Pædagoguddannelse. - i udvikling og vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoguddannelse. - i udvikling og vækst"

Transkript

1 Pædagoguddannelse - i udvikling og vækst Professionshøjskolernes Rektorkollegium Januar 2012

2 Indledning Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse, og det er der god fornuft i. Pædagoger varetager en række af velfærdssamfundets helt centrale opgaver, og deres arbejde har stor betydning for de livsvilkår, danske borgerne har. En kompetent varetagelse af de pædagogiske funktioner er grundlæggende for velfærden. Det kan de fleste danskere nok blive enige om. Alligevel kan man møde en vis usikkerhed omkring indholdet, betydningen og endda berettigelsen af pædagogernes uddannelse. Professionshøjskolerne har ansvaret for pædagoguddannelsens udbud, kvalitet og relevans. Med denne pjece vil Professionshøjskolernes Rektorkollegium derfor give en præcis og tidssvarende præsentation af pædagoguddannelsen og pædagogfaget. Samtidig skal pjecen tydeliggøre, hvordan den danske pædagoguddannelse - som grundlag for en kvalificeret varetagelse af den pædagogiske profession - bidrager til samfundets udvikling og sammenhængskraft. Pædagoguddannelse en samfundsmæssig gevinst Vidste du: - at dansk pædagogisk praksis og tænkning inspirerer langt ud over Danmarks grænser? Dansk og skandinavisk pædagogik og knowhow på området er på vej til at blive en eksportvare. Flere pædagoguddannelser i Danmark er i gang med at udvikle double degree projekter med forskellige universiteter i Europa og i Asien. I London er der oprettet et institut under University of London, der har til hensigt at udbrede kendskabet til dansk pædagogik i Storbritannien. I det hele taget er der fokus på dansk pædagogik som noget værdifuldt og unikt. Det unikke ligger i samtænkningen af læring, sundhed og social dannelse i én uddannelse og én faggruppe. Mange andre steder i verden vanskeliggør en opdeling af området på flere forskellige specialer og faggrupper en samlet og koordineret indsats omkring det enkelte barn hhv. den enkelte borger. - at veluddannede pædagoger understøtter høj erhvervsfrekvens I hele Europa er der brug for at få så mange mennesker ud på arbejdsmarkedet som muligt. Og flere steder har man i disse år særligt fokus på det potentiale, som gruppen af hjemmegående kvinder udgør. Denne gruppe er bl.a. i Tyskland noget større, end den er i Danmark, og i Tyskland har man derfor netop besluttet en storstilet udbygning af daginstitutionsområdet, bl.a. efter dansk forbillede. Når erhvervsfrekvensen blandt småbørnsforældre er så relativt høj, som den er i Danmark, hænger det tæt sammen med den tillid, danske forældre har til daginstitutionssystemet. Det er tilliden til, at børnenes hverdag er mindst lige så glad og udbytterig i børnehaven, som den ville være hjemme, der giver forældrene en reel mulighed for at søge ud på arbejdsmarkedet. Investeringer i veluddannet pædagogisk arbejdskraft er altså en forudsætning for, at en stor del af den voksne befolkning er erhvervsaktive, og investeringer i pædagoguddannelsen er dermed investeringer i Danmarks fremtid. - at uddannede pædagoger i daginstitutionerne styrker læring i folkeskolen? En omfattende forskningsundersøgelse foretaget i samarbejde mellem AKT, SFI og universiteterne i Århus og Maastricht og offentliggjort i august 2011 viser, at børn, som har gået i velbemandede daginstitutioner med uddannet pædagogisk personale, klarer sig bedre end andre ved folkeskolens afgangsprøver. Undersøgelsen dokumenterer en markant positiv effekt for især drenge og børn med indvandrerbag- 2

3 grund, som i førskolealderen har gået i en såkaldt højkvalitetsbørnehave, med en høj normering af uddannede pædagoger. Der er altså en direkte sammenhæng mellem de veluddannede pædagogers systematiske indsats omkring læring, sprogstimulering og udvikling af børnenes personlige, sociale og kognitive kompetencer og børnenes forudsætninger for livslang læring. Og forudsætningen for en sådan indsats er derfor prioriteringen af en pædagoguddannelse af høj faglig kvalitet. - at en tidlig indsats i særlig grad hjælper udsatte børn? 5-15 pct. af alle børn og unge har behov for særlig støtte. I mange kommuner og pædagogiske institutioner arbejdes der med inkluderende praksis, og udenlandske erfaringer viser, at udsatte børn klarer sig bedre med hensyn til bl.a. uddannelse, arbejde og indkomst, hvis de går i daginstitution med pædagogisk uddannet personale. En rapport fra Center for alternativ samfundsanalyse, CASA, viser, at investeringer i tidlige forebyggende indsatser ikke alene betaler sig menneskeligt, men også økonomisk. Hvis bare halvdelen af de mest udsatte børn og unge kommer i arbejde, vil det give Danmark en årlig gevinst på 14 mia. kr. En tidlig indsats kræver en solid satsning på høj kvalitet i det pædagogiske arbejde bl.a. i form af veluddannet personale. - at vellykket integration understøttes af en stærk pædagoguddannelse? Integration handler først og fremmest om medborgerskab og demokrati om at man som udefrakommende oplever at blive en ligeværdig del af, og at kunne tage ligeværdigt del i, eksisterende fællesskaber, bl.a. ved at sætte sit eget præg på dem. Gennem uddannelsen opnår pædagoger stærke kompetencer i inkluderende praksis, i at udvikle og styrke sociale fællesskaber og i at se muligheder og potentialer frem for forhindringer og barrierer i menneskers forskellighed. Både i det direkte arbejde med børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk og i forbindelse med eksempelvis forældresamarbejdet, løser pædagoger derfor en lang række væsentlige opgaver i forhold til individers og gruppers integration i samfundet. Samtidig er det kendetegnende, at såvel pædagoger som pædagoguddannelsen bidrager til samfundets sammenhængskraft ved at formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig eller kulturel baggrund. - at et højt fagligt niveau på det socialpædagogiske område forbedrer sårbare menneskers livsmuligheder? Ud over at være rettet mod børne-, unge- og daginstitutionsområdet forbereder pædagoguddannelsen til beskæftigelse i institutioner for mennesker med nedsat funktionsevne, i socialpsykiatrien, i kriminalforsorgen samt inden for hele misbrugsområdet. Pædagogernes arbejde drejer sig også inden for disse felter om at give borgerne de bedst mulige livsvilkår. På forsorgs- og misbrugsområdet varetager pædagogerne desuden en udbredt forebyggende indsats. Pædagoguddannelsen kvalificerer de studerende til at understøtte udviklingen af de centrale kompetencer, som sætter mennesker i stand til at mestre deres liv. Desuden forbereder uddannelsen til professionelt samarbejde med familier, pårørende, netværk og frivillige. - at en satsning på pædagoguddannelsen er en satsning på det, som Danmark skal leve af i fremtiden? Mennesker har forskellige tilgange til læring og til udvikling af både faglige og sociale kompetencer, men faktorer som nysgerrighed og fantasi er centrale for al læring. Hvis Danmark i fremtiden skal have en befolkning, som kan sprænge rammerne, skabe nyt og tænke kreativt og innovativt, er det derfor væsentligt, at der både i daginstitutions- og skolesystemet er fokus på kropslige, sanselige og æstetiske læreprocesser. Netop disse elementer er fremtrædende i pædagoguddannelsens linjefag. 3

4 En profession i bevægelse Det pædagogiske beskæftigelsesområde er stort og i vækst. Bl.a. er andelen af børn i førskolealderen og de yngste klassetrin, som går i daginstitutioner og skolefritidsordninger, steget markant. I dag går hele 96 % af de 3-5-årige i Danmark i daginstitution. I dag er der ca organiserede pædagoger på arbejdsmarkedet. Heraf arbejder ca inden for børne- og ungeområdet: vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, skolefritidsordninger, børnehaveklasser, klubber og lign., mens ca arbejder inden for det socialpædagogiske område, bl.a. med handicappede og socialt udsatte. Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede er i hele landet over 90 pct. Gennem de sidste 30 år er der desuden sket en stor udbygning og udvidelse af det pædagogiske arbejdsfelt. Det betyder, at stadigt flere uddannede pædagoger anvender deres viden, færdigheder og kompetencer uden for de traditionelle beskæftigelsesområder. I dag får op mod en tiendedel af alle pædagoguddannede arbejde i andre brancher, hvor der er brug for den indsigt i menneskelige udviklingsprocesser, understøttelse af potentialer, kommunikation og menneskeligt samspil, som den pædagogiske uddannelse kvalificerer til. Pædagoger gør unge uddannelsesparate og fastholder dem i ungdomsuddannelserne Med regeringens målsætning om at 95 pct. af alle unge skal have - og fastholdes i - en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, bliver uddannelsesparathed en afgørende faktor. Derfor ansættes pædagoger nu i ungdomsuddannelserne som henholdsvis coaches, vejledere eller mentorer. At være parat til uddannelse drejer sig ikke blot om personlighed og faglige kundskaber. Det at blive parat til uddannelse er noget, der sker i et socialt samspil med andre, som man føler sig knyttet til. I en ny undersøgelse påviser Socialforskningsinstituttet bl.a., at venskaber har en særligt afgørende betydning for læring hos børn og unge med funktionsvanskeligheder. Pædagoger kan derfor fremover blive medskabere af skolens og ungdomsuddannelsernes læringsmiljøer, når det gælder fællesskabsdannende aktiviteter i og ud over undervisningen. Pædagogers viden om og færdighed i relationsarbejde tager hånd om alle uddannelsesparathedens tre ben : det faglige, det personlige og det sociale. Pædagoger i folkeskolen stimulerer børn og unges kreativitet og foretagsomhed I en række kommuner udvides skoledagen nu med ekstra timer, der hverken er undervisningstid eller fritid. Flere og flere pædagoger ansættes i folkeskolen til at varetage disse ekstra timer, hvor børns kreativitet og foretagsomhed udfoldes i projekter, der understøtter skolens mål og undervisning og rækker mod fritidspædagogiske aktiviteter. 90 pct. af skolelederne mener, at pædagoger bør være en integreret del af fremtidens folkeskole, og regeringen har som mål, at der oprettes flere heldagsskoler, hvor læring, fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter kan indgå i et helstøbt forløb over hele skoledagen. Pædagoger faciliterer social entreprenørskab og social virksomhed på tværs af den private sektor, den offentlige sektor og frivillighedsområdet Center for socialøkonomi vurderer, at antallet af pædagoger, som arbejder med social entreprenørskab, er i vækst. Flere socialøkonomiske virksomheder, der beskæftiger medborgere, som ikke er i stand til at begå sig på det traditionelle arbejdsmarked, er allerede landskendte. Det gælder fx Skovgaards Hotel i Nordjylland, der drives af medarbejdere med psykiske funktionsnedsættelser og Specialisterne i Århus, som anvender autisters karaktertræk positivt til løsning af værdifulde itopgaver for erhvervslivet. Med de nye aktuelle støttemuligheder, satspuljemidlerne 4

5 i perioden , kan det forventes, at flere sådanne socialøkonomiske initiativer dukker op. I kommuner og regioner er der stigende interesse for at skabe gode rammer for socialt entreprenørskab og socialøkonomisk iværksætteri. F.eks. har Væksthus Sjælland oplevet, at de sociale entreprenører har leveret væsentlige bidrag til den lokale udvikling. Pædagoger bliver altså medskabere af de nye velfærdsløsninger og vil i fremtiden kunne forventes at spille en endnu større rolle som facilitatorer af netværkssamarbejde, herunder etablering af nye partnerskaber mellem offentlige, private og frivillige aktører. Velfærdsteknologi et arbejdsmarked med brug for pædagogens kompetencer Velfærdsteknologi er kun i begrænset omfang noget, den pædagogiske sektor beskæftiger sig med i dag. Men der er god grund til at tro, at dette felt fremover kan vise sig som et beskæftigelsesområde, hvor pædagogers udviklingskompetencer bliver efterspurgte. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med udvikling af hjælpemidler, der forøger livskvaliteten for personer med funktionsnedsættelser og funktionsproblemer. Eller i udviklingen af sociale medier såsom nye kommunikationskanaler, IKT-medier i specialpædagogik specielt udviklede GPS-systemer, der støtter op om eksempelvis autisters færden i f.eks. byrummet eller det kunne være IT-baserede værktøjer, der kan understøtte administrative procedurer i forbindelse med læreplansarbejdet eller arbejdet med udredning af eksempelvis børns sprog. Fakta om pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen er som professionsbacheloruddannelse på én gang en professionsuddannelse og en bacheloruddannelse. Som professionsuddannelse ligger pædagoguddannelsens særlige faglige særkende i samspillet mellem en videnbaseret uddannelse forankret i anvendt forskning (undersøgelser af praksis, hvis resultater er anvendelige i praksis) og den pædagogiske praksis i professionen. Netop i dette samspil mellem uddannelsens to læringsrum forberedes den færdiguddannede pædagog til reflekteret og professionelt at kunne varetage omsorgs-, udviklings- og læringsopgaver målrettet forskellige brugergrupper. Pædagoguddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, og undervisningen varetages derfor af adjunkter og lektorer, der som minimum har en uddannelse på kandidatniveau. En del af underviserne ved pædagoguddannelsen har i supplement hertil enten en pædagog- eller en læreruddannelse. Den færdiguddannede pædagog skal kunne agere i en kompleks praksis, forholde sig systematisk til praktiske problemstillinger og forvalte praksis på et fagligt og etisk grundlag, så den pædagogiske indsats bliver udviklende, lærende og stimulerende for brugerens liv og velfærd. I praksis sikres professionsfagligheden gennem et nært samarbejde med pædagoguddannelsens eksterne partnere, aftagere og praktiksteder samt gennem undervisernes tilknytning til professionshøjskolernes videncentre, hvor en del af pædagogernes efter- og videreuddannelse - og også den anvendte forskning på det pædagogiske fagområde - foregår. Det er desuden obligatorisk for pædagoguddannelsens undervisere, at de som en del af deres lektorkvalificering skal undervise på efter- og videreuddannelsesforløb og/eller deltage i konkret udviklings- og forskningsarbejde. 5

6 Professionshøjskolernes videncentre beskæftiger sig bl.a. med: inklusion og eksklusion børn og unges kultur kost, motion og sundhed integration socialt udsatte børn og unge socialpædagogik og socialt arbejde skole- og institutionsudvikling Som bacheloruddannelse forbereder pædagoguddannelsen desuden de studerende på videreuddannelse ved beslægtede diplom-, master- og kandidatuddannelser. Pædagoguddannelsen er én samlet uddannelse. Den kvalificerer i kraft af sit generalistperspektiv til ansættelse i hele det brede pædagogiske arbejdsfelt, men indbefatter også en mild grad af specialisering målrettet specifikke brugergrupper, eksempelvis psykisk eller fysisk udviklingshæmmede, misbrugere, anbragte børn og unge, socialt udsatte, marginaliserede grupper mv. Pædagoguddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem det teoretiske og det praktiske læringsrum. Praktikuddannelsen er en væsentlig dimension og udgør i alt 35 pct. af den samlede uddannelse svarende til 1¼ årsværk. Praktikkens særlige faglighed består i en systematisk bevidstgørende refleksion over og egen og andres praksis. Derved adskiller det læringsmæssige udbytte af praktikken sig kvalitativt fra de erfaringer, mange studerende har med fra ufaglært pædagogisk erhvervsarbejde. Eksempler på centrale kundskabs- og færdighedsområder fra uddannelsens obligatoriske og største fag pædagogik: Opdragelse, dannelse, læring, omsorg, socialisering og udvikling Menneskers levevilkår, livsformer og identitet, herunder etnicitet, generation, køn mv. Kulturforståelse, kulturanalyse og kulturkonflikt Inklusion og eksklusion Etik, æstetik, værdier, menneskesyn og demokratiforståelser i pædagogisk arbejde Undersøgelses- og analysemetoder Fakta og tal om uddannelse og studerende Pædagoguddannelsen tilrettelægges over syv semestre svarende til 210 ECTS og udbydes over hele landet af seks professionshøjskoler på i alt 27 udbudssteder. Tilsammen optog professionshøjskolerne i studerende på pædagoguddannelsen flere end året før og et optagelsestal svarende til niveauet i Stigningen illustrerer, at 90 ernes og start-nullernes negative ansøgerkurve nu er vendt. Uddannelsen har en gennemførelsesprocent på 75 (2010). Adgangskravene til pædagoguddannelsen blev skærpet i 2007, og de studerende bliver som udgangspunkt optaget på pædagoguddannelsen på baggrund af en gymnasial ungdomsuddannelse. Herudover optages 28 pct. (2010) på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Der er ofte tale om lidt ældre studerende med professionserfaring. Aldersgennemsnittet for de nyoptagne er over de seneste fem år faldet fra 25 til 22 år. Der er fortsat flere kvinder end mænd, som studerer til pædagog. Andelen af mandlige pædagogstuderende er på 25 pct. (2010). 8 pct. af de pædagogstuderende er af anden etnisk oprindelse end dansk. 6

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog PLS vil gerne kvittere for invitationen til at kommentere på udkastet til bekendtgørelsen for den

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne MASTERUDDANNELSE 2011/2012 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere