Coupled payments. Crop divercification. Krydsoverensstemmelse (KO) (GLM) Cross compliance. FSR (fælles strategisk ramme)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coupled payments. Crop divercification. Krydsoverensstemmelse (KO) (GLM) Cross compliance. FSR (fælles strategisk ramme)"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 86 Offentligt Engelsk ord Dansk ord Betydning Pillar I/ Pillar II Søjle I/søjle II Den fælles landbrugspolitik består af to søjler. Søjle I betegnes markedssøjlen og består af direkte betalinger og markedsinstrumenterne. Søjle II udgøres af landdistriktsordningen Article 68 Artikel 68 Artikel 68 i rfo 73/2009 fastsætter regler for at yde særlig støtte til landbrugerne. Denne mulighed opstod som følge af EU's sundhedstjek af landbrugspolitikken, hvor det blev muligt at anvende op til 10 % af den direkte landbrugsstøtte til særlig støtte under art. 68 til fx koblet støtte eller miljøtiltag. Denne mulighed indgår ikke i reformforslaget. Axes Akser Tidligere bestod søjle II af fire akser med forskellige medfinansieringssatser. Disse forslås ophævet i det nye forslag. Basic support Basisstøtte I forslaget vil enkeltbetalingsordningen ændres, og fremover bestå af (mindst) en basisstøtte og en greeningsstøtte Capping Støttelofter Loft for hvor meget direkte støtte en landbruger kan modtage. Anvendes om både absolutte lofter og reduktion af støtte. Convergence regions Coupled payments Crop divercification Cross compliance CSF (Commen strategic framework) Konvergensområder Koblet støtte Afgrødediversificering Krydsoverensstemmelse (KO) (GLM) FSR (fælles strategisk ramme) Definitionen stammer fra EU's regional politik. Struktur og samhørighedsfondene er primære kilder til at støtte disse områder, som er særligt dårligt stillede, og som derfor har en højere EUmedfinansieringssats (75%) Støtte, der er knyttet til en bestemt type produktion. Støtten ydes, hvis der produceres noget specifikt, og skal ses i modsætning til afkoblet støtte. Linjen i den reform af den fælles landbrugspolitik siden 2003 har været, at denne form for støtte skulle begrænses. I henhold til Kommissionens forslag om direkte betalinger kan den koblede støtteudgøre op til 5 % af loftet og i visse tilfælde over 10 %. En af de tre grønningskrav i forslaget. Bedrifter over 3 ha skal i det enkelte år have mindst tre forskellige afgrøder, hvoraf ingen må overstige 70 % af agerjorden, og ingen må være under 5 %. Udbetaling af den fulde støtte betinges af, at landmanden på sin bedrift overholder en række EU bestemmelser vedrørende folke-. plante- og dyresundhed, miljø, dyrevelfærd foruden god landbrugs- og miljømæssig stand. Fælles strategiske rammebetingelser for alle strukturfondene.

2 Decoupled payments Afkoblet støtte Støtte, der udbetales uanset hvilke landbrugsprodukter en given landmand producerer. Tanken er, at landmanden indretter sin produktion efter markedet og ikke efter hvilke produkter, der udløser den højeste støtte. Siden 2003 har hovedparten af den udbetalte støtte til landmændene været afkoblet gennem enkeltbetalingsordningen. Direct payments Direkte betalinger Ecological focus areas EIP - The European Innovation partnership of agricultural productivity and sustainability ELFUL Miljømæssige fokusområder EIP - Det Europæiske Innovations Partnerskab for Landbrugsproduktitivtet og bæredygtighed ELFUL - Den europæiske landbrugsfond for udvikling af Denne type støtte består af forskellige typer udbetalinger direkte til den enkelte landmand. Den direkte støtte kan være koblet eller afkoblet fra produktionen. Langt den største del af støtten er enkeltbetalingsstøtten. Det tredje af de tre grønningskrav. Ifølge forslaget skal ansøgere have mindst 7 % miljømæssige fokusområder på deres støtteberettigede arealer (fraregnet permanente græsarealer). I de miljømæssige fokusområder forelås at indgå bl.a. brakarealer, bræmmer og landskabstræk og skovtilplantede arealer (tilplantet med støte fra søjle II). Har til formål at fremme ressourceeffektivitet, bygge bro mellem forskning og praksis og generelt fremme innovation. Partnerskabet fungerer gennem operationelle grupper, som er ansvarlige for nyskabende projekter og understøttes af et net. Fond for udvikling af landdistrikterne EU funds landdistrikterne. EU-fonde Består af de seks fonde: Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. EU-cofinancing EU-medfinansieringssats Den andel af et projekt i søjle II, som EU finansierer. Der er som hovedregel fastlagt en sats på maksimalt 50 %, dog maksimalt 85 % for mindre udviklede områder. Export refund Eksportrestitution Tilskud til at eksportere landbrugsprodukter.

3 Flat rate Ens støtte pr. hektar Fordeling af den afkoblede støtte mellem landmænd kan ske som en ensartet støtte pr. areal i et land/region via den regionale model. Udtrykket "flat rate" anvendes også i debatten om fordeling af støtten mellem medlemslande. Flexibility between pillars GAEC (Good Agricultural and Environmental Condition). Fleksibilitet mellem søjlerne GLM (God landbrugs- og miljømæssig stand) Overflytning af midler fra direkte støtte til landdistriktsordningen eller vice versa. Ifølge forslaget kan overføres op til 10% fra søjle I til søjle II, og visse lande kan overføre op til 5% fra SII til SI. En del af krydsoverensstemmelseskravene. Denne del af krydsoverensstemmelseskravene defineres (indenfor visse rammer) af medlemsstaterne Greening Grønning En del af reformforslaget. Kommissionen foreslår, at alle landmænd, der modtager direkte støtte, skal overholde visse produktionsmetoder til fordel for klima og miljø (grønning). Økologiske landbrugere er fritaget for grønningskravene. Historic model Historisk model Da afkoblingen fandt sted fra 2005 skulle hvert land beslutte hvorledes det støttebeløb, der hidtil var blevet udbetalt som koblet støtte, fremover skulle fordeles som afkoblet støtte til landbrugerne via enkeltbetalingsordningen. Brugte landet en historisk model blev den afkoblede støtte fordelt mellem landmændene i forhold den gennemsnitlige støtte landmanden havde opnået Og landmanden modtog et antal betalingsrettigheder i forhold til det areal, som var indgået i produktionen. Income stabilization tool Interprofessional organisation (IPO). Indkomststabiliseringsreds kab Interprofessionel Organisation eller brancheorganisation (IPO eller BO) Del af forslaget for SII om risikostyring. Den skal udformes som en fond, der støtter landbrugere, som oplever alvorlig nedgang i indkomst (mindst 30% fald i indkomst og max. støtte 70% af indkomstfald). Organisation bestående af flere led i salgskæden (det vil sige både primær producenter og forarbejdningsindustri/detailhandel) Intervention Intervention EUs opkøb af landbrugsvarer, som midlertidigt bringes på interventionslagre og dermed fjernes fra markedet i en periode. LAG LAG Lokale aktionsgrupper. Disse grupper sikrer udviklingen af lokalområder og bestemmer via en bestyrelse, hvilke projekter, de ønsker at støtte.

4 LEADERmethod LEADER-metoden Er en bottom-up tilgang til udvikling af landområder. Samfundsstyret lokaludvikling og samarbejde mellem lokale aktionsgrupper, der sikrer udviklingen af landdistrikterne. LFA - Less favoured areas/areas with natural handicaps Market mechanisms/mar ket instruments. MFF - Multianual Financial framework MS - Member State LFA - Områder med naturbetingede ulemper/handicaps Markedsinstrumenter/mark edsmekanismer FFR - flerårige finansielle rammer Medlemsstat Mulighed i SII for at yde støtte til arealer i disse områder. Definitionen dækker over: 1) Bjergområder med stærkt begrænsede muligheder for landbrug, 2) områder med væsentlige naturbetingede ulemper for landbruget, 3) områder med særlige ulemper for landbruget, og hvor landbruget bør bevares for at bevare miljø, natur, turisme eller at beskytte kysten. Markedsinstrumenter har til formål at formål at stabilisere priserne på landbrugsprodukter ved at regulere udbud, efterspørgsel og fjerne markedsmæssige ubalancer. Dette kan ske ved intervention, privat oplagring, etc. Udstikker de budgetmæssige rammer for Eu's budget. De 27 medlemsstater af EU. Natura-2000 Natura-2000 Beskyttede områder med høj naturværdi. Reguleret i henhold til direktiverne. Payment for Areas with natural handicaps Støtte til arealer med naturlige begrænsninger Forslag om frivillig støtteordning i SI i form af tillæg til arealer med de nævnte begrænsninger. MS kan vælge at anvende op til 5 % af loftet i SI til denne ordning. Payment for young farmers Permanent grassland Støtteordning til unge landbrugere Permanente græsarealer Forslag om obligatorisk støtteordning i SI til nyetablerede unge landbrugere (under 40 år). Kan få op til 25 % forøgelse af støtten i op til 5 år, dog maksimalt til gennemsnitstørrelsen i hvert land (i DK 60 ha). Det andet af de tre grønningskrav. Ifølge forslaget skal hver støttemodtager bevare de permanente græsarealer, han havde på sin bedrift i foråret Permanente græsarealer defineres som arealer, hvor afgrøden har været græs og/eller de dermed ligestillede traditionelle foderurter (fx. kløver) i mindst 5 på hinanden følgende år. Private storage Privat oplagring Markedsinstrument. Tilskud til at virksomheder i kortere perioder oplagrer produkter og ikke bringer dem på markedet.

5 Producerorganis ation (PO) Producentorganisation eller producentsammenslutning (PO) Sammenslutning af primærproducenter, der har til formål at organiserer salg og udbud. I visse sektorer (tobak, oliven samt frugt og grønt) kan anerkendte producentorganisationer modtage EUstøtte. Reformforslaget indebærer at medlemsstaterne har pligt til at anerkende PO er i alle sektorer. Quota Kvote Loft over den mængde af et givet produkt, der må produceres i et givent land eller i en sektor. Kendes fra sukker- og mejerisektoren. Redistribution Omfordeling Kommissionen forelår en delvis udjævning af støtten målt pr hektar mellem landene. Lande som modtager under 90% af EU-gennemsnittet udlignes med 1/3-del af forskellen. Tilsvarende reduceres støtten i lande over gennemsnittet. Regional model Regional model En anden model for fordeling af afkoblet støtte fra I den regionale model fordeles den koblede støtte, der hidtil var blevet udbetalt i en region, ligeligt på alle regionens støtteberettigede hektarer, og den enkelte landbruger modtog et antal rettigheder svarende til det anmeldte i det første år, hvor enkeltbetalingsordningen blev gennemført (en afkoblet flat rate støtte). Regional hydridmodel Risk management/cri sis management Rural development School fruit scheme/milk cheme Regional hybridmodel Risikostyring/krisestyring Landdistriktsudvikling Skolefrugtordning/mælkeor dning En model til fordeling af den afkoblede støtte i forbindelse med implementering af enkeltbetalingsordningen i I den regionale hybridmodel fordeles en andel af den afkoblede støtte med ens støtte pr areal som i den regional model, og den anden del fordeles i forhold til den historisk model, hvor landmanden berettiget til det historiske tillæg får et afkoblet tillæg oven i. Forslag til nyt element i SII. Instrumenterne dækker over tilskud til forsikringspræmier mod tab af landbrugsafkast som følge af sygdomme eller klimatiske hændelser, støtte til etablering af fællesforsikringsfonde og indkomststabilisering. Landdistriktsstøtten har til formål at udvikle landdistrikterne som helhed. Dette kan ske ved at yde støtte til nye typer produktion, miljøtiltag, naturbeskyttelse m.v. Der gives EU-tilskud til uddeling af mælk og frugt i skoler.

6 Single Area Payment Scheme (SAPS) SAPS (den generelle arealbetalingsordning) De nye medlemsstater kan i en overgangsperiode anvende en forenklet støtteordning for ydelse af afkoblet støtte til landbrugere. SAPS-ordningen svarer til enkeltbetalingsordningen (regional model), men i SAPS anvendes ikke betalingsrettigheder. Alle nye medlemsstater med undtagelse af Slovenien og Malta anvender SAPS. Ordningen indebærer, at den direkte støtte gradvist indfases i landene gennem betaling af ensartede beløb pr. støtteberettiget hektar landbrugsjord inden for et nationalt loft, der er en følge af tiltrædelsesaftalerne. Der kan i en overgangsperiode ydes national støtte i tillæg hertil. Single CMO Markedsordningen eller fusionsmarkedsordningen. Den forordning, der regulerer markedsinstrumenterne. Single Payment Scheme (SPS) Enkeltbetalingsordningen (EB) Den største ordning indenfor direkte betalinger. Består af afkoblet støtte, der udbetales til de landmænd som ansøger herom, og som har støtteberettiget jord og betalingsrettigheder. Small farmers scheme Støtteordning for små landbrugere Forslag til en støtteordning for små landbrugere (max euro i samlet årlig direkte støtte). Modtageren fritages for at opfylde grønningskravene og krydsoverensstemmelses. SMEs - micro, small and mediumsized enterprises SMV - mikro, små og mellemstore virksomheder Mikrovirksomheder beskæftiger under 10 ansatte har en omsætning på mindre end 2 mio. eller en balnce på under 2 mio. Små virksomheder beskæftiger under 50 ansatte og har en omsætning på mindre end 10 mio. euro eller en balance under 20 mio. euro. Mellemstore virksomheder beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning under 50 mio. euro eller en balance under 43 mio. euro. Statutory management ruquirements (SMRs) Lovbestemte forvaltningskrav En del af krydsoverensstemmelseskravene. Denne del af krydsoverensstemmelseskravene består af lovkrav med udgangspunkt i EU-lovgivning. Det vil sige, at hvis landmanden ikke lever op til for eksempel de lovbestemte krav til dyrevelfærd, kan støtten reduceres eller bortfalde. Support rate Støttesatser Den maksimale sats, som en given investering kan modtage i offentlig støtte. SWOT SWOT Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler

7 Technical provisions Teknisk bistand Støtte til oprettelse og drift af europæiske netværk for udvikling af landdistrikter. Støtte til at finansiere aktioner i forhold til EU's angivelser og symboler for kvalitetsordnigner. 0,25 % af budgettet afsættes hertil. Det vil være muligt for medlemsstaterne at anvende 4 % hertil. The common Den fælles landbrugspolitik Samlet betegnelse for hele EU s landbrugspolitik. agricultural policy (CAP) The horisontal regulation Finansieringsforordningen Finansieringsforordningen indeholder generelle regler for udbetaling og forvaltning af midlerne i de forskellige støtteordninger. I reformforslaget er også krydsoverensstemmelse og kontrol indskrevet her.

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE

KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE Udarbejdet af Landboforeningerne og Landbrugsraadet Axelborg, marts 2002 KDS\0761lbj - 2 - Indhold Forord... 6 1. EU s landdistriktsstøtteprogram

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2007. af 22. oktober 2007 16.11.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 299/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.2.21 KOM(21) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel

Læs mere

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013.

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 27. juni 2013, J.nr. 3601- Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 5 31.08.2015. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 5 31.08.2015

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere