1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk)"

Transkript

1 1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk) studieteknik informationssøgning målgruppe- og situationsorienteret sprog skriftlig projektdokumentation basalt byggefagligt engelsk basale kommunikationsteknikker af relevans for byggeriet Kunne reflektere over følgende: behovet for dokumentation ved byggeri af et enfamiliehus studieteknik præsentationsteknik basale kommunikationsteknikker af relevans for byggeriet relevant software: tekstbehandling, -systemet, præsentationsprogrammer basalt byggefagligt engelsk ordforråd udarbejde relevante arbejdspapirer i forhold til semestertrinets projektopgave kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem: målgruppeorientering af byggefaglig kommunikation praksisnære og faglige problemstillinger, der relaterer til semesterets tema, til relevante samarbejdspartnere fx i referater, korrespondance, rapporter og præsentationer (mdt., skr. og digitalt) på et grundlæggende niveau. Den studerende skal kunne påtage sig ansvar inden for følgende områder: identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer: portfolio iht. semesterets tema Litteratur og andet undervisningsmateriale Håndbog i nudansk, Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen, Politikens Forlag (seneste udgave) Sprog og tale, mundtlighed i dansk, Jimmy Zander Hagen, Systime (seneste udgave) Bedre Breve Bedre s, Per Salling, Forlaget Samfundslitteratur (seneste udgave) Mail på arbejde, Ole Carsten Pedersen og Karen Lerstrup Pedersen, Børsens Forlag (seneste udgave) -Standard for byggeprojekter 2005, BIPS-publikation C206, oktober 2006 (via bibliotekets databaser) Nudansk ordbog, Politikens Forlag (evt. retskrivningsordbogen på Building English, Michael Pierce, Systime (seneste udgave) Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, Gyldendal (el. lign.) (findes digitalt på skolens net) L&H Bygge- og anlægsteknisk ordbog (findes digitalt på skolens net) Intro-hæfte i Word og Power Point Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 1

2 Fag: AMF (Anvendt matematik og fysik) geometri. Energibegrebet. Newtons Love. Newtons love; varmetransmission; Forudsætningen for at omsætte byggerelaterede problemstillinger til en model. lommeregner, regneark, matematiske/fysiske opslagsværker, SI-systemet. grundlæggende algebra; simpel vektorregning; omregning mellem enheder samt beregning af U-værdi og temperaturgradiant i homogene konstruktioner. geometriske, kraftrelaterede og energimæssige, så vidt muligt i bygningsrelaterede sammenhænge. Som ovenstående. Den studerende skal kunne : Påtage sig ansvar indenfor følgende områder Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer Litteratur og andet undervisningsmateriale (her tæller internet sider ikke) Teknisk Matematik. Af Preben Madsen, Erhvervsskolernes Forlag, 3. udgave 2007 Icopalhåndbog. (www.icopal.dk) Fag: VDA (Virksomhedsdrift og administration) Mennesket som individ Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 2

3 Mennesket i grupperelationer Organisationsmodeller Kultur i virksomhed og grupper Byggebranchens leverandører Byggebranchens aftagersider Byggebranchen i samfundsøkonomien Projektorienteret samarbejdsform Samarbejdsrelationer internt i gruppen Samarbejdsregler for gruppe og hold Organisering af gruppen Gruppe og samarbejde Byggebranchen og samfundet Litteratur og andet undervisningsmateriale: Virksomhedsdrift. Af Flemming Ettrup. Erhvervsskolernes Forlag, Fag: PMK (Produktionsmetoder, konstruktioner) Begreberne råhus, bygningsdele, last og stabilitet Statiske principper kunne forstå følgende praksis, teori og metode Traditionelle konstruktioner Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 3

4 Normalkonstruktioner og knudepunkter Bygningers energitab Lufttæthed Fugtforhold Miljømæssige forhold tilrettelægge byggeprocessen foretage motiveret valg af traditionelle normalkonstruktioner og konstruktionernes sammenbygning aktiviteter i byggeprocessen og deres rækkefølge og sammenhæng udføre intern dokumentation i form af skitser med tilhørende procesdiagram og materialepåskrifter for traditionelle simple konstruktioner udføre ekstern dokumentation i form af: relevant konstruktions- og dokumentationsmateriale Litteratur og andet undervisningsmateriale (her tæller internet sider ikke) Bygningsreglement 2008 (digitalt via bibliotekets databaser) SBI-anvisning 189 (digital tilgang via byggedata) BYG-Erfa (digitalt via bibliotekets databaser) Fag: PMM (Produktionsmetoder, materialer) Beton, murværk og træ. Materialebeskrivelse i forbindelse med bygningsdelsnotater og tegninger. Informeres om byggelovgivning, normer og anden teknisk fælleseje i forbindelse med byggematerialer. Informeres om materialer i forbindelse med kendte og nye byggeskikke, stilarter og byggemetoder. Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 4

5 Simpel udvælgelse af materialer. Valg af egnede materialer til projektet. Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at udvælge egnede materialer. kunne vælge løsningsforslag indenfor følgende områder og begrunde dem Materialevalg i enkle bygningskonstruktioner. håndtere følgende komplekse situationer Litteratur og andet undervisningsmateriale Byggeriets materialer. Af Lasse Bengtsson og Preben Selck. Nyt Nordisk Forlag, 2. udgave, SBI-anvisning 196 Indeklimahåndbogen (digitalt via bibliotekets databaser) SBI-rapport 230 Indeklimaets påvirkninger, 1993 BYG-ERFA (digitalt via bibliotekets databaser) Fag: PMP (Produktionsmetoder, processer) Arkivering BIPS/IBB Klassifikation af bygningsdele Sfb og DBK Hovedtidsplan Simpel produktionsmetoder og processer Overslag, indhold og opbygning Beskrivelser i faserne (info til bygherre) DDB bygherrekrav Kvalitetssikring i faserne (PAR og FRI) Fasemodeller og informationsniveauer Organisationsdiagram for en byggesag (kontraktbaseret) Tidsplan for projektering (eget arbejde) Aktivitetsbegrebet Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 5

6 BIPS beskrivelsessystem Bygningsdelsbeskrivelser Tidsplan, overslag og arbejdsbeskrivelser Software til tidsplanlægning, overslag og arkivering. Udarbejde et procesdiagram Udarbejde en simpel tidsplan Overslag på bygningsdelsniveau herunder mængdeberegning kunne formidle følgende problemstillinger Litteratur og andet undervisningsmateriale (her tæller internet sider ikke) Anlægsteknik 2: Styring af byggeprocessen. Af Anlægsteknikforeningen i Danmark, Polyteknisk Forlag, Bips beskrivelsessystem (digitalt via bibliotekets databaser) Byggeprocessen. Af Niels Fonseca og Ove Menne-Thomsen, Erhvervsskolernes Forlag, 5. udgave 2000 Byggeri og Planlægning (Ydelsesbeskrivelse) Af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Kan læses på Byggedata via bibliotekets databaser Bygherrerådgivning (Ydelsesbeskrivelse) Af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Kan læses på Byggedata via bibliotekets databaser MS Project Users Manual V & S prisbøger (digitalt via bibliotekets databaser) Fag: KPA (Konstruktion og projektering, arkitekt) Anvendt byggeskik Bygningskultur Helhedens betydning og detaljernes æstetik Arkitekturforståelse i forhold til semestrets tema Organisation af boligens funktioner Overordnet installationsplanlægning i forhold til semestrets tema Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 6

7 Projekteringsmetodik niveaudelt projektering Modulplanlægning og modulprojektering Kravformulering og egenskabsanalyse Kommunikationsskitser, analytisk frihåndstegning Vinduer og døre, ventilation og redning Rumtegninger, køkken og vådrum Kvalitetssikring af projekteringen og granskning af projekt. Myndighedsprojekt, betydning og indhold Brandlovgivning og brandkrav Tegningsstandarder Bygningsdele, normalkonstruktioner og detaljer kunne anvende følgende metoder og redskaber Gennemføre digital projektering for husbygning (BIM). Målestoksforhold i forbindelse med projektering Lovkrav og rumbehov. Gældende bygningsreglement og tilhørende anvisninger Målsætning i forbindelse med projektering Litteratur og andet undervisningsmateriale Byg-erfa blade (digitalt via bibliotekets databaser) Byggforskserien (norsk). Kan gennemses på skolens bibliotek. Kun opdateret til 1997 Gældende bygningsreglement (digitalt via bibliotekets databaser (Byggedata)) SBI-anvisning 189 (digitalt via bibliotekets databaser) SBI-anvisning 200 (digitalt via bibliotekets databaser) SBI-anvisning 216 (digitalt via bibliotekets databaser) Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 7

8 Fag: KPI (Konstruktion og projektering, installationer) om: Have udviklingsorienteret viden om følgende emner: Indeklima (overordnet orientering i forbindelse med et enfamiliehus). Tekniske anlæg (overordnet kendskab om forsyning, fordeling og forbrug (bortledning, affald)). Bygningsfysik (U-værdier med relevant software). Kunne forstå følgende praksis, teori og metode: Betydningen af et godt indeklima. Tekniske anlægs udførelse og funktion. Bygningsfysikkens indflydelse på klimaskærmen. Kunne reflektere over følgende: Indeklimaets overordnede betydning for menneskets velbefindende. Hovedprincipperne inden for tekniske anlæg. Klimaskærmens betydning for det dimensionerende transmissionstab. : Kunne anvende følgende metoder og redskaber: Indeklima (hente viden fra kildemateriale). Overordnet planlægning af tekniske anlæg herunder skitsering af føringsveje og ledningsanlæg. Bygningsfysik (kunne finde relevante materialeegenskaber). Beregning af klimaskærmens transmissionsværdier vha. software. Bips tegningsstandarder samt kortfattet tegningsbeskrivelse (Noteform). Bygningsfysik (kunne vurdere forskellige materialeegenskaber). Kunne vurdere følgende typer af problemer: Indeklimaproblemer. Behovet for de tekniske installationer og fornødne pladsbehov. Bygningsfysik (materialevalg). Kunne vælge mellem løsningsforslag indenfor følgende områder og begrunde dem: Indeklima. Tekniske installationer. Klimaskærmen under hensyntagen til transmissionsværdierne i forhold til BR. Kunne formidle følgende problemstillinger: Indeklima: Termisk-, atmosfærisk-, akustisk-, elektrisk- og optisk indeklima. Føringsveje, placering og valg inden for følgende tekniske installationer: Varmeanlæg (gulvvarme, radiatorer), naturlig ventilation (fraluft, aftræksrør), elektriske installationer, brugsvandsanlæg, bortledning (spildevand, regnvand og dræn). Bygningsfysik (valg af rette materialer). : Håndtere følgende komplekse situationer: Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 8

9 Skitsering af overordnede tekniske anlæg (pladskrav, føringsveje m.v.). Indeklimamæssige forhold samt installationer i overordnede sammenhænge. Litteratur og andet undervisningsmateriale (her tæller internet sider ikke): Indeklimahåndbogen. SBI-anv via bibliotekets databaser Relevante standarder og anvisninger via adgang fra skolens netværk. Fag: OAL (Opmåling og afsætning) Offentlige registre Planlovgivning Servitutter Lokalplanlægning Ejendomsdannelse Afstande og højder brandkrav og højdegrænseplaner Overordnet kortlægning Kote- og koordinatsystemer Bygningsafsætning, afmærkning, sokkelkote Modtage og anvende terrændata. Nivellement Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E2009 9

10 Litteratur og andet undervisningsmateriale Birger Visti: Noter Landmåling en introduktion. Af Jørgen Ullvit og Lars Matthiesen, Nyt Teknisk Forlag, 2008 Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Produktion E

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26.juni 2008 cst J.Nr. 08.06 Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og hus i 2 3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere