Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen"

Transkript

1 Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016, RandersBolig Forvaltning: Sekretariat Mødedato: Sendes til: RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen Administrationen: Jette Halkjær, teamleder økonomi, Jørgen Henriksen, teamchef DAB, samt Ulla Gregor, sekretariatschef DAB. Randers Kommune: Lene Andersen, direktør for miljø og teknik, Sidsel Homann Jørgensen, sekretariatschef, Tine Bräuner Jung, Den boligsociale enhed, samt jurist Inge Qvortrup og jurist Lene Holdtdal, Tilsynet med almene boliger Randers Kommune har inviteret RandersBolig til styringsdialogmøde med følgende dagsorden: 1. Kort velkomst 2. Administrationsselskabets økonomi, herunder a. Regnskab 2015 b. Udvikling i økonomien i 2016, budgetopfølgning og status på genopretning 3. RandersBolig og boligorganisationerne a. Forvaltningsrevision b. Status på administration af boligforeninger med økonomiske udfordringer c. Samarbejdet generelt med boligorganisationerne, herunder arbejdet med renoveringsprojekter og helhedsplaner 4. Boliorganisationernes økonomi a. Budgetopfølgning, status b. Status på tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning 5. Status på ophør af samarbejdsaftale mellem RandersBolig og DAB 6. Orientering om ny sociale boligstrategi i Randers kommune 7. Eventuelt 2. Boligorganisationens økonomi a. Regnskab 2015 Årets resultat er et overskud på 2,6 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud på kr. Årsagen til den store afvigelse skal findes i, at udgifter til møder, kontingenter, kontorhold m.m. var væsentligt lavere end budgetteret, mens udgifter til personale var større end budgetteret som følge af udskiftning af ledelse i Endelig er indtægterne fra 1

2 administrationsbidrag indbetalt af Boligselskabet af 2014 højere end budgetteret, da der ikke var budgetteret med, at alle afdelinger fortsat er tilknyttet RandersBolig. Budgetterne er tilrettet i budget Ud over det almindelige regnskab, er der tillige udarbejdet halvårligt regnskab, da RandersBolig overgik til momsfri administration pr. 1. juli Overskud i første halvår er på 1,7 mio. kr., mens overskud i andet halvår er på 1 mio. kr., som stammer fra indtægter fra ikke-ejerkredsen (Boligselskabet af 2014, Typografernes Stiftelse), samt indtægter fra forbrugsregnskaber, byggesager mv. RandersBolig har i forbindelse med overgangen til momsfri administration tilbagebetalt 3,9 mio. kr. til ejerne via administrationsbidraget. Ejerne har anvendt besparelsen til at afvikle lån og kapitalindskud. Egenkapitalen udgør ved udgangen af regnskabsåret 10,5 mio. kr., hvilket er en markant forbedring siden 2014, hvor egenkapitalen var i minus. Forbedringen af egenkapitalen fremkommer af årets resultat, samt konvertering af tålmodig lånekapital til indskudskapital i forbindelse med overgangen til momsfri administration. Gæld til ejerne er dermed nedbragt til 0 kr. Bankgæld i Danske Bank er nedbragt med godt kr. i regnskabsåret. Administrationen oplyser, at RandersBolig har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, og at restgælden er indfriet ultimo maj 2016, hvilket er tidligere end forventet. Det finder tilsynet positivt. Likviditeten er på 18 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,6 mio. kr. siden sidste regnskabsår. Det er positivt, at det har været muligt at forøge egenkapitalen så væsentligt, når det samtidigt tages i betragtning, at der er afdraget 6 mio. kr. til ejerne. Der foreligger revisionsprotokollat uden forbehold. Tilsynet finder det særligt positivt, at tidligere års forbehold vedrørende going concern er væk. b. Udviklingen i økonomien i 2016, budgetopfølgning og status på genopretning Genopretningsplanen følges og forløber som forventet. Der betales fortsat fuldt administrationsbidrag til RandersBolig, hvorefter det overskud, der følger af momsfri administration, tilbagebetales til ejerne. Administrationen oplever, at selve administrationen af den momsfrie administration håndteres smidigt, og der sker hensigtsmæssig styring ved hjælp af særskilte regneark. 2

3 3. RandersBolig og boligorganisationerne a. Forvaltningsrevision I 2015 blev der foretaget revision af 5 forskellige områder; inkassoprocedurer, trækningsretspolitik, renoveringsoversigt, dispositionsfondsprognose samt forbrugsregnskaber. Alle gennemgange viste, at sagerne håndteres hensigtsmæssigt. Forvaltningsrevisionen for 2016 har været forelagt bestyrelsen for RandersBolig i september 2016, og er videregivet til revision. Årets gennemgang af procedurer har omfattet rykkerkørsler for huslejebetaling, genudlejning, fakturabetaling, markvandring og drifts- og vedligeholdelsesplaner samt procedure for udsendelse af budget til afdelingerne. Der viser sig et generelt billede af, at der ved udarbejdelse af forretningsgange og opfølgning derpå, er kommet styr på procedurerne, og der sættes fokus på mulighederne for optimering. Der er alene i 2016 udarbejdet 22 forretningsgange. Tilsynet finder det meget positivt, at forvaltningsrevisionerne viser så flot et billede, herunder at arbejdet med udarbejdelse af forretningsgange skrider godt fremad. Bestyrelsen oplyser, at forvaltningsrevisionen også anvendes som idekatalog til ændring af procedurer ud fra nye behov. Fx er det som opfølgning på gennemgang af genudlejningsprocedure besluttet, at såfremt lejere ikke reagerer på 3 på hinanden følgende tilbud om lejemål, bliver lejer sat i bero på listen. Dette gælder alle boligorganisationerne under RandersBolig. Der orienteres om dette på hjemmeside og i nyhedsbrev. Det kan konkluderes, at RandersBolig har en god og sikker basisadministration. b. Status på administration af boligforeninger med økonomiske udfordringer Møllevænget & Storgaarden, A/B Gudenå og Boligselskabet af 2014 kan alle karakteriseres som boligorganisationer med økonomiske udfordringer. De pågældende boligorganisationer gennemgås enkeltvist herunder. Boligselskabet af 2014: Boligorganisationen er bygget op fra bunden, ligesom afdelingerne ligeledes har krævet stort fokus som følge af store renoveringsbehov og massive efterslæb på vedligeholdelse. Den seneste budgetopfølgning viser, at driften er i balance. I efteråret 2016 er der lanceret løbende driftsstøtte, hvorefter næste trin er gennemførelse af fysiske arbejder, som forventes igangsat i De første afdelinger vil blive afdeling 4 (Norddjurs Kommune), afdeling 5 (Mariagerfjord Kommune) og afdeling 14 (Assentoft, Randers Kommune). Beboerdemokratiet er i det væsentligste genopbygget, men der mangler dog afdelingsbestyrelse i afdeling 13, Purhus. 3

4 Boligorganisationens økonomi er i en positiv udvikling, og boligorganisationen vil have en vis evne til at hjælpe afdelingerne ved fremtidig lejeledighed, men der er fortsat ikke midler til dækning af tab ved fraflytning. Møllevænget & Storgaarden: Boligorganisationen følger genopretningsplanen, og RandersBoligs overgang til momsfri administration og deraf følgende afdrag på gæld har medført, at boligorganisationen har fået luft i økonomien. Boligorganisationen har nu mulighed for at yde økonomisk tilskud til afdelingerne, hvor fx afdeling 56 og afdeling 57 forventeligt vil modtage støtte. Der er udarbejdet prioritering af renoveringssager i alle afdelinger, og arbejderne vil blive igangsat i løbet af de næste par år. Afdelingerne har balance i driften, og kun 3 afdelinger har tilbageværende trappestigninger til forøgelse af henlæggelsesniveauet. Disse trappestigninger forventes at være væk i kommende budgetter. Den forbedrede økonomi giver rum til at udføre renoveringsarbejder, hvilket er meget positivt. Boligorganisationen kræver fortsat stram økonomistyring og politisk fokus fra RandersBolig. A/B Gudenå: RandersBolig fremsendte i april 2016 redegørelse for status i boligorganisationen inklusiv plan for genopretning af økonomien. Der er sket yderligere fremgang siden april 2016, og dispositionsfonden har nu nået et niveau, hvor der ikke skal opkræves særlige bidrag længere. Trækningsretten er udnyttet fuldt ud. Der er 5 renoveringsprojekter i gang, som forventes afsluttet inden for nærmeste fremtid. Renoveringsoversigten viser, at der er 3 store renoveringssager tilbage, som endnu ikke er igangsat. Udfordringen er, at lejeniveauet i særligt afdelingerne 17 og 18, der er beliggende i Langå, er meget højt, og at der ikke er plads til lejestigninger til finansiering af renoveringssagerne. Boligorganisationen vil derfor være nødsaget til yde tilskud for at gennemføre renoveringerne. Boligorganisationen har haft udfordringer med store udsving i regnskabets resultater, hvilket primært skyldes, at der ikke har været styr på udgiftsniveauet til vedligeholdelse, løn og forbrugsrelaterede udgifter. Der arbejdes på at udarbejde mere præcise budgetter, og dette skulle gerne være på plads i regnskab Redegørelse fra april 2016 følges og tilsynet anerkender den store indsats til genopretning af økonomien, som ligeledes har været drøftet på boligorganisationens styringsdialog. Derudover blev huslejeniveau på tværs af boligorganisationer drøftet. Det oplyses, at særligt Norddjurs Kommune er udfordret af høje huslejeniveauer i afdelingen under Boligselskabet af 2014, samtidigt med, at beliggenheden ikke er så attraktiv. Dette har givet grobund for 4

5 spørgsmål fra lejerne vedr. lejens størrelse. Huslejeniveau i afdelinger under Boligselskabet af 2014 er fastlagt af Landsbyggefonden som led i helhedsplanerne for afdelingerne. Huslejen følges nøje og stiger kun, såfremt der er behov for fx forøgelse af henlæggelser. Afdelingsbestyrelserne har enstemmigt stemt ja til budgettet ved seneste behandling deraf, efter at administrationen og selskabsbestyrelsen har gjort en særlig indsats for at forklare baggrunden for lejens størrelse og sammensætningen deraf. RandersBolig har fokus på at agere på de små udfordringer, som lejerne kan opleve i hverdagen, for at sikre, at beboerne er tilfredse med at bo i afdelingen. Der foreligger fortsat en myte i visse afdelinger om, at årsagen til, at der ikke sker istandsættelse i afdelingerne er konkursen i Randersegnens Boligforening, hvilket ikke er korrekt. RandersBolig og tilsynet med almene boliger gør begge en indsats for at fortælle, at årsagen i stedet skal findes i, at afdelingerne tidligere ikke har henlagt tilstrækkeligt til vedligeholdelse, ligesom der i flere tilfælde er sket en fejlagtig anvendelse af henlæggelser. Bestyrelsen oplyser, at der ikke opleves utilfredshed fra lejerne vedrørende administrationen, ligesom der ikke ytres ønske om at skifte boligselskab. Tilsynet gør opmærksom på, at afdelingerne under Boligselskabet af 2014 kan skifte administrationsselskab fra 2018, hvorfor det er vigtigt med fokus derpå. c. Samarbejdet generelt med boligorganisationerne, herunder arbejdet med renoveringsprojekter og helhedsplaner Der er udarbejdet renoveringsoversigt, som giver et godt overblik over fremtidige renoveringsopgaver i boligorganisationerne. Tilsynet finder dette meget positivt. Administrationen oplyser, at renoveringsprojekter generelt forløber hensigtsmæssigt, og der er fokus på, at finansiering er på plads. Arbejdet med helhedsplaner forløber ligeledes godt, men der er tale om et omfangsrigt arbejde for administrationen, selvom Kuben Kolding er indkøbt til at yde konsulentbistand på opgaverne. Arbejdet med helhedsplaner er spredt ud på flere medarbejdere på tværs af administrationen for at sprede viden og hindre sårbarhed. Tilsynet har opfattelsen af, at det produkt, som Kuben Kolding leverer, ikke altid fremtræder professionelt. Der opleves generelt fejl og/eller mangler i det materiale, som Kuben Kolding fremsender til Tilsynet, hvilket Tilsynet ikke er betrygget i, ligesom det skaber uhensigtsmæssigt mérarbejde for Tilsynet. Administrationen er opmærksom på problematikken, og der afholdes jævnligt møder mellem RandersBolig og Kuben Kolding til sikring af, at processen forløber hensigtsmæssigt. Administrationen giver udtryk for, at den høje standard i tilsynet med almene boliger i Randers Kommune også medfører, at barren er sat højt i forhold til krav, der ellers stilles i andre kommuner. RandersBolig har ikke til hensigt at skifte rådgiver på igangværende projekter, da arbejdet findes tilfredsstillende. Tilsynet er enig i, at det ikke vil være 5

6 hensigtsmæssigt at skifte rådgiver på igangværende projekter. Det overvejes dog, om der skal skiftes til Kuben Aalborg i forbindelse med kommende projekter i Boligselskabet af Der opleves generelt færre klager fra utilfredse lejere, hvilket er særdeles positivt. RandersBolig afholder fortsat kurser for beboerdemokraterne, hvor der generelt opleves positive tilbagemeldinger. Der er generelt bedre forståelse for økonomien blandt beboerdemokraterne, hvor bl.a. ensretning i alle boligorganisationer har givet et bedre overblik for administrationen. Beboerdemokraterne har taget godt imod de halvårlige budgetkontroller, og beboerne udtrykker generelt glæde over, at RandersBolig har gjort en indsats for udarbejdelse af et mere pædagogisk regnskabsmateriale, der giver bedre indsigt og mere ejerskab blandt beboerdemokraterne. RandersBoligs hjemmeside er i drift, men der udvikles fortsat på platformen. Det er planen, at der skal laves hjemmeside for hver boligorganisation, således at de får bedre muligheder for at profilere boligorganisationen. 4. Boligorganisationens økonomi a. Budgetopfølgning, status Der er for første gang gennemført halvårlig budgetopfølgning i alle boligorganisationer og i de fleste afdelinger. I 2017 vil der også være halvårlige budgetopfølgninger i alle afdelinger. Budgetopfølgningen er taget godt imod i afdelingerne, og medfører også, at RandersBoligs økonomiafdelingen har et bedre overblik og større mulighed for at agere på udfordringer eller muligheder i løbet af regnskabsåret. Dette giver også mindre pres ved årsafslutningerne, hvilket er meget positivt. RandersBolig har et positivt billede af årsresultaterne for regnskabsåret 2016, som dog ikke er afsluttede endnu. b. Tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning Der er fortsat reduktion i begge udgiftsposter, hvilket er positivt. RandersBolig har stort fokus på nedbringelse af lejetab, og særligt ansættelse af den boligsociale medarbejder, Diana Kristensen, har givet positive resultater. De 6 boligorganisationer har besluttet at forlænge ansættelsen af Diana Kristensen for yderligere en 2-årig periode, så ansættelsen er gældende frem til og med Der er generelt lav lejeledighed, og hvor der er lejeledighed, skyldes det primært strukturelle problemer. 6

7 Den boligsociale enhed oplyste, at de nyeste fogedtal fra Randers Kommune viser, at der har været 28 effektive udsættelser i første halvår af Dette tal dækker ikke kun RandersBoligs boliger, men hele Randers kommune. Der er stort fokus på følgevirkninger af kontanthjælpsloftet, der trådte i kraft 1. oktober Randers Kommune har fået frikommunestatus på 3 konkrete ansøgte projekter, hvoraf ét projekt vedrører afprøvning af muligheder for at skabe billigere boliger. Randers Kommune er en af de deltagende kommuner i Frikommuneprojektet. For nuværende er der ingen afklaring på den endelige udmøntning af projekterne. Frikommuneforsøget skal holde sig indenfor rammerne for det ansøgte projekt. Det var på mødet ikke klarlagt, hvad projektet nærmere kommer til at indebære, men der er naturligvis fokus på projektets gennemførelse. 5. Status på ophør af samarbejdsaftale mellem RandersBolig og DAB Tilsynet orienterede om, at Byrådet senere på dagen skulle tage stilling til sag vedrørende ophør af samarbejde mellem RandersBolig og DAB, herunder varetagelse af fremtidig administration af Boligselskabet af Der er politisk meget stor opmærksomhed omkring sagen, og der lægges op til et proaktivt samarbejde mellem Randers Kommune og RandersBolig, men forvaltningen har samtidigt gjort Byrådet opmærksom på, at Tilsynet med almene boliger alene er et bagudrettet tilsyn, hvorfor det forventes, at RandersBolig bidrager konstruktivt og aktivt til samarbejdet med henblik på sikring af fremtidig drift. Vedrørende Boligselskabet af 2014 er det en forudsætning, at konstellationen godkendes af de parter, der godkendte den oprindelige oprettelse af Boligselskabet af Det betyder, at Randers Kommune, Mariagerfjord Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune skal have sagen til politisk godkendelse. Alle kommuner har sagen politisk behandlet senest medio december Aftalt, at Tilsynet fremsender oversigt over endelige datoer for politisk behandling i alle kommuner til RandersBolig sammen med kontaktoplysninger på kontaktpersoner i de 4 andre kommuner. RandersBolig og DAB er i positiv dialog vedrørende tillægsaftale, der skal igangsættes, når den oprindelige samarbejdsaftale ophører pr. 31. december Aftalt, at tillægsaftaler fremsendes til Tilsynet hurtigst muligt efter aftaleindgåelse. RandersBolig har via BL fået udarbejdet tidsplan for ansættelse af ny direktør i RandersBolig. Formand Jan Guldmann udtrykker bekymring for igangsættelse af ansættelsesprocedure, forinden alle kommunerne har godkendt. Problemstilling blev drøftet, men det blev understreget af direktør Lene Andersen, at der ikke er noget til hinder for at igangsætte ansættelsesproceduren straks, hvorfor Randers Kommune opfordrer hertil. 7

8 Det blev aftalt, at RandersBolig fremsender tidsplan for ansættelsesprocedure til Tilsynet, straks denne har været forelagt bestyrelsen. Formand Jan Guldmann oplyser, at der ikke er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, men at dette vil ske snart. Aftalt, at RandersBolig orienterer de øvrige kommuner om tidsplan for ansættelsesprocedure og stillingsopslag. RandersBolig forventer, at kommende direktør kan tiltræde stillingen 1. februar eller 1. marts Orientering om ny social boligstrategi i Randers Kommune Tine Bräuner Jung fra Den boligsociale enhed orienterede om, at der arbejdes med en ny social boligstrategi for Randers Kommune, hvor RandersBolig også er repræsenteret ved både en administrativ og en politisk repræsentant. Arbejdsgrupperne arbejder med konkrete fokuspunkter, herunder mulighederne for etablering af små billige boliger, hvor der er fokus på afklaring af fremtidens behov. Der er udarbejdet udkast til kommissorium, som skal behandles af styregruppen medio december. Det forventes, at kommissoriet skal anvendes som grundlag for boligkonferencen i Den sociale boligstrategi vil ligeledes danne grundlag for endelig beslutning om, hvorvidt der skal opføres små billiger boliger med statstilskud i Randers Kommune. Dette medfører samtidigt, at prioritering af midler til opførelse af nye almene boliger er udsat. 7. Eventuelt Intet. 8

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde med RandersBolig Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 16-11-2017 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: formand Jan Guldmann,

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Vedrørende: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, styringsdialog 2017 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Mødedato: 06-06-2017 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Redegørelse Sagsnavn: RandersBolig styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-15-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato: 24-11-2015

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E. 1.93 Mødedato: 14-09-2017 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Kenneth

Læs mere

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat, Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialog RandersBolig Mødested: E. 1.93 Odinsgade Mødedato: 9-11-2018 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: Formand

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen Vedrørende: Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Sagsnavn: Styringsdialog 2012 (12/002941) Sagsnummer: 03.11.00-K00-1-12 Skrevet af: Marianne Sølgaard E-mail: Marianne.Solgaard@randers.dk

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Dato: 10.01.2017 Tid: 10:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Emilie Kejlberg Jensen Journalnr.: 16/20623 Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Boligselskabet af 2014 Deltagere: Tommy E. Hansen

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Fælles - Referat Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 20-06-2018 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening: Peder

Læs mere

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: E.1.93 Mødedato: 23-11-2017 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef Boligorganisationen:

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland Overskrift Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej 20, 9800 Hjørring Formand: Troels

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.05 Mødedato: 13-10-2016 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen: Formand Knud

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse A/B Gudenå styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 18-09-2018 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017

Dagsorden styringsdialogmøde den 20. november 2017 Dato: 20.11.2017 Tid: 13:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Anthony Le Journalnr.: 17/14985 Deltagere: Tommy E. Hansen (Formand for bestyrelsen) Kenneth T. Hansen (Direktør for Randers bolig) Mogens T. Clingman

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Ivan Engberg, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Ivan Engberg, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Boligselskabet af 2014 - Styringsdialog 2018 Mødested: E. 1.93, Odinsgade 7, 8900 Randers C Dato: 25-10-2018 Sendes til: Boligselskabet af

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 2. januar 2018 Referat udsendt den 12. januar 2018 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard 91

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde 7. oktober 2014 Mødested: Laksetorvet, E.2.72 Mødedato: 07-10-2014 Sendes til: RandersBolig, Gitte Vesti og

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2017 Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 13-06-2017 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018

Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018 Referat Dato: 04-12-2018 Reference: Stina Sejersen Tlf.: 89 59 40 25 E-mail: sta@norddjurs.dk Journalnr.: 18/18123 Referat fra styringsdialogmøde med Boligselskabet af 2014 den 4. december 2018 Deltagere:

Læs mere

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 01-11-2018 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen,

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Boligselskabet af 2014 Mødested: E 1.93, Odinsgade 7, 8900 Randers C Mødedato: 02-11-2017 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Oprettelse af en ny almen boligorganisation og overførelse af afdeli n- gerne 1, 6, 7, 37, 51, 89 samt Søndervangen og Thorsbakke til selvstændige afdelinger i

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Lejerbo Formand Inge Køster Forretningsfører Pia Hesselvig Resumé Tilstede fra Aarhus Kommune

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hjørring

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hjørring Styringsdialogmøde med Domea Hjørring Domea Servicecenter Bolig Nord, Vestergade 8, Hjørring Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Dir. Mikki Frandsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden: Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Møllevænget & Storgaarden 2015 Sagsnavn: Møllevænget & Storgaarden styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-2-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, Den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, Den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 10-11-2015 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig

Læs mere

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne

1. Opfølgning på styringsdialog 2010 Boligorganisationen har arbejdet videre med at løse de problemer, som udlejningsvanskelighederne 1 Deltagere De Unges Almene Boligselskab v/ UngesBoligService.dk Iben Koch (UngesBoligService.dk) Gregers Andersen (UngesBoligService.dk) Jan Hansen (UngesBoligService.dk) Københavns Kommune Tine Engelbrechtsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP Danske FunktionæresBoligafdelings afdelinger i Høje-Taastrup Charlottegården Gadehavegård Sportorno Charlottegården Opførelsesår: 1975 405

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Styringsdialog 2018, Domi Bolig

Styringsdialog 2018, Domi Bolig Styringsdialog 2018, Domi Bolig Side 1 af 5 Mødedato: 13. november 2018 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand Herdis Larsen Direktør Preben Jacobsen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 30-10-2017 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 16. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 15.

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, kundecenteret Udvikling, Miljø og Teknik Mødedato: 02-10-2018 Sendes til: RandersBolig og Randers

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen.

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen. 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2016 Dato: 1. december 2017 Lokale: Tidspunkt: Fraværende: Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen,

Læs mere

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: Odinsgade, E.93 Mødedato: 15-11-2018 Sendes til: Domea Deltagere: Administration: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef

Læs mere