Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december Forretningsordener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener"

Transkript

1 Boligforening Side 1 af Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet. (Informationer og Medindflydelse.) Der skal være noget for Hjertet. (Et hyggeligt samvær.) Der skal være noget for Maven. (Lidt godt at spise og drikke.) Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008 Forretningsordener Boligorganisationens forretningsordener omfatter: Møder for hovedbestyrelsen Møder for afdelingsbestyrelser Afdelingsmøder og generalforsamlinger Dialogmøder mellem afdelingsbestyrelser og kontoret

2 Boligforening Side 2 af FORRETNINGSORDEN FOR HOVEDBESTYRELSEN Kapitel 1. Bestyrelsens beføjelser 1 - Bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges foreningen og bestyrelsen i henhold til lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser samt vedtægterne. Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne mellem bestyrelse og forretningsfører og fastsætter forretningsførerens stillingsbeskrivelse. Stk. 3 Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om boligforeningens daglige administration og drift sker i overensstemmelse med de gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås, samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning i henhold til forvaltningsrevision. Stk. 4 Bestyrelsen fører tilsyn med forretningsførerens ledelse af foreningens virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almennyttig boligvirksomhed og foreningens vedtægter. Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger forretningsføreren. Ledende medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsføreren. 2 Prokura og tegning af foreningen udadtil Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren. Stk. 2 Bestyrelsens formand og forretningsføreren repræsenterer foreningen over for offentligheden med mindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning. Stk. 3 Forretningsfører er bemyndiget til på egen hånd og på eget ansvar at skrive checks og lignende på foreningens vegne, men kun som et led i den daglige drift. Særlige forhold skal altid aftales med bestyrelsen, formanden eller næstformanden forinden. 3 - Køb, salg og pantsætning af fast eiendom. Der stilles særlige krav i forbindelse med underskrift af dokumenter ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Det fremgår af foreningens vedtægter, hvem der er berettiget til at underskrive nødvendige dokumenter. Kapitel 2. Bestvrelsesmøder 4 - Konstituerende møde og andre formalia Senest 2 uger efter den årlige generalforsamling, hvor der har fundet valg sted af bestyrelsesmedlemmer, holder bestyrelsen konstituerende møde og vælger en næstformand af sin egen kreds. Stk. 2 I henhold til vore vedtægter vælger foreningen en formand direkte på generalforsamlingen. Stk. 3 Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden. Dog ikke i juli måned. Møderne indkaldes af formanden eller af forretningsføreren efter bemyndigelse fra formanden. Stk. 4 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis forretningsføreren, 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor, fremsætter ønske om det. Stk. 5 Møderne indkaldes så vidt muligt ugen forinden, og indkaldes så vidt muligt skriftligt med angivelse af mødedato, tidspunkt og sted. Samtidig med indkaldelse eller snarest derefter sendes dagsorden til bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som ønskes behandlet. Alle mødedeltagere kan få en sag på dagsorden ved at kontakte formanden herom senest 8 dage før et møde. Punktet Eventuelt er til orienteringer, som mødets deltagere ikke skal tage stilling til.

3 Boligforening Side 3 af Stk. 6 Forretningsføreren deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan dog i enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at forretningsføreren ikke skal overvære bestyrelsesmødet eller punkter i dette. Stk. 7 Bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder revisor, deltage i bestyrelsens møder. Stk. 8 Dagsorden for bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Mødereferater gøres tilgængelige for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Annoncering på foreningens hjemmesider er tilstrækkelig annoncering. 5 - Beslutningsdygtighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. 6 Afstemning. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 7 - Forretningsførerens rolle. På bestyrelsesmøder orienterer forretningsfører om foreningens virksomhed siden det sidste bestyrelsesmøde, og giver især orientering om, hvad der er passeret af særlig interesse for foreningen. 8 Mødereferat. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol. Af denne skal fremgå navne på bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet. Desuden angives bestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager. Uenighed. Stk. 2 Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller forretningsføreren ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i protokollen. Stk. 3 Protokollen udsendes og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på det næstfølgende bestyrelsesmøde. 9 - Inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem foreningen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har særinteresse heri, som kan være stridende mod foreningen. Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning. 10 Årsregnskab. Bestyrelsen gennemgår det af forretningsføreren forelagte udkast til regnskab, der skal være forsynet med en statsautoriseret revisors eller registreret revisors foreløbige påtegning. Revisor deltager i det årlige bestyrelsesmøde, hvor regnskabet er til endelig behandling. Stk. 2 Afdelingsregnskaberne skal være godkendt af afdelingsbestyrelsen. Efter hovedbestyrelsens godkendelse skal regnskaberne godkendes af den øverste myndighed, generalforsamlingen. Stk. 3 Efter regnskabets godkendelse indsendes dette og beretning til kommunalbestyrelsen og til Boligselskabernes Landsbyggefond Valg af revisor. Bestyrelsen afgiver indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Revisor kan deltage i bestyrelsens møder.

4 Boligforening Side 4 af Revisionsprotokol. Revisionsprotokollen skal fremlægges, hvis der er tilføjelser eller rettelser. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal bestyrelsesmedlemmer ved deres underskrift i revisionsprotokollatet bekræfte, at de er gjort bekendt hermed. 13 Tavshedspligt. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom samt i andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser. Stk. 2 Tavshedspligten omfatter forretningsfører og andre, der deltager i bestyrelsesmøderne. Stk. 3 Bestyrelsens beslutninger kan refereres, med mindre bestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt Suppleanter. Suppleanter indkaldes normalt ved varigt forfald Honorar. Der udbetales honorar efter antal lejemålsenheder i drift, som reglerne herom foreskriver det. Honoraret udbetales til bestyrelsens formand. I forbindelse med større byggesager kan der udbetales byggesagshonorar, som angivet i reglerne herom. Entrerer boligforeningen med eksterne konsulenter i forbindelse med en byggesag, kan der ikke udbetales byggesagshonorar. Kapitel 3. Ændring af forretningsorden 16 Ændringer i denne forretningsorden Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i 6 angivne stemmeflerhed. Kapitel 4. Ikrafttræden 17 - Ikrafttræden Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse. Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 3. februar Ændret 4. april 2012,

5 Boligforening Side 5 af FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSER i Hadsten Boligforening Som retningslinier for afdelingsbestyrelsens arbejde gælder sammen med boligforeningens Vedtægter og sammen med boligforeningens Håndbog for bestyrelser følgende bestemmelser: Afdelingsbestyrelsens møder 1. Hvis afdelingsmødet har besluttet det, vælger afdelingsbestyrelsen af sin egen kreds en formand. Ellers vælges formanden særskilt af afdelingsmødet. 2. Afdelingsbestyrelsen vælger af sin egen kreds en sekretær, som skriver et referat af forhandlingerne på afdelingsbestyrelsens møder. Afdelingsbestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne indbyrdes. 3. Afdelingsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden, der også leder afdelingsbestyrelsens forhandlinger. 4. Afdelingsbestyrelsen holder møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller hvis blot et medlem af afdelingsbestyrelsen fremsætter ønske herom. 5. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer er til stede. 6. Beslutning træffes af de mødende afdelingsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Dersom formanden ikke er til stede, og stemmerne står lige, udsættes afgørelse til et senere møde. 7. Lejere og andre har normalt ikke adgang til at overvære afdelingsbestyrelsens møder, men kan indkaldes til høring i forbindelse med enkelte dagsordenspunkter. 8. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at suppleanter helt eller delvis kan deltage i afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 9. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen eller på grund af længevarende sygdom eller lign. træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes. 10. Afdelingsbestyrelsen meddeler administrationen sine beslutninger ved at fremsende et mødereferat. 11. Afdelingsbestyrelsen varetager ikke administrative opgaver. 12. Hvervene som formand for eller medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnede. 13. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderene, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Disse bestemmelser fremgår af foreningens vedtægter, 18. Annoncering på foreningens hjemmesider er tilstrækkelig annoncering.

6 Boligforening Side 6 af Forretningsorden for afdelingsmøder og generalforsamlinger Møderne afholdes som angivet i vedtægterne for Hadsten Boligforening, med følgende præciseringer: Forslag til drøftelse: Sager, der ønskes behandlet på et møde, skal være fremsendt som forslag senest 14 dage inden mødet, som anført i vedtægterne, så mødedeltagerne har mulighed for at forberede sig på sagen, og så sagen kan blive bedst muligt belyst på mødet. Bestilling af en ejendomsfunktionær og sagsbehandling om navngivne lejeres forhold klares som regel bedst ved at kontakte en ejendomsfunktionær, kontoret eller et bestyrelsesmedlem før eller efter mødet. Eventuelt: Punktet Eventuelt på et mødes dagsorden er til orienteringer og til efterretninger. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet Eventuelt. Jævnfør Børge Høilunds bog, Beboerdemokrati uden begrænsninger en håndbog om beboerne og de almene boligorganisationer, version 1997, side 204: Sidste punkt på mødets dagsorden er som regel Eventuelt, der kan have meget blandet indhold. Under eventuelt kan bestyrelsen eller mødedeltagerne fremsætte synspunkter, give oplysninger og orientering samt drøfte problemer og fremsætte forslag om emner til behandling på et senere møde. Men det må understreges, at under dette punkt på dagsordenen kan mødet ikke træffe beslutning med virkning for mødedeltagerne eller for beboerkredsen som helhed. Klager: Er en lejer utilfreds med den behandling lejeren får, kan lejeren klage til forretningsfører, til afdelingsbestyrelsen eller til hovedbestyrelsen. Ønskes en klage drøftet på et møde, skal klagen på mødets dagsorden. Mødeleder: Mødeleder skal sørge for god ro og orden. Jævnfør bestyrelsens målsætning for et mødes afholdelse anført indledningsvist.

7 Boligforening Side 7 af Forretningsorden for dialogmøder mellem afdelingsbestyrelser og kontoret Bestyrelsen ønsker et godt samarbejde mellem det administrative system og afdelingsbestyrelserne, til glæde for beboerne. Løbende kontakter anbefales, i stedet for at ting og utilfredshed samles sammen: Alle afdelingsbestyrelser opfordres til at kontakte enten det administrative system eller hovedbestyrelsen, hvis der er noget, de er utilfredse med. I stedet for at samle utilfredshed sammen til det årlige afdelingsmøde, budgetmødet. Formøder til budgetmøder: Alle afdelingsbestyrelser indkaldes til hver sit møde med administrationen før hvert budgetmøde i afdelingerne. De, der ikke kommer, skal melde afbud. På disse formøder skal budgetforslag fremlægges, og det skal også afklares, om afdelingsbestyrelserne har særlige forhold, som ønskes drøftet på et afdelingsmøde, så det administrative system kan forberede sig på spørgsmål og kritik inden et afdelingsmøde. Introduktionsmøde for nye medlemmer af en afdelingsbestyrelse Der afholdes introduktionsmøde for nye medlemmer af en afdelingsbestyrelse efter de årlige afdelingsmøder i september. På disse møder bliver rettigheder og pligter for en afdelingsbestyrelses medlemmer gennemgået. Og der er lejlighed til at stille spørgsmål. Gerne fremsendt før mødet, så svar kan gives på mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne på disse intro-møder. Kontaktmøder i øvrigt: Det administrative system har de senere år tilbudt alle afdelingsbestyrelser møder forår og efterår for at sikre en god kommunikation mellem afdelingsbestyrelserne (beboerne) og det administrative system. Fremover sendes indbydelse til disse kontaktmøder til alle afdelingsbestyrelser samtidigt med indkaldelsen til det årlige Introduktionsmøde beskrevet ovenfor.

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere