Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling 2014 i Bavarian Nordic A/S År 2014, den 24. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S, CVR , på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten. Advokat Marianne Philip valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen var 293 aktionærer repræsenterende nom. DKK aktier og tilsvarende antal stemmer eller 24,39 % af selskabets samlede aktiekapital på nom. DKK Herudover var selskabets administrerende direktør, bestyrelse og revisorer og repræsentanter for pressen til stede. Dagsordenen var som følger i henhold til vedtægternes 10: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revision 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag: a. Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes 5a forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2015 at forhøje selskabets aktiekapital samlet set med indtil i alt nominelt kr b. Forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2015 at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af en værdi på op til nominelt kr c. Forslag om godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. d. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier e. Forslag om ændring af selskabets koncernsprog til engelsk. f. Forslag om at generalforsamlingen fremover efter bestyrelsens beslutning kan afholdes på enten dansk eller engelsk samt at dokumenter som udarbejdes til brug for generalforsamlingen ligeledes efter bestyrelsens beslutning kan udarbejdes på enten dansk eller engelsk. g. Forslag om at selskabets årsrapport og delårsrapporter fremover alene udarbejdes på engelsk.

2 h. Forslag om vedtagelse af nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. 8. Eventuelt ad 1, 2, 3 og 4: Bestyrelsens formand, Asger Aamund, forelagde bestyrelsens beretning for 2013 og lagde ud med at henvise til den trykte beretning, der gav en god og overskuelig gennemgang af Bavarian Nordics udvikling og resultater i Asger Aamund redegjorde for nogle af de strategiske mål, som Bavarian Nordic har nået og for de mål, som man er godt på vej til at nå. Hvis man ser på indtjeningen for 2013 og den forventede indtjening for 2014 og sammenligner udviklingen med omkostningsforbruget, kan man konstatere, at der nu samlet set er balance mellem udgifter og indtægter oven i købet med et likviditetsmæssigt overskud. Denne balance forventes også opnået i 2014, hvor der forventes et overskud på IMVAMUNE forretningen. I cancerimmunterapidivisionen forventer man at indrullere de sidste patienter af i alt 1200 i PROSTVAC fase III forsøget inden årets udgang. Bavarian Nordics vigtigste forretningsmål er, at begge divisioner skal være permanent lønsomme. Dette kan realiseres gennem salg af IMVAMUNE/IMVANEX koppevaccinen og gennem nye kontrakter med den amerikanske regering af andre vacciner til bioteknologisk forsvar. Det er imidlertid også afgørende, at der indgås partnerkontrakter og foretages salg af cancerimmunterapier, først og fremmest PROSTVAC, men også CV-301 til behandling af tyktarmskræft, en produktkandidat, Bavarian Nordic venter sig meget af. Asger Aamund redegjorde for de vigtigste begivenheder i 2013 og den forløbne del af 2014, og nævnte, at Bavarian Nordic er inde i en gunstig udvikling, hvor man når de mål, man har sat sig. Gennem ansættelsen af Jim Breitmeyer som divisionsdirektør er ledelsen af cancerdivisionen styrket. Koppevaccinen IMVANEX/IMVAMUNE har opnået godkendelse i Europa og Canada. Både PROSTVAC og IMVAMUNE er i fase III forsøg, og der er særdeles gode overlevelsesdata i fase II forsøget med CV-301 til behandling af tyktarmskræft. Der er opnået tilladelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder til at indsende såkaldte interim-rapporter for PROSTVAC fase III data, hvilket betyder at der er mulighed for at opnå hurtigere markedstilladelse, hvis data er tilfredsstillende. I 2014 forventes udvidelsen af produktionsanlægget i Kvistgård færdiggjort, således at Bavarian Nordic er klar til en kommerciel produktion af PROSTVAC. For 2014 forventer Bavarian Nordic en omsætning i størrelsesordenen 1,2 mia. kroner og et nulresultat, samt et kapitalberedskab, der ved udgangen af 2014 er planlagt til at være på 600 mio. kr. Asger Aamund redegjorde for, at der længe har været generel stor kommerciel interesse for immunterapeutiske løsninger inden for især kræftbehandling, dvs. en behandling, hvor kroppens eget immunforsvar trænes og stimuleres til at nedkæmpe forskellige former for cancer. Samtidig har udviklingen af vacciner og anden medicin på dette område imidlertid været omgivet af stor videnskabelig skepsis både i den farmaceutiske industri og i universitetsforskningen, fordi resultaterne var begrænsede. Efter en række immunterapier er kommet på markedet med fine behandlingsresultater for patienterne inden for blandt andet modermærkekræft og nyrekræft er stemningen vendt, og det forventes, at immunterapi vil udgøre en af de vigtigste behandlingsformer i moderne kræftbekæmpelse. Bavarian Nordic er både som enkeltstående virksomhed og i samarbejde med det amerikanske National Cancer Institute med i allerforreste række i international cancerterapi. Asger Aamund gav udtryk for, at denne udvikling sammenholdt med de gode fremskridt i infektionsvaccinedivisionen, hvor man er ved at afslutte udviklingen af den nye frysetørrede version af IMVAMUNE koppevaccinen, og er i gang med nye vaccineprojekter til den amerikanske regering, viser, at forudsætningerne er til stede for en positiv fremgang for Bavarian Nordic i de kommende år. Anders Hedegaard indledte med at konstatere, at 2014 havde været et godt år for Bavarian Nordic. Anders Hedegaard redegjorde herefter for omsætning og resultat for 2013, som blev bedre end hvad man oprindelig havde forventet. Kapitalberedskabet ultimo 2013 blev på kr. 652 mio., hvilket var kr. 52 mio. bedre end oprindelig forventet. Anders Hedegaard viste udviklingen i omsætning og resultat fra 2010 til 2013 og estimat for 2014, som er forbedret år for år. Herefter redegjorde Anders Hedegaard for de væsentlige begivenheder i 2013, herunder for at IMVANEX/IMVAMUNE koppevaccinen blev godkendt i Europa og Canada, at der blev indgået en ny

3 leveringskontrakt med USA til en værdi op til kr. 1,3 mia., og at man har udvidet samarbejdet med NCI om cancerimmunterapier til også at omfatte tyktarmskræft. Herudover har man haft fortsat succes med at optimere produktionen, hvilket er baggrunden for, at man også har truffet beslutning om, at udvide produktionen i Kvistgård og forberede denne til produktion af PROSTVAC. PROSPECT fase III forsøget med PROSTVAC er nu aktivt i 14 lande, med i alt 185 centre, og det er aftalt med FDA, at delanalyser fra forsøget kan afkorte udviklingstiden, hvis disse viser gode resultater. Anders Hedegaard gennemgik herefter Bavarian Nordics pipeline indenfor infektionssygdomme og cancerimmunterapi. Anders Hedegaard redegjorde nærmere for forholdet til den amerikanske regering i relation til IM-VAMUNE. I USA er Bavarian Nordic skoleeksemplet på, hvordan man skal få et offentligt-privat samarbejde til at fungere. Anders Hedegaard redegjorde herefter for arbejdet i selskabets cancerimmunterapidivision og gennemgik status for PROSTVAC fase III forsøget, herunder status for indrulleringen af patienter i forsøget. Anders Hedegaard redegjorde herefter for udvidelsen af samarbejdet med NCI. Anders Hedegaard sluttede af med at redegøre for de finansielle forventninger til 2014, og takkede medarbejderne for indsatsen i Claus Berner Møller, ATP, takkede for beretningen og gennemgangen af årsrapporten, og indledte med at nævne, at 2013 blev året, hvor der kom balance mellem indtægter og udgifter, hvilket er flot i et biotekselskab. Den nye ordre fra USA og godkendelsen af IMVANEX/IMVAMUNE i Europa og Canada er begge ting, der er gode for Bavarian Nordic. Der har i 2013 været yderligere forsinkelser i PROSTVAC forsøget, men Claus Berner Møller gav udtryk for, at det er hans opfattelse, at man nu er på rette spor efter man har fået ansat Jim Breitmeyer. Claus Berner Møller gav herefter udtryk for, at ATP havde ønsket, at man havde indgået en partnerskabsaftale om PROSTVAC, og fandt, at der nu snart måtte være basis for det, men at spørgsmålet naturligvis er, hvilke vilkår man kan forvente sig. Claus Berner Møller gav udtryk for, at Bavarian Nordic nu har nået et stade, hvor ATP ikke mener, at bestyrelsen bør have warrants. ATP ville imidlertid stemme for de fremlagte retningslinjer for incitamentsaflønning, fordi ledelsen havde lovet at ville drøfte dem med ATP efter generalforsamlingen med henblik på, at man kunne ændre det igen på næste års generalforsamling. Claus Berner Møller sluttede af med at takke Asger Aamund for hans indsats for Bavarian Nordic, og ønske Bavarian Nordic held og lykke med Michael Thøgersen, Dansk Aktionærforening fandt det yderst tilfredsstillende, at resultaterne har været så positive, at der nu er overskud på driften, og undrede sig over, at der ikke i pressen har været større fokus på de ændrede skatteregler omkring fremførsel af skattemæssige underskud og spurgte om man forventer at kunne nyttiggøre det skattemæssige underskud. På sine medlemmers vegne takkede Michael Thøgersen for et besøg man havde haft på Bavarian Nordic i april 2014, og stillede forskellige spørgsmål til PROSTVAC og IMVAMUNE forsøgene, og anvendelsen af produkterne. Michael Thøgersen spurgte i den forbindelse også til selskabets fast track godkendelse i USA. Michael Thøgersen kommenterede Bavarian Nordics CSR rapport, og spurgte til selskabets arbejdsulykker. Herudover spurgte Michael Thøgersen, hvordan fordelingen af mænd og kvinder er i selskabets ledelseslag. Michael Thøgersen sluttede af med at takke Asger Aamund for hans indsats for Bavarian Nordic, og ønskede ham held og lykke fremover. Anders Hedegaard besvarede de rejste spørgsmål, og nævnte i den forbindelse, at Bavarian Nordic har gjort en stor indsats for at forsøge at få skattereglerne ændret, at fordelingen af mænd og kvinder i selskabets ledelseslag er 55%:45%, men at det afgørende for selskabet er at ansætte de mest kompetente medarbejdere. Om mulighederne for en partnerskabsaftale bemærkede Anders Hedegaard, at den øgede interesse for immunterapi har skærpet interessen for PROSTVAC, men at når man på et tidspunkt skal indgå en aftale, skal der være tale om en gunstig aftale, der afspejler selskabets risici. Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten og forslaget om, at årets overskud overføres til næste år, og meddelte décharge til bestyrelse og direktion.

4 ad 5: Gerard van Odijk, Claus Bræstrup, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen og Peter Kürstein var rede til at modtage genvalg. Asger Aamund havde meddelt, at han udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Dirigenten orienterede om de pågældendes ledelseshverv. De foreslåede medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. Bestyrelsen er herefter sammensat som følger: Gerard van Odijk Anders Gersel Pedersen Claus Bræstrup Erik Gregers Hansen Peter Kürstein. ad 6: Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab, genvalgtes som selskabets revisorer. ad 7: a) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes 5a forlænges således, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 30. juni 2015 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt kr Forslaget indebærer, at datoen "30. juni 2014" i vedtægternes 5a stk. 1 og stk. 2 ændres til "30. juni 2015". Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end to tredjedels b) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2015 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af en værdi på op til nominelt kr , hvoraf der særskilt kan udstedes tegningsoptioner, der giver ret til tegning af op til nominelt kr til medlemmer af selskabets bestyrelse, dog maksimalt nominelt kr til hvert medlem. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsen bemyndiges til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger. Forslaget indebærer, at bestyrelsen ligeledes bemyndiges til at træffe beslutning om den til udstedelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse indtil den 1. april 2019, og at vedtægternes 5b tilrettes i overensstemmelse hermed. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end to tredjedels c) Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014 udgør op til kr , der fordeles med kr til formanden og kr til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derudover, at hvert bestyrelsesmedlem kan tildeles warrants, der giver ret til tegning af aktier i selskabet. Tildelingen skal ske i overensstemmelse med bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes 5b til at udstede warrants. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end simpelt

5 d) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens 198: Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end simpelt e) Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog ændres til engelsk, og at der optages en ny bestemmelse herom i vedtægternes 3. Den nuværende formålsbestemmelse i 3 flyttes til 2. Overskriften ændres til "Selskabets navn, formål og koncernsprog". Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end to tredjedels f) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fremover efter bestyrelsens beslutning kan afholdes på enten dansk eller engelsk, og at dokumenter til brug for generalforsamlingen ligeledes efter bestyrelsens beslutning kan udarbejdes på dansk eller engelsk. Som en konsekvens heraf foreslås en ny bestemmelse indsat i vedtægternes 3, som et nyt stk. 2. Anders Hedegaard nævnte, at man vil sikre, at kommunikationen med aktionærerne foregår på en tilfredsstillende måde. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end simpelt g) Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport og delårsrapporter fremover alene udarbejdes på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk. Som følge heraf optages der en ny bestemmelse i vedtægternes 22. Niels Jørgensen fandt, at det var vigtigt, at aktionærerne kunne læse årsrapporten, hvorfor den også fremover burde udarbejdes på dansk. Anders Hedegaard nævnte, at man hvis forslaget blev vedtaget, og man undlod at udarbejde årsrapporten på dansk, ville sikre sig, at der blev udarbejdet en miniudgave af årsrapporten på dansk. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end simpelt h) Forslag om vedtagelse af nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.

6 8. Eventuelt Dirigenten gennemgik forslaget, og henviste til ATPs bemærkninger under beretningen, herunder at selskabet havde tilkendegivet, at man efter generalforsamlingen ville drøfte eventuelle ændringer af incitamentsordningerne med ATP. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget med mere end simpelt Michael Voss, direktør i Fundamental Fondsmæglerselskab, redegjorde for sin holdning til Asger Aamund. Solveig Rhee, der tidligere havde arbejdet med gensplejsning, takkede Asger Aamund for hans indsats for selskabet og biotekbranchen. Gerard van Odijk takkede Asger Aamund for hans uvurderlige indsats for Bavarian Nordic. Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Marianne Philip til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. Da der i øvrigt ikke forelå emner til behandling på generalforsamlingen, hævede dirigenten generalforsamlingen. Som dirigent: Marianne Philip

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

onsdag den 17. april 2013 kl. 14.00

onsdag den 17. april 2013 kl. 14.00 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34E Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 19. marts 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere