Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer"

Transkript

1 Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Dansk : Eksempler på emner Dansk og naturvidenskabelige fag Argumentation Forskelle og ligheder mellem argumentationsformerne inden for naturvidenskab og humaniora. Science-fortællingen Undersøgelse af hvordan naturvidenskabens principper/love/teorier kobles sammen med fortællingen, fx naturalistiske fortællinger eller Solveig Balle: Ifølge loven. Populærvidenskabelig artikel Naturvidenskabeligt eller matematisk emne formidlet så det rammer målgruppen, overvejelser og valg i forhold til kommunikationssituationen fremlægges. Populærvidenskabelig formidling på TV Analyse af populærvidenskabelig udsendelse (fx Viden om), og hvordan den gør brug af retoriske og fortælletekniske virkemidler. Naturopfattelser Sammenligning af naturen som den opfattes i litteraturen og i biologisk naturvidenskab. Naturparker Analyse af argumentationen for og imod oprettelse af naturparker samt naturopfattelser i forskellige tider. Tobak: Tobakkens tilblivelse, kemiske sammensætning, og hvordan den kemiske viden slår igennem i anitryge kampagner.

2 Dansk-engelsk Novellen og kortprosa: Forskelle mellem genrerne novelle og kortprosa samt analyser af udvalgte noveller/kortprosatekster. Femi-Krimi: Redegørelse for begrebet Femi-krimi samt en sammenlignende analyse og fortolkning af udvalgte værker. Mellem fakta og fiktion: Karakteristiske træk ved blandingsgenrer mellem fakta og fiktion. Analyse af udvalgte værker, blandingsgenrenes muligheder og begrænsninger. Realisme og ikke-realisme Centrale forskelle mellem realistiske og fantastiske fortællinger, analyse og fortolkning af udvalgte værker, samspillet mellem hensigten med værket og valg af skrivemåde. Taler: Retorisk analyse af tale, fx Obamas indsættelsestale. Komedien og tragedien: Sammenlign en tragedie og en komedie med henblik på at belyse og diskutere centrale forskelle mellem de to genrer. Kulturmøder: Fortag en sammenlignede analyse og fortolkning af et eller flere danske og engelske værker med fokus på at belyse, hvilke menneskelige og kulturelle problemstillinger kulturmøder afføder. Dansk: Eksempler på opgaveformuleringer Dansk A og engelsk A Mellem fakta og fiktion Gør rede for karakteristiske træk ved blandingsgenrer mellem fakta og fiktion. Analyser herefter udvalgte værker (fx realityshows, talentshows, dokumentarudsendelser, biografier og evt. facebook) fra engelsktalende og nordiske lande med henblik på at vise, hvordan de er spændt ud mellem fakta og fiktion. Vurder til slut muligheder og begrænsninger ved genrer, der befinder sig i spændingsfeltet mellem fakta og fiktion.

3 Realisme og ikke-realisme Gør rede for centrale forskelle mellem realistiske og fantastiske fortællinger. Analyser og fortolk herefter udvalgte værker fra engelsk og nordisk litteratur med fokus på at vise, hvordan de to skrivemåder viser sig i værkerne. Diskuter i forlængelse heraf samspillet mellem hensigten med værket og valg af skrivemåde. Novellen og kortprosa (the short, short story) Der ønskes en redegørelse for centrale forskelle mellem genrerne novelle og kortprosa (the short, short story) samt en sammenlignende analyse og fortolkning af udvalgte værker fra amerikansk og nordisk litteratur med særligt henblik på at vise, hvordan de genremæssige forskelle kommer til udtryk i konkrete værker. Skurke i litteratur Analyser og fortolk et eller flere danske og engelske værker med særligt henblik på at belyse, hvilken rolle skurken har i forhold til at skabe fremdrift og energi i historien, og hvilke forhold og omstændigheder, der får det onde frem i mennesket. Diskuter i forlængelse heraf skurkens rolle i et kulturelt perspektiv. Eksistentialismen Dansk A og Fransk fortsætter Der ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af Camus Pesten samt Sartres Terningerne er kastet, diskuter forskellene i de to forfatteres forståelse af eksistentialismen. Opgaven skal have et omfang af 10 til 15 sider. En del af de anvendte kilder være påengelsk/fransk. Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på fransk. Dansk og naturvidenskab (fysik, kemi) Science-fortællingen Gør med udgangspunkt i et konkret eksempel rede for centrale træk ved naturvidenskabelige undersøgelsesformer. Analyser og fortolk i forlængelse heraf en eller flere fortællinger med henblik på at belyse, hvordan naturvidenskabens love/idealer/principper afspejler sig i disse med særligt fokus på emne, fortælleform og sprog. Vurder slutteligt hvilke styrker og svagheder, der er ved science-fortællingen.

4 Argumentation Gør med udgangspunkt i analyser af konkrete artikler rede for centrale forskelle og ligheder mellem argumentationsformerne inden for naturvidenskab og humaniora, herunder forskelle i bevisførelsen for en fysisk teori og argumentationen for en holdning til et givet emne. Diskuter herefter årsagerne til disse forskelligheder, og hvilke konsekvenser de har for, hvor sikker den viden, der opnås igennem argumentationen er.

5 Engelsk: Eksempler på emner Engelsk og tysk/spansk Terrorisme Undersøg forskelle og ligheder mellem IRA I Nordirland/Irland og RAF i halvfjerdsernes Vesttyskland - med særlig henblik på rekrutteringsbaggrund. Alternativt Sammenlignes med ETA i Spanien. Hvorfor bliver folk terrorister, altså, hvorfor bliver enkelte mennesker så optaget af en sag, at de er parate til at slå ihjel for det? Alternativt kan man fokusere på den internationale terrorisme, der kom på dagsordenen efter 9/11. Eng. Materiale: John Updike (uddrag af) Terrorist, 2006 (fiktion) Kureishi: My Son the Fanatic (fiktion). BBC 2006: Suicide Bombers (et dokumentarprogram med fokus på identitet blandt selvmordsbombere) non-fiktion. Engelsk og psykologi Identitet Alex Garland The Beach og identitet som rygsækrejsende Fight Club og maskulin identitet Engelsk og idræt Sport og fankultur Hvordan fungerer hooliganmiljøet i de engelske fodboldklubber? Hvad tiltrækker de voldelige hooligans som undertiden end ikke ser kampene? Er der en klar sammenhæng mellem socialklasse og support-kulturen? Kan hooligans sammenlignes med et parallelsamfund?

6 Engelsk og historie Martin Luther King og borgerretighedsbevægelsen i USA Undersøg de sortes kamp for rettigheder og hvilken rolle Martin Luther King spillede. Giv en analyse af hans taler. Hvordan kunne hans stærke retorik påvirke sorte og hvide? Jacob Riis og det politiske foto Jacob Riis var en dansk indvandrer til USA i slutningen af 1800-tallet, der både som journalist og fotograf viede sit liv til at forbedre de fattiges forhold. Undersøg virkemidlerne og sæt hans politiske indsats ind i den tids politiske og sociale verden. Engelsk og biologi Sundhed og kropskultur Hvad sker der med sundheden i den vestlige verden, hvorfor bliver nogle så overvægtige: der er biologiske/fysiske dat, som illustrerer den udvikling og der er skønlitteratur, film og diskuterende artikler, der kommenterer samme udvikling. Er der nogle eksempler på opgaveformuleringer med udgangspunkt i engelsk?

7 Tysk: Eksempler på opgaveformuleringer Tysk og historie Ungdommen i DDR Der ønskes en redegørelse for DDR s opståen og det østtyske skolesystems opbygning herunder også en redegørelse for FDJ (Freie Deutsche Jugend). Desuden ønskes en analyse af den socialistiske ideologis indflydelse på opdragelsen af ungdommen bl.a. med udtalelser fra unge i DDR samt øst- og vesttysk skolebogsmateriale på tysk. Til sidst ønskes en vurdering af konsekvenserne af Murens fald for den østtyske ungdom. Weimarrepublikken Der ønskes en redegørelse for Weimarrepublikkens opståen og udvikling. På baggrund af selvvalgte tyske kilder ønskes en analyse af hovedårsagerne til Weimarrepublikkens opløsning. Til sidst ønskes en diskussion og vurdering af forskellige teorier om Weimarrepublikkens fald og Hitlers magtovertagelse. Nazisme Gør kort rede for Hitlers magtovertagelse i Analyser og fortolk to dramastykker af Bertolt Brecht: Det Spitzel og Die jüdische Frau ( fra Brecht: Furcht und Elend des dritten Reiches) under inddragelse af historisk kildemateriale. Analyser ud fra de to dramastykker samt ud fra historisk materiale, hvilke metoder nazisterne anvendte for at ensrette og få magt over den tyske befolkning. Diskuter ud fra de ovennævnte metoder, om forfølgelsen af og drab på bestemte befolkningsgrupper ville kunne ske igen og under hvilke omstændigheder.

8 Nynazisme Gør rede for de tyske nynazisters politiske holdninger. Analyser og fortolk Ingo Hasselbach/Winfried Bonengel: Die Abrechnung. Ein Neonazi steigt aus med særligt fokus på, hvilke faktorer der kan ses som medvirkende til udviklingen af de højreekstremistiske holdninger hos Ingo Hasselbach. Analyser ligeledes årsagerne til, at Ingo Hasselbach senere forlader det højreekstremistiske miljø. Analyser bl.a. på baggrund af kildemateriale nynazismens udvikling i det tidligere DDR efter Berlinmurens fald, herunder hvordan det højreekstremistiske miljø har udviklet sig siden udgivelsen af Ingo Hasselbachs bog. Diskuter, hvilke følger Ingo Hasselbachs bog har haft både for ham selv og for det højreekstremistiske miljø i Tyskland. Opførelsen af Berlin-muren 1961 og dens betydning for DDR-borgerne i tiden derefter. Gør i store træk rede for den politiske situation i Tyskland omkring opførelsen af Berlinmuren i Analyser endvidere, hvorfor Berlinmuren blev opført, med særlig fokus på de officielle østtyske og vesttyske synspunkter. Analyser og fortolk Thomas Brussigs roman: Am kürzeren Ende der Sonnenallee med særlig fokus på de unge DDR-borgeres syn på den socialistiske stat og beskrivelsen af de unges liv i DDR, som det kommer til udtryk i romanen. Diskuter, hvilken rolle Berlinmuren spillede for borgerne i DDR og diskuter endvidere Thomas Brussigs brug af ironi i romanen. Nazismens ideologi og opdragelsesidealer Gør rede for hvordan den nationalsocialistiske ideologi kommer til udtryk i organiseringen af opdragelse og uddannelse i Nazi-Tyskland. Analyser spillefilmen Napola Elite für den Führer (Dennis Gansel, 2004) med fokus på forholdet mellem Friedrich og Albrecht. Diskutér filmens fremstilling af de nationalsocialistiske idealers gennemslagskraft hos eleverne, og vurdér hvilken betydning denne fremstilling har for filmens popularitet hos nutidens unge.

9 Den østtyske og den vesttyske virkelighed Redegør for udviklingen i DDR fra 70erne til Genforeningen. Analysér spillefilmen Good-bye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2002) med fokus på hovedpersonernes forhold til DDR og beskrivelsen af forskellen mellem den østtyske og vesttyske kultur. Redegør for, hvordan Wolfgang Becker i filmen tematiserer begrebet Den iscenesatte virkelighed og diskutér i denne sammenhæng, hvilket billede hans egen film giver af mødet mellem den østtyske og vesttyske virkelighed. Nationalsocialistisk kultur- og mediepolitik Gør i hovedtræk rede for den nationalsocialistiske kultur- og mediepolitik med hovedvægten på filmmediet. Analysér på denne baggrund spillefilmen Die grosse Liebe (Rolf Hansen, 1942) med fokus på den kvindelige hovedpersons udvikling og de nationalsocialistiske værdier. Diskutér filmens popularitet og propagandaværdi i Tyskland i tiden med udgangspunkt i en sammenligning mellem fiktionens krigsvirkelighed og den virkelige situation for Tyskland på krigsfronten og hjemmefornten. DDR s opløsning Redegør for den historiske baggrund for handlingen i spillefilmen Marx og Cola (Herbert Lichterfeld, 1991). Analysér filmen med fokus på den kvindelige hovedpersons udvikling og skildringen af Øst- og Vest-tyskland. Diskutér filmens holdning til omvæltningen i Østtyskland, og vurdér om den giver et realistisk billede af tiden. De nationalsocialistiske opdragelsesidealer Redgør for de nationalsocialistiske opdragelsesidealer og organiseringen af ungdommen under NSDAP.

10 Analysér filmen Napola Elite für den Führer (Dennis Gansel, 2004) med fokus på hovedpersonens udvikling og sammenlign uddraget: Von den Ordensburg nach Babelsberg fra Hardy Krügers selvbiografiske roman Junge Unrast (1983). Vurdér på denne baggrund filmens virkelighedsskildring og dens betydning for nutidens opfattelse af de nationalsocialistiske opdragelsesidealer. Tysk og Dansk Det moderne menneskes identitetsproblematik i Max Frischs forfatterskab under inddragelse af Kierkegaard. Der ønskes en redegørelse for grundtankerne i Kierkegaards eksistentialisme med afsæt i væsentlige uddrag fra Enten - Eller. Endvidere skal der med udgangspunkt i en analyse og fortolkning af Marx Frisch Stiller laves en karakteristik af det moderne menneskes identitetsproblematik. Endelig ønskes der en diskussion af, hvorvidt Frisch orienterer sig mod Kierkegaards eller Sartres udlægning af eksistensfilosofien. Romantikken i Tyskland og Danmark Der ønskes en redegørelse for hovedtræk i romantikkens litteratur og billedkunst i henholdsvis Tyskland og Danmark. Dernæst ønskes en komparativ analyse af tysk og dansk romantik med udvalgte tekster og eventuelt billedkunst. Til sidst ønskes en vurdering af, hvordan romantikken i Danmark blev påvirket af Tyskland. Tysk og Psykologi Ondskab og lydighed Der ønskes en redegørelse for forskellige psykologiske teorier om menneskelig ondskab og lydighed. Endvidere ønskes en analyse og fortolkning af Heinrich Manns novelle Abdankung. Endelig skal filmen Der Untergang anvendes til at perspektivere novellens budskab mht. diktaturets psykologi.

Studieretningsprojekter - SRP

Studieretningsprojekter - SRP Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Dansk og biologi. Dansk og biologi

Dansk og biologi. Dansk og biologi Dansk og biologi ~ Alkohol og Tom Kristensens Hærværk Der ønskes en analyse og fortolkning af Tom Kristensen: Hærværk (1930) med særligt henblik på at undersøge alkohols betydning for hovedpersonens personlighed,

Læs mere

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx 1. Indledning Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombination var spansk og dansk/engelsk, men

Læs mere

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Indhold Sådan sætter du kampagnen i værk 4 Fyrværkerikampagnen i klassen 5 De seks råd 5 På tværs af fag 5 Krudt og alkohol 6 Hvordan får vi krudtugleklassen i gang?

Læs mere

Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013

Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013 Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013 VEDTÆGTER GRIBSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG SKOLENS ELEVGRUPPE OG DENS FORUDSÆTNINGER FAGBESKRIVELSER UNDERVISNINGSPLAN DANSK 9. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN DANSK

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område

Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område Tillæg til vejledningen vedrørende studieområdet på hhx - det internationale område Til inspiration for lærerne, der skal arbejde med det internationale område på 3. år. Rapportudarbejdelse Når eleverne

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole August 2013 Indledning Skoleåret 2013-14 består af 42 uger med start den 11. august 2013 og afslutning den 27. juni 2014. Der er til starten af skoleåret optaget 188 elever, fordelt på 106 piger og 82

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Historie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere