.6 Forbrugerpriser, Kina Indeks (28M1=1) 11 Indeks (28M1=1) 11 Pct. (å/å) 1 Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin. 11

12 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Det danske aktieindeks steg 1 pct. i løbet af sidste uge, hvorimod indeksene på de store internationale markeder faldt. Olieprisen opgjort i USD er faldet en smule (,2 pct.) siden sidste fredag, jf. figur 3.4. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 8/2 sidste fredag 8/2 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,7 -,3 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,4,13 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,47,13 pct.point Danmark (udlånsrenten),3, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA 1,96 -,6 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,77 -,1 pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,61 -,7 pct.point Udlån,3, pct.point Storbritannien 2,11,2 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r 2 : Kort (3- md.) -,27 -,4 pct.point USD/JPY 3 93,62,97 pct. Langt (1- årigt),1,4 pct.point GBP/USD 63,63 -,16 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 133,96-1,78 pct. OMXC2 (3/7-89 = 1) 3, 1,6 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 19 -,2 pct. V a luta kurse r 2 : Japan, Nikkei ,34 pct. EUR/DKK 74,92, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 6,78 1,84 pct. indeks 261-3,46 pct. SEK/DKK 86,84,12 pct. Storbritannien, FTSE ,87 pct. NOK/DKK 1,88,8 pct. GBP/DKK 874,98 1,96 pct. Olie prise r: JPY/DKK,9 1,6 pct. Brent (USD) 117,41 -,17 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 12,9 -,1 point Brent (DKK) 64 1,87 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 12

13 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. Pct.-point 4, 1, 3,,8,6 3,,4 2,,2 2,, 1, -,2 -,4 1, -,6, -,8, -1, feb 11 jun 11 okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point feb 11 okt 11 jun 12 feb 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb 11 jun 11 okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (2=1) Indeks (2=1) feb 11 jun 11 okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9,7 8,7 8,6,6 7 feb 11 jun 11 okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 22 S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 13

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere