AN VR JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed."

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne er forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærker, ligheden mellem tjenesteydelserne samt velkendtheden af indsigers mærke, delvis indsigelsen til følge og ophævede registreringen for klasserne 41 og 42. Registreringen blev opretholdt for klasse 35. KENDELSE: År 2005, den 14. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Danmarks Olympiske Komité Brøndby v/zacco Denmark A/S Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. maj 2004 vedrørende sagen VR JobTeamDanmark <fig> for Brini ApS Esbjerg v/chas. Hude A/S Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 22. november For klageren mødte cand.jur. Lone Prehn. For indklagede mødte cand.jur. Christian Kragelund Hver part afleverede påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

2 2 Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder lige som Patent- og Varemærkestyrelsen, at det er dokumenteret, at klagers brugspligt er blevet opfyldt ved klagers egen, reelle brug af sine modholdte mærker ved markedsføringsmæssige aktiviteter, der er normale for organisationer som klager, samt af andre med klagers samtykke, at klagers mærker er velkendte i Danmark, og at der er lighed mellem det angrebne og klagers mærker. Nævnet finder endvidere, at der er en sådan lighed mellem tjenesteydelserne, at det angrebne mærke i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 også er udelukket fra registrering som sket for klasse 35, samt at velkendtheden af klagers mærker også gør den skete registrering uberettiget, idet den efter nævnets opfattelse ville medføre en utilbørlig udnyttelse, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Klagerens påstand om, at mærket ophæves i sin helhed tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Varemærkeregistrering nr. VR ophæves i sin helhed. Sagens baggrund: Den 23. august 1999 indleverede Brini ApS en ansøgning om registrering af figurmærket JobTeamDanmark: for: Klasse 35: Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre. Klasse 41: Uddannelse af personale. Klasse 42: Tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests. Varemærket blev registreret den 25. januar 2000 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 9. februar 2000.

3 3 I brev af 10. april 2000 fremsatte Zacco Denmark A/S indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen er fremsat på vegne af Danmarks Olympiske Komité. Indsigelsen er fremsat efter varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke JobTeamDanmark er forveksleligt med indsigers mærker VR TEAM DANMARK <fig> og VR TEAM DANMARK <w>, idet TEAM DANMARK indgår fuldstændigt i det ansøgte mærke, og at der er tale om snylten på det landskendte varemærke TEAM DANMARK. Indehaver har i breve af 19. juli 2000 og 27. september 2000 imødegået indsigelsen. I den forbindelse blev det bl.a. anført, at mærkerne adskiller sig markant ved ordet JOB. Derudover opfordredes indsiger til at dokumentere, at brugspligten er opfyldt for klasserne 35, 41 og 42. I brev af 11. april 2001 og 17. marts 2003 indsendte indsiger dokumentation for brug af mærkerne bl.a. i form af årsberetning og en håndbog fra Indsiger gjorde desuden gældende, at betegnelsen TEAM DANMARK er velkendt i Danmark. Der blev i den forbindelse henvist til Gallupundersøgelse samt listen over SUPERBRANDS, hvoraf TEAM DANMARK fremgår. I breve af 9. juli 2001, 10. juli 2002 og 11. juni 2003 bestred indehaver, at brugspligten er opfyldt, og at det var dokumenteret, at TEAM DANMARK er velkendt. Desuden gjorde indehaver gældende, at TEAM DANMARK er et svagt mærke. I brev af 28. august 2003 har indsiger indsendt kontrakt mellem indsigerne Danmarks Olympiske Komité og Team Danmark til dokumentation for, at Team Danmark anvender indsigers mærker med samtykke fra indsiger. Der vedlagdes desuden yderligere materiale til dokumentation for brug af mærket i perioden 19. juli 1995 til 19. juli Endvidere var der vedlagt yderligere dokumentation for velkendthed. I brev af 5. marts 2004 bestred indehaver, at der er et forhold mellem indsiger Danmarks Olympiske Komité og Team Danmark. Derudover blev det bestridt, at materia-

4 4 let i sagen dokumenterer brug i det relevante tidsrum, og at der er tale om reel brug for indsiger eller med indsigers samtykke. Den 27. maj 2004 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." Ifølge varemærkelovens 15, stk. 4, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis 1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme. 3. Vurdering og konklusion 3a Vurdering af, hvorvidt brugspligten er opfyldt Mærkeindehaver har i sagen anmodet indsiger om at dokumentere brug af de påberåbte mærker i henhold til varemærkelovens 23, stk. 2, jf. 28, stk. 5. Indehaver har fremsat modpåstand om brug den 19. juli Dette medfører, at den relevante periode, indsigers mærker skal være brugt, løber fra den 19. juli 2000 og 5 år tilbage. Det er Danmarks Olympiske Komité, der står som indehaver af VR og VR Det fremgår af varemærkelovens 25, stk. 3, at brug med indehavers samtykke ligestilles med indehavers brug af mærket. Det er styrelsens opfattelse, at det med kontrakten af 15. november 1993 dokumenteres, at der er indgået en aftale mellem indsiger Danmarks Olympiske Komité og Den Selvejende Institution til fremme af Dansk Eliteidræt TEAM DANMARK. I henhold til denne kontrakt giver indsiger TEAM DANMARK lov til at bruge indsigers logo og navnet TEAM DANMARK. Denne kontrakt er gældende frem til 31. december 1996 og er desuden ved Allonge II til hovedaftalen forlænget til 31. december Den brug som TEAM DANMARK herefter har gjort af indsigers mærker i perioden frem til den 31. december 2000 er således sket med samtykke fra indsiger. Indehaver har under sagen gjort gældende, at der ikke er fremlagt materiale for, at der egentlig eksisterer en forening under navnet Team Danmark. Styrelsen er uenig heri, idet det fremgår af formuleringen i kontrakten, at der eksisterer en sådan forening. Herudover kan styrelsen henvise til Lov om Eliteidræt nr. 288 af 26. april Af denne bestemmelse fremgår det, at Team Danmark er en selvejende instituti-

5 5 on, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Som dokumentation for brug af TEAM DANMARK har indsiger bl.a. fremlagt årsberetninger, foldere vedrørende forskellige uddannelser, udtalelse fra Poul Jenker m.v. På baggrund af det indsendte materiale i sagen er det styrelsens vurdering, at TEAM DANMARK er brugt i den relevante periode for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Ved afgørelsen af nærværende indsigelse, anses indsigers registreringer således kun for at omfatte disse tjenesteydelser. 3b Vurdering af påstand om velkendthed Indsiger har gjort gældende, at mærket TEAM DANMARK er velkendt. Som dokumentation er bl.a. indsendt en GALLUP undersøgelse fra 1996, sponsorkontrakter, oplysninger om markedsføringsudgifter samt oplysning om, at TEAM DANMARK fremtræder på listen over Superbrands. På baggrund af dette materiale er det styrelsens opfattelse, at mærket TEAM DANMARK er velkendt i Danmark for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Styrelsen har i denne forbindelse især lagt vægt på Gallupundersøgelsen fra 1996, at mærket eksponeres i vid udstrækning via sponsorering og oplysningen om markedsføringsudgifter på 5.9 million kr. i c Vurdering af mærkelighed Indehavers mærke VR Registreret for: Klasse 35: Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre. Klasse 41: Uddannelse af personale. Klasse 42: Tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests. Indsigers mærker: VR : TEAM DANMARK <w> VR :

6 6 Registreret for stort set alle varer i klasse Som det fremgår ovenfor af punkt 3a skal disse mærker i nærværende indsigelsessag anses for at omfatte fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Indsigers mærker består af ordmærket TEAM DANMARK samt TEAM DANMARK skrevet under et logo bestående af de 5 olympiske ringe samt en fakkel med ild. Med registreringen af ordmærket TEAM DANMARK er det fastslået, at disse elementer i sammenhæng har særpræg for de pågældende varer og tjenesteydelser. Indehavers mærker består af ordelementerne JobTeamDanmark skrevet med rødt i et rektangel. Det er styrelsens opfattelse, at elementet JOB mangler særpræg for visse af de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, nemlig jobrekruttering samt vikarbureauvirksomhed. Da indsigers mærke TEAM DANMARK er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke JobTeamDanmark er det styrelsens opfattelse, at der er mærkelighed. 3d Vurdering af vareartslighed Indsigers mærker anses i nærværende indsigelsessag for at omfatte fremme af eliteidræt og uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Da indehavers mærke omfatter uddannelse af personale i klasse 41, er der således sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41. Desuden er der efter styrelsens opfattelse en vis lighed mellem tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i indehavers registrering over for de tjenesteydelser, som indsiger har dokumenteret at have brugt sit mærke for. Der er ikke sammenfald eller lighed i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35 i indehavers registrering. 3e Vurdering af kriteriet om utilbørlig udnyttelse i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 For at kunne udvide beskyttelsen til tjenesteydelser af anden art end dem som indsigers mærker anses for at omfatte, er det en betingelse i bestemmelsen i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, at det yngre mærkes benyttelse skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes renommé. En sådan utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at mærkeindehavers virksomhed har forbindelse til indsiger. I nærværende sag er det styrelsens vurdering, at der ved brug af mærket JobTeam- Danmark vil være tale om en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke TEAM DANMARK i forhold til tjenesteydelserne i klasserne 41 og 42. I forhold til disse tjenesteydelser kan forbrugerne forledes til at tro, at de kommer fra indsiger, eller at indsiger har givet indehaver samtykke til mærkets anvendelse. Styrelsen har dog vurderet, at der i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35, ikke vil foreligge en utilbørlig udnyttelse af TEAM DANMARK. I den forbindelse har styrelsen bl.a. lagt vægt på, at mærkerne ikke er identiske, og at tjenesteydelserne i klasse 35 bl.a. vikarbureauvirksomhed, forretningsmæssig bistand vedrørende personale ligger tilstrækkelig langt fra de ydelser, som indsigers mærke er brugt for, nemlig fremme af

7 7 eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Det vil sige, at der efter styrelsens opfattelse ikke vil foreligge en nærliggende association mellem mærkerne for ydelser i klasse 35, hvorefter betingelsen vedrørende en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke ikke er opfyldt i forhold til disse ydelser. 3f Konklusion Efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne, ligheden mellem tjenesteydelserne samt velkendtheden af indsigers mærke, tager styrelsen indsigelsen delvist til følge og ophæver registreringen for klasse 41 og 42. Registreringen opretholdes for klasse 35. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, og 15, stk. 4, nr. 1 Denne afgørelse indbragte indsiger Danmarks Olympiske Komité ved Zacco Denmark A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved af 7. juli Klager påstår afgørelsen ændret således at VR JobTeamDenmark ophæves i sin helhed. Klager har begrundet sin påstand med følgende: Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling. Anbringender: Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende, at registrering af VR JobTeamDanmark for ovennævnte tjenesteydelser i klasse 35 er i strid med varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Subsidiært gøres det gældende, at registrering for de nævnte tjenesteydelser er i strid med varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Ad varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2: Under indsigelsessagen vurderede Styrelsen den indsendte dokumentation for brug af Klagers varemærkeregistrering nr. VR TEAM DANMARK <w> og konkluderede på denne baggrund, at mærket måtte anses for at have været i brug i forbindelse med tjenesteydelserne Fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Det gøres på vegne Klager gældende, at der er fornøden ligeartethed i varemærkelovens forstand imellem disse tjenesteydelser og tjenesteydelserne vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre som VR JobTeamDanmark er opretholdt for. Tjenesteydelserne uddannelse og karriererådgivning vil uanset om disse in casu specifikt retter sig mod en bestemt gruppe personer alt andet lige være tjenesteydelser af samme eller lignende art som Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre, idet der selvsagt i vikarbureauer i en eller anden form tilbydes karriererådgivning og til en vis grad også uddannelse. Under alle omstændigheder er der tale om ydelser, der må anses for ligeartede, idet de alle overordnet set relaterer sig til dét at finde et arbejde. Det fremgår af Den Kommenterede Varemærkelov, 2. udgave, side 53, at ligeartethed konstateres dér, hvor brugen kan virke generende ved den erhvervsmæssige udøvelse, herun-

8 8 der hvor der er tale om tjenesteydelser, der tjener samme formål. På vegne Klager gøres det gældende, at brugen af JobTeamDanmark i forbindelse med Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre utvivlsomt vil kunne virke stærkt generende for Klager ved den erhvervsmæssige brug af varemærket TEAM DANMARK i forbindelse med uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Varemærket JobTeamDanmark kan netop opfattes som den del af Klagers virksomhed, der beskæftiger sig med jobrelaterede spørgsmål, hvorfor risiko for forveksling er åbenbar. Efter Klagers opfattelse bliver beskyttelsen af Klagers varemærke VR TEAM DANMARK <w> illusorisk, hvis man tillader registrering af det forvekslelige varemærke Job- TeamDanmark i forbindelse med ydelser, der ligger så tæt op ad uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk som tilfældet er her. Efter Klagers opfattelse bør VR JobTeamDanmark ophæves i klasse 35, allerede fordi der er ligeartethed imellem disse ydelser og de ydelser, der er dækket af Klagers varemærke. Som et eksempel på, at Klagers varemærke rent faktisk er anvendt i forbindelse med vikarbureauvirksomhed, skal vi fremhæve det under indsigelsessagen fremlagte BILAG G, der bl.a. indeholdt kopi af sponsorkontrakt med vikarbureauet Adecco Danmark i perioden 1/ til 31/ Klagers varemærke TEAM DANMARK har således været eksponeret i forbindelse med et sponsorat, som vikarbureauvirksomheden Adecco A/S indgik i denne periode, og har dermed været benyttet i forbindelse med ydelser, der er i direkte kollision med de ydelser, der er dækket af JobTeamDanmark. Efter Klagers opfattelse vil det endvidere være nærliggende for den relevante kundekreds at antage, at der er en forbindelse mellem Klagers varemærke TEAM DANMARK og Job- TeamDanmark, jf. bestemmelsen i varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Ved de stærkt indarbejdede varemærker som Styrelsen har anerkendt, at Klagers varemærke er kan det være nærliggende at antage, at der er en sådan forbindelse, jf. U.94/147 SH (Tordenskjold) og U98/1029 SH (BMW), og se Koktvedgaard Lærebog i Immaterialret, 5. udgave, side 342. Se også V 28/95 (Fra den gamle fabrik vs. Den lille fabrik). Også dette aspekt bør tale for ophævelse af VR JobTeamDanmark for tjenesteydelserne i klasse 35. Ad varemærkelovens 15, stk. 4, nr.1 Efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 kan registrering af et varemærke udelukkes, hvis varemærket ligner et ældre dansk varemærke, og det søges registreret for tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Styrelsen har i deres indsigelsesafgørelse lagt til grund, at varemærket TEAM DANMARK er velkendt i Danmark for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Styrelsen finder imidlertid kun, at der foreligger utilbørlig udnyttelse af varemærkets velkendthed i forbindelse med brug af JobTeamDanmark for tjenesteydelserne uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42, men ikke i forbindelse med brug af JobTeamDanmark for tjenesteydelserne i klasse 35 Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre. Klager er uenig i denne vurdering.

9 9 Hvis det anerkendes, at Klagers varemærke TEAM DANMARK nyder udvidet beskyttelse, da det er velkendt her i landet, må denne udvidede beskyttelse af mærket kunne hindre registrering af et forveksleligt kendetegn i forbindelse med ydelser, der ligger så tæt op ad uddannelse af personale og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests som tjenesteydelser vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35 gør det. Ellers bliver også den udvidede beskyttelse illusorisk. Den Kommenterede Varemærkelov 2. udgave, side 63 giver en nærmere definition af begrebet utilbørlig udnyttelse. Det hedder heri: 4.12 Betingelsen om, at brugen skal medføre en utilbørlig udnyttelse, vil normalt være opfyldt, i og med at man uhjemlet tiltager sig en andens velkendte varemærke. Herved søger man at få del i mærkets goodwill uden at have bidraget til dennes opkomst, og en sådan adfærd er sædvanligvis utilbørlig. Når loven dog opstiller et utilbørlighedskrav, beror det på, at der kan forekomme atypiske situationer, hvor brugen er uden væsentlig betydning, ligesom kravet giver domstolene adgang til en real helhedsbedømmelse I nærværende sag finder Klager, at Styrelsen har anvendt bestemmelsen i varemærkelovens 15, stk. 4., nr. 1 for restriktivt. Vi henviser i den forbindelse til Den Kommenterede Varemærkelov, 2. udgave, side 62, hvor det vedrørende bestemmelsen i 4, stk. 2 om beskyttelsen af de velkendte mærker hedder, at den nuværende bestemmelse har en væsentlig mindre restriktiv formulering end VML 59 6, stk. 2, og at den gældende lov yder et bedre og mere omfattende retsværn til de velkendte varemærker, end tilfældet var under den gamle lov. På ovenstående baggrund henstiller vi, at VR JobTeamDanmark ophæves i sin helhed, og vi imødeser kopi af mærkeindehavers svar til udtalelse. Indklagede Brini ApS har ved Chas. Hude A/S i brev af 14. september 2004 kommenteret klagen med følgende: Påstande: 1. Dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes i sit fulde omfang. 2. Dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes for tjenesteydelser i klasse 35 eller stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. maj Dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes i et omfang, som skønnet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker. I forbindelse med min kollegas fremstillelse af sagen mener jeg, at der er en række punkter, som væsentlige for sagens bedømmelse og som ikke er blevet belyst. Forholdet mellem Danmarks Olympiske Komité (indehaver af de af Indsiger påberåbte varemærker) og foreningen/organisationen Team Danmark

10 10 Jeg skal i det hele henvise til min skrivelse af 5. marts 2004, hvori det gøres gældende, at Indsiger ikke har dokumenteret et sammenhæng mellem Indsiger og foreningen Team Danmark som rettelig fremstår som bruger af de af Indsiger påberåbte varemærker. Jeg skal i den forbindelse henvise til, at de fremlagte aftaler for Indsiger af henholdsvis 5. november 1993 og allonge 2 underskrevet den 21. januar 1999 ikke har dokumenteret noget egentligt sammenhæng mellem den egentlige bruger af påberåbte varemærker og foreningen/organisationen Danmarks Olympiske Komité (Indsiger). Opfyldelse af brugspligten jf. varemærkelovens 25 I forbindelse med dokumentation af brug har Indsiger fremlagt en lang række materiale, som ansøger i sin skrivelse af 5. marts 2004 allerede har kommenteret i detaljer. Generelt skal det bemærkes, at der ved opfyldelse af brugspligten, jf. varemærkelovens 25, nævnes, at varemærket skal være anvendt i form af en reel brug. Ifølge kommenteret varemærkelov side 166 forstås der ved reel brug, at mærket er blevet brugt i overensstemmelse med almindelige markedsføringsaktiviteter. I nærværende sag er det gentagende gange af Indsiger blevet gjort gældende, at Indsigers virksomhed i høj grad finansieres af forskellige sponsorater. Således er virksomheder som TDC, PFA, Lån & Spar, Adecco, Grundfos, Continental, Becel, Ret & Råd Advokaterne, Xerox samt SAS blandt Team Danmarks hovedsponsorer. I det fremlagte materiale har Indsiger på intet tidspunkt dokumenteret at have anvendt varemærket i forbindelse med egentlig salg af varer eller tjenesteydelser under betegnelse Team Danmark. Der er tale om en henvisning til de af Indsiger påberåbte varemærker i forbindelse med salg og markedsføring af andres produkter og tjenesteydelser. Der er således ikke i nærværende sag fremlagt dokumentation for en egentlig markedsføring under kendetegnet Team Danmark. Jeg skal i den forbindelse henvise til den Kommenterede Varemærkelov, hvor der står, at blot og bar reklamering er således ikke tilstrækkelig, og jeg gør således gældende i nærværende sag, at der ikke har været nogen reel brug af de af Indsiger påberåbte varemærker, idet en henvisning til en sponsoraftale ikke er at sammenligne med egentlig markedsføringsmæssig brug, hvilket vil sige, at man reelt påfører varemærkerne på produkterne eller markedsfører dem under det pågældende navn. Indsiger har i sit materiale gentagne gange gjort gældende, at sponsoraftalen med selskabet Adecco skulle betyde, at varemærkerne har været anvendt i forbindelse med tjenesteydelser i klasse 35.

11 11 Denne argumentation kan ikke tages til følge alene fordi, at en henvisning til en aftale med Team Danmark vel ikke er at betragte som reel brug, jf. varemærkelovens 25. Skulle Indsigers argument følges fuldt ud, vil Indsiger vel også hævde, at en sponsoraftale med TDC betyder, at Indsiger driver telekommunikationsvirksomhed, eller, at en sponsoraftale med advokatkæden Ret & Råd betyder, at Indsiger også driver advokatvirksomhed. Dette er der ingen rimelighed eller sammenhæng i. Indarbejdelse Indsiger har, for så vidt angår indarbejdelse, i sit materiale henvist til en Gallupundersøgelse fra 1996, diverse sponsorkontrakter og oplysninger om markedsføringsudgifter etc. Det gøres i nærværende sag gældende, at varemærket TEAM DANMARK ikke er dokumenteret som et indarbejdet kendetegn under henvisning til at det fremlagte materiale er ufuldstændigt og ikke giver en dokumentation for, at varemærket et kendt uden for den almindelige omsætningskreds. En Gallupundersøgelse fra 1996 og dermed mere end fire år gammel på indsigelsestidspunktet må ikke have en bevisværdi, der betyder, at undersøgelsen kan anvendes som dokumentation for, at varemærket TEAM DANMARK er velkendt. Jeg henviser i det hele til ansøgers indlæg igen dateret 5. marts 2004, pkt. 4, side 4-5. Forvekslelighed Indsiger har i sin seneste klageskrivelse gjort gældende, at varemærkerne TEAM DANMARK og JOBTEAMDANMARK er forvekslelige. Indledningsvist skal jeg henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at varemærket TEAM DANMARK består af to svage varemærkeelementer. I den forbindelse skal jeg henvise til, at varemærket TEAM tidligere er blevet afslået af Patent- og Varemærkestyrelsen blandt andet er der en afslået registrering af varemærket i klasse 35. Det fremgår direkte af varemærkeloven, at man ikke kan monopolisere geografiske betegnelser og derfor må en registrering af kombinationen TEAM DANMARK alene betragtes som et varemærke med meget begrænset beskyttelsesomfang. Beskyttelsesomfanget må faktisk alene vedrøre identiske varemærker og selvfølgelig i det omfang, at varemærket faktisk kan påvises at være brugt.

12 12 Indsiger fremfører i sin klageskrivelse, at der i nærværende sag foreligger dokumentation for, at varemærket TEAM DANMARK har været brugt for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. I forbindelse med Indsigers klageskrivelse gøres det gældende, at ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, bør der statueres forvekslelighed, idet tjenesteydelserne fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk skulle være ligeartede med tjenesteydelserne vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale samt varetagelse af kontoropgaver for andre. Forudsætningen for at kunne lave en henvisning til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, er, at det antages at der er en forbindelse mellem det ældre og det yngre varemærke. Udtrykket er hentet i en særlig form for forvekslelighedsbedømmelse den såkaldte likelihood of association. Det skal således lægges til grund, at den anvendelse og registrering af varemærket JOBTEAMDANMARK som ansøger har gjort ved sin varemærkeregistrering VR skulle give anledning for forbrugeren til at tro, at der er en forbindelse med de aktiviteter, som Indsiger har under varemærket TEAM DANMARK. Jeg mener, at denne fortolkning er alt for vidtgående set i forhold til, at Klager i sin virksomhed henviser til at være en del af den olympiske verden og dermed vil markedsføring ske i forbindelse med anvendelsen af de olympiske ringe. Den typografi og opsætning af varemærket som ansøger har anvendt i sit varemærke er helt anderledes. Endvidere gøres det gældende, at Klager med sig meget lidet særpræget varemærke TEAM DANMARK ikke umiddelbart har adgang til at påberåbe sig varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, da beskyttelsesomfanget for Klagers varemærke må antages at være begrænset til identiske mærker. Endelig gøres det gældende, at de aktiviteter som drives under Klagers mærke på ingen måde er ligeartede eller identiske med den virksomhed, som er beskrevet i ansøgers varefortegnelse. At der skulle være lighedstegn mellem tjenesteydelserne fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk og vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale samt varetagelse af kontoropgaver for andre synes at være en meget vidtgående fortolkning. Det kan ikke lægges til grund, at en forbruger vil tro, at denne som almindelig bruger/kunde ved en henvendelse til TEAM DANMARK og dennes virksomhed kan få henvist et job (vikarbureauvirksomhed), (jobrekruttering). Det gøres endvidere gældende, at den brug som Klager har fremlagt af varemærket TEAM DANMARK ikke viser en reel markedsføringsmæssig brug af varemærket TEAM DANMARK for nogen af de ansøgte varer og tjenesteydelser.

13 13 Det kan derfor heller ikke tages til indtægt, at der i nærværende sag foreligger dokumentation, som giver anledning til et beskyttelsesomfang, jf. varemærkelovens 4, stk. 2. Endelig har Klager i sin skrivelse påberåbt sig varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Igen er det forudsætningen for påberåbelsen af dette varemærke, at der foreligger en tilstrækkelig dokumentation for, at Indsiger/Klager har en varemærkeregistrering, der i kraft af brug er velkendt. Det bestrides, at forholdet skulle være således i nærværende sag, idet Indsiger ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for en sådan grad af velkendthed. Endvidere har Klager i sin skrivelse ikke dokumenteret, at 2. del af 4, stk. 1, nemlig at, brugen af det yngre varemærke vil medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé. Der er ingen tvivl om, at varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, alene kan anvendes i særtilfælde, hvor der foreligger en egentlig frygt for, at et velkendt varemærke vil blive ødelagt/degenereret ved tredjemands brug af et varemærke. Der foreligge i nærværende sag ikke dokumentation for, at dette faktisk skulle være tilfældet. Det kan i nærværende sag ikke lægges til grund, at den egentlige Kodak- eller rottegiftregel skal anvendes i nærværende sag, da Klager ikke har løftet bevisbyrden herfor. På baggrund heraf skal jeg således anmode Ankenævnet om at træffe afgørelse i overensstemmelse med de fremlagte påstande. Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 1. oktober 2004 følgende udtalelse til sagen: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. maj 2004 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Klager Danmarks Olympiske Komité har ved Zacco Denmark A/S i brev af 4. november 2004 kommenteret indklagedes indlæg i sagen samt udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende: På vegne klager fastholdes den nedlagte påstand.

14 14 Indklagedes modpåstande: Indklagede har i sit svar af 14. september 2004 nedlagt 3 selvstændige påstande, herunder 1) dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes i sit fulde omfang. 2) dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes for tjenesteydelser i klasse 35 eller stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. maj ) dansk varemærkeregistrering VR JOBTEAMDANMARK opretholdes i et omfang, som skønnet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker. På vegne klager gøres det gældende, at indklagede må være afskåret fra at nedlægge ovennævnte selvstændige påstande 1 og (til dels) 3. Indklagede har ikke selv (del)anket Styrelsens afgørelse af 27. maj 2004 og er således ikke i en position til at nedlægge egne påstande, der kan medføre en udvidelse af VR JOBTEAMDANMARK i forhold til Styrelsens afgørelse. Klager har (del)anket Styrelsens afgørelse med påstand om, at VR JOB- TEAMDANMARK også ophæves for klasse 35. Det er alene dette spørgsmål, der er til påkendelse under nærværende klagesag, og indklagede kan således kun 1) tage bekræftende til genmæle, 2) påstå stadfæstelse af afgørelsen eller 3) påstå delvis opretholdelse af VR JOBTEAMDANMARK i klasse 35. Indklagedes anbringender: Det samme forhold gør sig gældende, for så vidt angår hovedparten af indklagedes anbringender. Efter klagers opfattelse må indklagede være helt afskåret fra at drage tvivl om forholdet mellem Danmarks Olympiske Komite og Team Danmark, opfyldelse af brugspligten for varemærket TEAM DANMARK og velkendtheden af varemærket TEAM DANMARK. Hvis indklagede ønskede at bestride disse forhold, måtte indklagede have anket Styrelsens afgørelse selvstændigt. Tilladelsen til at inddrage nova under ankesagen vedrører udelukkende nova, der relaterer sig til det indankede spørgsmål: Er klagers varemærke TEAMDANMARK så velkendt, at beskyttelsesomfanget også bør udstrækkes til at udelukke registrering af VR JOBTEAMDANMARK i klasse 35. Klager tillader sig at gå ud fra, at Ankenævnet er enigt heri. I modsat fald anmoder Klager allerede nu om Ankenævnets tilkendegivelse herom, idet Klager i givet fald må forholde sig til indklagedes ovennævnte anbringender. I øvrigt fastholdes de i anken anførte anbringender i deres helhed, idet indklagedes svar ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Indklagede Brini ApS har ved Chas. Hude A/S i brev af 10. november 2004 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse med følgende:

15 15 Indledningsvis skal jeg henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at klager i sin klageskrivelse af 7. juli 2004 skriver følgende: Påstand: Vi påstår herved den af patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret, således at VR JobTeamDanmark ophæves i sin helhed, dvs. også for klasse 35 vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre. Det er indklagedes klare opfattelse at påstandens formulering og i særdeleshed udtrykket ophæves i sin helhed, er et udtryk for at hele sagen er taget op til fornyet bedømmelse hos Ankenævnet. Skulle klager have haft ønske om alene at påklage forhold vedrørende klasse 35 burde dette være fremkommet af klagers påstand. Dette synes ikke at være tilfældet. Med hensyn til klagers indvendinger omkring indklagedes anbringender og kommentarer omkring Nova skal jeg på vegne af indklagede igen henlede Ankenævnets opmærksomhed på klagers påstand, jfr. ovenfor, og samtidig skal jeg henlede Ankenævnets og klagers opmærksomhed på at forholdet mellem Danmarks Olympiske Komite og Team Danmark, forholdet omkring brugspligten for varemærket TEAM DANMARK og velkendtheden af varemærket TEAM DANMARK alle er forhold som tidligere har været inddraget i sagen over for Patent- og Varemærkestyrelsen og derfor ikke skal op til en ny bedømmelse i Ankenævnet, jfr. klagers påstand. Jeg skal på vegne af klager anmode Ankenævnet om at se bort fra klagers fremførte indvendinger om indklagedes påstande og anbringender, og jeg skal på vegne af klager i det hele henvise til det allerede fremførte Ankenævnet har ved brev af 15. november 2004 besvaret klagers henvendelse vedrørende indklagedes selvstændigt nedlagte påstande med følgende: De har i brev af 4. november 2004 gjort gældende, at indklagede må være afskåret fra at nedlægge selvstændige påstande. I samme brev har De tillige gjort gældende at såfremt Ankenævnet ikke er enig heri, vil De gerne have en tilkendegivelse herom for således at kunne agere herpå. Ankenævnet er ikke enig i Deres betragtning. Spørgsmålet har været forelagt formandskabet. Det fremgår af Ankenævnsbekendtgørelsen Bkg. Nr. 735 af 27. august 2002: 9 stk. 2. Hvis klagen ikke afvises, skal et eksemplar af klagen med tilhørende bilag og yderligere indlæg, der måtte være indgivet af klageren, fremsendes til modparten, der skal have lejlighed til inden for en af ankenævnet

16 16 fastsat frist at fremkomme med bemærkninger til klagen. Bestemmelserne i 8, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse. 8, stk. 2 I klagen skal angives: 1) den afgørelse, der påklages 2) klagerens påstand og 3) klagerens anbringender og beviser. stk 3: Vil klageren påberåbe sig ikke tidligere fremførte beviser, skal disse angives i klagen. Ønsker klageren at indgive yderligere indlæg, skal klagen indeholde anmodningen herom. På den baggrund finder Ankenævnet, at indklagede ikke er afskåret fra at komme med selvstændige påstande og anbringender. Dette følger endvidere af officialprincippet. Det modsatte ville gøre sig gældende ved civilprocessen. De er selvfølgelig ikke afskåret fra at indbringe Deres påstand for ankenævnet for derved at få ankenævnets afgørelse omkring påstanden Klager har ved brev af 8. marts 2005 med bilag kommenteret klagen yderligere og er fremkommet med følgende: Ankenævnet henviser til Ankenævnsbekendtgørelsens 8 og 9. Klager kan nu ikke se, at disse bestemmelser omhandler spørgsmålet om, hvorvidt den indklagede er afskåret eller ej fra at komme med selvstændige påstande og anbringender. Klager har imidlertid noteret sig, at Ankenævnet er af den opfattelse, at det følger af officialmaksimen, at den indklagede kan rejse selvstændige (udvidende) påstande uden selv at have indanket Styrelsens afgørelse. På vegne Klager skal vi således herved afgive vor udtalelse i anledning af den indklagedes indlæg af 14. september 2004: Påstand: Den nedlagte påstand fastholdes. Indklagedes anbringender: 1) Forholdet mellem Danmarks Olympiske Komité og foreningen Team Danmark. Indklagede gør gældende, at klager ikke har dokumenteret nogen egentlig sammenhæng imellem klager og foreningen Team Danmark. Som anført af Styrelsen i indsigelsesafgørelsen, er det med kontrakten af 15. november 1993 med efterfølgende allonge dokumenteret, at der er indgået en aftale

17 17 mellem klager og Team Danmark, i henhold til hvilken Team Danmark har lov til at bruge klagers logo og navnet TEAM DANMARK, jfr 3 og 4. Det fremgår af varemærkelovens 25, stk. 3, at brug af et varemærke med indehaverens samtykke ligestilles med indehavers brug af mærket. 2) Opfyldelse af brugspligten, jf. varemærkelovens 25. Indklagede har gjort gældende, at brug af TEAM DANMARK i forbindelse med sponsorater ikke kvalificerer som reel varemærkebrug. Klager har under sagen indsendt dokumentation for, at varemærket TEAM DANMARK har været i brug i forbindelse med ydelserne fremme af eliteidræt, uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk, jfr de indsendte årsberetninger, udtalelse fra Poul Jenker, bilag a) f) m.v. Som anført af Styrelsen under pkt. 3 a i indsigelsesafgørelsen, har klager således dokumenteret brug af varemærket. Klagers brug af varemærket TEAM DANMARK i forbindelse med sponsorater tjener imidlertid til illustration af, at klagers varemærke er så velkendt, at det for mange danske virksomheder, herunder Adecco, er attraktivt at indgå en sponsoraftale med Team Danmark for at få lov til at bruge mærket og navnet TEAM DANMARK i forbindelse med markedsføring af egne produkter. Hvis varemærket TEAM DANMARK ikke var velkendt, ville det være ganske uinteressant at betale for at få lov til at promovere mærket og navnet på egne produkter. Sponsorerne er stolte over, at de støtter TEAM DANMARK. Indklagedes bemærkninger om, at klager på intet tidspunkt har dokumenteret at have anvendt varemærket i forbindelse med egentligt salg af varer eller tjenesteydelser under betegnelsen TEAM DANMARK står klager uforstående overfor. TEAM DANMARK varemærket anvendes i forbindelse med fremme af dansk eliteidræt og Team Danmark finansierer (bl.a.) deres virksomhed igennem indgåelsen af sponsoraftaler. Varemærkelovens 25 opstiller et krav om, at mærket skal have været i reel brug I overensstemmelse med normale markedsføringsmæssige aktiviteter inden for den pågældende branche. Klagers og Team Danmarks branche er fremme af eliteidræt, og indklagede ses ikke at have noget reelt grundlag for at underkende den indsendte dokumentation for brug af mærket TEAM DANMARK. Vi vedlægger som Bilag J udskrift fra Kulturministeriets hjemmeside vedrørende Team Danmark og Danmarks Olympiske Komité. Vi skal iøvrigt herfra særligt fremhæve, at det anføres, at Team Danmark varetager støtte til de aktive eliteidrætsudøvere, til træning og instruktion, til eliteidrætscenteraktiviteter, til eliteidrætsudøveres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, til testcentre, til rådgivningsbistand på forskellige sociale områder, til dopingkontrol, idrætsmedicin og idrætsforskning og til etablering og vedligeholdelse af eliteidrætscentre, træningscentre og talentudviklingssteder.

18 18 Vi vedlægger endvidere som Bilag K udskrifter fra forskellige læreanstalter, nemlig Herlufsholm Skole, Risskov Amtsgymnasium, Marselisborg Gymnasium og Marie Kruses Skole, til illustration af, hvorledes TEAM DANMARK også optræder i forbindelse med gymnasieuddannelserne. 3) Indarbejdelse (velkendthed) Indklagede har gjort gældende, at det ikke er dokumenteret, at varemærket TEAM DANMARK er indarbejdet. Klager tillader sig at gå ud fra, at indklagede mener velkendt. Indklagede ses ikke at have anført andet, end at man mener, at en Gallupundersøgelse fra 1996 ikke kan have særlig bevisværdi. Klager har imidlertid udover Gallupundersøgelsen fra 1996 tillige indsendt kopier af sponsorkontrakter, oplysning om markedsføringsudgifter og oplysning om, at TEAM DANMARK fremtræder på listen over Superbrands. Det følger af forholdets natur, at varemærket TEAM DANMARK er velkendt, når der er en lang række danske virksomheder, der støtter foretagendet igennem sponsoraftaler. Til yderligere illustration heraf vedlægges som Bilag L eksempler på forskellige sponsorers markedsføring af deres sponsoraftale med Team Danmark, nemlig Adecco, Grundfos og Ret & Råd. Vi bemærker i den forbindelse, at Adecco afholder arrangementer sammen med Team Danmark og i samarbejde med de enkelte sportsforbund er behjælpelig med karriereplanlægning for personer fra eliteidrætten. Sport og eliteidræt eksponeres meget i både trykte medier og igennem TV, og det er klagers påstand, at de fleste danskere med blot en overfladisk interesse for sport efter al sandsynlighed kender navnet Team Danmark. 4) Forvekslelighed Endelig har indklagede gjort gældende, at TEAM DANMARK består af to svage varemærkeelementer. Hertil skal klager bemærke, at Styrelsen har anerkendt, at TEAM DANMARK må anses for at være et velkendt varemærke, og at en evt. oprindeligt iboende manglende styrke af varemærket TEAM DANMARK således turde være opvejet ved den etablerede velkendthed. Indklagede gør videre på side 5 gældende, at det er en forudsætning for henvisningen til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, at det antages, at der er en forbindelse mellem det ældre og det yngre varemærke. Klager står uforstående heroverfor; varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 udelukker registrering af et yngre varemærke, hvor det er risiko for forveksling med et ældre mærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre mærke. Den indskudte sætning herunder at det antages at der er en forbindelse med det ældre varemærke tjener til eksemplificering, men det er ikke en forudsætning for anvendelsen af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, at der skal være en likelihood of association imellem mærkerne. Styrelsen har udtalt, at mærkerne er forvekslelige, fordi JOB mangler særpræg for jobrekruttering, og fordi TEAM DANMARK er fuldstændigt indeholdt i JobTeamDan-

19 19 mark. Styrelsen har ikke i relation til 15, stk. 1, nr. 2 henvist til likelihood of association. Indklagede gør sig til talsmand for, at klager er afskåret fra at påberåbe sig varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, da beskyttelsesomfanget for klagers varemærke må antages at være begrænset til identiske mærker. Klager går ud fra, at indklagede mener, at styrken af klagers varemærke bør indgå ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for klagers varemærke. Da klager har dokumenteret, at varemærket TEAM DANMARK er velkendt og dermed nyder udvidet beskyttelse, må indklagedes påstand afvises. Til støtte for den manglende forvekslingsrisiko påberåber indklagede sig, at en forbruger ikke vil tro, at denne som almindelig kunde ved henvendelse til TEAM DANMARK kan få henvist et job. Allerede fordi klagers varemærke nyder udvidet beskyttelse som et velkendt varemærke, tjener det ikke noget formål at skulle vurdere, hvorvidt der vil være konkret forvekslingsrisiko. Dette er jo netop essensen i den udvidede beskyttelse. 5) Afsluttende bemærkninger Hovedspørgsmålet i nærværende ankesag er, om varemærket TEAM DANMARK er så velkendt, at beskyttelsesomfanget bør udstrækkes således, at klagers mærke kan hindre registrering af varemærket JOBTEAMDANMARK i forbindelse med vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35, når det kan hindre registrering af det samme mærke i forbindelse med uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42. Styrelsen har i indsigelsesafgørelsen indblandet et forvekslingskriterium, som rettelig hører til vurderingen under varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, men ikke under 15, stk. 4, nr. 1. Styrelsen anfører således, at der foreligger utilbørlig udnyttelse (af et velkendt varemærke), når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at mærkeindehavers virksomhed har forbindelse til indsiger. Efter klagers opfattelse er dette skøn ikke korrekt; der kan også foreligge utilbørlig udnyttelse eller skade på det velkendte varemærkes renommé i de situationer, hvor et velkendt varemærke eller noget, der er forveksleligt hermed, anvendes i forbindelse med varer eller ydelser, som forbrugerkredsen udmærket er klar over ikke hidrører fra indehaveren af det velkendte varemærke. Det afgørende må være, om forbrugerkredsen laver en kobling imellem det velkendte ældre mærke og det yngre mærke ikke om de laver en kobling imellem de to virksomheder. Der er næppe nogen af tilhørerne til gruppen AFTER EIGHT, der i deres vildeste fantasi forestillede sig, at gruppen havde relationer til Nestlé i Schweiz (UfR ). Tilhørerne kunne imidlertid omgående lave en kobling imellem det velkendte varemærke og gruppens navn. Det relevante skøn må derfor være, om forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at der er en forbindelse imellem mærkerne.

20 20 Da TEAM DANMARK er et velkendt varemærke i Danmark, bør det nyde udvidet beskyttelse. Ved anvendelsen af det yngre varemærke JOBTEAMDANMARK, der er forveksleligt med det ældre varemærke TEAM DANMARK, udvandes den goodwill, der er knyttet til det velkendte varemærke, til skade for det ældre mærke. Dette må gøre sig gældende, uanset om JOBTEAMDANMARK anvendes for uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42 eller vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35. Der ses ikke at være nogen rimelig begrundelse for at drage en skillelinie imellem ydelserne i klasse 41 og 42 overfor ydelserne i klasse 35 til skade for klager. Vi henviser i øvrigt til vor klagebegrundelse, idet vi anmoder Ankenævnet om at tage klagers påstand til følge Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet, den 14. december 2005 Ankenævnet for Patenter og Varemærker

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference:

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Indsigelse mod varemærket

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Frist:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 545 Klager: Home A/S Frichsparken Søren Frichsvej 36 F 8230 Åbyhøj v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: Jacob Søndergaard Christensen/Homeco Real Estate Services Ltd. Vindelevgaard 11 7830 Vinderup

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere