Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV"

Transkript

1 Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring hos GF-Forsikring A/S. Hun klager ved sin advokat over, at selskabet har afvist at yde forsikringsdækning for et ulykkestilfælde sket den 13/9 2008, hvor hun faldt på en trappe. Klageren anmeldte personskade sket den 26/7 2008, hvor hun kom hjem fra indkøb og faldt på vej ned af trapperne, som var glatte pga. børns leg med vandpistol. Af anmeldelsen fremgik det, at hun ved faldet havde slået ryg og højre hofte. Selskabet anerkendte den 15/ skaden som værende omfattet af forsikringen. Klagerens advokat gør gældende, at klageren tillige var udsat for et ulykkestilfælde den 13/9 2008, og at ulykkestilfældet er rettidigt anmeldt til selskabet. Til støtte herfor har advokaten anført, at selskabet i forbindelse med modtagelsen af de lægelige oplysninger er gjort bekendt med forsikringsbegivenhedens indtræden, og henviser i den forbindelse til FED V. Videre har advokaten anført, at selskabet som led i almindelige regler om god skik er forpligtet til at vejlede klageren om muligheden for anmeldelse af et ulykkestilfælde, hvis der er tvivl om, hvorvidt kravet er anmeldt. Yderligere anfører advokaten, at selskabet på trods af, at det gentagne gange er gjort opmærksom på ulykken først i 2015 har afvist skaden, og endelig anfører advokaten, at selskabet ved sin adfærd har hindret klageren i at forfølge sit krav på dækning iht. Ulykkesforsikringen.

2 Selskabet har ikke bestridt, at klageren var udsat for et ulykkestilfælde den 13/9 2008, men henviser til, at klageren aldrig har foretaget en anmeldelse af ulykken, hvorfor et eventuelt krav mod selskabet nu er forældet. I klageskema af 21/ har klageren bl.a. anført: "PÅSTAND: GF forsikring A/S tilpligtes at anerkende, at ulykke i september 2008 også er at anse som værende anmeldt. SAGSFREMSTILLING: [Klager] kommer til skade henholdsvis den 26. juli 2008 og 13. september GF forsikring påstår, at alene ulykke den 26. juli 2008 er anmeldt. GF Forsikring har i forbindelse med sagens behandling modtaget kopi af lægelige akter, hvoraf ulykken den 13. september 2008 fremgår, jfr. brev af 10. maj 2011 vedlagt lægelige sagsakter (bilag 1). De indledende lægelige akter modtages fra [andet selskab], som har anerkendt begge ulykker. Undertegnede gør den 9. november 2011 (bilag 2) opmærksom på, at man muligvis ikke har været opmærksom på ulykken den 13. september Ved brev af den 15. oktober 2013 (bilag 3) gør undertegnede igen opmærksom på ulykken den 13. september Den 7. maj 2014 sendes kopi af [andet selskabs] afgørelse vedrørende faldet i september 2008 (bilag 4). GF Forsikring A/S omtaler ved brev af 10. januar 2015 (bilag 5) alene 'skaden' og forholder sig ikke til de to ulykker. Brevet følges op af brev af 12. februar 2015 (bilag 6), hvorefter GF Forsikring afviser skaden ved af 30. marts 2015 (bilag 7). Denne følges op af brev af 30. marts 2015 (bilag 8). GF Forsikring A/S afviser endeligt skaden ved brev af 9. juni 2015 (bilag 9). Det bemærkes, at [andet selskab] primært har behandlet ulykkerne, hvorefter GF Forsikring har fået speciallægeerklæringer og udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen eftersendt. ANBRINGENDER: Til støtte for påstanden anføres, At At GF Forsikring allerede i forbindelse med modtagelsen af de lægelige akter fra [andet selskab] har modtaget relevante oplysninger om ulykken den 13. september GF Forsikring er forpligtet som led i god skik kravene til at vejlede om muligheden for anmeldelse af ulykker under forsikringen, hvis der er tvivl om hvorvidt kravet er anmeldt / skal anmeldes.

3 At At GF Forsikring gentagne gange er gjort opmærksom på ulykken og alligevel ikke før end 2015 finder anledning til at afvise skaden. GF Forsikring ved sin adfærd har hindret [klager] i at forfølge sit krav på dækning iht. Ulykkesforsikringen". Hertil har selskabet i brev af 30/ til nævnet bl.a. gjort gældende: "Påstand Personskade sket den er aldrig anmeldt til GF Forsikring af hverken [klager] eller [advokaten]. [Advokaten] har fra deres første brev til GF Forsikring den og indtil den , hverken anmeldt eller rejst krav vedrørende personskade sket den [Advokaten] rejser først, ved deres brev den , et krav vedrørende personskade fra den Kravet er da forældet. Sagsfremstilling [Klager] har tegnet fritidsulykkesforsikring her i selskabet, som var i kraft i perioden til For forsikringen gjaldt i 2008 forsikringsbetingelser nr [Klager] anmeldte personskade sket den hvor hun kom hjem fra indkøb og faldt på vej ned af trapperne som var glatte pga. børns leg med vandpistol. Slog sig på ryg og højre hofte. Selskabet anerkendte den overfor [klager], at denne ulykke var omfattet af forsikringen. Første henvendelse fra [advokaten] (ADV) var deres brev af hvor de oplyste, at de repræsenterede skadelidte i en personskadeerstatningssag. De henviste til GF Forsikrings skadenummer og bad om at få sagens akter tilsendt. Af ADV's brev fremgik der ingen skadedato og ADV gav ingen information om, at der hos dem blev behandlet 2 ulykker. Se bilag 1. Selskabet fremsendte akter fra ulykkessag til ADV den sammen med et brev, hvoraf skadedatoen den klart fremgik. Se bilag 2. Bemærk samtidig skadedatoen på funktionsattesten - den Se bilag 3. Den blev der fra selskabet udbetalt 5% men-erstatning på check direkte til [klager], da der ikke forelå betalingsfuldmagt fra ADV. Se bilag 4. Kopi af brev til [klager] vedrørende udbetalingen samt sagens bilag, blev samtidig sendt til ADV. Se bilag 5. Udbetalingen vedrørte udelukkende den anmeldte ulykke fra den og kun denne skadedato med tilhørende skadenummer er at se i selskabets brev vedrørende udbetalingen. ADV kunne således tydeligt se, at selskabets sagsbehandling kun drejede sig om ulykken den

4 På trods af ADVs viden om, at skadelidte havde været ude for flere uheld, skete der ved den efterfølgende korrespondance fra ADV, fortsat ikke anmeldelse af uheldet den eller information til selskabet om, at ADV behandlede 2 uheld. Se bilag 6. Forældelse Som udgangspunkt er krav vedrørende uheldet den forældet 3 år efter skadedatoen, det vil sige pr. den ADV har på dette tidspunkt i sagsforløbet mindst repræsenteret [klager] siden og har haft rig lejlighed til at konstatere, at der ved selskabet udelukkende blev behandlet én ulykkessag, nemlig vedrørende ulykken den På trods af, at ADV overfor [klager] har påtaget sig ansvaret for at varetage hendes interesser, har ADV ikke rejst krav vedrørende personskade fra den inden den 3- årige forældelse indtrådte. Ved den efterfølgende korrespondance henviser ADV fortsat udelukkende til selskabets ene skadenummer og ADV rejser fortsat ikke krav eller oplyser om personskade sket den Se bilag 7 og selskabets svar i bilag 8. Bemærk i bilag 8, at selskabet tydeligt oplyser, at brevet vedrører ulykken den nævnes i første linje og som altid øverst i højre hjørne. Selskabet modtog herefter ADVs brev af hvor der udtrykkes bekymring for, om der var sket en misforståelse, idet selskabet netop har afvist genoptagelse af sagen, da der ikke ses årsagssammenhæng mellem skade på 3. tås yderled og ulykken den I dette brev nævner ADV første gang skadedatoen den (som dog den allerede var forældet), men blot som en kommentar og ADV afslutter brevet med henstilling til, at der udarbejdes en speciallægeerklæring vedrørende ryg og hofte. Se bilag 9 Selskabet svarer ved brev af , at der tidligere i sagen er udbetalt erstatning for gener fra lænd efter punkt B i Arbejdsskadestyrelsens mentabel. Samtidig oplyses det, at hoftesmerter skyldes slidgigt og derfor er uden årsagssammenhæng til ulykken den Igen svarer selskabet, som i alle vore andre breve, udelukkende med henvisning til skadedatoen den Vi gør især opmærksom på, at skadedatoen den , både er nævnt i teksten i brevet og som altid i øverste højre hjørne. Se bilag 10. Vi gør opmærksom på, at ADV efter selskabets svar af , kunne have forfulgt sin mistanke om en misforståelse. Det var ADV og ikke selskabet, som var vidende om, at der var tale om 2 ulykker. ADV valgte, at undlade at reagere. Herefter ligger sagen stille fra ADVs side, indtil selskabet først i 2013 modtager mail fra ADV med information om, at [andet selskab] forelagde sagen for Arbejdsskadestyrelsen og at ADV kun vender tilbage hvis mengraden fastsættes højere end 5%. Denne mail blev besvaret af selskabet ved brev af og ADV blev gjort opmærksom på at sagen ikke var genoptaget. Se bilag 11. Herefter modtog selskabet kopi af Arbejdsskadestyrelsens vurdering af på 5%. I afgørelsen angives skadedatoen Se bilag 12. Da Arbejdsskadestyrelsens afgørelse svarede til udbetalingen herfra, blev der den sendt brev til ADV om at sagen fortsat var afsluttet herfra. Se bilag 13.

5 Herefter går der 7 måneder før ADV vender tilbage til sagen. Først ved brev af (ca. 5% år efter skadedatoen) rejser ADV for første gang et krav mod selskabet vedrørende endnu en personskade som ADV (fejlagtigt) angiver skulle være sket den ADV oplyser, at [andet selskab] har fastsat mengraden til 8% for ulykken den og at der tidligere er fastsat mengrad på 5% for en ulykke den (også fejlagtig skadedato). Se bilag 14. Med henvisning til skadedatoen svarede selskabet ved brev af , at man henholdt sig til Arbejdsskadestyrelsens vurdering og at der ikke siden denne var nye oplysninger som kunne danne grundlag for genoptagelse af vores sag. Se bilag 15. Efter at have modtaget yderligere bilag til sagen, fastholder selskabet igen ved brev af at sagen ikke kan genoptages. Se bilag 16. ADV angiver i sin klage til Ankenævnet at selskabet i dette brev kun omtaler 'skaden' og ikke forholder sig til 2 ulykker. Dette skyldes kun, at ADV aldrig har anmeldt ulykken den og først længe efter at forældelse er indtrådt, oplyser selskabet om endnu en ulykke. Herefter modtager selskabet brev af hvor ADV undrer sig over selskabets seneste brev og hvor ADV fejlagtigt skriver, at der af flere omgange er gjort opmærksom på flere skader. Dette er ikke korrekt hvilket ovenstående gennemgang af forløbet viser. ADV henviser igen, også fejlagtigt, til skadedatoerne og Se bilag 17. ADV kontakter selskabet telefonisk den og efter samtalen sendes mail fra selskabet, hvor der gøres opmærksom på, at der hele tiden kun har været én ulykke fra den anmeldt til GF Forsikring. Se bilag 18. Ved brev af meddeler ADV, at skaden af (fejl- er rettelig ) anses for at være anmeldt og at der forventes en bekræftelse fra selskabet på dette. Se bilag 19. ADV angiver, at selskabet i forbindelse med funktionsattest fra modtog oplysninger om ulykke den (fejl- er rettelig ). Dette er ikke korrekt, idet funktionsattest fra netop udelukkende omhandler følger efter ulykken den Anden ulykke er ikke nævnt. Se skadedatoen på funktionsattesten i bilag 3. Selskabets besvarede sidste brev fra ADV med brev af , hvor der blev fastholdt at selskabet udelukkende har fået ulykken den anmeldt. Se bilag 20. Svar pa ADVs anbringender i klagen 1) Fra [andet selskab] modtog GF funktionsattest som udelukkende omhandler ulykken den Se dato på funktionsattesten, bilag nr. 3. 2) og 3) GF har aldrig fået personskade af anmeldt af hverken [klager] eller ADV. ADV indtrådte i sagen på [klagers] vegne overfor selskabet FØR krav vedrørende skaden den var forældet og alligevel fandt ADV ikke anledning til at anmelde eller oplyse selskabet om personskaden den

6 ADVs breve til selskabet er mangelfulde på information. Der fremgår ingen skadedatoer eller anden information om personskaden den før efter at forældelse er indtrådt. 4) GF Forsikring har ikke hindret [klager] i at forfølge sit krav men ADV har derimod ikke anmeldt eller rejst krav vedrørende personskaden den før efter at forældelse er indtrådt. ADV har derved begået en fejl over for sin klient og søger nu at fralægge sig ansvaret via Ankenævnet for Forsikring. ADV burde stå ved sit ansvar overfor [klager]. Med udgangspunkt i ovenstående fastholdes selskabets afgørelse". Heroverfor har klageren i brev af 14/ bl.a. bemærket: "Det fastholdes, at der er sket anmeldelse af skaden af 13. september Indledningsvis bemærkes, at det ikke er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at der er sket 'egentlig' eller 'direkte' anmeldelse af skaden. Det er tilstrækkeligt, at selskabet på anden måde end gennem sikrede, er blevet bekendt med forsikringsbegivenhedens indtræden. Dette følger af FED V. Der er ved brev af 10. maj 2011 fremsendt lægeligt materiale til GF Forsikring. (Materialet er vedlagt klageskrivelsen som bilag 1.) Det bemærkes, at forældelse på dette tidspunkt ikke er indtrådt. En del af det lægemateriale der er fremsendt til GF Forsikring den 10. maj 2011, er en skade-stuerapport. Skadestuerapporten er dateret den 14. september 2011 og heraf fremgår: 'Pt. falder i går (min fremhævelse) under trappegang. Efter traumet har hun smerter svarende til akillessene, venstre hofteregion samt venstre skulder. Smerterne er progredieret over natten, og hun opsøger derfor Skadestuen d. d.' Endvidere fremgår af samme journalmateriale, at der den 28. januar 2009 er gjort bemærkninger om de gener [klager] pådrog sig ved faldet den 13. september 2008, idet det anføres: 'siden hun faldt i sep har hun haft ondt i ve balle og ned bag låret til knæniveau'. For det første henvises der udtrykkeligt til faldet i september Endvidere burde det forhold, at [klager] fortsat klager over smerter - til trods for, at der på dette tidspunkt er forløbet mere end fire måneder siden ulykken - have foranlediget, at GF Forsikring ved modtagelsen af det pågældende materiale havde undersøgt, hvorvidt der var indtrådt en ny forsikringsbegivenhed. Trods klare indikationer på en ny - og anden - forsikringsbegivenhed undlader GF Forsikring at undersøge dette forhold nærmere. GF Forsikring må som aftalepart være underlagt et almindeligt aftaleretligt loyalitetskrav, som indebærer, at aftaleparterne - både i forbindelse med aftaleindgåelsen, og efter at aftalen er indgået - har en vis pligt til at varetage hinandens interesser.

7 Ved at undlade at oplyse om konsekvenserne ved manglende anmeldelse har GF Forsikring undladt at oplyse om forhold, der givetvis er af væsentlig betydning for [klager]. Der henvises i den forbindelse til Betænkning 1423 om forsikringsaftaleloven, kapitel 18, afsnit På baggrund af ovenstående fastholdes det, at GF Forsikring var i besiddelse af sådanne oplysninger, at disse må betragtes som en anmeldelse af skaden den 13. september Såfremt Ankenævnet for Forsikring måtte komme frem til at ovenstående ikke kan karakteriseres som en anmeldelse må disse oplysninger, som minimum, betragtes som forhold, hvorpå GF Forsikring af egen drift burde have reageret". Hertil har selskabet i brev af 29/ til nævnet bl.a. bemærket: "Det er ikke vores vurdering, at FED V. er relevant i forhold til nærværende sag. En anmeldelse af transport i krav til et forsikringsselskab kan således ikke sidestilles med nærværende sag, hvor GF Forsikring har indhentet journalkopi til vurdering af gener forårsaget af ulykkestilfælde den Det forhold, at der i journalen er anført oplysninger om andre gener, uden sammenhæng med ulykken den , medfører ikke en forpligtelse til, at selskabet af egen drift bør indhente oplysninger om yderligere forhold". Heroverfor har klageren i brev af 11/ til nævnet bl.a. anført: "Det fastholdes, at kravet mod GF Forsikring er anmeldt rettidigt, og at der som følge heraf ikke er indtrådt forældelse. I den forbindelse fastholdes det endvidere, at FED er relevant for nærværende sag. Af ovennævnte afgørelse kan udledes, at der ikke nødvendigvis skal foreligge en egentlig anmeldelse. Anmeldelse kan således også foreligge, hvis det fremgår af omstændighederne, at der foreligger en (ny) forsikringsbegivenhed. I FED udtalte landsretten: 'Da indstævnte på dette tidspunkt var i stand til at indhente de nødvendige oplysninger, der var fornødne til bedømmelse af forsikringsbegivenheden...' Afgørende er således, hvornår forsikringsselskabet er i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden - herunder om der en foreligger sådan, idet der fra dette tidspunkt, efter omstændighederne, foreligger en anmeldelse. I nærværende sag forelå sådanne omstændigheder allerede ved GF Forsikrings modtagelse af lægeligt materiale ved brev af 10. maj 2011, jf. mit indlæg af 14. december De ved brev af 10. maj 2011 fremsendte journaloplysninger indeholder så tydelige indikationer på en ny skade, at GF Forsikring - på baggrund af en aftaleretlig loyalitetsforpligtelse af egen drift allerede på dette tidspunkt, burde have undersøgt nærmere, hvorvidt der forelå en ny forsikringsbegivenhed, hvis man da var i tvivl om dette. Det bemærkes, at GF Forsikring ikke ved indlæg af 29. december eller på andet tidspunkt - har gjort gældende, at der allerede ved modtagelse af brev af 10. maj 2011 var indtrådt forældelse".

8 Hertil har selskabet i brev af 28/ til nævnet bl.a. gjort gældende: "[Advokaten] påstår, at krav mod GF Forsikring er anmeldt rettidigt. GF Forsikring må forudsætte, at advokaten hermed mener krav vedrørende begge ulykkestilfælde fra henholdsvis den og den ? GF Forsikring har kun fået ulykken den (skadenummer ) anmeldt og denne ulykke blev straks anerkendt overfor skadelidte og der er udbetalt men-erstatning på 5% iht. Arbejdsskadestyrelsens vurdering. Personskaden, som skete den , er derimod aldrig anmeldt til GF Forsikring af hverken skadelidte eller [advokaten]. Når [advokaten] påstår, at personskade af er anmeldt, kan man kun bede [hende] dokumentere dette, ved enten at fremsende kopi af skadeanmeldelse eller kopi af deres brev/breve som inden forældelse indtræder, omtaler og anmelder denne personskade. Da skadelidte netop var repræsenteret ved advokat, som i deres breve udelukkende har henvist til skadenummer med skadedatoen , kunne GF Forsikring ikke forvente, at de tilbageholdt oplysninger om en personskade sket den På baggrund af ovennævnte, er det fortsat GF Forsikrings påstand, at [advokaten] ved [sin] adfærd ikke har varetaget skadelidtes interesser. Med udgangspunkt i ovenstående fastholdes selskabets afgørelse". Heroverfor har klageren i brev af 12/ til nævnet bl.a. bemærket: "GF Forsikring modtog fra [andet selskabet] de lægelige akter vedrørende skaden som indtrådte d. 13. september Af de lægelige akter fremgår det, at der er tale om 2 skader, henholdsvis d. 26. juli 2008 og d. 13. september [Andet selskab] har anerkendt skaden ud fra de lægelige akter, som blev sendt til GF Forsikring, og som GF Forsikring d. 10. maj 2011 sendte kopi af til undertegnede. Det må formodes, at GF Forsikring har læst de akter som de modtog fra [andet selskab], og derfor har været bekendt med indholdet af Skadestueepikrisen fra d. 14. september 2008, hvoraf det klart fremgår, at der skete en skade d. 13. september Såfremt GF Forsikring ikke på dette tidspunkt var klar over, at der var tale om 2 skader, må det på baggrund af indholdet i de lægelige akter, som minimum have givet anledning til yderligere undersøgelser af sagens omstændigheder fra selskabets side. Det fastholdes, at skaden er anmeldt rettidigt, og at forældelse som følge heraf ikke er indtrådt".

9 Hertil har selskabet i brev af 26/ til nævnet bl.a. anført følgende: "Fra advokatens første brev ( ) til selskabet og i samtlige efterfølgende breve indtil , nævner advokaten intet om personskade den Selskabet var derfor fokuseret på journalnotater der omhandlede den anmeldte ulykke fra Når advokaten ikke selv anmeldte eller nævnte personskaden den , kan det ikke være meningen og forventeligt, at selskabet skal gennemgå journalerne med fokus på, at opfange om advokaten tilbageholder oplysninger om en ikke anmeldt personskade. Netop fordi klager var repræsenteret ved advokat, burde selskabet kunne forvente, at advokaten varetog skadelidtes interesser og oplyste om samtlige personskader. Det er ikke selskabets ansvar, at advokaten kun har henvendt sig hertil om ulykken den og ikke har sørget for anmeldelse af personskade fra den Med udgangspunkt i ovenstående fastholdes selskabets afgørelse og vi henviser samtidig i det hele til vores breve af og ". Heroverfor har klageren i brev af 7/ til nævnet bl.a. bemærket: "Jeg skal indledningsvist fastslå, at undertegnede ikke på noget tidspunkt har 'tilbageholdt' oplysninger vedrørende [klagers] skade den 13. september 2008, som GF Forsikring anfører i deres indlæg. GF Forsikring skriver ligeledes, at netop den omstændighed, at [klager] var repræsenteret ved advokat, skulle have indflydelse på, hvorvidt selskabet havde ansvaret for at 'opfange' skaden. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at undertegnede først i 2011 kommer ind i sagen, og allerede den 9. november 2011 skriver bl.a. følgende: 'Tak for Deres brev af 4. november Ud fra dette brev kunne jeg være bekymret for, hvorvidt der er sket en misforståelse i sagen. Min klient, [klager] falder den 13. september I den forbindelse slår [klager] sin hofte, ryg og tå. Jeg ser alene ud fra Deres seneste brev, at De har taget stilling i forhold til hendes tå, som hun var til undersøgelse vedrørende i august 2011'. Det bør ikke komme forsikringstager til skade, at selskabet ikke har behandlet sagen tilstrækkeligt grundigt, eller som minimum forsøgt at afklare de faktiske forhold, når der har været tvivl om antallet af skader. På baggrund af ovenstående samt klage af 5. november 2015 og mine efterfølgende indlæg fastholdes det således, at skaden er anmeldt rettidigt, og at forældelse som følge heraf ikke er indtrådt". Hertil har selskabet i brev af 22/ til nævnet bl.a. anført: "Advokaten skriver, at hun ikke har 'tilbageholdt' oplysninger vedrørende personskade sket den Uanset ordvalg er fakta, at advokatens første brev til GF Forsikring er dateret og at det udelukkende vedrørte ulykken Det er samtidig fakta, at advokaten ved den efterfølgende korrespondance fortsat ikke anmeldte eller oplyste om personskade sket den

10 Først den nævner advokaten første gang personskade sket den Forældelse var da indtrådt den Advokaten har aldrig oplyst, hvorfor hun ikke anmeldte eller oplyste om begge personskader før efter at forældelse var indtrådt? Hvis advokaten, overfor sin klient, har påtaget sig at varetage behandlingen af 2 personskader, bør det ikke komme klienten til skade, at advokaten ikke rettidigt har oplyst om og anmeldt personskaden fra den Advokaten bør stå ved sit ansvar overfor sin klient. På baggrund af ovenstående samt tidligere indlæg, fastholdes det fortsat, at personskade af aldrig er anmeldt til selskabet og at advokaten først nævner personskaden efter at forældelse er indtrådt. Vi henviser samtidig i det hele til vores breve af , , og afventer herefter Ankenævnets afgørelse". Nævnet har fået forelagt sagens bilag, herunder den korrespondance mellem selskabet og klageren, der ligger forud for sagens indbringelse for nævnet samt de lægelige oplysninger. Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a.: "4. Hvilke skader er dækket 40 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af legemet til følge. 11. Skadeanmeldelse og forældelse af krav 110 Skade skal straks anmeldes til GF Forsikring. Dette gælder også selvom skaden umiddelbart efter ulykkestilfældet synes at være af beskedent omfang. 113 Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i Forsikringsaftaleloven og dansk rets almindelige forældelsesregler". Nævnet udtaler: Klageren anmeldte personskade sket den 26/7 2008, hvor hun kom hjem fra indkøb og faldt på vej ned af trapperne som var glatte pga. børns leg med vandpistol. Af anmeldelsen fremgik det, at hun ved faldet havde slået ryg og højre hofte. Selskabet anerkendte den 15/ skaden som værende omfattet af forsikringen og udbetalte den 6/ erstatning svarende til et mén på 5 %.

11 Klagerens advokat gør gældende, at klageren tillige var udsat for et ulykkestilfælde den 13/9 2008, og at ulykkestilfældet er rettidigt anmeldt til selskabet. Advokaten gør subsidiært gældende, at selskabet som følge af sagsforløbet burde have reageret af egen drift og derfor også burde have realitetsbehandlet ulykken den 13/ Til støtte herfor har advokaten anført, at selskabet i forbindelse med modtagelsen af de lægelige oplysninger er gjort bekendt med forsikringsbegivenhedens indtræden og henviser i den forbindelse til FED V. Videre har advokaten anført, at selskabet som led i almindelige regler om god skik er forpligtet til at vejlede klageren om muligheden for anmeldelse af et ulykkestilfælde, hvis der er tvivl om, hvorvidt kravet er anmeldt. Advokaten anfører yderligere, at selskabet på trods af, at det gentagne gange er gjort opmærksom på ulykken først i 2015 har afvist skaden, og endelig anfører advokaten, at selskabet ved sin adfærd har hindret klageren i at forfølge sit krav på dækning iht. Ulykkesforsikringen. Selskabet har ikke bestridt, at klageren var udsat for et ulykkestilfælde den 13/9 2008, men anfører, at klageren ikke har foretaget en anmeldelse af ulykken til selskabet forud for, at klagerens krav som følge af ulykken var forældet. Selskabet anfører, at der løber en tre-årig forældelse fra skadesdatoen, hvorfor klagerens krav er forældet pr. 13/ Selskabet oplyser, at klageren har været repræsenteret ved advokat i hvert fald fra 4/4 2011, at advokaten har haft rig lejlighed til at konstatere, at selskabet udelukkende behandlede ulykken den 26/7 2008, og at advokaten trods dette først i brev af 9/ udtrykte bekymring for, om der var sket en misforståelse, og at dette er første gang, hvor advokaten over for selskabet omtaler skadedatoen 13/ Af skadestueepikrise af 14/ fremgår blandt andet, at klageren den 13/ faldt under trappegang, og at hun som følge heraf havde smerter svarende til venstre akillessene, venstre hofteregion samt venstre skulder. Dette lægelige materiale modtog selskabet den 10/ forud for selskabets afslutning af behandlingen af ulykkestilfældet den 26/ Nævnet finder, at selskabet i en situation, hvor det allerede er i gang med at behandle en anmeldt ulykke, må have en vis pligt til også at varetage klagerens interesser, jf.

12 princippet om loyal samarbejdspligt i kontraktforhold. Nævnet finder, at denne loyale samarbejdspligt i en situation som den foreliggende hvor selskabet indhenter et forholdsvist beskedent antal lægelige oplysninger om klageren, og hvor oplysningerne tillige indeholder en klar beskrivelse af en ulykke sket den 13/ må indebære, at selskabet bør gøre klageren opmærksom på, at også dette uheld skal anmeldes, hvis hun kræver erstatning i anledning heraf. Ved at undlade dette finder nævnet, at selskabet ikke er berettiget til at afvise skaden som værende for sent anmeldt. Som følge heraf b e s t e m m e s : Selskabet, GF-Forsikring A/S, skal anerkende, at klagerens krav i anledning af ulykken den 13/ ikke er forældet. Selskabet skal foretage en realitetsbehandling af ulykken. Klagegebyret tilbagebetales. Marianne Højgaard Pedersen formand

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri.

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri. Den 5. august 2015 blev i sag nr. 87771: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Jensen Næsbyvej 79 5270 Odense N Nævnet har modtaget klagen den 9. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Klageren har anført, at han aftalte med taksatoren, at han blot skulle vende tilbage inden forsikringens udløb den 15/

Klageren har anført, at han aftalte med taksatoren, at han blot skulle vende tilbage inden forsikringens udløb den 15/ Den 2. december 2015 blev i sag nr. 88345: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Kommunes delegation til forsikringsselskab vedrørende behandling af erstatningskrav mod kommunen

Kommunes delegation til forsikringsselskab vedrørende behandling af erstatningskrav mod kommunen Kommunes delegation til forsikringsselskab vedrørende behandling af erstatningskrav mod kommunen Frederiksberg kommune havde overladt til et forsikringsselskab, hos hvem kommunen havde tegnet ansvarsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere