Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015"

Transkript

1 Dokument nr Sags nr Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirktør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr

2 1. Før valgdagen Det praktiske vedrørende valghandlingen Brevstemmegennemgang Valgdagen inden kl Mødetid Ved afbud/forfald De tilforordnedes opgaver frem til kl Brevstemmer på valgdagen Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne Fødselsdato Vælgere uden valgkort Stemmeafgivningen Hjælp til stemmeafgivningen De tilforordnedes opgaver under valget Optælling/Opgørelse af valget efter kl Brevstemmer Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Optælling af stemmesedler Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet snarest efter at optællingen er færdig Afstemningsbogen Yderligere oplysninger om optælling Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme Pakkeinstruks Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Spørgsmål eller problemer Vejledning om åbning af brevstemmer Køreplan

3 1. Før valgdagen 1.1 Det praktiske vedrørende valghandlingen Stemmerum og stemmekasser vil blive opstillet af den tekniske serviceleder på skolen. (Oversigt fremgår af valgmanualen). Til brug for stemmeafgivning udenfor lokalet forefindes 1 stk. plastikurne samt skriveplade. Det bemærkes, at der er rygeforbud på valgstedet/skolen. Husk, at du som valgstyrer/tilforordnet skal have brevstemt, hvis du ikke kan stemme på afstemningstedet. Teknisk serviceleder sørger for flagning, skiltning, opsætning af stemmerum, stemmebokse, valgborde mv. Det anbefales, at Valgstyreformand og Sekretær (administrativ tilforordnet) laver vagtplan for bemanding af valgbordene før den 18. juni 2015 også i forbindelse med madpauser. Forplejning. Valgbestyrelsen har truffet beslutning om, at der sørges for forplejning til valgstederne gennem koordinering af Strategi og Politik. Sekretærerne på de respektive valgsteder kontaktes forinden og der aftales nærmere for hvert sted. Forplejningen leveres af eksterne madsteder Brevstemmegennemgang Vigtigt. Der er foretaget kontrol og gennemgang af brevstemmer inden afstemningens påbegyndelse under vejledning af valgstyrerformanden inden afstemningens påbegyndelse. Dagen før valget, kl. 16, på Bogense Rådhus. Registrering af brevstemmer er forud for dette møde foretaget af Borgerservice og afmærkning ( B ) i valglisten er sket. I mødet kontrolleres, at følgebrevet er udfyldt korrekt med både vælger og modtagerens underskrifter, at der er det korrekte antal stemmekuverter lagt i yderkuverten, og at afmærkning i valglisten er sat ud for den pågældende vælger. Såfremt brevstemmerne ikke er i overensstemmelse med indholdet, gøres bemærkning herom i afstemningsbogen og Valgsekretariatet kontaktes. 2 Køreplan

4 Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. 2. Valgdagen inden kl Mødetid Valgsekretærerne møder på de respektive rådhuse kl for at afhente valgmaterialet. Valgmaterialet består af: Stemmesedler, valglister, afstemningsbog, blanke valgkort, indkomne brevstemmer, blyanter, opslag m.v. Derud over medbringes kaffe, the, valgbolcher m.v. af sekretæren. Sekretæren kører herefter ud til de respektive afstemningssteder. De tilforordnede møder på afstemningsstedet kl Ved afbud/forfald Hvis en tilforordnet ikke møder op kl. 8.00, så ringes til vedkommende for at erindre om fremmødet. Telefonnumre på de tilforordnede på afstemningsstederne ses i Valgmanualen. Afbud/forfald : I alle tilfælde kontaktes Valgsekretariatet. I tilfælde af afbud fra tilforordnet meldes dette til Valgsekretariatet, som eventuelt supplerer op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald blandt valgstyrerne konstitueres en ny blandt de tilforordnede af formanden for valgstyrerne. Der suppleres evt. op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald af valgstyrerformand konstitueres en valgstyrerformand ved Borgmester Morten Andersen (Valgbestyrelsen). 2.3 De tilforordnedes opgaver frem til kl Følgende roller fordeles: Valgbogsfører (afstemningsbog) Valglistefører Valgkortmodtager Stemmeseddeludleverer Stemmekassepasser Valgrumsvogter Øvrige til rådighed for stemmeafgivning uden for lokalet. 3 Køreplan

5 Eftertæller og fordeler 300 stemmesedler i bundter af 50 stk. til valgbordet (valgbordene). Der udleveres derefter 100 stemmesedler ad gangen. Hold løbende kontrol med beholdning af stemmesedler. Udleverer valglister, valgkortkasser, blanke valgkort og blyanter til valgbordene. Forsyner stemmeboksene med blyanter, ophænger opslag med oplysning om anmeldte kandidatlister med angivelse af bogstav- og listebetegnelser samt kandidaternes navne (Opslag) samt skilte vedr. stemmevejledning og ombytning af stemmeseddel. Opslagene ophænges også passende steder i stemmelokalet. Hænger opslag på yderdør med telefonnummer/telefonnumre til brug for de vælgere, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen Gør klar til valgstyrernes modtagelse af stemmeafgivning i taxa/bil. Der skal altid medvirke 2 tilforordnede/valgstyrere, der sikrer sig vælgerens identitet og giver vælgeren den nødvendige hjælp. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. Åbner stemmekasserne, således at disse er klar til at blive kontrolleret af formanden for valgstyrerne inden valghandlingens begyndelse kl Laver vagtplan for valgbordene i samarbejde med formanden for valgstyrerne, også i forbindelse med madpauser (hvis dette ikke allerede er gjort). Sørger for, at der udleveres navneskilte til tilforordnede/valgstyrere /formænd for valgstyrerne. 2.4 Brevstemmer på valgdagen Hvis der modtages brevstemmer på valgdagen, vil de straks blive bragt ud på de respektive afstemningssteder til kontrol der, jf. beskrivelsen ovenfor under punkt 1.2 og afsnit 7 i denne køreplan om åbning af brevstemmer. Brevstemmer, der blev gennemgået dagen før valgdagen, medbringes af Valgsekretæren, jf. afsnit 2.1. Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. Først kl må de uåbnede kuverter lægges i stemmekasserne. Følgebrev og stemmesedlen i den uåbnede kuvert må ikke adskilles inden da. 4 Køreplan

6 Se i øvrigt speciel vejledning om åbning af brevstemmer bagerst i køreplanen. 3. Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne. Valghandlingen åbnes af formanden for valgstyrerne f.eks. således: Det er bestemt, at der i dag skal afholdes valg til Folketinget. Der findes her i lokalet opslag med kandidaternes navne opført i samme rækkefølge som på stemmesedlen samt opslag med vejledning om, hvorledes stemmeafgivningerne foretages. Inden stemmeafgivningen påbegyndes, skal vi have konstateret, om stemmekasserne er tomme, (stemmemodtagerne anmodes om at åbne kasserne og vise de tilstedeværende, at de er tomme, hvorefter stemmemodtagerne straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og låser kasserne). Hermed erklæres valget for åbent. Nøglerne opbevares af formanden, indtil afstemningen er ophørt. 3.2 Fødselsdato Alle vælgere skal spørges om deres fødselsdato (ikke cpr.nr.), når de skal have udleveret stemmesedler. Hvis der opstår tvivl om identiteten, fordi vælgeren ikke kan huske sin fødselsdato, kan man bede om yderligere legitimation. 3.3 Vælgere uden valgkort De tilforordnede sørger for, at vælgere uden valgkort bliver forsynet med et erstatningsvalgkort mod legitimation. Såfremt der under valghandlingen opstår tvivl om, hvorvidt en borger er stemmeberettiget eller ej, kan der ringes til Eva Kærbo Andersen (Borgerservice) på tlf Det bemærkes, at såfremt en tilforordnet vælger eller valgstyrer bekræfter, at en person uden legitimation er den, de tilkendegiver, de er, er det en acceptabel identifikation. Personen skal naturligvis fortsat fremgå af valglisten. 5 Køreplan

7 3.4 Stemmeafgivningen Vælgerne skal straks gå til stemmeboksen efter udlevering af stemmesedlen. De tilforordnede sikrer, at dette sker. Vælgere, der har afgivet en godkendt brevstemme, kan ikke ændre eller fortryde deres stemmeafgivning. Valgstyrerne skal sørge for, at vælgerne ikke er udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Valglisteføreren holder sig løbende ajour med valglisten. 3.5 Hjælp til stemmeafgivningen En vælger kan - ved behov - få hjælp til at afgive stemme med deltagelse af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der alle skal med i stemmerummet. Vælgeren kan forlange at hjælpen ydes af en person, vælgeren selv har udpeget samt 1 valgstyrer/valgtilforordnet. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. En vælger kan kun få hjælp til at afkrydse stemmesedlen, hvis vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme på. En håndskreven eller maskinskreven seddel, vælgeren har skrevet på, er ikke en umiddelbar tilkendegivelse. Begge hjælpere skal kunne forstå, hvad vælgeren ønsker at stemme. 3.6 De tilforordnedes opgaver under valget Er behjælpelig i enhver henseende og sørger for, at valgbordene altid er forsynet med stemmesedler eller andet valgmateriale, blyanter m.m. Stemmesedlerne eftertælles inden udlevering til valgbordene. De enkelte valgborde eftertæller de udleverede stemmesedler. Husk at anvende og notere i afstemningsbogen. Vejleder de tilforordnede i registrering af de afgivne stemmer, som er, at: 1. valglisteføreren markerer vælgeren i valglisten med en fortløbende nummerering i afmærkningsrubrik, 2. samme nummer skrives på valgkortet, 3. der herefter opbevares i nummerorden efter de fortløbende numre - i de dertil indrettede kasser. 6 Køreplan

8 o o => Herved sikres løbende afstemning mellem udleverede stemmesedler og modtagne valgkort. Det skal kraftigt understreges, at stemmesedlerne naturligvis ikke også må nummereres eller anføres med andre tegn i forbindelse med udleveringen, da den således vil blive ugyldig. Udleverer nye stemmesedler, hvis en vælger ønsker at ombytte sin stemmeseddel. De administrativ tilforordnede modtager og opbevarer de ombyttede stemmesedler, og anfører ombyttet. Opgør stemmeprocenten inkl. brevstemmer pr. valgsted. Benyt de vedlagte blanketter. Valgstederne ringer resultatet ind til Valgsekretariatet kl. 11 og kl. 17 på tlf Sørger for, at stemmekasserne regelmæssigt kontrolleres af hensyn til udskiftning ved opfyldning. Klargøre praktiske forhold omkring afslutningen af valget og selve optællingen, bordopstilling, inddeling af optællingshold m.m. (Planlæg/forbered gerne i god tid og mens presset ikke er så stort, det vil sige før kl ). Kontrollerer, at optællingslister m.m. er til stede. Forefindes i Valgmanualen. 4. Optælling/Opgørelse af valget efter kl Valghandlingen afsluttes kl Formanden for Valgstyrerne opfordrer alle som måtte være til stede til at afgive deres stemme. Først når ingen vælgere melder sig for at afgive stemme, er valghandlingen helt slut. Ingen vælger må således nægtes adgang til at stemme heller ikke efter kl Det gælder både, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme, inden afstemningen rent faktisk er sluttet, og det gælder også, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme efter kl Valgsekretæren på afstemningsstedet informerer tilforordnede om, hvorledes optællingen - herunder opgørelse af valglisten og stemmeseddelregnskabet - skal forløbe kl og oplyser om, hvorledes optællingsskemaet skal udfyldes. Der må ikke udleveres eller fjernes stemmesedler fra stemmelokalet. I de næste afsnit beskrives, hvordan optællingen skal foregå. 7 Køreplan

9 4.1 Brevstemmer Udtagningen af konvolutterne af yderkuverterne efter afstemningens afslutning og den påfølgende nedlæggelse af konvolutterne i en stemmekasse skal gennemføres under den fornødne gensidige kontrol og i øvrigt på en sådan måde, at der heller ikke i denne forbindelse kan ske krænkelse af stemmehemmeligheden. Brevstemmernes yderkuverter bundtes og nedlægges i en plastiksæk mærket DI- VERSE. Labels forefindes i valgmanualen. VIGTIGT se pakkeinstruks, punkt 4.8 neden for i denne køreplan. 4.2 Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler optælles og pakkes hver for sig. Antal og betegnelse anføres på pakken. VIGTIGT se pakkeinstruks. 4.3 Optælling af stemmesedler Stemmeoptællingen - under ledelse af formanden for valgstyrerne foretages af valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og de administrative tilforordnede og opgøres på blanketterne, som forefindes i manualen. Formanden for valgstyrerene deltager ikke personligt i denne del af opgaven, men påser, at den foregår under betryggende former. Stemmesedlerne udtages af stemmekasserne og stemmesedlerne tages ud af brevstemmekuverterne. Alle stemmesedler blandes og fordeles mellem det fornødne antal optællingshold af valgstyrere og tilforordnede, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme partiliste samles i bunker for sig. Derefter optælles, hvor mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for kandidater uden for partierne. A. Stemmesedlerne sorteres i a. Listestemmer og uden for partierne b. ugyldige stemmer og c. blanke stemmer B. Stemmesedlerne vendes med teksten nedad C. Ved optælling vendes stemmesedlerne 1 ad gangen og kontrolleres D. Stemmesedlerne bundtes i 50. Valgkortmodtageren ved de enkelte valgborde foretager opgørelsen af de modtagne valgkort. De administrativt tilforordnede vælgere foretager derudover en optælling af brevstemmestemplinger i valglisten og afstemmer disse med brevstemmeopgørelsen i afstemningsbogen side 3. Eventuel difference ved disse to optællinger anføres i afstemningsbogen side 7. 8 Køreplan

10 4.4 Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet Det samlede resultat indtelefoneres snarest efter optællingen. I ringer til Valgsekretariatet på (Eva Kærbo Andersen) (Ann-Grethe Hafstrøm) (Eva Skou Rasmussen) Valgsekretariatet indtaster resultaterne i KMDs valgsystem. 4.5 Afstemningsbogen Afstemningsbogen udfyldes og underskrives. Afstemningerne skal foretages på de i valgmanualen indeholdte afstemningsblanketter. Resultatet af afstemningen skal indføres i afstemningsbogen, idet valgbestyrelsen forudsætter at valgstyrerne tilstræber, at der ikke er differencer ved afstemningen. Hvis der er differencer, skal der være omtælling. Hvis der efter omtælling fortsat er differencer kontaktes Valgsekretariatet, se telefonnumrene på køreplanens forside. Når stemmeoptællingen, der foregår offentligt, er tilendebragt, opgør valgstyrerne derefter resultatet af afstemningen ved sammenlægning af de enkelte optællingsholds resultater og ved til disse at lægge de af valgstyrerne godkendte tvivlsomme stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i afstemningsbøgerne, der underskrives af valgstyrerne, og udfaldet kundgøres for de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne har ansvaret for førelse af afstemningsstedets afstemningsbog, herunder at afstemningsbogen efter opgørelse af valget og inden aflevering til valgbestyrelsen er underskrevet af samtlige valgstyrere. Det anbefales, at førelsen af afstemningsbogen i praksis overlades til afstemningsstedets administrative tilforordnede under formandens opsyn. Afstemningsbøgerne skal føres omhyggeligt, idet alle stillede spørgsmål nøje skal besvares. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af 9 Køreplan

11 ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Såfremt optællingen medfører uforklarlige differencer, skal det angives i afstemningsbogen. Tilsvarende kontrollerer formanden, at valglisteføreren, der har ført valglisten, underskriver valglisterne inden returnering til valgbestyrelsen. Har flere ført valglisten, må de begge (alle) underskrive denne. 4.6 Yderligere oplysninger om optælling Kandidater, der er opstillet for et parti i storkredsen kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for det pågældende parti, kandidaten opstiller for. Nærtstående slægtningen til en kandidat, der er opstillet for et parti i storkredsen kan heller ikke tælle stemme for det parti, kandidaten stiller op for, men må gerne tælle andre partier/uden for partierne. Kommunalt ansat personale kan udpeges til at hjælp valgstyrerne og de tilforordnede vælgere med stemmeoptællingen. Også kommunalt ansatte, der ikke bor i opstillingskredsen, kan deltage. Når de enkelte optællingshold har tilendebragt optællingen af de stemmesedler, der er fordelt til holdet, afgives optællingsresultatet tillige med de som tvivlsomme henlagte stemmesedler til formanden for valgstyrerne. Valgstyrerne foretager derefter bedømmelsen af stemmesedlernes gyldighed, jf. i øvrigt afsnit 4.7. Til kontrol af optællingen af de afgivne stemmer sammenholdes antallet af disse med antallet af vælgere, der ifølge afmærkningerne i valglisten har afgivet stemme, ligesom afmærkningerne i valglisten sammenholdes med antallet af modtagne/udskrevne valgkort for vælgere, der har afgivet stemme ved personligt fremmøde på valgdagen og antallet af følgebreve for vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere foretage den i afstemningsbogen foreskrevne afstemning af stemmeseddelregnskabet. 4.7 Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme 10 Køreplan

12 En stemme er afgivet for den kandidatliste (parti), inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed eller om, på hvilken kandidatliste, der er stemt, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side. Valgstyrerne afgør, om tvivlsomme stemmesedler skal anses for gyldige. Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Med hensyn til bedømmelse af brevstemmer og almindelige stemmesedler henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning, Indenrigsministeriets bekendtgørelse, og vejledning fra Middelfart Kommune om ugyldige stemmer, der forefindes i valgmanualen. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Praktisk skal opgørelsen af de ugyldige stemmer fordeles efter de forskellige ugyldighedsgrunde ( noteres på et gult stykke papir fra en selvklæbende notesblok og påsættes stemmesedlen). Husk, at der ikke må skrives på stemmesedlen. 4.8 Pakkeinstruks Afstemningsbogen med de ugyldige og blanke stemmesedler Afleveres på 1. sal på kontoret - Staben for Strategi og Politik til John Zola eller Stella Bøttger Materialet til fintællingen den 19. juni de optalte stemmesedler for hvert parti pakkes således: Der laves bunker med elastik omkring 50 stemmesedler for hver kandidatliste Slå et papirbælte rundt om alle stemmesedler fra hver kandidatliste og fastgør udfyldt pakkelabels på bæltet med tape. (undlad brug af clips) Pakkes i klar plastiksæk sammen med navneskilt på afstemningsstedet Afleveres i kælderen ved indgangen til elevatoren Det øvrige stemmemateriale og diverse valgmateriale Pakkes i bundter 11 Køreplan

13 Lægges i klar plastiksæk med mærket med label Diverse. Afleveres til Poul Erik Sommer 4.9 Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Valgstyrerne har det fulde ansvar for valghandlingen herunder optællingen. Derfor kan de ikke forlade valglokalet, før optællingen er tilendebragt og resultatet afstemt og indført i afstemningsbogen. Formanden samt sekretæren for valgstyrerne har ansvaret for, at stemmematerialet og afstemningsbogen afleveres på Bogense Rådhus, Østergade 23, Bogense, (bagindgang ved elevatoren) umiddelbart efter opgørelsen. Ved afleveringen kontrollerer John Zola og Stella Bøttger afstemningsbogen, der også skal indeholde de ugyldige og blanke stemmesedler. HAR I HUSKET AT UNDERSKRIVE AFSTEMNINGSBOGEN? 5. Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Intet medlem af valgbestyrelsen eller nogen tilforordnet til samme eller nogen anden, som efter bestemmelserne i valgloven har ret til at være til stede i det lokale, i hvilket stemmesedler modtages, må under afstemningen give nogen vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat eller liste, han skal stemme. Ej heller må nogen af dem nogen sinde give nogen anden underretning om, hvorvidt nogen vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller nogen sinde meddele nogen anden, hvad han på stemmestedet måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger har givet sin stemme. Den, som uberettiget giver offentlig meddelelse om det ved valghandlinger og stemmeafgivninger foregåede, eller om forhandlinger af fortrolig karakter inden for offentlige råd og myndigheder, straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid. Vælgerne må ikke fortælle andre hvad, man har stemt. Vælgerne må derfor heller ikke fotografere udfyldt stemmeseddel for at uploade den på de sociale medier, da det er et brud på stemmehemmeligheden. 6. Spørgsmål eller problemer Opstår problemer, da ring til: Valgsekretariat: 12 Køreplan

14 Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirektør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr Vejledning om åbning af brevstemmer. Brevstemmematerialet består af 1. Stemmeseddel (grå med hvide felter) med tilhørende konvolut (blå) 2. Følgebrev 3. Yderkuvert (brun) Yderkuverterne må kun åbnes af valgstyrerne (i forbindelse med valgstyrernes gennemgang af brevstemmer, hvilket skal ske inden afstemningens begyndelse på valgdagen). Bemærk, at Borgerservice har sørget for afmærkning ( B ) i valglisterne af de modtagne brevstemmer (er sket på baggrund af den uåbnede yderkuverts afsenderbetegnelse). Valgstyrerne skal undersøge om brevstemmerne kan komme i betragtning, jf. afsnit i Økonomi- og Indenrigsministeriets Vejledning om afholdelse af folketingsvalg. Husk at yderkuvert, følgebrev samt stemmeseddel (blå konvolut) skal holdes sammen, indtil afstemningen er afsluttet kl De uåbnede blå konvolutter indeholdende stemmesedlen lægges i stemmekasserne kl (Konvolutterne åbnes i forbindelse med optællingen). 13 Køreplan

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark www.pwc.dk Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark Maj 2012 Indhold 1. Formål... 5 1.1 Metode... 5 1.2 Forudsætninger... 5

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Elektronisk Afstemning

Elektronisk Afstemning Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen landbo@itu.dk Kristian Rønn-Nielsen ronn@itu.dk Vejleder: Professor Peter Sestoft, sestoft@dina.kvl.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg

Betænkning om en revision af folketingsvalgloven. Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning om en revision af folketingsvalgloven Delbetænkning fra indenrigsministeriets valglovsudvalg Betænkning nr. 893 København 1980 ISBN 87-503-3212-0 In 00-9 bet JJ FJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Menighedsrådsvalg 2008

Menighedsrådsvalg 2008 01010101010101010101010100101 00100010101010101010101010010 10101010101010010100100100110 10101010101010101010101010101 10101010101010101010101010010 00100010101010101010101010010 10101010101010010100100100110

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse

Læs mere