5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram."

Transkript

1 RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets formål er at søge retsstaten gennemført i overensstemmelse med Retsforbundets idéprogram. 4. Idéprogrammet skal foreligge offentligt, og år og dato for dets udfærdigelse skal være angivet. Medlemskab og medlemsret Lyngbyvej København Ø TLF: Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. 6. Landsledelsen har ansvar for, at der føres medlemsregister. Medlemsregistret må kun benyttes af Retsforbundet eller efter indhentet tilladelse fra landsledelsen. Personoplysninger slettes, når deres aktive brugsperiode er afsluttet. 7. Medlemmer kan ikke forpligtes udover det fastsatte kontingent. 8. Ethvert medlem, der har betalt sit kontingent og rettidigt har tilmeldt sig landsmødet, har tale- og stemmeret på dette. 9. Landsledelsen kan suspendere et medlem, dersom det i ord eller handling modvirker Retsforbundets formål eller virksomhed. Suspensionen skal begrundes og inden otte dage meddeles den pågældende i et anbefalet brev. Medlemmet kan dog inden 30 dage herefter indanke spørgsmålet for landsmødet til endelig afgørelse. Indankes spørgsmålet ikke for landsmødet inden 30 dage efter suspensionen er meddelt medlemmet, betragtes vedkommende som udelukket fra Retsforbundet. Eventuel anke af suspensionen har ikke opsættende virkning. 10. Suspenderede medlemmer kan genoptages med godkendelse af landsmødet. Økonomi 11. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. 12. På det ordinære landsmøde fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet skal gøre rede for alle udgifter og indtægter - uanset hvorfra midlerne kommer. Samtidigt fremlægges regnskabsoversigt for det nye år frem til landsmødet. 13. Landskontingentet fastsættes af landsmødet for et kalenderår. Regions- og lokalkredse meddeler inden 1. september deres kontingents størrelse for det efterfølgende kalenderår. Landssekretariatet opkræver det samlede beløb ad en eller to gange og afregner snarest muligt efter indbetalingen med de lokale kredse og regionskredse. Regions- og lokalkredse kan meddele landssekretariatet, at de ønsker selv at opkræve kontingenterne og afregne landskontingentet inden 1. april og 1. september. Nye medlemmer betaler kontingent i forhold til medlemsperioden. 14. Landsledelsen har ansvaret for at overholde det for regnskabsåret vedtagne budget, men kan bevilge flere midler ved enstemmighed, hvis der er bevilget dækning herfor. Landsledelsen skal gennemføre budgetopfølgning på hvert ledelsesmøde. Landsledelsen skal inden 30. juni beslutte et midlertidigt udgiftsbudget gældende fra 1. juli frem til landsmødet. Frivillige bidrag, modtaget til et bestemt formål, kan kun anvendes i overensstemmelse hermed og efter indstilling fra organisationsudvalget. 1

2 2 15. Forslag til budget, med angivelse af alle det kommende års udgifter og indtægter, udarbejdes af organisationsudvalget og godkendes af landsledelsen, før det forelægges på landsmødet af organisationsudvalget. Landsmødet 16. Landsmødet er Retsforbundets højeste myndighed. 17. Landsmødet afholdes hvert år en lørdag og/eller en søndag i august, september eller oktober, samt når landsledelsen beslutter det, eller mindst 20 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til landsledelsen, ledsaget af motiveret dagsorden. Det ordinære landsmøde kan strække sig over en eller to dage. Landsledelsen indkalder landsmødet med mindst fem ugers varsel ved udsendelse til alle medlemmer med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest to uger før landsmødet sammen med budget, revideret regnskab, beretning og alle forslag, der skal til afstemning. Se dog 45 og 47 om ændringsforslag til vedtægter og idéprogram. Kun medlemmer, hvis tilmelding er landssekretariatet i hænde senest tirsdagen før landsmødet, har tale- og stemmeret på dette. Medlemmer af Retsforbundets Ungdom har taleret på landsmødet efter samme retningslinjer som medlemmer af Retsforbundet. Landssekretariatet udarbejder en deltagerliste. 18. Det ordinære landsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigenter Valg af afstemningsudvalg og referenter Landsledelsens beretning Eventuelle ændringer af arbejdsprogrammet Eventuelle beretninger fra folketingsgruppe, ministergruppe og Europaparlamentsgruppe Beretninger om medlemsblade Beretning fra Retsforbundets Ungdom Beretning fra fonde Regnskab Regnskabsoversigt for indeværende år frem til landsmødet Fremtidig politik Indkomne forslag Budget for regnskabsåret samt fastsættelse af landskontingent Valg af landsledelse Valg af ekstern (registreret) revisor efter indstilling fra ledelsen Valg af intern revisor samt suppleant Valg af medlemsbladsredaktør efter indstilling fra ledelsen Eventuelt 19. Landsledelsens beretninger, regnskaber samt fremtidig politik behandles før valg af ny landsledelse. 20. Forslag til dagsordenens punkt "Indkomne forslag skal være landssekretariatet i hænde senest fire uger før landsmødet og skal udsendes til alle medlemmer senest to uger før landsmødet. 21. Forslag til valgene på landsmødet kan i forvejen indsendes til landssekretariatet. Før eventuelle kandidater bringes i forslag, skal der foreligge tilsagn fra pågældende. 22. Landsmødet kan bestemme, at punkter på dagsordenen behandles for lukkede døre. 23. Valg af landsledelse foregår efter den Andræ-Hare`ske forholdstalsmetode. Valg af dirigenter, referenter, afstemningsudvalg samt vejledende afstemninger foregår ved simpelt flertal. Samlet afstemning om flere forslag foregår efter kvalitetsmetoden. Ændringsforslag må ikke have karakter af nyt forslag. Evt. stridsspørgsmål derom afgøres af dirigenterne.

3 3 24. Hvis mindst fem landsmødedeltagere forlanger det, skal der være skriftlig afstemning. Valg og afstemninger ledes og opgøres af et afstemningsudvalg på tre medlemmer, der konstituerer sig med en formand. Udvalget har tavshedspligt om den personlige stemmeafgivning og fungerer indtil næste landsmøde. 25. Vedtagelser af rettidigt indsendte forslag, eventuelt ændret under debatten på landsmødet, skal - dersom 1/3 af de på deltagerlisten opførte og fremmødte landsmødedeltagere begærer det - udsendes til hjemmeafstemning. Anmodning om hjemmeafstemning skal foretages skriftligt. Den skal indeholde navnene (ved personlig underskrift) på de landsmødedeltagere, som ønsker den, og skal være landssekretariatet i hænde senest 10. dagen efter landsmødets afslutning. Udtalelser, resolutioner, dagsordensvedtagelser og valg af personer kan dog ikke udsendes til hjemmeafstemning. Når en vedtagelse sendes til hjemmeafstemning, skal den ledsages af en oversigt over de forskellige synspunkter, der har været fremme ved sagens behandling på landsmødet. Oversigten udarbejdes af dirigenten. 26. Landsmødevedtagelser, der underkastes hjemmeafstemning, sendes til hvert enkelt medlem senest syv dage efter anmodningen om hjemmeafstemning sammen med en stemmeseddel. Stemmeseddel udsendes i kuvert til hvert enkelt medlem senest syv dage efter offentliggørelsen. Stemmesedlen returneres i lukket kuvert senest fem dage efter udsendelsen i personligt udfyldt og underskrevet stand. Der må kun være én stemmeseddel i kuverten. Flere stemmesedler i hver sin lukkede kuvert kan indsendes husstandsvis. Stemmesedlen indsendes til den af afstemningsudvalget fastsatte adresse. Opgørelsen foretages af afstemningsudvalget. 27. Landsmødevedtagelser, som er blevet underkastet hjemmeafstemning, bortfalder, dersom et flertal er imod. Landsledelsen 28. Landsmødet vælger en landsledelse på 7 medlemmer. Ved afgang fra landsledelsen i valgperioden indtræder den, der efter afstemningsudvalgets nye opgørelse er valgt. 29. Ethvert medlem af Retsforbundet kan vælges. Valgbarhed opnås først efter 12 måneders medlemskab. 30. Landsledelsen vælges ved skriftlig afstemning. Kandidaterne opføres på stemmesedlen i den rækkefølge, de ønskes valgt. Valget foregår efter den André Hare ske forholdstalsmetode 31. Landsledelsen nedsætter to udvalg. Et politisk udvalg Et organisatorisk udvalg Landsledelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for hvert af de to udvalg. Udvalgsformændene er ansvarlige over for landsledelsen. Landsledelsen konstituerer sig selv. Den udnævner 3-4 talspersoner, der udgør politisk udvalg, og nedsætter et organisatorisk udvalg med valgt formand. Medlemmer i og uden for landsledelsen kan være udvalgsmedlemmer. 32. Det politiske udvalgs arbejdsområde er: Pjecer, udtalelser, pressemeddelelser, kandidatpleje, valgprogram og valgudsendelser samt politiske møder. Alt, hvad der medfører udgifter og administration, skal godkendes af det organisatoriske udvalg. 33. Det organisatoriske udvalgs arbejdsområde er: Budget, regnskab, medlemskartotek, medlemspleje, kontingentopkrævning, landssekretariat, medlemsblade, møder og stævner, kontakt til de regionale kontaktpersoner. Alt, hvad der medfører politisk arbejde, skal godkendes af politisk udvalg. 34. Landsledelsen vælger uden for egen kreds landssekretær og landskasserer. Landskassereren er medlem af organisatorisk udvalg. Landssekretæren er medlem af begge udvalg.

4 4 35. I hver af de 10 storkredse er Retsforbundet repræsenteret af en regional kontaktperson. Kontaktpersonen er et medlem af Retsforbundet, der ikke bør vælges til Landsledelsen eller udpeget til landssekretær eller landskasserer. Kontaktpersonens primære opgave er: - At kontakte nye medlemmer i området. - At afholde mindst ét årligt møde for medlemmer (marts eller april). - At afholde mindst ét årligt åbent arrangement. - At sørge for, at Retsforbundet stiller op til kommunal-/regionalvalg. - At sørge for, at der er kandidater til folketingsvalg. Kontaktpersonen vælges på det årlige møde for medlemmer. Landsledelsen udpeger en kontaktperson i hver storkreds til at afholde første møde i Ledelsesmøder indkaldes af formanden for organisatorisk udvalg, eller når mindst to medlemmer af landsledelsen kræver det. 37. Folketingsgruppe og landsledelse kan begge indkalde til fælles møder. 38. Landsledelsen kan indkalde regions- og opstillingskredsformænd og kandidater til møder. Fra disse møder kan udsendes resolutioner, der dog ikke må indeholde nye principielle synspunkter. Valg til Folketing 39. Landsmødet er den eneste myndighed inden for Retsforbundet, som kan beslutte, at Retsforbundet skal deltage i folketingsvalg, samt under hvilken form deltagelsen skal finde sted. Landsmødet kan uddelegere beslutningen. 40. De regionale kontaktpersoner er ansvarlige for, at kandidatopstillingen til Folketinget altid er i orden. Opstillingen foretages af de medlemmer, der bor i det pågældende valgområde. Opstillingen indberettes til lanssekretariatet, hvert år inden udgangen af april måned. 41. Afgørelsen af, om en kandidat skal nægtes godkendelse som kandidat for Retsforbundet (valglovens 32, stk.1), træffes af landsledelsen. Valg til kommunal- og regionsvalg. 42. Opstilling til kommunalvalg og til regionsvalg besluttes endeligt i Landsledelsen enten på eget initiativ, eller på initiativ af de enkelte regionale kontaktpersoner, efter beslutning på medlemsmøde. Hvis et medlem af Retsforbundet ønsker at opstille til kommune- eller regionsvalg i Retsforbundets navn, retter vedkommende henvendelse til den relevante regionale kontaktperson. Det årlige medlemsmøde i år med kommunal- og regionsvalg fungerer som opstillingsmøde. Det er den regionale kontaktpersons ansvar, at stillerlister, valglister m.m. er korrekt udfyldt og rettidigt indleveret. Dette ansvar kan uddelegeres m.h.t. opstilling i de enkelte kommuner. Valg til Europaparlamentet 43. Landsmødet er eneste myndighed, der kan beslutte Retsforbundets deltagelse i det direkte valg til Europaparlamentet, samt under hvilken form deltagelsen skal finde sted, herunder evt. indgåelse af valgforbund. Landsmødet kan uddelegere beslutningen. 44. Opstilling af kandidatliste finder sted enten på et landsmøde eller et særligt opstillingsmøde, som indkaldes af landsledelsen med samme varsel som landsmødet. 45. Forslag til kandidater skal fremsættes skriftligt og kan indsendes til landssekretariatet før mødet. Før kandidater bringes i forslag, skal der være tilsagn fra pågældende.

5 5 46. Kandidaterne opføres på listen i rækkefølge i henhold til lov om valg af danske repræsentanter til Europaparlamentet 7, stk. 7. Nævnte rækkefølge afgøres af afstemningsudvalget efter kvalitetsmetoden. I kontradiktoriske tilfælde foretages lodtrækning. Ændringer i vedtægter, arbejdsprogram eller idéprogram 47. Ændringsforslag til de nuværende vedtægter skal indsendes til Retsforbundets landsledelse senest den 1. juli for at kunne behandles og komme til afstemning på landsmødet. Ændringsforslag skal udsendes til alle medlemmer senest fem uger før landsmødet. Vedtagelse kan kun finde sted på et ordinært landsmøde. Dersom man ønsker, at en vedtægtsændring skal gælde for forløbet af det igangværende landsmøde, skal det klart fremgå af forslaget. 48. Arbejdsprogrammet er det aktuelle politiske arbejdsgrundlag. Det revideres stadig og kan ændres dels af landsmødet, dels af landsledelsen. Landsledelsen redegør på landsmødet for de ændringer, landsledelsen har foretaget siden sidste landsmøde. Ændringsforslag skal være indsendt til landsledelsen senest fire uger før landsmødet og udsendt til alle medlemmer senest to uger før landsmødet. Landsledelsens ændringer og indsendte ændringsforslag skal til afstemning. 49. Ændringsforslag til Retsforbundets idéprogram skal være indsendt til landsledelsen senest 1. juli for at kunne behandles og komme til afstemning på landsmødet. Ændringsforslag skal udsendes til alle medlemmer senest fem uger før landsmødet. 50. Ændringer i idéprogrammet er først gyldige, når de også er vedtaget ved en hjemmeafstemning, jævnfør 25, 26 og 27. Således vedtaget på landsmødet 27 september 1997 i Nyborg. Ændret på landsmøderne 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011 og 2014.

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 1 Navn og hjemsted 2 Formål Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 3 Organisationstilhørsforhold 4 Medlemskab Afdelingens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere