»N år Altet gribes i det N ære«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»N år Altet gribes i det N ære«"

Transkript

1 »N år Altet gribes i det N ære«johannes V. Jensen, skolen og barnet Af Erik Jensen Johannes V. Jensen hører ikke til de forfattere, som med bitterhed har berettet om utålelige trængsler i deres skoletid, ej heller cr han en af dem, der mcd taknemmelighed og hengivenhed har beskrevet en lærerskikkeise, som har haft en helt afgørende betydning for deres udvikli ng. Han har ved forskellige lejligheder nøgternt givet beskrivelser af de tre år, han gik i Viborg Katedralskole, hvorfra han i 1893 blev student. ' Det er imidlertid ikke de vidnesbyrd, der her er givet om hans egen skoletid og nogle af lærerne, der er emnet for denne artikel. Med udgangspunkt i materiale fra Danmarks Lærerhøjskoles arkiver skal derimod fremdrages et par af Johs. V. Jensens digte, som har en skolehistorisk baggrund, og som vidner om hans forhold til barnet og tanker om barndommen. Digtene blev trykt i digtsamlingen»paaskebadet«fra 1937.' Det første hedder»skolesang«. Det var en titel, Johs. V. Jensen allerede havde brugt til en sang, han i 1928 skrev til Folkeskolens Idrætsstævne i København. Den lød saledes: SKOLES AN G I Sangtimen: Gode børn i Skole maa. Udenfor er Himlen blaa. Skoletimen falder lang. L(ift det trange Loft med Sang! I Gymnastiktimen: Gerne læser vi i Bog. Uden Bog blev ingen klog. Sprog og Form' Besked og Skik: Gudskelov for Gymnastik! I Ferien: Sang og Idræt fik du lært, tøv da ikke, tungt og tvært. Svømning, Leg, den lange Dag. Frihed er det bedste Fag! Johs. V. Jensen har ikke medtaget dette arbejde i nogen af sine digtsamlinger, antagelig fordi det ikke er et digt, men en sang, der først kommer til sin ret, når den synges - og synges af børn.' 6 1

2 Der er imidlertid som nævnt i»paaskebadet«en anden»skolesang«.»glad og ubevidst du kom i Verden ind«, begynder den, og det er - ikke i forbindelse med teksten, men i indholdsfortegnelsen - anført, at den kan synges på melodien»har man Ungdomskræfter«. Der står derimod ikke noget om, til hvilken lejlighed den er skrevet. Det samme gælder et andet digt i samlingen:»barnets Verden«, som vi vender tilbage til. Alle, der har tilknytning til Danmarks Lærerhøjskole, kender vist denne skolesang nr. 2, og mange ved, at den blev skrevet til Lærerhøjskolens jubilæum i Professor Hans Olrik, der var Lærerhøjskolens forstander fra 1895 til 1924, havde besluttet, at Lærerhøjskolens historie begyndte med oprettelsen af»de Monradske Kurser«i 1856, og han fejrede derfor Lærerhøjskolens 50 års jubilæum i Hans efterfølger, Vilh. Rasmussen, ful gte dette op ved at holde 75 års jubilæum i Herom skrev han i årsberetningen for :»1 det forløbne Aar indtraf Lærerhøjskolens 75-Aars Jubilæum, der blev fejret ved en FOffiliddagsfest d. I. Septb. i Lærerhøjskolen. Tidligere Elever i Skolekøkkenet viste Lærerhøjskolen den Elskværdighed at tilberede en Frokost til dens Gæster: Statsministeren, Finansministeren og Undervisningsministeren, den svenske og finske Minister og talrige Repræsentanter for Skoleautoriteter foruden L.H.s Lærerpersonale, Formænd for de senere Aars Kursistforeninger og Formændene for vore Lærerorgani sationer. I AnI. af jubilæet modtog L.H. Hilsener og Blomsterdekorationer fra mange Institutioner; og Fonnanden for»danmarks Lærerforening«gav Meddelelse om en Gave til Udsmykning af Lærerhøjskolen. For Gaven er efter Aftale med Formanden anskaffet og opsat i Korridorerne det væsentligste af Thorvaldsens smukke Alexanderfrise. Til Festen havde Johs. V. Jensen skrevet nedenstaaende 62 SKOLESANG Som Lykke føles det: at lære, naar Altet gribes i det Nære. (Synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr... ) Glad og ubevidst du kom i Verden ind, med Naturens egen Tone i dit Sind. :,: Aldrig skinner Sol som Barnets Sol igen. Lys dit hele Liv du faar fra den! :,: Vel endnu du mindes da med Baffilen trang du i Skole dig begav for første Gang. :,: Bag et Udhus du med Katten Afsked tog. Moder stod forstummet da du drog. :,:

3 Randsel havde du paa Bag, med Bogen i, Gaasedammens ferske Folk du gik forbi. :,: Mundforraad til Rej sen bar du i din Bylt, Verden var med Solskin tyndt forgyldt. :,: Lidet, spæde Vandringsmand, du da forstod at et Land for ahid, altid du forlod: :,: Barnesjælens Land, som Evigheden helt, Barnets Tid, af ingen Timer delt. :,: Hjem du kom igen, men som en Alvorsmand, fængs let, indadvendt i Blikket, af Forstand. :,: Alfabetet har en Verdensorden skabt; Barnets lille Univers gik tabt. :,: Dog en Rigdom i Erstatning snart du fik: Bogens Under, aabnet for et tørstigt Blik. :,: Aldrig saa du siden uden henrykt Savn Smaabørn med en elsket Bog i Favn. :,: Friskhed bringer Barnet, selv til Skolekaar. Jubel hører du i By - en Skolegaard! :,: Bag Kasernernul' et himmelsk Englekor? Børneskarer, helt af denne Jord! :,: Du som lærer, søg Naturens eget Væld, bag om Bogstav, Skoletime og Tabel! :,: Visdom nærer sig med Held af hvad man ved - stundom af en dyb Uvidenhed. :,: Led os hjem igen hvorfra som Børn vi kom, til Naturens aabne, simple Helligdom. :,: Gaa hos Børn i Skole, bliv som Barnet klog, selvet farvet Blad i Jordens Bog' :,: Thorvaldsens Alexanderfrise er ikke længere i Lærerhøjskolens besiddelse. Lærerhøjskolen flyttede i 1948 fra Odensegade til Emdrupborg. Her har man åbenbart ikke fundet mulighed for at anbringe frisen. Det varige bidrag til jubilæet blev Johannes V. Jensens»S kolesang«. Om tilblivelsen af denne sang ved vi ikke meget, men dog så meget: Da Johs. V. Jensen i juni 1931 fik indbydelse til at komme til stede ved jubilæumsfesten den l. september, takkede han ja i et brev til Vilh. Rasmussen af IO. juni, og han tilføjede: 63

4 "Til samme lejlighed lovede jeg Dem en Sang, men giv mig en 1i11e Antydning af hvad De venter af mig, muligvis også hvad Melodi vi skal bruge.«i hvilken udstrækning Vilh. Rasmussen har benyttet sig af denne mulighed for at få indflydelse på sangens indhold og melodi, vides ikke. Den følgende brevveksling og manuskriptet til sangen er ikke opbevaret på Lærerhøjskolen. Det er derimod manuskriptet til»barnets Verden«, en sang, som Vilhelm Rasmussen i 1936 bad Johs. Y. Jensen om at skrive. Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er originaler el1er kopier, men enfin, et brev til Vilhelm Rasmussen i Johs. Y. Jensens hånd og det maskinskreme manuskript er her i hvert fald. Brevet er dateret I S. oktober 1936 og lyder:»kære Hr. Vilhelm Rasmussen. Hermed Sangen om Barnet. Jeg har skrevet den til samme Melodi som Skolesangen i sin Tid, saa er man i hvert Fald sikker på, at den kan blive sunget til en Melodi, al1e kender, vist ogsaa Udlændinge, for Melodien er en gammel tysk Haandværkervise. Hvis der kan skaffes en endnu bedre Melodi dertil, saa saa meget desto bedre. De lange Linjer og simple Rim vil lene en Oversættelse til Engelsk; men det bliver nu ikke helt let at oversætte den. Sangen stil1es til Disposition for Formaalet uden Vederlag, mod at jeg, som ved tidligere Lejligheder, offentliggør Teksten i "Politiken«og tager mit Honorar der. Sangen lød således: BARNETS VERDEN Med venlig Hilsen og Tak for sidst. Deres hengi vne Johannes Y. Jensen«. (Kan synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr - ) Kommer du i Hu da paa din Moders Arm højt du red, beskyttet, over Verdens Harm, el1er naar du Tilflugt tog til Moders Knæ, sikker som på Grenen af et Træ? Og erindrer du det første spæde Kny af din Førstefødte, Livets Bøn paany? Ramt du blev for altid i dit Væsens Rod, rørt ved Hjertet af en Barnefod. 64

5 Fra din tabte Barndom, til du selv fik Børn, revet Ski nd du fik, sad fast i mangen Tjørn. Rykket nær fornam du Ensomhedens Sus - Da lød Barnelatter i dit Hus. Solskin på Altanen, K vidder af en Spurv, og et nyfødt Liv som slumrer i sin Kurv, fredlyst her, hvordan sig siden Verden teer nærer, Menneske, du Ønsker f1er? Livet varter op med Rædsler og med Skarn. Udaadsmanden selv dog smelter for sit Barn. Ve dig, arme Sjæl i Skyggen, ønsk dig død, hvis dit Barn forgæves bad om Brød. Hvor en Moder tager Barnet til sit Bryst, der er, atter funden, Paradisets Kyst. Vid det, du som søger hvad du ikke ved: Mennesket fra Barnet stammer ned' Falmet Verden staar for den der selv er graa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. B~lrn der gransker dig med Barnets vise Blik hvilken anden Visdom holder Stik? Rov og Vold omkring dig - tag dit Barn i Favn' Alle Godheds Kilder, væ ld, i Barnets Navn! Barnets Verden, hvad Naturen sigted paa, Skyldfrihed og Glæde, vil den naa. (sign.) Johannes Y. Jensen Som det fremgår, var sangen skrevet til at blive sunget i en international forsamling. Det drejede sig om den sjette internationale Montessari kongres, der afholdtes i København i begyndelsen af august Vilhelm Rasmussen var formand for det danske Montessoriselskab og stod for arrangementet. Som Johs. Y. Jensen havde bebudet, blev sangen trykt i Politiken den l. august, samme dag som kongressen under mottoet "Opdragelse til Fred" blev åbnet med taler af undervisningsminister Jørgen Jørgensen og Maria Montessori. Begivenheden, der fandt sted på Christiansborg, blev udførligt refereret i aviserne dagen efter, og det omtal es, at Johs. Y. Jensens sang blev sunget. Ifølge den Johs. Y. Jensen-bibliografi, der blev udarbejdet af Frits Johansen og Aage Marcus og udkom i 195 I, var den til denne lejlighed blevet oversat til engelsk af R.P. Keigwin. Jeg har endnu ikke kunnet opspore denne oversættelse. 65

6 Johs. V. Jensen har, som det fremgår af hans brev, valgt at skrive den nye sang til samme melodi, som han anvendte til»skolesang«fra Lærerhøjskolens jubilæum,»har man Ungdomskræfter, er en munter fyr... «. Det er oveltaskende, at Johs. V. Jensen hævder, at dette er en gammel tysk håndværkervise, som alle kender. I de gængse ældre sangbøger, bl.a.»danmarks Melodibog«: er N.P. Hildebrandt anført som komponisten til denne vise, som indgik i U.P. Overbys vaudeville»karens Kjæreste«fra 1853 (hvor den ganske vist blev sunget af en håndværkssvend, men ikke en tysker). I nyere sangbøger findes den ikke, eller rettere, her kan tonerne findes (stadig med Hildebrandt som ophavsmand) som melodi til en anden teatervise: Skolemesterens sang fra A. Reckes» Verdens Herkules«fra 1866,»Det går atter hjemad til den lille by«.' Det er nok fordi det nu er Skolemesterens Sang der huskes, al man i de nyere udgaver af Johs. V. Jensens digte har erstattet henvisningen til»har man Ungdomskræfter«med en henvisning til»del går atter hjemad... «. Denne ændring er dog ikke uden betænkeligheder. Nok er del i det store og hele den samme melodi, men som påpeget af Poul Dam er der visse forskelle. Når man sammenligner de to melodier i f.eks.»danmarks Melodibog«, er der tre vigtige forskelle. Tonearten er sat ned fra håndværkssvendens D-dur til skolemesterens C-dur, og tempoet er dæmpet fra det livlige allegretto til det mere satte moderato, ligesom der ikke længere indledes med en punkteret optakt. Herved er melodien afstemt efter den aldrende skolemesters besindige og lidt bekymrede tilkendegivelser. Men det må jo have været den livligere håndværker-udgave, Johs. V. Jensen har haft i hovedet, da han skrev først»skolesang«og rem år senere»barnets Verden«. Når»Skolesang«nu om dage synges på Lærerhøjskolen, er det imidlertid på en helt tredie melodi, skrevet i 1963 af Otto Mortensen.' Hvad»Barnets Verden«angår, holdt Johs. V. Jensen i sit brev den mulighed åben, at der kunne skrives»en endnu bedre Melodi«til sangen. Det skete også. I Lærerhøjskolens skolehistoriske boks opbevares sammen med Johs. V. Jensens brev og manuskript også håndskrevne noder til en melodi af Fini Henriques for blandet kor dateret 23. september Fini Henriques, den højt elskede violinist og komponist, var en god ven af Lærerhøjsko!en, og ved såvel Hans Olriks som Vilh. Rasmussens aftenarrangementer stod han ofte for den musikalske underholdning. Om hans melodi, som altså kom for sent til at blive brugt ved Montessori-kongressen, nogensinde er blevet sunget, ved jeg ikke. Den nævnes ikke i Johs. V. Jensen-bibliografiens afsnit om kompositioner til digtene. Endnu et digt fra»paaskebadet«kan nævnes i skolehistorisk sammenhæng:»det lil Ie Folk«fra Johs. V. Jensen boede disse år i Rahbeks Alle i en lejlighed på 4. sal. Herfra observerer han børnene på vej til Rahbekskolen: 66

7 Fin; Henriques skrev melodienjor blandet kor og sendte den i september 1937 med ordene»til VillI. Rasmussen. venskabeligst fra Fin; Henriques«. Om det var med overlæg, titlen var ændret fra»barnets Verde1N til»barners Sang«, kan man ikke se. 67

8 »Til skole vandrer i Rahbeks Alle en morgenduelig, vakker Arme. De smaa Føl, tilbørlig tæmmet, gaaet i Selen, vasket og kæmmet. Med Sælskinds Tornyster paa Nakken de hopper. Jo her rykker frem Kundskabens Tropper«. Det vil føre for vidt at citere alle 26 strofer. Digtet slutter således:»[ Frikvarteret lyder et Vraal fra Skolegaarden, over alt Maa!. Fem Hundrede Børn sluppet ud i det Fri, med indespærrede Livsaander i. Det kendes på Skraalet, Regnen og Duften at der er Paaske og Vaar i Luften. Men denne Skrigen, over al Skranke, Vækker en Tanke, en frygtelig Tanke: Når Krigen nu fejrer sin Hekatombe skai her, her, saa falde en Bombe" Har du betænkt, Bøddel i Skyen, Børnene under dig nede i Byen? En s aa raa, utænkelig Vekan sligt ske, kan sligt ske?«da digtet i 1941 trykkes i en samlet udgave af Johs. Y. Jensens digte, er de sidste fi re vers med de frygtelige syner udgået og erstattet af helt andre toner:»det var min Glæde i Rahbeks Alle det lille Folk fra min Rude at se. Mig stod Skolen og Gnyet jo nær, mit eget Kid lærte Bogstaver der. Maa altid her tl okkes en Vaar, nye Kuld hvert kommende Aar'«68

9 Fire år senere skete det utænkelige. Fra Rahbekskolen kunne man se bomberne, der få hundrede meter væk ramte en anden skole, den franske. Der er jo skrevet ganske meget om Johs. V. Jensen, om hans forfatterskab, og også om hans digte. I denne litleratur kan man finde henvisninger til strofer i de tre digte, der er omtalt ovenfor, hvor de skal illustrere eller underbygge påstande vedrørende Johs. V. Jensens digte, deres form eller indhold. Eksempelvis hævdes det, at man i de to sidste vers i»skolesang«- omend indirekte -»møder Darwin<,' Mere indlysende forekommer det mig at være, når de tre digte - blandt andre - anvendes ti l at illustrere Johs. V. Jensens forhold til børn og barndom. Man fornemmer, at digteren har meget klare erindringer om sin egen barndom. Man får dernæst at vide, at han fra sin fjerdesal med indlevelse har iagttaget skolebørnene. Det fortæller han også om i»voroprindelse«,' hvor det især er forskellen på drenges og pigers adfærd, der optager ham:»det lille Folk fører Gebærder med sig fra en Ungtid, hvor de der skulle bli ve Mennesker øvede sig, det ene Køn i Tapperhed, det andet i Sødme«. I myten»det lille Folk«'" beskriver han og reflekterer over børnenes lege:»selv ved Børnene ikke andet end at de leger, men i deres Leg er der jo et dybt Perspektiv, Barnets og Menneskehedens Vækst der falder sammen, i og for sig et Mysterium«. Denne sidste passus må ses i lyset af den evolutionsteori, som Johs. V. Jensen bekendte sig til og selv bidrog til. Det var et væsentligt træk heri, at der var paralleller mellem menneskehedens udvikling og det enkelte individs udvikli ng. Men han er ikke kun den kølige iagttager, der på afstand observerer børnene, udviklingsforskeren. Han lægger ikke skjul på sine varme følelser for de små. Han er, som dr. phil. Harry Andersen udtrykker det,»aldrig venligere og mere menneskelig, end når han digter om Børn, så åbner han sig mod Livet, og Livets Rigdom og Vækst bliver til Glædessange, Foraaret vælder ind over ham og giver ham et Bad i Foryngelsens Aprilvande«-" Johs. V. Jensen havde den opfattelse, at»børnene er de dybsindigste af alle Væsener, ubevidst, en Rod i dem taber sig i Alnaturen«." I»Skolesang«fremstilles barnets møde med skolelærdommen også nærmest som en uddrivelse af paradiset:»barnets lille Univers gik tabt«. Ganske vist får barnet som erstatning»bogens Under«, men det slås fast, at når man skal lære, må man søge at blive»som Barnet klog«. " Man må søge»bag om Bogstav, Skoletime og Tabek De afsluttende bemærkninger i»vor Oprindelse«fra 1941 " rummer en formulering, som kan læses som en prosaisk udvikling af denne tanke:»de skolede Videnskaber fortaber sig i stigende Grad i en Forgrening, uundgaaeligt, i Betragtning af den Intensitet og det Forbrug af Tid hver enkelt Specialitet kræver. Men Grundstammen i al Viden, almindelig human Oplysning, staar i Fare for at gaa tabt derved. 69

10 Johs. V. Jensen med sit barnebarn 1937.»Falmet Verden staarfor den der selv er groa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. Børn der gransker dig med Barnets vise Blik - hvilken anden Visdom holder Stik?«(Barnets Verden) FOlo: Det kgl. Bibliotek. Forsøget på en samlet universel Ti legnelse af et vidt fordelt Stof overtages derfor lejlighedsvis af Outsidere, som den knirkende Videnskab ikke er i Selskab med, og som den undertiden omfatter med en faglig Jalousi. At Videnskaben alligevel forb liver sidste Instans maa fastholdes, her er Mineringsarbejdet gjort, og Videnskaben har sit Maal i sig selv, den er ikke at røre. Men det maa ogsaa hævdes at en Side af det videnskabelige Arbejde vender mod Offentligheden, almindelig Dannelse, som fra Tid til anden ønsker at vide hvor den staar og at indrette sin Livsopfattelse derefter. Kundskab er ikke sand Kundskab før den er omsmeltet i Æstetik, eller hvis det er et frygtet Ord saa lad os sige Livsanskuelse, og er det ogsaa mistænkt, saa kort og godt Menneskelighed, fordøjet Viden der er gaaet over i vor Adfærd«. Johs. V. Jensen var selv en af dem, han her kaldte»outsidere«. Han bidrog i såvel sine skønlitterære værker som i en række særlige arbejder til en videre udvikling af evolutionsteorien, og det var karakteristisk, at dette skete ved en sammentænkning af biologiske, geografiske, etnografiske, antropologiske og adfærdspsykologiske iagttagelser, suppleret, kan man vist tilføje, med kunstnerisk fantasi og intuition. 70

11 Herved udvikledes hans livsopfattelse. Evolutionsbegrebet var for ham»selve den Luft, jeg indaandede.«hans tanker herom vakte - som antydet i citatet - modsigelse i samtiden og har ikke vundet genklang i eftertiden; men hans påvisning af en stadig mere vidtgående forgrening af videnskaberne er ikke blevet mindre sand i det forløbne halve århundrede, og hans tilskyndelse til videnskabsmanden om at medvirke til at gøre sine resultater»fordøjelige«, så de kan blive del i en almindelig human oplysning, har vel større aktualitet end nogensi nde. Ikke så sært at Johs. V. Jensens»Skolesang«stadig synges på Danmarks Lærerhøjskole under mottoet:»som Lykke føles det, at lære, når Altet gribes i det nære«. Efterskrift Det fremgår af Lærerhøjskolens årsberetninger, at Johs. V. Jensen i læseåret 1928/29 ved et aftenaltangement for kursusdeltagerne læste op af»aandens Stadier«, og at han i læseliret 1936/37 læste op af egne værker, - hvilke er ikke angivet. Der findes imidlertid et vidnesbyrd om yderli gere en aften på Lærerhøj skolen med Johs. V. Jensen. Kjerstine Nielsen var i 1932/33 optaget som kursist på Skolekøkkenafdelingen. Senere blev hun i øvrigt leder af denne og fra Lærerhøjskolens første pædagogiske inspektør. Kjerstine Nielsen har for nylig givet mig denne ski ldring af et af tenaltangement med Johs. V. Jensen:»Ved kaffebordet, som stod nærmest ved talerstolen (med indskriften 'Aand er Magt') sad Johs. V. Jensen og Vilhelm Rasmussen i ivrig samtale. Jeg sad ved samme bord, men hørte ikke, hvad de to talte om. Vilh. Rasmussen var meget ivrig - Johs. V. Jensen lidt tilbageholdende og tvær. Kaffebordene blev nu ryddet og kun de hvide papirsduge blev liggende på bordet. Formanden for kursistforeni ngen, Brøndlund, gik på talerstolen og bød velkommen. Derefter gik Johs. V. Jensen op på den, mens Vilh. Rasmussen blev siddende ved det tomme bord. Taleren foldede sit manuskript ud foran sig og begyndte med en lav noget rusten stemme og med bøjet hoved at læse op. Jeg havde svært ved at høre, hvad han sagde, og da der var gået nogle minutter, begyndte Vi lh. Rasmussen, der var meget tunghør, at kede sig, han så endnu mere sur og irriteret ud, end han plejede. Han rodede rundt i sine lommer, fandt en lommekniv, foldede den op - både stort og lille blad skulle anvendes. Derpå skar han med det store blad lange strimler ud af den pæne hvide papirsdug. Derefter tog han det lille bl ad og begyndte at skære små tre- og firkanter ud og lagde dem i fi gurer. Det blev for meget for Johs. V. Jensen. Han slog i»aand er Magt«og sagde, noget i retning af:»vil De så holde op med alt det der? Ellers går jeg min vej«' Forstanderen holdt op og lagde med et skævt smil kniven på plads, og Johs. V. Jensen fortsatte sin oplæsning i samme toneart som før. At de to blev venner igen, skønner jeg, fordi Johs. V. Jensen medvirkede ved senere festligheder på Statens Lærerhøjskole«. 71

12 Noter: l.»da jeg gik i Viborg Skole. Af mine erindringer. Fra den gamle By og den gamle Skole«af Johs. V. Jensen, Nie ls Jeppesen og Georg SaKild. Udgivet af Viborgensersamfundel To kroni kker i Politiken:»H. Chr. C. Mortensen«14/ og ~) Fuglc - Mo rt e n sen og Viborg Skole« Der er mange vidnesbyrd om Johs. V. Jensens store interessc for skole. uddannelse og dannelse. f.eks. de essays, der er samlct i»om Sproget og Undervisni ngen«gyldendal »PaaskebadeL Digte «, Gyldendal Denne sang er ikke trykt i nogen af Joh s. V. Jensens digtsamlinger, men kan fi ndes i»skolesangbogen«, ved Ejnar Jacobsen, Valdemar Jensen og Hans J. Larsen, Gjellerup Johannes Andersen har skrevet melodien. 4.»Folkets Sangbog«ved N.K. Madsen-Stcensgaard er i overensstemmelse med»danmarks Melodibog«, I. bi nd. 5. Se f.eks.»danmarks Melodibog«, bind V og Politikens»Lysli ge viser«bind II. 6. Ouo Mortensens melodi er trykt i»musik i Skolcn«, Musikhøjskolens Forlag, Egtved. 7.»Det lil le Fol k«er også titlen på en kronik i Politiken 30/ , der optryktes i»sælernes ø, Myter, syvende Bind«, Gy ldendal Harry Andersen omtaler eller citerer fra de tre digte bl.a. følgende steder: Studi er i Johannes V. Jensens lyrik. side 6 1. Afuandlinger om Johannes V. Jensen, side 371', 74f. 78f. 85 og side 302 og i Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab. side 68. hvorfra bemærkningen om Darwin er hentet. 9.»Vor Oprindelse« , side 70f. t O. Se note 7. Citatet er fra side Harry Andersen: Afllandlinger om Johannes V. Jensen, side 37. hvor citatet knytter sig til omtale af digtet»det li lle Folk«. 12. Myten»Detlille Folk«. se note Som et ekko heraf hedder det i Benny Andersens Læredigt (for lærere og andre voksne): ) Det er det svære at forstå: DU kan lære af de smu. Genopfrisk den skaberkraft, som du selv engang har haft«. (Brugsens kalender 1990) 14.» Vor OprindcJsc«Gyldendal Citatet er hentet fra»afslu tning«side 323. Det samme tema kan findes i essayet»faglig og uni versel Dannelse«, der er trykt i»om Sproget og Undervis ni ngen«gyldendal » Vor Oprindelse«Gy ldendal side 323f. 72

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 TRO OG TEKNIK Da Johannes Jørgensen i 1896 konverterede til katolicismen, var han bekymret for, om det

Læs mere

'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' historie

'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' historie historie scanpix 'EN ALDRIG FØR OPLEVET SALIGHED' En af Danmarks kendteste tidlige narkomaner var Tove Irma Margit Ditlevsen (1917-1976). Læsning af selvbiografiske brudstykker om hendes stofbrug fortæller

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Skolelærerkomponister (II)

Skolelærerkomponister (II) Skolelærerkomponister (II) af Kirsten Sass Bak Stil og musikalsk univers hos tre seminarieuddannede sangkomponister I 1850' erne begyndte de første skolelærerkomponister at vove sig frem med deres produkter

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog 7fl mm Så begyndte de at ride sagde barnet og begyndte at ride. Findes der noget der hedder legedatid, en bøjningsform med en betydning som kun børn anvender, nemlig når de leger? Er det beskrevet før?

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere