Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET"

Transkript

1 Dansk Psykolog Forening RETNINGSLINJER FOR BRUG AF TEST I ERHVERVSLIVET Marts 1998

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund Hensigter og mål Retningslinjerne er koordineret Retningslinjernes form Retningslinjer Formål Retningslinjernes omfang Definition af test Hvem er retningslinjerne for Ansvar for etisk testbrug Handle professionelt og etisk Sørge for at være kvalificeret til at bruge test Tage ansvar for testbrug Sørge for sikker opbevaring af testmateriale Sørge for fortrolig behandling af testresultater Overholde given lovgivning God skik ved testbrug Evaluere nytteværdien af testning ved personvurderinger Udvælge teknisk forsvarlige og hensigtsmæssige test Være opmærksom på fairness i testning Forberede testsessionen Administrere testen korrekt Analysere og bedømme testresultater nøjagtigt Tolke testresultater korrekt Kommunikere testresultater til relevante parter klart og præcist Løbende vurdere testens egnethed og brugen af den og 4: Kommende krav til brugerkvalifikationer og testkvalitet Bilag A: Testpolitik Bilag B: Testpersonens rettigheder i forbindelse med testning Ordliste + litteraturliste

4 Introduktion og baggrund Hensigter og mål Med de foreliggende retningslinjer har Dansk Psykolog Forening (DP) taget initiativ til at skabe et fælles, dansk regelsæt for brug af test og for hele processen omkring deres brug. Det er målet, at alle interessenter bruger retningslinjerne som rettesnor for god skik ved brug af erhvervstest. Retningslinjerne er udarbejdet på følgende måde: Retningslinjerne er koordineret Retningslinjerne er udarbejdet på grundlag af og i overensstemmelse med de retningslinjer for testbrug, som International Test Commission (ITC) er i færd med at udforme på internationalt plan (forventes afsluttet i 1999). ITC har foretaget en omfattende samling af litteratur og andet materiale vedrørende testbrug, testetik, teststandarder o. lign. fra en lang række lande. Materialet er analyseret, bearbejdet og sammenskrevet af ITC, hvor DP er repræsenteret af formanden for Udvalget vedrørende regulering af Erhvervstest (Testudvalget). Testudvalget har efterfølgende justeret ITC s materiale efter danske forhold. Testudvalget har i sit forarbejde studeret en række skrifter: Den amerikanske psykologforenings retningslinjer for test; den britiske psykologforenings og den norske psykologforenings/nipa s materialer desangående; svensk materiale, Foreningen af Managementkonsulenters materiale, Dansk Management Forum og SHL Danmark A/S s fælles materiale samt øvrigt materiale med relevans for området fra arbejdsgrupper og enkeltpersoner. Et første udkast til retningslinjer har været til kollegial høring hos en række psykologer. Deres kommentarer, forslag og kritik af indhold, form, m.m. er så vidt muligt integreret i teksten, som derefter har været udsendt til en bredere kreds af interessenter. (Testudbydere, testudviklere, konsulentfirmaer, offentlige og private virksomheder, arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, professionelle foreninger). Kommentarer, forslag og kritik fra denne kreds er, i videst mulig omfang, integreret i den endelige tekst. Retningslinjernes form Retningslinjerne er DP s forslag til, hvordan enhver bruger af test i forbindelse med personvurderinger kan sikre en professionel og fagligt forsvarlig proces. Teksten er udformet som en række anvisninger på, hvordan den enkelte testbruger viser ansvarlighed og god skik ved testbrug. Derfor har vi brugt formuleringen skal og ikke bør, fordi der er tale om handleanvisninger i modsætning til hensigtserklæringer. Retningslinjerne er søgt udformet, så de er konkret rådgivende over for den, som udfører testen: Hvad den enkelte testbruger skal gøre for selv at sikre, at han/hun tager ansvar for og udøver god skik ved testbrug. Retningslinjerne er både overordnede og detaljerede. De skal opfattes som et grundlag for den enkelte bruger/virksomhed, når den skal udforme egne, specifikke regler for retningslinjernes praktiske anvendelse. Det vil være hensigtsmæssigt at supplere retningslinjerne med et mindre omfattende, men specifikt materiale (f. eks. fire sides folder), som i konkret og overskuelig form beskriver retningslinjerne for henholdsvis testbrugere (f. eks. virksomheder) og for testtagere (i form af en beskrivelse af testtagerens rettigheder og krav). Retningslinjerne vil blive genstand for løbende analyse og vurdering samt efterfølgende justering i 4

5 det omfang, erfaringerne med retningslinjernes praktiske brug gør det hensigtsmæssigt. Retningslinjerne er udformet af DP s Testudvalg ved Berit Sander, formand, medlem af DP s bestyrelse, Stig Meincke, Jan Ivanouw, Jens Peter Poulsen, Susan Schlüter samt Susanne Hendriksen og Arne Grønborg Johansen. Dokumentet indeholder: A. Retningslinjernes Formål Omfang Definition af test Målgruppe B. Retningslinjer i forbindelse med 1. Ansvar for etisk testbrug 2. God skik ved testbrug. Bilag A Ramme/skitse til udformning af virksomhedens testpolitik. Bilag B Testbrugers sikring af testpersonens rettigheder i forbindelse med testning. Bilag C Ordliste til forklaring af fagudtryk. Litteraturliste. 5

6 Retningslinjer F o rm å l Det overordnede formål med retningslinjerne er at k va l i ficere testudførelse ved hjælp af en redeg ø r e l s e for kompetent testbru g. R e t n i n g s l i n j e rne henvender sig til brugere af test og er udformet med en detaljeret beskrivelse af, hvo r d a n b ru g e rne tager ansvar for og udøver kompetent testb rug. Hensigten er at præciserere ansvaret. Den ko n- krete bruger er ansvarlig for: at sørge for et fagligt og etisk forsvarligt nive a u for derved at sikre, at testtageren behandles ko rrekt og i ove r e n s s t e m- melse med god skik, og at den leverede ydelse opnår optimal kva l i t e t. En kompetent testbruger anvender test ko rrekt, professionelt og etisk, idet han/hun er tilstrække l i g t opmærksom på de invo l verede personers interesser og rettigheder under testprocessen, b e h ovet for at teste, testværktøjets styrker og sva g h e d e r, r a m m e rne (i bred forstand) for testningen. R e t n i n g s l i n j e rne og deres deltaljerede punkter er altså u d f o rmet med henblik på at specificere ko m p e t e n t, d. v.s. kva l i ficeret, etisk og professionel brug af test. Kompentent brug opnås ved at sikre, at testbru g e r e n har den nødvendige viden om og forståelse af test og testning samt en bevidst holdning til testområdet som s å d a n. R e t n i n g s l i n j e rnes omfang R e t n i n g s l i n j e rne retter sig mod erhve rvstest, som bruges i arbejds-/erhve rvsmæssig sammenhæng for at understøtte beslutninger, som angår enke l t p e r s o n e r : U d v æ l g e l s e r, forfremmelser, tilrettelæggelse af u d d a n n e l s e s p r ogr a m m e r, teambuilding, o. l. Definition af test B e t egnelsen test dækker over ethve rt standardiseret i n s t rument, administreret med det formål at frembringe et sva r, der belyser og /eller forklarer psyko l og i s ke karakteristika eller eg e n s k a b e r. I de foreliggende retningslinjer bør ordene test og testning tolkes bredt. Det er uvæsentligt, om en a n a lyseproces faktisk betegnes som en test. Retn i n g s l i n j e rne bør gælde for såvel procedurer, som går under betegnelsen test, som for andre, der ikke benævnes test (men f. eks. analyse, profi l v æ r k t ø j o. l. ). Hvem er re t n i n g s l i n j e rne for R e t n i n g s l i n j e rne retter sig mod den praktiske brug af test i erhve rv s l ivet og har relevans for: B rugere af test Købere og indehavere af test Pe r s o n e r, som er ansvarlige for at udvælge test og fastsætte deres bru g Pe r s o n e r, som administrerer, bedømmer og tolke r t e s t Pe r s o n e r, som rådgiver andre ud fra testresultater Pe r s o n e r, der medvirker til at formidle testresultater eller giver feedback til personer, der er bl eve t t e s t e t Fo rmidlere af test Te s t u d v i k l e r e Te s t l eve r a n d ø r e r Te s t p e r s o n e rn e Pe r s o n e r, som testes I n t e r e s s e n t e r Professionelle foreninger, fa g f o r e n i n g e r, arbejdsg ive r f o r e n i n g e r Institutioner o.l. med interesse i brugen af psykol ogisk testning Po l i t i ke r e L ov g ive r e 6

7 1 Ansvar for etisk testbrug Te s t b r u ge ren skal: 1. 1 Handle professionelt og etisk Opretholde og fremme høje professionelle og e t i s ke standarder H ave indsigt i aktuelle, professionelle og etis ke spørgsmål og debatter angående testbru g Indføre en klar politik for testning og testbru g. (Se bilag A ) S ø rge for, at alle personer, som arbejder for eller under testbrugeren overholder de professionelle og etiske standarder Ko m m u n i kere med respekt for testtageren og andre invo l verede part e r S ø rge for at være kvalificeret til at b ruge test Arbejde inden for rammerne af videnskabelige principper og dokumenteret erfa r i n g Kende egne grænser for, hvad man er ko m p e- tent til og ikke overskride disse Holde sig informeret om ændringer og fremskridt i testudvikling, inklusive lov æ n d r i n g e r, som kan have en indvirkning på test og testb ru g Sikre, at viden om, forståelse af og rutine i b rug af den enkelte test er fyldestgørende og o p d a t e r e t Tage ansvar for testbru g Kun løse testopgaver og bruge test, som testb rugeren er kva l i ficeret til E r kende og acceptere ansvaret for testvalg og f o r, hvordan og hvad testen bruges til Være opmærksom på utilsigtede ko n s e k ve n s e r af testbrug og undgå nega t ive ko n s e k ve n s e r G ive klar og dækkende information til invo l- verede om testetik Undgå at skade de personer, der er invo l veret i t e s t p r o c e s s e n S ø rge for sikker opbevaring af testmateriale S ø rge for at opbevare testmateriale sikke rt og kontrollere adgangen til materialet I k ke underminere test ved at træne testtager i konkret testmateriale eller ikke - g o d kendt øvem a t e r i a l e Sikre, at testteknikker ikke beskrives off e n t- ligt, således at deres værdi forr i n g e s S ø rge for fort rolig behandling af t e s t re s u l t a t e r S p e c i ficere, hvem der har adgang til resultat e rne, og definere omfang af fort r o l i g h e d Forklare omfanget af fort r o l i g h e d, før resultat e rne rapport e r e s B egrænse adgangen til resultater til de person e r, der har behov for og ret til at vide beske d Indhente eksplicit tilladelse, før et testresultat g ives videre til andre personer B e s kytte opbevarede data, så kun de personer, der har adgangsret, kan komme i besiddelse af i n f o rm a t i o n e rn e B e nytte sikre systemer til opbevaring af elekt r o n i s ke data H ave klare retningslinjer for, hvor længe testdata skal opbeva r e s Sikre testtagers ret til, på ethve rt tidspunkt, at få sine testdata destru e r e t F j e rne navne og andet, der muliggør personlig i d e n t i ficering, fra database-resultater, som er b evaret med henblik på arkiv, norm a t ive eller andre statistiske form å l O v e rholde given lovgivning Sikre kendskab til og overholdelse af lov g ivning med relevans for området. 7

8 2 God skik ved testbrug Testbrugeren skal: 2.1 Evaluere nytteværdien af testning ved personvurderinger Sørge for en rationel og videnskabelig baseret begrundelse for anvendelse af test Sørge for, at klientens behov er blevet grundigt analyseret Vurdere, at det, som testen måler, er relevant for den givne funktion/situation (jobbet, træningen m.m.) Vurdere fordele og ulemper ved at anvende test i forhold til andre informationskilder. 2.2 Udvælge teknisk forsvarlige og hensigtsmæssige test Undersøge de potentielle test ved hjælp af relevant litteratur, prøvetest, forlagskataloger, tekniske vejledninger, uafhængige anmeldelser, råd fra eksperter og/eller andet materiale, før en test udvælges sikre sig, at testens tekniske dokumentation og brugerdokumentation er informativ og tilstrækkelig, således at testens tekniske kvalitet kan vurderes Undgå at anvende test, der: a) mangler understøttende teknisk dokumentation. b) giver tvetydige eller ufuldstændige informationer i manualen. c) har en dobbelt dagsorden, f. eks. religiøs eller politisk Kun bruge test til de formål, hvortil der findes relevant og passende dokumentation for validitet ved brug af testen under danske (eller andre nationale) forhold I en afgrænset udviklingsfase kan dokumentation af validitet tilpasses udviklingssituationen, når det udtrykkeligt fremgår af materialet Undlade at acceptere en test ud fra pålydende værdi, brugerudsagn eller alene på baggrund af anbefalinger fra parter med kommerciel interesse Give alle relevante parter (testpersoner, ledere osv.) orientering om grunden til valg af given test. 2.3 Være opmærksom på fairness i testning. Når test skal anvendes i multikulturelle grupper, sørg da for, at: Der anvendes test og fortolkningsprocedurer, som ligestiller testpersoner med forskellig kulturel baggrund De begreber, der analyseres, er hensigtsmæssige og sammenlignelige i alle repræsenterede kulturgrupper Der foreligger data om gruppeforskelle i testresultater Der foreligger data om validitet ved brug af test over for individer med forskellig kulturel baggrund Uhensigtsmæssige konsekvenser af kulturelle forskelle begrænses til et minimum. Når test bruges på flere sprog, sørg da for, at: Hver sprogudgave er udviklet i overensstemmelse med accepterede krav til testudvikling Udviklerne har dokumenteret testens psykometriske egenskaber på de forskellige sprog Testen administreres af personer, der kan kommunikere klart på det sprog, som testen skal administreres på Testtager tilbydes en test, i et sprog, som mestres flydende. 8

9 Når test bruges til personer med handicap, sørg da for, at: Der er søgt relevant rådgivning om handicappets påvirkning af testresultatet Der kan træffes nødvendige foranstaltninger, når testgruppen omfatter personer med hørenedsættelse, syns- eller motoriske handicap eller andre handicap (indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, m.v.) Der er gjort overvejelser om, hvorvidt der kan skabes alternative vurderingsprocesser i stedet for modifikationer (f. eks. andre, passende test eller alternative former for strukturerede vurderinger.) Der er søgt relevant professionel ekspertise, hvis test skal modificeres med henblik på brug til personer med handicap Eventuelle modifikationer er tilpasset handicappets art og designet til at minimere indflydelse på validitets-scoren. G e n e relt når test bruges, vær da opmærksom på: At testen ikke begunstiger eller diskriminerer visse grupper, f.eks. pga. køn, alder og uddannelse. 2.4 Forberede testsessionen. Den, der foretager testen, skal: I god tid give relevante parter klar information om formålet med testningen, hvordan det foregår, og hvordan man bedst kan forberede sig til testningen Informere testpersonerne om deres rettigheder. (Se bilag B) Sikre sig testpersonens klare samtykke, før nogen form for testning kan finde sted Præcisere, om testning er en betingelse eller en mulighed. Konsekvensen af fravalg skal fremgå Foretage de nødvendige, praktiske foranstaltninger. Det vil sige, sørge for at: a) forberedelserne er i overensstemmelse med betingelserne i udgiverens testmanual. b) testlokale og -faciliteter er passende, og de fysiske omgivelser er lettilgængelige, sikre, uforstyrrede og formålstjenlige. c) det nødvendige materiale er kontrolleret. d) alt personale, som er involveret i administrationen, er kompetent. e) de nødvendige foranstaltninger er truffet for testning af personer med handicap Forudse potentielle problemer og komme dem i forkøbet via en grundig forberedelse af materiale og instruktioner. 2.5 Administrere testen korrekt. Testbrugeren skal: Skabe behagelige rammer for testpersonen, d.v.s. være opmærksom på forstyrrelser, temperatur, lys, adgang til drikkevarer, pauser, o.l Agere på en måde, der reducerer testpersonens nervøsitet og stressfølelse, undgå at bidrage til testtagerens nervøsitet og stressfølelse, være opmærksom på tegn på træthed, stress, nervøsitet eller behov for hjælp Tillade tilstrækkelig tid til at gennemgå eksempler Observere og notere afvigelser i testproceduren Sørge for tilstrækkelig kontrol af testpersonens identitet. 2.6 Analysere og bedømme testresultater nøjagtigt. Testbrugeren skal: Nøje følge den standardiserede scoringsprocedure og være opmærksom på mulige fejlkilder Sikre, at de normer, som testresultaterne bygger på, er relevante i relation til testpersonen. D.v.s.: Der skal foreligge en dansk, tidssvarende normering Indføre procedurer, der screener test for usandsynlige eller urealistiske testresultater. 9

10 2.7 Tolke testresultater korrekt. Testbrugeren skal: Aldrig basere beslutninger eller rådgivning alene på testresultater Bruge testresultater som en række hypoteser, der danner udgangspunkt for en videre dialog Ikke overgeneralisere testresultaterne eller forudsætte, at testene kan måle et bredere udvalg af færdigheder og evner, end de er beregnet til Tolke testresultater under hensyn til alle tilgængelige informationer om testpersonen (inklusive alder, køn, uddannelse, kultur og andre faktorer) med tanke på testens tekniske begrænsninger Sørge for, at der er foretaget grundig analyse af den situation, som testningen indgår i: Rekruttering, karriererådgivning, teambuilding m.m., således at testresultatet kan analyseres i relation til en beskreven, konkret sammenhæng Undgå at stemple eller stereotypere personer Være fortrolig med testens tekniske dokumentation og vejledning i brug og tolkning af testresultater Overveje testresultatets troværdighed ved at være opmærksom på faktorer, som utilsigtet kan påvirke testresultatet. Det vil sige at være fortrolig med de benyttede måleskalaer, karakteristika ved norm- eller sammenligningsgrupper og med testresultaternes begrænsninger Anvende passende, danske norm- eller sammenligningsgupper Tage hensyn til, om testpersonen har tidligere erfaring med testen. 2.8 Kommunikere testresultater til relevante parter klart og præcist. Testbrugeren skal: Specificere, hvem der skal modtage tilbagemelding på testresultaterne Udarbejde skriftlige eller mundtlige rapporter til relevante parter Præcisere fortroligheden om testresultater og specificere, hvor længe testresultaterne kan opbevares Undgå overgeneralisering og overtolkning i tilbagemeldingen Tydeliggøre, at testdata blot repræsenterer én informationskilde, og at man ikke udelukkende bør forlade sig på disse Formidle information om testresultater i et sprog, der er letforståeligt for modtageren, og som minimerer risikoen for mistolkning ved at udelade fagsprog og jargon Udforme rapporter specifikt og afgrænset i overensstemmelse med formålet,og sikre, at de kun indeholder information, der er relevant for det specificerede formål Anvende en stil og struktur i rapporten, som stemmer overens med vurderingssituationen Give testpersonerne mundtlig feedback med konstruktiv balance mellem testpersonens styrker og udviklingspunkter Testpersonen skal have eksplicit kendskab til indholdet af, hvad og hvordan der rapporteres videre fra testforløbet. 2.9 Løbende vurdere testens egnethed og brugen af den. Testbrugeren skal sikre, at der er: Opmærksomhed på forældelse af testnormer Opmærksomhed på tegn på diskrimination og eventuel unfairness i en given test Opmærksomhed på behovet for at reevaluere brugen af en given test, hvis der er foretaget ændringer i testens udformning, indhold eller administrationsform Opmærksomhed på behovet for at reevaluere validitetsdata, hvis testformålet ændres. 10

11 Krav til brugerkvalifikationer og testkvalitet Nedenstående punkter - Brugerkvalifikationer og Krav til testkvalitet - skal konkretiseres i samme detaljeringsgrad, som de foregående retningslinjer. Arbejdet hermed er næste skridt mod en dansk regulering af brugen af erhvervstest Tage ansvar for at være kompetent. Testbrugeren skal personligt: Tage ansvar for at være kompetent til at anvende test ved beslutningstagning og rådgivning i erhvervslivet Tage ansvar for valg af test. Testbrugeren skal personligt: Sikre, at den/de test, der anvendes, lever op til gældende, accepterede, faglige krav til test anvendt ved beslutningstagning og rådgivning i erhvervslivet. 11

12 Bilag A: Testpolitik Følgende tekst er et bud på, hvordan en testpolitik i virksomheden kan udformes. En testpolitik skal: sikre, at individuelle og organisatoriske interesser varetages. sikre, at potentielt misbrug undgås. sikre, at de test, der anvendes, er af forsvarlig, dokumenteret kvalitet. dokumentere interessen for og villighed til at udøve professionel håndtering af test. sikre, at brugen af test er passende i den givne situation. sikre, at test ikke er diskriminerende og unfair. sikre, at bedømmelser er baseret på forskellige data. sikre, at test kun håndteres af kvalificeret personale. En testpolitik skal omfatte følgende punkter: Korrekt testbrug i henhold til manual og afvejet i forhold til problemstilling. Sikkerhed i benyttelse af testmateriale og testscorer. Hvem der kan administrere, bedømme og tolke test. Kvalifikationskrav for testbrugere. Uddannelse af testbrugere. Forberedelse af testpersoner. Adgang til materiale og sikkerhedsforanstaltninger. Adgang til resultater og fortrolighed med hensyn til testscorer. Opbevaring og destruktion af testscorer og baggrundsmateriale. Feedback til testpersoner. Dialog om testresultat med testperson. Ansvar for testpersoner før, under og efter testsessionen. Den enkelte brugers ansvar og forpligtelser. Enhver politik skal regelmæssigt diskuteres og opdateres i takt med udviklingen inden for testning eller ændringer i udførelsespraksis. Alle relevante parter skal have adgang til og være informeret om testpolitikken. 12

13 Bilag B: Testbrugers sikring af testpersonens rettigheder i forbindelse med testning Testbrugeren skal: b.1 informere testpersonen om dennes ret til adgang til testresultater og informere om, hvordan testscorerne vil blive brugt. b.2 sandsynliggøre, at testresultatet alene ikke danner grundlag for bedømmelse eller beslutning. b.3 benytte test af dokumenteret kvalitet, egnet for testpersonen. b.4 før testning oplyse testpersonen om formålet med testen, dens beskaffenhed, hvem testresultaterne vil blive rapporteret til og hvad resultaterne skal anvendes til. b.5 på forhånd meddelele, hvornår testen vil blive foretaget, hvornår resultaterne vil foreligge, og hvornår og hvordan testtageren eller andre personer kan få kopier af testresultater eller testrapport. b.6 sørge for, at testen administreres og resultaterne tolkes af en kvalificeret person. b.7 sørge for, at testpersonen er klar over, om en test er en betingelse eller en mulighed, og er bekendt med konsekvenserne ved at tage eller ikke tage testen. b.8 informere testpersonen om muligheden for, om testen kan tages om, om den kan reevalueres, eller om scoren kan annulleres. b.9 informere om, at der vil ske en dialog og mundtlig tilbagemelding på testresultaterne så snart som muligt efter testtagning. b.10 informere testpersonen om, at resultater er fortrolige inden for rammerne af landets love og god skik. b.11 informere testpersonen om, hvor længe scorer og baggrundsmateriale vil blive opbevaret, hvem der vil få adgang til dem, og hvordan de destrueres. b.12 sørge for, at testpersonen er bekendt med procedurer for indgivelse af klager eller påpegning af problemer. 13

14 Ordliste + litteraturliste Fairness - at behandle forskellige grupper og enkeltpersoner ensartet ved at sikre, at betingelser og krav på ensartet måde svarer til personens forudsætninger - undgå at diskriminere. International Test Commission - er en international forening af nationale psykologforeninger eller øvrige, som er anerkendte af nationale psykologforeninger. Tilknyttede medlemmer er øvrige, som udvikler, sælger og/eller bruger test. Psykometri - anvendelse af måling og matematisk metode i psykologien i forbindelse med testning. Reliabilitet - at testen giver pålidelige målinger, f.eks. ved at gentagelse af testen giver samme måleresultat. Scale - måleskala. Screening af test - hurtig gennemsyn af testresultater. Testbruger - den, som udfører testning og - den, som er ansvarlig for udførelsen. Testtager/testperson - den, som bliver testet. Validitet - at testen måler det, den siges at måle, f.eks. en bestemt personlighedsfaktor. American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (1985). Standards for Educational and Psychological testing. Washington DC: American Psychological Association. Elaboration of Rights of Test-Takers by John Fremer, Michigan (Hand-out of Test-Taker Rights and Responsibilities developed by the Joint Committee on Testing Practices, USA). The British Psychological Society: Review of Personality Assessment instruments (level B) for use in Occupational Settings. Senior Editor Professor David Bartram, Test og rekruttering, NIPA/Norsk Psykologforening, Psykologiska Mätinstrument, Sveriges Psykologförbund, Erhvervspsykologisk Testning. Hvorfor, Hvornår - og Hvordan, Foreningen af ManagementKonsulenter, Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder, Dansk Management Forum og SHL Danmark A/S, En litteraturliste over det materiale (83 referencer), som International Test Commission har lagt til grund for deres Guidelines for Test Use, som er grundlaget for herværende danske retningslinjer, kan rekvireres via Dansk Psykolog Forening. (ITC Guidelines on Test Use Annex 1: Materials consulted in the drafting of the Guidelines). 14

Videnscenter for Professionel Personvurdering

Videnscenter for Professionel Personvurdering Videnscenter for Professionel Personvurdering ------------------------- 0 ------------------------- Retningslinjer for kompetencer hos personer, der udfører erhvervsrettet personvurdering November 2011

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

To prøvevalideringsprojekter fra AU. Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU.

To prøvevalideringsprojekter fra AU. Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU. To prøvevalideringsprojekter fra AU Lektor Lotte O Neill Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), AU. Hvorfor validitet? Interesse Eksempler på anvendt validitetsteori Prøvevaliditet er fundamental

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer 2015 Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 6 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 1-0 2015-01-23 Helle Boyding Dokument oprettet 1-1 2015-01-23

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet PROGRAMMET 18.30-19.00 Faglighed på forkant Inspirationsoplæg ved Janne 19.00 19.30 Workshop

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

ETISK PROFIL FOR SPECIALCENTER VEST. - Fokus på et værdigt liv

ETISK PROFIL FOR SPECIALCENTER VEST. - Fokus på et værdigt liv ETISK PROFIL FOR SPECIALCENTER VEST - Fokus på et værdigt liv Udarbejdet 2013 Indholdsfortegnelse En kort introduktion... 2 Opbygning af den etiske profil... 2 Hvorfor en etisk profil?... 2 1. Kerneydelse...

Læs mere

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer PIRLS 2011 Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer Denne vejledning er et uddrag af vejledningen, der blev anvendt i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2011. Alle de praktiske oplysninger

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Testrapport på Test Testesen

Testrapport på Test Testesen Testrapport på Test Testesen Analysis Aptitude Fremstillet den: 12-jun-2007 Side 2 af 5 2006-2009 Saville Consulting. All rights reserved. Indhold Introduktion til testrapport...3 Analysis Aptitude profil...4

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver ConCom Safety Personalebetegnelser: Event Safety Steward (ESS) Event Safety Team Leder (EST) Event Safety Superviser (ESU) Event Safety Manager (ESM) Head of Security Assistent (HOSA) Head of Security

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere