ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE"

Transkript

1 ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

2

3 Forord Hermed præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag om indvandrere og flygtninge i Danmark, og den politik der føres i vort land på dette område. I regeringens og VKO-flertallets tid er Udlændingeloven foreløbigt ændret 13 gange, og hver gang har det medført nye tiltag for at udelukke udlændinge, der er muslimer eller kommer fra de muslimske lande. En racistisk og diskriminerende udlændingepolitik er resultatet. Der er tale om en politik, der skal forhindre forfulgte udlændinge af en anden etnisk oprindelse i at komme til Danmark og få de samme rettigheder som danske borgere. De nyeste tiltag, hvorved udlændinge skal eksamineres i dansk på højt niveau samt kende til den danske historie og kongerækken for at opnå dansk statsborgerskab, er yderligere med til at gøre Danmark til et racerent samfund. Administrative udvisninger, ophævelser af tidligere tilkendt flygtningestatus, udsendelse til lande hvor der både er dødsstraf, krig og uroligheder gør, at Danmark ustandseligt er på kanten af de internationale konventioner. Kan de pågældende ikke hjemsendes, skal de leve under umenneskelige forhold på såkaldt tålt ophold. En decideret tilsidesættelse af Menneskeretskonventionen om, at borgere skal leve et værdigt liv. For at få et racerent samfund skal hertil lægges, at udlændinge og danskere forhindres i at blive familiesammenført med ægtefæller fra lande uden for EU. En stribe love, efter krav fra Dansk Folkeparti, er en decideret overtrædelse af konventionerne i EU. Det gælder f.eks. Menneskeretskonventionen og børnekonventionen og tilsidesættelse af EU s 3

4 direktiver om familiesammenføring. Love, der har sat Danmark som førende udlændingefjendsk land i Europa. Det er ikke kun fra Dansk Folkeparti, at hetzen mod flygtninge, indvandrere og mennesker med en ikke kristen religion bliver ført. Både Venstre og Konservative bakker helhjertet op, og Socialdemokraterne har længe forsøgt at markere sig på den fremmedfjendtlige banehalvdel og også SF er nu med på vognen. Kommunisterne har det synspunkt, at alle mennesker som udgangspunkt er lige uanset farve og herkomst. Lovgivning skal være lige for alle. Religiøs eller politisk overbevisning skal staten eller de politiske partier ikke blande sig i. Det er en grundlovssikret ret. Kommunisterne arbejder for et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor menneskenes behov sættes forrest. Vi kæmper for et Danmark, der gør en aktiv indsats for fred overalt i verden i stedet for at være aktiv i de USA-styrede krige som for tiden især rettes mod muslimsk orienterede lande. Krig har altid været en indbringende forretning for kapitalen og har samtidig betydet død og ødelæggelse for den almindelige befolkning. Kommunistisk Parti i Danmark, august

5 Kommunisterne om indvandrere og flygtninge Efterhånden som de sociale kriser uddybes i den kapitalistiske verden, med et større skel mellem rig og fattig, med stadig flere udstødte og med en voksende angst for fremtiden, er behovet for at finde syndebukke vokset. Globalt er modsætningerne endnu voldsommere. Krige og den neo-liberalistiske markedsøkonomi har tvunget millioner på flugt fra død, lemlæstelse, social nød og økologiske katastrofer. Igennem mange år har den hjemlige debat om indvandrere og flygtninge nærmet sig det absurde og afsløret, at Danmark ikke har og aldrig har haft en samlet indvandrer- og flygtningepolitik. I stedet er indvandrer- og flygtningedebatten blevet udnyttet i kortsigtede snævre partipolitiske interesser. Især har det været beskæmmende at følge Socialdemokratiets og SF s udvikling til at være indvandrerfjendtlige partier ud fra en misforstået strategi om, at det nok skal give stemmer at lægge sig tæt op af Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative. Der er manipuleret kraftigt med statistikker og kendsgerninger, både fra politikere og fra medier. Der er stillet krav om stramninger, der ikke er baseret på indsigt i de faktiske forhold, men udelukkende har et racistisk og menneskefjendsk indhold. Kommunistisk Parti i Danmark mener, det er nødvendigt at afdække de grundlæggende årsager til, at mennesker flygter eller ud - vandrer. Den internationale arbejdsdeling bliver udnyttet af de multi - 5

6 nationale selskaber i tæt samarbejde med de politiske og militært mest fremtrædende imperialistiske lande. Ulandene er enten leverandører af råstoffer og billig arbejdskraft eller er reelt isoleret fra verdenssamfundet. Dette har stærkt øget den økonomiske skævhed på verdensplan. Stormagternes grænsedragning og opdeling af Jorden i økonomiske og militære interesseområder har gjort det umuligt for mange ulande at skabe en selvstændig økonomisk udvikling. Så længe de multinationale selskaber gennem den rige verdens regeringer fastholder størsteparten af verdens lande i fattigdom, vil disse forhold føre til udvandring, oprør og ustabilitet, til krige og hungerkatastrofer, og dermed også til nye flygtningestrømme. Kommunistisk Parti i Danmark fremlægger følgende synspunkter omkring en indvandrer- og flygtningepolitik, der bygger på en klassemæssig og internationalistisk holdning. 6

7 Indvandrere I indvandrerdebatten er udgangspunktet desværre ofte, at alle indvandrere er ens. Det er ikke rigtigt. Der er en kæmpe forskel på, om indvandreren kommer fra f.eks. Teheran som højtuddannet og engelsktalende iraner eller om man har en baggrund i Konya som kurder og analfabet. Det er heller ikke ligegyldigt, om man kommer som pakistaner eller fra Somalia. Reelt har det været et led i den ideologiske kamp, der desværre har været med til at forme manges bevidsthed, at reducere en stor gruppe mennesker med vidt forskellig baggrund til indvandrere, 2. generations indvandrere, flygtninge eller som Dansk Folke - parti, til islamister. I stedet burde man tale om f.eks. indvandrer fra Tyrkiet, dansker med tyrkisk afstamning eller flygtning fra Somalia. Og så er der blandt indvandrerne som blandt alle andre klasseforskelle mellem rige og fattige, mellem dem, der er vant til at virke som undertrykkere og så de undertrykte. I alt udgør personer med indvandrerbaggrund 9% af Danmarks befolkning. Mange af disse indvandrere kom til landet for måske 30 år siden. De kom som indbudt, billig arbejdskraft, til de jobs som ikke kunne besættes. Ud af de 9% med ikke-dansk baggrund stammer en tredjedel fra andre EU-lande, Norge, USA, Canada, Australien og New Zealand. Disse indvandrere møder ikke de store problemer i daglig - dagen. Når vi i det følgende taler om indvandrere, tænkes der især på de diskriminerede grupper af indvandrere fra Mellemøsten og Afrika, der er her af nød og forfølgelse. 7

8 Kommunistisk Parti i Danmark ser ingen modsætning mellem det store flertal af indvandrerne og dansk arbejderklasse, lige så lidt som vi betragter indvandrernes forskellighed i form af nationalitet, kultur, religion eller sprog som nogen trussel mod danskheden. Tværtimod ser vi i mangfoldigheden en positiv mulighed for gensidig udvikling. Vor indvandrerpolitik har, som hele vor politiske virksomhed, til formål at styrke arbejderklassens og hermed også indvandrernes stilling i samfundet. Vi ønsker at give indvandrerne mulighed for at deltage på lige fod i det samfundsmæssige liv det vil sige fagligt, politisk, økonomisk, kulturelt og med fulde demokratiske rettigheder. Når der tales om 2. eller 3. generations indvandrere, er disse børn og unge født i Danmark. Deres mulighed for integration bestemmes i høj grad af samfundets evne og vilje til at sikre deres opvækst i familiens kultur og traditioner, samtidig med den indsigt og uddannelse, der forudsættes i det samfund, som de er en del af. Kommunistisk Parti i Danmarks politik kan sammenfattes i 2 hovedprincipper: 8 1. Indvandrere i Danmark skal have ret til og mulighed for at bidrage til udviklingen af vores fælles samfund ud fra egne forudsætninger. Det betyder, at indvandrernes kultur og egen art skal respekteres. 2. Indvandrerne i Danmark skal have samme reelle rettigheder, pligter og muligheder som danskerne.

9 Daginstitutioner Det er glædeligt, at børn med indvandrerbaggrund efterhånden går i daginstitution i stort set samme omfang, som børn med dansk baggrund. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at det er vigtigt, at børn møder, leger med og udvikler sig sammen med andre børn. I samspillet med institutionens personale udviskes betydningen af børnenes forskellige opvækstbetingelser, og fordomme kan bearbejdes inden de bliver til myter. Tosprogede pædagoger og pædagogmedhjælpere i det omfang, sammensætningen af børnenes nationaliteter gør det nødvendigt for at opnå den bedst mulige kommunikation og forståelse, vil være en stor fordel. Derved forbedres også samarbejdet mellem institution og hjem væsentligt. Det er vigtigt, at institutionerne i deres dagligdag tager nødvendige hensyn til alle børnene. F.eks. skal ingen muslimer tvinges til mod deres overbevisning at spise svinekød. Principielt mener Kommunistisk Parti i Danmark, at daginstitutionerne skal være gratis. Kommunerne bør bevilge socialpædagogiske fripladser til indvandrerbørnene, hvor dette er nødvendigt for at sikre, at børnene lærer det danske sprog og kultur i samspil med de danske børn. At fratage forældrene ret til tolkning er en overtrædelse af menneskeretskonventionen. Visse kommuners praksis med at gennemføre en tvungen spredning af indvandrerbørnene mellem kommunens institutioner skal fordømmes som en uacceptabel form for diskrimination. Indvandrerforældrene skal have samme muligheder for institutionsvalg som danske forældre. 9

10 10 Uddannelse Alle indvandrere børn, kvinder og mænd skal sikres tilbud om undervisning i dansk sprog og kultur, samt tilbud om videre- og efteruddannelse. Det er af stor betydning for indvandrere, at de lærer at tale, skrive og forstå dansk. Men det er afgørende for det videre uddannelsesforløb, hvorledes denne indlæring foregår. I alt for mange kommuner drukner man elevens modersmål med intensiv danskundervisning. Sproget er nøglen til menneskets udvikling. Det bærer historien, kulturen, holdningen og identiteten, og er altså ikke et overfladisk lydregister, der blot kan erstattes af et andet. Forsømmes udviklingen på dette område, bliver de unge rodløse uden et fast udgangspunkt i hverken i deres families kultur og sprog eller i det danske samfund, som de er en del af. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at folkeskolens undervisning i indvandrerelevernes modersmål suppleret med intensiv undervisning i dansk skal være et tilbud i hele uddannelsesforløbet for de børn, der kommer fra et hjem, hvor der hovedsagelig tales et fremmed sprog. Målet er, at alle disse indvandrerbørn skal være aktivt tosprogede. Undervisningsministeriet må udarbejde en handlingsplan, der sikrer, at indvandrernes børn kan følge ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. på lige fod med danske unge. Og det skal ske med nødvendig støtte, vejledning og hjælp, herunder lektiehjælp mv. De unge skal sikres mulighed for en faglig uddannelse, og der må garanteres de nødvendige praktikpladser. Kommunistisk Parti i Danmark er imod tvangsmæssig spredning af børn af indvandrere mellem de forskellige skoler. Vi kræver frivillighed, og at der afsættes de nødvendige ressourcer til det frie skolevalg.

11 Bolig En del boligområder er i dag præget af en stor andel af ind van - drer familier. Dette er i sig selv ikke noget problem. Problemet er derimod, at visse kommuner, bolig- og byområder er blevet decideret lavindkomst-områder, hvor arbejdsløshed, sociale problemer og fattigdom er koncentreret. Da indvandrerfamilierne oftere rammes af disse problemer, er disse boligområder ofte også præget af mange indvandrere. Opstår der problemer i et bestemt boligområde, er det altså ikke indvandrerne, der er årsagen, men det samfund, der har skabt fattigdom og nød. De kommunale udligningsordninger må give mulighed for en positiv udvikling i disse kommuner og boligkvarterer. Indvandrerne skal naturligvis som alle andre have ret til at bosætte sig, hvor de vil. I stedet for at tale om kvoter for hvor mange indvandrere, der må være i et bestemt område, bør man opstille kvoter for, hvor mange billige, sociale boliger, der skal være i kommunerne, således at de rige kommuner ikke fortsat kan køre friløb. Der bør sikres etablering af socialt boligbyggeri i alle kommuner. 11

12 Arbejde Arbejdsløsheden blandt personer med en indvandrerbaggrund er væsentligt højere end blandt andre. En vigtig årsag er, at arbejdsgiverne både private og offentlige alt for ofte er præget af fordomme eller direkte fremmedfjendske eller racistiske holdninger, således at selv indvandrere med den bedste uddannelsesmæssige og sproglige baggrund bliver holdt uden for arbejdsmarkedet. For de indvandrere, der har arbejde, gælder generelt set, at det er de dårligst lønnede og de mest beskidte job, indvandrerne kan få. Vi ser derfor bl.a. højtuddannede ingeniører, der f.eks. er tvunget til at ernære sig som taxachauffører. Der påhviler det offentlige stat, regioner og kommuner et særligt ansvar for at sikre, at offentlige stillinger bliver besat med indvandrere i et omfang, der står mål med deres andel af befolkningen i det pågældende område. Ikke mindst er det vigtigt, at der i den kommunale sektor blandt folkeskolelærere, daginstitutionspersonale, ansatte i plejehjemssektoren, i beskæftigelsescentrene osv. ansættes personer med en flerkulturel baggrund både af beskæftigelseshensyn og for at sikre kvaliteten af den offentlige service. Indvandrerne må tilskyndes til at tage del i fagbevægelsens virke, opnå valg og deltage i kampen for vore fælles krav. Kommunistisk Parti i Danmark kræver: 12 At der ydes en målrettet indsats for at udrydde diskriminering af mennesker med indvandringsbaggrund på arbejdsmarkedet. At virksomhederne instruerer indvandrerne i arbejdsgange, arbejdsredskaber og miljøfarlige materialer, brug af værnemidler osv. på en sådan måde, at de enkelte ansatte forstår betydningen heraf. At beskæftigelsescentrenes personale uddannes til at arbejde med indvandrernes forhold.

13 Ældrepolitik Det er en udbredt myte, at indvandrerne i højere grad end danskerne tager sig af deres ældre. De ældre kan derfor komme i en situation, hvor de sidder alene og isoleret både sprogligt og kulturelt i et land, hvor de har boet og arbejdet i mange år. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at der må tages initiativ til at sikre indvandrerne en alderdom i Danmark på deres egne præmisser og i overensstemmelse med deres kulturelle og religiøse traditioner. Hvis de ønsker det, skal den danske stat hjælpe de ældre indvandrere med at vende tilbage til deres oprindelsesland for at nyde deres otium der. Hjemmehjælpen skal udbygges, så den imødekommer de særlige krav, som ældre indvandrere stiller f.eks. på det sproglige område. Det er en klar diskrimination at fratage dem tolkehjælp. Kommunerne skal søge samarbejde med indvandrernes egne organisationer og netværk ved oprettelsen af plejeforanstaltninger, ved at støtte initiativer til oprettelse af ældreklubber osv. Samtidig med at støtte indvandrernes egne initiativer, skal kommunerne opfordre de ældre indvandrere til at indgå i de almindelige tilbud sammen med ligestillede danskere. Plejehjem og dagcentre skal forberede sig på de hensyn, der skal tages vedrørende sprog, religion, kultur og mad. Alle indvandrere, der nærmer sig de 60 år, skal efter behov på deres eget sprog informeres om deres muligheder for efterløn og pension. 13

14 Demokratisk indflydelse Forudsætningen for, at vi kan tale om indvandrernes integration i samfundet er, at de har samme muligheder for demokratisk indflydelse som andre borgere i landet. Indvandrerne har valgret til kommunale råd. Derimod er retten til at deltage i folketingsvalg betinget af dansk statsborgerskab. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at dette er rimeligt, men vi vil arbejde for, at reglerne om erhvervelse af dansk statsborgerskab revideres og lempes. Det skal gøres lettere for indvandrere, der ønsker det, at opnå statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at bor et menneske permanent her i landet, skal den pågældende også have mulighed for at erhverve statsborgerskab. Og alle lovgivningsmæssige muligheder for at fratage personer et én gang erhvervet statsborgerskab skal fjernes landsforvisninger er ikke et retssamfund værdigt. 14

15 Lige økonomiske muligheder Regeringen har gennemført den ene nedskæring efter den anden på kontanthjælpen. Formelt rammer nedskæringerne alle uanset herkomst. Men det er åbenlyst, at det reelle formål er netop at ramme indvandrere og flygtninge. Nye flygtninge får kun halv kontanthjælp, og flere indvandrerfamilier er uden nogen form for indtægt, hvilket har medført en forarmelse. Disse nedskæringer og forringelser har betydet, at familier med indvandrerbaggrund fylder godt i den alt for store gruppe af personer og familier, der lever i reel fattigdom. Kommunisterne kræver, at Starthjælpen skal fjernes. 450-timers reglen ophæves. Kontanthjælpsloftet fjernes. Kontanthjælpssatserne skal generelt hæves, og den årlige regulering skal fuldt og helt følge lønudviklingen i samfundet. 15

16 Kommunistisk Parti i Danmark mener i øvrigt Retten til at være sammen med sine nærmeste slægtninge må ikke gøres til et økonomisk spørgsmål. Derfor kræver vi forsørgelsespligten i forbindelse med familiesammenføring fjernet. Samtidig skal 24-årsreglen fjernes. Det skal ikke være danske myndigheder der afgør, hvem der kan indgå ægteskab. Indvandrere, der kommer til Danmark efter reglerne om familiesammenføring eller ægteskab, må ikke udvises i forbindelse med en opløsning af samlivet. Menneskers ve og vel må ikke udelukkende afgøres administrativt. Derfor skal afgørelser vedrørende udvisning og opholdstilladelser kunne indbringes for en domstol. Fremmedhad og racisme 16 Indvandrere og flygtninge skal sikres lovgivningsmæssigt mod alle former for chikane, udsprunget af fremmedhad og racisme. Retspraksis skal følge bestemmelserne og intentionerne i straffelovens racismeparagraf. Samtidig skal det sikres, at religiøse helligdage og religiøse traditioner og holdninger respekteres. Det er samfundets pligt at sikre, at alle børn og unge opdrages til at tage afstand fra racisme og diskrimination af andre, hvad enten det skyldes race, religion eller køn.

17 Indvandrerorganisationerne Indvandrernes egne organisationer udgør en vigtig del af de folkelige bevægelser. På den ene side er der interesseorganisationer f.eks. i forholdet til de offentlige myndigheder. På den anden side har de en vigtig funktion som et forum, hvor indvandrernes kultur og traditioner kan udfolde sig. Derfor skal de demokratiske indvandrerorganisationer gives reel indflydelse og støtte til deres arbejde. 17

18 18 Flygtninge Antallet af flygtninge i verden er en målestok for den økonomiske skævhed og imperialismens nedbrydende indflydelse. Det samlede antal, der har været nødt til at flygte fra deres hjemland, udgør ca. 16 mill., og hertil kommer 26 mill., der er flygtninge i deres eget land. Kun omkring flygtninge får årligt opholdstilladelse i Danmark. De store flygtningeproblemer i Verden findes ikke i den rige vestlige verden, men i de fattige ulande, hvor landene omkring Irak må modtage meget store mængder af irakiske flygtninge, hvor landene omkring Sudan og Somalia modtager mange hundredetusinder flygtninge. Omkring 95 pct. af verdens flygtninge findes i ulandene. Det er beskæmmende, at man på den måde overlader det til verdens fattigste lande at klare langt størstedelen af problemerne også selv om det i høj grad er Vesten selv, der har skabt flygtningeproblemerne direkte som med krigsflygtningene fra Irak eller Afghanistan eller mere historisk gennem de mange store nationalitets- og andre problemer, som opstod som en følge af kolonimagternes udplyndring og magtsystem. For virkelig at gøre noget ved verdens flygtningeproblemer er en langt mere aktiv og effektiv ulandspolitik nødvendig og så må de USA-ledede krige rundt omkring på jorden stoppes. Disse er i høj grad med til at producere nye flygtninge. Frygten for en folkevandring af mennesker der flygter fra krige og politisk undertrykkelse, og fattigdomsflygtninge der flygter på grund af sult og nød, har ført til en umenneskelig stram asylpolitik i hele den kapitalistiske verden.

19 Kommunistisk Parti i Danmark mener, at vi har en moralsk og politisk forpligtelse til at hjælpe flygtningene så meget som muligt. Ikke mindst har vi forpligtelser over for flygtningene fra Balkan, Irak og Afghanistan, hvor vi selv gennem vores krigsførelse har været med til at skabe flygtningeproblemerne. Antallet af flygtninge, der kan få asyl i Danmark, skal ikke afgøres ud fra menneskefjendske kvoter, men ud fra de reelle behov. Kommunistisk Parti i Danmark kræver derfor: At flygtninge sikres en fair rettergang i forbindelse med ansøgning om asyl, hvilket medfører at der skal kunne ske en domstolsprøvelse af et myndighedsafslag. At flygtninge, der har været udsat for alvorlig fysisk og psykisk overlast, skal sikres lægelig og psykologisk hjælp og behandling. At flygtninge får ret til anstændige boligforhold. Asylansøgere skal ikke i årevis spærres inde i lejre. Tværtimod skal det være muligt for alle asylansøgere at få en bolig udenfor lejrene. Ikke mindst er det nødvendigt for at forhindre, at flygtningebørnene får en opvækst, der er dybt traumatiserende, og som vil skabe problemer for børnene selv og for samfundet. Asyl - ansøgere bør maksimalt skulle opholde sig i 1 2 år i lejre. At asylansøgere skal have mulighed for at arbejde eller tage en uddannelse. At hindre, at arbejdsduelige voksne asylansøgere kan få lov til at arbejde er til stor skade for både asylansøgerne og for det danske samfund, der har brug for deres arbejdskraft. Børnene skal i almindelige daginstitutioner eller skoler, og den nødvendige sproglige og anden støtte skal følge med. At asylansøgere, der har været i landet i 3 år, automatisk kan få fast opholdstilladelse. At udlændinge, der ikke opnår asyl i Danmark, skal behandles værdigt, uden unødig magtanvendelse. 19

20 Juridisk sikkerhed Begrebet Tålt ophold for udlændinge, som ikke kan returnere til hjemlandet efter afslag på opholdstilladelse her i landet, bør afskaffes. Der er tale om flygtninge eller indvandrere, som har foretaget kriminelle handlinger, eller som er mistænkt for at planlægge kriminalitet mod den danske stat. En eventuel straf for den kriminelle handling skal afsones i Danmark på samme vilkår som andre kriminelle. En kriminel som ikke kan hjemsendes og ikke kan få opholds - tilladelse her i landet lever så på tålt ophold. Det kan være fordi de har begået en voldsom forbrydelse i udlandet eller har begået alvorlige forbrydelser mod statens sikkerhed. Tålt ophold bør være tidsbegrænset, hvorefter opholdstilladelse skal gives. Straffen er jo i forvejen afsonet. De nye regler om familiesammenføring og om opnåelse af per ma - nent opholdstilladelse, som blev vedtaget i juni 2010, inde bærer, at familiemedlemmer for at få opholdstilladelse skal kunne dansk og have kendskab til danskhed, kultur og historie. Det be tyder, at folk, der af forskellige grunde ikke kan bestå prøverne, enten grundet manglende skolegang i hjemlandet, eller fordi de lider af posttraumatisk stresssyndrom, ikke kan få opholdstilla delse. De udlændinge, der bor her i landet, der ikke har været beskæftiget i mindst år, eller har været i fængsel i år, eller ikke kan dansk, kan ikke få permanent opholdstilladelse. Disse regler bør afskaffes, da de kun tjener det formål at opnå et racerent Danmark, og i øvrigt er i strid med men neskerettighederne og med en socia - listisk tankegang om et samfund, der beskytter de svage og syge og retten til familie. 20 De nye visumregler, der indebærer, at familiemedlemmer fra en række arabiske lande ikke kan få besøgsvisum til Danmark, gælder også børn, hvilket igen er udtryk for en umenneskelig politik, som kommunisterne vil bekæmpe.

21 Kommunisterne vil forandre Kommunisterne vil et Danmark: Hvor omsorg for hinanden har højeste prioritet Hvor alle har mulighed for en god uddannelse, arbejde, social tryghed og den bedste behandling ved sygdom Hvor alle sikres arbejde uden fysisk eller psykisk nedslidning. Hvor ingen kan sendes i nedværdigende tvangsarbejde. Hvor der ydes fuld erstatning for indtægtstab ved arbejdsløshed Hvor vores skattekroner går til en høj standard på offentlig ser - vice og tryghed, og ikke til privat profit gennem privatisering Hvor mennesker ikke udstødes, er hjemløse eller handles som slaver Hvor alle former for kultur støttes til alles glæde, og ikke over - lades til kommerciel forretning Hvor fred, afrustning og internationalt samarbejde fremmes. Et neutralt Danmark udenfor NATO, Vest unionen, og andre militære alliancer. Et Danmark der tager afstand fra krig og besættelse af andre lande Hvor Danmark bliver et foregangsland med en ulandspolitik der ikke, som nu, skaber nye flygtningestrømme på grund af krig og nød. Kort sagt: Et Danmark hvor menneskenes interesser står over økonomiske profitinteresser. 21

22 Jeg ønsker optagelse i Kommunistisk Parti i Danmark Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside: Jeg ønsker at tegne abonnement på 1/1 år (275 kr.) 1/2 år (165 kr.) Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside:

23

24 I denne pjece præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag omkring indvandrere og flygtninge i Danmark og den politik, der føres i vort land på dette område. Kommunisterne har det synspunkt, at alle mennesker som udgangspunkt er lige uanset farve og herkomst. Lovgivning skal være lige for alle. Religiøs eller politisk overbevisning skal staten eller de politiske partier ikke blande sig i. Det er en grundlovssikret ret. Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard. Tryk: Kailow Graphic. Omslagsillustration: Carsten Rütting Schweitz. Udgivet august Oplag: ex.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR SF S FLYGTNINGEPOLITIK 2016 2 ORDFØRER/KONTAKT: JACOB MARK jacob.mark@ft.dk 3337 4418...vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København - 10. november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer Flygtningene

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Januar 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf.

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf. Er dansk asylret vedrørende»krigsflygtninge«i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465/07, Elgafaji af Peter Starup 1. Problemstillingen I forbindelse

Læs mere

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1 Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet 20.06.2017 Side 1 Side 2 Program > Integrationsnets kulturforståelse > Flygtninge, køn og ligestilling forestillinger og fakta > Køn

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Solidaritet og fælles fremtid

Solidaritet og fælles fremtid Solidaritet og fælles fremtid En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik Arbejderpartiet Kommunisterne 2015 EU's ydre grænser er spækket med pigtråd, mure, miner og overvågning.

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig 22. februar 2017 Kære Folketingspolitiker fra V, K, LA og DF Vi, Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, har som de fleste andre, læst vedtagelsesteksten danskere bør ikke være i mindretal i boligområder

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Temamøde Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Vores vision Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp dertil

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere