Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)"

Transkript

1 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene afdelinger med tilsammen omtrent 1200 lejemål og er en videreførelse af den 4-årige boligsociale helhedsplan Indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år og deres familier i Husum. Helhedsplanen er senere omdøbt til Satellit 10A, som fik tilsagn af Landsbyggefonden d. 7. november Det nuværende Satellit 10A løber fra april 2008-april 2012, og i relation til Landsbyggefondens foreløbige støttetilsagn af den 29.oktober 2009, ansøges her om forlængelse på 3 måneder frem til 1. juli Satellit 10A er et samarbejde mellem boligorganisationen fsb, Boligforeningen AAB, Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt Børnefamiliecenter - Brønshøj/Husum/Vanløse. Satellit 10As mål er: At området er et godt og trygt sted at bo At børn og unge har kendskab til og benytter sig af mulighederne på fritids-, uddannelses- og/eller arbejdsområdet At området er et sted, hvor de professionelle og frivillige netværk arbejder tæt sammen At området er et sted, hvor beboerne har et stort engagement i fælles arrangementer og mødes på tværs af f.eks. alder, sociale og etniske skel. At samarbejde med Områdefornyelsen med henblik på at afklare om der er aktiviteter, der kan eller skal støttes derfra efter projektet ophører medio 2012 For at opnå dette skal der fortsat være ansat to boligsociale medarbejdere i Satellit 10A. De skal primært hjælpe børn og unge i gang med et positivt og aktivt fritidsliv med en naturlig overgang til uddannelses- og arbejdslivet. Desuden skal medarbejderne understøtte forældrene i at støtte op om deres børn. Indsatsen overfor de årige skal fortsættes med særlig støtte og der skal skabes netværk både internt og eksternt i boligområdet, bl.a. med henblik på at sikre Satellit 10As forankring i området. Satellit 10As indsatsområder er følgende: 1. Indsats overfor børn og unge ml år, herunder a) Faste pigeaktiviteter b) Aktiviteter i samarbejde med lokale aktører c) Fodbold for områdets drenge d) Videreformidle information om fritids-/uddannelses-/arbejdsliv e) Futbol de Calle 2. Indsats overfor de 18-23årige, herunder a) Etablering af bemandet værested 1

2 b) Iværksættelse af uddannelses- og jobrelaterede aktiviteter 3. Netværk for beboerne i boligområdet, herunder a) Arrangementer for områdets beboere b) Kvindecafe 4. Samarbejde mellem eksterne interessenter og boligområdet, herunder a) Dialogmøder b) Faste møder ejendomsinspektørerne imellem c) Koordinering med andre aktører i området Beskrivelse af indsatsområder 1 Indsats overfor børn og unge I helhedsplanen arbejdes der med flere forskellige elementer indenfor indsatsen børn og unge. 1a Faste Pigeaktiviteter Der har fra sommeren 2009 været arbejdet koncentreret med flere grupper af piger, som Satellit 10A har fået skabt en god relation til. Denne målgruppe har ikke tidligere været indmeldt i et fritidstilbud og pigerne flakkede rundt i boligområdet, uden noget fornuftigt at beskæftige sig med. Satellit 10A har introduceret pigerne til forskellige tilbud af aktiviteter med henblik på, at de kan blive indmeldt i et fritidstilbud. Netop indsatsen overfor piger har været et akut område, da der ikke har været andre aktører i boligområdet med fokus på pigerne. Vi har set et stort behov hos denne målgruppe for at få etableret nogle varige løsninger i form af et fritidstilbud. Samarbejdspartnere: Der er indgået samarbejdsaftaler med lokale aktører for at få pigerne i gang med forskellige fritidstilbud. Samarbejdspartnerne er bl.a. pigeforeningen SheZone, Ungdomsskolen, Husumparkens legeplads, Husumskole. 1b Aktiviteter i samarbejde med lokale aktører Fra projektets start, er områdets klubber opsøgt for at samarbejde om områdets børn og unge. Der er etableret et forum af lokale aktører hvor Voldparkens Klub som ligger midt i boligområdet samt gadeplansmedarbejdere og Hard Work under SOF deltager. Der afholdes ugentlige møder, hvor der bl.a. planlægges ferieaktiviteter og større, fælles arrangementer. Det har været væsentligt for Satellit 10A at områdets forskellige aktører samarbejder, så ressourcerne udnyttes til gavn for områdets børn og unge. I Satellit 10A har der helt fra den eksisterende helhedsplan blev udformet, været fokus på nødvendigheden af samarbejde med de lokale klubber. Et element heri er fritagelse for kontingentbetaling til klubberne, for områdets 10-13årige, i håb om at mindske nogle af de barrierer, der kan være i forhold til at skulle indmelde sine børn i eksisterende fritidstilbud. Et andet element er, at Satellit 10A kan indgå i samarbejde med de lokale klubber om konkrete aktiviteter og tilbud for at tiltrække børnene og de unge. 1c Fodbold for drengene Satellit 10A har fra januar 2010 fået en ugentlig tid på Voldparkens Skole til at spille fodbold for drenge i alderen år. Det er en positiv aktivitet, hvor drenge fast møder op. Målet er, at skabe en god relation til drengene for derefter at få dem indmeldt i en fodboldklub. 2

3 Satellit 10A har set et stort behov for en stor gruppe af drenge der flakker rundt i området og ikke har noget fornuftigt at lave. Satellit 10A har spottet drengene og er i gang med at få dem indmeldt i en fodboldklub hvor de kommer væk fra gaden og bliver gode rollemodeller for yngre børn, lærer om fællesskab etc. Satellit 10A spiller en væsentlig rolle i forhold til, at finde de børn der har behov for et tilbud og desuden være med til at skabe netværk mellem drengene og en idrætsklub. Samarbejdspartnere: Der er indgået en samarbejdsaftale med Brønshøj Boldklub om, at klubben vil betale kontingent for minimum 10 drenge hvis de indmeldes i klubben. 1d Videreformidle information om fritids-/uddannelses-/arbejdsliv Satellit 10A har kontakt til mange forskellige børn og unge der kommer forbi projektkontoret ugentligt, fordi de har behov for hjælp til at skrive en ansøgning eller vil vide, hvor man kan få lektiehjælp ol. Det er en vigtig funktion at kunne hjælpe disse børn og unge videre, da det ikke er sikkert, at de kan få den nødvendige støtte hjemmefra for at klare sig godt i skolen eller til at komme videre i et fritidsjob. Pt. er der ikke et samlingssted i Husum, hvor man kan komme og få hjælp til det man står med. Der mangler et overordnet sted så som et kulturhus el. et beskæftigelses sted som alle kender, som kunne hjælpe en videre. Satellit 10A har derfor set det nødvendigt at samle viden om de forskellige tilbud, for at kunne guide børn og unge og familier. Samarbejdspartnere: I den forbindelse samarbejdes med KIF (Københavns Internationale Forening) og biblioteket som tilbyder lektiehjælp. Samt Ungdomskolen som kan oprette hold i mange fag. De lokale klubber og skoler samt gadeplansmedarbejdere og Ungerådgivningen under SOF er også væsentlige samarbejdspartner som bl.a. formidler fritidsjob til de unge. Satellit 10A er i den forbindelse et bindeled mellem beboerne og de forskellige valgmuligheder, der tilbydes i København. Satellit 10A skaber netværk og mindsker på den måde, at der er for mange børn, som ikke er tilmeldt et fritidstilbud. 1e Futbol de Calle I april 2010 starter et samarbejde mellem Futbol de Calle, Satellit 10A, SOF, BUF, Områdefornyelsen, biblioteket, KIF, afdelingsbestyrelserne, skolerne, idrætsklubberne mfl. Der arrangeres ugentligt gadefodbold for børn i aldersgruppen 9-18 år. Turneringen afsluttes med en stor finale efter 2 måneder i området. Satellit 10A skal ses som en stor mulighed for at de forskellige aktører lærer hinden at kende og får et godt samarbejde i gang, derudover er det målet, at nogle af de forankrede aktører skal fortsætte aktiviteten på sigt. Det er ønsket, at dette kan blive en populær, tilbagevendende begivenhed, som beboere og afdelingsbestyrelser bliver involveret i og deltager aktivt i. Delmål: Børn og unge føler sig integrerede i det danske samfund Forældre bliver hjulpet til at støtte op om deres børn og unge At områdets klubber og aktiviteter benyttes af boligområdets børn og unge At unge hjælpes i gang med fritidsjobs Mindre hærværk i afdelingerne 2 Indsats overfor de årige I den igangværende helhedsplan er ét af indsatsområderne at støtte op om en gruppe af områdets unge, der oplever overgangen mellem ung og voksen som problematisk. 3

4 2a Etablering af bemandet værested Fælles for denne gruppe er manglende integration i uddannelses-, arbejds- og fritidslivet. Det medfører, at de hænger ud, ofte omkring Voldparkens fritids- og ungdomsklub, i kældre og opgange. For en del beboere skaber dette utryghed, selvom det ikke nødvendigvis er gruppens hensigt at virke truende. En del af målgruppen, er mindre synlige i gadebilledet, men synes heller ikke at komme hensigtsmæssigt videre ind i voksenlivet. Der er derfor påbegyndt et værested i udkanten af boligområdet, hvor det er hensigten at områdets 18-23årige kan mødes, slappe af, lave aktiviteter og få hjælp til udannelse, jobansøgninger mv., og har mulighed for positiv voksenkontakt. 2b Iværksættelse af udannelses- og jobrelaterede aktiviteter Til det formål er etableringen af et sted, hvor de unge kan komme og få kontakt til et voksennetværk, der kan inspirere og hjælpe videre i forhold til f.eks. job og uddannelse, påbegyndt. Målet med indsatsen er at støtte de unge i at blive integrerede i samfundet, at hjælpe dem til at kunne klare sig selv og udnytte deres potentialer. Indsatsen vil således være tilsvarende kriminalpræventiv, samt modvirke beboernes utryghed ved at færdes i området. Delmål: At målgruppen bliver beskæftiget med enten arbejde eller uddannelse At målgruppen kan navigere i og bruger samfundets tilbud At målgruppen ikke skaber utryghed i området Samarbejdspartnere: Indsatsen udvikles i tæt samarbejde med Københavns Kommune, hvori indsatsen tænkes forankret, Herunder samarbejder Satellit 10A med repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Områdefornyelsen i Husum. Endvidere skal der etableres et frivilligt voksen-netværk, der kan støtte op om gruppen. Dette netværk af frivillige tænkes forankret i en af de større frivillige organisationer som f.eks. Red Barnet Ungdom. Indsatsen med de 18-23årige er et meget centralt og vigtigt fokus i boligområdet, da der er et stort behov for at få denne målgruppe hjulpet videre i samfundet. Satellit 10A er pt. den eneste lokale aktør med fokus på denne målgruppe. Det vurderes, at der er et akut behov for indsatsen og at et nødvendigt netværk, især blandt de kommunale aktører etableres. 3 Netværk for beboerne i boligområdet 3a Arrangementer for områdets beboere Satellit 10A har i samarbejde med beboere fra de 4 boligafdelinger været med til at skabe netværk og fællesskab på tværs af boligafdelinger og nationalitet. Satellit 10A er pt. i gang med at planlægge den 2. sommerfest i boligområdet, som opfølger på sidste års succes, hvor alle fire boligafdelinger deltog aktivt i planlægning såvel som afholdelse af festlighederne. Udover afdelingsbestyrelser og beboere samarbejdede Satellit 10A med Brønshøjs Natteravne, Forældre for Fred, Netværk for Udsatte Grupper og Tingbjergs UU- vejledere. Det var en god måde at få foreningerne til at komme i kontakt med områdets beboere og få dem i dialog om hvad man kan i deres forening. Det er i øvrigt foreninger, som Satellit 10A gør stor brug af fortsat og samarbejder med i forbindelse med andre tiltag. Desuden har Satellit 10A fået kontakt til en stor gruppe kvinder mellem kvinder som ønsker at indgå i et fællesskab med andre kvinder. Satellit 10A har været med til at opstarte fællesskabet i et beboerlokale, 4

5 hvor kvinderne mødes ugentlig. Dette indebærer bl.a. spiseaftener, oplæg fra forskellige foredragsholdere om børn, kvindernes muligheder for at danne netværk mv. Kvinderne og deres familier skal blive bedre integrerede i (lokal)samfundet. I den forbindelse er indledt samarbejde med blandt andre psykologer, sundhedsplejersker, ernæringseksperter mfl., som kan give kvinderne råd og støtte i deres liv. Delmål: At beboere deltager i at arrangerer fælles arrangementer At beboere deltager i fælles arrangementer At der nedbrydes barrierer mellem forskellige grupperinger af beboere, fx ml. ældre og unge At beboerne danner frivillige netværk og venskaber 4 Samarbejde mellem eksterne interessenter og boligområdet Boligområdet har ikke tidligere haft tradition for udpræget samarbejde udadtil til fx de lokale institutioner m.fl. Imidlertid er det erfaringen, at hverken beboerne selv, de projektansatte eller diverse eksterne interessenter, hver for sig kan give området det løft, som ønskes. Derfor har Satellit 10A særligt fokus på at skabe netværk mellem beboerne og områdets aktører for, at gøre afstanden mellem dem mindre. 4a Dialogmøder Satellit 10A har flere gange været initiativtagere til at afholde forskellige møder for beboere bl.a. har Satellit 10A været tovholder på et dialogmøde mellem utrygge beboere fra en af de fire boligafdelinger og Voldparken Klub, gadeplansmedarbejdere, opsøgende medarbejdere fra klubberne og repræsentanter fra fsb. Mødet skabte klarhed over hvem der kunne hvad og skabte desuden også ro i forhold til beboernes utryghed. I den forbindelse kan Satellit 10A nå ind til beboerne og være med til at skabe kontakt mellem beboerne og områdets aktører, hvor afstanden nogle gange kan virke stor. 4b Faste møder ejendomsinspektørerne imellem Satellit 10A har siden sommeren 2009 holdt kvartalvise møder med ejendomsinspektørerne og varmemestrene fra de 4 boligafdelinger. Målet har været at skabe netværk mellem afdelingernes ansatte, så de løbende kan samarbejde og orientere hinanden om, hvad der foregår i området i forhold til fx hærværk og uro. I den forbindelse har lokalpolitiet og de opsøgende gadeplansmedarbejdere deltaget på netværksmøder og holdt oplæg om deres arbejde. Satellit 10As ansatte har fungeret som bindeled mellem områdets aktører og boligafdelingerne. Målet er, at netværket bliver så selvkørende, at det kan fortsætte efter projektets udløb. Satellit 10A har endvidere opbygget et tæt samarbejde med de 4 afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelserne er vigtige for at få inddraget flere beboere i aktiviteter i området og derved få forankret beboernes ønsker om aktiviteter i området.der afholdes jævnligt møder om det løbende samarbejde mellem projektet og boligafdelingerne. Ligesom der samarbejdes om konkrete aktiviteter i hver af de 4 boligafdelinger. 4c Koordinering med andre aktører i boligområdet I relation til Satellit 10A er etableret en koordineringsgruppe med repræsentanter fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, AAB og fsb samt projektets ansatte. Koordineringsgruppen afholder møde 5

6 hver anden måned for at diskutere projektets indsatser og afdække, hvorledes forvaltningerne kan samarbejde og støtte så meget de kan i området. Det er et vigtigt forum, hvor Satellit 10A har mulighed for at få kommunen til at tage del i de udfordringer der er i området. Områdefornyelsen Husum har fået en Områdefornyelse i en 6-årig periode fra efteråret 2009 efteråret Satellit 10As geografiske område udgør en væsentlig del af det område, som Områdefornyelsen dækker, hvilket gør det langt nemmere at samarbejde. Som et af de væsentlige indsatsområder for områdefornyelsen nævner Københavns Kommune en integrationsindsats i de almene boligområder, som skal være med til at hindre en yderligere segregering i kvarteret, samt en beskæftigelsesindsats, da hele området har en høj andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet. For at understrege betydningen af kontakten mellem de to aktører, er der indgået en samarbejdsaftale mellem Satellit 10A og Områdefornyelsen. Denne bygger på at deltage i og støtte op om hinandens indsatsområder, ligesom der er fokus på udviklingen af fælles aktiviteter og indsatser. Det vil styrke boligområdet, at Satellit 10A får en stærk samarbejdspartner der kan støtte op om helhedsplanens indsatser og være med til at få tiltagene forankret i området. Et kommende fælles indsatsområde er eksempelvis omkring værestedet for de 18-23årige, som skal have støtte til at komme videre med uddannelse og jobtilbud. I samarbejdet med områdefornyelsen er der taget højde for koordinering både på lokalt og på centralt niveau. (samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 2) Delmål: At skabe netværk mellem beboerne og områdets aktører At samarbejdet forankres i fælles aktiviteter blandt beboere og aktører At beboerne benytter sig af de tilbud, som områdets aktører tilbyder 6

7 Bilag 1 Budget for forlængelse af Helhedsplan Satellit10A til medio april 2010 Udgiftsposter Udgifter Samlede udgifter Finansiering Samlet finansiering 2012, 2.kvartal 7 Landsbyggefonden Medfinansiering Projektorganisation Løn 2 boligsociale medarb. 1) Løn 2 deltidsmedarbejdere til gruppen 2) Adminstration til FSB 3) AAB konsulenttimer 4) FSB konsulenttimer 4) Mødedeltagelse for BUF, SOF og TMF 5) I alt Drift Husleje 6) El IT og telefon Møder mv Rengøring Diverse 7) I alt Indsats overfor børn og unge og beboere generelt Aktivitetsmidler 8) Kontingentfritagelse Opkvalificering af klubber Samarbejde på B&U-området 9) I alt Værested år Drift 10) Aktivitetsmidler I alt I alt ) Løn fremskevet fra Medfinansiering fra fsb og AAB. 2) 2 deltidsmedarbejdere dækker: opsøgende medarbejder 10 timer ugentligt samt

8 væretedsmedarbejder 20 timer ugentligt 3) Administration til fsb, udgør personaleadm. ca kr. pr. medarbejder p.a. samt 3% af de samlede udgifter fratrukket løn. 4) 12 timer pr. mdr. a 450 kr. pr. time i 2009-priser. 5) Københavns Kommunes deltagelse i styregruppe, koordineringsudvalg og tovholdergruppe, se bilag 1a 6) 28 m2 * 904 kr. pr. m2 i ) Medfinansiering fra fsb og AAB 8) Medfinansiering fra fsb og AAB 9) Lokalt B&U netværk, se bilag 1a 10) Drift af værested dækker: leje, forbrug, fællesudgifter, vedligehold mv. Medfinansiering fra fsb og AAB. 8

9 19. april 2010 Bilag 1a KKs timer til samarbejde med Satellit 10A BUF Distriktskoordinator (BUF): Mette Buss 2012, 2.kvartal: 14 timer til deltagelse i styregruppe og koordineringsudvalg. Voldparken Fritids- og Ungdomsklub: Lars Vegeberg 2012, 2.kvartal: 18 timer (B&U netværk 1 gang ugentligt). Opsøgende medarbejdere fra klubberne (BUF): Nedin 2012, 2.kvartal: 18 timer (B&U netværk 1 gang ugentligt). I alt BUF 50 timer svarende til kr. SOF Ungekoordinator i ungerådgivningen (SOF): Jette Krøyer 2012, 2.kvartal: 6 timer til deltagelse i styregruppe I alt SOF 6 timer svarende til 1932 kr. TMF Områdechef, Kvarterudvikling (TMF):Mia Manghezi 2012, 2.kvartal: 3 timer til møde i tovholdergruppen vedr. samarbejde med Områdefornyelsen. I alt TMF 3 timer svarende til 966 kr. I alt BUF, SOF og TMF: 59 timer svarende til kr. 9

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Helhedsplan Indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år og deres familier i Husum

Helhedsplan Indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år og deres familier i Husum Bilag 1 14. juni 2007 Helhedsplan Indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år og deres familier i Husum!" #$%&& #'&% ($% )" *** Resumé af projektet Projektet dækker fire almene afdelinger med tilsammen

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Handleplan for Hot Spot Kolding

Handleplan for Hot Spot Kolding Handleplan for Hot Spot Kolding Tidsperiode: Hotspot-projektet forløber i perioden den 1. januar 2011 til 31. december 2014. Formål med hotspot-projektet: Overordnede mål: At styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS

KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS AMAGER UDSATTE GRUPPER 12. DECEMBER 2013 Bilag 4d Sagsnr. 2013-0228218 Dokumentnr. 2013-0228218-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet... 4... 4

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier.

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier. Uddybende bilag til BSU november 2011. Ungehusets fremtid Baggrund. Den senere tids optrapning af konflikterne i Ungehuset har nødvendiggjort et oplæg, der sætter fokus på Ungehuset s reetablering og fremtid.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 1 I forbindelse med opsamlingsworkshoppen 26. april 2017 med præsentation af idekataloget deltog mange

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 RUNDT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 Hvad er en boligsocial indsats? En boligsocial

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere