ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE"

Transkript

1 ASYL, INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

2

3 Forord Hermed præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag om indvandrere og flygtninge i Danmark, og den politik der føres i vort land på dette område. I regeringens og VKO-flertallets tid er Udlændingeloven foreløbigt ændret 13 gange, og hver gang har det medført nye tiltag for at udelukke udlændinge, der er muslimer eller kommer fra de muslimske lande. En racistisk og diskriminerende udlændingepolitik er resultatet. Der er tale om en politik, der skal forhindre forfulgte udlændinge af en anden etnisk oprindelse i at komme til Danmark og få de samme rettigheder som danske borgere. De nyeste tiltag, hvorved udlændinge skal eksamineres i dansk på højt niveau samt kende til den danske historie og kongerækken for at opnå dansk statsborgerskab, er yderligere med til at gøre Danmark til et racerent samfund. Administrative udvisninger, ophævelser af tidligere tilkendt flygtningestatus, udsendelse til lande hvor der både er dødsstraf, krig og uroligheder gør, at Danmark ustandseligt er på kanten af de internationale konventioner. Kan de pågældende ikke hjemsendes, skal de leve under umenneskelige forhold på såkaldt tålt ophold. En decideret tilsidesættelse af Menneskeretskonventionen om, at borgere skal leve et værdigt liv. For at få et racerent samfund skal hertil lægges, at udlændinge og danskere forhindres i at blive familiesammenført med ægtefæller fra lande uden for EU. En stribe love, efter krav fra Dansk Folkeparti, er en decideret overtrædelse af konventionerne i EU. Det gælder f.eks. Menneskeretskonventionen og børnekonventionen og tilsidesættelse af EU s 3

4 direktiver om familiesammenføring. Love, der har sat Danmark som førende udlændingefjendsk land i Europa. Det er ikke kun fra Dansk Folkeparti, at hetzen mod flygtninge, indvandrere og mennesker med en ikke kristen religion bliver ført. Både Venstre og Konservative bakker helhjertet op, og Socialdemokraterne har længe forsøgt at markere sig på den fremmedfjendtlige banehalvdel og også SF er nu med på vognen. Kommunisterne har det synspunkt, at alle mennesker som udgangspunkt er lige uanset farve og herkomst. Lovgivning skal være lige for alle. Religiøs eller politisk overbevisning skal staten eller de politiske partier ikke blande sig i. Det er en grundlovssikret ret. Kommunisterne arbejder for et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor menneskenes behov sættes forrest. Vi kæmper for et Danmark, der gør en aktiv indsats for fred overalt i verden i stedet for at være aktiv i de USA-styrede krige som for tiden især rettes mod muslimsk orienterede lande. Krig har altid været en indbringende forretning for kapitalen og har samtidig betydet død og ødelæggelse for den almindelige befolkning. Kommunistisk Parti i Danmark, august

5 Kommunisterne om indvandrere og flygtninge Efterhånden som de sociale kriser uddybes i den kapitalistiske verden, med et større skel mellem rig og fattig, med stadig flere udstødte og med en voksende angst for fremtiden, er behovet for at finde syndebukke vokset. Globalt er modsætningerne endnu voldsommere. Krige og den neo-liberalistiske markedsøkonomi har tvunget millioner på flugt fra død, lemlæstelse, social nød og økologiske katastrofer. Igennem mange år har den hjemlige debat om indvandrere og flygtninge nærmet sig det absurde og afsløret, at Danmark ikke har og aldrig har haft en samlet indvandrer- og flygtningepolitik. I stedet er indvandrer- og flygtningedebatten blevet udnyttet i kortsigtede snævre partipolitiske interesser. Især har det været beskæmmende at følge Socialdemokratiets og SF s udvikling til at være indvandrerfjendtlige partier ud fra en misforstået strategi om, at det nok skal give stemmer at lægge sig tæt op af Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative. Der er manipuleret kraftigt med statistikker og kendsgerninger, både fra politikere og fra medier. Der er stillet krav om stramninger, der ikke er baseret på indsigt i de faktiske forhold, men udelukkende har et racistisk og menneskefjendsk indhold. Kommunistisk Parti i Danmark mener, det er nødvendigt at afdække de grundlæggende årsager til, at mennesker flygter eller ud - vandrer. Den internationale arbejdsdeling bliver udnyttet af de multi - 5

6 nationale selskaber i tæt samarbejde med de politiske og militært mest fremtrædende imperialistiske lande. Ulandene er enten leverandører af råstoffer og billig arbejdskraft eller er reelt isoleret fra verdenssamfundet. Dette har stærkt øget den økonomiske skævhed på verdensplan. Stormagternes grænsedragning og opdeling af Jorden i økonomiske og militære interesseområder har gjort det umuligt for mange ulande at skabe en selvstændig økonomisk udvikling. Så længe de multinationale selskaber gennem den rige verdens regeringer fastholder størsteparten af verdens lande i fattigdom, vil disse forhold føre til udvandring, oprør og ustabilitet, til krige og hungerkatastrofer, og dermed også til nye flygtningestrømme. Kommunistisk Parti i Danmark fremlægger følgende synspunkter omkring en indvandrer- og flygtningepolitik, der bygger på en klassemæssig og internationalistisk holdning. 6

7 Indvandrere I indvandrerdebatten er udgangspunktet desværre ofte, at alle indvandrere er ens. Det er ikke rigtigt. Der er en kæmpe forskel på, om indvandreren kommer fra f.eks. Teheran som højtuddannet og engelsktalende iraner eller om man har en baggrund i Konya som kurder og analfabet. Det er heller ikke ligegyldigt, om man kommer som pakistaner eller fra Somalia. Reelt har det været et led i den ideologiske kamp, der desværre har været med til at forme manges bevidsthed, at reducere en stor gruppe mennesker med vidt forskellig baggrund til indvandrere, 2. generations indvandrere, flygtninge eller som Dansk Folke - parti, til islamister. I stedet burde man tale om f.eks. indvandrer fra Tyrkiet, dansker med tyrkisk afstamning eller flygtning fra Somalia. Og så er der blandt indvandrerne som blandt alle andre klasseforskelle mellem rige og fattige, mellem dem, der er vant til at virke som undertrykkere og så de undertrykte. I alt udgør personer med indvandrerbaggrund 9% af Danmarks befolkning. Mange af disse indvandrere kom til landet for måske 30 år siden. De kom som indbudt, billig arbejdskraft, til de jobs som ikke kunne besættes. Ud af de 9% med ikke-dansk baggrund stammer en tredjedel fra andre EU-lande, Norge, USA, Canada, Australien og New Zealand. Disse indvandrere møder ikke de store problemer i daglig - dagen. Når vi i det følgende taler om indvandrere, tænkes der især på de diskriminerede grupper af indvandrere fra Mellemøsten og Afrika, der er her af nød og forfølgelse. 7

8 Kommunistisk Parti i Danmark ser ingen modsætning mellem det store flertal af indvandrerne og dansk arbejderklasse, lige så lidt som vi betragter indvandrernes forskellighed i form af nationalitet, kultur, religion eller sprog som nogen trussel mod danskheden. Tværtimod ser vi i mangfoldigheden en positiv mulighed for gensidig udvikling. Vor indvandrerpolitik har, som hele vor politiske virksomhed, til formål at styrke arbejderklassens og hermed også indvandrernes stilling i samfundet. Vi ønsker at give indvandrerne mulighed for at deltage på lige fod i det samfundsmæssige liv det vil sige fagligt, politisk, økonomisk, kulturelt og med fulde demokratiske rettigheder. Når der tales om 2. eller 3. generations indvandrere, er disse børn og unge født i Danmark. Deres mulighed for integration bestemmes i høj grad af samfundets evne og vilje til at sikre deres opvækst i familiens kultur og traditioner, samtidig med den indsigt og uddannelse, der forudsættes i det samfund, som de er en del af. Kommunistisk Parti i Danmarks politik kan sammenfattes i 2 hovedprincipper: 8 1. Indvandrere i Danmark skal have ret til og mulighed for at bidrage til udviklingen af vores fælles samfund ud fra egne forudsætninger. Det betyder, at indvandrernes kultur og egen art skal respekteres. 2. Indvandrerne i Danmark skal have samme reelle rettigheder, pligter og muligheder som danskerne.

9 Daginstitutioner Det er glædeligt, at børn med indvandrerbaggrund efterhånden går i daginstitution i stort set samme omfang, som børn med dansk baggrund. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at det er vigtigt, at børn møder, leger med og udvikler sig sammen med andre børn. I samspillet med institutionens personale udviskes betydningen af børnenes forskellige opvækstbetingelser, og fordomme kan bearbejdes inden de bliver til myter. Tosprogede pædagoger og pædagogmedhjælpere i det omfang, sammensætningen af børnenes nationaliteter gør det nødvendigt for at opnå den bedst mulige kommunikation og forståelse, vil være en stor fordel. Derved forbedres også samarbejdet mellem institution og hjem væsentligt. Det er vigtigt, at institutionerne i deres dagligdag tager nødvendige hensyn til alle børnene. F.eks. skal ingen muslimer tvinges til mod deres overbevisning at spise svinekød. Principielt mener Kommunistisk Parti i Danmark, at daginstitutionerne skal være gratis. Kommunerne bør bevilge socialpædagogiske fripladser til indvandrerbørnene, hvor dette er nødvendigt for at sikre, at børnene lærer det danske sprog og kultur i samspil med de danske børn. At fratage forældrene ret til tolkning er en overtrædelse af menneskeretskonventionen. Visse kommuners praksis med at gennemføre en tvungen spredning af indvandrerbørnene mellem kommunens institutioner skal fordømmes som en uacceptabel form for diskrimination. Indvandrerforældrene skal have samme muligheder for institutionsvalg som danske forældre. 9

10 10 Uddannelse Alle indvandrere børn, kvinder og mænd skal sikres tilbud om undervisning i dansk sprog og kultur, samt tilbud om videre- og efteruddannelse. Det er af stor betydning for indvandrere, at de lærer at tale, skrive og forstå dansk. Men det er afgørende for det videre uddannelsesforløb, hvorledes denne indlæring foregår. I alt for mange kommuner drukner man elevens modersmål med intensiv danskundervisning. Sproget er nøglen til menneskets udvikling. Det bærer historien, kulturen, holdningen og identiteten, og er altså ikke et overfladisk lydregister, der blot kan erstattes af et andet. Forsømmes udviklingen på dette område, bliver de unge rodløse uden et fast udgangspunkt i hverken i deres families kultur og sprog eller i det danske samfund, som de er en del af. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at folkeskolens undervisning i indvandrerelevernes modersmål suppleret med intensiv undervisning i dansk skal være et tilbud i hele uddannelsesforløbet for de børn, der kommer fra et hjem, hvor der hovedsagelig tales et fremmed sprog. Målet er, at alle disse indvandrerbørn skal være aktivt tosprogede. Undervisningsministeriet må udarbejde en handlingsplan, der sikrer, at indvandrernes børn kan følge ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. på lige fod med danske unge. Og det skal ske med nødvendig støtte, vejledning og hjælp, herunder lektiehjælp mv. De unge skal sikres mulighed for en faglig uddannelse, og der må garanteres de nødvendige praktikpladser. Kommunistisk Parti i Danmark er imod tvangsmæssig spredning af børn af indvandrere mellem de forskellige skoler. Vi kræver frivillighed, og at der afsættes de nødvendige ressourcer til det frie skolevalg.

11 Bolig En del boligområder er i dag præget af en stor andel af ind van - drer familier. Dette er i sig selv ikke noget problem. Problemet er derimod, at visse kommuner, bolig- og byområder er blevet decideret lavindkomst-områder, hvor arbejdsløshed, sociale problemer og fattigdom er koncentreret. Da indvandrerfamilierne oftere rammes af disse problemer, er disse boligområder ofte også præget af mange indvandrere. Opstår der problemer i et bestemt boligområde, er det altså ikke indvandrerne, der er årsagen, men det samfund, der har skabt fattigdom og nød. De kommunale udligningsordninger må give mulighed for en positiv udvikling i disse kommuner og boligkvarterer. Indvandrerne skal naturligvis som alle andre have ret til at bosætte sig, hvor de vil. I stedet for at tale om kvoter for hvor mange indvandrere, der må være i et bestemt område, bør man opstille kvoter for, hvor mange billige, sociale boliger, der skal være i kommunerne, således at de rige kommuner ikke fortsat kan køre friløb. Der bør sikres etablering af socialt boligbyggeri i alle kommuner. 11

12 Arbejde Arbejdsløsheden blandt personer med en indvandrerbaggrund er væsentligt højere end blandt andre. En vigtig årsag er, at arbejdsgiverne både private og offentlige alt for ofte er præget af fordomme eller direkte fremmedfjendske eller racistiske holdninger, således at selv indvandrere med den bedste uddannelsesmæssige og sproglige baggrund bliver holdt uden for arbejdsmarkedet. For de indvandrere, der har arbejde, gælder generelt set, at det er de dårligst lønnede og de mest beskidte job, indvandrerne kan få. Vi ser derfor bl.a. højtuddannede ingeniører, der f.eks. er tvunget til at ernære sig som taxachauffører. Der påhviler det offentlige stat, regioner og kommuner et særligt ansvar for at sikre, at offentlige stillinger bliver besat med indvandrere i et omfang, der står mål med deres andel af befolkningen i det pågældende område. Ikke mindst er det vigtigt, at der i den kommunale sektor blandt folkeskolelærere, daginstitutionspersonale, ansatte i plejehjemssektoren, i beskæftigelsescentrene osv. ansættes personer med en flerkulturel baggrund både af beskæftigelseshensyn og for at sikre kvaliteten af den offentlige service. Indvandrerne må tilskyndes til at tage del i fagbevægelsens virke, opnå valg og deltage i kampen for vore fælles krav. Kommunistisk Parti i Danmark kræver: 12 At der ydes en målrettet indsats for at udrydde diskriminering af mennesker med indvandringsbaggrund på arbejdsmarkedet. At virksomhederne instruerer indvandrerne i arbejdsgange, arbejdsredskaber og miljøfarlige materialer, brug af værnemidler osv. på en sådan måde, at de enkelte ansatte forstår betydningen heraf. At beskæftigelsescentrenes personale uddannes til at arbejde med indvandrernes forhold.

13 Ældrepolitik Det er en udbredt myte, at indvandrerne i højere grad end danskerne tager sig af deres ældre. De ældre kan derfor komme i en situation, hvor de sidder alene og isoleret både sprogligt og kulturelt i et land, hvor de har boet og arbejdet i mange år. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at der må tages initiativ til at sikre indvandrerne en alderdom i Danmark på deres egne præmisser og i overensstemmelse med deres kulturelle og religiøse traditioner. Hvis de ønsker det, skal den danske stat hjælpe de ældre indvandrere med at vende tilbage til deres oprindelsesland for at nyde deres otium der. Hjemmehjælpen skal udbygges, så den imødekommer de særlige krav, som ældre indvandrere stiller f.eks. på det sproglige område. Det er en klar diskrimination at fratage dem tolkehjælp. Kommunerne skal søge samarbejde med indvandrernes egne organisationer og netværk ved oprettelsen af plejeforanstaltninger, ved at støtte initiativer til oprettelse af ældreklubber osv. Samtidig med at støtte indvandrernes egne initiativer, skal kommunerne opfordre de ældre indvandrere til at indgå i de almindelige tilbud sammen med ligestillede danskere. Plejehjem og dagcentre skal forberede sig på de hensyn, der skal tages vedrørende sprog, religion, kultur og mad. Alle indvandrere, der nærmer sig de 60 år, skal efter behov på deres eget sprog informeres om deres muligheder for efterløn og pension. 13

14 Demokratisk indflydelse Forudsætningen for, at vi kan tale om indvandrernes integration i samfundet er, at de har samme muligheder for demokratisk indflydelse som andre borgere i landet. Indvandrerne har valgret til kommunale råd. Derimod er retten til at deltage i folketingsvalg betinget af dansk statsborgerskab. Kommunistisk Parti i Danmark mener, at dette er rimeligt, men vi vil arbejde for, at reglerne om erhvervelse af dansk statsborgerskab revideres og lempes. Det skal gøres lettere for indvandrere, der ønsker det, at opnå statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at bor et menneske permanent her i landet, skal den pågældende også have mulighed for at erhverve statsborgerskab. Og alle lovgivningsmæssige muligheder for at fratage personer et én gang erhvervet statsborgerskab skal fjernes landsforvisninger er ikke et retssamfund værdigt. 14

15 Lige økonomiske muligheder Regeringen har gennemført den ene nedskæring efter den anden på kontanthjælpen. Formelt rammer nedskæringerne alle uanset herkomst. Men det er åbenlyst, at det reelle formål er netop at ramme indvandrere og flygtninge. Nye flygtninge får kun halv kontanthjælp, og flere indvandrerfamilier er uden nogen form for indtægt, hvilket har medført en forarmelse. Disse nedskæringer og forringelser har betydet, at familier med indvandrerbaggrund fylder godt i den alt for store gruppe af personer og familier, der lever i reel fattigdom. Kommunisterne kræver, at Starthjælpen skal fjernes. 450-timers reglen ophæves. Kontanthjælpsloftet fjernes. Kontanthjælpssatserne skal generelt hæves, og den årlige regulering skal fuldt og helt følge lønudviklingen i samfundet. 15

16 Kommunistisk Parti i Danmark mener i øvrigt Retten til at være sammen med sine nærmeste slægtninge må ikke gøres til et økonomisk spørgsmål. Derfor kræver vi forsørgelsespligten i forbindelse med familiesammenføring fjernet. Samtidig skal 24-årsreglen fjernes. Det skal ikke være danske myndigheder der afgør, hvem der kan indgå ægteskab. Indvandrere, der kommer til Danmark efter reglerne om familiesammenføring eller ægteskab, må ikke udvises i forbindelse med en opløsning af samlivet. Menneskers ve og vel må ikke udelukkende afgøres administrativt. Derfor skal afgørelser vedrørende udvisning og opholdstilladelser kunne indbringes for en domstol. Fremmedhad og racisme 16 Indvandrere og flygtninge skal sikres lovgivningsmæssigt mod alle former for chikane, udsprunget af fremmedhad og racisme. Retspraksis skal følge bestemmelserne og intentionerne i straffelovens racismeparagraf. Samtidig skal det sikres, at religiøse helligdage og religiøse traditioner og holdninger respekteres. Det er samfundets pligt at sikre, at alle børn og unge opdrages til at tage afstand fra racisme og diskrimination af andre, hvad enten det skyldes race, religion eller køn.

17 Indvandrerorganisationerne Indvandrernes egne organisationer udgør en vigtig del af de folkelige bevægelser. På den ene side er der interesseorganisationer f.eks. i forholdet til de offentlige myndigheder. På den anden side har de en vigtig funktion som et forum, hvor indvandrernes kultur og traditioner kan udfolde sig. Derfor skal de demokratiske indvandrerorganisationer gives reel indflydelse og støtte til deres arbejde. 17

18 18 Flygtninge Antallet af flygtninge i verden er en målestok for den økonomiske skævhed og imperialismens nedbrydende indflydelse. Det samlede antal, der har været nødt til at flygte fra deres hjemland, udgør ca. 16 mill., og hertil kommer 26 mill., der er flygtninge i deres eget land. Kun omkring flygtninge får årligt opholdstilladelse i Danmark. De store flygtningeproblemer i Verden findes ikke i den rige vestlige verden, men i de fattige ulande, hvor landene omkring Irak må modtage meget store mængder af irakiske flygtninge, hvor landene omkring Sudan og Somalia modtager mange hundredetusinder flygtninge. Omkring 95 pct. af verdens flygtninge findes i ulandene. Det er beskæmmende, at man på den måde overlader det til verdens fattigste lande at klare langt størstedelen af problemerne også selv om det i høj grad er Vesten selv, der har skabt flygtningeproblemerne direkte som med krigsflygtningene fra Irak eller Afghanistan eller mere historisk gennem de mange store nationalitets- og andre problemer, som opstod som en følge af kolonimagternes udplyndring og magtsystem. For virkelig at gøre noget ved verdens flygtningeproblemer er en langt mere aktiv og effektiv ulandspolitik nødvendig og så må de USA-ledede krige rundt omkring på jorden stoppes. Disse er i høj grad med til at producere nye flygtninge. Frygten for en folkevandring af mennesker der flygter fra krige og politisk undertrykkelse, og fattigdomsflygtninge der flygter på grund af sult og nød, har ført til en umenneskelig stram asylpolitik i hele den kapitalistiske verden.

19 Kommunistisk Parti i Danmark mener, at vi har en moralsk og politisk forpligtelse til at hjælpe flygtningene så meget som muligt. Ikke mindst har vi forpligtelser over for flygtningene fra Balkan, Irak og Afghanistan, hvor vi selv gennem vores krigsførelse har været med til at skabe flygtningeproblemerne. Antallet af flygtninge, der kan få asyl i Danmark, skal ikke afgøres ud fra menneskefjendske kvoter, men ud fra de reelle behov. Kommunistisk Parti i Danmark kræver derfor: At flygtninge sikres en fair rettergang i forbindelse med ansøgning om asyl, hvilket medfører at der skal kunne ske en domstolsprøvelse af et myndighedsafslag. At flygtninge, der har været udsat for alvorlig fysisk og psykisk overlast, skal sikres lægelig og psykologisk hjælp og behandling. At flygtninge får ret til anstændige boligforhold. Asylansøgere skal ikke i årevis spærres inde i lejre. Tværtimod skal det være muligt for alle asylansøgere at få en bolig udenfor lejrene. Ikke mindst er det nødvendigt for at forhindre, at flygtningebørnene får en opvækst, der er dybt traumatiserende, og som vil skabe problemer for børnene selv og for samfundet. Asyl - ansøgere bør maksimalt skulle opholde sig i 1 2 år i lejre. At asylansøgere skal have mulighed for at arbejde eller tage en uddannelse. At hindre, at arbejdsduelige voksne asylansøgere kan få lov til at arbejde er til stor skade for både asylansøgerne og for det danske samfund, der har brug for deres arbejdskraft. Børnene skal i almindelige daginstitutioner eller skoler, og den nødvendige sproglige og anden støtte skal følge med. At asylansøgere, der har været i landet i 3 år, automatisk kan få fast opholdstilladelse. At udlændinge, der ikke opnår asyl i Danmark, skal behandles værdigt, uden unødig magtanvendelse. 19

20 Juridisk sikkerhed Begrebet Tålt ophold for udlændinge, som ikke kan returnere til hjemlandet efter afslag på opholdstilladelse her i landet, bør afskaffes. Der er tale om flygtninge eller indvandrere, som har foretaget kriminelle handlinger, eller som er mistænkt for at planlægge kriminalitet mod den danske stat. En eventuel straf for den kriminelle handling skal afsones i Danmark på samme vilkår som andre kriminelle. En kriminel som ikke kan hjemsendes og ikke kan få opholds - tilladelse her i landet lever så på tålt ophold. Det kan være fordi de har begået en voldsom forbrydelse i udlandet eller har begået alvorlige forbrydelser mod statens sikkerhed. Tålt ophold bør være tidsbegrænset, hvorefter opholdstilladelse skal gives. Straffen er jo i forvejen afsonet. De nye regler om familiesammenføring og om opnåelse af per ma - nent opholdstilladelse, som blev vedtaget i juni 2010, inde bærer, at familiemedlemmer for at få opholdstilladelse skal kunne dansk og have kendskab til danskhed, kultur og historie. Det be tyder, at folk, der af forskellige grunde ikke kan bestå prøverne, enten grundet manglende skolegang i hjemlandet, eller fordi de lider af posttraumatisk stresssyndrom, ikke kan få opholdstilla delse. De udlændinge, der bor her i landet, der ikke har været beskæftiget i mindst år, eller har været i fængsel i år, eller ikke kan dansk, kan ikke få permanent opholdstilladelse. Disse regler bør afskaffes, da de kun tjener det formål at opnå et racerent Danmark, og i øvrigt er i strid med men neskerettighederne og med en socia - listisk tankegang om et samfund, der beskytter de svage og syge og retten til familie. 20 De nye visumregler, der indebærer, at familiemedlemmer fra en række arabiske lande ikke kan få besøgsvisum til Danmark, gælder også børn, hvilket igen er udtryk for en umenneskelig politik, som kommunisterne vil bekæmpe.

21 Kommunisterne vil forandre Kommunisterne vil et Danmark: Hvor omsorg for hinanden har højeste prioritet Hvor alle har mulighed for en god uddannelse, arbejde, social tryghed og den bedste behandling ved sygdom Hvor alle sikres arbejde uden fysisk eller psykisk nedslidning. Hvor ingen kan sendes i nedværdigende tvangsarbejde. Hvor der ydes fuld erstatning for indtægtstab ved arbejdsløshed Hvor vores skattekroner går til en høj standard på offentlig ser - vice og tryghed, og ikke til privat profit gennem privatisering Hvor mennesker ikke udstødes, er hjemløse eller handles som slaver Hvor alle former for kultur støttes til alles glæde, og ikke over - lades til kommerciel forretning Hvor fred, afrustning og internationalt samarbejde fremmes. Et neutralt Danmark udenfor NATO, Vest unionen, og andre militære alliancer. Et Danmark der tager afstand fra krig og besættelse af andre lande Hvor Danmark bliver et foregangsland med en ulandspolitik der ikke, som nu, skaber nye flygtningestrømme på grund af krig og nød. Kort sagt: Et Danmark hvor menneskenes interesser står over økonomiske profitinteresser. 21

22 Jeg ønsker optagelse i Kommunistisk Parti i Danmark Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside: Jeg ønsker at tegne abonnement på 1/1 år (275 kr.) 1/2 år (165 kr.) Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside:

23

24 I denne pjece præsenterer Kommunistisk Parti i Danmark sine principielle synspunkter og forslag omkring indvandrere og flygtninge i Danmark og den politik, der føres i vort land på dette område. Kommunisterne har det synspunkt, at alle mennesker som udgangspunkt er lige uanset farve og herkomst. Lovgivning skal være lige for alle. Religiøs eller politisk overbevisning skal staten eller de politiske partier ikke blande sig i. Det er en grundlovssikret ret. Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard. Tryk: Kailow Graphic. Omslagsillustration: Carsten Rütting Schweitz. Udgivet august Oplag: ex.

Solidaritet og fælles fremtid

Solidaritet og fælles fremtid Solidaritet og fælles fremtid En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik Arbejderpartiet Kommunisterne 2015 EU's ydre grænser er spækket med pigtråd, mure, miner og overvågning.

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Politisk program Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Grundholdning Konservatismen tager sit udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes ret til forskellighed. Konservativ Ungdom

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG

DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG DE POLITISKE PARTIERS HOLDNING TIL INDVANDRING OG INTEGRATION OVER TID OG I DAG Politiske partier er centrale for ethvert demokrati. Det er gennem partierne, at politik formuleres og udvikles. Derfor er

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid DANSKERNES PARTI PRINCIPPROGRAM Udgivet af Danskernes Parti Danskernes Parti www.danskernesparti.dk info@danskernesparti.dk Tekst og billeder

Læs mere

Integration og værdiforståelse

Integration og værdiforståelse Nr. 2 70. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Maj - Juni - Juli 2015 Integration og værdiforståelse www.folkevirke.dk Viden til gavn og fornøjelse 3 Af Alma Bekturganova Andersen,

Læs mere

Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og

Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Indledning Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Tøger Seidenfaden Det er en udbredt opfattelse, at det er gået fremad i integrations- og indvandrerdebatten

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus 1 Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus Rapporten er udarbejdet af Ali Nuur for Den Somaliske Kvindeforening 2

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

En god start til alle børn

En god start til alle børn En god start til alle børn Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet Juni 2003 1 Titel: Udgiver: En god start til alle børn Socialministeriet Sekretariatet for social arv Tlf. 33 92 93

Læs mere