»N år Altet gribes i det N ære«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»N år Altet gribes i det N ære«"

Transkript

1 »N år Altet gribes i det N ære«johannes V. Jensen, skolen og barnet Af Erik Jensen Johannes V. Jensen hører ikke til de forfattere, som med bitterhed har berettet om utålelige trængsler i deres skoletid, ej heller cr han en af dem, der mcd taknemmelighed og hengivenhed har beskrevet en lærerskikkeise, som har haft en helt afgørende betydning for deres udvikli ng. Han har ved forskellige lejligheder nøgternt givet beskrivelser af de tre år, han gik i Viborg Katedralskole, hvorfra han i 1893 blev student. ' Det er imidlertid ikke de vidnesbyrd, der her er givet om hans egen skoletid og nogle af lærerne, der er emnet for denne artikel. Med udgangspunkt i materiale fra Danmarks Lærerhøjskoles arkiver skal derimod fremdrages et par af Johs. V. Jensens digte, som har en skolehistorisk baggrund, og som vidner om hans forhold til barnet og tanker om barndommen. Digtene blev trykt i digtsamlingen»paaskebadet«fra 1937.' Det første hedder»skolesang«. Det var en titel, Johs. V. Jensen allerede havde brugt til en sang, han i 1928 skrev til Folkeskolens Idrætsstævne i København. Den lød saledes: SKOLES AN G I Sangtimen: Gode børn i Skole maa. Udenfor er Himlen blaa. Skoletimen falder lang. L(ift det trange Loft med Sang! I Gymnastiktimen: Gerne læser vi i Bog. Uden Bog blev ingen klog. Sprog og Form' Besked og Skik: Gudskelov for Gymnastik! I Ferien: Sang og Idræt fik du lært, tøv da ikke, tungt og tvært. Svømning, Leg, den lange Dag. Frihed er det bedste Fag! Johs. V. Jensen har ikke medtaget dette arbejde i nogen af sine digtsamlinger, antagelig fordi det ikke er et digt, men en sang, der først kommer til sin ret, når den synges - og synges af børn.' 6 1

2 Der er imidlertid som nævnt i»paaskebadet«en anden»skolesang«.»glad og ubevidst du kom i Verden ind«, begynder den, og det er - ikke i forbindelse med teksten, men i indholdsfortegnelsen - anført, at den kan synges på melodien»har man Ungdomskræfter«. Der står derimod ikke noget om, til hvilken lejlighed den er skrevet. Det samme gælder et andet digt i samlingen:»barnets Verden«, som vi vender tilbage til. Alle, der har tilknytning til Danmarks Lærerhøjskole, kender vist denne skolesang nr. 2, og mange ved, at den blev skrevet til Lærerhøjskolens jubilæum i Professor Hans Olrik, der var Lærerhøjskolens forstander fra 1895 til 1924, havde besluttet, at Lærerhøjskolens historie begyndte med oprettelsen af»de Monradske Kurser«i 1856, og han fejrede derfor Lærerhøjskolens 50 års jubilæum i Hans efterfølger, Vilh. Rasmussen, ful gte dette op ved at holde 75 års jubilæum i Herom skrev han i årsberetningen for :»1 det forløbne Aar indtraf Lærerhøjskolens 75-Aars Jubilæum, der blev fejret ved en FOffiliddagsfest d. I. Septb. i Lærerhøjskolen. Tidligere Elever i Skolekøkkenet viste Lærerhøjskolen den Elskværdighed at tilberede en Frokost til dens Gæster: Statsministeren, Finansministeren og Undervisningsministeren, den svenske og finske Minister og talrige Repræsentanter for Skoleautoriteter foruden L.H.s Lærerpersonale, Formænd for de senere Aars Kursistforeninger og Formændene for vore Lærerorgani sationer. I AnI. af jubilæet modtog L.H. Hilsener og Blomsterdekorationer fra mange Institutioner; og Fonnanden for»danmarks Lærerforening«gav Meddelelse om en Gave til Udsmykning af Lærerhøjskolen. For Gaven er efter Aftale med Formanden anskaffet og opsat i Korridorerne det væsentligste af Thorvaldsens smukke Alexanderfrise. Til Festen havde Johs. V. Jensen skrevet nedenstaaende 62 SKOLESANG Som Lykke føles det: at lære, naar Altet gribes i det Nære. (Synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr... ) Glad og ubevidst du kom i Verden ind, med Naturens egen Tone i dit Sind. :,: Aldrig skinner Sol som Barnets Sol igen. Lys dit hele Liv du faar fra den! :,: Vel endnu du mindes da med Baffilen trang du i Skole dig begav for første Gang. :,: Bag et Udhus du med Katten Afsked tog. Moder stod forstummet da du drog. :,:

3 Randsel havde du paa Bag, med Bogen i, Gaasedammens ferske Folk du gik forbi. :,: Mundforraad til Rej sen bar du i din Bylt, Verden var med Solskin tyndt forgyldt. :,: Lidet, spæde Vandringsmand, du da forstod at et Land for ahid, altid du forlod: :,: Barnesjælens Land, som Evigheden helt, Barnets Tid, af ingen Timer delt. :,: Hjem du kom igen, men som en Alvorsmand, fængs let, indadvendt i Blikket, af Forstand. :,: Alfabetet har en Verdensorden skabt; Barnets lille Univers gik tabt. :,: Dog en Rigdom i Erstatning snart du fik: Bogens Under, aabnet for et tørstigt Blik. :,: Aldrig saa du siden uden henrykt Savn Smaabørn med en elsket Bog i Favn. :,: Friskhed bringer Barnet, selv til Skolekaar. Jubel hører du i By - en Skolegaard! :,: Bag Kasernernul' et himmelsk Englekor? Børneskarer, helt af denne Jord! :,: Du som lærer, søg Naturens eget Væld, bag om Bogstav, Skoletime og Tabel! :,: Visdom nærer sig med Held af hvad man ved - stundom af en dyb Uvidenhed. :,: Led os hjem igen hvorfra som Børn vi kom, til Naturens aabne, simple Helligdom. :,: Gaa hos Børn i Skole, bliv som Barnet klog, selvet farvet Blad i Jordens Bog' :,: Thorvaldsens Alexanderfrise er ikke længere i Lærerhøjskolens besiddelse. Lærerhøjskolen flyttede i 1948 fra Odensegade til Emdrupborg. Her har man åbenbart ikke fundet mulighed for at anbringe frisen. Det varige bidrag til jubilæet blev Johannes V. Jensens»S kolesang«. Om tilblivelsen af denne sang ved vi ikke meget, men dog så meget: Da Johs. V. Jensen i juni 1931 fik indbydelse til at komme til stede ved jubilæumsfesten den l. september, takkede han ja i et brev til Vilh. Rasmussen af IO. juni, og han tilføjede: 63

4 "Til samme lejlighed lovede jeg Dem en Sang, men giv mig en 1i11e Antydning af hvad De venter af mig, muligvis også hvad Melodi vi skal bruge.«i hvilken udstrækning Vilh. Rasmussen har benyttet sig af denne mulighed for at få indflydelse på sangens indhold og melodi, vides ikke. Den følgende brevveksling og manuskriptet til sangen er ikke opbevaret på Lærerhøjskolen. Det er derimod manuskriptet til»barnets Verden«, en sang, som Vilhelm Rasmussen i 1936 bad Johs. Y. Jensen om at skrive. Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er originaler el1er kopier, men enfin, et brev til Vilhelm Rasmussen i Johs. Y. Jensens hånd og det maskinskreme manuskript er her i hvert fald. Brevet er dateret I S. oktober 1936 og lyder:»kære Hr. Vilhelm Rasmussen. Hermed Sangen om Barnet. Jeg har skrevet den til samme Melodi som Skolesangen i sin Tid, saa er man i hvert Fald sikker på, at den kan blive sunget til en Melodi, al1e kender, vist ogsaa Udlændinge, for Melodien er en gammel tysk Haandværkervise. Hvis der kan skaffes en endnu bedre Melodi dertil, saa saa meget desto bedre. De lange Linjer og simple Rim vil lene en Oversættelse til Engelsk; men det bliver nu ikke helt let at oversætte den. Sangen stil1es til Disposition for Formaalet uden Vederlag, mod at jeg, som ved tidligere Lejligheder, offentliggør Teksten i "Politiken«og tager mit Honorar der. Sangen lød således: BARNETS VERDEN Med venlig Hilsen og Tak for sidst. Deres hengi vne Johannes Y. Jensen«. (Kan synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr - ) Kommer du i Hu da paa din Moders Arm højt du red, beskyttet, over Verdens Harm, el1er naar du Tilflugt tog til Moders Knæ, sikker som på Grenen af et Træ? Og erindrer du det første spæde Kny af din Førstefødte, Livets Bøn paany? Ramt du blev for altid i dit Væsens Rod, rørt ved Hjertet af en Barnefod. 64

5 Fra din tabte Barndom, til du selv fik Børn, revet Ski nd du fik, sad fast i mangen Tjørn. Rykket nær fornam du Ensomhedens Sus - Da lød Barnelatter i dit Hus. Solskin på Altanen, K vidder af en Spurv, og et nyfødt Liv som slumrer i sin Kurv, fredlyst her, hvordan sig siden Verden teer nærer, Menneske, du Ønsker f1er? Livet varter op med Rædsler og med Skarn. Udaadsmanden selv dog smelter for sit Barn. Ve dig, arme Sjæl i Skyggen, ønsk dig død, hvis dit Barn forgæves bad om Brød. Hvor en Moder tager Barnet til sit Bryst, der er, atter funden, Paradisets Kyst. Vid det, du som søger hvad du ikke ved: Mennesket fra Barnet stammer ned' Falmet Verden staar for den der selv er graa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. B~lrn der gransker dig med Barnets vise Blik hvilken anden Visdom holder Stik? Rov og Vold omkring dig - tag dit Barn i Favn' Alle Godheds Kilder, væ ld, i Barnets Navn! Barnets Verden, hvad Naturen sigted paa, Skyldfrihed og Glæde, vil den naa. (sign.) Johannes Y. Jensen Som det fremgår, var sangen skrevet til at blive sunget i en international forsamling. Det drejede sig om den sjette internationale Montessari kongres, der afholdtes i København i begyndelsen af august Vilhelm Rasmussen var formand for det danske Montessoriselskab og stod for arrangementet. Som Johs. Y. Jensen havde bebudet, blev sangen trykt i Politiken den l. august, samme dag som kongressen under mottoet "Opdragelse til Fred" blev åbnet med taler af undervisningsminister Jørgen Jørgensen og Maria Montessori. Begivenheden, der fandt sted på Christiansborg, blev udførligt refereret i aviserne dagen efter, og det omtal es, at Johs. Y. Jensens sang blev sunget. Ifølge den Johs. Y. Jensen-bibliografi, der blev udarbejdet af Frits Johansen og Aage Marcus og udkom i 195 I, var den til denne lejlighed blevet oversat til engelsk af R.P. Keigwin. Jeg har endnu ikke kunnet opspore denne oversættelse. 65

6 Johs. V. Jensen har, som det fremgår af hans brev, valgt at skrive den nye sang til samme melodi, som han anvendte til»skolesang«fra Lærerhøjskolens jubilæum,»har man Ungdomskræfter, er en munter fyr... «. Det er oveltaskende, at Johs. V. Jensen hævder, at dette er en gammel tysk håndværkervise, som alle kender. I de gængse ældre sangbøger, bl.a.»danmarks Melodibog«: er N.P. Hildebrandt anført som komponisten til denne vise, som indgik i U.P. Overbys vaudeville»karens Kjæreste«fra 1853 (hvor den ganske vist blev sunget af en håndværkssvend, men ikke en tysker). I nyere sangbøger findes den ikke, eller rettere, her kan tonerne findes (stadig med Hildebrandt som ophavsmand) som melodi til en anden teatervise: Skolemesterens sang fra A. Reckes» Verdens Herkules«fra 1866,»Det går atter hjemad til den lille by«.' Det er nok fordi det nu er Skolemesterens Sang der huskes, al man i de nyere udgaver af Johs. V. Jensens digte har erstattet henvisningen til»har man Ungdomskræfter«med en henvisning til»del går atter hjemad... «. Denne ændring er dog ikke uden betænkeligheder. Nok er del i det store og hele den samme melodi, men som påpeget af Poul Dam er der visse forskelle. Når man sammenligner de to melodier i f.eks.»danmarks Melodibog«, er der tre vigtige forskelle. Tonearten er sat ned fra håndværkssvendens D-dur til skolemesterens C-dur, og tempoet er dæmpet fra det livlige allegretto til det mere satte moderato, ligesom der ikke længere indledes med en punkteret optakt. Herved er melodien afstemt efter den aldrende skolemesters besindige og lidt bekymrede tilkendegivelser. Men det må jo have været den livligere håndværker-udgave, Johs. V. Jensen har haft i hovedet, da han skrev først»skolesang«og rem år senere»barnets Verden«. Når»Skolesang«nu om dage synges på Lærerhøjskolen, er det imidlertid på en helt tredie melodi, skrevet i 1963 af Otto Mortensen.' Hvad»Barnets Verden«angår, holdt Johs. V. Jensen i sit brev den mulighed åben, at der kunne skrives»en endnu bedre Melodi«til sangen. Det skete også. I Lærerhøjskolens skolehistoriske boks opbevares sammen med Johs. V. Jensens brev og manuskript også håndskrevne noder til en melodi af Fini Henriques for blandet kor dateret 23. september Fini Henriques, den højt elskede violinist og komponist, var en god ven af Lærerhøjsko!en, og ved såvel Hans Olriks som Vilh. Rasmussens aftenarrangementer stod han ofte for den musikalske underholdning. Om hans melodi, som altså kom for sent til at blive brugt ved Montessori-kongressen, nogensinde er blevet sunget, ved jeg ikke. Den nævnes ikke i Johs. V. Jensen-bibliografiens afsnit om kompositioner til digtene. Endnu et digt fra»paaskebadet«kan nævnes i skolehistorisk sammenhæng:»det lil Ie Folk«fra Johs. V. Jensen boede disse år i Rahbeks Alle i en lejlighed på 4. sal. Herfra observerer han børnene på vej til Rahbekskolen: 66

7 Fin; Henriques skrev melodienjor blandet kor og sendte den i september 1937 med ordene»til VillI. Rasmussen. venskabeligst fra Fin; Henriques«. Om det var med overlæg, titlen var ændret fra»barnets Verde1N til»barners Sang«, kan man ikke se. 67

8 »Til skole vandrer i Rahbeks Alle en morgenduelig, vakker Arme. De smaa Føl, tilbørlig tæmmet, gaaet i Selen, vasket og kæmmet. Med Sælskinds Tornyster paa Nakken de hopper. Jo her rykker frem Kundskabens Tropper«. Det vil føre for vidt at citere alle 26 strofer. Digtet slutter således:»[ Frikvarteret lyder et Vraal fra Skolegaarden, over alt Maa!. Fem Hundrede Børn sluppet ud i det Fri, med indespærrede Livsaander i. Det kendes på Skraalet, Regnen og Duften at der er Paaske og Vaar i Luften. Men denne Skrigen, over al Skranke, Vækker en Tanke, en frygtelig Tanke: Når Krigen nu fejrer sin Hekatombe skai her, her, saa falde en Bombe" Har du betænkt, Bøddel i Skyen, Børnene under dig nede i Byen? En s aa raa, utænkelig Vekan sligt ske, kan sligt ske?«da digtet i 1941 trykkes i en samlet udgave af Johs. Y. Jensens digte, er de sidste fi re vers med de frygtelige syner udgået og erstattet af helt andre toner:»det var min Glæde i Rahbeks Alle det lille Folk fra min Rude at se. Mig stod Skolen og Gnyet jo nær, mit eget Kid lærte Bogstaver der. Maa altid her tl okkes en Vaar, nye Kuld hvert kommende Aar'«68

9 Fire år senere skete det utænkelige. Fra Rahbekskolen kunne man se bomberne, der få hundrede meter væk ramte en anden skole, den franske. Der er jo skrevet ganske meget om Johs. V. Jensen, om hans forfatterskab, og også om hans digte. I denne litleratur kan man finde henvisninger til strofer i de tre digte, der er omtalt ovenfor, hvor de skal illustrere eller underbygge påstande vedrørende Johs. V. Jensens digte, deres form eller indhold. Eksempelvis hævdes det, at man i de to sidste vers i»skolesang«- omend indirekte -»møder Darwin<,' Mere indlysende forekommer det mig at være, når de tre digte - blandt andre - anvendes ti l at illustrere Johs. V. Jensens forhold til børn og barndom. Man fornemmer, at digteren har meget klare erindringer om sin egen barndom. Man får dernæst at vide, at han fra sin fjerdesal med indlevelse har iagttaget skolebørnene. Det fortæller han også om i»voroprindelse«,' hvor det især er forskellen på drenges og pigers adfærd, der optager ham:»det lille Folk fører Gebærder med sig fra en Ungtid, hvor de der skulle bli ve Mennesker øvede sig, det ene Køn i Tapperhed, det andet i Sødme«. I myten»det lille Folk«'" beskriver han og reflekterer over børnenes lege:»selv ved Børnene ikke andet end at de leger, men i deres Leg er der jo et dybt Perspektiv, Barnets og Menneskehedens Vækst der falder sammen, i og for sig et Mysterium«. Denne sidste passus må ses i lyset af den evolutionsteori, som Johs. V. Jensen bekendte sig til og selv bidrog til. Det var et væsentligt træk heri, at der var paralleller mellem menneskehedens udvikling og det enkelte individs udvikli ng. Men han er ikke kun den kølige iagttager, der på afstand observerer børnene, udviklingsforskeren. Han lægger ikke skjul på sine varme følelser for de små. Han er, som dr. phil. Harry Andersen udtrykker det,»aldrig venligere og mere menneskelig, end når han digter om Børn, så åbner han sig mod Livet, og Livets Rigdom og Vækst bliver til Glædessange, Foraaret vælder ind over ham og giver ham et Bad i Foryngelsens Aprilvande«-" Johs. V. Jensen havde den opfattelse, at»børnene er de dybsindigste af alle Væsener, ubevidst, en Rod i dem taber sig i Alnaturen«." I»Skolesang«fremstilles barnets møde med skolelærdommen også nærmest som en uddrivelse af paradiset:»barnets lille Univers gik tabt«. Ganske vist får barnet som erstatning»bogens Under«, men det slås fast, at når man skal lære, må man søge at blive»som Barnet klog«. " Man må søge»bag om Bogstav, Skoletime og Tabek De afsluttende bemærkninger i»vor Oprindelse«fra 1941 " rummer en formulering, som kan læses som en prosaisk udvikling af denne tanke:»de skolede Videnskaber fortaber sig i stigende Grad i en Forgrening, uundgaaeligt, i Betragtning af den Intensitet og det Forbrug af Tid hver enkelt Specialitet kræver. Men Grundstammen i al Viden, almindelig human Oplysning, staar i Fare for at gaa tabt derved. 69

10 Johs. V. Jensen med sit barnebarn 1937.»Falmet Verden staarfor den der selv er groa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. Børn der gransker dig med Barnets vise Blik - hvilken anden Visdom holder Stik?«(Barnets Verden) FOlo: Det kgl. Bibliotek. Forsøget på en samlet universel Ti legnelse af et vidt fordelt Stof overtages derfor lejlighedsvis af Outsidere, som den knirkende Videnskab ikke er i Selskab med, og som den undertiden omfatter med en faglig Jalousi. At Videnskaben alligevel forb liver sidste Instans maa fastholdes, her er Mineringsarbejdet gjort, og Videnskaben har sit Maal i sig selv, den er ikke at røre. Men det maa ogsaa hævdes at en Side af det videnskabelige Arbejde vender mod Offentligheden, almindelig Dannelse, som fra Tid til anden ønsker at vide hvor den staar og at indrette sin Livsopfattelse derefter. Kundskab er ikke sand Kundskab før den er omsmeltet i Æstetik, eller hvis det er et frygtet Ord saa lad os sige Livsanskuelse, og er det ogsaa mistænkt, saa kort og godt Menneskelighed, fordøjet Viden der er gaaet over i vor Adfærd«. Johs. V. Jensen var selv en af dem, han her kaldte»outsidere«. Han bidrog i såvel sine skønlitterære værker som i en række særlige arbejder til en videre udvikling af evolutionsteorien, og det var karakteristisk, at dette skete ved en sammentænkning af biologiske, geografiske, etnografiske, antropologiske og adfærdspsykologiske iagttagelser, suppleret, kan man vist tilføje, med kunstnerisk fantasi og intuition. 70

11 Herved udvikledes hans livsopfattelse. Evolutionsbegrebet var for ham»selve den Luft, jeg indaandede.«hans tanker herom vakte - som antydet i citatet - modsigelse i samtiden og har ikke vundet genklang i eftertiden; men hans påvisning af en stadig mere vidtgående forgrening af videnskaberne er ikke blevet mindre sand i det forløbne halve århundrede, og hans tilskyndelse til videnskabsmanden om at medvirke til at gøre sine resultater»fordøjelige«, så de kan blive del i en almindelig human oplysning, har vel større aktualitet end nogensi nde. Ikke så sært at Johs. V. Jensens»Skolesang«stadig synges på Danmarks Lærerhøjskole under mottoet:»som Lykke føles det, at lære, når Altet gribes i det nære«. Efterskrift Det fremgår af Lærerhøjskolens årsberetninger, at Johs. V. Jensen i læseåret 1928/29 ved et aftenaltangement for kursusdeltagerne læste op af»aandens Stadier«, og at han i læseliret 1936/37 læste op af egne værker, - hvilke er ikke angivet. Der findes imidlertid et vidnesbyrd om yderli gere en aften på Lærerhøj skolen med Johs. V. Jensen. Kjerstine Nielsen var i 1932/33 optaget som kursist på Skolekøkkenafdelingen. Senere blev hun i øvrigt leder af denne og fra Lærerhøjskolens første pædagogiske inspektør. Kjerstine Nielsen har for nylig givet mig denne ski ldring af et af tenaltangement med Johs. V. Jensen:»Ved kaffebordet, som stod nærmest ved talerstolen (med indskriften 'Aand er Magt') sad Johs. V. Jensen og Vilhelm Rasmussen i ivrig samtale. Jeg sad ved samme bord, men hørte ikke, hvad de to talte om. Vilh. Rasmussen var meget ivrig - Johs. V. Jensen lidt tilbageholdende og tvær. Kaffebordene blev nu ryddet og kun de hvide papirsduge blev liggende på bordet. Formanden for kursistforeni ngen, Brøndlund, gik på talerstolen og bød velkommen. Derefter gik Johs. V. Jensen op på den, mens Vilh. Rasmussen blev siddende ved det tomme bord. Taleren foldede sit manuskript ud foran sig og begyndte med en lav noget rusten stemme og med bøjet hoved at læse op. Jeg havde svært ved at høre, hvad han sagde, og da der var gået nogle minutter, begyndte Vi lh. Rasmussen, der var meget tunghør, at kede sig, han så endnu mere sur og irriteret ud, end han plejede. Han rodede rundt i sine lommer, fandt en lommekniv, foldede den op - både stort og lille blad skulle anvendes. Derpå skar han med det store blad lange strimler ud af den pæne hvide papirsdug. Derefter tog han det lille bl ad og begyndte at skære små tre- og firkanter ud og lagde dem i fi gurer. Det blev for meget for Johs. V. Jensen. Han slog i»aand er Magt«og sagde, noget i retning af:»vil De så holde op med alt det der? Ellers går jeg min vej«' Forstanderen holdt op og lagde med et skævt smil kniven på plads, og Johs. V. Jensen fortsatte sin oplæsning i samme toneart som før. At de to blev venner igen, skønner jeg, fordi Johs. V. Jensen medvirkede ved senere festligheder på Statens Lærerhøjskole«. 71

12 Noter: l.»da jeg gik i Viborg Skole. Af mine erindringer. Fra den gamle By og den gamle Skole«af Johs. V. Jensen, Nie ls Jeppesen og Georg SaKild. Udgivet af Viborgensersamfundel To kroni kker i Politiken:»H. Chr. C. Mortensen«14/ og ~) Fuglc - Mo rt e n sen og Viborg Skole« Der er mange vidnesbyrd om Johs. V. Jensens store interessc for skole. uddannelse og dannelse. f.eks. de essays, der er samlct i»om Sproget og Undervisni ngen«gyldendal »PaaskebadeL Digte «, Gyldendal Denne sang er ikke trykt i nogen af Joh s. V. Jensens digtsamlinger, men kan fi ndes i»skolesangbogen«, ved Ejnar Jacobsen, Valdemar Jensen og Hans J. Larsen, Gjellerup Johannes Andersen har skrevet melodien. 4.»Folkets Sangbog«ved N.K. Madsen-Stcensgaard er i overensstemmelse med»danmarks Melodibog«, I. bi nd. 5. Se f.eks.»danmarks Melodibog«, bind V og Politikens»Lysli ge viser«bind II. 6. Ouo Mortensens melodi er trykt i»musik i Skolcn«, Musikhøjskolens Forlag, Egtved. 7.»Det lil le Fol k«er også titlen på en kronik i Politiken 30/ , der optryktes i»sælernes ø, Myter, syvende Bind«, Gy ldendal Harry Andersen omtaler eller citerer fra de tre digte bl.a. følgende steder: Studi er i Johannes V. Jensens lyrik. side 6 1. Afuandlinger om Johannes V. Jensen, side 371', 74f. 78f. 85 og side 302 og i Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab. side 68. hvorfra bemærkningen om Darwin er hentet. 9.»Vor Oprindelse« , side 70f. t O. Se note 7. Citatet er fra side Harry Andersen: Afllandlinger om Johannes V. Jensen, side 37. hvor citatet knytter sig til omtale af digtet»det li lle Folk«. 12. Myten»Detlille Folk«. se note Som et ekko heraf hedder det i Benny Andersens Læredigt (for lærere og andre voksne): ) Det er det svære at forstå: DU kan lære af de smu. Genopfrisk den skaberkraft, som du selv engang har haft«. (Brugsens kalender 1990) 14.» Vor OprindcJsc«Gyldendal Citatet er hentet fra»afslu tning«side 323. Det samme tema kan findes i essayet»faglig og uni versel Dannelse«, der er trykt i»om Sproget og Undervis ni ngen«gyldendal » Vor Oprindelse«Gy ldendal side 323f. 72

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda debuterede i 1938 som refrænsanger på Grenens Badehotel og optrådte senere i Valencia, på Skovriderkroen i København,

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Gennem Skolen en sidste Gang

Gennem Skolen en sidste Gang Inden vi skal hver sin vej, vil vi sammen gå gennem skole en sidste gang Og huske på alle de gode ting vi har oplevet og lært Og vi vil tænke tilbage på første gang vi gik her Og vi vil kigge på hinanden

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Sangbog. med. Thy ske sange

Sangbog. med. Thy ske sange Sangbog med Thy ske sange En sang om Thy Melodi: Der dukker af disen Omkranset af hav og af fjord ligger Thy, og der vore barneår svandt, for vestenvinds storme et fredeligt ly, bag klitter og granskov

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere