Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI"

Transkript

1 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for idrætten for at fremme sundhed og retfærdighed inden for idrætten. Organisationerne er enige om, at dopingsager i dansk foreningsidræt bør håndteres på en måde, som er enkel og gennemskuelig for alle idrætsforeninger og deres medlemmer. Organisationerne har på den baggrund udarbejdet dette fælles dopingreglement for håndtering af dopingsager og indgået en samarbejdsaftale. Organisationerne samarbejder med Anti Doping Danmark om udførelsen af de opgaver, der følger af dette dopingreglement. Dopingreglementet og World Anti Doping Code 1. Organisationerne respekterer World Anti Doping Code, vedtaget den 4. marts 2003 og ændret med virkning per 1. januar World Anti Doping Code har som sin primære målgruppe elite- og konkurrenceidrætten, og Coden tillader nationale idrætsorganisationer, der udfører dopingkontrol indenfor bredde- og motionsidrætten, at etablere særlige reglementer for disse medlemmer uden at komme i konflikt med Coden. Dopingreglementet er et sådant særligt reglement. Hvem er underlagt reglerne? 2. Stk. 1. Dopingreglementet gælder for alle aktivitetsudøvere, der er medlem af eller efter anden aftale dyrker idræt, motion eller fitness i foreninger eller selvejende institutioner, der er medlem af eller på anden måde tilknyttet DIF, jfr. dog stk. 3, Firmaidrætten og DGI. Dopingreglementet gælder desuden for medlemsorganisationer, foreninger og selvejende institutioner samt ledere og trænere under DIF, Firmaidrætten og DGI. Stk. 2. De omfattede aktivitetsudøvere er forpligtet af nærværende reglement og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol, som udføres af Anti Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti Doping Danmark har indgået aftale med herom, samt til at yde Anti Doping Danmark og dopingsekretariatet enhver hjælp, disse måtte finde påkrævet for gennemførelse af dopingkontrol og opklaring af forhold om overtrædelse af nærværende reglement. Stk. 3. Udøvere, der under DIF's specialforbund dyrker elite- eller konkurrenceidræt på internationalt eller nationalt niveau som nærmere defineret af DIF, omfattes alene af DIF og Anti Doping Danmarks nationale antidopingregler for elite- og konkurrenceidrætten i overensstemmelse med World Anti Doping Code.

2 - 2 - Stk. 4. Spørgsmål om, hvilket dopingreglement en udøver omfattes af, afgøres i første omgang af Anti Doping Danmark i forbindelse med prøvetagningen. Under sagsbehandlingen kan det sagsbehandlende organ (dopingsekretariatet, DIF's dopingudvalg, motionsdopingnævnet eller DIF's dopingnævn) rette henvendelse til DIF for at få afgjort, om udøveren omfattes af de nationale antidopingregler eller motionsdopingreglementet. Afgørelsen kan medføre, at sagen administrativt overføres til behandling i det rette organ. En udøver kan til enhver tid anmode DIF om svar på hvilket dopingregelsæt, vedkommende omfattes af. DIF's afgørelse af dette spørgsmål kan ikke påklages til andet organ. Stk. 5. Medlemmer af centre under Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) er omfattet af nærværende dopingreglement for så vidt angår appelbestemmelsen i 14. Hvad er doping, og hvad er forbudt? 3. Stk. 1. Ved doping forstås tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til den af World Anti-Doping Agency (WADA) fastsatte liste over forbudte stoffer. Stk. 2. Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelse af metoder til at ændre resultatet af en urin- eller blodprøve, er forbudt. Stk. 3. Besiddelse af og handel med forbudte stoffer eller forbudte metoder er forbudt. Handel omfatter også at udbyde, sælge, give, ordinere, transportere, sende, overdrage eller udlevere et forbudt stof eller en forbudt metode til en idrætsudøver, uanset om dette sker direkte eller gennem en eller flere tredjeparter. Det omfatter dog ikke handel med eller udlevering fra lægefagligt personale af et forbudt stof til egentlige og lovlige behandlingsmæssige formål. Stk. 4. Den, der nægter eller uden tvingende årsag undlader at medvirke til afgivelse af en prøve, efter at være indkaldt hertil i overensstemmelse med nærværende reglement, eller som på anden måde unddrager sig at afgive en prøve, overtræder dopingreglementet. Stk. 5. Opmuntring, støtte, hjælp eller anden medvirken til overtrædelse af nærværende reglement er forbudt. Medicin og medicinske forsøg 4. Stk. 1. Af helbredsmæssige årsager kan det være nødvendigt at indtage medicin, som er på listen over forbudte stoffer, og sådan indtagelse anses ikke for en overtrædelse af dopingreglementet. Udøvere, som er omfattet af nærværende dopingreglement, skal dog ved dopingkontrol oplyse om brug af medicin. For lægeordineret medicin skal dette efterfølgende på begæring kunne dokumenteres af den ordinerende læge. Stk. 2. I tilfælde af positiv prøve vil der ikke blive rejst tiltale for overtrædelse af dopingreglementet, såfremt dopingsekretariatet finder det dokumenteret, at årsagen til den positive prøve er medicinsk betinget. Lægeordination anses i sig selv for tilstrækkelig dokumentation. Stk. 3. Udøvere, der omfattes af nærværende dopingreglement, kan mod forudgående skriftlig tilladelse fra dopingsekretariatet deltage i godkendte medicinske forsøg, der indebærer indtagelse af midler, der er på listen over forbudte stoffer. Det er en overtrædelse af dopingreglementet, såfremt udøveren overtræder vilkårene for en sådan tilladelse.

3 - 3 - Sekretariat 5. Stk. 1. Alle dopingsager ekspederes gennem dopingsekretariatet. Stk. 2. Sekretariatet har pligt til at behandle sager hurtigst muligt og træffer beslutning om midlertidig udelukkelse (suspensioner), jfr. 9, og indbringelse for dopingnævnet og dopingappeludvalget. Dopingnævn 6. Stk. 1. Dopingnævnet træffer afgørelse i dopingsager og om sanktioner knyttet hertil. Stk. 2. Dopingnævnet har syv medlemmer. Firmaidrætten udpeger ét medlem og DGI og DIF hver tre medlemmer. Mindst tre medlemmer af dopingnævnet skal have juridisk baggrund, og mindst to medlemmer af dopingnævnet skal have medicinsk baggrund. Medlemmerne udpeges for to år med mulighed for genudpegning. Der kan ikke udpeges medlemmer, som i funktionsperioden er enten ansatte eller varetager valgte hverv i organisationerne. Stk. 3. Dopingnævnet vælger selv sin formand. Formanden skal have juridisk baggrund. Stk. 4. Behandlingen af en sag sker mundtligt eller skriftligt. Formanden kan dog bestemme, at spørgsmål om suspension og formalitetsspørgsmål behandles skriftligt, ligesom sagen vil blive behandlet skriftligt, med mindre den tiltalte har ønsket mundtlig behandling. Den mundtlige behandling af en sag er offentlig. Der må ikke fotograferes, filmes eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne. Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning, eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan der ske dørlukning. Stk. 5. Den tiltalte kan ved sagens behandling være ledsaget af en bisidder efter eget valg. Dopingnævnet kan beskikke en advokat for den part, sagen vedrører. Nævnet fastsætter vederlaget til advokaten. Stk. 6. Ved behandlingen af en sag deltager mindst to og højst tre af dopingnævnets medlemmer, hvoraf mindst en skal have juridisk baggrund. Såfremt dopingnævnets formand ikke deltager i behandlingen af sagen, udpeger dopingnævnet en fungerende formand. Denne skal have juridisk baggrund. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Stk. 7. Dopingnævnets afgørelse skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, foreligge senest 4 måneder efter, at sagen er rejst for nævnet. Stk. 8. Ved sagens afgørelse kan nævnet træffe afgørelse om sagens omkostninger. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning. Stk. 9. Dopingnævnets afgørelser er offentligt tilgængelige, dog kun i det omfang, dopingnævnet ikke finder, at særlige hensyn til fortrolighed gør sig gældende. Anti Doping Danmark orienteres direkte. Stk. 10. Dopingnævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

4 - 4 - Dopingkontrol 7. Stk. 1. Kun Anti Doping Danmark kan foretage dopingkontrol i henhold til dette dopingreglement, og Anti Doping Danmark fastsætter tid og sted for kontrollen. Stk. 2. Dopingkontrol kan gennemføres uden varsel dels hvor som helst og når som helst uden for konkurrence og dels i forbindelse med nationale og internationale arrangementer af enhver art i ind- og udland. Stk. 3. Dopingkontrollen finder sted i overensstemmelse med Anti Doping Danmarks dopingkontrolprocedure. Stk. 4. Den, der nægter eller uden tvingende årsag undlader at medvirke til afgivelse af en prøve, efter at være indkaldt hertil i overensstemmelse med nærværende reglement, eller på anden måde unddrager sig at afgive en prøve, overtræder dopingreglementet. Stk. 5. For udøvere, der omfattes af dette dopingreglement, skal der ikke ske orientering om dopingkontrol og dopingsager til WADA eller nogen internationale idrætsorganisationer. Analyse af dopingprøve 8. Stk. 1. Et analyseresultat er positivt, når positiv A-prøve fra et WADA-akkrediteret laboratorium eller andet laboratorium udpeget af Anti Doping Danmark foreligger. Stk. 2. Aktivitetsudøveren kan dog forlange B-prøven analyseret for egen regning. Skulle analyseresultatet af B-prøven være negativt, vil dopingsagen blive hævet. Hvis aktivitetsudøveren ikke forlanger B-prøven analyseret, vil dette blive fortolket, som om aktivitetsudøveren har givet afkald på analyse af B-prøven. Aktivitetsudøveren eller dennes repræsentant har ret til for egen regning at overvære åbning og analyse af B-prøven og til at få udleveret kopi af analyseresultaterne for A-prøven og den eventuelle B- prøve. Suspension 9. Stk. 1. Såfremt analyseresultatet af A-prøven viser tilstedeværelse af dopingmidler, eller dopingsekretariatet konstaterer anden overtrædelse af dopingregulativet, kan sekretariatet uden parthøring suspendere den pågældende aktivitetsudøver. Suspensionen kan højst ske for en periode af tre måneder. Såfremt dopingnævnet ikke inden udløbet af denne periode har afgjort sagen, beslutter dopingnævnet, om suspensionen skal forlænges med yderligere en måned, eller om suspensionen skal bortfalde. Stk. 2. Suspensionen regnes fra det tidspunkt, den pågældende har modtaget meddelelse herom. Meddelelse om suspension samt forlængelse eller bortfald heraf sker ved anbefalet brev eller kurerpost. Den pågældendes forening og medlemsorganisation underrettes ved almindeligt brev eller ved . Stk. 3. Sekretariatets afgørelse om suspension af en aktivitetsudøver kan af denne indbringes for dopingnævnet, hvis afgørelse skal foreligge senest 1 måned efter modtagelsen af klagen. Indgivelse af klage til dopingnævnet har ikke opsættende virkning.

5 - 5 - Bevis 10. Stk. 1. Dopingsekretariatet har ansvar for at bevise, at en overtrædelse af nærværende reglement har fundet sted. I alle sager, som indbringes for dopingnævnet, skal beviskravet være højere end en rimelig sandsynlighed, men det kræves dog ikke, at enhver tvivl er fjernet. Stk. 2. Enhver aktivitetsudøver har et personligt ansvar for at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop. Der er således ikke et krav om, at der skal bevises forsæt, fejl, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra aktivitetsudøverens side, for at man kan konstatere en overtrædelse. Stk. 3. Hvis analyseresultatet viser fund over den fastsatte rapporteringsgrænse af stoffer, der produceres naturligt i kroppen, påhviler det aktivitetsudøveren at bevise, at tilstedeværelsen skyldes en fysiologisk eller patologisk tilstand. Stk. 4. Det lægges til grund, at laboratoriet udfører analyser af prøver og overholder procedurer for opbevaring i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorieanalyser. Hvis aktivitetsudøveren dog kan bevise, at der er forekommet afvigelser fra den internationale standard, skal dopingsekretariatet bevise, at afvigelsen ikke har påvirket analyseresultatet. Stk. 5. Procedurefejl i forbindelse med prøvetagning vil ikke medføre, at analyseresultatet annulleres. Hvis aktivitetsudøveren kan bevise, at der er sket procedurefejl under prøvetagning, skal dopingsekretariatet bevise, at den pågældende procedurefejl ikke har påvirket analyseresultatet. Stk. 6. Faktuelle omstændigheder, som fastslås ved en domstol eller et domstolslignende disciplinært nævn, kan anvendes som bevis i sager efter dette dopingreglement. Vidnepligt og vidnebeskyttelse 11. Stk. 1. Personer, som af Anti Doping Danmark, dopingsekretariatet, dopingnævnet eller dopingappeludvalget indkaldes til samtale vedrørende en mulig overtrædelse af nærværende dopingreglement, er forpligtet til at give fremmøde på det fastsatte tidspunkt og til at tale sandt. Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes efter 12. Stk. 2. Såfremt afgørende hensyn til anonymitet foreligger, kan dopingsekretariatet beslutte, at identiteten på dopingkontrollanter og vidner i dopingsager ikke bringes til den indklagedes kendskab. I sådanne tilfælde kan det tillige besluttes, at forklaring fra de pågældende kan ske, uden at den indklagede er til stede. Den indklagede skal gøres bekendt med de afgivne forklaringer uden oplysning om identitet. En beslutning efter første punktum kan af den indklagede prøves ved dopingnævnet, hvis afgørelse i sådanne tilfælde og efter andet punktum kan indbringes for dopingappeludvalget. Sanktioner 12. Stk. 1. Den, der findes skyldig i overtrædelse af nærværende dopingreglement udelukkes i to år fra alle trænings- og konkurrenceaktiviteter, samt et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv, inden for foreninger og selvejende institutioner under Firmaidrætten, DGI og DIF. Dopingnævnet kan dog i forbindelse med sagens afgørelse eller under udelukkelsen beslutte, at enkelte aktiviteter skal undtages

6 - 6 - fra udelukkelsen. Stk. 2. I gentagelsestilfælde kan udelukkelse ske for bestandig. Såfremt den ene sag drejer sig om de i 12, stk. 3, nævnte stoffer, sker udelukkelse dog med mindst to år og højst tre år. Stk. 3. Doping med stoffer, der på WADA's liste over forbudte stoffer specifikt er nævnt som stoffer, der specielt er tilbøjelige til at afstedkomme utilsigtet overtrædelse af nærværende reglement, fordi de optræder i mange lægemidler, eller som sædvanligvis ikke vil blive misbrugt som dopingstof, straffes med mindst en advarsel og højst med udelukkelse i et år, hvis aktivitetsudøveren kan bevise, at anvendelsen af det specifikke stof ikke havde til formål at forbedre en sportspræstation. I andengangstilfælde kan straffen stige til udelukkelse i to år og ved tredje overtrædelse til udelukkelse for bestandigt. Stk. 4. Hvis aktivitetsudøveren kan bevise, at han eller hun er uden skyld eller ikke har udvist uagtsomhed i forbindelse med overtrædelsen, bortfalder udelukkelsen. Hvis udelukkelsen bortfalder, har overtrædelsen ikke gentagelsesvirkning. Stk. 5. Hvis aktivitetsudøveren kan bevise, at han eller hun er uden væsentlig skyld eller ikke har udvist væsentlig uagtsomhed, kan varigheden af udelukkelsen nedsættes. Nedsættelse kan ligeledes ske, hvis dopingnævnet finder, at særlige hensyn, herunder tiltaltes sociale situation, gør sig gældende. Stk. 6. Den, der tilskynder eller medvirker til, at en person anvender doping eller på anden måde overtræder nærværende reglement, eller som sælger eller overdrager dopingstoffer, der er på WADA's dopingliste eller besidder sådanne stoffer med henblik på overdragelse til andre, udelukkes i mindst fire år. Stk. 7. Ved udelukkelse for mere end fire år kan dopingnævnet, når fire år af udelukkelsen er udstået efter ansøgning fra aktivitetsudøveren, delvist ophæve udelukkelsen for så vidt angår retten til at deltage i motionsidræt. Stk. 8. En aktivitetsudøver, der testes positiv i individuel konkurrence, diskvalificeres fra konkurrencen uanset udfaldet af en efterfølgende dopingsag. Såfremt den pågældende konkurrence indgik som del af et større stævne, kan diskvalifikationen gælde fra alle konkurrencer i dette stævne. I holdidrætsgrene er den pågældende medlemsorganisations regler om diskvalifikation gældende. Forældelse 13. Stk. 1. En overtrædelse af nærværende reglement straffes ikke, når der er indtrådt forældelse. Forældelsesfristen er otte år, og regnes fra den dag, da overtrædelsen er ophørt. Forældelsesfristen afbrydes, når aktivitetsudøveren gøres bekendt med, at han er sigtet for overtrædelsen. Dopingappeludvalget 14. Stk. 1. Dopingnævnets afgørelser kan af indklagede og dopingsekretariatet indbringes for dopingappeludvalget. Indbringelse skal ske inden fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Anti Doping Danmark kan ligeledes indbringe dopingnævnets afgørelser for dopingappeludvalget, uanset om dopingsekretariatet har fået fuldt medhold i sin indstilling til dopingnævnet.

7 - 7 - Stk. 2. Anken har ikke opsættende virkning. Dopingappeludvalget kan dog beslutte andet. Stk. 3: Afgørelser truffet af centre under DFHO kan af indklagede og DFHO samt af Anti Doping Danmark indbringes for dopingappeludvalget inden fire uger efter modtagelse af afgørelsen, jfr. 2, stk. 5. Anken har ikke opsættende virkning. Dopingappeludvalget kan dog beslutte andet. Stk.4. Dopingappeludvalget har tre medlemmer. Firmaidrætten, DGI og DIF udpeger hvert ét medlem til dopingappeludvalget. Udpegningen sker for to år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Dopingappeludvalget vælger selv sin formand. Formanden skal have juridisk baggrund. DFHO udpeger ét medlem, som indtræder i sager efter stk. 3. DFHO s medlem må ikke have sæde i bestyrelsen for DFHO eller være ansat i centre herunder. Stk. 5. Dopingappeludvalgets kendelse er upåankelig. Stk. 6. Ved sagens afgørelse kan dopingappeludvalget træffe afgørelse om sagens omkostninger. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning. Stk. 7. Dopingappeludvalgets afgørelser er offentligt tilgængelige, dog kun i det omfang, dopingappeludvalget ikke finder, at særlige hensyn til fortrolighed gør sig gældende. Anti Doping Danmark orienteres direkte. Stk. 8. Dopingappeludvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Registreringer 15. Stk. 1. Dopingprøver taget i henhold til dette dopingreglement samt deraf følgende dopingsager registreres i Anti Doping Danmark som "ikke-wada prøver", jfr. 7, stk. 5. Stk. 2. Anti Doping Danmark kan føre register over alle dopingudelukkede personer. Adgang til registret reguleres af Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende regler. Gensidig anerkendelse 16 Stk. 1. De tre organisationer anerkender og implementerer afgørelser vedrørende sanktioner, dispensationer og prøvetagning truffet af andre antidopingorganisationer i overensstemmelse med World Anti Doping Code. Stk. 2. De tre organisationer anerkender og implementerer afgørelser vedrørende sanktioner, dispensationer og prøvetagning truffet af Dansk Fitness og Helse Organisation. På begæring af den pådømte kan dopingnævnet og dopingappeludvalget dog prøve sådanne afgørelser for så vidt angår retten til at deltage i foreningsidræt. Regelændringer 17. Stk. 1. Inden for rammerne af den til enhver tid gældende World Anti Doping Code kan de tre organisationer i enighed ændre dette reglement. Den enkelte organisation beslutter selv, i hvilket af organisationens organer beslutningskompetencen hertil ligger.

8 - 8 - Stk. 2. Såfremt en af de tre organisationer ønsker at træde ud af samarbejdet, skal dette ske med mindst 6 måneders varsel ved skriftlig meddelelse herom. Ikrafttræden 18. Dopingreglementet trådte i kraft den 1. januar Reglementet er ændret den 1. december 2010 og den 1. februar 2013.

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020

Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020 8 Punkt 4.1 Forslag vedr. Strategi 2020 Mission DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

Nationale antidopingregler. Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund

Nationale antidopingregler. Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund Nationale antidopingregler Anti Doping Danmark Danmarks Idræts-Forbund Opdateret pr. 1. marts 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 INDLEDNING...4 ARTIKEL 1 ANTIDOPINGREGLERNES GYLDIGHED...4 ARTIKEL 2 OVERTRÆDELSER

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDGIVET AF: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf.: 43 26 25 50 www.antidoping.dk 1. udgave, 2017 Denne vejledning

Læs mere

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND OPDATERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 5 Artikel 1 Antidopingreglernes gyldighed... 5 Artikel 2 Definition

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser:

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser: Bilag 2.2.1 Bestyrelsesmøde 26. november 2014 Meddelelser: Astmamedicin. (Juni sept. 2014). Der er indgivet officiel dansk kommentar (anmodning) til WADAs udkast til dopinglisten 2015, i forlængelse af

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen

KENDELSE 1/2017. Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen DIF s dopingnævn 28. juni 2017 KENDELSE 1/2017 Anti Doping Danmark mod Martin Toft Madsen Danmarks Idrætsforbunds dopingnævn har truffet følgende afgørelse i sag nr. 1/2017, Anti Doping Danmark mod Marting

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

for Frederiksberg Idræts-Union

for Frederiksberg Idræts-Union Love for Frederiksberg Idræts-Union Vedtaget 16. april 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 I Navn og hjemsted side 3 2 II. Formål side 3 III. Medlemmer side 3 3 Optagelsesbetingelser side 3 4 Ansøgning om optagelse

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

LOVE FOR DANMARKS IDRÆTSFORBUND 2014

LOVE FOR DANMARKS IDRÆTSFORBUND 2014 LOVE FOR DANMARKS IDRÆTSFORBUND 2014 ORGANISATIONEN OG DENS OPGAVER 1 Organisationens navn er Danmarks Idrætsforbund. Organisationen er Danmarks nationale olympiske komité. Internationalt anvendes navnet

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere