Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder"

Transkript

1 Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Resume Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne projekt og målsætningen om at vise, at de gode erfaringer kan bruges i hele Norden. 1

2 Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet gennemføres ved at projektkonsulenterne i samarbejde med lærere i specialklasser gennemfører særlige tilrettelagte tekstsamtaler, der styrker elevernes læseforståelse og lyst til læring. Resultaterne dokumenteres videnskabeligt og gøres frit tilgængelige ved projektets afslutning. 1. Formål Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. Målsætningen med projektet er at forbedre undervisningsmetoder for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med autisme således, at disse gruppes muligheder for aktiv deltagelse i samfundet og fortsatte læring realiseres. 2. Baggrund I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). 2

3 Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes fælles nordiske projekt, og derfor er den svenske forsker professor Monica Reichenberg fra nævnte projekt også tilknyttet projektet. Det svenske projekt blev iværksat efter en pilotundersøgelse viste, at strukturerede tekstsamtaler om faktatekster med elever i en specialgymnasieskole var brugbare i forhold til at øge elevers læseforståelse og deres tro på egne evner (Reichenberg 2010). Med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet gennemførtes et udviklingsprojekt, hvor elever mellem 13 og 18 år fordelt på fire specialskoler i Västra Götaland-området deltog i strukturerede tekstsamtaler. Projektet viste, at tekstsamtalerne styrkede elevernes læse- og lytteforståelse samt deres begreb om ordkæder og læseflow. Derudover viste projektet, at forudsætningen for en vellykket tekstsamtale var, at alle elever kom til orde. Som projektet skred frem tog eleverne desuden oftere ordet selv i samtalerne. Deres motivation og lyst til at deltage i strukturerede samtaler voksede gradvist i projektperioden. Til slut kunne det også ses, at eleverne oftere stillede egne spørgsmål og i højere grad reflekterede over indholdet i de læste tekster. De hægtede sig også oftere spontant på hinandens indlæg og samtalerne blev mere livlige (Reichenberg 2008). Der er endnu ingen undersøgelser, der viser, hvorvidt de svenske erfaringer kan bruges i andre lande. Derfor ønsker Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne at gennemføre et lignende projekt, så flere unge med særlige behov får mulighed for at styrke deres sociale velfærd og udvikle kompetencer til forståelse af de tekster, de møder såvel i deres videre uddannelse som i dagligdagen. Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske 3

4 forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet målrettes specifikt elever med særlige behov, men på sigt skal erfaringerne og undervisningsprogrammet kunne styrke læringen for alle grupper af elever i de ældre klasser. Desuden er det vores overbevisning at principperne bag programmerne med få tilpasninger også vil kunne anvendes i den almindelige undervisning på skolernes mellemtrin. 3. Projektet Projektet afprøver to programmer 1 til udvikling af læseforståelse for grundskolens ældste elever med særlige behov med henblik på at undersøge, hvilken af de to programmer, som er mest effektiv i forhold til de to målgrupper: (1) elever med generelle indlæringsvanskeligheder og (2) elever med autisme. Begge programmer afprøves i små grupper med ca. fire elever og én lærer i korte koncentrerede samtalesessioner. Programmerne afprøves i otte klasser i Danmark samt i fire klasser hhv. Sverige og Finland. Specialklasser består oftest á 3-4 elever, og derved vedrører projektet i første omgang mellem 24 og 32 elever med særlige behov i Danmark og det samme antal i Sverige og Finland tilsammen. Projektkonsulenterne vil ved projektstart afholde kurser i tekstsamtaleprogrammerne og varetage de første undervisningsgange i klasserne. Med udgangspunkt i workshops og undervisningen vil lærerne i specialklasserne derefter inkorporere programmerne i deres egen undervisning. Projektkonsulenterne vil løbende dokumentere undervisning, så erfaringerne kan danne grundlag for evalueringsarbejdet og rapportudarbejdelse ved projektets afslutning. 1 De to programmer er Reciprok Undervisning(RU) og LF-modellen i inferensundervisning. Begge programmer beskrives detaljeret i bilag 2 projektbeskrivelse. 4

5 Målgruppe Projektets målgruppe er elever med særlige behov på 8. og 9. klassetrin i Danmark (otte grupper), Sverige (fire grupper) og Finland (fire grupper). Derudover indbefatter målgruppen også lærere, der er tilknyttet specialskolerne og netværk knyttet til specialskolerne i Danmark, Sverige og Finland. 4. Evaluering af projektet Elevernes læseforståelse testes før og efter projektet via LOGOS testsystemet. Denne kvantitative evaluering suppleres med kvalitative interviews med elever og lærere. Projektets resultater kan desuden sammenholdes med resultaterne fra det sammenlignelige tidligere omtalte projekt fra 2010 i Sverige v. professor Ingvar Lundberg og professor Monica Reichenberg, begge Göteborg Universitet. 2 Idet projektet tænkes gennemført i et nordisk samarbejde, vil de i alt 16 klasser, som indgår i projektet gensidigt kunne fungere som kontrolgrupper for hinanden. Vi vil derfor ved projektets afslutning dels kunne vurdere de to programmers effektivitet i forhold til hver af de to elevgrupper, dels kunne vurdere de to programmers effekt gennemført under forskellige skolelove, skoleformer og skoletraditioner. På baggrund af denne komparative evaluering vil der tegnes et tydeligere billede af, hvordan læsesamtaler kan bruges bedre i undervisningen af elever med særlige behov og styrke deres muligheder og motivation for læring. Projekt-output og succeskriterier Kvalitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 2 Monica Reichenberg er tilknyttet universiteterne i både Göteborg og Umeå. Men dette projekt er et samarbejde med Göteborg Universitet. 5

6 2. Elever med autisme har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 3. Lærerne har en oplevelse af, at projektet styrker glæden og lysten til at lære hos deres elever. 4. Lærerne har intentioner om og kan se muligheder i at gennemføre læsesamtaler med eleverne også efter projektet er afsluttet. Kvantitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 2. Elever med autisme øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 3. De to programmers effekt er uafhængig af hvilket land de gennemføres i. 5. Bemanding og samarbejdspartnere Projektet forankres hos Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i Danmark, men udarbejdes i tæt samarbejde med Institutionen för Språkstudier ved Umeå Universitet i Sverige og Lärum, Förbundet De Utvecklingsstördas Väls Pedagogiska Utvecklingsenhet, i Finland. Ulla Stina Åman, Pedagogisk utvecklare/handledare, står for gennemførelse af projektet i Finland. Professor Monica Reichenberg står for gennemførelse af projektet i de svenske skoler. Monica Reichenberg sikrer endvidere, at hele projektet er forskningsmæssigt forankret. Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, MA står for gennemførelsen af projektet i Danmark og fungerer endvidere som projektleder. Der ansættes endvidere en projektkonsulent til projektets danske del, og der tilknyttes studentermedhjælpere i forbindelse med projektets empiribearbejdning. Der er vedlagt en liste over de skoler/klasser, som projektkonsulenterne vil samarbejde med i bilag 5. 6

7 6. Aktiv videndeling Projektet vil løbende kunne følges via Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes hjemmeside og via som er en database over nordiske læse- og skriveprojekter. Desuden formidles projekterfaringer i projektperioden via artikler i relevante nordiske fagtidsskrifter, og via konferencer for undervisere i de nordiske lande. De læsetekster, som via projektet, viser sig egnet til undervisning efter de to programmer vil ved projektafslutningen blive stillet gratis til rådighed for interesserede lærere og skoler. Projektets konklusioner og anbefalinger samles og udgives i bogform og videregives i videoklip og onlineformat til fri afbenyttelse. Desuden vil projektets resultater blive oversat til engelsk med henblik på at øge kendskab til projektet uden for de nordiske lande Et af videncentrets primære mål er at sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog. Videncentrets brugergruppe er bredt sammensat af lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, undervisere i grunduddannelserne, bibliotekarer, konsulenter og forældre. Hjemmesiden nyhedsbreve to gange om måneden, tidsskriftet Viden om Læsning, der udkommer to gange om året, kurser, konferencer og hyppig konsultativ bistand sikrer en løbende og aktiv videndeling på området. Der er således tradition for, at resultater og erfaringer fra videncentrets projekter formidles via disse kanaler også undervejs i projektperioderne. Således sikres en løbende formidling af ny viden og en stærk anknytning og udløb til praksisfeltet. 7

8 7. Bilagsoversigt 1 Ansøgeren 2 Projektbeskrivelsen 3 Referencer 4 Budget (separat dokument) 5 Liste over skoler 6 CV er for projektkonsulenter 8

9 Bilag 1 - Ansøgeren Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Videncentret blev oprettet den 1. september 2006 på initiativ af Undervisningsministeriet, og er i dag en del af de syv professionshøjskoler i Danmark, der finansierer en del af driften. Centrets forskningsbaserede udviklingsprojekter rækker fra de yngste børn i dagtilbud til alle niveauer i uddannelsessystemet blandt andet i grundskolen, gymnasiet, i bacheloruddannelserne på pædagog- og læreruddannelserne samt på efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Videncentrets mål er at samle, skabe og sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog til alle aktører i uddannelsessystemet. Videncentret gennemfører udviklings- og anvendt forskningsprojekter inden for lærer- og pædagoguddannelserne og sikrer en stærk praksisforankring og praksisudvikling. Siden 2006 har videncentret gennemført 34 større og mindre projekter inden for områder som sprog-, læse- og skriveudvikling. Videncentret er afhængig af eksterne midler til projekter, mens driften finansieres af årlige tilskud fra de syv landsdækkende professionshøjskoler samt af indtægtsdækket virksomhed. 9

10 Bilag 2 Projektbeskrivelse Projektform I projektperioden gennemføres i alt 16 samtaler med eleverne, hvor de første 5 samtaler på hvert hold gennemføres af en projektmedarbejder, som på denne måde modellerer programmet for læreren. Herefter gennemfører lærerne de resterende 11 samtaler. I alt 5 læsesamtaler optages på video, og efter hver læsesamtale fører læreren logbog efter på forhånd givne retningslinjer, der udarbejdes af projektkonsulenterne. De tekster, som samtalerne skal tage udgangspunkt i vil være faktatekster dvs. typisk bearbejdede tekster fra letlæste nyhedsmedier, således at teksterne fremstår som relevante for aldersgruppen. Inden læsesamtalerne igangsættes deltager projektmedarbejdere to gange i den daglige undervisning på skolerne med henblik på, at elever og projektmedarbejder lærer hinanden at kende. Elever med særlige behov og autisme er særdeles følsomme, når de møder nye mennesker, og derfor er det nødvendigt, at der også opbygges tillid mellem eleverne og projektkonsulenterne. Konsulenten deltager endvidere i et forældremøde, så forældrene også bliver informeret om projektets indhold og form, og konsulent gennemfører også testninger af eleverne både før og efter projektforløbet. Programmerne Det ene program der benyttes er Reciprok Undervisning (RU). Programmet tager udgangspunkt i Reciprocal Teaching (Palincsar& Brown 1984: ). Programmet baseres på tekster med høj grad af læsbarhed, hvor indholdet ikke stiller uoverstigelige krav til forkundskaber. I RU-programmet arbejdes med fire strategier: 10

11 1. Forudsigelse af handling. 2. Formulering af spørgsmål til teksten før, under og efter læsningen. 3. Identifikation af uklarheder (fx. ukendte ord og begreber). 4. Sammenfatning af tekst med egne ord. Det andet program kaldes LF, idet programmet tager udgangspunkt i materiale til undervisning i inferens udarbejdet af Lena Franzen (Franzén 1993, Franzén 2002 & Åsberg og Dahlgren Sandberg 2010). I dette program trænes lytte- og læseforståelse, idet teksterne læses højt af enten eleven eller læreren. Eleverne lærer at stille åbne spørgsmål til teksten efter en struktureret model. De lærer så at sige at sætte spørgsmålstegn ved tekstens autoritet. I starten af forløbet er læreren meget styrende, og efterhånden som eleven lærer mønstre og spørgeformer at kende overtager eleven mere og mere ansvaret for samtalen. Samtalen skal få eleven til at gå i nærkamp med teksten og udfylde huller i den. Fasebeskrivelse Fase 1 indledning, maj 2013 september Der indgås endelige aftaler med de deltagende skoler og klasser, og der fastsættes i denne sammenhæng endelige datoer for de forskellige møder, tests og undervisningsforløb. 2. Projektkonsulenterne fra Danmark og Finland mødes i København mhp. udvælgelse af tekster samt formulering af opgaver til brug i undervisningen. Begge skal udvælges dels 11

12 med henblik på de to målgrupper, dels med henblik på, at tekst og opgave skal fungere lige godt på dansk og svensk. Mødet afholdes i København og varer 3 arbejdsdage inkl. transport. Mødes afholdes maj/juni Alle tre projektkonsulenter mødes enten i Göteborg eller i København. På mødet vil den endelige tilpasning og forskningsmæssige kvalitetssikring af tekster og opgaver finde sted. Desuden forberedes kurser og workshops for de deltagende lærere. Endelige datoer og perioder for møder, samt rammer for testning og dataindsamling fastsættes. Mødet afholdes september

13 Fase 2 testning, oktober 2013 december For at kunne vurdere de to programmers eventuelle effekt på udvikling af elevernes læseforståelse, gennemføres individuel testning af eleverne før og efter undervisningen finder sted. Testningen foretages af projektkonsulenten i de enkelte lande og der beregnes én arbejdsdag pr. projektklasse. (dvs. 8 dage i DK, 4 dage i S og 4 dage i F). Testprogrammet LOGOS benyttes til testningen. I Finland og Sverige er det på grund af store afstande nødvendigt med en overnatning i tilknytning til testningen af to af de i alt fire projektgrupper i hvert land i november Projektkonsulenterne deltager i forældremøder sammen med de deltagende lærere således, at forældrene bliver fuldt informeret om og indforstået med deres barns deltagelse i projektet herunder også, at der laves videodokumentering til empiribehandlingen. Der afholdes ét forældremøde i hver projektgruppe. Møderne afholdes oktober december I hvert af de tre lande afholdes et kursus med workshops for de deltagende lærere fra skoler for elever med særlige behov. De deltagende lærere skal have både teoretisk og praktisk introduktion til de to programmer, der skal arbejdes med. Kurserne afholdes hver gang med deltagelse af de tre projektkonsulenter. Hvert kursus er af en dags varighed. De tre projektkonsulenter afholder møde dagen inden og dagen efter mhp koordinering og kvalitetssikring af indsatsen. Workshops afholdes i december

14 Fase 3 afprøvning af programmer, januar 2014 marts I hvert af de tre lande gennemfører projektkonsulenterne (enkeltvis) undervisningsforløb a 5 gange i hver gruppe. Her iagttager lærerne undervisningen, og får på denne måde uddybet og konkretiseret de færdigheder, som er tilegnet på projektkurserne. Efterfølgende overtager lærerne selv undervisning. Noget af undervisningen optages på video med henblik på analyse og vurdering af programmernes effektivitet. 2. Ved afslutning af afprøvningsfasen transskriberes det dokumenterede forløb ved studentermedhjælp. Forløbet dokumenteres med henblik på den videnskabelige bearbejdning af materialet, hvor små nuancer kan vise elevernes fremgang tilegnet via programmerne. Transskriberingen skal være afsluttet inden projekt fase 5. Fase 4 Testning, april For at kunne vurdere de to programmers effekt på udvikling af elevernes læseforståelse gennemføres afsluttende test ved LOGOS testsystemet. Testningen gennemføres af projektkonsulenterne hver for sig i de enkelte lande. Fase 5 Afslutning, forskning og rapportskrivning, maj 2014 maj De tre projektkonsulenterne mødes og bearbejder den indsamlede empiri med henblik på klargørelse til forskningsmæssig bearbejdelse. Mødet, som vil finde sted enten i Göteborg eller i København, berammes til fem arbejdsdage inkl. transport og vil afvikles i maj Forskningsmæssig bearbejdelse af empiri efter retningslinjer som professor Monica Reichenberg udstikker. Det meste arbejde og samarbejde vil foregå via internet. Dog 14

15 vil det være nødvendigt med to møder: et midtvejsmøde i september 2014 og et rapporteringsmøde, som forventes afholdt i januar Begge møder af to dages varighed inkl. transport. Møderne vil finde sted i Göteborg eller København. 3. Projektets hjemmeside klargøres således, at læsetekster, forløbsbeskrivelser mm. er klar til brug ved projektets afslutning. Denne hjemmeside udgør den praksisrelaterede del af afslutningsrapporten. 4. Den afsluttende projektrapport vil være klar til offentliggørelse senest 31. maj Heri indgår også den forskningsbaserede analyse af indsamlet empiri. 15

16 Bilag 3 - Referencer - LO (2011): Øje på uddannelse, Årgang (http://www.lo.dk/kontakt/bestilpublikationer/uddannelse/4210_opunov2010_aargang88. aspx), - Danmarks evalueringsinstitut (2012): Fra handlingsplan til virkelighed (http://www.eva.dk/projekter/2011/fra-handlingsplan-til-virkelighed-undersogelse-afimplementeringen-af-ni-indsatser-for-oget-gennemforelse/projektprodukter/frahandlingsplan-til-virkelighed) - Reichenberg, M. og Ingvar Lundberg (2012): Læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler, Akademisk Forlag - Reichenberg, M. (2010). Elever i gymnasiesärskolan läser och samtaler kring lättlästa texter. I D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Faglig lesing i skole og barnehage, (97-121). Oslo: Novus.) - Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur. Dansk oversættelse: Veje til læseforståelse. Klim, 2011). - Palincsar, A-M.S. & Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension Fostering and Comprehension-monitoring Activities. I Cognition and Instruction, 1, ). - Franzén, L. (1993). Att läsa mellan raderna. En studie över goda läsare i åk 5 och deras förmåga. Att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder för svaga läsare. Lunds Universitet: Institutionen för pedagogik och specialmetodik. - Franzén, L. (2002). Att träna inferenser teori och träningsprogram. Solna: Ekelunds. - Åsberg, J. & Dahlgren Sandberg, A. (2010). Discourse comprehension intervention for highfunctioning students with autism spectrum disorders: Preliminary findings from a schoolbased study. I Journal of Research in Special Educational Needs, 10,

17 Bilag 5 Liste over skoler Følgende skoler har givet foreløbigt tilsagn om at deltage i projektet. Projektet vil have deltagelse af i alt otte grupper fra Danmark som er fordelt på nedenstående seks skoler. I Finland og Sverige deltager 4 grupper fra hvert land fordelt på hhv. 4 og 3 skoler. Danmark Frederiksgårdskolen Frederiksgårds Allé Vanløse Tlf Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Holmebækskolen Pogebanken Herfølge Tlf Ejby Skole Skovvang Ll. Skensved Tlf Herfølge Skole Scheelsvej Herfølge Tlf

18 Ellebækskolen Gymnasievej Køge Tlf

19 Bilag 5 - fortsat Finland Zacharias Topeliusskolan Stenbäcksgatan 14, Helsingfors PB 3070, Tlf. (09) Kyrkostrands/Jungmans skola Bagarnäsvägen Jakobstad Tlf: Mussor Skola Kapellbacksvägen Vasa Tlf. (06) Smedsby-Böle Högstadium Skolcentrets hälsostation Korsholms hälsovårdscentral, PB 100, Korsholm Tlf. (06)

20 Bilag 5 - fortsat Sverige Streteredsskolan Ekgårdsvägen Kållered administratör Toleredsskolan Box Göteborg Vinlandsgatan Älvängenskolan Skolvägen Alafors

21 Bilag 6 CV er Lis Pøhler Uddannelse 2005 Master i Specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1999 Speciallæreruddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole Speciale 1: Elever i generelle indlæringsvanskeligheder Speciale 2: Elever i læse-/skrivevanskeligheder 1982 Læreruddannelse fra Ribe Statsseminarium. Ansættelser 2007 Konsulent i egen virksomhed: Læsning Innovation Specialpædagogik, tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning som projektleder og fra 2008 faglig rådgiver for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forbindelse med udvikling af de nationale test. Dels i testene til dansk, læsning, dels i spørgsmål om at sikre tilgængelighed i alle testene for elever med særlige behov 2004 Pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning mm Specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune desuden ansvarlig for evaluering af kommunens målsætning for skoleområdet og i den videre proces med formulering af nye mål 1983 Lærer ved Hedehusene Skole, Høje Taastrup Kommune. Underviste især i dansk og i specialundervisning Årsvikar ved Tølløse Centralskole. Udgivelser: Projektrapporter Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden ( ) Projektet har først og fremmest haft til formål at kortlægge projekter i Norden, til inspiration for undervisere på alle niveauer. Projekterne er samlet i en database. Projektet har desuden bestået af tilbud om konsultativ bistand til kommuner og skoler i Danmark. Rapporten 21

22 Læsevejledernes virkelighed 2011 er et resultat af den konsultative bistand. Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden er finansieret af Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråds Skolesamarbejde, NSS. Undervisningsministeriets del af projektet blev afsluttet i 2011, og slutrapporten kan læses her. Regionalt Læsecenter: Vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne, med læse- og skrivevanskeligheder i Region Nordjylland, Via Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne fik jeg til opgave at bidrage til evalueringen af dette store projekt. Rapporten belyser effekten af det gennemførte projekt, som den opleves af læsevejledere og ledelser på uddannelsesinstitutionerne. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt de 30 læsevejledere i projektet samt fokusgruppeinterview med læsevejledere og ledelsesrepræsentanter fra 16 (afdelinger under) uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i projektet. Elevernes udbytte af undervisningen på en ordblindeefterskole I skoleårene 2007/08 og 2008/09 havde jeg mulighed for at følge undervisningen på Nislevgård Efterskole på lidt tættere hold. Nislevgård Efterskole er for elever med svære læse- og skrivevanskeligheder, og min opgave var dels i samarbejde med lærerne at udvikle metoder til den løbende evaluering af undervisningen på skolen, dels at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen. Rapporter og projektbeskrivelser i tilknytning til projektet findes her. Projektet blev finansieret af Nislevgård Efterskole. Projekt Læsevenner Projekt Læsevenner ( ) søgte at udvikle en metode målrettet ikke-læreruddannede voksne, som skal læse med børn i begynderundervisningen. Projektet var målrettet elever i 2. klasse, som af skolen vurderedes at være i risiko for at komme i læsevanskeligheder. Eleverne blev tilbudt individuel læsetræning i SFO en 20 minutter ad gangen, 30 gange i alt. Projekt Læsevenner var finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Forsøgsbeskrivelse og rapport findes på videncentrets hjemmeside. 22

23 Læseløftet og LET-tallet I efteråret 2000 gennemførte vi på Skovvangskolen i Glostrup et pilotprojekt, hvor vi afprøvede en læseundervisningsmetode til skolebegyndere. Metoden var stærkt inspireret af Reading Recovery. Vi tilpassede efter bedste evne metoden til lokale forhold og kaldte vores forsøg for Læseløftet dels fordi vi gav eleverne et løfte om, at de blev bedre til at læse, dels fordi vi løftede deres læsning. I forbindelse med dette forsøg udviklede vi også LET-tallet. Rapporten fra pilotprojektet findes her. Projektet blev udvidet til at dække alle skoler i kommunen, og i dag er Læseløftet en fast bestanddel af Glostrup Kommunes indsats for at støtte læseudviklingen for de yngste elever. Evaluering af Målsætning for Glostrup Kommunes Skolevæsen I evalueringen indgik både kvalitative og kvantitative data, herunder også spørgskemaundersøgelser blandt elever, lærere og pædagoger. Evalueringen blev samlet i rapporten Kvalitet skal opleves fra Evalueringen blev suppleret med bogen Det der dur når mål bliver omsat til praksis i Glostrup Kommune fra I bogen beskriver lærere nogle af de eksemplariske forløb. Lærebøger om læsning, skrivning og specialpædagogik (i udvalg). Lis Pøhler (red.)(2012). Dysleksi en fælles nordisk udfordring, Landsforeningen af Læsepædagoger. Lis Pøhler og Søren Aksel Sørensen (2010). Nationale test i dansk, læsning og anden evaluering af elevens læsning, Dafolo. Lis Pøhler (2009). Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, Undervisningsministeriet. Lis og Torben Pøhler (2009). Coaching i skriftsprog til elever i skriftsproglige vanskeligheder, Dafolo. Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler (2008). Læsevejlederen, Dafolo. Lis Pøhler (red.)(2007). Vi kan jo prøve, Undervisningsministeriet Lis Pøhler (red), Sally Altschuler og Birgit Rasmussen (2005). Dialog og differentiering i skriveundervisningen Kill your darlings og få kyllegus, Kroghs Forlag. Lis Pøhler (2004). Indkøbsturen (vurdering af tal og mængdeforståelse i bh.kl), Maaholms Forlag 23

24 Mogens Jansen (red.), Erik Arndal, Dorthe Haven, Lis Pøhler (2002). Specialundervisning i læsning, Kroghs Forlag. Mogens Jansen (red.), Jytte Jordal, Lis Pøhler (2002). Undervisning i fejl - fejl i undervisningen. Kroghs Forlag Jørgen Christian Nielsen (red.), Carsten Møller og Lis Pøhler (2000). Læs5, Dansk Psykologisk Forlag Mogens Jansen (red.), Grethe Sonne, Gunnar Jakobsen, Lis Pøhler (1997). Læseundervisning på skolens mellemtrin, Kroghs Forlag. Bidrag til antologier (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2012). Coaching i skrivelyst og skriveudvikling i: Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis Larsen (red.): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv, Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2010). Sprogvurdering i børnehaveklassen og hvad så? i: Hans Månsson (red.): Sprogvejlederen Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2009). Rammer for læsevejlederens arbejde i: Jørgen Frost (red.): Læsevejlederhåndbogen Dansk Psykologisk Forlag Undervisningsvejledninger (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2008). Klubben lærervejledning, Malling Beck Lis Pøhler (2004). Tæt på guldalderen en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2004). Fra første færd en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2002). Tæt på dyrene 3 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2001). Hu hej - Vild med dyr en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2000). Tæt på dyrene 2 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis Pøhler (1999). Tæt på dyrene - en læsevejledning, Maaholm Forlag 24

25 Monica Reichenberg Uddannelse 1973 Fil kand i historia, svenska och religionskunskap Ämneslärarexamen (sv, re vid Lärarhögskolan i Göteborg). Fil lic. i Nordiska språk, 13 november 1995, Göteborgs universitet (med titeln Att på svenskarnas språk förstå. Fil dr. i ämnesdidaktik, 10 nov 2000, Göteborgs universitet.(med titeln: Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Docent i ämnesdidaktik Professor i allmän didaktik 10 juni Är tjänstledig från denna tjänst. Professor i literacy vid Umeå universitet Håller för närvarande på och bygger upp en forskningsmiljö inom läs-och skriv vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Urval av publikationer Referee-granskade artiklar Reichenberg, M. (2008). Making Students Talk About Expository Texts. Scandinavian Journal of Educational Research, 52, Reichenberg, M. (2008) But before you said you believed that A longitudinal study of text talks in small groups. The Reading Matrix.Vol 8, No1. pp **Reichenberg, M & Wadbring, I. (2008). Have they pinched it from another newspaper? Designs for learning, 2/08. Reichenberg, M (2009).Vocational students talk about expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 9(1), Reichenberg, M. (2010). Deaf Adults and comprehension of expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 10 (2),

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER PROJEKTRAPPORT STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER L I S P Ø H L E R NATIONALT VIDENCENTER FOR LÆSNING Strukturerede tekstsamtaler Lis Pøhler April 2015 Opsætning: Nanna Madsen Korrektur: Kirsten Fobian Kovacs

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis

Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012. v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Skrivelyst i den inkluderende skole kommer skrivelysten af sig selv? 19. april 2012 v. faglig og pædagogisk konsulent, MA, Kirsten Friis Omdrejningsspørgsmål Hvordan kan elevernes skrivelyst stimuleres

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Animeret til læsning - sprog- og læseudvikling gennem animationspædagogik.

Animeret til læsning - sprog- og læseudvikling gennem animationspædagogik. Animeret til læsning - sprog- og læseudvikling gennem animationspædagogik. Udvikling og afprøvning af en inkluderende læsepædagogisk praksis på folkeskolens mellemtrin, hvor animationspædagogikken bidrager

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Den inkluderende læsekonsulent vision eller realitet

Den inkluderende læsekonsulent vision eller realitet Den inkluderende læsekonsulent vision eller realitet side 85 Af: Kirsten Friis, MA og lærer, Pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning Nationalt Videncenter for Læsning har et nært samarbejde

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere