»N år Altet gribes i det N ære«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»N år Altet gribes i det N ære«"

Transkript

1 »N år Altet gribes i det N ære«johannes V. Jensen, skolen og barnet Af Erik Jensen Johannes V. Jensen hører ikke til de forfattere, som med bitterhed har berettet om utålelige trængsler i deres skoletid, ej heller cr han en af dem, der mcd taknemmelighed og hengivenhed har beskrevet en lærerskikkeise, som har haft en helt afgørende betydning for deres udvikli ng. Han har ved forskellige lejligheder nøgternt givet beskrivelser af de tre år, han gik i Viborg Katedralskole, hvorfra han i 1893 blev student. ' Det er imidlertid ikke de vidnesbyrd, der her er givet om hans egen skoletid og nogle af lærerne, der er emnet for denne artikel. Med udgangspunkt i materiale fra Danmarks Lærerhøjskoles arkiver skal derimod fremdrages et par af Johs. V. Jensens digte, som har en skolehistorisk baggrund, og som vidner om hans forhold til barnet og tanker om barndommen. Digtene blev trykt i digtsamlingen»paaskebadet«fra 1937.' Det første hedder»skolesang«. Det var en titel, Johs. V. Jensen allerede havde brugt til en sang, han i 1928 skrev til Folkeskolens Idrætsstævne i København. Den lød saledes: SKOLES AN G I Sangtimen: Gode børn i Skole maa. Udenfor er Himlen blaa. Skoletimen falder lang. L(ift det trange Loft med Sang! I Gymnastiktimen: Gerne læser vi i Bog. Uden Bog blev ingen klog. Sprog og Form' Besked og Skik: Gudskelov for Gymnastik! I Ferien: Sang og Idræt fik du lært, tøv da ikke, tungt og tvært. Svømning, Leg, den lange Dag. Frihed er det bedste Fag! Johs. V. Jensen har ikke medtaget dette arbejde i nogen af sine digtsamlinger, antagelig fordi det ikke er et digt, men en sang, der først kommer til sin ret, når den synges - og synges af børn.' 6 1

2 Der er imidlertid som nævnt i»paaskebadet«en anden»skolesang«.»glad og ubevidst du kom i Verden ind«, begynder den, og det er - ikke i forbindelse med teksten, men i indholdsfortegnelsen - anført, at den kan synges på melodien»har man Ungdomskræfter«. Der står derimod ikke noget om, til hvilken lejlighed den er skrevet. Det samme gælder et andet digt i samlingen:»barnets Verden«, som vi vender tilbage til. Alle, der har tilknytning til Danmarks Lærerhøjskole, kender vist denne skolesang nr. 2, og mange ved, at den blev skrevet til Lærerhøjskolens jubilæum i Professor Hans Olrik, der var Lærerhøjskolens forstander fra 1895 til 1924, havde besluttet, at Lærerhøjskolens historie begyndte med oprettelsen af»de Monradske Kurser«i 1856, og han fejrede derfor Lærerhøjskolens 50 års jubilæum i Hans efterfølger, Vilh. Rasmussen, ful gte dette op ved at holde 75 års jubilæum i Herom skrev han i årsberetningen for :»1 det forløbne Aar indtraf Lærerhøjskolens 75-Aars Jubilæum, der blev fejret ved en FOffiliddagsfest d. I. Septb. i Lærerhøjskolen. Tidligere Elever i Skolekøkkenet viste Lærerhøjskolen den Elskværdighed at tilberede en Frokost til dens Gæster: Statsministeren, Finansministeren og Undervisningsministeren, den svenske og finske Minister og talrige Repræsentanter for Skoleautoriteter foruden L.H.s Lærerpersonale, Formænd for de senere Aars Kursistforeninger og Formændene for vore Lærerorgani sationer. I AnI. af jubilæet modtog L.H. Hilsener og Blomsterdekorationer fra mange Institutioner; og Fonnanden for»danmarks Lærerforening«gav Meddelelse om en Gave til Udsmykning af Lærerhøjskolen. For Gaven er efter Aftale med Formanden anskaffet og opsat i Korridorerne det væsentligste af Thorvaldsens smukke Alexanderfrise. Til Festen havde Johs. V. Jensen skrevet nedenstaaende 62 SKOLESANG Som Lykke føles det: at lære, naar Altet gribes i det Nære. (Synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr... ) Glad og ubevidst du kom i Verden ind, med Naturens egen Tone i dit Sind. :,: Aldrig skinner Sol som Barnets Sol igen. Lys dit hele Liv du faar fra den! :,: Vel endnu du mindes da med Baffilen trang du i Skole dig begav for første Gang. :,: Bag et Udhus du med Katten Afsked tog. Moder stod forstummet da du drog. :,:

3 Randsel havde du paa Bag, med Bogen i, Gaasedammens ferske Folk du gik forbi. :,: Mundforraad til Rej sen bar du i din Bylt, Verden var med Solskin tyndt forgyldt. :,: Lidet, spæde Vandringsmand, du da forstod at et Land for ahid, altid du forlod: :,: Barnesjælens Land, som Evigheden helt, Barnets Tid, af ingen Timer delt. :,: Hjem du kom igen, men som en Alvorsmand, fængs let, indadvendt i Blikket, af Forstand. :,: Alfabetet har en Verdensorden skabt; Barnets lille Univers gik tabt. :,: Dog en Rigdom i Erstatning snart du fik: Bogens Under, aabnet for et tørstigt Blik. :,: Aldrig saa du siden uden henrykt Savn Smaabørn med en elsket Bog i Favn. :,: Friskhed bringer Barnet, selv til Skolekaar. Jubel hører du i By - en Skolegaard! :,: Bag Kasernernul' et himmelsk Englekor? Børneskarer, helt af denne Jord! :,: Du som lærer, søg Naturens eget Væld, bag om Bogstav, Skoletime og Tabel! :,: Visdom nærer sig med Held af hvad man ved - stundom af en dyb Uvidenhed. :,: Led os hjem igen hvorfra som Børn vi kom, til Naturens aabne, simple Helligdom. :,: Gaa hos Børn i Skole, bliv som Barnet klog, selvet farvet Blad i Jordens Bog' :,: Thorvaldsens Alexanderfrise er ikke længere i Lærerhøjskolens besiddelse. Lærerhøjskolen flyttede i 1948 fra Odensegade til Emdrupborg. Her har man åbenbart ikke fundet mulighed for at anbringe frisen. Det varige bidrag til jubilæet blev Johannes V. Jensens»S kolesang«. Om tilblivelsen af denne sang ved vi ikke meget, men dog så meget: Da Johs. V. Jensen i juni 1931 fik indbydelse til at komme til stede ved jubilæumsfesten den l. september, takkede han ja i et brev til Vilh. Rasmussen af IO. juni, og han tilføjede: 63

4 "Til samme lejlighed lovede jeg Dem en Sang, men giv mig en 1i11e Antydning af hvad De venter af mig, muligvis også hvad Melodi vi skal bruge.«i hvilken udstrækning Vilh. Rasmussen har benyttet sig af denne mulighed for at få indflydelse på sangens indhold og melodi, vides ikke. Den følgende brevveksling og manuskriptet til sangen er ikke opbevaret på Lærerhøjskolen. Det er derimod manuskriptet til»barnets Verden«, en sang, som Vilhelm Rasmussen i 1936 bad Johs. Y. Jensen om at skrive. Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er originaler el1er kopier, men enfin, et brev til Vilhelm Rasmussen i Johs. Y. Jensens hånd og det maskinskreme manuskript er her i hvert fald. Brevet er dateret I S. oktober 1936 og lyder:»kære Hr. Vilhelm Rasmussen. Hermed Sangen om Barnet. Jeg har skrevet den til samme Melodi som Skolesangen i sin Tid, saa er man i hvert Fald sikker på, at den kan blive sunget til en Melodi, al1e kender, vist ogsaa Udlændinge, for Melodien er en gammel tysk Haandværkervise. Hvis der kan skaffes en endnu bedre Melodi dertil, saa saa meget desto bedre. De lange Linjer og simple Rim vil lene en Oversættelse til Engelsk; men det bliver nu ikke helt let at oversætte den. Sangen stil1es til Disposition for Formaalet uden Vederlag, mod at jeg, som ved tidligere Lejligheder, offentliggør Teksten i "Politiken«og tager mit Honorar der. Sangen lød således: BARNETS VERDEN Med venlig Hilsen og Tak for sidst. Deres hengi vne Johannes Y. Jensen«. (Kan synges som: Har man Ungdomskræfter, er en munter Fyr - ) Kommer du i Hu da paa din Moders Arm højt du red, beskyttet, over Verdens Harm, el1er naar du Tilflugt tog til Moders Knæ, sikker som på Grenen af et Træ? Og erindrer du det første spæde Kny af din Førstefødte, Livets Bøn paany? Ramt du blev for altid i dit Væsens Rod, rørt ved Hjertet af en Barnefod. 64

5 Fra din tabte Barndom, til du selv fik Børn, revet Ski nd du fik, sad fast i mangen Tjørn. Rykket nær fornam du Ensomhedens Sus - Da lød Barnelatter i dit Hus. Solskin på Altanen, K vidder af en Spurv, og et nyfødt Liv som slumrer i sin Kurv, fredlyst her, hvordan sig siden Verden teer nærer, Menneske, du Ønsker f1er? Livet varter op med Rædsler og med Skarn. Udaadsmanden selv dog smelter for sit Barn. Ve dig, arme Sjæl i Skyggen, ønsk dig død, hvis dit Barn forgæves bad om Brød. Hvor en Moder tager Barnet til sit Bryst, der er, atter funden, Paradisets Kyst. Vid det, du som søger hvad du ikke ved: Mennesket fra Barnet stammer ned' Falmet Verden staar for den der selv er graa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. B~lrn der gransker dig med Barnets vise Blik hvilken anden Visdom holder Stik? Rov og Vold omkring dig - tag dit Barn i Favn' Alle Godheds Kilder, væ ld, i Barnets Navn! Barnets Verden, hvad Naturen sigted paa, Skyldfrihed og Glæde, vil den naa. (sign.) Johannes Y. Jensen Som det fremgår, var sangen skrevet til at blive sunget i en international forsamling. Det drejede sig om den sjette internationale Montessari kongres, der afholdtes i København i begyndelsen af august Vilhelm Rasmussen var formand for det danske Montessoriselskab og stod for arrangementet. Som Johs. Y. Jensen havde bebudet, blev sangen trykt i Politiken den l. august, samme dag som kongressen under mottoet "Opdragelse til Fred" blev åbnet med taler af undervisningsminister Jørgen Jørgensen og Maria Montessori. Begivenheden, der fandt sted på Christiansborg, blev udførligt refereret i aviserne dagen efter, og det omtal es, at Johs. Y. Jensens sang blev sunget. Ifølge den Johs. Y. Jensen-bibliografi, der blev udarbejdet af Frits Johansen og Aage Marcus og udkom i 195 I, var den til denne lejlighed blevet oversat til engelsk af R.P. Keigwin. Jeg har endnu ikke kunnet opspore denne oversættelse. 65

6 Johs. V. Jensen har, som det fremgår af hans brev, valgt at skrive den nye sang til samme melodi, som han anvendte til»skolesang«fra Lærerhøjskolens jubilæum,»har man Ungdomskræfter, er en munter fyr... «. Det er oveltaskende, at Johs. V. Jensen hævder, at dette er en gammel tysk håndværkervise, som alle kender. I de gængse ældre sangbøger, bl.a.»danmarks Melodibog«: er N.P. Hildebrandt anført som komponisten til denne vise, som indgik i U.P. Overbys vaudeville»karens Kjæreste«fra 1853 (hvor den ganske vist blev sunget af en håndværkssvend, men ikke en tysker). I nyere sangbøger findes den ikke, eller rettere, her kan tonerne findes (stadig med Hildebrandt som ophavsmand) som melodi til en anden teatervise: Skolemesterens sang fra A. Reckes» Verdens Herkules«fra 1866,»Det går atter hjemad til den lille by«.' Det er nok fordi det nu er Skolemesterens Sang der huskes, al man i de nyere udgaver af Johs. V. Jensens digte har erstattet henvisningen til»har man Ungdomskræfter«med en henvisning til»del går atter hjemad... «. Denne ændring er dog ikke uden betænkeligheder. Nok er del i det store og hele den samme melodi, men som påpeget af Poul Dam er der visse forskelle. Når man sammenligner de to melodier i f.eks.»danmarks Melodibog«, er der tre vigtige forskelle. Tonearten er sat ned fra håndværkssvendens D-dur til skolemesterens C-dur, og tempoet er dæmpet fra det livlige allegretto til det mere satte moderato, ligesom der ikke længere indledes med en punkteret optakt. Herved er melodien afstemt efter den aldrende skolemesters besindige og lidt bekymrede tilkendegivelser. Men det må jo have været den livligere håndværker-udgave, Johs. V. Jensen har haft i hovedet, da han skrev først»skolesang«og rem år senere»barnets Verden«. Når»Skolesang«nu om dage synges på Lærerhøjskolen, er det imidlertid på en helt tredie melodi, skrevet i 1963 af Otto Mortensen.' Hvad»Barnets Verden«angår, holdt Johs. V. Jensen i sit brev den mulighed åben, at der kunne skrives»en endnu bedre Melodi«til sangen. Det skete også. I Lærerhøjskolens skolehistoriske boks opbevares sammen med Johs. V. Jensens brev og manuskript også håndskrevne noder til en melodi af Fini Henriques for blandet kor dateret 23. september Fini Henriques, den højt elskede violinist og komponist, var en god ven af Lærerhøjsko!en, og ved såvel Hans Olriks som Vilh. Rasmussens aftenarrangementer stod han ofte for den musikalske underholdning. Om hans melodi, som altså kom for sent til at blive brugt ved Montessori-kongressen, nogensinde er blevet sunget, ved jeg ikke. Den nævnes ikke i Johs. V. Jensen-bibliografiens afsnit om kompositioner til digtene. Endnu et digt fra»paaskebadet«kan nævnes i skolehistorisk sammenhæng:»det lil Ie Folk«fra Johs. V. Jensen boede disse år i Rahbeks Alle i en lejlighed på 4. sal. Herfra observerer han børnene på vej til Rahbekskolen: 66

7 Fin; Henriques skrev melodienjor blandet kor og sendte den i september 1937 med ordene»til VillI. Rasmussen. venskabeligst fra Fin; Henriques«. Om det var med overlæg, titlen var ændret fra»barnets Verde1N til»barners Sang«, kan man ikke se. 67

8 »Til skole vandrer i Rahbeks Alle en morgenduelig, vakker Arme. De smaa Føl, tilbørlig tæmmet, gaaet i Selen, vasket og kæmmet. Med Sælskinds Tornyster paa Nakken de hopper. Jo her rykker frem Kundskabens Tropper«. Det vil føre for vidt at citere alle 26 strofer. Digtet slutter således:»[ Frikvarteret lyder et Vraal fra Skolegaarden, over alt Maa!. Fem Hundrede Børn sluppet ud i det Fri, med indespærrede Livsaander i. Det kendes på Skraalet, Regnen og Duften at der er Paaske og Vaar i Luften. Men denne Skrigen, over al Skranke, Vækker en Tanke, en frygtelig Tanke: Når Krigen nu fejrer sin Hekatombe skai her, her, saa falde en Bombe" Har du betænkt, Bøddel i Skyen, Børnene under dig nede i Byen? En s aa raa, utænkelig Vekan sligt ske, kan sligt ske?«da digtet i 1941 trykkes i en samlet udgave af Johs. Y. Jensens digte, er de sidste fi re vers med de frygtelige syner udgået og erstattet af helt andre toner:»det var min Glæde i Rahbeks Alle det lille Folk fra min Rude at se. Mig stod Skolen og Gnyet jo nær, mit eget Kid lærte Bogstaver der. Maa altid her tl okkes en Vaar, nye Kuld hvert kommende Aar'«68

9 Fire år senere skete det utænkelige. Fra Rahbekskolen kunne man se bomberne, der få hundrede meter væk ramte en anden skole, den franske. Der er jo skrevet ganske meget om Johs. V. Jensen, om hans forfatterskab, og også om hans digte. I denne litleratur kan man finde henvisninger til strofer i de tre digte, der er omtalt ovenfor, hvor de skal illustrere eller underbygge påstande vedrørende Johs. V. Jensens digte, deres form eller indhold. Eksempelvis hævdes det, at man i de to sidste vers i»skolesang«- omend indirekte -»møder Darwin<,' Mere indlysende forekommer det mig at være, når de tre digte - blandt andre - anvendes ti l at illustrere Johs. V. Jensens forhold til børn og barndom. Man fornemmer, at digteren har meget klare erindringer om sin egen barndom. Man får dernæst at vide, at han fra sin fjerdesal med indlevelse har iagttaget skolebørnene. Det fortæller han også om i»voroprindelse«,' hvor det især er forskellen på drenges og pigers adfærd, der optager ham:»det lille Folk fører Gebærder med sig fra en Ungtid, hvor de der skulle bli ve Mennesker øvede sig, det ene Køn i Tapperhed, det andet i Sødme«. I myten»det lille Folk«'" beskriver han og reflekterer over børnenes lege:»selv ved Børnene ikke andet end at de leger, men i deres Leg er der jo et dybt Perspektiv, Barnets og Menneskehedens Vækst der falder sammen, i og for sig et Mysterium«. Denne sidste passus må ses i lyset af den evolutionsteori, som Johs. V. Jensen bekendte sig til og selv bidrog til. Det var et væsentligt træk heri, at der var paralleller mellem menneskehedens udvikling og det enkelte individs udvikli ng. Men han er ikke kun den kølige iagttager, der på afstand observerer børnene, udviklingsforskeren. Han lægger ikke skjul på sine varme følelser for de små. Han er, som dr. phil. Harry Andersen udtrykker det,»aldrig venligere og mere menneskelig, end når han digter om Børn, så åbner han sig mod Livet, og Livets Rigdom og Vækst bliver til Glædessange, Foraaret vælder ind over ham og giver ham et Bad i Foryngelsens Aprilvande«-" Johs. V. Jensen havde den opfattelse, at»børnene er de dybsindigste af alle Væsener, ubevidst, en Rod i dem taber sig i Alnaturen«." I»Skolesang«fremstilles barnets møde med skolelærdommen også nærmest som en uddrivelse af paradiset:»barnets lille Univers gik tabt«. Ganske vist får barnet som erstatning»bogens Under«, men det slås fast, at når man skal lære, må man søge at blive»som Barnet klog«. " Man må søge»bag om Bogstav, Skoletime og Tabek De afsluttende bemærkninger i»vor Oprindelse«fra 1941 " rummer en formulering, som kan læses som en prosaisk udvikling af denne tanke:»de skolede Videnskaber fortaber sig i stigende Grad i en Forgrening, uundgaaeligt, i Betragtning af den Intensitet og det Forbrug af Tid hver enkelt Specialitet kræver. Men Grundstammen i al Viden, almindelig human Oplysning, staar i Fare for at gaa tabt derved. 69

10 Johs. V. Jensen med sit barnebarn 1937.»Falmet Verden staarfor den der selv er groa. Livets Lykkegave arves af de Smaa. Børn der gransker dig med Barnets vise Blik - hvilken anden Visdom holder Stik?«(Barnets Verden) FOlo: Det kgl. Bibliotek. Forsøget på en samlet universel Ti legnelse af et vidt fordelt Stof overtages derfor lejlighedsvis af Outsidere, som den knirkende Videnskab ikke er i Selskab med, og som den undertiden omfatter med en faglig Jalousi. At Videnskaben alligevel forb liver sidste Instans maa fastholdes, her er Mineringsarbejdet gjort, og Videnskaben har sit Maal i sig selv, den er ikke at røre. Men det maa ogsaa hævdes at en Side af det videnskabelige Arbejde vender mod Offentligheden, almindelig Dannelse, som fra Tid til anden ønsker at vide hvor den staar og at indrette sin Livsopfattelse derefter. Kundskab er ikke sand Kundskab før den er omsmeltet i Æstetik, eller hvis det er et frygtet Ord saa lad os sige Livsanskuelse, og er det ogsaa mistænkt, saa kort og godt Menneskelighed, fordøjet Viden der er gaaet over i vor Adfærd«. Johs. V. Jensen var selv en af dem, han her kaldte»outsidere«. Han bidrog i såvel sine skønlitterære værker som i en række særlige arbejder til en videre udvikling af evolutionsteorien, og det var karakteristisk, at dette skete ved en sammentænkning af biologiske, geografiske, etnografiske, antropologiske og adfærdspsykologiske iagttagelser, suppleret, kan man vist tilføje, med kunstnerisk fantasi og intuition. 70

11 Herved udvikledes hans livsopfattelse. Evolutionsbegrebet var for ham»selve den Luft, jeg indaandede.«hans tanker herom vakte - som antydet i citatet - modsigelse i samtiden og har ikke vundet genklang i eftertiden; men hans påvisning af en stadig mere vidtgående forgrening af videnskaberne er ikke blevet mindre sand i det forløbne halve århundrede, og hans tilskyndelse til videnskabsmanden om at medvirke til at gøre sine resultater»fordøjelige«, så de kan blive del i en almindelig human oplysning, har vel større aktualitet end nogensi nde. Ikke så sært at Johs. V. Jensens»Skolesang«stadig synges på Danmarks Lærerhøjskole under mottoet:»som Lykke føles det, at lære, når Altet gribes i det nære«. Efterskrift Det fremgår af Lærerhøjskolens årsberetninger, at Johs. V. Jensen i læseåret 1928/29 ved et aftenaltangement for kursusdeltagerne læste op af»aandens Stadier«, og at han i læseliret 1936/37 læste op af egne værker, - hvilke er ikke angivet. Der findes imidlertid et vidnesbyrd om yderli gere en aften på Lærerhøj skolen med Johs. V. Jensen. Kjerstine Nielsen var i 1932/33 optaget som kursist på Skolekøkkenafdelingen. Senere blev hun i øvrigt leder af denne og fra Lærerhøjskolens første pædagogiske inspektør. Kjerstine Nielsen har for nylig givet mig denne ski ldring af et af tenaltangement med Johs. V. Jensen:»Ved kaffebordet, som stod nærmest ved talerstolen (med indskriften 'Aand er Magt') sad Johs. V. Jensen og Vilhelm Rasmussen i ivrig samtale. Jeg sad ved samme bord, men hørte ikke, hvad de to talte om. Vilh. Rasmussen var meget ivrig - Johs. V. Jensen lidt tilbageholdende og tvær. Kaffebordene blev nu ryddet og kun de hvide papirsduge blev liggende på bordet. Formanden for kursistforeni ngen, Brøndlund, gik på talerstolen og bød velkommen. Derefter gik Johs. V. Jensen op på den, mens Vilh. Rasmussen blev siddende ved det tomme bord. Taleren foldede sit manuskript ud foran sig og begyndte med en lav noget rusten stemme og med bøjet hoved at læse op. Jeg havde svært ved at høre, hvad han sagde, og da der var gået nogle minutter, begyndte Vi lh. Rasmussen, der var meget tunghør, at kede sig, han så endnu mere sur og irriteret ud, end han plejede. Han rodede rundt i sine lommer, fandt en lommekniv, foldede den op - både stort og lille blad skulle anvendes. Derpå skar han med det store blad lange strimler ud af den pæne hvide papirsdug. Derefter tog han det lille bl ad og begyndte at skære små tre- og firkanter ud og lagde dem i fi gurer. Det blev for meget for Johs. V. Jensen. Han slog i»aand er Magt«og sagde, noget i retning af:»vil De så holde op med alt det der? Ellers går jeg min vej«' Forstanderen holdt op og lagde med et skævt smil kniven på plads, og Johs. V. Jensen fortsatte sin oplæsning i samme toneart som før. At de to blev venner igen, skønner jeg, fordi Johs. V. Jensen medvirkede ved senere festligheder på Statens Lærerhøjskole«. 71

12 Noter: l.»da jeg gik i Viborg Skole. Af mine erindringer. Fra den gamle By og den gamle Skole«af Johs. V. Jensen, Nie ls Jeppesen og Georg SaKild. Udgivet af Viborgensersamfundel To kroni kker i Politiken:»H. Chr. C. Mortensen«14/ og ~) Fuglc - Mo rt e n sen og Viborg Skole« Der er mange vidnesbyrd om Johs. V. Jensens store interessc for skole. uddannelse og dannelse. f.eks. de essays, der er samlct i»om Sproget og Undervisni ngen«gyldendal »PaaskebadeL Digte «, Gyldendal Denne sang er ikke trykt i nogen af Joh s. V. Jensens digtsamlinger, men kan fi ndes i»skolesangbogen«, ved Ejnar Jacobsen, Valdemar Jensen og Hans J. Larsen, Gjellerup Johannes Andersen har skrevet melodien. 4.»Folkets Sangbog«ved N.K. Madsen-Stcensgaard er i overensstemmelse med»danmarks Melodibog«, I. bi nd. 5. Se f.eks.»danmarks Melodibog«, bind V og Politikens»Lysli ge viser«bind II. 6. Ouo Mortensens melodi er trykt i»musik i Skolcn«, Musikhøjskolens Forlag, Egtved. 7.»Det lil le Fol k«er også titlen på en kronik i Politiken 30/ , der optryktes i»sælernes ø, Myter, syvende Bind«, Gy ldendal Harry Andersen omtaler eller citerer fra de tre digte bl.a. følgende steder: Studi er i Johannes V. Jensens lyrik. side 6 1. Afuandlinger om Johannes V. Jensen, side 371', 74f. 78f. 85 og side 302 og i Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab. side 68. hvorfra bemærkningen om Darwin er hentet. 9.»Vor Oprindelse« , side 70f. t O. Se note 7. Citatet er fra side Harry Andersen: Afllandlinger om Johannes V. Jensen, side 37. hvor citatet knytter sig til omtale af digtet»det li lle Folk«. 12. Myten»Detlille Folk«. se note Som et ekko heraf hedder det i Benny Andersens Læredigt (for lærere og andre voksne): ) Det er det svære at forstå: DU kan lære af de smu. Genopfrisk den skaberkraft, som du selv engang har haft«. (Brugsens kalender 1990) 14.» Vor OprindcJsc«Gyldendal Citatet er hentet fra»afslu tning«side 323. Det samme tema kan findes i essayet»faglig og uni versel Dannelse«, der er trykt i»om Sproget og Undervis ni ngen«gyldendal » Vor Oprindelse«Gy ldendal side 323f. 72

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 1. Velkommen. Visuel forklaring af solhverv 2. Præludium 3. Indledende bøn / proklamation Leder: Kom skaber af lyset Gennemtræng mørket og oplys jorden; Oplys bjerge

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen Skabningens Tinde Johannes V Jensen AAEN Fra okkerrandet Grødesig i Bakken, gennem Kær og Eng, de brede Dales Blomsterseng, til Sommerspejl i Fjordens Vig... Den tager alle Bugter med, den blanke Aa, thi

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Æblerne hænger og lyser, georginerne stråler i. bedet. En munter glæde ved at gro, som var det. forårsdage, som det hedder i sangen, der i de her

Æblerne hænger og lyser, georginerne stråler i. bedet. En munter glæde ved at gro, som var det. forårsdage, som det hedder i sangen, der i de her 16.s.e.trin.15.9.2013. Høstgudstjeneste. Domkirken kl. 10 og Gråbrødre 17: 729 Nu falmer, 730 Vi pløjed, (305 Kom Gud Helligånd), 224 Stat op, 728 Du gav mig. Nadver: 349 Herren, han har. Døden kaster

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os.

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 3 Den første julesang Ugens tekst og referencer: Luk 2,8-14. Den store Mester, kap. 4. Huskevers: Alle gode gaver kommer fra oven. (Jak 1,17) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere