Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013"

Transkript

1 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for den samlede folkesundhed. Derfor er landets kost- og ernæringsfaglige vigtige nøglespillere, når velfærdssamfundet skal udvikles i de kommende år. Kost & Ernæringsforbundets medlemmer står hver dag for én million måltider til børn, unge, voksne, ældre og syge. Det er vores medlemmer, der som madhåndværkere planlægger, tilbereder og serverer den gode hverdagsmad. Det er også vores medlemmer, der som kvalitetsudviklere og -koordinatorer, kostkonsulenter, kliniske diætister, forebyggelseskonsulenter, sundhedskoordinatorer og - konsulenter, ledere el.lign. sikrer høj kvalitet og effektivitet. Hvis regeringens ambitioner om bedre folkesundhed og et sundhedsvæsen i verdensklasse skal indfris, er det derfor nødvendigt, at kost- og ernæringsfaglige både sætter en høj professionel standard og har gode rammer for at udøve faget. I børnehaver og på plejehjem. På folkeskoler og efter-, fri- og højskoler. I kantiner og på kaserner. På hospitaler og hospices. Og alle de andre steder, hvor befolkningen nyder professionelt tilberedt hverdagsmad. I Kost & Ernæringsforbundet har vi store ambitioner på medlemmernes vegne. Vi vil bruge den næste kongresperiode til at indfri en række af ambitionerne. Det vil vi gøre ved at sætte kræfterne ind på tre strategiske indsatsområder: Fremtidens løn: Kost- og ernæringsfagliges arbejde skal værdisættes bedre. Fremtidens fag: Stærk faglighed og høj professionel standard. Fremtidens arbejdsmarked: Flere kost- og ernæringsfaglige = bedre folkesundhed. Grundlaget for, at vi kan opnå resultater til medlemmerne på de tre strategiske indsatsområder, er, at vi arbejder målrettet på at skabe et stærkt forbund. 1

2 Fremtidens løn: Kost- og ernæringsfagliges arbejde skal værdisættes bedre Kost- og ernæringsfaglige er professionelle medarbejdere, der hver dag løser vigtige opgaver på social- og sundhedsområdet. Det er vores medlemmer, der sikrer, at ældre får den nødvendige kost og ernæring, så de kan opretholde et højt funktionsniveau længst muligt og f.eks. undgå undervægt. At syge får den nødvendige kost og ernæring, så de bliver raske hurtigst muligt. At børn får energi til leg og læring i dagtilbud og til at tilegne sig ny viden og nye kompetencer i folkeskoler og på friskoler. At unge på efterskoler, uddannelsesinstitutioner, højskoler mv. får sund kost, der fremmer deres udvikling og læring. At voksne hver dag får sund mad i kantinen på deres arbejdsplads. Og meget mere. I kongresperioden vil forbundet arbejde for, at kost- og ernæringsfagliges arbejde værdisættes bedre. Ved de centrale overenskomstborde vil vi kæmpe for, at lønnen i højere grad kommer til at modsvare det ansvar, uddannelsesniveau og kompetence, som medlemmerne har, og de krav, der hver dag stilles til dem om høj kvalitet, tilfredse brugere, effektiv ressourceudnyttelse, omstillingsparathed osv. På langt sigt er målet at fjerne det lønefterslæb, medlemmerne har i forhold til andre med samme uddannelsesniveau og -længde, og at sikre en pension, der giver et godt økonomisk grundlag, når man træder ud af arbejdsmarkedet. Kampen for at forbedre lønforholdene for vores medlemmer og for de øvrige kvindedominerede faggrupper i både den offentlige og den private sektor står ikke kun ved det centrale overenskomstbord. Den skal også kæmpes i hverdagen på medlemmernes arbejdspladser. Derfor spiller både tillidsrepræsentanter og ledere en vigtig rolle, når kost- og ernæringsfagliges arbejde skal værdisættes bedre. Forbundet vil fortsætte med at ruste tillidsrepræsentanterne til at skaffe resultater, som medlemmerne kan mærke, i form af løn, bedre arbejdsvilkår mv. Vi vil ruste lederne yderligere til at opnå gode resultater i forhandlinger om egne vilkår. Og vi vil arbejde på at styrke samspillet mellem tillidsrepræsentanter og ledere om at udvikle og positionere faget, fordi det er en forudsætning for, at faget bliver værdisat bedre. 2

3 Fremtidens fag: Stærk faglighed og høj professionel stan- dard Kost & Ernæringsforbundets medlemsskare favner bredt. Den omfatter blandt andet madhåndværkere, kost- og ernæringsfaglige ledere på alle niveauer, kostkonsulenter, kliniske diætister, forebyggere og forebyggelseskonsulenter, kvalitetsudviklere, hygiejneeksperter og mange andre. Og ikke mindst elever og studerende på mange forskellige uddannelser. Noget af det, de forskellige medlemsgrupper har til fælles, er et professionelt fokus på, hvordan borgere og patienter får sund, veltillavet og velsmagende hverdagsmad, der tager afsæt i de officielle anbefalinger for den danske institutionskost og dermed fremmer sundhed og forebygger sygdom. I kongresperioden vil forbundet arbejde på at styrke kost- og ernæringsfagliges profil og fagidentitet. Vi vil bl.a.: Sætte fælles ord på medlemmernes kernefaglighed(er), der understreger professionalismen i medlemmernes virke. Synliggøre den betydning, medlemmerne har de enkelte borgere og patienter og for folkesundheden samlet set Styrke samarbejdet med bl.a. forskere, uddannelsesinstitutioner, meningsdannere og beslutningstagere. Det har to formål: Dels at samle og styrke professionen indadtil. Dels at skabe et stærkt, professionelt brand udadtil. Målet er, at forbundet er med til at sætte retningen for, hvordan fagidentiteten udvikler sig, både for det enkelte medlem og for professionen som helhed. På den måde kan vi være med til at understøtte en høj professionel standard og en stærk faglighed. Forbundet vil også fortsætte med at arbejde for, at medlemmerne kan levere god hverdagsmad og styrke folkesundheden hvad enten man er madhåndværker, leder, specialist, konsulent el.lign.. God hverdagsmad version 2.0 handler bl.a. om, at vi være en videnbank, som medlemmerne kan bruge i den daglige praksis og til at udvikle faget, f.eks. med fokus på det nye nordiske køkken. God hverdagsmad version 2.0 handler også om, at forbundet vil være en vagthund, der sætter et offensivt fokus på kvaliteten i hverdagsmad til mange og de vilkår, den produceres under. Her er tillidsrepræsentanterne vigtige aktører. Kost- og ernæringsfaglige ledere løser hver dag en af de vigtige ledelsesopgaver i velfærdssamfundet, og de har stor betydning for fagets udvikling, de ansattes arbejdsliv, borgernes og patienternes sundhed mv. Derfor vil vi arbejde på at styrke kost- og ernæringsfaglige lederes position på alle niveauer, bl.a. via et fokus på ledelse som fag. 3

4 Fremtidens arbejdsmarked: Flere kost- og ernæringsfaglii- ge = bedre folkesundhed Kost- og ernæringsfagliges arbejdsmarked er i løbende udvikling. På den ene side er vi selv med til forme arbejdsmarkedet, f.eks. ved at udvikle og udfylde nye jobfunktioner som f.eks. mad- og måltidschefer, måltidsværter eller sundheds-, forebyggelses- eller ernæringskonsulenter. På den anden side er der en række faktorer omkring os, der former arbejdsmarkedet, bl.a. ny teknologi og produktionsmetoder, ændrede økonomiske rammer, nye organisationsformer og ændret logistik, nye krav fra brugere og politiske beslutningstagere, nye grund-, efter- og videreuddannelser, øget fokus på folkesundheden osv. I kongresperioden vil forbundet styrke indsatsen med at påvirke fremtidens arbejdsmarked for kost- og ernæringsfaglige. Vi vil: Arbejde for, at der bliver flest mulige nye, spændende jobmuligheder, der kræver viden om kost og ernæring, mad og måltider, fødevarer og hygiejne, sundhed, forebyggelse og behandling. Presse på over for beslutningstagerne, så de sørger for, at kost- og ernæringsfaglige ansatte og ledere får den nødvendige grund-, efter- og videreuddannelse. Samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutionerne om at forme fremtidens arbejdsmarked og karriereveje for medlemmerne. Styrke samarbejdet med forskningsmiljøer om at videreudvikle professionens forskningsbaserede videngrundlag. Påvirke arbejdsgiverne til at uddanne og ansætte flere kost- og ernæringsfaglige. Det er ikke nok, at kost- og ernæringsfaglige har et job. Jobbet skal også være godt. Medlemmerne skal have et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Et job med mulighed for at udfolde og udvikle sig. Og et job, der ikke tapper, men i stedet giver energi til både arbejds- og fritidslivet. Derfor vil vi i kongresperioden anlægge en mere offensiv tilgang til at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø, f.eks. ved at dokumentere arbejdsmiljøproblemerne. Vi vil også fortsætte arbejdet med at bistå medlemmerne, når arbejdsmiljøet er under pres, f.eks. i forbindelse med omstilling på arbejdspladserne. Begge dele vil ske i et tæt samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne. 4

5 Resultater til medlemmerne forudsætter et stærkt for- bund Hvis Kost & Ernæringsforbundet skal kunne indfri ambitionerne på medlemmernes vegne, er det nødvendigt, at vi også i fremtiden er et stærkt fagligt fællesskab, der favner både kost- og ernæringsfaglige medarbejdere og ledere, og som dækker alle uddannelsesniveauer blandt kost- og ernæringsfaglige. I kongresperioden vil forbundet derfor arbejde med at forny og modernisere sig, så vi kan imødekomme de forskellige medlemsgruppers forventninger. Det betyder, at vi bl.a. vil arbejde for at styrke indsatsen for at rekruttere nye medlemmer og fastholde dem, vi har i dag. Udfordringen er stor, bl.a. fordi medlemmernes gennemsnitsalder er stigende. Derfor vil vi gå nye veje, bl.a. ved at ruste tillidsrepræsentanterne til at spille en endnu mere aktiv rolle i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Vi vil også fortsætte arbejdet med at professionalisere den direkte kundeservice til medlemmerne. Hvad enten det gælder lokallønsforhandlinger, nyansættelser, afskedigelser, samarbejdsvanskeligheder, omstilling på arbejdspladsen, arbejdsskader, karriererådgivning el.lign., skal medlemmerne have kompetent, professionel og hurtig rådgivning. Forbundet vil også sætte fokus på at udvikle og fremtidssikre medlemsgrundlaget. Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, og derfor vil vi arbejde for, at det også i fremtiden er Kost & Ernæringsforbundet, der organiserer kost- og ernæringsfaglige uanset om det er ansat i kommuner, regioner, staten eller på det private arbejdsmarked. Det er de politiske beslutningstagere på Christiansborg, i regionsråd og i kommunalbestyrelser, der sætter rammerne for kost- og ernæringsfagliges arbejdsliv og professionelle virke. Derfor vil vi styrke varetagelsen af medlemmernes interesser over for de politiske beslutningstagere. Dokumentation, lobbyindsats og strategisk kommunikation er vigtige redskaber, når vi skal sikre, at medlemmernes stemme bliver hørt på f.eks. Christiansborgs gange. ***** De strategiske indsatsområder er vedtaget på Kost & Ernæringsforbundets kongres d maj Læs mere på 5

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Byd velkommen til en ny faggruppe i den kost- og ernæringsfaglige verden: Ernæringsteknologerne, uddannet til at være ledere af mindre køkkener eller

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere