Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015"

Transkript

1 Dokument nr Sags nr Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirktør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr

2 1. Før valgdagen Det praktiske vedrørende valghandlingen Brevstemmegennemgang Valgdagen inden kl Mødetid Ved afbud/forfald De tilforordnedes opgaver frem til kl Brevstemmer på valgdagen Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne Fødselsdato Vælgere uden valgkort Stemmeafgivningen Hjælp til stemmeafgivningen De tilforordnedes opgaver under valget Optælling/Opgørelse af valget efter kl Brevstemmer Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Optælling af stemmesedler Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet snarest efter at optællingen er færdig Afstemningsbogen Yderligere oplysninger om optælling Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme Pakkeinstruks Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Spørgsmål eller problemer Vejledning om åbning af brevstemmer Køreplan

3 1. Før valgdagen 1.1 Det praktiske vedrørende valghandlingen Stemmerum og stemmekasser vil blive opstillet af den tekniske serviceleder på skolen. (Oversigt fremgår af valgmanualen). Til brug for stemmeafgivning udenfor lokalet forefindes 1 stk. plastikurne samt skriveplade. Det bemærkes, at der er rygeforbud på valgstedet/skolen. Husk, at du som valgstyrer/tilforordnet skal have brevstemt, hvis du ikke kan stemme på afstemningstedet. Teknisk serviceleder sørger for flagning, skiltning, opsætning af stemmerum, stemmebokse, valgborde mv. Det anbefales, at Valgstyreformand og Sekretær (administrativ tilforordnet) laver vagtplan for bemanding af valgbordene før den 18. juni 2015 også i forbindelse med madpauser. Forplejning. Valgbestyrelsen har truffet beslutning om, at der sørges for forplejning til valgstederne gennem koordinering af Strategi og Politik. Sekretærerne på de respektive valgsteder kontaktes forinden og der aftales nærmere for hvert sted. Forplejningen leveres af eksterne madsteder Brevstemmegennemgang Vigtigt. Der er foretaget kontrol og gennemgang af brevstemmer inden afstemningens påbegyndelse under vejledning af valgstyrerformanden inden afstemningens påbegyndelse. Dagen før valget, kl. 16, på Bogense Rådhus. Registrering af brevstemmer er forud for dette møde foretaget af Borgerservice og afmærkning ( B ) i valglisten er sket. I mødet kontrolleres, at følgebrevet er udfyldt korrekt med både vælger og modtagerens underskrifter, at der er det korrekte antal stemmekuverter lagt i yderkuverten, og at afmærkning i valglisten er sat ud for den pågældende vælger. Såfremt brevstemmerne ikke er i overensstemmelse med indholdet, gøres bemærkning herom i afstemningsbogen og Valgsekretariatet kontaktes. 2 Køreplan

4 Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. 2. Valgdagen inden kl Mødetid Valgsekretærerne møder på de respektive rådhuse kl for at afhente valgmaterialet. Valgmaterialet består af: Stemmesedler, valglister, afstemningsbog, blanke valgkort, indkomne brevstemmer, blyanter, opslag m.v. Derud over medbringes kaffe, the, valgbolcher m.v. af sekretæren. Sekretæren kører herefter ud til de respektive afstemningssteder. De tilforordnede møder på afstemningsstedet kl Ved afbud/forfald Hvis en tilforordnet ikke møder op kl. 8.00, så ringes til vedkommende for at erindre om fremmødet. Telefonnumre på de tilforordnede på afstemningsstederne ses i Valgmanualen. Afbud/forfald : I alle tilfælde kontaktes Valgsekretariatet. I tilfælde af afbud fra tilforordnet meldes dette til Valgsekretariatet, som eventuelt supplerer op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald blandt valgstyrerne konstitueres en ny blandt de tilforordnede af formanden for valgstyrerne. Der suppleres evt. op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald af valgstyrerformand konstitueres en valgstyrerformand ved Borgmester Morten Andersen (Valgbestyrelsen). 2.3 De tilforordnedes opgaver frem til kl Følgende roller fordeles: Valgbogsfører (afstemningsbog) Valglistefører Valgkortmodtager Stemmeseddeludleverer Stemmekassepasser Valgrumsvogter Øvrige til rådighed for stemmeafgivning uden for lokalet. 3 Køreplan

5 Eftertæller og fordeler 300 stemmesedler i bundter af 50 stk. til valgbordet (valgbordene). Der udleveres derefter 100 stemmesedler ad gangen. Hold løbende kontrol med beholdning af stemmesedler. Udleverer valglister, valgkortkasser, blanke valgkort og blyanter til valgbordene. Forsyner stemmeboksene med blyanter, ophænger opslag med oplysning om anmeldte kandidatlister med angivelse af bogstav- og listebetegnelser samt kandidaternes navne (Opslag) samt skilte vedr. stemmevejledning og ombytning af stemmeseddel. Opslagene ophænges også passende steder i stemmelokalet. Hænger opslag på yderdør med telefonnummer/telefonnumre til brug for de vælgere, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen Gør klar til valgstyrernes modtagelse af stemmeafgivning i taxa/bil. Der skal altid medvirke 2 tilforordnede/valgstyrere, der sikrer sig vælgerens identitet og giver vælgeren den nødvendige hjælp. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. Åbner stemmekasserne, således at disse er klar til at blive kontrolleret af formanden for valgstyrerne inden valghandlingens begyndelse kl Laver vagtplan for valgbordene i samarbejde med formanden for valgstyrerne, også i forbindelse med madpauser (hvis dette ikke allerede er gjort). Sørger for, at der udleveres navneskilte til tilforordnede/valgstyrere /formænd for valgstyrerne. 2.4 Brevstemmer på valgdagen Hvis der modtages brevstemmer på valgdagen, vil de straks blive bragt ud på de respektive afstemningssteder til kontrol der, jf. beskrivelsen ovenfor under punkt 1.2 og afsnit 7 i denne køreplan om åbning af brevstemmer. Brevstemmer, der blev gennemgået dagen før valgdagen, medbringes af Valgsekretæren, jf. afsnit 2.1. Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. Først kl må de uåbnede kuverter lægges i stemmekasserne. Følgebrev og stemmesedlen i den uåbnede kuvert må ikke adskilles inden da. 4 Køreplan

6 Se i øvrigt speciel vejledning om åbning af brevstemmer bagerst i køreplanen. 3. Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne. Valghandlingen åbnes af formanden for valgstyrerne f.eks. således: Det er bestemt, at der i dag skal afholdes valg til Folketinget. Der findes her i lokalet opslag med kandidaternes navne opført i samme rækkefølge som på stemmesedlen samt opslag med vejledning om, hvorledes stemmeafgivningerne foretages. Inden stemmeafgivningen påbegyndes, skal vi have konstateret, om stemmekasserne er tomme, (stemmemodtagerne anmodes om at åbne kasserne og vise de tilstedeværende, at de er tomme, hvorefter stemmemodtagerne straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og låser kasserne). Hermed erklæres valget for åbent. Nøglerne opbevares af formanden, indtil afstemningen er ophørt. 3.2 Fødselsdato Alle vælgere skal spørges om deres fødselsdato (ikke cpr.nr.), når de skal have udleveret stemmesedler. Hvis der opstår tvivl om identiteten, fordi vælgeren ikke kan huske sin fødselsdato, kan man bede om yderligere legitimation. 3.3 Vælgere uden valgkort De tilforordnede sørger for, at vælgere uden valgkort bliver forsynet med et erstatningsvalgkort mod legitimation. Såfremt der under valghandlingen opstår tvivl om, hvorvidt en borger er stemmeberettiget eller ej, kan der ringes til Eva Kærbo Andersen (Borgerservice) på tlf Det bemærkes, at såfremt en tilforordnet vælger eller valgstyrer bekræfter, at en person uden legitimation er den, de tilkendegiver, de er, er det en acceptabel identifikation. Personen skal naturligvis fortsat fremgå af valglisten. 5 Køreplan

7 3.4 Stemmeafgivningen Vælgerne skal straks gå til stemmeboksen efter udlevering af stemmesedlen. De tilforordnede sikrer, at dette sker. Vælgere, der har afgivet en godkendt brevstemme, kan ikke ændre eller fortryde deres stemmeafgivning. Valgstyrerne skal sørge for, at vælgerne ikke er udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Valglisteføreren holder sig løbende ajour med valglisten. 3.5 Hjælp til stemmeafgivningen En vælger kan - ved behov - få hjælp til at afgive stemme med deltagelse af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der alle skal med i stemmerummet. Vælgeren kan forlange at hjælpen ydes af en person, vælgeren selv har udpeget samt 1 valgstyrer/valgtilforordnet. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. En vælger kan kun få hjælp til at afkrydse stemmesedlen, hvis vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme på. En håndskreven eller maskinskreven seddel, vælgeren har skrevet på, er ikke en umiddelbar tilkendegivelse. Begge hjælpere skal kunne forstå, hvad vælgeren ønsker at stemme. 3.6 De tilforordnedes opgaver under valget Er behjælpelig i enhver henseende og sørger for, at valgbordene altid er forsynet med stemmesedler eller andet valgmateriale, blyanter m.m. Stemmesedlerne eftertælles inden udlevering til valgbordene. De enkelte valgborde eftertæller de udleverede stemmesedler. Husk at anvende og notere i afstemningsbogen. Vejleder de tilforordnede i registrering af de afgivne stemmer, som er, at: 1. valglisteføreren markerer vælgeren i valglisten med en fortløbende nummerering i afmærkningsrubrik, 2. samme nummer skrives på valgkortet, 3. der herefter opbevares i nummerorden efter de fortløbende numre - i de dertil indrettede kasser. 6 Køreplan

8 o o => Herved sikres løbende afstemning mellem udleverede stemmesedler og modtagne valgkort. Det skal kraftigt understreges, at stemmesedlerne naturligvis ikke også må nummereres eller anføres med andre tegn i forbindelse med udleveringen, da den således vil blive ugyldig. Udleverer nye stemmesedler, hvis en vælger ønsker at ombytte sin stemmeseddel. De administrativ tilforordnede modtager og opbevarer de ombyttede stemmesedler, og anfører ombyttet. Opgør stemmeprocenten inkl. brevstemmer pr. valgsted. Benyt de vedlagte blanketter. Valgstederne ringer resultatet ind til Valgsekretariatet kl. 11 og kl. 17 på tlf Sørger for, at stemmekasserne regelmæssigt kontrolleres af hensyn til udskiftning ved opfyldning. Klargøre praktiske forhold omkring afslutningen af valget og selve optællingen, bordopstilling, inddeling af optællingshold m.m. (Planlæg/forbered gerne i god tid og mens presset ikke er så stort, det vil sige før kl ). Kontrollerer, at optællingslister m.m. er til stede. Forefindes i Valgmanualen. 4. Optælling/Opgørelse af valget efter kl Valghandlingen afsluttes kl Formanden for Valgstyrerne opfordrer alle som måtte være til stede til at afgive deres stemme. Først når ingen vælgere melder sig for at afgive stemme, er valghandlingen helt slut. Ingen vælger må således nægtes adgang til at stemme heller ikke efter kl Det gælder både, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme, inden afstemningen rent faktisk er sluttet, og det gælder også, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme efter kl Valgsekretæren på afstemningsstedet informerer tilforordnede om, hvorledes optællingen - herunder opgørelse af valglisten og stemmeseddelregnskabet - skal forløbe kl og oplyser om, hvorledes optællingsskemaet skal udfyldes. Der må ikke udleveres eller fjernes stemmesedler fra stemmelokalet. I de næste afsnit beskrives, hvordan optællingen skal foregå. 7 Køreplan

9 4.1 Brevstemmer Udtagningen af konvolutterne af yderkuverterne efter afstemningens afslutning og den påfølgende nedlæggelse af konvolutterne i en stemmekasse skal gennemføres under den fornødne gensidige kontrol og i øvrigt på en sådan måde, at der heller ikke i denne forbindelse kan ske krænkelse af stemmehemmeligheden. Brevstemmernes yderkuverter bundtes og nedlægges i en plastiksæk mærket DI- VERSE. Labels forefindes i valgmanualen. VIGTIGT se pakkeinstruks, punkt 4.8 neden for i denne køreplan. 4.2 Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler optælles og pakkes hver for sig. Antal og betegnelse anføres på pakken. VIGTIGT se pakkeinstruks. 4.3 Optælling af stemmesedler Stemmeoptællingen - under ledelse af formanden for valgstyrerne foretages af valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og de administrative tilforordnede og opgøres på blanketterne, som forefindes i manualen. Formanden for valgstyrerene deltager ikke personligt i denne del af opgaven, men påser, at den foregår under betryggende former. Stemmesedlerne udtages af stemmekasserne og stemmesedlerne tages ud af brevstemmekuverterne. Alle stemmesedler blandes og fordeles mellem det fornødne antal optællingshold af valgstyrere og tilforordnede, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme partiliste samles i bunker for sig. Derefter optælles, hvor mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for kandidater uden for partierne. A. Stemmesedlerne sorteres i a. Listestemmer og uden for partierne b. ugyldige stemmer og c. blanke stemmer B. Stemmesedlerne vendes med teksten nedad C. Ved optælling vendes stemmesedlerne 1 ad gangen og kontrolleres D. Stemmesedlerne bundtes i 50. Valgkortmodtageren ved de enkelte valgborde foretager opgørelsen af de modtagne valgkort. De administrativt tilforordnede vælgere foretager derudover en optælling af brevstemmestemplinger i valglisten og afstemmer disse med brevstemmeopgørelsen i afstemningsbogen side 3. Eventuel difference ved disse to optællinger anføres i afstemningsbogen side 7. 8 Køreplan

10 4.4 Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet Det samlede resultat indtelefoneres snarest efter optællingen. I ringer til Valgsekretariatet på (Eva Kærbo Andersen) (Ann-Grethe Hafstrøm) (Eva Skou Rasmussen) Valgsekretariatet indtaster resultaterne i KMDs valgsystem. 4.5 Afstemningsbogen Afstemningsbogen udfyldes og underskrives. Afstemningerne skal foretages på de i valgmanualen indeholdte afstemningsblanketter. Resultatet af afstemningen skal indføres i afstemningsbogen, idet valgbestyrelsen forudsætter at valgstyrerne tilstræber, at der ikke er differencer ved afstemningen. Hvis der er differencer, skal der være omtælling. Hvis der efter omtælling fortsat er differencer kontaktes Valgsekretariatet, se telefonnumrene på køreplanens forside. Når stemmeoptællingen, der foregår offentligt, er tilendebragt, opgør valgstyrerne derefter resultatet af afstemningen ved sammenlægning af de enkelte optællingsholds resultater og ved til disse at lægge de af valgstyrerne godkendte tvivlsomme stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i afstemningsbøgerne, der underskrives af valgstyrerne, og udfaldet kundgøres for de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne har ansvaret for førelse af afstemningsstedets afstemningsbog, herunder at afstemningsbogen efter opgørelse af valget og inden aflevering til valgbestyrelsen er underskrevet af samtlige valgstyrere. Det anbefales, at førelsen af afstemningsbogen i praksis overlades til afstemningsstedets administrative tilforordnede under formandens opsyn. Afstemningsbøgerne skal føres omhyggeligt, idet alle stillede spørgsmål nøje skal besvares. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af 9 Køreplan

11 ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Såfremt optællingen medfører uforklarlige differencer, skal det angives i afstemningsbogen. Tilsvarende kontrollerer formanden, at valglisteføreren, der har ført valglisten, underskriver valglisterne inden returnering til valgbestyrelsen. Har flere ført valglisten, må de begge (alle) underskrive denne. 4.6 Yderligere oplysninger om optælling Kandidater, der er opstillet for et parti i storkredsen kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for det pågældende parti, kandidaten opstiller for. Nærtstående slægtningen til en kandidat, der er opstillet for et parti i storkredsen kan heller ikke tælle stemme for det parti, kandidaten stiller op for, men må gerne tælle andre partier/uden for partierne. Kommunalt ansat personale kan udpeges til at hjælp valgstyrerne og de tilforordnede vælgere med stemmeoptællingen. Også kommunalt ansatte, der ikke bor i opstillingskredsen, kan deltage. Når de enkelte optællingshold har tilendebragt optællingen af de stemmesedler, der er fordelt til holdet, afgives optællingsresultatet tillige med de som tvivlsomme henlagte stemmesedler til formanden for valgstyrerne. Valgstyrerne foretager derefter bedømmelsen af stemmesedlernes gyldighed, jf. i øvrigt afsnit 4.7. Til kontrol af optællingen af de afgivne stemmer sammenholdes antallet af disse med antallet af vælgere, der ifølge afmærkningerne i valglisten har afgivet stemme, ligesom afmærkningerne i valglisten sammenholdes med antallet af modtagne/udskrevne valgkort for vælgere, der har afgivet stemme ved personligt fremmøde på valgdagen og antallet af følgebreve for vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere foretage den i afstemningsbogen foreskrevne afstemning af stemmeseddelregnskabet. 4.7 Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme 10 Køreplan

12 En stemme er afgivet for den kandidatliste (parti), inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed eller om, på hvilken kandidatliste, der er stemt, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side. Valgstyrerne afgør, om tvivlsomme stemmesedler skal anses for gyldige. Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Med hensyn til bedømmelse af brevstemmer og almindelige stemmesedler henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning, Indenrigsministeriets bekendtgørelse, og vejledning fra Middelfart Kommune om ugyldige stemmer, der forefindes i valgmanualen. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Praktisk skal opgørelsen af de ugyldige stemmer fordeles efter de forskellige ugyldighedsgrunde ( noteres på et gult stykke papir fra en selvklæbende notesblok og påsættes stemmesedlen). Husk, at der ikke må skrives på stemmesedlen. 4.8 Pakkeinstruks Afstemningsbogen med de ugyldige og blanke stemmesedler Afleveres på 1. sal på kontoret - Staben for Strategi og Politik til John Zola eller Stella Bøttger Materialet til fintællingen den 19. juni de optalte stemmesedler for hvert parti pakkes således: Der laves bunker med elastik omkring 50 stemmesedler for hver kandidatliste Slå et papirbælte rundt om alle stemmesedler fra hver kandidatliste og fastgør udfyldt pakkelabels på bæltet med tape. (undlad brug af clips) Pakkes i klar plastiksæk sammen med navneskilt på afstemningsstedet Afleveres i kælderen ved indgangen til elevatoren Det øvrige stemmemateriale og diverse valgmateriale Pakkes i bundter 11 Køreplan

13 Lægges i klar plastiksæk med mærket med label Diverse. Afleveres til Poul Erik Sommer 4.9 Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Valgstyrerne har det fulde ansvar for valghandlingen herunder optællingen. Derfor kan de ikke forlade valglokalet, før optællingen er tilendebragt og resultatet afstemt og indført i afstemningsbogen. Formanden samt sekretæren for valgstyrerne har ansvaret for, at stemmematerialet og afstemningsbogen afleveres på Bogense Rådhus, Østergade 23, Bogense, (bagindgang ved elevatoren) umiddelbart efter opgørelsen. Ved afleveringen kontrollerer John Zola og Stella Bøttger afstemningsbogen, der også skal indeholde de ugyldige og blanke stemmesedler. HAR I HUSKET AT UNDERSKRIVE AFSTEMNINGSBOGEN? 5. Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Intet medlem af valgbestyrelsen eller nogen tilforordnet til samme eller nogen anden, som efter bestemmelserne i valgloven har ret til at være til stede i det lokale, i hvilket stemmesedler modtages, må under afstemningen give nogen vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat eller liste, han skal stemme. Ej heller må nogen af dem nogen sinde give nogen anden underretning om, hvorvidt nogen vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller nogen sinde meddele nogen anden, hvad han på stemmestedet måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger har givet sin stemme. Den, som uberettiget giver offentlig meddelelse om det ved valghandlinger og stemmeafgivninger foregåede, eller om forhandlinger af fortrolig karakter inden for offentlige råd og myndigheder, straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid. Vælgerne må ikke fortælle andre hvad, man har stemt. Vælgerne må derfor heller ikke fotografere udfyldt stemmeseddel for at uploade den på de sociale medier, da det er et brud på stemmehemmeligheden. 6. Spørgsmål eller problemer Opstår problemer, da ring til: Valgsekretariat: 12 Køreplan

14 Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirektør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr Vejledning om åbning af brevstemmer. Brevstemmematerialet består af 1. Stemmeseddel (grå med hvide felter) med tilhørende konvolut (blå) 2. Følgebrev 3. Yderkuvert (brun) Yderkuverterne må kun åbnes af valgstyrerne (i forbindelse med valgstyrernes gennemgang af brevstemmer, hvilket skal ske inden afstemningens begyndelse på valgdagen). Bemærk, at Borgerservice har sørget for afmærkning ( B ) i valglisterne af de modtagne brevstemmer (er sket på baggrund af den uåbnede yderkuverts afsenderbetegnelse). Valgstyrerne skal undersøge om brevstemmerne kan komme i betragtning, jf. afsnit i Økonomi- og Indenrigsministeriets Vejledning om afholdelse af folketingsvalg. Husk at yderkuvert, følgebrev samt stemmeseddel (blå konvolut) skal holdes sammen, indtil afstemningen er afsluttet kl De uåbnede blå konvolutter indeholdende stemmesedlen lægges i stemmekasserne kl (Konvolutterne åbnes i forbindelse med optællingen). 13 Køreplan

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 Valginstruks Seniorrådsvalg den 17. november 2009 Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 2. Valgstedets personale og organisering Bemandingen af valgstederne 3. Valgets registrering Stemmeseddelopgørelse

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste 8. Instruks for valgstyrerformænd og valgsekretærer Digital Valgliste Folketingsvalget den 18. juni 2015 1 1. Generelt... 4 2. Instruksens formål... 4 3. Organisation... 4 3.1. Afstemningsområder... 5

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013 SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET Revideret den 31. oktober 2013 20132013 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE/PRAKTISKE OPLYSNINGER... 4 Hotline... 4 Hvis der er spørgsmål i løbet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Valgdagen, torsdag den 15. september 2011

Valgdagen, torsdag den 15. september 2011 Vejledning til de tilforordnede vælgere For at sikre, at de politisk udpegede vælgere er forberedt, når de møder på afstemningsstedet kl. 8.30 vedlægges de følgende sider af EN brevet til valgstyrerne

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011 Pressen 29. august 2011 Presse-information om Folketingsvalget 15. september 2011 i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune afholder Folketingsvalg 15. september 2011, og vi sender hermed en række informationer,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Udvalget til Valgs Prøvelse 2015-16 UVP Alm.del Bilag 51 Offentligt Beretning nr. 2 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 16. december 2015 Beretning om klager i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 18. juni 2015

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 18. juni 2015 2014/2 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning og indstilling afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 2. juli 2015 Betænkning og indstilling

Læs mere

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20.

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20. Til kommunernes og regionernes valgansvarlige, samt de medarbejdere i kommunerne og regionerne, som arbejder med KMD's valgløsninger KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 15. september 2011

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 15. september 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) B 1 Bilag 1 Offentligt Beslutningsforslag nr. B 1 Folketinget 2010-11 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 29. september

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Byråds- og Regionsrådsvalget 19. november 2013 Indholdsfortegnelse: 1) Orienteringsmøde:... 3 2) Flytning i tiden op til valget... 3 3) Brevstemmer... 3 a) Godkendte

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Opgaven: TG/ Den 03.03.2015 Din opgave er at hjælpe borgeren med brevafstemning. Du skal bl.a. modtage legitimation, udprinte, modtage og attestere følgebreve

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 1 Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Østjyllands Storkreds 11. opstillingskreds Hedenstedkredsen KMD OGAC1001 1. UDG. 10.1999 Europa-Parlamentsvalget 26.05.2014 17:01 KMDOGAC1009 1. UDG.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013

Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013 0766 Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 9. november 203 Hedensted Kommune / KMD OGAC00. UDG. 0. 999 kommunalbestyrelsesvalget 2..203 2:6 0766 KMD OGAC009. UDG. 2.999 kommunalbestyrelsesvalget 2..203

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse BEK nr 127 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg

Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg Vejledning til valgbestyrelsens brug ved bispevalg Indholdsfortegnelse 1. Udskrivning af bispevalg 2. Valg af valgbestyrelse 3. Valgbestyrelsens udarbejdelse af tidsplan for bispevalget 4. Valgbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne:

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne: Fakta om kampagnen Målet med kampagnen er at skabe så stor interesse omkring kommunalvalget som muligt og dermed styrke valgdeltagelsen. Målgruppen er defineret som de borgere (ca. 20 procent), som stemmer

Læs mere

Tilgængelighed til valg

Tilgængelighed til valg Tilgængelighed til valg FOR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE HVORDAN KOMMUNERNE SIKRER TILGÆNGELIGHED TIL VALG OG FOLKEAFSTEMNINGER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Tilgængelighed til valg Dette

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 brevstemmeafgivning på sygehusene samt Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 brevstemmeafgivning på sygehusene samt Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse -- AKT 280514 -- BILAG 1 -- [ Brev til sygehuse og Kriminalforsorgen ] -- Til Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, regionernes sygehuse og private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.:

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235937 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 10 - Postdanmark ] -- Post Danmark jesper.bremholm@post.dk morten.buur@post.dk anker.overgaard@post.dk Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende) Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Liste nr. Eventuel listebetegnelse Underskrift på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn/Kirkedistrikt Valget af

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere