Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder"

Transkript

1 Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Resume Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne projekt og målsætningen om at vise, at de gode erfaringer kan bruges i hele Norden. 1

2 Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet gennemføres ved at projektkonsulenterne i samarbejde med lærere i specialklasser gennemfører særlige tilrettelagte tekstsamtaler, der styrker elevernes læseforståelse og lyst til læring. Resultaterne dokumenteres videnskabeligt og gøres frit tilgængelige ved projektets afslutning. 1. Formål Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. Målsætningen med projektet er at forbedre undervisningsmetoder for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med autisme således, at disse gruppes muligheder for aktiv deltagelse i samfundet og fortsatte læring realiseres. 2. Baggrund I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). 2

3 Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes fælles nordiske projekt, og derfor er den svenske forsker professor Monica Reichenberg fra nævnte projekt også tilknyttet projektet. Det svenske projekt blev iværksat efter en pilotundersøgelse viste, at strukturerede tekstsamtaler om faktatekster med elever i en specialgymnasieskole var brugbare i forhold til at øge elevers læseforståelse og deres tro på egne evner (Reichenberg 2010). Med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet gennemførtes et udviklingsprojekt, hvor elever mellem 13 og 18 år fordelt på fire specialskoler i Västra Götaland-området deltog i strukturerede tekstsamtaler. Projektet viste, at tekstsamtalerne styrkede elevernes læse- og lytteforståelse samt deres begreb om ordkæder og læseflow. Derudover viste projektet, at forudsætningen for en vellykket tekstsamtale var, at alle elever kom til orde. Som projektet skred frem tog eleverne desuden oftere ordet selv i samtalerne. Deres motivation og lyst til at deltage i strukturerede samtaler voksede gradvist i projektperioden. Til slut kunne det også ses, at eleverne oftere stillede egne spørgsmål og i højere grad reflekterede over indholdet i de læste tekster. De hægtede sig også oftere spontant på hinandens indlæg og samtalerne blev mere livlige (Reichenberg 2008). Der er endnu ingen undersøgelser, der viser, hvorvidt de svenske erfaringer kan bruges i andre lande. Derfor ønsker Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne at gennemføre et lignende projekt, så flere unge med særlige behov får mulighed for at styrke deres sociale velfærd og udvikle kompetencer til forståelse af de tekster, de møder såvel i deres videre uddannelse som i dagligdagen. Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske 3

4 forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet målrettes specifikt elever med særlige behov, men på sigt skal erfaringerne og undervisningsprogrammet kunne styrke læringen for alle grupper af elever i de ældre klasser. Desuden er det vores overbevisning at principperne bag programmerne med få tilpasninger også vil kunne anvendes i den almindelige undervisning på skolernes mellemtrin. 3. Projektet Projektet afprøver to programmer 1 til udvikling af læseforståelse for grundskolens ældste elever med særlige behov med henblik på at undersøge, hvilken af de to programmer, som er mest effektiv i forhold til de to målgrupper: (1) elever med generelle indlæringsvanskeligheder og (2) elever med autisme. Begge programmer afprøves i små grupper med ca. fire elever og én lærer i korte koncentrerede samtalesessioner. Programmerne afprøves i otte klasser i Danmark samt i fire klasser hhv. Sverige og Finland. Specialklasser består oftest á 3-4 elever, og derved vedrører projektet i første omgang mellem 24 og 32 elever med særlige behov i Danmark og det samme antal i Sverige og Finland tilsammen. Projektkonsulenterne vil ved projektstart afholde kurser i tekstsamtaleprogrammerne og varetage de første undervisningsgange i klasserne. Med udgangspunkt i workshops og undervisningen vil lærerne i specialklasserne derefter inkorporere programmerne i deres egen undervisning. Projektkonsulenterne vil løbende dokumentere undervisning, så erfaringerne kan danne grundlag for evalueringsarbejdet og rapportudarbejdelse ved projektets afslutning. 1 De to programmer er Reciprok Undervisning(RU) og LF-modellen i inferensundervisning. Begge programmer beskrives detaljeret i bilag 2 projektbeskrivelse. 4

5 Målgruppe Projektets målgruppe er elever med særlige behov på 8. og 9. klassetrin i Danmark (otte grupper), Sverige (fire grupper) og Finland (fire grupper). Derudover indbefatter målgruppen også lærere, der er tilknyttet specialskolerne og netværk knyttet til specialskolerne i Danmark, Sverige og Finland. 4. Evaluering af projektet Elevernes læseforståelse testes før og efter projektet via LOGOS testsystemet. Denne kvantitative evaluering suppleres med kvalitative interviews med elever og lærere. Projektets resultater kan desuden sammenholdes med resultaterne fra det sammenlignelige tidligere omtalte projekt fra 2010 i Sverige v. professor Ingvar Lundberg og professor Monica Reichenberg, begge Göteborg Universitet. 2 Idet projektet tænkes gennemført i et nordisk samarbejde, vil de i alt 16 klasser, som indgår i projektet gensidigt kunne fungere som kontrolgrupper for hinanden. Vi vil derfor ved projektets afslutning dels kunne vurdere de to programmers effektivitet i forhold til hver af de to elevgrupper, dels kunne vurdere de to programmers effekt gennemført under forskellige skolelove, skoleformer og skoletraditioner. På baggrund af denne komparative evaluering vil der tegnes et tydeligere billede af, hvordan læsesamtaler kan bruges bedre i undervisningen af elever med særlige behov og styrke deres muligheder og motivation for læring. Projekt-output og succeskriterier Kvalitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 2 Monica Reichenberg er tilknyttet universiteterne i både Göteborg og Umeå. Men dette projekt er et samarbejde med Göteborg Universitet. 5

6 2. Elever med autisme har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 3. Lærerne har en oplevelse af, at projektet styrker glæden og lysten til at lære hos deres elever. 4. Lærerne har intentioner om og kan se muligheder i at gennemføre læsesamtaler med eleverne også efter projektet er afsluttet. Kvantitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 2. Elever med autisme øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 3. De to programmers effekt er uafhængig af hvilket land de gennemføres i. 5. Bemanding og samarbejdspartnere Projektet forankres hos Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i Danmark, men udarbejdes i tæt samarbejde med Institutionen för Språkstudier ved Umeå Universitet i Sverige og Lärum, Förbundet De Utvecklingsstördas Väls Pedagogiska Utvecklingsenhet, i Finland. Ulla Stina Åman, Pedagogisk utvecklare/handledare, står for gennemførelse af projektet i Finland. Professor Monica Reichenberg står for gennemførelse af projektet i de svenske skoler. Monica Reichenberg sikrer endvidere, at hele projektet er forskningsmæssigt forankret. Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, MA står for gennemførelsen af projektet i Danmark og fungerer endvidere som projektleder. Der ansættes endvidere en projektkonsulent til projektets danske del, og der tilknyttes studentermedhjælpere i forbindelse med projektets empiribearbejdning. Der er vedlagt en liste over de skoler/klasser, som projektkonsulenterne vil samarbejde med i bilag 5. 6

7 6. Aktiv videndeling Projektet vil løbende kunne følges via Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes hjemmeside og via som er en database over nordiske læse- og skriveprojekter. Desuden formidles projekterfaringer i projektperioden via artikler i relevante nordiske fagtidsskrifter, og via konferencer for undervisere i de nordiske lande. De læsetekster, som via projektet, viser sig egnet til undervisning efter de to programmer vil ved projektafslutningen blive stillet gratis til rådighed for interesserede lærere og skoler. Projektets konklusioner og anbefalinger samles og udgives i bogform og videregives i videoklip og onlineformat til fri afbenyttelse. Desuden vil projektets resultater blive oversat til engelsk med henblik på at øge kendskab til projektet uden for de nordiske lande Et af videncentrets primære mål er at sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog. Videncentrets brugergruppe er bredt sammensat af lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, undervisere i grunduddannelserne, bibliotekarer, konsulenter og forældre. Hjemmesiden nyhedsbreve to gange om måneden, tidsskriftet Viden om Læsning, der udkommer to gange om året, kurser, konferencer og hyppig konsultativ bistand sikrer en løbende og aktiv videndeling på området. Der er således tradition for, at resultater og erfaringer fra videncentrets projekter formidles via disse kanaler også undervejs i projektperioderne. Således sikres en løbende formidling af ny viden og en stærk anknytning og udløb til praksisfeltet. 7

8 7. Bilagsoversigt 1 Ansøgeren 2 Projektbeskrivelsen 3 Referencer 4 Budget (separat dokument) 5 Liste over skoler 6 CV er for projektkonsulenter 8

9 Bilag 1 - Ansøgeren Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Videncentret blev oprettet den 1. september 2006 på initiativ af Undervisningsministeriet, og er i dag en del af de syv professionshøjskoler i Danmark, der finansierer en del af driften. Centrets forskningsbaserede udviklingsprojekter rækker fra de yngste børn i dagtilbud til alle niveauer i uddannelsessystemet blandt andet i grundskolen, gymnasiet, i bacheloruddannelserne på pædagog- og læreruddannelserne samt på efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Videncentrets mål er at samle, skabe og sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog til alle aktører i uddannelsessystemet. Videncentret gennemfører udviklings- og anvendt forskningsprojekter inden for lærer- og pædagoguddannelserne og sikrer en stærk praksisforankring og praksisudvikling. Siden 2006 har videncentret gennemført 34 større og mindre projekter inden for områder som sprog-, læse- og skriveudvikling. Videncentret er afhængig af eksterne midler til projekter, mens driften finansieres af årlige tilskud fra de syv landsdækkende professionshøjskoler samt af indtægtsdækket virksomhed. 9

10 Bilag 2 Projektbeskrivelse Projektform I projektperioden gennemføres i alt 16 samtaler med eleverne, hvor de første 5 samtaler på hvert hold gennemføres af en projektmedarbejder, som på denne måde modellerer programmet for læreren. Herefter gennemfører lærerne de resterende 11 samtaler. I alt 5 læsesamtaler optages på video, og efter hver læsesamtale fører læreren logbog efter på forhånd givne retningslinjer, der udarbejdes af projektkonsulenterne. De tekster, som samtalerne skal tage udgangspunkt i vil være faktatekster dvs. typisk bearbejdede tekster fra letlæste nyhedsmedier, således at teksterne fremstår som relevante for aldersgruppen. Inden læsesamtalerne igangsættes deltager projektmedarbejdere to gange i den daglige undervisning på skolerne med henblik på, at elever og projektmedarbejder lærer hinanden at kende. Elever med særlige behov og autisme er særdeles følsomme, når de møder nye mennesker, og derfor er det nødvendigt, at der også opbygges tillid mellem eleverne og projektkonsulenterne. Konsulenten deltager endvidere i et forældremøde, så forældrene også bliver informeret om projektets indhold og form, og konsulent gennemfører også testninger af eleverne både før og efter projektforløbet. Programmerne Det ene program der benyttes er Reciprok Undervisning (RU). Programmet tager udgangspunkt i Reciprocal Teaching (Palincsar& Brown 1984: ). Programmet baseres på tekster med høj grad af læsbarhed, hvor indholdet ikke stiller uoverstigelige krav til forkundskaber. I RU-programmet arbejdes med fire strategier: 10

11 1. Forudsigelse af handling. 2. Formulering af spørgsmål til teksten før, under og efter læsningen. 3. Identifikation af uklarheder (fx. ukendte ord og begreber). 4. Sammenfatning af tekst med egne ord. Det andet program kaldes LF, idet programmet tager udgangspunkt i materiale til undervisning i inferens udarbejdet af Lena Franzen (Franzén 1993, Franzén 2002 & Åsberg og Dahlgren Sandberg 2010). I dette program trænes lytte- og læseforståelse, idet teksterne læses højt af enten eleven eller læreren. Eleverne lærer at stille åbne spørgsmål til teksten efter en struktureret model. De lærer så at sige at sætte spørgsmålstegn ved tekstens autoritet. I starten af forløbet er læreren meget styrende, og efterhånden som eleven lærer mønstre og spørgeformer at kende overtager eleven mere og mere ansvaret for samtalen. Samtalen skal få eleven til at gå i nærkamp med teksten og udfylde huller i den. Fasebeskrivelse Fase 1 indledning, maj 2013 september Der indgås endelige aftaler med de deltagende skoler og klasser, og der fastsættes i denne sammenhæng endelige datoer for de forskellige møder, tests og undervisningsforløb. 2. Projektkonsulenterne fra Danmark og Finland mødes i København mhp. udvælgelse af tekster samt formulering af opgaver til brug i undervisningen. Begge skal udvælges dels 11

12 med henblik på de to målgrupper, dels med henblik på, at tekst og opgave skal fungere lige godt på dansk og svensk. Mødet afholdes i København og varer 3 arbejdsdage inkl. transport. Mødes afholdes maj/juni Alle tre projektkonsulenter mødes enten i Göteborg eller i København. På mødet vil den endelige tilpasning og forskningsmæssige kvalitetssikring af tekster og opgaver finde sted. Desuden forberedes kurser og workshops for de deltagende lærere. Endelige datoer og perioder for møder, samt rammer for testning og dataindsamling fastsættes. Mødet afholdes september

13 Fase 2 testning, oktober 2013 december For at kunne vurdere de to programmers eventuelle effekt på udvikling af elevernes læseforståelse, gennemføres individuel testning af eleverne før og efter undervisningen finder sted. Testningen foretages af projektkonsulenten i de enkelte lande og der beregnes én arbejdsdag pr. projektklasse. (dvs. 8 dage i DK, 4 dage i S og 4 dage i F). Testprogrammet LOGOS benyttes til testningen. I Finland og Sverige er det på grund af store afstande nødvendigt med en overnatning i tilknytning til testningen af to af de i alt fire projektgrupper i hvert land i november Projektkonsulenterne deltager i forældremøder sammen med de deltagende lærere således, at forældrene bliver fuldt informeret om og indforstået med deres barns deltagelse i projektet herunder også, at der laves videodokumentering til empiribehandlingen. Der afholdes ét forældremøde i hver projektgruppe. Møderne afholdes oktober december I hvert af de tre lande afholdes et kursus med workshops for de deltagende lærere fra skoler for elever med særlige behov. De deltagende lærere skal have både teoretisk og praktisk introduktion til de to programmer, der skal arbejdes med. Kurserne afholdes hver gang med deltagelse af de tre projektkonsulenter. Hvert kursus er af en dags varighed. De tre projektkonsulenter afholder møde dagen inden og dagen efter mhp koordinering og kvalitetssikring af indsatsen. Workshops afholdes i december

14 Fase 3 afprøvning af programmer, januar 2014 marts I hvert af de tre lande gennemfører projektkonsulenterne (enkeltvis) undervisningsforløb a 5 gange i hver gruppe. Her iagttager lærerne undervisningen, og får på denne måde uddybet og konkretiseret de færdigheder, som er tilegnet på projektkurserne. Efterfølgende overtager lærerne selv undervisning. Noget af undervisningen optages på video med henblik på analyse og vurdering af programmernes effektivitet. 2. Ved afslutning af afprøvningsfasen transskriberes det dokumenterede forløb ved studentermedhjælp. Forløbet dokumenteres med henblik på den videnskabelige bearbejdning af materialet, hvor små nuancer kan vise elevernes fremgang tilegnet via programmerne. Transskriberingen skal være afsluttet inden projekt fase 5. Fase 4 Testning, april For at kunne vurdere de to programmers effekt på udvikling af elevernes læseforståelse gennemføres afsluttende test ved LOGOS testsystemet. Testningen gennemføres af projektkonsulenterne hver for sig i de enkelte lande. Fase 5 Afslutning, forskning og rapportskrivning, maj 2014 maj De tre projektkonsulenterne mødes og bearbejder den indsamlede empiri med henblik på klargørelse til forskningsmæssig bearbejdelse. Mødet, som vil finde sted enten i Göteborg eller i København, berammes til fem arbejdsdage inkl. transport og vil afvikles i maj Forskningsmæssig bearbejdelse af empiri efter retningslinjer som professor Monica Reichenberg udstikker. Det meste arbejde og samarbejde vil foregå via internet. Dog 14

15 vil det være nødvendigt med to møder: et midtvejsmøde i september 2014 og et rapporteringsmøde, som forventes afholdt i januar Begge møder af to dages varighed inkl. transport. Møderne vil finde sted i Göteborg eller København. 3. Projektets hjemmeside klargøres således, at læsetekster, forløbsbeskrivelser mm. er klar til brug ved projektets afslutning. Denne hjemmeside udgør den praksisrelaterede del af afslutningsrapporten. 4. Den afsluttende projektrapport vil være klar til offentliggørelse senest 31. maj Heri indgår også den forskningsbaserede analyse af indsamlet empiri. 15

16 Bilag 3 - Referencer - LO (2011): Øje på uddannelse, Årgang (http://www.lo.dk/kontakt/bestilpublikationer/uddannelse/4210_opunov2010_aargang88. aspx), - Danmarks evalueringsinstitut (2012): Fra handlingsplan til virkelighed (http://www.eva.dk/projekter/2011/fra-handlingsplan-til-virkelighed-undersogelse-afimplementeringen-af-ni-indsatser-for-oget-gennemforelse/projektprodukter/frahandlingsplan-til-virkelighed) - Reichenberg, M. og Ingvar Lundberg (2012): Læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler, Akademisk Forlag - Reichenberg, M. (2010). Elever i gymnasiesärskolan läser och samtaler kring lättlästa texter. I D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Faglig lesing i skole og barnehage, (97-121). Oslo: Novus.) - Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur. Dansk oversættelse: Veje til læseforståelse. Klim, 2011). - Palincsar, A-M.S. & Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension Fostering and Comprehension-monitoring Activities. I Cognition and Instruction, 1, ). - Franzén, L. (1993). Att läsa mellan raderna. En studie över goda läsare i åk 5 och deras förmåga. Att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder för svaga läsare. Lunds Universitet: Institutionen för pedagogik och specialmetodik. - Franzén, L. (2002). Att träna inferenser teori och träningsprogram. Solna: Ekelunds. - Åsberg, J. & Dahlgren Sandberg, A. (2010). Discourse comprehension intervention for highfunctioning students with autism spectrum disorders: Preliminary findings from a schoolbased study. I Journal of Research in Special Educational Needs, 10,

17 Bilag 5 Liste over skoler Følgende skoler har givet foreløbigt tilsagn om at deltage i projektet. Projektet vil have deltagelse af i alt otte grupper fra Danmark som er fordelt på nedenstående seks skoler. I Finland og Sverige deltager 4 grupper fra hvert land fordelt på hhv. 4 og 3 skoler. Danmark Frederiksgårdskolen Frederiksgårds Allé Vanløse Tlf Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Holmebækskolen Pogebanken Herfølge Tlf Ejby Skole Skovvang Ll. Skensved Tlf Herfølge Skole Scheelsvej Herfølge Tlf

18 Ellebækskolen Gymnasievej Køge Tlf

19 Bilag 5 - fortsat Finland Zacharias Topeliusskolan Stenbäcksgatan 14, Helsingfors PB 3070, Tlf. (09) Kyrkostrands/Jungmans skola Bagarnäsvägen Jakobstad Tlf: Mussor Skola Kapellbacksvägen Vasa Tlf. (06) Smedsby-Böle Högstadium Skolcentrets hälsostation Korsholms hälsovårdscentral, PB 100, Korsholm Tlf. (06)

20 Bilag 5 - fortsat Sverige Streteredsskolan Ekgårdsvägen Kållered administratör Toleredsskolan Box Göteborg Vinlandsgatan Älvängenskolan Skolvägen Alafors

21 Bilag 6 CV er Lis Pøhler Uddannelse 2005 Master i Specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1999 Speciallæreruddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole Speciale 1: Elever i generelle indlæringsvanskeligheder Speciale 2: Elever i læse-/skrivevanskeligheder 1982 Læreruddannelse fra Ribe Statsseminarium. Ansættelser 2007 Konsulent i egen virksomhed: Læsning Innovation Specialpædagogik, tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning som projektleder og fra 2008 faglig rådgiver for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forbindelse med udvikling af de nationale test. Dels i testene til dansk, læsning, dels i spørgsmål om at sikre tilgængelighed i alle testene for elever med særlige behov 2004 Pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning mm Specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune desuden ansvarlig for evaluering af kommunens målsætning for skoleområdet og i den videre proces med formulering af nye mål 1983 Lærer ved Hedehusene Skole, Høje Taastrup Kommune. Underviste især i dansk og i specialundervisning Årsvikar ved Tølløse Centralskole. Udgivelser: Projektrapporter Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden ( ) Projektet har først og fremmest haft til formål at kortlægge projekter i Norden, til inspiration for undervisere på alle niveauer. Projekterne er samlet i en database. Projektet har desuden bestået af tilbud om konsultativ bistand til kommuner og skoler i Danmark. Rapporten 21

22 Læsevejledernes virkelighed 2011 er et resultat af den konsultative bistand. Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden er finansieret af Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråds Skolesamarbejde, NSS. Undervisningsministeriets del af projektet blev afsluttet i 2011, og slutrapporten kan læses her. Regionalt Læsecenter: Vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne, med læse- og skrivevanskeligheder i Region Nordjylland, Via Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne fik jeg til opgave at bidrage til evalueringen af dette store projekt. Rapporten belyser effekten af det gennemførte projekt, som den opleves af læsevejledere og ledelser på uddannelsesinstitutionerne. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt de 30 læsevejledere i projektet samt fokusgruppeinterview med læsevejledere og ledelsesrepræsentanter fra 16 (afdelinger under) uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i projektet. Elevernes udbytte af undervisningen på en ordblindeefterskole I skoleårene 2007/08 og 2008/09 havde jeg mulighed for at følge undervisningen på Nislevgård Efterskole på lidt tættere hold. Nislevgård Efterskole er for elever med svære læse- og skrivevanskeligheder, og min opgave var dels i samarbejde med lærerne at udvikle metoder til den løbende evaluering af undervisningen på skolen, dels at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen. Rapporter og projektbeskrivelser i tilknytning til projektet findes her. Projektet blev finansieret af Nislevgård Efterskole. Projekt Læsevenner Projekt Læsevenner ( ) søgte at udvikle en metode målrettet ikke-læreruddannede voksne, som skal læse med børn i begynderundervisningen. Projektet var målrettet elever i 2. klasse, som af skolen vurderedes at være i risiko for at komme i læsevanskeligheder. Eleverne blev tilbudt individuel læsetræning i SFO en 20 minutter ad gangen, 30 gange i alt. Projekt Læsevenner var finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Forsøgsbeskrivelse og rapport findes på videncentrets hjemmeside. 22

23 Læseløftet og LET-tallet I efteråret 2000 gennemførte vi på Skovvangskolen i Glostrup et pilotprojekt, hvor vi afprøvede en læseundervisningsmetode til skolebegyndere. Metoden var stærkt inspireret af Reading Recovery. Vi tilpassede efter bedste evne metoden til lokale forhold og kaldte vores forsøg for Læseløftet dels fordi vi gav eleverne et løfte om, at de blev bedre til at læse, dels fordi vi løftede deres læsning. I forbindelse med dette forsøg udviklede vi også LET-tallet. Rapporten fra pilotprojektet findes her. Projektet blev udvidet til at dække alle skoler i kommunen, og i dag er Læseløftet en fast bestanddel af Glostrup Kommunes indsats for at støtte læseudviklingen for de yngste elever. Evaluering af Målsætning for Glostrup Kommunes Skolevæsen I evalueringen indgik både kvalitative og kvantitative data, herunder også spørgskemaundersøgelser blandt elever, lærere og pædagoger. Evalueringen blev samlet i rapporten Kvalitet skal opleves fra Evalueringen blev suppleret med bogen Det der dur når mål bliver omsat til praksis i Glostrup Kommune fra I bogen beskriver lærere nogle af de eksemplariske forløb. Lærebøger om læsning, skrivning og specialpædagogik (i udvalg). Lis Pøhler (red.)(2012). Dysleksi en fælles nordisk udfordring, Landsforeningen af Læsepædagoger. Lis Pøhler og Søren Aksel Sørensen (2010). Nationale test i dansk, læsning og anden evaluering af elevens læsning, Dafolo. Lis Pøhler (2009). Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, Undervisningsministeriet. Lis og Torben Pøhler (2009). Coaching i skriftsprog til elever i skriftsproglige vanskeligheder, Dafolo. Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler (2008). Læsevejlederen, Dafolo. Lis Pøhler (red.)(2007). Vi kan jo prøve, Undervisningsministeriet Lis Pøhler (red), Sally Altschuler og Birgit Rasmussen (2005). Dialog og differentiering i skriveundervisningen Kill your darlings og få kyllegus, Kroghs Forlag. Lis Pøhler (2004). Indkøbsturen (vurdering af tal og mængdeforståelse i bh.kl), Maaholms Forlag 23

24 Mogens Jansen (red.), Erik Arndal, Dorthe Haven, Lis Pøhler (2002). Specialundervisning i læsning, Kroghs Forlag. Mogens Jansen (red.), Jytte Jordal, Lis Pøhler (2002). Undervisning i fejl - fejl i undervisningen. Kroghs Forlag Jørgen Christian Nielsen (red.), Carsten Møller og Lis Pøhler (2000). Læs5, Dansk Psykologisk Forlag Mogens Jansen (red.), Grethe Sonne, Gunnar Jakobsen, Lis Pøhler (1997). Læseundervisning på skolens mellemtrin, Kroghs Forlag. Bidrag til antologier (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2012). Coaching i skrivelyst og skriveudvikling i: Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis Larsen (red.): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv, Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2010). Sprogvurdering i børnehaveklassen og hvad så? i: Hans Månsson (red.): Sprogvejlederen Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2009). Rammer for læsevejlederens arbejde i: Jørgen Frost (red.): Læsevejlederhåndbogen Dansk Psykologisk Forlag Undervisningsvejledninger (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2008). Klubben lærervejledning, Malling Beck Lis Pøhler (2004). Tæt på guldalderen en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2004). Fra første færd en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2002). Tæt på dyrene 3 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2001). Hu hej - Vild med dyr en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2000). Tæt på dyrene 2 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis Pøhler (1999). Tæt på dyrene - en læsevejledning, Maaholm Forlag 24

25 Monica Reichenberg Uddannelse 1973 Fil kand i historia, svenska och religionskunskap Ämneslärarexamen (sv, re vid Lärarhögskolan i Göteborg). Fil lic. i Nordiska språk, 13 november 1995, Göteborgs universitet (med titeln Att på svenskarnas språk förstå. Fil dr. i ämnesdidaktik, 10 nov 2000, Göteborgs universitet.(med titeln: Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Docent i ämnesdidaktik Professor i allmän didaktik 10 juni Är tjänstledig från denna tjänst. Professor i literacy vid Umeå universitet Håller för närvarande på och bygger upp en forskningsmiljö inom läs-och skriv vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Urval av publikationer Referee-granskade artiklar Reichenberg, M. (2008). Making Students Talk About Expository Texts. Scandinavian Journal of Educational Research, 52, Reichenberg, M. (2008) But before you said you believed that A longitudinal study of text talks in small groups. The Reading Matrix.Vol 8, No1. pp **Reichenberg, M & Wadbring, I. (2008). Have they pinched it from another newspaper? Designs for learning, 2/08. Reichenberg, M (2009).Vocational students talk about expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 9(1), Reichenberg, M. (2010). Deaf Adults and comprehension of expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 10 (2),

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup og Line Nielsen Forskningsgruppen for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere