Klimabarometeret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabarometeret 2014"

Transkript

1 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet og mener, at vi mennesker er en del af årsagen. 83 % af respondenterne er enige i, at den globale gennemsnitstemperatur er stigende, 83 % mener, at klimaforandringerne i høj eller nogen grad er menneskeskabte, og 71 % er bekymrede for de ændringer, der bliver stadig mere tydelige. På tværs af politiske tilhørsforhold er der fortsat store forventninger om, at politikerne gør mere på klimaområdet. 52 % af respondenterne mener, at politikerne bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne. 44 % svarer, at politikernes indsats får betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg. Endelig viser undersøgelsen, at mange danskere gerne gennemfører klimavenlige tiltag i deres bolig samt transporterer sig og forbruger mere klimavenligt. 58 % svarer dog, at den primære årsag til klimavenlige tiltag er økonomiske hensyn. Forfattere: Michael Minter Mikael Bellers Madsen Anders Bødker Rapporten er støttet af: VELUX FONDEN Tel:

2 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning Hvad mener og ved danskerne om klimaet? Er den gennemsnitlige temperatur på jorden stigende? Er klimaforandringerne menneskeskabte? I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne? Hvilke konsekvenser tror du, at klimaforandringerne vil få i din levetid? Hvor stor er Danmarks CO2-udledning per indbygger i forhold til andre EU-landes? Hvad forventer danskerne af politikerne? Er klimaforandringer et vigtigt tema ved næste folketingsvalg? I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til klimaudfordringen? Ønsker vælgerne, at deres parti gør mere for klimaet? Bør politikere fremme forbruget af ikke-materielle goder? Bør politikere fremme tiltag, der begrænser klimapåvirkningen fra madforbruget? Hvilke virkemidler er effektive til at få borgerne til at handle mere klimavenligt? Hvilke virkemidler er effektive til at få virksomheder og institutioner til at handle klimavenligt? Hvad kan og vil den enkelte dansker selv gøre? Er det til at gennemskue hvilke varer, der er mest klimavenlige? I hvor høj grad forbinder du forbruget af nye materielle goder med livskvalitet? Hvad er motivationen bag klimavenlige handlinger? Hvad har du gjort for at mindske udslippet af drivhusgasser? Hvilke tiltag tror du betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser?

3 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs løbende måling af den danske befolknings viden om og holdning til klimaudfordringen. Den første udgave af Klimabarometeret blev udgivet i februar Denne rapport sammenfatter resultaterne af målingen gennemført i november 2014 sammenlignet med målingen fra november Ligesom sidste år fokuserer denne udgave af Klimabarometeret på den overordnede udvikling i danskernes viden og meninger om klimaudfordringen. Siden sidst er FNs klimapanel (IPCC) kommet med sin femte hovedrapport, der bekræfter og uddyber de meget store klimaudfordringer, verden står overfor samt styrker den videnskabelige sikkerhed på området. Derudover er EUlandene blevet enige om en fælles 2030-ramme for klima- og energipolitikken, og de internationale klimaforhandlinger fik yderligere fremdrift da USA og Kina i november spillede ud med nye klimamålsætninger og erklærede, at de vil arbejde for en retligt bindende aftale på COP21-topmødet i Paris i Ved gennemførelsen af denne undersøgelse så 2014 ud til at blive det varmeste år nogensinde og ifølge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) ligger 14 af de 15 varmeste år, som nogensinde er observeret, i det 21. århundrede. Danmark blev i december 2013 ramt af stormen Bodil, der gav stormflod i store dele af landet samt skybruddet i august 2014, hvor der faldt over 100 millimeter regn i København og Nordsjælland. Meteorologer og klimaforskere er tilbageholdende med at kæde vejrmæssige enkelthændelser direkte sammen med klimaforandringerne, men påpeger, at den globale opvarmning vil skabe mere ekstremt vejr, og at storme og orkaner synes at være taget til i styrke og hyppighed. Disse politiske og klimatiske begivenheder og den løbende klimadebat er med til at fastholde og styrke befolkningens bevidsthed om klimaforandringerne. Dette års klimabarometer viser i lighed med sidste år, at det er de nære trusler som ekstreme storme og skybrud samt stigende vandstand, der fylder meget i befolkningens bevidsthed. Denne klimabarometermåling er foretaget blandt repræsentativt udvalgte danskere af analysebureauet Analyse Danmark A/S, mens denne afrapportering er udarbejdet af Michael Minter, Mikael Bellers Madsen og Anders Bødker fra CONCITOs sekretariat. Dataindsamlingen foregik fra 14. november 2014 til 28. november 2014 og er baseret på web-baseret spørgeskema. Stikprøven er udtrukket tilfældigt og stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. Data er vægtet på køn, alder og region 3

4 iht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste folketingsvalg jf. Indenrigsministeriets fordelinger. Klimabarometeret måler udviklingen på tre områder: 1. Hvor stor er bevidstheden om den globale opvarmning hos den danske befolkning? 2. Hvilke forventninger og ønsker har den danske befolkning til politikerne i forhold til klimaet? 3. Hvilke tiltag er den enkelte borger selv parat til at foretage for at forebygge den globale opvarmning? I princippet stilles der hver gang de samme grundspørgsmål inden for disse tre områder, så eventuelle ændringer i holdningen hos befolkningen kan følges over tid. På den måde er Klimabarometeret den eneste danske analyse, der over flere år afdækker udviklingen i befolkningens holdning til klimaudfordringen, dens konsekvenser og løsninger. Som udgangspunkt bør der naturligvis tages det generelle forbehold ved enhver form for repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, at der altid vil være en usikkerhed knyttet til besvarelserne. Det er ikke desto mindre håbet, at Klimabarometeret kan være med til at øge bevidstheden hos både politikere, erhvervsliv og befolkning om danskernes holdninger til og viden på klimaområdet og dermed inspirere til yderligere handling. Sammenfatning Stadig flere overbeviste om og bekymrede over klimaforandringer Klimabarometeret 2014 viser, at et stadigt større flertal af danskerne er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle, at de er menneskeskabte, og at vi mennesker kan gøre noget for at mindske dem. Andelen af borgere, som i høj grad er bekymrede for klimaforandringerne, er også steget siden målingen. På udsagnet Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende erklærer 83 % sig enige og 5 % uenige. Andelen af respondenter, der erklærer sig enige er steget fra 75 % i 2013 og 65 % i Andelen, der erklærer sig uenige, er faldet fra 13 % i 2012 til 9 % i 2013 og 5 % i 2014 (figur 1.1.). 83 % er enige i, at den globale opvarmning i nogen eller høj grad er menneskeskabt (figur 1.2.), og 25 % er i høj grad bekymret for klimaforandringerne, hvilket er en stigning på 5 % siden 2013 (figur 1.3.). 4

5 I dette klimabarometer har vi endnu engang målt danskernes fornemmelse af, hvor stor vores CO2-udledning per indbygger er i forhold til andre lande, og her har svarfordelingen ikke ændret sig væsentligt siden 2013-målingen. På spørgsmålet om, hvor stor Danmarks CO2-udledning per indbygger er i forhold til andre EU-lande svarer kun 7 %, at den er meget mindre, mens 30 % svarer, at den er mindre og 36 % svarer, at den er gennemsnitlig. 18 % svarer, at udledningen er større og 2 %, at den er meget større end gennemsnittet. Det overordnede billede af danskernes holdning til klimaforandringerne ser ud som følger: 83 % erklærer sig enige i, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, mens 5 % er uenige. 83 % mener, at den globale opvarmning i høj grad eller i nogen grad er menneskeskabt. 71 % er i høj grad eller i nogen grad bekymrede over klimaforandringerne, heraf 25 % i høj grad. Af udfordringer ved klimaforandringerne er det de nære trusler som ekstreme storme og skybrud samt stigende vandstand, der fylder mest i befolkningens bevidsthed. Klimaforandringer er et vigtigt politisk tema 2014-udgaven af Klimabarometeret viser, at knap halvdelen af vælgerne ser klimaet som et vigtigt tema ved næste folketingsvalg. 44 % svarer således, at politikernes og partiernes indsats for at bremse klimaforandringerne i nogen grad eller i høj grad får betydning for, hvor de sætter krydset ved næste folketingsvalg, heraf 10 % i høj grad (figur 2.1.). Fordeling af besvarelserne efter køn og alder viser mindre udsving i besvarelserne om klimaforandringers betydning som valgtema. Mest afvigende fra den samlede befolkning er gruppen af årige, hvor kun 33 % svarer, at klimaet i nogen grad eller i høj grad er et vigtigt tema (figur ). Fordelt efter stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg, er det tydeligt, at partierne i rød blok (ABFØ) har de mest klimainteresserede vælgere. I blå blok (CIKOV) er det dog mellem hver fjerde og hver tredje vælger, der tillægger klimapolitikken nogen eller høj betydning ved stemmeafgivelsen (figur ). Vælgernes tiltro til den klimapolitiske handlekraft i rød blok er fortsat større end tiltroen til partierne i blå blok. Mens omkring hver anden respondent mener, at partierne i rød blok i nogen grad eller i høj grad udviser handlekraft på klimaområdet, er det under en tredjedel af respondenterne, der mener det samme om partierne i blå blok (figur 2.2.). Med undtagelse af Venstre og Libe- 5

6 ral Alliance får alle partier en bedre vurdering på dette spørgsmål end i undersøgelsen (figur ). Det er også meget tydeligt, at alle partier får en betydeligt bedre vurdering af deres egne vælgere (figur ). 52 % af vælgerne ønsker, at det parti, de stemte på ved sidste valg gør mere for klimaet, mens 25 % er uafklarede, og 23 % ikke ønsker en mere ambitiøs klimapolitik. Ønsket er stærkere blandt den røde bloks vælgere end blandt blå bloks vælgere. I blå blok udskiller Det Konservative Folkeparti sig, som det eneste parti hvor over halvdelen af vælgerne ønsker mere handling på klimaområdet (figur 2.3.). En stor del af befolkningen mener, at politikerne bør medvirke til at skabe mere klimavenlige forbrugsmønstre. 39 % af respondenterne mener, at politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og service for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde (figur 2.4.), og 53 % mener, at politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner (figur 2.5.). 34 % peger på økonomiske incitamenter som det mest effektive virkemiddel til at få borgerne til at handle mere klimavenligt, mens 28 % peger på mere information, og 26 % peger på lovgivning. I forhold til 2013-målingen har økonomiske incitamenter og lovgivning dog tabt terræn i forhold til mere information (figur 2.6.). 41 % vurderer, at økonomiske incitamenter er mest effektivt for at få virksomheder og institutioner til at handle mere klimavenligt, mens 38 % peger på lovgivning og kun 12 % peger på information som de mest effektive virkemidler i denne sammenhæng (figur 2.7.). Danskernes forventninger til politikerne ser ud som følger: 44 % svarer, at politikernes indsats for at bremse klimaforandringerne i nogen grad eller i høj grad har betydning for, hvor de sætter krydset ved næste folketingsvalg. Mens omkring hver anden respondent mener, at partierne i rød blok (AB- FØ) i nogen grad eller i høj grad udviser handlekraft på klimaområdet, er det kun under en tredjedel af respondenterne, der mener det samme om partierne i blå blok (CIKOV). 52 % mener, at det parti de stemte på ved sidste folketingsvalg bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne. 39 % er delvist enige eller helt enige i, at politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og services for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde. 53 % mener, at politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner. 6

7 Mange handler gerne klimavenligt, særligt hvis det kan betale sig Klimabarometeret 2014 viser, at mange danskere gerne vil gøre mere for at mindske deres personlige bidrag til udledningen af drivhusgasser, og at der fortsat er potentiale for at fremme denne indsats gennem oplysning, økonomiske incitamenter, regulering og en generelt bedre forståelse af forbrugsmønstre og disses indvirkning på klimaet. Mange danskere gennemfører klimavenlige tiltag i deres bolig samt transporterer sig og forbruger mere klimavenligt. Et stort flertal på 70 % svarer imidlertid, at det er svært eller meget svært at gennemskue, hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige (figur 3.1.). 61 % af danskerne forbinder i nogen grad eller i høj grad forbruget af nye materielle goder med livskvalitet, hvilket er en stigning i forhold til 2013-målingen. 37 % forbinder i mindre grad eller slet ikke materielt forbrug med livskvalitet (figur 3.2.). 42 % svarer, at de inden for de seneste tre år har gjort noget med det primære formål at reducere sit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser (figur ), og hele 58 % svarer, at økonomiske hensyn er den primære årsag til deres klimavenlige tiltag (figur ). De fem mest populære tiltag blandt de respondenter, som har gjort noget med det primære formål at mindske drivhusgasudledningen, er: Udskiftet glødepærer med sparepærer (83 %); sorteret affald (67 %); købt A-mærkede hårde hvidevarer (67 %); slukker altid for computer og/eller tv (58 %); haft mindre madspild (57 %) (figur 3.4.). De fem tiltag som efter respondenternes opfattelse betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser er at spare på elforbruget i hjemmet (42 %), at tage cyklen og bruge kollektiv transport (39 %), at energirenovere boligen (39 %), at skifte bilen ud med en klimavenlig model (38 %) og at smide mindre mad ud (33 %). Til gengæld figurerer meget effektive tiltag som at flyve mindre og spise mindre kød stadig relativt lavt (med 29 % og 19 %) (figur 3.5.). Det overordnede billede af, hvad danskerne gør for at mindske deres drivhusgasudledning ser ud som følger: 70 % svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har svært ved at gennemskue hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige. 37 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke forbinder forbruget af nye materielle goder som tøj, elektronik og boligudstyr med livskvalitet, mens 61 % svarer, at de i nogen grad eller i høj grad forbinder disse to ting. 42 % svarer, at de inden for de seneste tre år har gjort noget med det primære formål at reducere sit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser. 7

8 58 % svarer, at den primære årsag til klimavenlige tiltag, som efterisolering af boligen, køb af lavenergi hvidevarer og mere klimavenlige biler, er økonomiske hensyn. Kun 17 % svarer, at miljøhensyn er den primære årsag. De mest populære klimatiltag er at udskifte glødepærer med sparepærer, at sortere affald, at købe A-mærkede hvidevarer, altid at slukke for computer og tv og at mindske madspild De klimatiltag som vurderes at have størst effekt er at spare på elforbruget i hjemmet, at tage cyklen og bruge kollektiv transport, at energirenovere boligen, at skifte bilen ud med en klimavenlig model og at smide mindre mad ud. 8

9 1. Hvad mener og ved danskerne om klimaet? 1.1. Er den gennemsnitlige temperatur på jorden stigende? 83% 7 13% 9% 17% Enig Uenig Ved ikke Figur 1.1: Svarfordeling på spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende Er klimaforandringerne menneskeskabte? 48% 41% 42% 34% 13% 2% 3% 3% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 1.2: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad mener du, at klimaforandringerne er menneskeskabte? 9

10 1.3. I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne? 46% 48% 2 23% 20% 6% 1% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 1.3: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne? 1.4. Hvilke konsekvenser tror du, at klimaforandringerne vil få i din levetid? Mere ekstreme storme og skybrud 79% 70% Stigende vandstand 57% 70% Øget udryddelse af dyre- og plantearter 43% 38% Flere og større tørkeområder 39% 39% Øget mangel på rent drikkevand 37% 32% Øget hungersnød 31% 30% Øget antal klimaflygtninge 29% 33% Øget forekomst af sygdomme 21% Øget fattigdom 28% Flere krige 1 13% Ingen af ovenstående 3% 7% Ved ikke 9% Figur 1.4: Svarfordelingen på spørgsmålet: Hvilke konsekvenser tror du, at klimaforandringerne vil få i din levetid?. Her kan afgives flere svar. 10

11 1.5. Hvor stor er Danmarks CO2-udledning per indbygger i forhold til andre EU-landes? Meget større 2% 3% Større 18% 17% Gennemsnitlig Mindre 30% 36% 33% 34% Meget mindre Ved ikke 7% 8% 9% Figur 1.5: Svarfordelingen på spørgsmålet: Hvor stor tror du Danmarks CO2-udledning per indbygger er i forhold til andre EU-landes CO2-udledning per indbygger? 2. Hvad forventer danskerne af politikerne? 2.1. Er klimaforandringer et vigtigt tema ved næste folketingsvalg? 34% 21% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 2.1: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at bremse klimaforandringer betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg? 11

12 Total 8% 21% 34% Mand 4% 31% Kvinde 11% 16% 36% % 2 37% % 18% 28% % 23% 28% 37% % 22% 33% % 24% 24% 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 2.1.1: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at bremse klimaforandringer betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg? fordelt på køn og alder. 12

13 Total 8% 21% 34% A 17% 40% B 11% 14% 28% 4 C 4% 20% 31% 32% F 9% 18% 22% 46% I 4% 21% 32% 39% K 0% 42% O 6% 22% 36% V 4% 7% 32% 30% Ø 1% 8% 46% Andet 14% 17% 24% 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 2.1.2: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at bremse klimaforandringer betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg? fordelt efter stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg i september

14 2.2. I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til klimaudfordringen? A 8% 2 42% B 7% 11% 28% 36% C 2% 14% 20% 30% 3 F 6% 14% 34% I 1% % O 3% 22% 20% 28% V 3% 16% 24% 29% Ø 6% 11% 30% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Figur 2.2.: Svarfordelingen på spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? 14

15 A B C F I O V Ø 22% 21% 16% 17% 2 20% 29% 50% 42% 47% 39% 53% 44% 57% 52% Figur 2.2.1: Andele der svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaudfordringerne? A B C F I O V Ø 56% 52% 42% 31% 3 47% 50% 53% 54% 71% 71% 70% 77% 64% 83% 80% Figur 2.2.2: Andele af partiernes egne vælgere, der svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaudfordringerne? fordelt efter stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg i september

16 2.3. Ønsker vælgerne, at deres parti gør mere for klimaet? Total 23% 2 52% A 16% 18% 66% B 62% C 2 24% 51% F 14% 1 70% I 18% 33% 49% K 34% 36% 30% O 31% 28% 41% V 33% 41% Ø 1 73% Andre 13% 3 52% Ja Nej Ved ikke Figur 2.3: Svarfordelingen på spørgsmålet: Mener du, at det parti, du stemte på ved sidste folketingsvalg, bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne? fordelt efter stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg i september

17 2.4. Bør politikere fremme forbruget af ikke-materielle goder? 2 14% 9% 13% Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Figur 2.4: Svarfordelingen på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og service for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde Bør politikere fremme tiltag, der begrænser klimapåvirkningen fra madforbruget? 32% 21% 18% 8% 11% Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist enig Helt uenig Ved ikke Figur 2.5: Svarfordelingen på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner. 17

18 2.6. Hvilke virkemidler er mest effektive til at få borgerne til at handle mere klimavenligt? Økonomiske incitamenter 34% 41% Mere information 17% 28% Lovgivning 31% Ved ikke Figur 2.6: Svarfordeling på spørgsmålet: Hvilket af de tre følgende virkemidler, mener du er mest effektivt i forhold til at få dig til at agere mere klimavenligt? 1) Økonomiske incitamenter i form af skatter, afgifter og tilskud. 2) Mere information og flere oplysningskampagner. 3) Lovgivning om fx effektivitetskrav for biler og bygninger samt forbud mod oliefyr Hvilke virkemidler er mest effektive til at få virksomheder og institutioner til at handle mere klimavenligt? Økonomiske incitamenter 41% 41% Lovgivning 31% 38% Mere information Ved ikke 17% 9% Figur 2.7: Svarfordeling på spørgsmålet: Hvilket af de tre følgende virkemidler, mener du er mest effektivt i forhold til at få virksomheder og institutioner til at agere mere klimavenligt? 1) Økonomiske incitamenter i form af skatter, afgifter og tilskud. 2) Lovgivning om fx energieffektivitet, energirenoveringer og CO2-reduktioner i transportsektoren. 3) Mere information og flere oplysningskampagner. 18

19 3. Hvad kan og vil den enkelte dansker selv gøre? 3.1. Er det til at gennemskue hvilke varer, der er mest klimavenlige? 4 2 1% Meget let Let Hverken/eller Svært Meget svært Ved ikke Figur 3.1: Svarfordeling på spørgsmålet: Hvor let eller svært synes du, det er at gennemskue hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige? 3.2. I hvor høj grad forbinder du forbruget af nye materielle goder med livskvalitet? 48% 32% 38% 36% 13% 2% 9% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Figur 3.2: Svarfordeling på spørgsmålet: I hvilken grad forbinder du forbruget af nye materielle goder som tøj, elektronik og boligudstyr med livskvalitet? 19

20 3.3. Hvad er motivationen bag klimavenlige handlinger? Ja 42% 43% Nej 39% 42% Ved ikke 16% 18% Figur 3.3.1: Svarfordelingen på spørgsmålet: Har du inden for de seneste tre år gjort noget med det primære formål at reducere dit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser? Primært økonomiske hensyn 58% 63% Primært miljøhensyn 17% Ingen af disse 18% 2 Figur 3.3.2: Svarfordelingen på spørgsmålet: Hvis du har efterisoleret din bolig, købt lavenergi hvidevarer, brugt mere kollektiv transport, købt en mere klimavenlig bil, undgået brug af standby strøm m.v., hvad er da den primære årsag? 20

21 3.4. Hvad har du gjort for at mindske udslippet af drivhusgasser? Udskiftet glødepærer med sparepærer Sorteret affald Købt A-mærkede hårde hvidevarer Altid slukket for computer og/eller tv Haft mindre madspild Taget cyklen og den kollektive trafik Taget kortere bade Købt færre materielle goder Udskiftet vinduer i boligen Brugt varige forbrugsgoder længere inden kassering Købt flere genbrugsvarer Forsøgt at købe klimavenlige varer i hverdagen Efterisoleret boligen Skiftet bilen ud med klimavenlig model Skåret markant ned i forbruget af kød Fløjet mindre Brugt flere penge på kultur, oplevelser og service Udskiftet oliefyret med klimavenlig opvarmning Investeret i klimavenlige projekter Købt og destrueret klimakvoter Ingen af ovenstående 14% 13% 7% 9% 0% 1% 0% 1% 39% 39% 37% 37% 30% 30% 30% 30% 29% 28% 24% 2 28% 22% 21% 67% 6 67% 68% 58% 66% 57% 62% 83% 8 Figur 3.4: Svarfordeling på spørgsmålet Hvilke af følgende ting har du inden for de seneste tre år gjort for at mindske dit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser? (Gerne flere svar). Kun besvaret af de 824 personer, der har svaret ja i figur

22 3.5. Hvilke tiltag tror du betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser? Spare på elforbruget i hjemmet Tage cyklen og bruge kollektiv transport Energirenovere boligen Skifte bilen ud med klimavenlig model 42% 39% 41% 39% 44% 38% 39% 51% Smide mindre mad ud Sortere affaldet Flyve mindre Bruge ting længere Investere i klimavenlige projekter 13% 33% 31% 30% 33% 29% 24% 24% 21% Spise mindre kød Købe miljømærkede varer Bruge klimavenlige byggematerialer Købe færre materialle forbrugsgoder Bruge mindre vand Købe flere genbrugsvarer 1 17% 17% 16% 14% 14% 11% 13% 1 13% 11% Bruge flere penge på kultur, oplevelser og service Købe og destruere klimakvoter Ingen af ovenstående 2% 3% 1% 1% 2% 2% Ved ikke 8% Figur 3.5: Svarfordeling på spørgsmålet Hvilke af følgende tiltag tror du ville betyde den største reduktion af danskernes udledning af drivhusgasser? (Max. fem svar) 22

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension nr. 1 FORÅR 2015 indhold Forrygende afkast i Kina Læs side 22 Tema: om engle og svin 3 Krtitik fra Verdensnaturfonden 5 7 anbefalinger 8 Det siger

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 Udgivet af Danmarks grønne tænketank CONCITO i november 2014 med støtte fra VELUX FONDEN Forside: Hofdamerne ApS Redaktør: Michael Minter Må gerne citeres med kildeangivelse

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund Betina Vind Ebbesen Tove Enggrob Boon Vibeke Nellemann SKOV & LANDSKAB 157 / 2012 Titel Klimatilpasning

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august 2011.

KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august 2011. KLIMAPLANER OG KLIMAARBEJDE I DANSKE KOMMUMER. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj-august 2011. Jens Hoff & Anders Ellesgaard Institut for Statskundskab Københavns Universitet CIDEA

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Levekår og coping - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Levekår og coping - ressourcer, tilpasning

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere