RFR Rørvig Foreningsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RFR Rørvig Foreningsråd"

Transkript

1 RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand, som lejrede sig i sandflugtens voldsomste fase i 1500-tallet antageligt fordi bønderne med risgærder forsøgte at redde landbrugsjorden på byens Nørrevang. Klitten er således det mest synlige minde om den store sandflugt, som kom til at præge Rørvig frem til Sandflugtsplantagens oprettelse i 1860 erne. Frem til begyndelsen af 1900-tallet henlå den som et kvægafgræsset overdrev med spredte fyrretræer (Se Holger Drachmanns tegning fra 1886 til højre). Op til 1960 erne var der stadig en vid udsigt over Rørvighalvøen til begge sider. Området er registreret som 3-overdrev, men på grund af jordbunden og skråningens tidligere eksponering for vinden har området i dag mange steder udviklet sig til en spændende naturskov, som i sig selv er bevaringsværdig. Skovens fremvækst medfører imidlertid, at det er svært at danne sig et indtryk af den usædvanlige geologiske formation og dens imponerende højde i forhold til omgivelserne. 1 Holger Drachmann 1886 Højsandet, Dybesø og Kattegat Forslaget går derfor på at reetablere et mindre afsnit f.eks m2 af det gamle overdrev på vestsiden af Højsandets højeste punkt, hvorved man samtidig får udsigt over skoven, som i dag dækker det store sommerhusområde. Et sådan område vil gro til igen. Efter en besigtigelse med Naturstyrelsen og 2. Postkort ca Udsigt mod Kattegat Kommunen er der enighed om, at det antageligt vil kunne vedligeholdes med kratrydder ca. hvert femte år på grund af arealets sandede karakter. I modsat fald foreslås senere etableret en indhegning med fåreafgræsning på skråningen eller hellere hele området mellem den vestlige cykelsti og kommunens turiststi for fodgængere på toppen. RFR c/o Otto Graham, Skansehagevej 49, 4581 Rørvig Rørvig Foreningsråd er en sammenslutning af Rørvigs foreninger: Danmarks Naturfredningsforening Odsherred - Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig Rørvig Bådelaug - Rørvig By og Land - Rørvig Bådeejerforening - Rørvig Fuglestation - Rørvig Hjertestarterforening Rørvig Handels og Håndværkerforening - Rørvig Idrætsforening - Rørvig Jagtforening - Rørvig Kajakklub Rørvig Landligger Forening - Rørvig Sejlklub - Sognegårdens Venner

2 Projektet foreslås gennemført, således at etableringen udføres i regi af et grønt partnerskabsprojekt mellem Rørvig Foreningsråd, naturforeningerne og myndighederne, mens myndighederne fremover vedligeholder lysningen med kratrydder se nedenfor. 3 Postkort ca Sydlige del set fra østsiden. Nutidens overdrev ses ved den lave ryg i baggrunden. Hertil kommer reetablering af et lille overdrevsområde 75 meter sydøst herfor på østsiden, som skaber udsyn til Nørrevang og spredningsforbindelse mellem overdrevene. Det kan ske uden for partnerskabet. Naturstyrelsen, som er ejer, bør løbende vedligeholde dette område og arealet omkring sømærket. En reetablering af udsynet over fjorden anses ikke for realistisk, bortset måske fra et lille kig ned over Rørvig Hede fra stien meter nord for sømærket. Her bør Naturstyrelsen vurdere om det er muligt i forbindelse med den løbende vedligeholdelse at fælde nogle få træer og vedligeholde, så længe kigget eksisterer. Formålet er altså 4 Postkort Mod fjorden og Toldbodvej fritlæggelse af den geologiske formation med dens særlige sandflugts- og landbrugshistorie, genskabelse af et afsnit af den tidligere overdrevsvegetation, reetablering af et udsigtspunkt mod vesthorisonten. Fra den eksisterende turiststi vil det åbne område fremstå som et eksempel på spillet mellem mennesket og de geologiske kræfter i Geopark Odsherred. Områderne Det foreslåede område ligger på vestsiden ved det højeste punkt af Højsandet, hvor der stadig er rester af overdrevsvegetation og enkelte lyngtotter i skovbunden. Herfra kan man stadig mellem træerne skimte poplerne på Nakke og skovene ved Nykøbing. Fældningerne skal både omfatte skråningen og skovområdet hen til cykelstien, så der sikres udsyn til klitten både oppefra og nedefra. Selve skråningen (ca. 33% af arealet) ejes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan eventuelt vælge at rydde en større del af skråningen, hvis man finder det hensigtsmæssigt. Resten af arealet vil ligge på matr. 22aa, som er et fredet, privatejet skovområde, der er vurderet til 0 kr. på grund af fredningen. 2

3 Fredningen af arealet på vestsiden af Højsandet blev gennemført i 1936 af ejerene, Henrik Petersen og Karl Olsen, på et tidspunkt, da der lå marker vest for parcellerne, hvor der i dag er et tilgroet sommerhuskvarter. Ejer af 22aa er i dag Kurt Johansen, som svigersøn af Henrik Petersens søn, mens 10y ejes af Niels Olsen. Fredningsbestemmelserne siger: Den på arealet værende skov, som består af løvtræer, fyr og gran, må ikke ødelægges, hvilket altså kræver, at sagen skal godkendes af fredningsnævnet som en dispensation eller ændring af bestemmelserne tiltrådt af de påtaleberettigede. Påtaleberettiget udover nævnet er ejeren, Danmarks Naturfredningsforening og Rørvigs Naturfredningsforening (nu Rørvig By og Land). Kurt Johansen, som i dag bor i Jyderup og har sommerhus ved Jagtborg, er positivt indstillet over for at stille sin grund til rådighed for et sådant projekt Hertil kommer et lille område på ca. 600 m2 på Naturstyrelsens ejendom, hvor det stadig eksisterende østlige overdrevsområde forlænges frem til stien og skaber visuel forbindelse til det åbne landbrugsland på Nørrevang. Afstanden mellem de to reetablerede overdrevsområder er 75 meter via lysåben skov, hvor spredning af flora burde være mulig. Hele Højsandet er registreret som 3-overdrev, så kommunen skal give tilladelse til plejen. Nuværende og fremtidig fremtræden Fra toppen af klitten er der på det pågældende sted stadig enkelte glimt af horisonten, men træerne især i den nærmeste skov er tæt på at dække udsigten: Udsigt fra det højeste sted til højre zoomet ind. Træerne er nået op i horisontens højde. 3

4 I øjeblikket er der høj skov i området med de sidste rester af overdrevsvegetation i bunden. Skråningen på dette sted er et af de seneste arealer, der groede til på Højsandet, så muligvis ligger der stadig rester af en frøbank i jorden. Det omtalte overdrev på den modsatte side af Højsandet ligger 75 meter derfra, og grænser op til et landbrug. Det er truet af tilgroning. Ellers er indhegningerne helt omgivet af skovlignende bevoksning. Partier af skråningen Den vestlige cykelsti Træbræmmen mod det østlige overdrev og et kig til Nørrevang. Overdrevet er på vej til at gro til. 4

5 Hensigten er ikke at etablere en græsmark, men at genetablere det træbevoksede overdrev evt. med lav lysåben skov forneden hvor graden skal forhandles nærmere med ejerne og fredningsnævnet. Det er håbet, at der på den vestvendte skråning igen kan udvikle sig en overdrevsbevoksning. Der bør skabes en glidende overgang mellem skov og lysning. Eventuelt grønt partnerskabsprojekt Staten har i perioden bevilliget i alt 30 mio. kr. med ansøgningsfrister 1/1, 1/5 og 1/9. Partnere kan være kommuner, foreninger og andre organisationer. Også Naturstyrelsen kan være deltager i projektet, men ikke som selvstændig part. Danmarks Naturfredningsforening er deltager i mange projekter. Der skal være flere partnere, men ikke for mange, og partnerne skal enten yde penge eller arbejdstimer. Der kan opnås tilskud på op til 50 % og maks kr., til etableringen, hvorimod der ikke gives tilskud til fremtidig drift. Det hindrer ikke, at man desuden søger Tips- og Lottomidler eller fonde men sponsorer kan ikke være partnere. I den nævnte situation kan man tænke sig projektet sammensat med kommunen, Rørvig Foreningsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Rørvig By og Land, som partnere. I så fald skal Rørvig Foreningsråd betale hovedparten af pengebeløbet og Odsherred Kommune resten (naturpleje- eller turisme-midler fra kommunen), mens de øvrige vederlagsfrit leverer timer (en arbejdsgruppe af medlemmer). Fremtidig drift skal ske ved Naturstyrelsen på egne arealer og Odsherred Kommune på det private fredede areal. Den private ejer, Kurt Johansen, kan evt. være partner ved at stille areal til rådighed. Som overslaget ser ud på nuværende tidspunkt, ser det dog ikke ud til at være nødvendigt at etablere et grønt partnerskabsprojekt. Overslag Rydning vil i henhold til overslag, som er indhentet af Naturstyrelsen, give et lille overskud, som i givet fald fordeles mellem Naturstyrelsen og den private ejer. Eventuelt underskud ved rydningen forventes dækket af Rørvig Foreningsråd, som har en bevilling til projektet på kr. Overskydende midler herfra vil blive brugt til en bænk på toppen af Højsandet, som opsættes af Naturstyrelsen. Den fremtidige vedligeholdelse, som er omtalt i første afsnit, vil blive udført af Naturstyrelsen på eget areal og af Kommunen på det fredede privatejede areal. Naboer Naboerne mod vest har i dag cykelstien direkte op ad deres skel, så rydningen og indhegningen vil under alle omstændigheder ligge på den modsatte side af stien. Der er kun tale om to naboer, med 5

6 hvem man bør drøfte, hvilke træer, der bevares. Den ene grund er forholdsvis lysåben med lidt lyngrester. Grundejerforeningernes rolle Sommerhusejernes grundejerforeninger har været meget interesserede i reetableringen af udsigten, men en forudsætning for en sådan reetablering er, at sommerhusejerne selv gør en indsats for at begrænse højden af træerne på sommerhusgrundene. Da Højsandets højeste punkt er hævet ca. 16 meter over fladen, bør træerne på sommerhusgrundene ikke blive højere end dette i områderne nærmest Rørvig (Sultelyng) hvilket antageligt vil harmonere med hensynsfuld behandling af naboerne. TRB 4/

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Rørvig 2012 Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Lokalplaner, natur- og landzoneadministration Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk Kære

Læs mere

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening Juni 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Viborg Plantage Meget fladt i det gamle flodleje i øst. Resten af arealet fladt til småbakket med enkelte mindre erosionsdale. Mindre, markante

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE Forslag udarbejdet af det af statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg KØBENHAVN 1952 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLD Indledning

Læs mere

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J Fredningskendelse 5. juli 2012 for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE f& J Den 5. juli 2012 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Strylm, Nykøbing Falster, og det af Miljøministeren

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Støttet med tilskud fra Tips og Lottomidler til friluftslivet Landskabsværkstedet Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg C www.landskab.nu

Læs mere

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening December 2012 Sønderbjerg, der rummer øens højeste

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Naturen på dagsordenen - i nationalparkerne

Naturen på dagsordenen - i nationalparkerne Naturen på dagsordenen - i nationalparkerne Gode råd til alle, som vil arbejde for naturen Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet WWF - Verdensnaturfonden 1 Forord De

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere