Projektforslag for Biogasanlæg ved Randersvej nordøst for Andi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for Biogasanlæg ved Randersvej nordøst for Andi"

Transkript

1 Projektforslag for Biogasanlæg ved Randersvej nordøst for Andi NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax Juni 2011 SJÆLLAND Aggerupvej 1 DK 4330 Hvalsø Tel Fax CVR:

2 Rekvirent Djurs Bioenergi Sekshøjvej Grenaa Kontaktperson: Carsten Wolff Hansen Tlf.: Projektforslag udarbejdet af PlanEnergi, Nordjylland Peter Jacob Jørgensen Kvalitetsikret af Niels From / Projekt ref: 571/slutrapport Side 2 af 34

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Projektforslagets formål Afgrænsning af projektet Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg 9 3 Redegørelse for projektet Biomasseflow, biogas, el og varmeproduktion Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang 11 4 Konsekvensberegninger Virksomhedsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsberegninger Forbrugerøkonomiske forhold Energi og miljø 15 5 Konklusion og afsluttende bemærkninger 16 6 Afsluttende bemærkninger 17 Bilag A: Matrikelliste for biogasledning 18 Bilag B: Virksomhedsøkonomiske forudsætninger og beregninger 20 Bilag C: Samfundsmæssige konsekvenser 23 Bilag D: Regneark med samfundsøkonomisk beregning 31 Side 3 af 34

4 1 Indledning Dette projektforslag er ifølge varmeforsyningsloven et projektforslag for etablering af et biogasfællesanlæg til årlig behandling af tons biomasse og produktion af el og varme på basis af den producerede biogas for Djurs Bioenergi A.m.b.a. 1.1 Projektets baggrund Djurs Bioenergi er et A.m.b.a. med p.t. ca. 60 medlemmer, der blev stiftet i 2003 med det formål at etablere et biogasfællesanlæg til behandling af især husdyrgødning for at sikre en bedre næringsstofhusholdning og dermed et mindre tab til miljøet. Den bedste løsning af dette formål er fundet at være at anvende den producerede biogas til kraftvarmeproduktion og salg af overskudsvarme til Hornslet Fjernvarme A.m.b.a., der sideløbende undersøger mulighederne for etablering af et biokraftvarmeværk (baseret på lokale ressourcer, halm og biogasvarme) til erstatning af varme fra AffaldVarme Aarhus (se Projektforslag for biokraftvarmeværk for Hornslet Fjernvarme A.m.b.a, april 2011, udarbejdet af Plan & Projekt A/S). Ud over selve biogasanlægget omfatter projektforslaget således også forslag til linjeføring for en biogasledning på ca. 8 km fra anlægget til Hornslet Fjernvarme, hvor der opstilles motorer til omsætning af biogassen til kraftvarme. Nærværende projektforslag skal således ses i sammenhæng med projektforslaget fra Hornslet Fjernvarme. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter varmeforsyningslovens retningslinjer (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj 2005). 1.2 Projektforslagets formål Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget orientere de forsyningsselskaber, der berøres af projektet, og som skal have projektet i høring. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december Afgrænsning af projektet Biogasanlægget placeres på matrikel 5f, Andi By, Skørring (se fig. 1). Side 4 af 34

5 Fig. 1 Situationsplan for det nye biogasanlæg. Cirkel omkring Vonneshøj angiver byggelinje til gravhøjen Biogasanlæg 1.4 Tilknyttede projekter I forbindelse med projektet etableres som nævnt en biogasledning til Hornslet, se fig. 2. Lodsejerne, hvor ledningen skal placeres, er således berørt part, der skal høres i forbindelse med projektforslaget. Desuden opstilles to motorer i lejede motorceller på Hornslet Fjernvarmes kommende halmvarmeværk på Grønnemarkvej, se fig. 3. Endelig omlægges Andivej efter krav fra Vejdirektoratet med lukning af den eksisterende udkørsel og etablering af en ny nord for biogasanlægget. Side 5 af 34

6 Fig. 2 Linjeføring for biogasledning fra biogasanlæg til Hornslet Fjernvarme Side 6 af 34

7 Fig. 3 Beliggenhedsplan for halmvarmeværk med motorcelle motorcelle 1.5 Indstilling Djurs Bioenergi indstiller til Syddjurs Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune ansøges om at godkende projektforslaget. 1.6 Organisatoriske forhold Djurs Bioenergi A.m.b.a., CVR nr , finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder biogasanlægget, biogasledningen og motorerne i Hornslet. Den ansvarlige for projektet er: Djurs Bioenergi A.m.b.a. Sekshøjvej Grenaa Kontaktperson: Carsten Wolff Hansen Projektforslaget er udarbejdet af: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Kontaktperson: Peter Jacob Jørgensen 1.7 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse i efteråret 2011 kan projektet startes i foråret 2012 med forventet driftsstart foråret Side 7 af 34

8 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december Det fremgår af bekendtgørelse nr , at kommunalbestyrelsen skal indpasse biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse til kraftvarmeproduktion, såfremt der er lokalt ønske herom, og såfremt fjervarmeværket kan erhverve gassen (varmen) til en pris, der ikke adskiller sig væsentligt fra prisen på den forsyning, som fjernvarmeværket ellers har adgang til. I dette tilfælde prisen på varme fra AffaldVarme Århus. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan godkende projektet, hvis biogasvarmeprisen ikke er betydeligt dyrere end den nuværende pris, og såfremt fjernvarmeværket har et ønske om at aftage biogasvarme. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at der installeres et biogasanlæg til behandling af ca tons biomasse årligt, en tilhørende biogasledning og motorer til omsætning af gassen. Hertil kommer en omlægning af Andivej. 2.2 Fysisk planlægning Arealet, hvor biogasanlægget er placeret er ikke p.t. omfattet af en lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for området. Mht. placering af motorerne sker dette i forbindelse med etablering af Hornslet Fjernvarmes nye biokraftvarmeværk på Grønnemarkvej. Området er udlagt til erhvervsformål, og der skal også i dette tilfælde udarbejdes lokalplan for Hornslet Fjernvarmes projektforslag. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Side 8 af 34

9 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter køb af et areal på ca. 5 ha (matrikel 5f) til etablering af biogasanlægget og vejomlægningen. Arealet ligger i landzone og anvendes p.t. til traditionel planteproduktion. Der foreligger en betinget købsaftale med ejeren af grunden. Der forventes etableret frivillige aftaler efter gældende regler med lodsejerne, hvor gasledningen tænkes nedgravet. Bilag A angiver en liste over forventede matrikler, der skal passeres. Hvis der ikke i alle tilfælde kan opnås enighed om kompensation og betingelser, kan der blive tale om ekspropriation. Der er ikke p.t. indgået aftaler med de pågældende lodsejere. Aftalerne skal tinglyses. Motorerne etableres på Hornslet Fjernvarmeværks grund og kræver således ikke arealafståelse. Side 9 af 34

10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Biomasseflow, biogas, el og varmeproduktion Af tabel 1 fremgår det forventede biomasseforbrug og den heraf følgende biogasproduktion ved fuld belastning af anlægget. Biomasseressourcer og gaspotentiale på Andi Biogasanlæg Tons og m 3 pr. år Biomassetype Tons/år Tørstofprocent m 3 metan tn tp tk Gødninger: Kvæggylle Svinegylle Minkgylle Dybstrøelse Tabel Energiafgrøder Gyllefibre 2) I alt/gennemsnit , ) Årligt biomasseforbrug på biogasanlægget, samt potentiel metanproduktion og næringsstofindhold i biomasser. 1) Beregnet med 10 % ekstra gas fra overdækket lagertank ved ca. 1 måneds opbevaringskapacitet. Forventet metanprocent 60 = 10,2 mio. Nm 3 biogas. 2) Gyllefibre kommer fra gylle separeret på gårdene i en fiberfraktion og en væskefraktion, som bliver på gården. Separation på gårdene vil fortrinsvis ske på sobesætninger, som har den tyndeste gylle, og på fjernest beliggende besætninger for at mindske transportbehovet. Den nævnte fibermængde svarer til en gyllemængde på ca t. En mindre del af biogassen anvendes til motordrift på biogasanlægget til produktion af procesvarme. Motoranlægget (Jenbacher JMS 312 GS-B.L) har en varmevirkningsgrad på ca. 52,5 %, og der skal årligt anvendes ca Nm 3 biogas svarende til ca Nm 3 metan. Ved varmeproduktionen produceres samtidig ca MWh el, der sælges på nettet. Resten af biogassen sendes til Hornslet til kraftvarmeproduktion. Den samlede energibalance for projektet fremgår af tabel 2. Tabel 2 Energibalance for biogasprojektet pr. år Side 10 af 34

11 Varmeproduktionen, MWh, der sælges til Hornslet Fjernvarme, svarer til en kontinuert varmeeffekt på 3,2 MW. Der er indgået aftale med Hornslet Fjernvarme om en minimumslevering på 2,3 MW varme. Elproduktionen sælges til nettet. I øvrigt kan henvises til rapporten Biogasanlæg ved Andi - VVM-redegørelse og Miljørapport, maj 2011 for nærmere redegørelse og beskrivelse af projektet. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Djurs Bioenergi har p.t. ca. 60 medlemmer, der har indvilliget i at levere den nødvendige gyllemængde. På et leverandørmøde d blev der aftalt en frist til d om forpligtigende tilmelding som leverandør og garantistillelse for egenfinansieringen (2000 kr. pr. DE). Fjernvarmebehovet i Hornslet Fjernvarmeværks forsyningsområde udgør ca MWh/år (se i øvrigt projektforslaget fra Hornslet Fjernvarme). Biogasvarmen udgør således omkring 60 % af varmegrundlaget. Der vil være mulighed for en mindre sæsonmæssig variation i produktionen af biogas og dermed biogasvarme og dermed en bedre tilpasning til varmeforbrugets årstidsvariation. 3.3 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter biogasanlæg, vej, gasledning og motorer. Disse anlæg planlægges opført som vist på kortene i Figur 1, 2 og 3. De samlede anlægsomkostninger er (incl. ekstra decentrale lagertanke og nødvendige arbejder på leverandørlandbrug): 1000 Biogasanlæg, vej, gasledning, motorer kr Ekstra lagertanke kr Fortanke m.m. på landbrug kr Grund kr Mobil decanter kr Diverse/uforudset kr Projektering og tilsyn, opstart og indregulering kr I alt ekskl. moms kr Side 11 af 34

12 4 Konsekvensberegninger Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og energi- og miljøforhold. Forhold vedr. forbrugerøkonomi er beregnet i projektforslag fra Hornslet Fjernvarme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Der er indregnet en varmesalgspris på 200 kr. pr. MWh. Denne pris er aftalt med Hornslet Fjernvarmeværk. Prisen indeksreguleres efter nettoprisindekset. Desuden er indregnet den p.t. gældende elpris, 0,781 kr. pr. kwh, der opnås ved biogasproduceret elektricitet solgt til nettet. Det er indgået aftale med Hornslet Fjernvarme og Djurs Bioenergi om leverance af halm. Den aftalte pris er 600 kr. pr. ton. Denne aftale påvirker dog ikke nedenstående virksomhedsøkonomi for Djurs Bioenergi s biogasanlæg. Af bilag B fremgår en række andre økonomiske forudsætninger for budgetberegningerne. Bl.a. en behandlingspris på 5 kr. pr. tons gylle og en købspris på 250 kr. pr. tons energiafgrøde (ensilage), samt en række indregnede transportomkostninger. 4.1 Virksomhedsøkonomi Beregningen i bilag B viser de virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved etablering af biogasanlægget. I beregningen er angivet et tilskud på 12,27 mio. kr. bevilliget fra FødevareErhverv. Beregningen er i øvrigt baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet, og som fremgår af bilag B. Alle beløb er ekskl. moms. Som det fremgår, er virksomhedsøkonomien god. Side 12 af 34

13 Over de ti første driftsår andrager overskuddet samlet 18,94 mio. kr., hvilket giver et gennemsnitligt overskud pr. år på ca. 1,9 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til 9,1 år. Beregningen er vedlagt i Bilag B. 4.2 Samfundsøkonomi Der er foretaget en samfundsøkonomisk beregning af biogasvarmeprisen. Forudsætningerne for beregning af den samfundsøkonomiske pris på biogasvarmen er, at beregningerne er baseret på omkostninger til etablering af anlægget, hvor biogassen produceres og afbrændes. Samfundsøkonomien er beregnet efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, samt Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april Systemgrænsen er således, at der regnes med, hvad der tilføres biogasanlægget samt det output i form af varme og el, som produceres på biogasanlægget. Den samfundsøkonomiske pris på varmen er beregnet, således at omkostningerne til investeringer, drift og vedligehold samt omkostninger til emissioner skal modsvares af indtægter ved salg af varme og el. Beregning af drift og vedligehold Omkostninger fra PJJs regneark 18,474, kr/år Minus mer-værdi af energiafgrøder -1,500, kr/år Minus værdi af eksternaliteter -3,244, kr/år Minus 6 arbejdspladser -2,400, kr/år I alt 11,329, kr/år Tabel 3: Opgørelse over drifts- og vedligeholdelsesudgifter De årlige omkostninger til drift og vedligehold er beregnet ud fra beregnede drift og vedligehold på biogasanlægget minus de positive samfundsøkonomiske effekter, der er i forbindelse med biogasanlægget (se Tabel 3 ). Disse effekter er merværdien af energiafgrøder, eksternaliteter samt 6 nye arbejdspladser. Merværdien af energiafgrøder forekommer, da det forventes, at landmanden vil høste energiafgrøder, som tidligere ikke blev høstet - såsom græs på enge og græs i lufthavnsområdet. Denne merværdi er antaget at være 20 % af indkøbet af energiafgrøderne til biogasanlægget. De 6 nye arbejdspladser er opgjort som en værdi på kr. pr. mand pr. år svarende til medarbejdernes løn. Eksternaliteterne er opgjort ud fra Fødevareøkonomisk Instituts Rapport nr. 136: Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg. Der er taget udgangspunkt i Tabel 2.1 fra rapporten. Denne ses i Tabel 2 i bilag C. I eksternaliteterne er alle de beregnede værdier i Resultat 3 taget med. Værdifastsættelsen af eksternaliteterne er vist i Tabel 3 i bilag C. Side 13 af 34

14 I Tabel 2 i bilag C ses det, at følgende betydende samfunds- og miljøøkonomiske emner ikke er medregnet: Sparede ressourcer (energi og gødning) Valutabetydning for Danmark Erhvervsbetydning, afledt eksportvirkning Øget forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitisk værdi Prisdæmpende effekt af VE-udbygning i f.t. fossil energi Vejslid ved øget gylletransport Andre luftforureningsforhold Værdi af hygiejnisering af gyllen Værdi af fleksibilitet ved produktionsudvidelse Beskæftigelse under etablering (ca. 80 mandeår, heraf skønsmæssigt halvdelen lokalt) Den samfundsøkonomiske balancerede varmepris er fundet til 144 kr./mwh. Forudsætningerne og resultater ses i Emissioner 1 Enhed Reference 2 Projekt minus Projekt reference CO 2 ton/år 0-6,834-6,834 CH 4 (metan) kg/år 0 89,666 89,666 N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år 16,263-4,878-21,141 SO 2 kg/år NO X kg/år 0 32,831 32,831 PM 2,5 kg/år Note 1: Incl. CO 2-udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. Note 2: CO 2-ækvivalenterne i referencen er beregnet ud fra FØI, Tabel 4, Tabel 5 og Tabel 6 i bilag C. Der er i beregningerne ikke sammenlignet med, hvilket brændsel biogassen erstatter til varmeproduktion. 4.3 Følsomhedsberegninger Forsyningssikkerhed I grundberegningen ovenfor er værdien af forsyningssikkerhed ikke indregnet. Dette gøres i stedet i dette afsnit som en følsomhedsberegning. Biogas er en lokalt produceret, vedvarende energiressource, som kan erstatte importeret naturgas. Biogas er en uudtømmelig ressource i modsætning til naturgas, og biogas er mindre følsom overfor uro på de internationale markeder. Biogas belaster desuden ikke betalingsbalancen på samme måde som naturgas. Det er vanskeligt at prissætte værdien af ovenstående. I Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark med fokus på fjernvarme af Ea Energianalyse, maj 2011, foreslås en forsyningssikkerhedsafgift på 35 kr/gj på naturgas og 0 kr/gj på biogas. Side 14 af 34

15 Det bemærkes at Forsyningssikkerhedselementet/resurseelementet foreslås at være størst for olie, mindre for naturgas og mindst for kul. De angivne talstørrelser for forsyningssikkerhed er dog ikke detaljeret analysemæssigt begrundet, og kan evt. justeres i forbindelse med yderligere detaljering af forslaget. Hvis man indregner en samfundsøkonomisk fordel for biogas på 35 kr/gj, ændres den samfundsøkonomiske varmepris fra 144 kr/mwh til 124 kr/mwh. Husdyrproduktion og Vandrammedirektivet Et af landbrugets vægtigste argumenter for at etablere biogasanlæg er at sikre den fremtidige husdyrproduktion. Uden biogasanlæg, som et effektivt instrument til at reducere kvælstoftabet og øge udnyttelsen af husdyrgødningen, kan det givetvis blive vanskeligt i mange egne af landet, at opfylde Vandrammedirektivets krav om god økologisk kvalitet af vandmiljøet uden en væsentlig reduktion af husdyrproduktionen, (se f.eks. projektet Odense Pilot River Basin og Fyns Amt (2006): Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense-Fjord-oplandet. Resultatrapport). På Djursland er husdyrtætheden i sammenligning med andre egne af landet ikke voldsomt høj. I alt findes ca dyreenheder (DE), svarende til ca. 0,7 DE pr. ha (landsgennemsnit ca. 0,82 DE/ha). Alligevel spiller husdyrproduktionen også her en stor rolle for vandmiljøet, og det må formodes, at uden væsentlige effektiviseringer i udnyttelsen af husdyrgødningen og miljømæssige effektiviseringer i landbruget og/eller reduktion i antallet af husdyr vil det også på Djursland blive vanskeligt at opfylde Vandrammedirektivets krav om en mindre kvælstofudvaskning. Men samtidig spiller husdyrproduktionen en meget stor samfundsøkonomisk rolle. Jordbrugsøkonomisk Institut har beregnet den samfundsøkonomiske værdi af 1 DE til kr. pr. år (Abildtrup et al. (2004): Økonomisk analyse af virkemidler til reduktion af næringsstofbelastningen til Ringkøbing Fjord, FØI). Den samfundsøkonomiske beregning af det samlede projekt: Djurs Bioenergi/Hornslet Fjernvarme giver et negativt resultat SÅFREMT man ikke indregner effekten på husdyrholdet. Underskuddet er på ca. 100 mio. kr. Hvis etablering af biogasanlægget, pga. en effektiv anvendelse af husdyrgødningen, kan sikre en fortsat produktion af ca. 640 DE, som ellers ville falde bort pga. Vandrammedirektivets krav, vil underskuddet blive fjernet, og der vil blive skabt balance i samfundsøkonomien. 640 DE svarer til ca. 2 % af bestanden af husdyr på Djursland. Djurs Bioenergi skal behandle gødning fra ca DE, og det forekommer ikke urealistisk, at biogasprojektet vil kunne fremtidssikre en produktion af denne størrelse, idet potentialet for et mindre kvælstoftab, som følge af etablering af biogasanlægget og som gennemsnitsbetragtning, ligger omkring 58 t N pr. år (= ca. 580 DE ved 100 kg N/DE). 4.4 Forbrugerøkonomiske forhold Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst for dette projekt. Der henvises i denne sammenhæng til Projektforslag for Biokraftvarmeværk ved Hornslet. Det kan dog konkluderes af resultaterne præsenteret under virksomhedsøkonomi og med den aftalte biogasvarmepris, at der vil være en besparelse for varmeforbrugerne i Hornslet ved gennemførelse af projektet i stedet for den nuværende drift med varme fra Affald- Varme Aarhus. 4.5 Energi og miljø Af tabel 2 fremgår energibalancen for biogasprojektet. Af tabellen fremgår også hvor stort el- og varmeforbruget på værket forventes at blive, samt forbruget af diesel til transport. Det fremgår, at anlægget har en Side 15 af 34

16 meget positiv energibalance, idet det samlede energiforbrug kun udgør ca. 8,2 % af nettoenergiproduktionen (el og varme). I tabel 4 fremgår den samlede reduktion af emission af drivhusgasser som følge af projektet. Parameter Mængde produceret, behandlet, eller sparet pr. år Mindsket emission af drivhusgasser Tons CO 2 -ækvivalenter pr. år Energiproduktion: Elproduktion 1) MWh Varmeproduktion 2) Mindsket drivhusgasemission: Lattergas og metan 5) t organisk tørstof 3) Energiforbrug: El-forbrug på anlægget 1) Transport diesel MWh m 3 diesel 4) -150 I alt Tabel 4 Reduktion af emission af drivhusgasser 1) En faktor på 621 g CO 2 pr. produceret kwh er anvendt. Ved fortrængning af kul vil reduktionen være ca. 780 g/kwh. 2) Indregnet i Hornslet Fjernvarmes projektforslag. 3) Mængde af organisk tørstof i husdyrgødning. 4) Der er regnet med en gennemsnitlig transport tur/retur på 20 km. 33 m 3 pr. læs, og et dieselforbrug på 2 km/l. 5) Et metantab fra motoren på 3 % af produktionen er modregnet. Det fremgår, at den mindskede emission er betydelig og udgør omkring 133 kg CO 2 -ækvivalenter pr. tons biomasse behandlet. Hertil kommer en række effekter af positiv miljømæssig og økonomisk karakter, som dog kan variere betydeligt efter forholdene, og som derfor er vanskelige at værdisætte. Det drejer sig bl.a. om: Mindskede lugtgener ved gyllespredning Forbedret nyttevirkning af kvælstof (delvist integreret) Optimeret NPK-indhold og deklareret gødning Omfordeling af gylle og spredeomkostninger Drab af smittekim og ukrudtsfrø Mindsket kvælstofudvaskning (delvist integreret) Side 16 af 34

17 Mindre kvælstoffordampning og denitrifikation Tilbageførsel af organisk stof/humus Nedbrydning af miljøfremmede stoffer Mulighed for produktion af efterafgrøder og energiafgrøder Effekterne skal ikke omtales nærmere her. Der henvises til VVM-redegørelsen for en nærmere beskrivelse. De landbrugsmæssige effekter vurderes dog tilsammen at kunne medføre en bedre næringsstofhusholdning i landbruget og dermed et mindre tab af især kvælstof. 5 Konklusion og afsluttende bemærkninger Isoleret set viser resultaterne af beregningerne en lav samfundsøkonomisk biogasvarmepris, en positiv virksomhedsøkonomi samt en reduceret belastning af miljøet. Mht. den samfundsøkonomiske varmepris fra Hornslet, samt forbrugerøkonomien henvises til projektforslaget fra Hornslet Fjernvarme. Dermed anses kravene i 14 stk. 2 (bekendtgørelse nr. 1295) som nævnt i afsnit 2.1 at være overholdt. Kommunalbestyrelsen anmodes på denne baggrund om at godkende projektforslaget fra Djurs Bioenergi. 6 Afsluttende bemærkninger Nærværende projektforslag for Djurs Bioenergi skal ses i sammenhæng med projektforslaget for Hornslet Fjernvarme. Samfundsøkonomien for de to projekter skal ses samlet, idet projekterne er indbyrdes afhængige. Såfremt Hornslet Fjernvarme ikke kan aftage biogasvarme fra Djurs Bioenergi, skal biogasvarmen afsættes til anden side (Evt. AffaldVarme Århus, som der tidligere har været truffet indledende aftale med), og leverer Djurs Bioenergi ikke varme til Hornslet Fjernvarme skal Hornslet Fjernvarme om muligt selv producere denne varme. De to projekter: Etablering og drift af Djurs Bioenergi, herunder landbrugsmæssige aspekter Etablering og drift af et nyt biokraftvarmeværk for Hornslet Fjernvarme skal derfor vurderes samlet. Samfundsøkonomien for Djurs Bioenergi afspejles i den samfundsøkonomiske varmeproduktionspris på biogasvarmen, som er præsenteret i det foregående. Denne pris indgår herefter som en parameter i den samfundsøkonomiske beregning i Hornslet Fjernvarmes projektforslag. Det samfundsøkonomiske resultat i projektforslaget for Hornslet Fjernvarme udgør derfor den samlede samfundsøkonomi ved de to projekter. Side 17 af 34

18 Side 18 af 34

19 Bilag A: Matrikelliste for biogasledning Matrikeloplysninger for linjeføring af gasledning fra Andi Biogasanlæg til Hornslet Fjernvarme Grønnemarkvej Numre angivet fra nord til syd Matr. Nr. 5f Stednavn nr. SFE ejdnr. Bemærkning Andi By, Skørring Mark 4a do do Mark 12 do do Mark 1e do do do Mark 3al do do Mark 3m do do do Mark Karlby By, 22a Krogsbæk do Mark 9a do do Mark 18n do do Mark 10a do do dg do do Mark Placering af biogasanlæg 7000m do do Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 48dk do do Mark/vej 48bv do do Mark 48o do do Mark 48be do do Mark 48vv do do Mark 48cg do do Mark 48aq do do Mark 48i do do Mark 7000c do do Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 48by do do Parcel 48dl do do Parcel 12ak do do Mark 48bc do do Mark 48db do do Mark 48bo do do Mark 48co do do Mark 48ad do do 1E+08 Mark Side 19 af 34

20 48bb do do 1E+08 Skov 48dd do do 1E+08 Skov 7000f do do Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 48nn do do Skov Hornslet By, 7000ad Hornslet Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 42d do do Mark 42c do do Mark 43f do do Mark 43h do do Parcel 7000p do do Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 40b do do i do do ak do do?? Mark Oplysninger kan ikke skaffes digitalt (lille parcel) Terndrup By, 7000h Hornslet Vej - Matriklen passerer følgende med kursiv mærkede nr. 1f do do Mark 1n do do Mark 1c do do Mark/ådal 1h do do?? Mark 7000c do do?? Vej 6c do do Mark 6a do do Mark 5a do do Parcel/sti 5ck do do Mark Oplysninger kan ikke skaffes digitalt (lille parcel) Oplysninger kan ikke skaffes digitalt (vej) 5a do do Hornslet Fjernvarme Placering af anlæg på del af 5a Side 20 af 34

21 Bilag B: Virksomhedsøkonomiske forudsætninger og beregninger Andi biogasanlæg Xergi t - revideret maj 2011 Leverandører, antal 0 Pumpe mv. kkr/leverand. 50 Pumpeledning, m 0 Dobbeltledning, kr/m 200 Plansilo, m Plansilo, bund, kr/m2 430 Reaktor, m Plansilo, sider, kr/m 1900 Anlægsinvestering 1000 kr Bemærkninger Lagertank, m. overdækn e 1800 Startår 2013 Fortanke m.m. landbrug e 1500 Tidshorisont, år 10 år e Prisniveau 2013 Biogasanlæg ifølge tilbud e Option gastilslutning e 235 Grund 5 ha e 2500 Tillæg udvidelser/tilpasninger e 1702 Finansieringsforudsætninger Merpris større motorer e 3167 rente år Andel Merpris gasledning 1,5 km e 1200 Realkredit, inventar 0,0% 20 0% Mobil Decanter e 2500 Realkredit, ejendom 5,5% 20 75% Diverse/uforudset e 7% 4976 Banklån, inventar 7% 10 0% Projekt, tilsyn, mv. e 10% 8153 Banklån, ejendom 7% 10 0% I alt brutto Egenkapital, inventar 0% 20 0% Tilskud 14% Egenkapital, ejendom 7% 20 25% I alt netto Inflation 3% Finansiering 1000 kr finanserer Realkredit, inventar Realkredit, ejendom Banklån, inventar Banklån, ejendom Egenkapital, inventa Egenkapital, ejendom Reinvestering I alt Biomasse, biogas og NPK Biomasse Biogas N P K N P K t/år t/d m3/t k m3/år kg/t kg/t kg/t t/år t/år t/år Gylle pumpet ,8 0 5,20 1,38 2,34 0,0 0,0 0,0 Vand ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Kvæggylle, kørt , ,00 0,75 4,50 60,0 9,0 54,0 Svinegylle, kørt , ,20 1,38 2,34 650,0 172,5 292,5 Dybstrøelse , ,54 1,31 3,02 13,3 3,1 7,2 Fiber , ,17 7,30 3,20 57,8 46,0 20,2 Fjerkrægødning ,0 0 19,50 5,80 15,50 0,0 0,0 0,0 Minkgylle, pumpet ,2 0 5,30 2,20 1,00 0,0 0,0 0,0 Minkgylle, kørt ,2 56 5,30 2,20 1,00 26,5 11,0 5,0 Energiafgrøder, frisk ,0 0 4,00 0,65 5,51 0,0 0,0 0,0 Energiafgrøder ens , ,3 0,81 3,72 129,0 24,3 111,6 Glycerin , ,0 0,0 0,0 Nedbør , ,0 0,0 0,0 Recirkuleret afgasse ,0 0 5,04 0,45 3,1 0,0 0,0 0,0 Kødbenmel ,0 0 9,1 41 4,8 0,0 0,0 0,0 Slam ,0 0 8,71 4,3 0,82 0,0 0,0 0,0 Selvdøde grise , ,2 0,9 0,0 0,0 0,0 Total, gylle og fast møj ,4 1,6 2, Total, øvrigt ,3 0,8 3, Total ,2 1,5 2,7 936,6 265,9 490,5 Inkl. efterlager 10% 9507 Side 21 af 34

22 Andi biogasanlæg Energiomsætning MWh Biogas 6,5 kwh/m k m Elproduktion 41,9% af MWh Varmeproduktion 51,1% af MWh Procesvarmebehov 13,1 kwh/t t biomasse 2367 Varmesalg til fjv % af tilgængelig varme Varmesalg til fjv. 2 0% af tilgængelig varme 0 Driftsudgifter Per enhed Antal enheder Samlet 1000 kr/år Procesel 4,2 kr/t biomasse t biomasse 759 Procesvarme kr/mwh 2367 MWh 0 Elforbrug, pumpeledning 0,2 kr/t pumpet 0 t pumpet 0 Vedligehold, motor 0,035 kr/kwhel MWhel 906 Vedligehold, anlæg 1,5 % af investering kr 1148 Vedligehold, tanke, silo 0 % af investering kr 0 Pasning, anlæg kr/år 1 år 1200 Transport, dybstrøelse 40 kr/tons kørt 2400 tons kørt 96 Transport, fiber 50 kr/tons kørt 6300 tons kørt 315 Transport, gylle 22 kr/m3 kørt m3 kørt 3124 Transport, kødbenmel 100 kr/tons 0 tons 0 Transport, grønne afgrøder 50 kr/tons tons 1500 Transport, extra biomasse 22 kr/tons tons 642 Separation af gylle, decentral 15 kr/tons tons 633 Betaling, grønne afgrøder 250 kr/tons tons 7500 Hjælpestoffer, vand m.m kr/år 1 år 50 Drift, opgraderingsanlæg 1000 kr/år 1 år 0 Drift, tankstation, inkl. tryk kr/år 1 år 0 Administration kr/år 1 år 200 Div., forsikring m.v kr/år 1 år 400 Driftsudgifter, total Indtægter Per enhed Antal enheder Samlet 1000 kr/år Gassalg 0 kr/m m3 0 Elsalg 0,781 kr/kwh MWh Elsalg efter år 10 0,781 kr/kwh MWh Varmesalg, fjv. 1 0,2 kr/kwh MWh 5369 Varmesalg, fjv. 2 0,125 kr/kwh 0 MWh 0 Varmesalg, fjv. 2 efter ,125 kr/kwh 0 MWh 0 N-salg 0 kr/ton 129 tons 0 P-salg 0 kr/ton 24 tons 0 K-salg 0 kr/ton 112 tons 0 Afgift, gylle 5 kr/ton tons 710 Afgift, dybsttrøelse 10 kr/ton 2400 tons 24 Salg, extra biomasse 15 kr/ton tons 438 Afgift, fiber 33 kr/ton 6300 tons 208 Afgift, glycerin 0 kr/ton 0 tons 0 Afgift, dybstrøelse 0 kr/ton 2400 tons 0 Afgift, industriaffald 0 kr/ton 0 tons 0 Indtægter, total Inflation vedr. elsalg 2% Virkningsgrad, el 41,9% Virkningsgrad,varme 51,1% Side 22 af 34

23 Andi biogasanlæg Udgifter 1000 kr Finansiering Drift og Vedl Div I alt Indtægter 1000 kr Elsalg Gassalg Varmesalg, fjv Varmesalg, fjv NPK-salg Affaldsafgift Div I alt Resultat kr Årets resultat Realrenter 1) Saldo ultimo 2) Saldo ultimo ) Realrente, positiv saldo: 1% Realrente, negativ saldo: 1% 2) Byggerenter 1794 (2 % af investering) 0 Akkumuleret overskud: (uden kapitaludgift) Simpel tilbagebetalingstid 9,1 år Side 23 af 34

24 Bilag C: Samfundsmæssige konsekvenser Side 24 af 34

25 Notat Vedrørende: Samfundsøkonomisk pris på biogas-varme. Dato: 30. juni Samfundsøkonomisk pris på biogasvarme Forudsætningerne for beregning af den samfundsøkonomiske pris på biogasvarmen er, at beregningerne er baseret på omkostninger til etablering af anlægget, hvor biogassen produceres og afbrændes. Samfundsøkonomien er beregnet efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, samt Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april Systemgrænsen er således, at der regnes med, hvad der tilføres biogasanlægget samt det output i form af varme og el, som produceres på biogasanlægget. Den samfundsøkonomiske pris på varmen er beregnet, således omkostningerne til investeringer, drift og vedligehold samt omkostninger til emissioner skal modsvares af indtægter ved salg af varme og el. Beregning af drift og vedligehold Omkostninger fra PJJs regneark 18,474, kr/år Minus mer-værdi af energiafgrøder -1,500, kr/år Minus værdi af eksternaliteter -3,244, kr/år Minus 6 arbejdspladser -2,400, kr/år I alt 11,329, kr/år Tabel 1: Opgørelse over drifts- og vedligeholdelsesudgifter. De årlige omkostninger til drift og vedligehold er beregnet ud fra beregnede drift og vedligehold på biogasanlægget minus de positive samfundsøkonomiske effekter, der er i forbindelse med biogasanlægget (se Tabel ). Disse effekter er merværdien af energiafgrøder, eksternaliteter samt 6 nye arbejdspladser. Merværdien af energiafgrøder forekommer, da det forventes, at landmanden vil høste energiafgrøder som tidligere ikke blev høstet - så som græs på enge og græs i lufthavnsområdet. Denne merværdi er antaget at være 20% af indkøbet af energiafgrøderne til biogasanlægget. De 6 nye arbejdspladser er opgjort som en værdi på kr. pr. mand pr. år svarende til medarbejdernes løn. Side 25 af 34

26 Tabel 2: Samfunds- og miljøøkonomisk oversigt (fra: Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg, Fødevareøkonomisk institut, 2002, s. 21). Eksternaliteterne er opgjort ud fra Fødevareøkonomisk Instituts Rapport nr. 136: Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg. Der er taget udgangspunkt i Tabel 2.1 fra rapporten. Denne ses i Tabel 2 i dette notat. I eksternaliteterne er alle de beregnede værdier i Resultat 3 taget med. Værdifastsættelsen af eksternaliteterne er vist i Tabel 3. Som det fremgår af tabellen er CO 2 - ækvivalenterne ikke medregnet i dette beløb, idet de er medtaget i beregningen af den samfundsøkonomiske pris i forbindelse med emissioner. Sidetal og tabelhenvisninger i tabellen refererer til Fødevareøkonomisk Instituts Rapport nr Side 26 af 34

27 Beregning af eksternaliteter i.f.m. biogas PlanEnergi, den 22. juni 2011 / nf Kilde: Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg, Rapport nr. 136, Fødevareøkonomisk Institut, København Side Tabel Tekst Enhedspris Enhedspris Enhed Mængde Beløb Oversigt 2000-kr 2011-kr ton/år 2011-kr/år Gyllelagring kr/ton gylle 186, , Gylletransport kr/ton gylle 186, , Biogødning kr/ton biogødning 168,000 1,171, Lugt kr/ton gylle 186,400 1,080, CO2-ækvivalenter ton CO2-ækv./ton biomasse 180,700-16,263 ton CO2-ækv./år Affald kr/ton affald N-udvaskning kr/ton afgasset biogødning 168, , Oversigt I alt 3,244,564 Tabel 3: Opgørelse af eksternaliteter. I Tabel 2 ses det, at følgende betydende samfunds- og miljøøkonomiske emner ikke er medregnet: Sparede ressourcer (energi og gødning) Valutabetydning for Danmark Erhvervsbetydning, afledt eksportvirkning Øget forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitisk værdi Prisdæmpende effekt af VE-udbygning i.f.t. fossil energi Vejslid ved øget gylletransport Andre luftforureningsforhold Værdi af hygiejnisering af gyllen Værdi af fleksibilitet ved produktionsudvidelse Den samfundsøkonomiske varmepris er fundet til 144 kr./mwh. Forudsætninger og resultater ses i Emissioner 1 Enhed Reference 2 Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år 0-6,834-6,834 CH 4 (metan) kg/år 0 89,666 89,666 N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år 16,263-4,878-21,141 SO 2 kg/år NO X kg/år 0 32,831 32,831 PM 2,5 kg/år Note 1: Incl. CO 2-udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. Note 2: CO 2-ækvivalenterne i referencen er beregnet ud fra FØI, Tabel 4, Tabel 5 og Tabel 6. Der er i beregningerne ikke sammenlignet med, hvilket brændsel biogassen erstatter til varmeproduktion. Side 27 af 34

28 2 Varmeplanlægning Retningslinierne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelses nr af 13. december I henhold til bekendtgørelse nr. 1295, er der i relation til anvendelse af biogas taget udgangspunkt i 14: 14. Ved projekter for kraft-varme-anlæg kan kommunalbestyrelsen godkende brændslerne: 1) naturgas, 2) biomasse, 3) biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller 4) affald. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indpasse biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse til kraft-varme-produktion i den kommunale varmeforsyning, såfremt der er lokalt ønske herom, og såfremt fjernvarmeværket kan erhverve gassen til priser, der ikke adskiller sig væsentligt fra prisen på den forsyning, som fjervarmeværket ellers har adgang til. Samlet set betyder 14 stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan godkende projektet, hvis biogasprisen ikke er betydeligt dyrere end den nuværende pris på leveret varme, og såfremt fjernvarmeværket har ønske om at aftage biogasvarme. 3 Forudsætnings- og resultattabeller Energimæssige Projekt minus Enhed Reference Projekt konsekvenser reference Varme ab værk MWh/år 0 28,580 28,580 Biogas, motor MWh/år 0 63,333 63,333 Salg af varme MWh/år 0-28,580-28,580 Brændsler i alt MWh/år 0 34,753 34,753 El-produktion MWh/år 0 25,893 25,893 El-forbrug MWh/år El-prod. minus forbrug MWh/år 0 25,893 25,893 Side 28 af 34

29 Emissioner 1 Enhed Reference 2 Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år 0-6,834-6,834 CH 4 (metan) kg/år 0 89,666 89,666 N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år 16,263-4,878-21,141 SO 2 kg/år NO X kg/år 0 32,831 32,831 PM 2,5 kg/år Note 1: Incl. CO 2-udledning fra gennemsnitlig dansk el-produktion. Note 2: CO 2-ækvivalenterne i referencen er beregnet ud fra FØI, Tabel 4: Miljø- og energimæssige konsekvenser fra biogassen. Side 29 af 34

30 Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi Udarbejdet af: PlanEnergi, den 30. juni 2011 / Niels From Grundlag: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2011 Værk: Biogas Syddjurs Kommune Projekt: Samfundsøkonomisk pris på varme fra biogasanlæg Samfundsøkonomisk overskud: søkr kr/MWh Emissioner 'Tabel 8'! A A B C D E F G H Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype Brændselspriser 3 Brændsel Anlægstype CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Varme ab værk MWh/år 28,580 'Tabel 6'! Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Brændsel 1 MWh/år 63,333 Biogas, motor V 22 V Kraftværker og kraftvarmeværker Biogas Motor Brændsel 2 MWh/år -28,580 Salg af varme V 22 V Kr./GJ Fjernvarmeværker o.lign.* varmeværker o Brændsel 3 MWh/år V 22 V Fjernvarmeværker o.lign.* varmeværker o Brændsel 4 MWh/år V 22 V Fjernvarmeværker o.lign.* varmeværker o El-produktion MWh/år 25,893 El-forbrug MWh/år Prisniveau 2011-kr Intern rente 5.00% Beregning af tilskud til el fra biogas* Økonomi Reference Projekt Gennemsnitlig pris for el fra biogas** kr/MWh Drift og vedligehold 2011-kr/år 11,329,436 Minus gennemsnitlig el-spotpris kr/MWh Afgifter minus tilskud 2011-kr/år -6,961,445 Gennemsnitligt tilskud til el fra biogas kr/MWh *) Gennemsnit over perioden fra 2012 til **) 781 kr/mwh indekseret med 60% af inflationen. Reference Projekt Investering Investering Gennem- År 2011-kr 2011-kr førelsesgrad Beregning af drift og vedligehold ,682,000 0% Omkostninger fra PJJs regneark 18,474, kr/år % Minus mer-værdi af energiafgrøder -1,500, kr/år % Minus værdi af eksternaliteter -3,244, kr/år % Minus 6 arbejdspladser -2,400, kr/år % I alt 11,329, kr/år % % % % % % % % % % % % % % ,682, % Tabel 5: Forudsætninger for den samfundsøkonomiske beregning af varmeprisen. Side 30 af 34

31 Beregning af samfundsøkonomisk underskud PlanEnergi, den 30. juni 2011 / Niels From Samfundsøkonomiske meromkostninger Projekt minus reference Faktorpriser Beregningspriser El-forbrug SO2-, NOX- og Investeringer + Invest. + D&V + Invest. + D&V + CO2- I alt, År Brændsler minus elproduktion omkostninger Forvridningstab PM2,5- I alt D&V brændsler + el brændsler + el omkostninger nutidsværdi kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2010-søkr ,682, ,682, ,927, ,927,940 99,931, ,329,436-4,105,793-9,142,044-1,918,401-2,244,529 1,628,978-2,194,617 1,609,940-1,200,228-1,088, ,329,436-4,105,793-9,819,674-2,596,031-3,037,356 1,628,978-2,415,563 1,605,306-2,218,634-1,916, ,329,436-4,105,793-8,984,800-1,761,157-2,060,554 1,628,978-2,693,758 1,598,521-1,526,812-1,256, ,329,436-4,105,793-10,053,022-2,829,379-3,310,373 1,628,978-2,982,339 1,578,672-3,085,062-2,417, ,329,436-4,105,793-10,044,705-2,821,061-3,300,642 1,628,978-3,124,009 1,631,423-3,164,249-2,361, ,329,436-4,105,793-10,806,606-3,582,962-4,192,066 1,628,978-3,265,882 1,616,879-4,212,091-2,993, ,329,436-4,105,793-11,762,292-4,538,649-5,310,219 1,628,978-3,407,380 1,589,904-5,498,717-3,721, ,329,436-4,105,793-11,589,255-4,365,611-5,107,765 1,628,978-3,549,306 1,593,091-5,435,002-3,503, ,329,436-4,105,793-12,337,751-5,114,108-5,983,506 1,628,978-3,691,501 1,569,394-6,476,634-3,976, ,329,436-4,105,793-11,657,977-4,434,333-5,188,170 1,628,978-3,767,338 1,586,157-5,740,373-3,356, ,329,436-4,105,793-12,688,483-5,464,840-6,393,862 1,628,978-3,845,154 1,571,169-7,038,869-3,919, ,329,436-4,105,793-13,796,760-6,573,116-7,690,546 1,628,978-3,922,432 1,562,329-8,421,671-4,466, ,329,436-4,105,793-11,591,591-4,367,947-5,110,498 1,628,978-3,998,321 1,645,606-5,834,235-2,946, ,329,436-4,105,793-11,822,239-4,598,595-5,380,357 1,628,978-4,075,828 1,681,540-6,145,666-2,956, ,329,436-4,105,793-12,081,555-4,857,912-5,683,757 1,628,978-4,152,637 1,716,104-6,491,312-2,973, ,329,436-4,105,793-13,186,852-5,963,208-6,976,954 1,628,978-4,230,442 1,699,646-7,878,771-3,437, ,329,436-4,105,793-15,397,258-8,173,615-9,563,129 1,628,978-4,308,588 1,675,366-10,567,373-4,390, ,329,436-4,105,793-15,743,071-8,519,428-9,967,731 1,628,978-4,386,911 1,669,427-11,056,236-4,375, ,352,564-4,105,793-16,037,799-98,496, ,240,502 1,628,978-4,464,664 1,663, ,412,235-43,874,547 Nutidsværdi 182,011,101-47,256, ,924,985 1,829,144 2,140,099 18,749,261-39,503,814 18,614, Tabel 6: Resultatoversigt over den samfundsøkonomiske pris på biogasvarme. Side 31 af 34

32 4 Følsomhedsberegning I grundberegningen ovenfor er værdien af forsyningssikkerhed ikke indregnet. Dette gøres i stedet i dette afsnit som en følsomhedsberegning. Biogas er en lokalt produceret, vedvarende energiressource, som kan erstatte importeret naturgas. Biogas er en uudtømmelig ressource i modsætning til naturgas, og biogas er mindre følsom overfor uro på de internationale markeder. Biogas belaster desuden ikke betalingsbalancen på samme måde som naturgas. Det er vanskeligt at prissætte værdien af ovenstående. I Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark med fokus på fjernvarme af Ea Energianalyse, maj 2011, foreslås en forsyningssikkerhedsafgift på 35 kr/gj på naturgas og 0 kr/gj på biogas. Det bemærkes at Forsyningssikkerhedselementet/resurseelementet foreslås at være størst for olie, mindre for naturgas og mindst for kul. De angivne talstørrelser for forsyningssikkerhed er dog ikke detaljeret analysemæssigt begrundet, og kan evt. justeres i forbindelse med yderligere detaljering af forslaget. Hvis man indregner en samfundsøkonomisk fordel for biogas på 35 kr/gj, ændres den samfundsøkonomiske varmepris fra 144 kr/mwh til 124 kr/mwh. Side 32 af 34

33 Bilag D: Regneark med samfundsøkonomisk beregning Side 33 af 34

34 Beregning af samfundsøkonomisk underskud Celler med grøn tekst indeholder referencer til arket "Forudsætninger" Udarbejdet af: PlanEnergi, den 30. juni 2011 / Niels From Celler med blå tekst indeholder formler Grundlag: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2011 Værk: Biogas Syddjurs Kommune Projekt: Samfundsøkonomisk pris på varme fra biogasanlæg 'Tabel 8'! A A B C D E F G H 3 0 Brændsel Anlægstype CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2, Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Brændsel 1 Biogas, motor 13 Kraftværker Biogas Motor Brændsel 2 Salg af varme 14 Fjernvarmevarmeværker o Brændsel Fjernvarmevarmeværker o Brændsel Fjernvarmevarmeværker o % 2010-kr År Nutidsværdi 100% Gennemførelsesgrad Projekt - 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Investeringer Reference 2011-kr Projekt 2011-kr 89,682, ,682,000 51,611,226 0 Drift og vedligehold Reference 2011-kr ,329,436 Projekt 2011-kr 0 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329,436 11,329, ,399,875 0 Afgifter Reference 2011-kr ,961,445 Projekt 2011-kr 0-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-6,961,445-80,125,048 0 Indfyret brændsel 1 Reference GJ ,999 Projekt GJ 0 227, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,999 0 Indfyret brændsel 2 Reference GJ ,888 Projekt GJ 0-102, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,888 0 Indfyret brændsel 3 Reference GJ Projekt GJ Indfyret brændsel 4 Reference GJ Projekt GJ El-produktion Reference MWh ,893 Projekt MWh 0 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 25,893 0 El-forbrug Reference MWh Projekt MWh El-forbrug minus el-produktion Reference MWh (kun til emissioner, 7% tab) Projekt MWh 0-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893-25,893 Emissionsfaktorer for el-prod. 'Tabel 9'!A7:P26 CO2 2 kg/mwh CH4 5 g/mwh N2O 8 g/mwh SO2 11 g/mwh NOX 14 g/mwh CO2-emission Indfyret brændsel 1 Reference ton Projekt ton Indfyret brændsel 2 Reference ton Projekt ton Indfyret brændsel 3 Reference ton Projekt ton Indfyret brændsel 4 Reference ton Projekt ton El-forbrug minus el-produktion Reference ton Projekt ton 0-10,167-9,358-7,514-7,513-7,864-7,771-7,855-7,494-7,587-7,219-7,357-7,499-6,109-5,970-5,581-5,781-6,136-5,970-5,934 I alt (incl. el) Reference ton Projekt ton 0-10,167-9,358-7,514-7,513-7,864-7,771-7,855-7,494-7,587-7,219-7,357-7,499-6,109-5,970-5,581-5,781-6,136-5,970-5,934 Side 34 af 34

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for Biogasanlæg ved Grenaa

Projektforslag for Biogasanlæg ved Grenaa Projektforslag for Biogasanlæg ved Grenaa NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi.

Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi. Ti byrådet i Syddjurs Kommune Att.: direktør Poul Møller D. 28. januar 2011 Ansøgning fra Djurs Bioenergi om kommunegarantistillelse for optagelse af lån i Kommunekredit til biogasanlæg ved Andi. Indledning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark?

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Faglig aften: Biogasanlæg på Djursland - hvilken betydning kan det få for din bedrift? v. Henrik Høegh viceformand, Dansk Landbrug formand, Hvorfor skal

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk

Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Notat Projekt: Dato: 5. marts 2015 Brædstrup Fjernvarme Udnyttelse af biogas og varmetransmissionsledning til Østbirk Linn Laurberg Jensen PlanEnergi, Værksgruppen E: llj@planenergi.dk T: +45 9682 0450

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

M. Projektbeskrivelse

M. Projektbeskrivelse M. Projektbeskrivelse 1. Oplysning om ansøger Djurs Bioenergi Amba er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) etableret i 2003, hvor andelshaverne er husdyrproducenter på Djursland. Oprindelig

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere