MASTERPLAN Realisering af visionerne for STAY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. 30-04-2014 Realisering af visionerne for STAY"

Transkript

1 Realisering af visionerne for STAY

2 MASTERPLAN REALISERING AF VISIONERNE FOR STAY DIMITTENDER SKAL BIDRAGE TIL NORDJYLLANDS VÆKST Aalborg Kommune har over de senere år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i Aalborg nye ungdomsboliger, spændende bymiljø, bredt kulturliv mv. og det er lykkedes. Hvert år flytter mange unge til Aalborg i forbindelse med studiestart. Denne tilflytning er den væsentligste årsag til Aalborg Kommunes positive befolkningsudvikling, og er af stor betydning både for kommunens og samfundets økonomi. Den største betydning for økonomien og virksomhederne i Nordjylland får de unge dog først, hvis de får job i det nordjyske og kan bidrage til udviklingen og væksten. Det er omkring halvdelen af de unge fra AAU, der bliver i landsdelen efter endt uddannelse. Idet optagene på AAU og UCN er steget markant de senere år, er det nødvendigt at skabe flere jobs til dimittenderne, hvis vi skal fastholde den samme andel. Man kan sige, at Aalborg og Nordjylland står med en unik mulighed for at udvikle vores virksomheder og samfund, hvis vi formår at skabe jobs til og fastholde de mange, dygtige dimittender, der bliver uddannet i Aalborg. Denne mulighed ønsker Aalborg Kommune at gribe og har derfor iværksat STAY jobskabelse i partnerskab. Aalborg Kommune ønsker i partnerskab med alle relevante interessenter at gøre en særlig indsats for jobskabelse for nyuddannede. Målet er at fastholde den samme eller en større andel af dimittenderne i Aalborg / Nordjylland og dermed skabe øget udvikling, vækst og beskæftigelse i regionen. VISIONERNE FOR STAY Med STAY ønsker Aalborg Kommune at skabe en endnu stærkere og mere international vidensby og region. STAY handler om at fortsætte den kulturændring vi allerede er i gang med mod flere vidensintensive job og virksomheder. Det er en ændring af vores selvopfattelse, vores stolthed og vores måde at tale om os selv og vores region på. Vi skal sammen tro på og kommunikere til omverdenen, at vi har meget et byde på, mange styrker, mange stærke og internationale virksomheder mv. Det er det lange, seje træk og helt afgørende at vi står sammen om det. Det overordnede mål med STAY er at skabe vækst og udvikling i vores virksomheder og region. Det er vi allerede rigtig godt i gang med. Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, de nordjyske kommuner, AAU, UCN og andre uddannelsesinstitutioner mv. gør i dag en stor indsats for at udvikle vores region og skabe gode forhold for vores virksomheder. BrainsBusiness, HUB North, BioMed Community og andre klyngesamarbejder og branchenetværk er gode eksempler på tiltag, der har fokus på vækst og Side 1

3 jobskabelse i et tæt partnerskab mellem forskning / uddannelse, private virksomheder og offentlige partnere i Nordjylland. Der er også mange gode initiativer i gang til fastholdelse af dimittender; Videnpilotordninger, Projekt Jobstrategi, Isbryderordninger, Akademikerkampagner, Inkubatorer på UCN og AAU mv. Men det er første gang, at vi samler alle relevante aktører og sammen sætter fokus på at fastholde nyuddannede dimittender i Nordjylland gennem jobskabelse. I Nordjylland er vi netop kendt for at samarbejde tæt på tværs af sektorer (triple helix). Aalborg Kommunes vision for STAY er, at dette tætte samarbejde kan komme i spil og gavne os, når vi skal gribe den unikke mulighed med de mange nye dimittender, der skal bidrage til udviklingen af Nordjylland. STAY-CHARTRET Aalborg Kommune ønsker STAY etableret som en paraply, et partnerskab og en langsigtet, bæredygtig indsats. STAY er altså ikke et nyt (parallel)projekt med en ny organisering, men et commitment mellem involverede parter, der ønsker jobskabelse for og fastholdelse af højtudannede i Nordjylland. For at opnå engagement og commitment til indsatsen, har parterne formuleret STAY-chartret, bestående af følgende fire punkter: 2+2=5 Partnerne arbejder sammen, deler viden og erfaringer for at opnå synergi og merværdi af initiativer og skabe muligheder og resultater. Tænk ud af boksen Nye muligheder kræver nye ideer i STAY skaber vi skæve ideer og nye måder at gøre tingene på. International overligger Alle initiativer og tiltag i forbindelse med STAY skal have en international dimension, hvis det giver mening det kan være fokus på internationale studerende og medarbejdere, eksporterende virksomheder, kommunikation på engelsk mv. Udgangspunkt i virksomhedernes behov STAY handler om, hvordan dimittender fra AAU og UCN kan komme i job og bidrage til udviklingen i Nordjylland. Jobskabelsen skal ske med udgangspunkt i behovene hos virksomhederne både de private og de offentlige. Side 2

4 FAKTABASERET GRUNDLAG FOR STAY Aalborg Kommune har i foråret 2013 fået gennemført en detaljeret kortlægning og analyse som udgangspunkt for STAY. Formålet med analysen har været at danne et solidt vidensgrundlag for den fremtidige STAY-indsats, samt at komme med inspiration og anbefalinger til, hvad indsatsen i praksis kan indeholde. Analysen bestod af fire delanalyser: Fremskrivninger og analyse af udbud og efterspørgsel efter højtuddannede i Nordjylland. Kortlægning af eksisterende initiativer i Nordjylland med henblik på koordinering. Kortlægning og analyse af udenlandske initiativer for at få inspiration til den fremadrettede indsats. Udarbejdelse af en benchmarkmodel for, hvordan Nordjylland klarer sig sammenlignet med andre lignende regioner. Resultaterne af analysen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside: Hovedpointerne fra analysen er: Markant stigning i efterspørgslen efter højtuddannede frem mod 2016 LVU: Stigning i efterspørgsel inden for de fleste studieretninger MVU: Primært stigning i efterspørgsel ift. samfundsfaglige/business - samt sundhedsuddannelser Udbuddet af højtuddannede stiger også og det stiger hurtigere end efterspørgslen pga. de stigende optag på AAU og UCN Med den eksisterende fastholdelse (ca. 50%) og fortsat stigende optag vil der mangle ca. 800 jobs til højtuddannede i Nordjylland i 2020 derfor fokus på at skabe flere vidensjob Fastholdelsen af kandidater fra AAU ser ud til at være steget fra ca. 40% i 2009 til ca. 50% i 2012 (Tallene er dog opgjort på forskellig vis, så det skal tages med forsigtighed) Sektorer der især vil kunne drive efterspørgslen efter højtuddannede er IKT, Finans og Vidensservice samt vidensintensive produktionsvirksomheder f.eks. inden for offshore og energi og miljø Også de offentlige sektorer er vigtige jobskabere. De aftager i dag størstedelen af højtuddannede i Nordjylland Side 3

5 INDSATSOMRÅDER I STAY På baggrund af dialogmøder med interessenter og det faktabaserede grundlag er der udpeget fire indsatsområder i STAY: Relationer mellem studerende og erhvervsliv Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Branding og synlighed Internationalt potentiale Indsatsområder og principperne bag STAY = STAY-chartret Relationer ml. Studerende og Erhvervsliv Jobskabelse og Iværksætteri Branding og Synlighed Internationalt potentiale STAY-chartret 2+2=5 Tænk ud af boksen International overligger Udgangspunkt i virksomhedernes behov Indsatsområde 1. Relationer mellem studerende og erhvervsliv Målet med indsatsområdet er at skabe gensidig viden om hinanden mellem studerende og erhvervslivet/ virksomhederne i Nordjylland og gøre de studerende parate til erhvervslivet. På den ene side skal de studerende kende de spændende jobmuligheder og virksomheder, der ligger lige udenfor døren, INDEN de dimitterer og flytter fra regionen, fordi de enten har fået et jobtilbud et andet sted eller fordi de tænker, at der alligevel ingen jobmuligheder er i Nordjylland. Side 4

6 På den anden side skal virksomhederne erfare, hvilken merværdi dimittenderne kan bidrage med i deres virksomhed. Dette kan ske lettest og billigst under studietiden gennem praktik, studiejob, projektsamarbejde mv., hvor virksomhederne ikke skal beskæftige en højtuddannet på fuld tid og betale en høj løn. Et tredje og nok så vigtigt formål med de relationsskabende initiativer er, at de studerende gennem praktik, studiejobs mv. får udviklet deres forretningsmæssige og virksomhedsmæssige kompetencer. De lærer noget om, hvordan virksomheder og arbejdsplader fungerer noget som virksomheder og arbejdsgivere efterspørger. Indsatsområde 2. Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Målet med dette indsatsområde er at knytte dimittender og virksomheder sammen, og sikre gode vilkår for nyuddannede, der ønsker at starte egen virksomhed for i sidste ende at skabe flere jobs til dimittender i Nordjylland. Indsatsområde 3. Branding og synlighed En væsentlig måde at skabe flere jobs til dimittender på er ved at fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder, der har brug for vidensmedarbejdere. Formålet med dette indsatsområde er derfor at videreudvikle regionen som et attraktivt sted for vidensarbejdspladser og ikke mindst at gøre verden opmærksom på vores attraktivitet gennem synlighed og branding af vores region. Målet er at fastholde og udvikle de virksomheder, der allerede er her og som har højtuddannede ansat. Der er stor sandsynlighed for, at de vil ansætte flere dimittender, hvis de vækster og udvikler sig. Derudover er det væsentlig også at kunne tiltrække nye virksomheder til regionen, som på sigt vil ansætte dimittender. Målet er deslige at sætte fokus på de nordjyske virksomheder, der ikke traditionelt set ansætter højtuddannede. Formålet er at bringe lys over, hvad de forskellige grupper af højtuddannede kan bringe af værdi til en virksomhed, for at kunne åbne dørene for de højtuddannede til denne type virksomhed. Indsatsområde 4. Internationalt potentiale Formålet med indsatsområdet er at vise, at vi med den rette indsats kan gøre lagkagen større ved at udvikle flere jobs og nye typer af jobs - for derved at udvide Nordjyllands vækstmuligheder. Hvis vi i Nordjylland forstår at sætte de internationale studerende og dimittender i spil på den rigtige måde, kan de bidrage til, at virksomhederne kan udvikle nye markeder, igangsætte nye leverandør- og aftagermarkeder - på baggrund af de internationales sprog og kulturforståelse. Side 5

7 ORGANISERING OG AKTØRER STAY er etableret som et partnerskab uden selvstændig bestyrelse eller styregruppe. Til at sikre koordinering af initiativer, fremdrift i indsatsområderne, synlighed om STAY mv. er der etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af alle interesserede partnere. Hver partner/organisation i STAY er selv ansvarlig for at informere og sikre ejerskab i egen organisation. Kernen i STAY er således arbejdsgruppen, der er blæksprutte for STAY indsatsen og hvor hver organisation selv er ansvarlig for at involvere sit bagland og lade indsatsen sprede sig som ringe i vandet. Alle interesserede kan deltage i STAY indsatsen. Jo mere man investerer i arbejdet, jo mere får man ud af det møder man op, får man indflydelse. Alle deltagende partnere accepterer STAY-chartret. Der er ingen medlemskontigent eller anden betaling. Indsatsområderne løftes af en initiativgruppe på hvert af de fire områder. Derudover er der etableret en koordinationsgruppe bestående af tovholderne fra de fire initiativgrupper samt projektlederen for STAY. Koordinationsgruppen har en koordinerende rolle og beslutter, hvordan de midler, som Aalborg Kommune har allokeret til initiativer i STAY, allokeres. Illustration af sammenhæng mellem aktører og indsatsområder Side 6

8 * Øvrige aktører der er involveret i STAY: Væksthus Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Jobcentrene Trademark Future Lounge en del af Erhverv Norddanmark Branchenetværk og klynger Beskæftigelsesrådene Uddannelsesråd Offentlige arbejdsgivere Studerende danske og internationale (AAU Matchers) Studenterorganisationer/studieråd (AIESEC) STAY partnerne har forskellige roller og perspektiver. Hvis de studerende anskues som det eftertragtede produkt, så kan UCN og AAU ses som producenter, mens virksomhederne kan ses som aftagere. De offentlige partneres rolle er at skabe vækst og arbejdspladser, men samtidig er de også selv store aftagere af dimittender. Endelig er UCN og AAU også selv store arbejdspladser for højtuddannede. POLITISK FORANKRING STAY sættes på dagsordnen ved de årlige møder mellem Aalborg Kommunes magistrat og henholdsvis AAUs og UCNs direktion. Derudover opfordres til, at STAY drøftes i Erhvervsråd, Vækstforum, bestyrelser hos erhvervsorganisationer og andre relevante fora for at sikre politisk forankring. ØKONOMI Der er ingen medlemskontingent eller anden finansiering af STAY. Aalborg Kommune har afsat et budget til STAY-aktiviteter på kr i 2014 og i Disse midler administreres af BusinessAalborg, Aalborg Kommune og bevilges af STAY koordinationsgruppen bestående af repræsentanter fra AAU, UCN og BusinessAalborg. Derudover opfordres til at søge ekstern funding til gennemførelse af aktiviteter. De deltagende partnere i STAY finansierer selv de timeressourcer, der investeres i STAY. Side 7

9 TIDSRAMME STAY-indsatsen er iværksat som et langsigtet initiativ, der skal have tid til at leve og virke, inden det rigtig slår igennem ift. antal nye jobs. Derfor er der ikke fastsat en tidsramme eller slutdato for indsatsen. Aalborg Kommune, som er initiativtager til indsatsen, vil arbejde for og opfodrer til, at der holdes kontinuitet og flow i indsatsen, så gejsten og virkningen af indsatsen ikke fortaber sig. MÅL OG EVALUERING Det foreslås, at STAY arbejdsgruppen formulerer mål for indsatsen og lægger en plan for, hvordan og hvornår, der evalueres på målene. En del af evalueringen kan eks. være en udbygning af benchmarkmodellen fra Oxford Research. Aalborg Kommune har strategiske samarbejdsaftaler med AAU og UCN. Det er oplagt, at aftaler om målsætninger og opfølgning heraf tænkes ind i det strategiske samarbejde. Dertil kommer, at de enkelte initiativer, der igangsættes som en del af STAY, opstiller mål og laver tidsog handlingsplaner, så det er muligt at følge fremdrift og virkning af de enkelte initiativer. Side 8

10 BILAG: Idékatalog I dette idekatalog præsenteres en række ideer til konkrete indsatser og initiativer, der kan iværksættes som en del af STAY. Idékataloget er tænkt som inspiration til STAY-indsatsen. Kataloget er ikke udtømmende, og der kan sagtens igangsættes initiativer, der ikke er med i dette katalog ligesom det ikke vil være alle initiativer, der igangsættes. Ideerne er inddelt i fire afsnit svarende til de fire indsatsområder i STAY det 4. indsatsområde er ikke beskrevet så udtømmende som de andre, da det er kommet til senere i processen: Relationer mellem studerende og erhvervsliv Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Branding og synlighed Internationalt potentiale For hvert indsatsområde beskrives nuværende initiativer på området, idéer til handlinger og nye initiativer introduceres og der henvises til eksisterende initiativer andre steder i verden, der kan fungere som inspiration. Indsatsområde 1. Relationer mellem studerende og erhvervsliv Nuværende initiativer på området Indsats Fokusområder / uddybning Læs mere AAU Matchmaking AAU Matcher Vidensspredningsaftalens Studenterklynge Projekt Jobstrategis fokusområde Studerende AAU Matcher er en unik skare af frivillige og erhvervsrettede studerende på AAU, der gennem studietiden gør en særlig indsats for at netværke og formidle samarbejdstilbud med erhvervslivet til studerende. Projektet har 5 indsatsområder under Studenterklyngen: Uddannelse Studenterpraktik i virksomhed Studenterprojekt i samarbejde med virksomhed Karriererådgivning Solution Camp Fokus på jobmuligheder Jobsøgningskurser Kompetenceafklaringskurser Branchekendskab (herunder fokus på SMV er) Forretningsforståelse Virksomhedskontakt, praktik, projektsamarbejde, studiejob Virksomhedsdating Job seeking for international students Personprofil-analyse STAY Analyse bilag 2: Tabel over igangværende initiativer Om+Projekt+Jobstrategi/ Side 9

11 UCN CareerGate AIESEC UCN CareerGate er en online job-portal, som hjælper studerende, nyuddannede og virksomheder med at finde hinanden. AIESEC er en global studenterorganisation, der tilbyder medlemmer udvekslingsophold I udlandet, ledertræningsprogrammer og praktikophold. AIESEC i Aalborg har fokus på at skabe praktikpladser for studerende i Aalborg. Hertil kommer diverse mindre tiltag hos AAU, UCN, Aalborg Kommune og andre aktører for at skabe/formidle studiejobs og praktikpladser (forskellige ordninger på AAU og UCN for forskellige studieretninger) Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 1: Initiativ Studiejobs Praktik Studiejobs og praktikpladser for internationale studerende Studiejobs og praktikpladser i det offentlige Projektsamarbejde Gæsteforelæsere Uddybning og inspiration Tiltag der kan skabe flere studierelevante jobs til de studerende. I Aalborg Kommune har man sat måltal for, hvor mange studiejobs man vil have kunne det være til efterfølgelse hos andre arbejdsgivere/virksomheder? Kunne der gøres mere ud af at bruge studyaalborg.dk, hvor studiejobs kan opslås? Kunne man lave kampagner direkte til virksomhederne for at gøre opmærksom på, hvad de kan bruge studiejobbere til og få ud af at have dem tilknyttet virksomheden? Der er mange uddannelser på UCN og AAU, hvor der er praktikker lagt ind i uddannelsen. Det er dog meget forskelligt, hvordan praktikforløbene er skruet sammen, og hvor meget de studerende er integreret i virksomhederne. Kunne praktikordningerne gøres endnu mere virksomhedsrettede, så virksomhederne og de studerende får endnu mere ud af forløbene? Man kunne også lave kampagner, der gør virksomheder opmærksomme på, hvad de får ud af at have en praktikant, hvordan de gør mv. Der kunne ses på, om der kan skrues ned for den stigende akademisering af virksomhedsopgaver og praktikophold, som virksomhederne oplever i forhold til universitetsstuderende. UCN har qua deres mange virksomhedsnære uddannelser med obligatorisk praktik ofte et tæt forhold til virksomhederne. Kunne AAU dels lære af UCN s erfaringer, og kunne UCN fungere som en slags døråbner i forhold til at få flere virksomheder til at ansætte (flere) dimittender? Forslag om en særlig indsats for at skabe flere studierelevante jobs og praktikpladser for internationale studerende. Da de offentlige arbejdsgivere spiller en meget vigtig rolle som jobskaber for dimittender, anbefaler Oxford Research, at relevante offentlige arbejdsgivere også sætter fokus på brugen af praktikanter og studentermedhjælpere og eventuelt opsætter konkrete mål for området. Vigtigt at huske er, at studerende, der har haft studiejobs i det offentlige ikke kun vil være mere attraktive overfor offentlige arbejdsgivere, men at der også er mange private virksomheder, der ser positivt på dimittender, der har opbygget viden om og netværk inden for det offentlige system. Aalborg Kommune har de senere år haft en målsætning om 100 studiejobbere i kommunen. Med budgetforliget for 2014 sættes målet nu op til 200. Ligesom for studiejobs og praktik er der meget i gang vedrørende projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder. Her handler det også om, hvorvidt der kan tages endnu mere udgangspunkt i virksomhedernes behov og om synliggørelse af mulighederne. Forslag om at arbejde mere systematisk med gæsteforelæsere fra det nordjyske erhvervsliv for at give de studerende bedre kendskab til lokale virksomheder, klynger, Side 10

12 brancher i vækst mv. Skabe et netværk/beredskab af gæsteforelæsere og gøre undervisere på UCN og AAU opmærksomme på mulighederne for at bruge lokale cases og erhvervsledere i undervisningen. Camps Camps for studerende bliver mere og mere udbredt. Kunne arrangørerne lære af hinanden og inspirere hinanden, så vi får endnu bedre camps? De bedste studerende Særligt fokus på at fastholde de dygtigste/mest ambitiøse studerende og dimittender i Nordjylland. Ide om at koble de bedste studerende sammen med det nordjyske erhvervsliv via mentorer og udviklingsforløb for de studerende. Sportslige relationer Ide om at integrere de studerende i virksomhederne via sport - invitere studerende med på virksomhedshold i relevante brancher fodbold, DHL, turneringer mv. De studerende kan fungere som sportsguides for internationale medarbejdere. DGI Nordjylland har etableret projekt sportsguides, der har til formål at fastholde udenlandsk arbejdskraft gennem netværk, personlig guidning og deltagelse i foreningslivet. STAY er blevet opfordret til et videreføre projektet. Kultur Ide om yderligere at engagere de studerende i udvikling af regionens kulturliv (a la Platform4, Karolinelund, Oplevelseszoner mv.) Sponsorarrangementer Ide om sponsorerede arrangementer, hvor virksomhederne profilerer sig overfor de studerende det kunne være alt fra virksomhedsbesøg, koncerter, udstillinger mv., hvor virksomheden fortæller om sig selv og er vært ved mad og drikke Inspiration: Svenske Umeå s strategi for at fastholde talenter handler om, at der gennem et treparts-samarbejde mellem kommunen, universitetet og studenterorganisationer arrangeres særlige dage rettet mod netværksdannelse mellem studerende og lokale virksomheder. Helt konkret inviteres studerende og lokale virksomheder til frokoster med god mad, hvor livet i Umeå og regionens virksomheder kort præsenteres, hvorefter de deltagende mingler med hinanden. Strategien er ikke rocket science, men er baseret på den erkendelse, at det kræver eksempelvis rejemadder for at tiltrække de studerende til sådanne arrangementer derfor hedder initiativet Räkmacka. Læs mere her: Åben virksomhed Ide om at lade virksomheder tilbyde ledige kontorpladser til studerende/nyuddannede = integration i virksomhederne Karrieremesser På de nuværende messer er der mange store virksomheder, der ikke er placeret i Nordjylland (og som derfor lokker dimittenderne til at flytte herfra). Kunne man forestille sig en messe kun for nordjyske virksomheder eller en afdeling på eksisterende messer for nordjyske virksomheder, hvor det også er muligt for SMV er at få råd/mulighed for at være med? Certificering og priser Kunne man arbejde med certificering af virksomheder eller prisuddeling til virksomheder, der er særligt gode til at bruge studiejobbere, praktikanter mv.? Andre ideer Indsatsområde 2. Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Nuværende initiativer på området Fokus At styrke udvikling og innovation i virksomheder via ansættelse af dimittender Sikre at flere dimittender får fodfæste/kommer tilbage på arbejdsmarkedet Vidensoverførsel til virksomheder Initiativer Videnpilotordningen, Nordjysk Videnpilot, Yderlig Vækst, Flere virksomheder i Vækst, Jobstrategi, Jobrotation, Job med løntiskud, Isbryderordningen, Akademikerkampagnen Erhvervs ph.d-ordningen, Vidensspredningaftalen, AAU Matchmaking Side 11

13 Iværksætteri og kommercialisering af forskning Innovationsmiljøordningen (Novi), Isbryderordningen, Inkubatorordningen (SEA - AAU Innovation), Iværksættercenter (UCN, SEA), Etablernigsordningen (SEA), UCN Incubator Club, IgangZ (fysisk inkubatormiljø i Brettevillesgade, som Tech College, SOSU, UCN, AAU m.fl. står bag) Læs mere om initiativerne her: STAY Analyse bilag 2: Tabel over igangværende initiativer. Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 2: De første fire forslag til initiativer går på at bringe relevante aktører sammen om et specifikt emne for dels at søge inspiration fra hinanden, koordinere igangværende initiativer og evt. udvikle nye, konkrete initiativer sammen. Derudover er der en række spændende mere eller mindre nye ideer til handlinger og initiativer. Initiativ Workshop/seminar om fastholdelse af internationale studerende Workshop/seminar om iværksætteri for nyuddannede Workshop/seminar om dimittender i virksomheder Workshop/seminar om dimittender i Nordjyllands yderområder Eksportpraktikanter Trainee-forløb Indsats gennem eksisterende branchenetværk og klynger Målsætning hos større virksomheder Jobrotation Uddybning og inspiration Deltagere: AAU, UCN, Velkomstcentre, AEISEC, DI/erhvervforeninger m.fl. Deltagere: Innovationsmiljøordningen (Novi), Isbryderordningen, Inkubatorordningen (SEA - AAU Innovation), Iværksættercenter (UCN, SEA), Etablernigsordningen (SEA), UCN Incubator Club, kommunernes iværksætterservice m.fl. Deltagere: Videnpilotordningen, Nordjysk Videnpilot, Yderlig Vækst, Flere virksomheder i Vækst, Jobstrategi, Jobrotation, Job med løntiskud, Isbryderordningen, Akademikerkampagnen, Erhvervs ph.d-ordningen, Vidensspredningaftalen, AAU Matchmaking, DI/erhvervforeninger m.fl. Deltager: Region Nordjylland, interesserede kommuner, Yderlig Vækst/Væksthus Nordjylland, AAU, UCN, DI/erhvervsforeninger m.fl. Ide fra Sverige, hvor de har et program for praktikbaseret eksportuddannelse, der bygger bro mellem yderområdernes mindre virksomheder og storbyens unge arbejdsløse akademikere. Programmet bidrager endvidere til, at virksomhederne kan indtage nye markeder og øge væksten. Læs mere her: Forløb, der binder nyuddannede og virksomheder sammen. Inspiration: FastFoward, et 2-årgt trainee-program i Holland og Regional trainee i Norge, hvor flere virksomheder i fællesskab ansætter en trainee. Læs mere her: _Oversigt_over_internationale_cases.pdf I Nordjylland har vi flere branchenetværk og klynger såsom BriansBusiness, BioMed Community, HUB North mv., der arbejder for at fremme vækst og arbejdspladser i bestemte brancher. Forslaget her går på i dialog med netværkene at finde frem til, hvordan vi kan bruge dem til at sætte yderligere fokus på jobskabelse for nyuddannede. Ideen går på at opfordre og/eller lave aftaler med større virksomheder, der i forvejen har højtuddannede, til at sætte mål for, hvor stor en andel af deres nyansættelser, der skal besættes af nyuddannede. Ideen er inspireret af KMD, der har følgende målsætning: 15% af nyansættelserne skal være personer med 0-5 års erfaring. En analyse viser, at over 60% af de personer, der har været jobrotationsvikarer får job efterfølgende. Kunne vi gøre mere for at skabe jobrotation for dimittender eks. hvor dimittender erstatter faguddannede, Side 12

14 Alumneforeninger Andre ideer mens disse opkvalificeres. På denne vis får virksomhederne kendskab til, hvad de kan bruge en højtuddannet til og jobrotationsvikarerne får arbejdspladserfaring og større chancer for job efterfølgende. Ide om at styrke og bruge alumneforeninger til at fastholde dimittender i regionen. Og da alumneforeninger ofte har kontakt til tidligere studerende, kan de bruges som operatører på initiativer, der sigter på at få folk til at flytte tilbage. Det kræver stærke og attraktive alumneforeninger, hvis tidligere studerende skal bevare interessen for dem. Indsatsområde 3. Branding og synlighed Nuværende initiativer på området Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har alle fokus på erhvervsudvikling og at det skal være attraktivt at etablere sig og drive virksomhed i Nordjylland. Der er mange tiltag i gang, der fremmer gode rammebetingelser for virksomhederne. Ligeledes er der mange aktører, der arbejder med synliggørelse og branding af Nordjylland og bestemte områder i regionen. Kan STAY være et samlingspunkt, hvor alle interesserede partnere går sammen og formulerer fælles budskaber og fortællinger om de fordele, der er ved at drive vidensintesiv virksomhed i Nordjylland? Det er det, idekataloget på dette indsatsområde går på. Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 3: Initiativ Storytelling, fælles fortællinger og budskaber Ambassadørkorps Welcome to North Denmark Uddybning og inspiration Sæt fokus på at fortælle de mange gode historier, der er omkring Aalborg og Nordjylland som attraktiv for højtuddannede og vidensintensive virksomheder. F.eks. at: Der er et varieret udbud af højtuddannede jobs både i det private og i det offentlige Omkostningerne ved at drive virksomhed er typisk lavere i Aalborg end i eks. Aarhus og København Det er let og hurtigt at komme til Aalborg fra København og resten af verden Nordjylland er tæt på Norge, som er et marked i stor vækst for danske virksomheder og kompetencer Aalborg er en by i en dynamisk udvikling, med stor befolkningstilvækst og markante byudviklingsprojekter. Det er vigtigt, at det er virksomhederne og dimittenderne selv, der fortæller de gode historier. Konkret kan de gode historier formidles som små cases i kommunernes/regionens erhvervsrettede materiale eller som små indlæg og film på hjemmesider og sociale medier, der også vil kunne benyttes af uddannelsesinstitutionerne og klynge- og netværksorganisationer. De gode historier kan både bruges til at tiltrække og fastholde studerende/dimittender, men også til at tiltrække vidensintensive virksomheder. Forslag om at lave et ambassadørkorps med markante personer fra nordjysk erhvervsliv, der formidler de gode historier om regionen. Personer, der har en positiv tilgang om Aalborg og NJ, som enten bor i regionen eller andre steder i verden, kan være del af ambassadørnetværket. Forslag om at sætte turbo på internationaliseringen af vores region og blive bedre til at Side 13

15 Talent Attraction Investeringsfremme Andre ideer tiltrække og fastholde internationale virksomheder og medarbejdere. Hvilke initiativer kan vi iværksætte for at blive mere internationale og imødekommende over for resten af verden? Velkomstcentre-projektet, der arbejder med integration af internationale medarbejdere i Nordjylland, udløber i januar Kan STAY videreføre nogle af de gode initiativer? Copenhagen Capacity kører i perioden et projekt, der hjælper virksomheder med at tiltrække højtuddannet international arbejdskraft gennem værktøjer og kampagner, der markedsfører DK og den pågældende region som et attraktivt sted at arbejde og bo. Skal Nordjylland gå med i dette projekt? Læs mere her: Forslag om at arbejde mere intensivt og systematisk med investeringsfremme og tiltrækning af nye virksomheder og investeringer. Aalborg Kommune har det seneste år lavet en grundig for analyse og forarbejde om dette tema, som der evt. kan trækkes på. Indsatsområde 4. Internationalt potentiale Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 4: De initiativer der kunne komme fokus på, jf. idekataloget for de øvrige indsatsområder, kunne være: 1. Kampagner direkte til virksomhederne for at gøre opmærksom på, hvor mange internationale studerende der er, hvor de kommer fra, hvad de læser og hvad de kan bidrage med ift. at skabe merværdi. 2. I forlængelse af ovenstående gøre en særlig indsats for at skabe flere studierelevante jobs, projektsamarbejder og praktikpladser for internationale studerende 3. Øge branchekendskabet blandt de internationale studerende 4. Virksomheds-speeddating 5. Særligt fokus på at fastholde de bedste studerende talent management eller projekt STAY participant eller Master Class med fokus på mere danskundervisning, flere virksomhedsbesøg, erhvervsmentorer, særlig markedsføringskampagne af dem ift. målrettede virksomheder, garanti for praktik i dansk virksomhed og en særlig STAY opfølgning 6. Nordjysk internationaliseringspris for at sætte fokus på lokomotiverne inden for internationalisering i regionens virksomheder 7. Eksportpraktikanter jf. ideen fra Sverige 8. Udfordre flere af de initiativer og ordninger, der allerede findes for dimittender, for at sikre, at de også har et internationalt dimittendfokus finde ud af, hvad skal de suppleres med af initiativer, af kampagner, af markedsføringsmateriale, af events, alumnies etc. 9. Målsætninger i virksomhederne om at de tager en international erhvervspraktikpakke af én dansk og én international studerende 10. Ift. branding og synligheds-indsatsområdet, har det internationale allerede en redaktørdag på linkedin profilen for STAY derfra vil fakta om internationale i Aalborg, de gode historier, de internationale virksomheder, det internationale potentiale i det hele taget blive synliggjort og vil forhåbentligt derigennem fremstå mere attraktivt 11. Internationale ambassadører fra Nordjysk erhvervsliv 12. Erstatning for velkomstcenter-initiativer 13. Øvrige, nye initiativer og ideer fra medlemmerne af gruppen Side 14

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere