Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder"

Transkript

1 Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Resume Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne projekt og målsætningen om at vise, at de gode erfaringer kan bruges i hele Norden. 1

2 Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet gennemføres ved at projektkonsulenterne i samarbejde med lærere i specialklasser gennemfører særlige tilrettelagte tekstsamtaler, der styrker elevernes læseforståelse og lyst til læring. Resultaterne dokumenteres videnskabeligt og gøres frit tilgængelige ved projektets afslutning. 1. Formål Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål at afprøve to programmer, der skal styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos årige skoleelever med særlige behov. Projektet er et læsefagligt projekt, der kan styrke indlæringsmulighederne for børn med særlige behov. Målsætningen med projektet er at forbedre undervisningsmetoder for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med autisme således, at disse gruppes muligheder for aktiv deltagelse i samfundet og fortsatte læring realiseres. 2. Baggrund I både Danmark, Sverige og Finland er frafaldet i ungdomsuddannelserne og på gymnasieskolen en stor udfordring. Fra forskningen ved vi, at mange af de unge som falder fra har læse- og skrivevanskeligheder, og dette gælder også elever med særlige behov. Bedre læse- og skrivekompetencer kan være en væsentlig årsag til, at udsatte unge bevarer en aktiv tilknytning til samfundet (LO 2011 & EVA 2012). Et svensk forskningsprojekt har haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler (Reichenberg& Lundberg 2012). 2

3 Dette svenske projekt danner grundlag for National Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes fælles nordiske projekt, og derfor er den svenske forsker professor Monica Reichenberg fra nævnte projekt også tilknyttet projektet. Det svenske projekt blev iværksat efter en pilotundersøgelse viste, at strukturerede tekstsamtaler om faktatekster med elever i en specialgymnasieskole var brugbare i forhold til at øge elevers læseforståelse og deres tro på egne evner (Reichenberg 2010). Med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet gennemførtes et udviklingsprojekt, hvor elever mellem 13 og 18 år fordelt på fire specialskoler i Västra Götaland-området deltog i strukturerede tekstsamtaler. Projektet viste, at tekstsamtalerne styrkede elevernes læse- og lytteforståelse samt deres begreb om ordkæder og læseflow. Derudover viste projektet, at forudsætningen for en vellykket tekstsamtale var, at alle elever kom til orde. Som projektet skred frem tog eleverne desuden oftere ordet selv i samtalerne. Deres motivation og lyst til at deltage i strukturerede samtaler voksede gradvist i projektperioden. Til slut kunne det også ses, at eleverne oftere stillede egne spørgsmål og i højere grad reflekterede over indholdet i de læste tekster. De hægtede sig også oftere spontant på hinandens indlæg og samtalerne blev mere livlige (Reichenberg 2008). Der er endnu ingen undersøgelser, der viser, hvorvidt de svenske erfaringer kan bruges i andre lande. Derfor ønsker Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne at gennemføre et lignende projekt, så flere unge med særlige behov får mulighed for at styrke deres sociale velfærd og udvikle kompetencer til forståelse af de tekster, de møder såvel i deres videre uddannelse som i dagligdagen. Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov vil projektet komparativt kunne vurdere om sproglige, kulturelle og skolepolitiske 3

4 forskelle og traditioner på tværs af skandinaviske grænser også har indvirkning på elevernes mulighed for at lære. Projektet målrettes specifikt elever med særlige behov, men på sigt skal erfaringerne og undervisningsprogrammet kunne styrke læringen for alle grupper af elever i de ældre klasser. Desuden er det vores overbevisning at principperne bag programmerne med få tilpasninger også vil kunne anvendes i den almindelige undervisning på skolernes mellemtrin. 3. Projektet Projektet afprøver to programmer 1 til udvikling af læseforståelse for grundskolens ældste elever med særlige behov med henblik på at undersøge, hvilken af de to programmer, som er mest effektiv i forhold til de to målgrupper: (1) elever med generelle indlæringsvanskeligheder og (2) elever med autisme. Begge programmer afprøves i små grupper med ca. fire elever og én lærer i korte koncentrerede samtalesessioner. Programmerne afprøves i otte klasser i Danmark samt i fire klasser hhv. Sverige og Finland. Specialklasser består oftest á 3-4 elever, og derved vedrører projektet i første omgang mellem 24 og 32 elever med særlige behov i Danmark og det samme antal i Sverige og Finland tilsammen. Projektkonsulenterne vil ved projektstart afholde kurser i tekstsamtaleprogrammerne og varetage de første undervisningsgange i klasserne. Med udgangspunkt i workshops og undervisningen vil lærerne i specialklasserne derefter inkorporere programmerne i deres egen undervisning. Projektkonsulenterne vil løbende dokumentere undervisning, så erfaringerne kan danne grundlag for evalueringsarbejdet og rapportudarbejdelse ved projektets afslutning. 1 De to programmer er Reciprok Undervisning(RU) og LF-modellen i inferensundervisning. Begge programmer beskrives detaljeret i bilag 2 projektbeskrivelse. 4

5 Målgruppe Projektets målgruppe er elever med særlige behov på 8. og 9. klassetrin i Danmark (otte grupper), Sverige (fire grupper) og Finland (fire grupper). Derudover indbefatter målgruppen også lærere, der er tilknyttet specialskolerne og netværk knyttet til specialskolerne i Danmark, Sverige og Finland. 4. Evaluering af projektet Elevernes læseforståelse testes før og efter projektet via LOGOS testsystemet. Denne kvantitative evaluering suppleres med kvalitative interviews med elever og lærere. Projektets resultater kan desuden sammenholdes med resultaterne fra det sammenlignelige tidligere omtalte projekt fra 2010 i Sverige v. professor Ingvar Lundberg og professor Monica Reichenberg, begge Göteborg Universitet. 2 Idet projektet tænkes gennemført i et nordisk samarbejde, vil de i alt 16 klasser, som indgår i projektet gensidigt kunne fungere som kontrolgrupper for hinanden. Vi vil derfor ved projektets afslutning dels kunne vurdere de to programmers effektivitet i forhold til hver af de to elevgrupper, dels kunne vurdere de to programmers effekt gennemført under forskellige skolelove, skoleformer og skoletraditioner. På baggrund af denne komparative evaluering vil der tegnes et tydeligere billede af, hvordan læsesamtaler kan bruges bedre i undervisningen af elever med særlige behov og styrke deres muligheder og motivation for læring. Projekt-output og succeskriterier Kvalitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 2 Monica Reichenberg er tilknyttet universiteterne i både Göteborg og Umeå. Men dette projekt er et samarbejde med Göteborg Universitet. 5

6 2. Elever med autisme har en positiv oplevelse af at have deltaget i projektet. 3. Lærerne har en oplevelse af, at projektet styrker glæden og lysten til at lære hos deres elever. 4. Lærerne har intentioner om og kan se muligheder i at gennemføre læsesamtaler med eleverne også efter projektet er afsluttet. Kvantitative kriterier: 1. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 2. Elever med autisme øger deres læseforståelse efter deltagelse i projektet. 3. De to programmers effekt er uafhængig af hvilket land de gennemføres i. 5. Bemanding og samarbejdspartnere Projektet forankres hos Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne i Danmark, men udarbejdes i tæt samarbejde med Institutionen för Språkstudier ved Umeå Universitet i Sverige og Lärum, Förbundet De Utvecklingsstördas Väls Pedagogiska Utvecklingsenhet, i Finland. Ulla Stina Åman, Pedagogisk utvecklare/handledare, står for gennemførelse af projektet i Finland. Professor Monica Reichenberg står for gennemførelse af projektet i de svenske skoler. Monica Reichenberg sikrer endvidere, at hele projektet er forskningsmæssigt forankret. Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, MA står for gennemførelsen af projektet i Danmark og fungerer endvidere som projektleder. Der ansættes endvidere en projektkonsulent til projektets danske del, og der tilknyttes studentermedhjælpere i forbindelse med projektets empiribearbejdning. Der er vedlagt en liste over de skoler/klasser, som projektkonsulenterne vil samarbejde med i bilag 5. 6

7 6. Aktiv videndeling Projektet vil løbende kunne følges via Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolernes hjemmeside og via som er en database over nordiske læse- og skriveprojekter. Desuden formidles projekterfaringer i projektperioden via artikler i relevante nordiske fagtidsskrifter, og via konferencer for undervisere i de nordiske lande. De læsetekster, som via projektet, viser sig egnet til undervisning efter de to programmer vil ved projektafslutningen blive stillet gratis til rådighed for interesserede lærere og skoler. Projektets konklusioner og anbefalinger samles og udgives i bogform og videregives i videoklip og onlineformat til fri afbenyttelse. Desuden vil projektets resultater blive oversat til engelsk med henblik på at øge kendskab til projektet uden for de nordiske lande Et af videncentrets primære mål er at sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog. Videncentrets brugergruppe er bredt sammensat af lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, undervisere i grunduddannelserne, bibliotekarer, konsulenter og forældre. Hjemmesiden nyhedsbreve to gange om måneden, tidsskriftet Viden om Læsning, der udkommer to gange om året, kurser, konferencer og hyppig konsultativ bistand sikrer en løbende og aktiv videndeling på området. Der er således tradition for, at resultater og erfaringer fra videncentrets projekter formidles via disse kanaler også undervejs i projektperioderne. Således sikres en løbende formidling af ny viden og en stærk anknytning og udløb til praksisfeltet. 7

8 7. Bilagsoversigt 1 Ansøgeren 2 Projektbeskrivelsen 3 Referencer 4 Budget (separat dokument) 5 Liste over skoler 6 CV er for projektkonsulenter 8

9 Bilag 1 - Ansøgeren Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Videncentret blev oprettet den 1. september 2006 på initiativ af Undervisningsministeriet, og er i dag en del af de syv professionshøjskoler i Danmark, der finansierer en del af driften. Centrets forskningsbaserede udviklingsprojekter rækker fra de yngste børn i dagtilbud til alle niveauer i uddannelsessystemet blandt andet i grundskolen, gymnasiet, i bacheloruddannelserne på pædagog- og læreruddannelserne samt på efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Videncentrets mål er at samle, skabe og sprede viden om læsning, skrivning og børns sprog til alle aktører i uddannelsessystemet. Videncentret gennemfører udviklings- og anvendt forskningsprojekter inden for lærer- og pædagoguddannelserne og sikrer en stærk praksisforankring og praksisudvikling. Siden 2006 har videncentret gennemført 34 større og mindre projekter inden for områder som sprog-, læse- og skriveudvikling. Videncentret er afhængig af eksterne midler til projekter, mens driften finansieres af årlige tilskud fra de syv landsdækkende professionshøjskoler samt af indtægtsdækket virksomhed. 9

10 Bilag 2 Projektbeskrivelse Projektform I projektperioden gennemføres i alt 16 samtaler med eleverne, hvor de første 5 samtaler på hvert hold gennemføres af en projektmedarbejder, som på denne måde modellerer programmet for læreren. Herefter gennemfører lærerne de resterende 11 samtaler. I alt 5 læsesamtaler optages på video, og efter hver læsesamtale fører læreren logbog efter på forhånd givne retningslinjer, der udarbejdes af projektkonsulenterne. De tekster, som samtalerne skal tage udgangspunkt i vil være faktatekster dvs. typisk bearbejdede tekster fra letlæste nyhedsmedier, således at teksterne fremstår som relevante for aldersgruppen. Inden læsesamtalerne igangsættes deltager projektmedarbejdere to gange i den daglige undervisning på skolerne med henblik på, at elever og projektmedarbejder lærer hinanden at kende. Elever med særlige behov og autisme er særdeles følsomme, når de møder nye mennesker, og derfor er det nødvendigt, at der også opbygges tillid mellem eleverne og projektkonsulenterne. Konsulenten deltager endvidere i et forældremøde, så forældrene også bliver informeret om projektets indhold og form, og konsulent gennemfører også testninger af eleverne både før og efter projektforløbet. Programmerne Det ene program der benyttes er Reciprok Undervisning (RU). Programmet tager udgangspunkt i Reciprocal Teaching (Palincsar& Brown 1984: ). Programmet baseres på tekster med høj grad af læsbarhed, hvor indholdet ikke stiller uoverstigelige krav til forkundskaber. I RU-programmet arbejdes med fire strategier: 10

11 1. Forudsigelse af handling. 2. Formulering af spørgsmål til teksten før, under og efter læsningen. 3. Identifikation af uklarheder (fx. ukendte ord og begreber). 4. Sammenfatning af tekst med egne ord. Det andet program kaldes LF, idet programmet tager udgangspunkt i materiale til undervisning i inferens udarbejdet af Lena Franzen (Franzén 1993, Franzén 2002 & Åsberg og Dahlgren Sandberg 2010). I dette program trænes lytte- og læseforståelse, idet teksterne læses højt af enten eleven eller læreren. Eleverne lærer at stille åbne spørgsmål til teksten efter en struktureret model. De lærer så at sige at sætte spørgsmålstegn ved tekstens autoritet. I starten af forløbet er læreren meget styrende, og efterhånden som eleven lærer mønstre og spørgeformer at kende overtager eleven mere og mere ansvaret for samtalen. Samtalen skal få eleven til at gå i nærkamp med teksten og udfylde huller i den. Fasebeskrivelse Fase 1 indledning, maj 2013 september Der indgås endelige aftaler med de deltagende skoler og klasser, og der fastsættes i denne sammenhæng endelige datoer for de forskellige møder, tests og undervisningsforløb. 2. Projektkonsulenterne fra Danmark og Finland mødes i København mhp. udvælgelse af tekster samt formulering af opgaver til brug i undervisningen. Begge skal udvælges dels 11

12 med henblik på de to målgrupper, dels med henblik på, at tekst og opgave skal fungere lige godt på dansk og svensk. Mødet afholdes i København og varer 3 arbejdsdage inkl. transport. Mødes afholdes maj/juni Alle tre projektkonsulenter mødes enten i Göteborg eller i København. På mødet vil den endelige tilpasning og forskningsmæssige kvalitetssikring af tekster og opgaver finde sted. Desuden forberedes kurser og workshops for de deltagende lærere. Endelige datoer og perioder for møder, samt rammer for testning og dataindsamling fastsættes. Mødet afholdes september

13 Fase 2 testning, oktober 2013 december For at kunne vurdere de to programmers eventuelle effekt på udvikling af elevernes læseforståelse, gennemføres individuel testning af eleverne før og efter undervisningen finder sted. Testningen foretages af projektkonsulenten i de enkelte lande og der beregnes én arbejdsdag pr. projektklasse. (dvs. 8 dage i DK, 4 dage i S og 4 dage i F). Testprogrammet LOGOS benyttes til testningen. I Finland og Sverige er det på grund af store afstande nødvendigt med en overnatning i tilknytning til testningen af to af de i alt fire projektgrupper i hvert land i november Projektkonsulenterne deltager i forældremøder sammen med de deltagende lærere således, at forældrene bliver fuldt informeret om og indforstået med deres barns deltagelse i projektet herunder også, at der laves videodokumentering til empiribehandlingen. Der afholdes ét forældremøde i hver projektgruppe. Møderne afholdes oktober december I hvert af de tre lande afholdes et kursus med workshops for de deltagende lærere fra skoler for elever med særlige behov. De deltagende lærere skal have både teoretisk og praktisk introduktion til de to programmer, der skal arbejdes med. Kurserne afholdes hver gang med deltagelse af de tre projektkonsulenter. Hvert kursus er af en dags varighed. De tre projektkonsulenter afholder møde dagen inden og dagen efter mhp koordinering og kvalitetssikring af indsatsen. Workshops afholdes i december

14 Fase 3 afprøvning af programmer, januar 2014 marts I hvert af de tre lande gennemfører projektkonsulenterne (enkeltvis) undervisningsforløb a 5 gange i hver gruppe. Her iagttager lærerne undervisningen, og får på denne måde uddybet og konkretiseret de færdigheder, som er tilegnet på projektkurserne. Efterfølgende overtager lærerne selv undervisning. Noget af undervisningen optages på video med henblik på analyse og vurdering af programmernes effektivitet. 2. Ved afslutning af afprøvningsfasen transskriberes det dokumenterede forløb ved studentermedhjælp. Forløbet dokumenteres med henblik på den videnskabelige bearbejdning af materialet, hvor små nuancer kan vise elevernes fremgang tilegnet via programmerne. Transskriberingen skal være afsluttet inden projekt fase 5. Fase 4 Testning, april For at kunne vurdere de to programmers effekt på udvikling af elevernes læseforståelse gennemføres afsluttende test ved LOGOS testsystemet. Testningen gennemføres af projektkonsulenterne hver for sig i de enkelte lande. Fase 5 Afslutning, forskning og rapportskrivning, maj 2014 maj De tre projektkonsulenterne mødes og bearbejder den indsamlede empiri med henblik på klargørelse til forskningsmæssig bearbejdelse. Mødet, som vil finde sted enten i Göteborg eller i København, berammes til fem arbejdsdage inkl. transport og vil afvikles i maj Forskningsmæssig bearbejdelse af empiri efter retningslinjer som professor Monica Reichenberg udstikker. Det meste arbejde og samarbejde vil foregå via internet. Dog 14

15 vil det være nødvendigt med to møder: et midtvejsmøde i september 2014 og et rapporteringsmøde, som forventes afholdt i januar Begge møder af to dages varighed inkl. transport. Møderne vil finde sted i Göteborg eller København. 3. Projektets hjemmeside klargøres således, at læsetekster, forløbsbeskrivelser mm. er klar til brug ved projektets afslutning. Denne hjemmeside udgør den praksisrelaterede del af afslutningsrapporten. 4. Den afsluttende projektrapport vil være klar til offentliggørelse senest 31. maj Heri indgår også den forskningsbaserede analyse af indsamlet empiri. 15

16 Bilag 3 - Referencer - LO (2011): Øje på uddannelse, Årgang (http://www.lo.dk/kontakt/bestilpublikationer/uddannelse/4210_opunov2010_aargang88. aspx), - Danmarks evalueringsinstitut (2012): Fra handlingsplan til virkelighed (http://www.eva.dk/projekter/2011/fra-handlingsplan-til-virkelighed-undersogelse-afimplementeringen-af-ni-indsatser-for-oget-gennemforelse/projektprodukter/frahandlingsplan-til-virkelighed) - Reichenberg, M. og Ingvar Lundberg (2012): Læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler, Akademisk Forlag - Reichenberg, M. (2010). Elever i gymnasiesärskolan läser och samtaler kring lättlästa texter. I D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Faglig lesing i skole og barnehage, (97-121). Oslo: Novus.) - Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur. Dansk oversættelse: Veje til læseforståelse. Klim, 2011). - Palincsar, A-M.S. & Brown, A.L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension Fostering and Comprehension-monitoring Activities. I Cognition and Instruction, 1, ). - Franzén, L. (1993). Att läsa mellan raderna. En studie över goda läsare i åk 5 och deras förmåga. Att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder för svaga läsare. Lunds Universitet: Institutionen för pedagogik och specialmetodik. - Franzén, L. (2002). Att träna inferenser teori och träningsprogram. Solna: Ekelunds. - Åsberg, J. & Dahlgren Sandberg, A. (2010). Discourse comprehension intervention for highfunctioning students with autism spectrum disorders: Preliminary findings from a schoolbased study. I Journal of Research in Special Educational Needs, 10,

17 Bilag 5 Liste over skoler Følgende skoler har givet foreløbigt tilsagn om at deltage i projektet. Projektet vil have deltagelse af i alt otte grupper fra Danmark som er fordelt på nedenstående seks skoler. I Finland og Sverige deltager 4 grupper fra hvert land fordelt på hhv. 4 og 3 skoler. Danmark Frederiksgårdskolen Frederiksgårds Allé Vanløse Tlf Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Holmebækskolen Pogebanken Herfølge Tlf Ejby Skole Skovvang Ll. Skensved Tlf Herfølge Skole Scheelsvej Herfølge Tlf

18 Ellebækskolen Gymnasievej Køge Tlf

19 Bilag 5 - fortsat Finland Zacharias Topeliusskolan Stenbäcksgatan 14, Helsingfors PB 3070, Tlf. (09) Kyrkostrands/Jungmans skola Bagarnäsvägen Jakobstad Tlf: Mussor Skola Kapellbacksvägen Vasa Tlf. (06) Smedsby-Böle Högstadium Skolcentrets hälsostation Korsholms hälsovårdscentral, PB 100, Korsholm Tlf. (06)

20 Bilag 5 - fortsat Sverige Streteredsskolan Ekgårdsvägen Kållered administratör Toleredsskolan Box Göteborg Vinlandsgatan Älvängenskolan Skolvägen Alafors

21 Bilag 6 CV er Lis Pøhler Uddannelse 2005 Master i Specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1999 Speciallæreruddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole Speciale 1: Elever i generelle indlæringsvanskeligheder Speciale 2: Elever i læse-/skrivevanskeligheder 1982 Læreruddannelse fra Ribe Statsseminarium. Ansættelser 2007 Konsulent i egen virksomhed: Læsning Innovation Specialpædagogik, tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning som projektleder og fra 2008 faglig rådgiver for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i forbindelse med udvikling af de nationale test. Dels i testene til dansk, læsning, dels i spørgsmål om at sikre tilgængelighed i alle testene for elever med særlige behov 2004 Pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets kontor for specialundervisning mm Specialundervisningskonsulent i Glostrup Kommune desuden ansvarlig for evaluering af kommunens målsætning for skoleområdet og i den videre proces med formulering af nye mål 1983 Lærer ved Hedehusene Skole, Høje Taastrup Kommune. Underviste især i dansk og i specialundervisning Årsvikar ved Tølløse Centralskole. Udgivelser: Projektrapporter Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden ( ) Projektet har først og fremmest haft til formål at kortlægge projekter i Norden, til inspiration for undervisere på alle niveauer. Projekterne er samlet i en database. Projektet har desuden bestået af tilbud om konsultativ bistand til kommuner og skoler i Danmark. Rapporten 21

22 Læsevejledernes virkelighed 2011 er et resultat af den konsultative bistand. Kortlægning af læse-, skrive- og sprogprojekter i Norden er finansieret af Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråds Skolesamarbejde, NSS. Undervisningsministeriets del af projektet blev afsluttet i 2011, og slutrapporten kan læses her. Regionalt Læsecenter: Vejlednings- og rådgivningscenter for unge og voksne, med læse- og skrivevanskeligheder i Region Nordjylland, Via Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne fik jeg til opgave at bidrage til evalueringen af dette store projekt. Rapporten belyser effekten af det gennemførte projekt, som den opleves af læsevejledere og ledelser på uddannelsesinstitutionerne. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt de 30 læsevejledere i projektet samt fokusgruppeinterview med læsevejledere og ledelsesrepræsentanter fra 16 (afdelinger under) uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i projektet. Elevernes udbytte af undervisningen på en ordblindeefterskole I skoleårene 2007/08 og 2008/09 havde jeg mulighed for at følge undervisningen på Nislevgård Efterskole på lidt tættere hold. Nislevgård Efterskole er for elever med svære læse- og skrivevanskeligheder, og min opgave var dels i samarbejde med lærerne at udvikle metoder til den løbende evaluering af undervisningen på skolen, dels at dokumentere elevernes udbytte af undervisningen. Rapporter og projektbeskrivelser i tilknytning til projektet findes her. Projektet blev finansieret af Nislevgård Efterskole. Projekt Læsevenner Projekt Læsevenner ( ) søgte at udvikle en metode målrettet ikke-læreruddannede voksne, som skal læse med børn i begynderundervisningen. Projektet var målrettet elever i 2. klasse, som af skolen vurderedes at være i risiko for at komme i læsevanskeligheder. Eleverne blev tilbudt individuel læsetræning i SFO en 20 minutter ad gangen, 30 gange i alt. Projekt Læsevenner var finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Forsøgsbeskrivelse og rapport findes på videncentrets hjemmeside. 22

23 Læseløftet og LET-tallet I efteråret 2000 gennemførte vi på Skovvangskolen i Glostrup et pilotprojekt, hvor vi afprøvede en læseundervisningsmetode til skolebegyndere. Metoden var stærkt inspireret af Reading Recovery. Vi tilpassede efter bedste evne metoden til lokale forhold og kaldte vores forsøg for Læseløftet dels fordi vi gav eleverne et løfte om, at de blev bedre til at læse, dels fordi vi løftede deres læsning. I forbindelse med dette forsøg udviklede vi også LET-tallet. Rapporten fra pilotprojektet findes her. Projektet blev udvidet til at dække alle skoler i kommunen, og i dag er Læseløftet en fast bestanddel af Glostrup Kommunes indsats for at støtte læseudviklingen for de yngste elever. Evaluering af Målsætning for Glostrup Kommunes Skolevæsen I evalueringen indgik både kvalitative og kvantitative data, herunder også spørgskemaundersøgelser blandt elever, lærere og pædagoger. Evalueringen blev samlet i rapporten Kvalitet skal opleves fra Evalueringen blev suppleret med bogen Det der dur når mål bliver omsat til praksis i Glostrup Kommune fra I bogen beskriver lærere nogle af de eksemplariske forløb. Lærebøger om læsning, skrivning og specialpædagogik (i udvalg). Lis Pøhler (red.)(2012). Dysleksi en fælles nordisk udfordring, Landsforeningen af Læsepædagoger. Lis Pøhler og Søren Aksel Sørensen (2010). Nationale test i dansk, læsning og anden evaluering af elevens læsning, Dafolo. Lis Pøhler (2009). Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, Undervisningsministeriet. Lis og Torben Pøhler (2009). Coaching i skriftsprog til elever i skriftsproglige vanskeligheder, Dafolo. Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler (2008). Læsevejlederen, Dafolo. Lis Pøhler (red.)(2007). Vi kan jo prøve, Undervisningsministeriet Lis Pøhler (red), Sally Altschuler og Birgit Rasmussen (2005). Dialog og differentiering i skriveundervisningen Kill your darlings og få kyllegus, Kroghs Forlag. Lis Pøhler (2004). Indkøbsturen (vurdering af tal og mængdeforståelse i bh.kl), Maaholms Forlag 23

24 Mogens Jansen (red.), Erik Arndal, Dorthe Haven, Lis Pøhler (2002). Specialundervisning i læsning, Kroghs Forlag. Mogens Jansen (red.), Jytte Jordal, Lis Pøhler (2002). Undervisning i fejl - fejl i undervisningen. Kroghs Forlag Jørgen Christian Nielsen (red.), Carsten Møller og Lis Pøhler (2000). Læs5, Dansk Psykologisk Forlag Mogens Jansen (red.), Grethe Sonne, Gunnar Jakobsen, Lis Pøhler (1997). Læseundervisning på skolens mellemtrin, Kroghs Forlag. Bidrag til antologier (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2012). Coaching i skrivelyst og skriveudvikling i: Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis Larsen (red.): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv, Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2010). Sprogvurdering i børnehaveklassen og hvad så? i: Hans Månsson (red.): Sprogvejlederen Dansk Psykologisk Forlag Lis Pøhler (2009). Rammer for læsevejlederens arbejde i: Jørgen Frost (red.): Læsevejlederhåndbogen Dansk Psykologisk Forlag Undervisningsvejledninger (i udvalg) Lis og Torben Pøhler (2008). Klubben lærervejledning, Malling Beck Lis Pøhler (2004). Tæt på guldalderen en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2004). Fra første færd en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2002). Tæt på dyrene 3 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2001). Hu hej - Vild med dyr en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis og Torben Pøhler (2000). Tæt på dyrene 2 - en læsevejledning, Maaholm Forlag Lis Pøhler (1999). Tæt på dyrene - en læsevejledning, Maaholm Forlag 24

25 Monica Reichenberg Uddannelse 1973 Fil kand i historia, svenska och religionskunskap Ämneslärarexamen (sv, re vid Lärarhögskolan i Göteborg). Fil lic. i Nordiska språk, 13 november 1995, Göteborgs universitet (med titeln Att på svenskarnas språk förstå. Fil dr. i ämnesdidaktik, 10 nov 2000, Göteborgs universitet.(med titeln: Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Docent i ämnesdidaktik Professor i allmän didaktik 10 juni Är tjänstledig från denna tjänst. Professor i literacy vid Umeå universitet Håller för närvarande på och bygger upp en forskningsmiljö inom läs-och skriv vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Urval av publikationer Referee-granskade artiklar Reichenberg, M. (2008). Making Students Talk About Expository Texts. Scandinavian Journal of Educational Research, 52, Reichenberg, M. (2008) But before you said you believed that A longitudinal study of text talks in small groups. The Reading Matrix.Vol 8, No1. pp **Reichenberg, M & Wadbring, I. (2008). Have they pinched it from another newspaper? Designs for learning, 2/08. Reichenberg, M (2009).Vocational students talk about expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 9(1), Reichenberg, M. (2010). Deaf Adults and comprehension of expository texts. L1 Educational Studies in Language and Literature, 10 (2),

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser Curriculum Vitae: Kirsten Friis Faglig og pædagogisk konsulent, MA og lærer. Har særlig faglig ekspertise i specialpædagogik, ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder, læsevejledning samt inkluderende

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Strukturerede tekstsamtaler

Strukturerede tekstsamtaler Strukturerede tekstsamtaler 3rd Baltic Sea 17th Nordic Literacy Conference 14. 16. august 2016 Turku/Åbo Finland Lis Pøhler Projektleder www.laesning.dk Program Præsentation af projektet Ide, rammer og

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER PROJEKTRAPPORT STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER L I S P Ø H L E R NATIONALT VIDENCENTER FOR LÆSNING Strukturerede tekstsamtaler Lis Pøhler April 2015 Opsætning: Nanna Madsen Korrektur: Kirsten Fobian Kovacs

Læs mere

Seks små at gå hjem på

Seks små at gå hjem på Seks små at gå hjem på Fra ide til projekt Pædagogisk konsulent Lis Pøhler Lis.poehler@gmail.com Første skridt! Noter tre faktorer som du ved har betydning for elevens udvikling af læsning/skrivning Tænk

Læs mere

Læsevejlederens rolle på skolen

Læsevejlederens rolle på skolen Pæd.kons. Lis Pøhler E: lis.poehler@gmail.com www.laesning.dk Læsevejlederens rolle på skolen Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Danmarks Lærerforening Onsdag den 10. april 2013 WORKSHOP 9:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

elever sig bedre i de Nationale test

elever sig bedre i de Nationale test SÅDAN klarer dine elever sig bedre i de Nationale test Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne De nationale test i dansk, læsning tester elevens færdigheder

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Respons til Helle Pia Laursens oplæg Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Grundlag og retning for respons Grundlag Fortløbende (u)formel samtale siden Fremtidens

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2011 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2010... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring

Praksissamarbejde. Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar. Institut for Skole og Læring Praksissamarbejde Planlægningsmøde forår 2016 årgang 2014 Tirsdag den 19. januar Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Dagen i dag Velkommen Praksissamarbejde Planlægning af konkrete praksissamarbejder

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2013 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Workshop 5 Arbejde med læse- og skriveudvikling i indskolingen ideer til praksis v. Dorte Reuther og Sigrid Madsbjerg Bornholm Hvordan udvikles literacykompetencer i dagtilbud uden

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Forældres perspektiv på samarbejde der virker i dagtilbud - projektbeskrivelse

Forældres perspektiv på samarbejde der virker i dagtilbud - projektbeskrivelse Forældres perspektiv på samarbejde der virker i dagtilbud - projektbeskrivelse Baggrund for ansøgningen Der har i de senere år været en intensiveret debat om dagtilbuddenes opgaver og funktion i forhold

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r

Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r Lise Bregnhøj Bodil Christensen Marie Louise Christiansen Kristina Kragelund Trine Lundgaard Helle Frost Sørensen Mathilde Rygaard Sørensen Redaktion: Tanja Miller

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE PROGRAM Baggrund for forsøgsprogrammet! Hvad ved vi om betydning af ekstra undervisningstid? Forsøg på 4. klassetrin! Indsatserne!

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen.

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen. Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse Hvad er problemet? Tosprogede klarer sig dårligt i skolen v/ Anders Højen Lektor Center for Børnesprog Syddansk Universitet Læring og kulturel anerkendelse i

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere