Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse"

Transkript

1 Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2013 Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse

2 2

3 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

4 Forkortelser: AUH = Aarhus Universitetshospital DNRLV = Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannnelse DRRLV = Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse DSMU = Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse FAA = Fælles Akut Afdeling FF = 360 s Feedback Facilitator KBU = Klinisk Basis Uddannelse KF = Kontakt Forum, Region Midtjylland LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd PKL = Postgraduat Klinisk Lektor RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge UKYL = Uddannelseskoordinerende Yngre Læge VUS = Videreuddannelsessekretariat 4

5 Indledning Forord Formålet med denne årsrapport er at præsentere en status over det arbejde, der foregår indenfor området lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital (AUH). På trods af de mange udefrakommende udfordringer gøres der fortsat på de enkelte afdelinger et stort arbejde for den lægelige videreuddannelse. Det betyder, at vi igen i år kan præsentere en særdeles positiv rapport om kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på AUH. Det kan og skal vi være stolte af. Det sker ikke af sig selv, der er rigtig mange, der lægger et stort arbejde og engagement i at få uddannelsen til at fungere på et så højt niveau. Det er derfor glædeligt, at vi i denne rapport kan præsentere resultatet af dette store arbejde. I rapporten præsenteres kvalitetsdata som dokumentation og anerkendelse af det store arbejde, der foregår med lægelig videreuddannelse på alle planer. I rapporten identificeres endvidere de områder, hvor der er behov for optimering enten på afdelings- og/eller hospitalsniveau. Samtidig præsenteres de planer, som er lagt gennem fælles dialog på hospitalet for yderligere udvikling indenfor den lægelige videreuddannelse på AUH. Det er et ønske, at arbejdet med den lægelige videreuddannelse på AUH kendetegnes ved dygtighed, dialog og dristighed. I rapporten præsenteres ~~ Organiseringen af lægelig videreuddannelse på AUH (del 1) ~~ Året der gik (del 2) ~~ Status i den lægelige videreuddannelse (del 3) ~~ Perspektivering (del 4). Rapporten er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger, Bente Malling og Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse, i samarbejde med sekretær for Lægelig Videreuddannelse Alexandra Marcinkowska, der har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde, samt Tanja Arnholtz Jensen (cand. it.), som har foretaget databearbejdningen. 5

6 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 9 Lægelig Videreuddannelse organisation og opbygning 10 Interne mødefora 12 Repræsentation i eksterne fora ÅRET DER GIK 17 Udfordringer i den Lægelige Videreuddannelse på AUH 17 Faculty Development i den lægelige videreuddannelse 19 Fastholdelse af tidligere indsatsområder og temaer 22 Uddannelsesprojekter på AUH STATUS I DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE PÅ AUH 29 Den lægelige videreuddannelse i tal 29 Kvalitetssikring og monitorering af den lægelige videreuddannelse 35 6

7 4. PERSPEKTIVERING 49 Fremtidige indsatsområder for LVU, AUH punktsplanen 50 Bilag 55 Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer 56 Bilag 2 - Oversigt over speciallæge stillinger og klassificerede YL stillinger 57 Bilag 3 - Oversigt over afdelingens aktører i den lægelige videreuddannelse, AUH pr Bilag 4 - Spørgsmål i monitorering af uddannelseskultur - LUDO 62 Bilag 5 - Resultater fra LUDO 64 Bilag 6 - Inspektorbesøg - ekstern evluering 66 Bilag 7a - Spørgsmål i evaluer.dk 69 Bilag 7b - Evaluer.dk. Yngre lægers evaluering af udbytte af afdelingens uddannelsesindsats for 2012 og Bilag 7c - Yngre lægers evaluering af arbejdstilrettelæggelse baseret på evaluer.dk 74 Bilag 8 - Den samlede vurdering ud fra de kvantative indikatorer 76 Appendiks 79 7

8 8

9 1. Indledning Indledning I lighed med resten af hospitalet sker der en løbende udvikling i den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital (AUH). Den lægelige videreuddannelse er forankret i en selvstændig enhed i HR-afdelingen med organisatorisk reference til HR-chefen og med direkte faglig reference til den lægefaglige direktør. I 2013 sagde vi farvel til uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen, som efter en meget stor indsats for den lægelige videreuddannelse på AUH valgte at fortsætte sin karriere som ledende overlæge. Det er glædeligt, at vi har kunnet rekruttere en ny og særdeles kompetent uddannelseskoordinerende overlæge. Med ansættelse af overlæge Gitte Eriksen er vi sikret en fortsat positiv udvikling indenfor lægelig videreuddannelse på AUH. Arbejdet i HR-Lægelige Videreuddannelse har i 2013 været præget af forberedelserne til udflytningen og dermed AUH under fælles tag. Ændringerne i AUHs organisation og omlægningen til en større grad af ambulant virksomhed vil få implikationer for alle sundhedsuddannelser, herunder uddannelsen af de kommende speciallæger. Omlægningen til mere ambulant virksomhed/aktivitet udfordrer den måde vi traditionelt bemander vores ambulatorier og dagkirurgiske enheder på og udfordrer samtidig de yngre lægers tilknytning til sengeafdelingerne. Når patientforløbene ændrer sig, betyder det, at alle specialer skal revidere/nytænke uddannelsesplanlægningen så yngre læger fortsat sikres adgang til at følge patienternes sygdomsforløb udover de timer, de ser patienterne på hospitalet. Specielt udfordres muligheden for at opleve kontinuitet indenfor de akutte funktioner. Den planlagte udvidelse af Fælles Akut Afdeling i 2014 har betydet en diskussion af vagtberedskabernes sammensætning på AUH, ikke mindst for at AUH kan leve op Region Midtjyllands krav om tilstedeværelse af speciallæge døgnet rundt. En diskussion som naturligvis også omfatter gruppen af yngre læger. For den lægelige videreuddannelse har udmøntningen af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan ( ) for uddannelse af speciallæger og Region Midtjyllands omfordeling af klinisk basisuddannelse (KBU) og medicinske introduktionsstillinger fyldt meget i Vi skal som hospital afgive en del yngre læge stillinger på baggrund af denne omlægning, men samtidig skal der ske en opnormering af antallet af hoveduddannelsesstillinger i flere specialer. Nettoændringen er derfor ikke stor, men da det ikke er de samme afdelinger, der skal afgive og modtage yngre læger får beslutningen om en ændret fordeling af uddannelsesstillinger for nogle afdelinger særdeles stor betydning for den daglige drift, herunder vagtberedskabet. 9

10 Lægelig Videreuddannelse organisation og opbygning Lægelig Videreuddannelse på AUH ledes af to uddannelseskoordinerende overlæger med faglig reference til den lægefaglig direktør. I et tæt samarbejde med de enkelte afdelinger og centre sikrer de uddannelseskoordinerende overlæger udvikling, koordinering og rådgivning i forhold til den lægelige videreuddannelse på hospitalet. De enkelte afdelinger er fordelt mellem de to uddannelseskoordinerende overlæger, hvilket sikrer, at den enkelte afdeling har en primær kontaktperson vedrørende forhold i varetagelsen af den lægelige videreuddannelse. Krumtappen i den lægelige videreuddannelse er fortsat uddannelsesteamet på den enkelte afdeling bestående af uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge og afdelingsledelsen. Det er AUHs mission at udvikle og varetage højt specialiseret behandling, forskning og uddannelse på internationalt niveau. Derfor råder Lægelig Videreuddannelse over midler til forsat at højne/ optimere kvaliteten af speciallægeuddannelsen på hospitalet gennem Faculty Development (se side 19). Midlerne anvendes til at uddanne og udvikle de uddannelsesansvarlige overlæger, de uddannelseskoordinerende yngre læger og 360 s feedback facilitatorer, samt til at forbedre speciallægernes kompetencer i rollen som kliniske vejledere og hovedvejledere, For at sikre det internationale niveau anvendes nogle af midlerne til at 5 uddannelsesansvarlige overlæger / uddannelseskoordinerende yngre lægers kan deltage i den europæiske kongres i medicinsk uddannelse, som arrangeres af Association of Medical Education in Europe (AMEE). Lægelige Videreuddannelsesråd Det Lægelige Videreuddannelsesråd på AUH, der fungerer som bindeled mellem hospitalsledelse, centre og afdelinger på området lægelig videreuddannelse, består af de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger fra alle afdelinger samt de uddannelseskoordinerende overlæger. I juni måned afholdes Årsmødet (temadøgn) for alle rådets medlemmer. Her deltager den lægefaglige direktør, som er den øverst ansvarlige for den lægelige videreuddannelse på AUH, i en del af mødet. På Årsmødet gøres status over den lægelige videreuddannelse, og der lægges en plan for, hvilke fælles udviklingstiltag/ tema, der skal arbejdes med i det kommende år. Det fælles tema for 2013 var kompetencevurdering. Samtidig var der fortsat fokus på indsatsområderne for 2011 og 2012 som var uddannelsesvejledning, uddannelsessamtaler, uddannelsesplaner og karrierevejledning. Figur 1: Lægelige Videreuddannelsesråd, AUH Det Lægelige Videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Det Lægelige Videreuddannelsesråd Abdominalcentret Det Lægelige Videreuddannelsesråd Akutcentret Det Lægelige Videreuddannelsesråd Hjertecentret Det Lægelige Videreuddannelsesråd Hoved-Neuro-Centret Det Lægelige Videreuddannelsesråd Kræft- og Inflammationscentret 10

11 Indledning Ud over det samlede lægelige videreuddannelsesråd er der etableret centerråd i hvert centre. Centerrådene består af de uddannelseskoordinerende overlæger (formand for rådet), centerchef(er), centrets uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger. Der afholdes 3-4 møder i hvert af disse centerråd om året. Mødeaktiviteten i centerrådene bidrager, ifølge kommissoriet for rådene 1, til den strategiske indsats for at uddanne og udvikle kompetente og engagerede medarbejdere på AUH gennem Faculty Development (uddannelse og udvikling af vejledere og undervisere i den lægelige videreuddannelse se side 19). På møderne arbejdes med det fælles udviklingstema, men det er det enkelte centerråd, der beslutter, hvordan målene skal udmøntes i eget center. Herudover kan rådet beslutte hvilke øvrige temaer, de finder det relevant og spædende at arbejde med. På den måde skabes ejerskab og motivation til at arbejde med den lægelige videreuddannelse. En anden fordel er, at det mindre forum gør det muligt at diskutere, hvordan man kan gribe forskellige problemstillinger an lokalt. Der foregår således en udveksling af viden og erfaringer mellem afdelingerne, som er en vigtig inspiration for de uddannelsesansvarlige overlægers og uddannelseskoordinerende yngre lægers arbejde i egen afdeling. Den ledelsesmæssige opbakning til arbejdet i de lægelige videreuddannelsesråd sikres ved at henholdsvis den lægefaglige direktør og centercheferne deltager i rådenes møder. Dette betyder, at der kan tages beslutninger direkte på rådsmøderne, hvilket gør arbejdet mere effektivt. De uddannelseskoordinerende overlæger sikrer, at alle centre arbejder med det fælles vedtagne tema, og kan videregive løsningsmodeller og gode ideer til de andre centerråd. Møderne tjener således også til gensidig inspiration og motivation mellem centrene. Samtidig har de uddannelseskoordinerende overlæger mulighed for overordnet at monitorere fremdrift af arbejdet med den lægelige videreuddannelse på hospitalet. Den etablerede organisation er med til at sikre en fælles retning og mål for udviklingen af og kvaliteten i den lægelige videreuddannelse på AUH. Uddannelsesteamet på den enkelte afdeling På alle afdelinger indgår afdelingsledelsen, uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge i afdelingens uddannelsesteam (figur 2). Ansvaret for den lægelige videreuddannelse er placeret hos afdelingsledelsen, der delegerer ansvaret videre til den uddannelsesansvarlige overlæge. Den uddannelsesansvarlige overlæge har dermed ansvaret for, at alle uddannelsesforløb i afdelingen er tilrettelagt, så den enkelte yngre læge kan opnå de kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet for det aktuelle uddannelsesforløb. Figur 2: Uddannelsesteamet i afdelingen Klinisk vejleder Afdelingsledelse Hovedvejleder UKYL UAO 1 www,lvu.auh.dk 11

12 Den uddannelsesansvarlige overlæge har til opgave at sikre, at alle, der er involveret i den lægelige videreuddannelse har den fornødne kompetence og uddannelse til at varetage de forskellige områder (supervision & vejledning, kompetencevurdering, afholde vejledersamtaler og sikre karriererådgivning) (afdelingens Faculty Development se side 19). Langt de fleste uddannelsesansvarlige overlæger har sikret sig et tæt samarbejde med afdelingsledelsen om denne opgave, ligesom der på alle afdelinger er udpeget en uddannelseskoordinerende yngre læge, som kan bistå den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelsesteamet er på flere afdelinger udvidet til også at omfatte skemalægger, undervisningsansvarlig yngre læge, specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) og andre centrale aktører. På enkelte afdelinger samarbejdes tæt med aktører i de øvrige sundhedsfaglige uddannelser og spiren er her lagt til et tværfagligt samarbejde omkring afdelingens samlede uddannelsesopgave. Interne mødefora Styregruppe 360 s feedback Styregruppen, der består af feedback facilatorer (FF) og repræsentanter for yngre læger, har uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen som formand. I 2013 afholdt Styregruppen ét møde. Der er afholdt 4 FF-kurser i 2013 og dermed er der aktuelt 116 uddannede FF ere dækkende alle afdelinger på AUH. Hermed er 360 s feedback fuldt implementeret på AUH. Et planlagt FF fyraftensmøde måtte aflyses, men planlægges afholdt i 2014 for fortsat at kunne tilbyde den enkelte FF udvikling i rollen som facilitator, og sikre erfaringsudveksling på tværs af AUH. I løbet af 2013 er der foretaget en revision af spørgerammen (se projekt Revision af spørgerammen side 88) dels for at sikre, at spørgerammen fortsat er aktuel og dels for at sikre, at den lever op til den nye definition af de 7 lægeroller (Sundhedsstyrelsens rapport De Syv Lægeroller, 2013). Styregruppen har været involveret i dette arbejde. Ud fra den forskning, der gennemføres på AUH omkring 360 s feedback er det vist, at aggregerede data på hospitals- og afdelingsniveau kan bruges til at monitorere og dermed om muligt forbedre kvaliteten af den lægelige videreuddannelse indenfor rollen som leder/administrator/organisator. Styregruppen har besluttet, at et udsnit af de aggregerede data fra 360 s feedback kan præsenteres for afdelingerne i forbindelse med statusbesøgene i Almen medicin gruppen Der afholdes halvårlige møder mellem uddannelsesansvarlige overlæger på afdelinger inkl. psykiatrien, der deltager i hoveduddannelse for almen medicin sammen med postgraduat klinisk lektor (PKL) i almen medicin og de uddannelseskoordinerende overlæger som ansvarlige for møderne. Den nye målbeskrivelse for almen medicin har været hovedemnet på disse møder. Den største forandring er, at hoveduddannelseslægerne i almen medicin ikke længere skal have ansættelse på en kirurgisk afdeling, men i stedet skal have ansættelse i Fælles Akut Afdeling. Forløbene er nu omlagt, hvilket betyder, at der i de kommende år vil være et øget antal yngre læger på afdeling A og afdeling Y på grund af overlap mellem yngre læger, der følger gammel og ny ordning. 12

13 Indledning KBU-gruppen Der er etableret et fast mødeforum for de uddannelsesansvarlige overlæger, der er involveret i klinisk basisuddannelse inkl. PKL for KBU og PKL for FAA, mens PKL i psykiatri og PKL i almen medicin deltager ad hoc. Møderne afholdes ca. 2 gange årligt og tjener til udveksling af status, information, samt nye fælles tiltag. De uddannelseskoordinerende overlæger er ansvarlige for møderne. Region Midtjyllands beslutning om omfordeling af uddannelsesstillinger har betydet en nedgang i det samlede antal af KBU-læger på Aarhus Universitetshospital (fra 33 til 25 årlige forløb). Etableringen af Fælles Akut Afdeling (FAA) har muliggjort, at KBU-læger kan ansættes i FAA i henhold til anbefalingen fra Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse fra Planlægningen af ny fordeling af KBU-læger mellem afdelingerne har derfor været på dagsordenen ved alle møderne i De første KBU-læger forventes ansat på Fælles Akut Afdeling fra november Repræsentation i eksterne fora Regionale mødefora og grupper Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Lægefaglig direktør Claus Thomsen er AUH s repræsentant i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Diskussioner og nyt fra rådets møder fremlægges i de lægelige videreuddannelsesråd. Kontaktforum Kontaktforum for lægelig videreuddannelse er et Region Midtjylland forum, hvor alle hospitaler er repræsenteret. Her diskuteres uddannelsesrelaterede forhold gældende for alle hospitaler i Region Midtjylland. AUH er repræsenteret af fuldmægtig Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale), Fællestillidsmanden for yngre læger samt de uddannelseskoordinerende overlæger. Rådgivningsgruppe for færdighedsog simulationstræning, Videreuddannelses region Nord Denne gruppe administrerer de midler, der er afsat i Videreuddannelsesregion Nord til nye initiativer indenfor færdigheds- og simulationstræning. Ansøgninger om midler fremsendes af specialets postgraduate kliniske lektorer. Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling repræsenterer AUH. Styregruppe for forskningstræning Denne gruppe medvirker til at sikre kvaliteten af den fælles teoretiske del af forskningstræningen i den lægelige videreuddannelse. Gruppen består af kursusledere for Aarhus Universitets forskningstræningskurser og sekretariatschefen for Videreuddannelsessekretariatet. Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling er formand for styregruppen. Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat et stående udvalg under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV). Udvalgets opgave er, at godkende indstillede uddannelsesprogrammer på vegne af DRRLV. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen er medlem af udvalget. 13

14 Koordinations udvalget for færdigheds- og simulationstræning i Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital er repræsenteret i dette udvalg ved overlæge Minna Skov Jensen Nielsen (Fælles Akut Afdeling), sygeplejerske Annette Bøjen (Onkologisk Afdeling D) samt uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling. Udvalget holdt et enkelt møde i foråret I efteråret 2013 etablerede Region Midtjylland en arbejdsgruppe:»arbejdsgruppe vedrørende strategi for færdigheds- og simulationstræning i Region Midtjylland«. Sygeplejerske Annette Bøjen (Onkologisk Afdeling D) og uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling repræsenterer Aarhus Universitetshospital. Det forventes, at arbejdsgruppen fremkommer med forslag til en samlet strategi for færdigheds- og simulationstræning i Region Midtjylland i foråret Følgegruppe for inspektorordningen Denne følgegruppe er nedsat af Sundhedsstyrelsen. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen er medlem af følgegruppen. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper Udover de repræsentanter, som er omtalt under forskellige faste mødefora har AUH været repræsenteret i Sundhedsstyrelsens store arbejde med rapporterne De 7 Lægeroller (Bente Malling, formand) og Kompetencevurderingsmetoder en oversigt (Bente Malling og Gitte Eriksen). Figur 3: De syv lægeroller anno 2013 Nationale mødefora og grupper Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling er Lægevidenskabelige Selskabers (LVS) repræsentant i det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse. Diskussioner og nyt fra det nationale råd fremlægges i de lægelige videreuddannelsesråd. SST Evaluer.dk gruppen Denne arbejdsgruppe er nedsat af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og har til opgave at revidere spørgerammen i evaluer.dk. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen er Videreuddannelsesregion Nords repræsentant i denne gruppe, som forventes at fremkomme med ny spørgeramme medio

15 Indledning Speciale selskaberne Det er vigtigt for et universitetshospital, at lægerne medvirker til at påvirke såvel faget som uddannelsen i faget. Selv om indrapporterede data ikke er fuldstændige, (34 af de 38 uddannelsesgivende afdelinger) viser tallene at rigtig mange er aktive i specialeselskaberne og/eller uddannelsesudvalgene. Data viser at mindst 87 læger ansat på AUH i 2013 har siddet i bestyrelsen for specialeselskabet, har været medlemmer i uddannelsesudvalget eller har været repræsenteret i andre nationale arbejdsgrupper omkring lægelig videreuddannelse (fx revision af målbeskrivelser) i løbet af Alle afdelinger er derudover repræsenteret i de regionale uddannelsesudvalg og på de afdelinger hvor specialets PKL er ansat på AUH er denne formand for udvalget. Det anses som meget positivt, at så mange læger fra Aarhus Universitetshospital arbejder med den lægelige videreuddannelse også udenfor hospitalet. 15

16 Præsentation af årshjulet - LVU dec jan nov DRRLV/DNRLV/KF s styregruppemøde s FF Fyraftensmøde Kvalitetsdata indsendes LVR Møder KBU møde Almen med. LUDO besvarelse Årsrapport: databearbejdning Statusmøder feb DRRLV/DNRLV/KF mar okt DSMU LVR Møder 3-timers møder 3-timers møder Årsrapport: udarbejdelse Statusmøder s FF kursus LVR Møder 3-timers workshop DRRLV/AMEE/KF/DNRLV s FF kursus Årsrapport: udarbejdelse apr sep Afdelinger Årsmøde s styregruppe-møde KBU møde HR-LVU 16

17 2. Året der gik Udfordringer i den lægelige videreuddannelse på AUH I de kommende år vil en række ude- og indefra kommende forhold påvirke den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital. Der vil ske ændringer i stillingsmassen som følge af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan og Region Midtjyllands beslutning om omfordeling af stillinger mellem hospitalsenhederne. Den politiske beslutning om speciallæger med i front vil grundlæggende ændre afdelingernes arbejds- og vagtstruktur. Samtidig ændres AUHs indre struktur som følge af forberedelserne til AUH under fælles tag. Der er sket og vil forsat ske fusioner mellem afdelinger, ligesom opgavevaretagelsen ændres i takt med omlægning til mere ambulant/dagkirurgisk virksomhed. I 2013 har diskussionerne været præget af disse omfattende ændringer i såvel opgavevaretagelse som hospitalets organisation. Stillingsstruktur I 2013 blev det besluttet at fordele Klinisk Basislægestillinger (KBU) og introduktionsstillinger i intern medicin mellem de enkelte hospitalsenheder i Region Midtjylland efter befolkningsgrundlaget i stedet for patient/behandlingsgrundlaget. Dette betød en nedgang i antallet af disse stillinger på AUH. Derudover betyder Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for , at flere specialer skal reducere antallet af uddannelsesstillinger, mens antallet af uddannelsesstillinger i andre specialer øges. Dette påvirker stillingsmassen på Aarhus Universitetshospital. Samlet set sker der en mindre reduktion i antallet af lægelige uddannelsesstillinger på AUH. Problemet er, at de forskellige afdelinger berøres forskelligt. Således er der afdelinger/specialer, som fremover vil være reduceret med op mod ½-delen af uddannelsesstillingerne, mens antallet af uddannelsesstillinger på andre afdelinger øges betydeligt. Denne omfordeling vil påvirke og udfordre den lægelige videreuddannelse på AUH betydeligt i de kommende år. Udvidelse af Fælles Akut Afdeling Omstruktureringer i forbindelse med udvidelse af Fælles akut Afdeling (FAA) kommer fortrinsvist til at påvirke de afdelinger, som har stort akut indtag af patienter. I perioden vil dette primært påvirke afdelingerne på Nørre Brogade og Tage Hansensgade. Flytningen af opgaver fra afdelingerne til FAA vil medføre flytning af personaleressourcer inkl. de lægelige videreuddannelsesstillinger. Ændringen i uddannelsen i almen medicin bevirker, at hoveduddannelseslæger i dette speciale skal have ½ års ansættelse i FAA. Herudover har Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefalet, at KBU-læger i første halvår af uddannelsen primært skal varetage akutte opgaver og derfor vil en del af KBU-lægerne på AUH i fremtiden få ansættelse i FAA. Arbejdstilrettelæggelse herunder vagtstruktur Når opgavevaretagelsen ændres, og der stilles krav om speciallæger med i front og mere ambulant virksomhed, må den interne organisation og struktur ændres. Det betyder, at der i de kommende år vil ske ændringer i den måde, vi tilrettelægger det daglige arbejde på, ligesom der vil ske ændringer i vagtstrukturen. Året der gik 17

18 Disse ændringer stiller store krav til arbejdstilrettelæggelsen på den enkelte afdeling og på hospitalet som helhed specielt på afdelinger/ specialer, hvor der ikke er tradition for at have speciallæger i tilstedeværelsesvagt. I hele denne omlægning er det vigtigt at sikre, at uddannelseslægerne kommer til at varetage de funktioner, som er nødvendige, for at de kan opnå de mål og kompetencer, der kræves for at opnå en speciallæge anerkendelse. Fusioner og omstruktureringer Der er sket fusioner i 2013 og der vil fortsat ske fusioner eller andre omstruktureringer mellem afdelinger, som vil påvirke den lægelige videreuddannelse (LVU). I 2013 har vi arbejdet med fusion af de radiologiske afdelinger og med ændringerne i det akutte beredskab. I 2014 skal der arbejdes med de forandringer, der vil ske i hospitalets anæstesiologiske og dagkirurgiske service. Når afdelinger fusionerer eller på anden måde omstruktureres, vil det oftest påvirke yngre lægers uddannelse, og det vil i en del tilfælde betyde, at uddannelsesforløbene skal ændres. På regionalt plan er det specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) der sammen med det specialespecifikke uddannelsesudvalg inkl. de ledende overlæger, som via de lægefaglige indstillinger sikrer indhold og kvalitet i uddannelsesforløbene. Alle ændringer i uddannelsesforløbene skal godkendes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Godkendelsesprocessen er en kompliceret og tidkrævende proces, hvor det er vigtigt at være på forkant. Erfaringer fra 2013 har vist, at det er yderst vigtigt, at alle aktører (jf figur 6, side 30), herunder de uddannelseskoordinerende overlæger er involveret og samarbejder, dels for at være på forkant, og dels for at sikre, at alle formalia overholdes. Figur 4: Udfordringer i den lægelige videreuddannelse på AUH 18

19 Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Omfanget af uhensigtsmæssige forløb kendes ikke nøjagtigt. Afdelingerne har indrapporteret 16 forløb i Formentlig er der flere forløb, som varetages internt på afdelingerne enten i form af øget supervision/vejledning eller via kortere forlængelse af ansættelses- og uddannelsesaftale. I 2013 har de uddannelseskoordinerende overlæger været involveret i 12 uhensigtsmæssige uddannelsesforløb på AUH. To forløb er afsluttet grundet manglende opnåelse af kompetencer / uegnethed i specialet. I de resterende tilfælde har sygdom været baggrund for manglende kompetenceopnåelse. Alle disse forløb forventes gennemført, men på forlænget tid. Udover dette har de uddannelseskoordinerende overlæger rådgivet afdelinger i flere tilfælde, hvor der har været rejst bekymring om, hvorvidt et uddannelsesforløb udviklede sig uhensigtsmæssigt, men hvor afdelingerne selv har kunnet iværksætte den indsats, som har resulteret i at forløbet er kommet på rette spor igen. Der er et tæt samarbejde mellem AUH og de postgraduate kliniske lektorer for pågældende speciale og videreuddannelsessekretariatet omkring håndteringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Fastholdelsesteamet Fastholdelsesteamet som er en del af HR på AUH har til opgave at bistå afdelingsledelser i varetagelsen af medarbejdere, der har langtidsfravær på grund af sygdom. Dette med henblik på at fastholde medarbejderen i arbejdsstyrken. På AUH er det nu fast procedure at fastholdelsesteamet og den uddannelseskoordinerende overlæge sammen bistår afdelingsledelsen og den uddannelsesansvarlige overlæge i sygefraværssamtaler, der involverer yngre læger. Derfor deltager den uddannelseskoordinerende overlæge i sygefraværssamtalerne og bidrager med rådgivning omkring videreuddannelsen i hele forløbet. Samarbejdet med dette team har været en uvurderlig hjælp i sagsbehandlingen af sygefravær hos gruppen af yngre læger. Året der gik Faculty Development i den lægelige videreuddannelse Der findes ikke noget godt dansk udtryk for Faculty Development. Begrebet omfatter uddannelse og kompetenceudvikling af de personer, som arbejder med klinisk uddannelse af sundhedspersonale. I en dansk kontekst vil Faculty Development i den lægelige videreuddannelse (LVU) derfor omhandle den uddannelse og kompetenceudvikling, som uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, hovedvejledere og kliniske vejledere skal have for at varetage opgaverne i med LVU. På AUH arbejder vi målrettet med Faculty Development dels ved at sikre at vores faculty deltager i relevante udbudte kurser og udviklingstiltag, dels ved selv at etablere relevant kompetenceudvikling for involverede parter. Vejlederkurser for speciallæger I 2013/2014 har HR- Lægelig Videreuddannelse udviklet et vejlederkursus for speciallæger som led i den strategiske indsats med at styrke såvel de kliniske vejlederes, som hovedvejledernes kompetencer i forhold til at kunne varetage vejlederopgaven, samt øge den generelle viden om LVU. Kurserne er udviklet med de uddannelseskoordinerende overlæger som fagligt ansvarlige i et samarbejde med erfarne undervisere fra AUH og fra Center for Kompetenceudvikling. Behovsanalyse fra 19

20 december 2012 viste, at ca. 20 % af hospitalets speciallæger ikke havde gennemgået vejlederkursus efter, at Speciallægereformen trådte i kraft januar Kurset bestod af i alt 4 dage (2+1+1) inkl. praktiske opgaver i egen afdeling mellem dag 2 og 3 (klinisk vejledning) samt dag 3 og 4 (kompetencevurdering). Kurset indeholdt emner som organisationen af den lægelige videreuddannelse, klinisk vejledning (BOGERD), feedback (PQRS og spørgsmålstyper), kompetencevurdering, uddannelsesvejledning (ansvar og opgaver), karriererådgivning samt håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Der er afviklet 9 kurser med deltagelse af i alt 148 speciallæger fra næsten alle afdelinger svarende til 65 % af det oprindeligt estimerede behov. På flere afdelinger har en stor del af afdelingens speciallæger deltaget. Aktivitetsdata (bilag 3) viser imidlertid, at de afdelinger, der ikke har prioriteret deltagelse i kurserne, fortsat mangler at uddanne vejledere. Det vurderes, at ca speciallæger mangler at deltage i et vejlederkursus for speciallæger. Herudover vil der være speciallæger om året, der vil have brug for brush-up af viden. 360 s Feedback Facilitatorkurser og fyraftensmøder På AUH og i Videreuddannelsesregion Nord er der krav om, at 360 s feedback samtaler afvikles af en certificeret feedback facilitator (FF). Certificeringen består af en kursusdag, hvor der opnås kendskab til system og brugerflade, analyse af data samt afholdelse af feedbacksamtale med fokus på facilitetering og coach-light teknikker. Som forberedelse til kurset gennemfører deltagerne en mini-360 s feedback. Som en obligatorisk del superviseres den første feedbacksamtale. I 2013 er der certificeret 21 nye FF er, hvorefter der på alle afdelinger er adgang til at anvende 360 s feedback. Det vurderes, at der fremadrettet vil være behov for at uddanne 8-10 nye FF ere om året. Dog forventes det, at dette behov bliver mindre med tiden da alle hospitaler i Videreuddannelsesregion Nord nu uddanner FF ere. Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger Videreuddannelsesregion Nord udbyder kursus for uddannelsesansvarlige overlæger. På AUH er deltagelse i dette kursus indenfor det første år af ansættelsen en forudsætning for varetagelse af funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Der har ikke været udbudt kursus i Tilbud om sproglig træning I 2012 blev indgået en aftale mellem Region Midtjylland og hospitalerne om at etablere et fast tilbud om sproglig træning for læger i videreuddannelse. I 2013 er aftalen yderligere konkretiseret, og det er nu muligt, at hente alle nødvendige informationer/blanketter mm via hjemmesiden. Alle udgifter til sprogtest og undervisning dækkes af Region Midtjylland. Afdelingen skal sikre, at den yngre læge kan deltage samt udpege en sprogmentor. Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen er kontaktperson på dette område. Postgraduate kliniske lektorer på AUH I alt 23 speciallæger på AUH varetager funktionen som postgraduate kliniske lektorer (PKL) enten i eget speciale eller som tværgående PKL (bilag 3). 20

21 PKL er deltager i en række fælles aktiviteter i regi af Videreuddannelsesregion Nord og Center for Medicinsk Uddannelse (MEDU) med fokus på medicinsk pædagogik og organisatoriske aspekter på området lægelig videreuddannelse. Disse PKL ere medvirker til, at hospitalet også herfra får input til arbejdet med LVU. Inspektorer på AUH På AUH er 31 læger en del af Sundhedsstyrelsens inspektorkorps. Gennem inspektorbesøg på andre afdelinger opnår disse læger viden om, hvordan lægelig videreuddannelse varetages andre steder. Denne viden og erfaring medvirker også til udviklingen af den lægelige videreuddannelse på AUH. Undervisere fra AUH på obligatoriske kurser i den lægelige videreuddannelse En opgørelse fra 2013 over læger fra AUH, der underviser på obligatoriske generelle og specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse viser, at der i alt leveres ca konfrontationstimer pr år (dvs. eksklusiv forberedelse og transport), og at alle afdelinger bidrager til at løfte denne opgave. Tallet er reelt endnu højere idet 8, heraf flere større afdelinger, ikke har indgivet data. Det realistiske bud er nærmere 5000 timer/år. Det store engagement, som rigtig mange læger viser ved at stille op som undervisere, bidrager til at øge videndelingen på AUH. Samtidig understøttes hospitalets strategi om at bidrage til at sikre den bedste viden og den bedste behandling i dette tilfælde for de kommende speciallæger. Den årlige europæiske kongres AMEE arrangeret af Association of Medical Education in Europe havde temaet Colour Outside The Limits og fandt sted i Prag. Fra AUH deltog 3 uddannelseskoordinerende yngre læger: Susanne Scheppan, (Anæstesiologisk afdeling), Christian Ammitsbøl (Rheumatologisk afdeling) og Ida Kangas (Børneafdelingen), uddannelsesansvarlig overlæge Jens Kristian Madsen (Nyremedicinsk afdeling) og uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling. Deltagerne har efterfølgende præsenteret deres udbytte fra kongressen ved møder i de lægelige videreuddannelsesråd i centrene. 2 afdelinger bidrog med hhv foredrag og poster på kongressen. Årets tema kompetencevurdering I har der på AUH været fokus på vejledning og supervision. Det var derfor i 2013 naturligt at sætte fokus på kompetencevurdering, som er en af hjørnestenene i en målstyret uddannelse. Alle specialer har opstillet de mål, som skal opfyldes, for, at opnå speciallægeautorisation. Derudover har specialeselskaberne beskrevet de kompetencevurderingsmetoder, der skal anvendes for at vurdere, om lægerne opfylder disse mål. Eftersom den kompetencevurdering, der finder sted i forbindelse med det daglige arbejde, er vores specialisteksamen, er det naturligt at stille krav til, hvordan kompetencevurderingen foregår. Kompetencevurdering har i 2013 været programsat på Årsmødet, på alle møder i center-uddannelsesrådene (LVR) og har været det obligatoriske tema på 3-timers møderne. Nærmere omtale af årets tema findes under overskrifterne: LVR-møder (side 31) og 3-timers møder (side 32). Året der gik AMEE deltagelse 21

22 Fastholdelse af tidligere indsatsområder og temaer Uddannelsesplan Vejledersamtalen og karrierevejledning Selvom vejledersamtalen og karriererådgivning ikke længere er tema for arbejdet i den lægelige videreuddannelse (LVU) på AUH, er kvaliteten af disse fortsat i fokus. Således har status for vejledning, vejledersamtaler og karriererådgivning været på dagsordenen på alle møder i centrenes uddannelsesråd. På AUH anvendes et fælles samtaleskema for vejledersamtalerne. Dette skema er i 2013 yderligere redigeret, således at der nu er udarbejdet skema for henholdsvis de kliniske og de tværgående specialer. Skemaerne er udarbejdet i skrivbar pdf-format og tilgængelige på hjemmesiden. Figur 5: Samtaleskemaer, AUH Introduktionssamtale, kliniske specialer,auh Navn: fødselsdato: Stilling: Ansættelsesperiode: Afdelingsinstruks Katastrofeplan Checkliste for gennemgang af: Introduktionsprogram (sæt kryds hvis OK) Målbeskrivelse og uddannelsesprogram Curriculum vitae (medbringes til 1. vejledersamtale) 1. Medicinsk ekspert: 2. Sundhedsfremmer: Baggrund, erfaring Udfyldes af YL inden 1. møde, CV med stikord om evt behov, problemer, specielle fokusområder mm. Gennemgås med hovedvejleder ved mødet: 3. Akademiker: (forskning, vejledning, undervisning) 4. Leder/administrator: 5. Samarbejder: 6. Kommunikator: Faglige kompetencer Organisation - Ledelse - Administration Personlige kompetencer 7. Professionel: (herunder evt. tidligere handleplan, der medbringes) 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling Uddannelsesplan for aktuelle ansættelse Teoretisk: (tidsskrifter, bøger, håndbøger, litt.liste) Uddannelsesplan Justeringssamtale, tværgående specialer, AUH Justeringssamtale nr: Navn: Stilling: Faglige kompetencer Klinisk: (Se udd.programmets målliste, fordeling af godkendelse, funktioner, opgaver, på tid og sted) Kurser/kongresser: (obligatoriske, vigtige kurser, evt kongres, møder) 1/2 Dato: Faglige kompetencer fødselsdato: 1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling, ændrede indsatsområder/nye mål, logbog Teoretisk: Klinisk: Kurser/kongresser: (hvilke obligatoriske kurser er gennemført/tilmeldt?) 2. Sundhedsfremmer Ansættelsesperiode: Status og justering af uddannelsesplan For hvert område: 1. Hvordan går det generelt med dit uddannelsesforløb? 2. Er planlagt læring og dokumentation opnået (Gennemgang af logbog og portefølje?) 3. Hvad er dine nye/kommende udviklings/kompetencemål? (hvilke grupper? Emner/mål? hvordan trænes mål? evaluering?) 3. Akademiker - Forskningsplan, vejledning og undervisning Status forskningstræning: (følges plan? nye mål? plan medbringes) Vejlederfunktion: (får du supervision som vejleder, kompetencevurdering?) Aarhus Universitetshospital HR-lægelig videreuddannelse Undervisningsopgaver: (Status, følges plan, skal den ændres? får du feedback på din undervisning?) Fokus på indsatsområder/ handleplan i forbindelse med 360 s feedback Formålet med 360 s feedback er at finde frem til den yngre læges styrker og mindre stærke sider, for derigennem at kunne identificere de områder, som kræver en særlig indsats. For at hjælpe den yngre læge til efterfølgende at kunne fokusere på indsatsområder og handleplaner er udarbejdet et skema, som skal anvendes til at dokumentere, hvilke aftaler, der er lavet i løbet af feedback samtalen. En meget vigtig del at 360 s feedback er, at de identificerede indsatsområder inddrages i vejledersamtalerne og integreres i den individuelle uddannelsesplan og optimalt ved skift mellem ansættelsessteder i uddannelsesforløbet. I 2013 har der været fokus på dette, og som konsekvens heraf er nu lavet en særskilt rubrik i samtaleskemaerne til indsatsområderne. Udvikling af RMUK til brug i lægelig videreuddannelse Det er et længe næret ønske at gøre registrering af de obligatoriske vejledersamtaler elektronisk. RMUK (Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering) er et elektronisk system til registrering af udviklingssamtaler og kurser, som er udviklet til brug i alle andre personalegrupper i Region Midtjylland. Med økonomisk støtte fra Region Midtjylland har vi på AUH samarbejdet med udbyder af RMUK og modificeret systemet til brug for vejledersamtaler. 4 afdelinger har afprøvet version 1 af RMUK til brug i den lægelige videreuddannelse. Dette har ført til yderligere modifikationer og udarbejdelse af version 2, som i 2014 vil blive udrullet på alle afdelinger. (ref side 88) Aarhus Universitetshospital HR-lægelig videreuddannelse 1/2 22

23 Vejledermøder på AUH Der er fra flere sider de seneste år advokeret for at afholde vejledermøder på de enkelte afdelinger. Dels for at sikre, at alle vejledere var opdateret og dels for at sikre, at alle uddannelsesforløb blev vurderet samlet. Vejledermøder gennemføres nu rutinemæssigt på 26 ud af 38 afdelinger på AUH. Møderne afholdes i nogle afdelinger kvartårligt, mens andre har valgt halvårlige møder. I nogle afdelinger deltager de af afdelingens speciallæger, som har funktion som hovedvejledere, mens andre afdelinger har valgt også at involvere de uddannelseslæger, der har funktion som hovedvejledere. Nogle afdelinger har valgt at have 2-3 yngre lægers status med på de ugentlige/månedlige ledermøder (overlæge/speciallæge). På denne måde bliver lægelig videreuddannelse en del af de møder, der alligevel afholdes og der er ikke behov for at etablere yderligere mødefora. På Årsmødet 2013 fremlagde 3 afdelinger deres bud på hvad vejledermøder kunne indeholde, og hvordan man kunne organisere dem (se Tips and Trics nedenfor). Det er ikke alle, som anvender den skabelon, som blev præsenteret ved Årsmødet af Bodil Ginnerup. Men på langt de fleste afdelinger er tilbagemelding til den enkelte yngre læge blevet en obligatorisk og logisk opfølgning på disse møder. Vejlederfunktionen - Tips and trics fra årsmødet 2013 På Årsmødet 2013 fremlagde 3 afdelinger Tips and trics omkring vejledersamtaler. Det var 3 meget forskellige tip, der blev fremlagt. Disse gengivet nedenfor. Vejledermøder Bodil Ginnerup (tidl UAO, BDA) fremlagde BDA s version af vejledermøder. Et møde hvor alle hovedvejledere mødes og diskuterer hver enkelt uddannelsessøgende læges status ud fra en i forvejen klar struktur (skema til dette udarbejdet). Efterfølgende videregiver hver enkelt hovedvejleder resultatet fra mødet til den enkelte yngre læge. De uddannelsessøgende læger er orienteret om mødet og dets indhold, ligesom strukturen (skemaet) er kendt af de yngre læger. Supervision af hovedvejledere Bjørn Mathiassen (tidl UAO, afd G) viste en model, der kan sikre 1) supervision af hovedvejledere og 2) uddannelsesansvarlig overlæges indsigt i hver enkelt uddannelsessøgende læge på afdelingen. Ved at prioritere deltagelse i alle introduktionssamtaler med yngre læger på afdelingen kan man som uddannelsesansvarlig overlæge få indblik i den enkelte yngre læges behov og status samtidig med, at den enkelte hovedvejleder sikres supervision af vejledersamtalen Kompetencestatusmøde Mogens Pfeiffer (UAO) og Christian Ammitsbøl (UKYL) afd. U beskrev deres kompetencestatusmøde. En gang om måneden afholdes et lægemøde hvor alle uddannelsessøgendes kompetencestatus gennemgås. Hver hovedvejleder er forpligtet til at fremlægge opdateret status for hvilke kompetencer, den yngre læge har opnået, og hvilke der skal opnås indenfor den næste periode. På denne måde sikres, at alle yngre læger får de kompetencer, der kræves, og det sikres, at alle vejledere i afdelingen har kendskab til, hvor langt den enkelte yngre læge er i sit uddannelsesforløb (kompetenceerhvervelse). Der er udarbejdet oversigt over status som er frit tilgængelig i konferencerummet. Året der gik 23

24 Uddannelsesprojekter på AUH Der er tradition for at iværksætte og gennemføre hed for at søge midler til færdigheds- og simulationstræningsprojekter via Rådgivningsgruppen for uddannelsesprojekter på AUH. Traditionen blev skabt tilbage i amternes tid, hvor Aarhus Amt var færdigheds- og simulationstræning. så forudseende at afsætte midler til projekter til Nedenfor præsenterer vi kort de projekter, der er i forbedring af den lægelige videreuddannelse, de gang på AUH både de, der har fået bevilget midler såkaldte KUL-puljemidler. Det er derfor glædeligt at i 2013 og de projekter, der allerede var i gang ved også Region Midtjylland afsætter midler til forskellige udviklings- og uddannelsesprojekter (Initiativ- Projekterne præsenteres her kort med titel, pro- årsskiftet midler). Midlerne kan søges til såvel udviklings- og jektleder og formål med projektet. I Appendiks 1 kvalitetssikringsprojekter, som regulære forskningsprojekter. Ud over disse midler er der præsenteres abstracts for de forskellige projekter. mulig- Nye projekter - igangsat i 2013 Kompetencevurdering af tekniske færdigheder i transthoracal eccokardiografi (TTE) i en klinisk kontekst Projektleder Dorte Guldbrand, Hjertemedicinsk Afdeling B Projektet udgår fra kardiologisk afdeling B, AUH, men inddrager alle kardiologisk afdelinger i region Midt. Formål med projektet er at undersøge om en tidligere udviklet tjekliste til kompetencevurdering af TTE tekniske færdigheder kan anvendes i en klinisk hverdag og at undersøge bedømmeres og uddannelsessøgende lægers acceptabilitet af tjeklisten som metode til kompetencevurdering af TTE tekniske færdigheder Ultralydsscanning ved plastikkirurg Projektleder Gete Eschen, Plastikkirurgisk Afdeling Z Projektet udgår fra Plastikkirurgisk afdeling Z og omfatter alle læger i hoveduddannelse i plastikkirurgi i Videreuddannelsesregion Nord Formålet med projektet er en opgradering af den plastikkirurgiske uddannelse med basis i diagnostisk billeddannelse. Organisatorisk læring fra aggregerede 360 s feedback data - udvikling af en analyse matrix/model Projektleder Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse. Projektet udgår fra HR-lægelig videreuddannelse men inddrager alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital Formålet med projektet er at udvikle en model/ matrix, der kan analysere aggregerede data indsamlet fra 360 s feedback på afdelings-, hospitalsniveau systematisk. Herudover skal data kunne præsenteres på en måde, der gør dem er umiddelbart anvendelige for afdelingen. Feedback til kliniske vejledere / undervisere - et pilotprojekt Projektleder Bente Malling, HR-Lægelig Videreuddannelse Projektet udgår fra fra HR-lægelig videreuddannelse men iværksættes på de anæstesiologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital Formålet med projektet er at afprøve det hollandske system SETQ til vurdering af kliniske vejlederes vejledning og undervisning i en dansk kontekst. 24

25 Projekter - igangsat før 2013 Gruppecoaching af læger Projektleder Lydia de Lasson, Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I Projektet udgår fra Anæstesiologisk-Intensiv afdeling I men inddrager yngre læger ansat i hele Region Midtjylland Formålene med projektet er 1) at undersøge om coaching i grupper øger deltagernes evne til at finde handlemuligheder i forhold til fagpersonlige problemstillinger; 2) at afdække om de problemstillinger yngre læger præsenterer er generelle; 3) at afprøve en arbejdsmetode, hvor underviserne coacher, og hvor deltagerne under supervision selv træner coaching i den sidste del af forløbet; 4) at undersøge om coaching kan styrke netværksdannelse og fortsat anvendelse af metoderne tilegnet via coaching *Pilotprojektet»gruppecoaching af læger«startede som et forskningsprojekt og er nu er etableret som en forsøgsordning i Region Midtjylland Håndtering af dilemmaer i patientcentreret teambehandling: Videreuddannelse af yngre onkologer Projektleder Carsten Rytter, Onkologisk Afdeling D Projektet omfatter yngre læger ansat på Onkologisk afdeling, AUH, i samarbejde med MEDU. Formålet med projektet er at 1) kortlægge sundhedspersonalets holdninger til yngre lægers kompetencer i håndtering af dilemmaer, 2) udvikle et spørgeskema bygget op omkring moralske dilemmaer og 3) skabe en manual til træning i teamkommunikation og moralsk dømmekraft. Med andre ord: Hvordan lærer yngre læger at håndtere de dilemmaer, som opstår på grund af dynamisk foranderlige patienthensyn, patientkrav, teknologiske muligheder, økonomiske begrænsninger og prioriteringer i sygehusvæsenet? En ny model for færdighedstræning i pædiatri Projektleder Kasper Kyng, Børneafdelingen A Projektet udgår fra Børneafdelingen, men omfatter alle læger i hoveduddannelse i pædiatri i Videreuddannelsesregion Nord. Formålet med projektet er at løfte diagnose og behandling af det akut syge nyfødte og spæde barn til et højere niveau med heraf følgende reduceret lidelse og sygelighed. *Pilotprojektet startede som et udviklingsprojekt og er nu etableret som en forsøgsordning over de kommende 3 år. Leanbased læring hos uddannelsessøgende læger Projektleder Henrik F. Lorenzen, Dermato-Venerologisk Afdeling S. Projektet omfatter alle læger på dermatologisk afdeling, AUH. Formålet med projektet er at 1) implementere ideer fra lean metoden i oplæring af yngre læger i mere praktisk orienterede færdigheder, såsom blitzlampe behandling af uønsket hårvækst og sygdomsbetingede teleangiectasier i ansigt samt mindre kirurgiske indgreb i huden og 2) at fremme produktiviteten samtidig med, at uddannelsen forbedres. Oplæring i klinisk lungeultralyd Projektleder Søren Helbo Sørensen, Lungemedicinsk Afdeling LUB Projektet omfatter alle hoveduddannelseslæger på lungemdicinsk afdeling LUB, AUH Formålet med projektet er at undersøge, hvordan lungemedicinske hoveduddannelseslæger kan oplæres i undersøgelsesmetoden. Året der gik 25

26 Kompetenceafhængig læring - den oplevede effekt af en ny organisationsmodel for uddannelsessøgende læger Projektleder Anette Bagger Sørensen, Nyremedicinsk Afdeling C Projektet omfatter alle læger på nyremedicinsk afdeling, AUH i samarbejde med MEDU. Formålet med projekter er at 1) udvikle og undersøge en ny model for arbejdstilrettelæggelse mhp optimering af yngre lægers videreuddannelse og 2) at undersøge om matchning af uddannelseslæge til uddannelsesrelevant patientrelaterede opgaver øger antallet af læringssituationer og dermed mulighed for hurtigere og bedre kompetenceopnåelse, Funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge: Rammer og vilkår ambitioner og udfordringer Projektleder Susanne Scheppan, Anæstesiologisk Afdeling Projektet udgår fra anæstesiologisk afdeling og HR-lægelig videreuddannelse, men omfatter alle afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord Formål med projekter er at undersøge de arbejdsmæssige rammer og vilkår for varetagelsen af funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge og relatere resultaterne til kvaliteten af lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Implementering af RMUK til brug i vejledersamtalerne i den lægelige videreuddannelse. Projektleder Rasmus Bech Hvid, HR-løn & personale Projektet udgår fra HR, AUH men vil på sigt omfatte alle læger i Region Midtjylland Formålet med projektet er at modificere RMUKsystemet (Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering) til brug for administration og dokumentation af vejledersamtaler i den lægelige videreuddannelse. LUDO (Lægers Uddanelsesmiljø på Danske hospitaler) et instrument til vurdering af lægers uddannelsesmiljø i Danmark Projektleder Lene Mortensen, tidligere HR-Lægelig videreuddannelse Projektet udgår fra HR-Lægelig Videreuddannelse, men omfatter alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital Formål med projektet er at undersøge LUDO s anvendelighed i større kontekst. Feedback facilitators rolle i 360 graders feedback Projektleder Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse Projektet udgår fra HR-Lægelig videreuddanenlse, AUH, men omfatter på sigt alle afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord som anvender den elektroniske 360 s feedback model Formålet med projektet er at undersøge feedback facilitatorers performance i rollen som facilitator Revision af spørgerammen i 360 s feedback i den lægelige videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord. Projektleder Bente Malling, HR-Lægelig Videreuddannelse Projektet udgår fra HR-Lægelig Videreuddannelse, AUH, men omfatter på sigt alle afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord som anvender den elektroniske 360 s feedback model Formål med projektet er udvikling af tidssvarende spørgeramme for 360 s feedback i den lægelige videreuddannelse for såvel de kliniske som de tværgående specialer. 26

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse

Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse Årsrapport 2014 Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2014 3 Forkortelser: AUH = Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Bente Malling, Uddannelseskoordinerende overlæge, Ph.D, MHPE, Postgraduat Klinisk Lektor HR - Lægelig

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen Årsrapport 2014 Lægelige Videreuddannelse Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen Tak til Bente Malling og Pia Soelberg Tak til Caroline Bendixen Kvalitetsmonitoreringsmodellen monitorering

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, THG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002069 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Svendborg Sygehus, OUH Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002188 Afdelingsnavn Klinisk Genetisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl

Referat Møde i Kontaktforum onsdag d. 21. januar kl Regionshuset Viborg Kontaktforum for Lægelig Videreuddannelse i Region Midtjylland Koncern HR Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Referat Møde i Kontaktforum onsdag d.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002258 Afdelingsnavn Hæmatologisk afdeling Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 11-09-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik om overlægers efteruddannelse lægger sig op ad Lægeforeningens politik om efteruddannelse: Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000111 Afdelingsnavn Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Hospitalsnavn

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere