SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96

2 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3 Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen...4 VISITATIONSPRAKSIS...4 Målgruppe...4 Visitationsgrundlag...5 Udmåling af BPA ordning...5 Klageadgang Principper for sagsbehandling Opfølgning og revurdering Særlige forhold omkring ferie og udlandsophold Revurdering...8 YDELSESBESKRIVELSE Formålet med ydelsen...8 Hvilket behov dækker ydelsen...9 Ydelsens omfang...9 Afgrænsning af tilbuddet om BPA ordning...9 VEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF PERSONLIGE HJÆLPERE...10 Kommunens ansvar og opgaver...10 Borgerens ansvar og opgaver...10 Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret...11 Hvor der sker overdragelse...11 Varetagelse af lønudbetaling

3 FORUDSÆTNINGER Lovgrundlag Grundlaget for denne kvalitetsstandard er: Lov om Social Service 95 og 96 Lov nr. 549 af 17. juni 2008 Lov nr. 388 af 25. maj 2009 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance ( BPA) Bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni 2009 Bekendtgørelse nr af 28. oktober Vejledning nr. 94 af 10. november 2009 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Solrød Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, der politisk er vedtaget i kommunen og supplerer lovgivningen på området. Særligt i forhold til kvalitetsstandarden for Lov om Social Service 95 og 96 er der, udover en beskrivelse af det politisk fastsatte serviceniveau, en vejledning til brugerne af ordningen. Vejledningen skal fremme tilgængeligheden og forståelsen af ordningens beskaffenhed og er samtidigt en præcisering af betydningen af det ansvar, der påhviler den enkelte bruger af ordningen. Kvalitetsstandarden beskriver: Forudsætninger Visitationspraksis Ydelsesbeskrivelse Vejledning om ansættelse af personlig hjælper Tilsyn Kommunens generelle tilsynspligt følger af retssikkerhedslovens 16: 3

4 Kommunen skal føre tilsyn med, at borgeren får den nødvendige hjælp. Kommunen skal føre tilsyn med, at BPA ordningen fungerer efter hensigten, herunder: Overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse Modtages pleje, eventuel overvågning og ledsagelse (begge kun 96) som forudsat i ordningen Tilrettelægges hjælpen fornuftigt af modtager og hjælper Opfylder modtageren betingelser for at fungere som arbejdsleder og/eller arbejdsgiver Det er Kommunens ansvar, at borgeren modtager korrekt bevilliget hjælp. Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen Hjælperarbejdets udførelse er omfattet af Arbejdsmiljølovens 2, stk. 3, hvilket betyder: Ansøgeren har erfaring og modenhed til at kunne varetage arbejdslederrollen. Dette indebærer at ansøgeren, foruden ansvar for egen person, er i stand til at overskue og være ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet, udvælge hjælpere til ansættelse, instruere hjælpere, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælpere, oplæring af hjælpere samt afholdelse af personalemøder m.v. Ansøgeren skal som hovedregel selv evne at administrere ordningen, og evt. kunne varetage arbejdsgiverfunktionen for hjælperne. Der skal udarbejdes APV i hjemmet og hjælpemidler skal benyttes efter hensigten. I det sammensatte hjælperbehov er der ikke krav om ansøgeren har eller kan få et højt aktivitetsniveau. Det vil bero på en konkret individuel vurdering om ansøgeren er omfattet af målgruppen. Kommunen kan ikke tilbyde BPA til borgere der ikke er omfattet af målgruppen, jfr. Lov om Social Service 96 stk. 3. VISITATIONSPRAKSIS Målgruppe Ved ansøgning om en BPA ordning skal Visitations- og Koordinationsenheden vurdere hvorvidt ansøgeren er i målgruppen for borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service 95 og 96. Ansøgeren skal opfylde hovedkriterier, der alle skal være opfyldt for at ordningen kan bevilliges: BPA jfr. 95: 1. Ansøgeren er over 18 år og har midlertidigt eller varigt behov for hjælp udover 20 timer pr. uge til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet efter servicelovens 83 / afløsning og aflastning efter Lov om Social Service Nedsat funktionsevne på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer. 4

5 3. Det er muligt i særlige tilfælde at en nærtstående person, som passer ansøger, kan være arbejdsleder. Solrød kommune vurderer individuelt hvornår denne kan anvendes. BPA jfr. 96: 1. Ansøgeren er over 18 år, har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at pågældende kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner, og ansøgeren er i udstrakt grad afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner. Ansøgeren skal have massive og sammensatte hjælperbehov, hvor behovet ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.. En samlet vurdering af ansøgerens behov skal pege på, hvorvidt det er nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte i form af en BPA ordning. Visitationsgrundlag Ansøgere af BPA ordning vurderes, om hvorvidt de er i personkredsen. Såfremt ansøgeren er i personkredsen udarbejdes beskrivelse efter funktionsevnemetoden, der foregår i et samarbejde med ansøgeren. Ingen begrænsning Lettere begrænsning Moderat begrænsning Alvorlig begrænsning Total begrænsning Klarer sig uden indsats (0-4 %) Kan med let indsats vejledning og motivation selv klare opgaven (5-24 %) Kan med moderat støtte selv klare opgaven (24-49 %) Kan med omfattende støtte selv klare opgaven (50-95 %) Kan ikke klare opgaven og er afhængig af at andre klarer opgaven for sig. ( Udmåling af BPA ordning Ved en konkret vurdering af borgerens personlige behov, fastsætter kommunen et bestemt antal hjælpertimer. Udmålingen af hjælpertimer beskrives detaljeret med udgangspunkt i følgende: Hvad borgeren selv kan klare Hvor mange timer borgeren har behov for at blive kompenseret i døgnet, udmålt på de enkelte opgaver og tidspunkt på døgnet I I hvor stort omfang borgeren ønsker BPA ordningen kombineret med andre hjælpeforanstaltninger - f.eks. med hjælp efter Lov om Social Service 83 og 84 hvorefter antallet af hjælpertimer reduceres tilsvarende. 5

6 Der udmåles støtte til udgifter, der vedrører forsikringer og andre eventuelle direkte afledte udgifter af hjælpeordningen. Udmålingen følges proportionalt med timetildelingen. Erhvervsskadeforsikring skal tegnes for hjælperne og forsikringen skal indeholde følgende: Arbejdsskade Erhvervsansvar Erhvervssygdomsforsikring Solrød Kommune vil efter regning betale udgiften til denne forsikring. Beløbet til forsikringen kan maksimalt udgøre 5.000,00 kr. årligt for en 37 timers bevilling. Der laves individuel beregning efter antal bevilligede timer. I de tilfælde hvor borgeren vælger at overføre tilskuddet vedr. ansættelse af hjælpere, til en forening eller en privat virksomhed, udmåles der støtte til dækning af udgifter ved lønadministration til arbejdsgiveropgaven. Udmålingen af tilskuddet til arbejdsgiveropgaverne fremgår i budgettet. Hensigten hermed er at sikre, at en forening eller privat virksomhed kan udføre de opgaver, der forudsættes varetaget som arbejdsgiver, indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske ramme Der kan ikke udmåles tilskud til arbejdsgiveropgaven, hvis borgeren eller den nærstående er arbejdsgiver for hjælperne. Der kan ydes tilskud til udgifter efter 96 bevilling i forbindelse med hjælpernes deltagelse i borgerens aktiviteter, fx transport, rimelige beløb til overnatning, entreer, billetter o.l. Tilskuddet er beregnet proportionalt med det bevilgede timetal. Det vil ofte være udgangspunktet, at det arbejde der udføres i en BPA ordning, er arbejde, der kan udføres af ikke-faglært personale med den nødvendige oplæring. Udmålingen af støtte til dækning af aflønning af hjælpere er inkl. lovpligtige bidrag m.v., fx ATP, bidrag til barselsfond, feriepenge, fremgår af budgettet. Udgangspunktet er FOAs overenskomst for ufaglært plejepersonale. Hvis borgeren modtager bistands- eller plejetillæg, skal dette indgå ved udmålingen. Udmåling af tilskud til BPA ordning bliver fastsat af myndigheden, med baggrund i bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni 2009 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. 6

7 Klageadgang Klage over afgørelsen Der kan klages over afgørelsen om visitation vedrørende BPA ordning efter Lov om Social Service 95 og 96. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Solrød Kommune Visitations- og Koordinationsenheden Solrød Center Solrød Strand På baggrund af klagen bliver afgørelsen genvurderet og der udarbejdes ny afgørelse til borgeren. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Visitations- og Koordinationsenheden klagen til videre behandling i: Ankestyrelsen 7998 Statsservice og 2.5 Principper for sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med visitation til BPA ordning efter Lov om Social Service 95 og 96 kan være 1-3 måneder. Al sagsbehandling i forbindelse med visitation til BPA ordning sker på grundlag af retssikkerhedslovens 11, 11a og 11b. Ved møder mellem ansøger og Visitationen er det muligt for ansøgeren, at have bisidder med. 2.6 Opfølgning og revurdering Såfremt myndigheden efter ansøgning træffer afgørelse om bevilling af BPA-ordning, skal der en gang om året følges op på ordningen. Visitationen forestår opfølgningen, der består i en revurdering af behovet hos borgeren. Det betyder, at myndigheden skal vurdere hvorvidt modtager af ordningen fortsat er berettiget til ordningen. Hjælperbehovet skal til stadighed være massivt. En nedgang i behovet kan ud fra en konkret vurdering medføre, at der i stedet må bevilges hjælp efter Ligeledes skal borgeren bevare evnen til at være arbejdsleder, jfr. 96 stk. 2 Ved nye BPA bevillinger foretages første opfølgning efter 3 mdr. 7

8 2.7 Særlige forhold omkring ferie og udlandsophold Hjælp efter Lov om Social Service 95 gælder kun opgaver i hjemmet og kan ikke medtages til udlandet. Hjælp efter lov om social service 96 kan medtages til udlandet. Ved ferie er udgangspunktet, at den sædvanlige bevilling bevares og borgeren kan frit rejse op til en måned. Ved kortvarige ferieophold i udlandet kan der kun i særlige tilfælde, ved ansøgning og efter en konkret vurdering, ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Ved vurderingen af ekstra omkostninger, udmåles hjælpen med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for ikke handicappede i samme alder og livssituation. En evt. ekstra bevilling til omkostninger der er forbundet med opholdet, kan som udgangspunkt gives op til 14 døgn om året. Borgeren kan i udgangspunktet ikke bevare sin bevilling ved længerevarende ferieophold i udlandet., udover 1 måned. Hvis der er tale om længerevarende ophold i udlandet, der er i forbindelse med uddannelse, aktivering eller revalidering, er der mulighed for at søge om at medtage bevillingen under opholdet. 2.8 Revurdering Såfremt modtager stadig er berettiget til ordningen, skal der yderligere foretages en vurdering af berettigelsen til hjælpens omfang. Der kan være ændringer i modtagerens daglige liv, der ændrer de forhold som den oprindelige hjælp er udmålt efter. Såfremt det er tilfældet vurderes de nye forhold og hjælpen udmåles herefter. Hvis der sker ændringer i bevillingens omfang, skal det fremgå af en revideret handleplan, indstilles til visitationsudvalget til beslutning og der træffes ny afgørelse. Herunder er de hovedområder der er genstand for revurderingen: Om borgeren stadig opfylder betingelserne for ordningen Om borgeren fortsat selv kan administrere sin ordning, herunder bl.a., om borgeren kan dokumentere at have fulgt retningslinjerne for arbejdsleder og arbejdsgiveransvaret Om borgeren har brugt tilskuddet til de bevilligede formål Om borgeren har brug for råd og vejledning Om der er sket ændringer i behovet, der har betydning for udmålingen, dvs. om der skal reguleres i den udmålte hjælp fremadrettet. YDELSESBESKRIVELSE 3.1 Formålet med ydelsen Formålet med BPA ordningen er, at skabe grundlag for fleksible ordninger for borgere. Borgere der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med omfattende hjælpebehov. Ydelsen er en praksisafgørelse af kompensationsprincippet, hvilket betyder at en borger med 8

9 betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, i videst mulig omfang får kompensation for følgerne af den nedsatte funktionsevne. Kompensationsprincippet vedrører kun de ekstra udgifter, der skyldes den nedsatte funktionsevne, og ikke de udgifter, som borgeren i alle tilfælde ville have haft. Hvilket behov dækker ydelsen Udmåling af hjælp efter Servicelovens 95 og 96 foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter servicelovens 95 er servicelovens 83 om praktisk og personlig hjælp og eventuelt 84 om aflastning og afløsning. For hjælp efter 95 tages der udgangspunkt i kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp efter servicelovens 83. Hjælpen efter 95 kan kombineres med andre former for hjælp efter servicelovens 85 og 97 og de gældende kvalitetsstandarder. Ydelsens omfang Hjælpen kan dække hele døgnet. Det er dog udgangspunktet, at omfanget af hjælpen vurderes som et led i den samlede vurdering jf. punktet vedrørende visitationspraksis. Hjælpen sammensættes, ud fra det konkrete individuelle behov, af timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp og (- 96) ledsagelse til aktiviteter ud af hjemmet. Det er muligt at kombinere hjælpen efter 96, med hjælp efter 83 og 84. Hjælp efter 83 vil være oplagt, hvis borgeren kun har brug for hjælp en enkelt gang i løbet af natten. Det vil ligeledes vurderes, hvorvidt borgerens behov for hjælp om natten kan dækkes ved et kaldeanlæg. Ved den konkrete individuelle og helhedsorienterede vurdering, udmåles hjælp med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for ikke handicappede i samme alder og livssituation. Det drejer sig om det behov for hjælp der ligger udover ansøgerens hovedbeskæftigelse. Hovedbeskæftigelse er enten erhvervsarbejde eller uddannelse. I de tilfælde hvor borgeren har brug for personlig hjælper i forbindelse med erhverv eller uddannelse (bevilling af hjælp fra kommunens jobcenter), kan de samme hjælpere anvendes både af jobcenteret og af Visitations- og Koordinationsenheden. I disse tilfælde laves der en fordeling af bevillingen mellem jobcenter og Visitationen. Afgrænsning af tilbuddet om BPA ordning Rådighedstimer kan udmåles, dog kun i helt særlige tilfælde og typisk ikke om natten. Ved en konkret individuel vurdering kan det alternative tilbud i denne situation være et botilbud. Der ydes ikke kontant tilskud i form af borgerstyret personlig assistance efter 96, når ansøgeren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning og støtte af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen m.v., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. 9

10 Såfremt ansøgeren ikke opfylder det massive og sammensatte behov for hjælp der kræves for berettigelse til hjælp efter 96, men har et hjælpebehov der overstiger 20 timers personlig pleje og praktisk hjælp om ugen, er ansøgeren berettiget til hjælp efter Lov om Social Service 95. Det er ikke en betingelse for hjælp efter 96, at der er døgnbehov. Sektoransvarlighed. Ved indlæggelse på sygehus varetager sygehuset plejen mm. jfr. Sundhedslovens 74 og 79. Ved kortere sygehus ophold (1 uge) kan BPA efter 96 fortsætte under indlæggelsen. Ved længere ophold på sygehuset kan BPA efter 96 ikke medtages. Merudgifter til håndsrækninger kan eventuelt søges efter Lov om Social Service 100. VEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF PERSONLIGE HJÆLPERE Kommunens ansvar og opgaver Kommunens vejledningsforpligtigelse omfatter: Der vejledes om arbejdsleder og arbejdsgiver opgaverne. I forbindelse med igangsætning af BPA ordningen skal Kommunen, med mindre arbejdsgiveransvaret er overdraget til nærtstående, forening eller privat virksomhed, være borgeren behjælpelig med de praktiske ting, så som annoncering, ansættelsesforhold mv. Dette omfatter alene en vejledningsforpligtigelse, det forudsættes at borgeren selv er i stand til at foretage de praktiske funktioner i forbindelse med annoncering, ansættelsesforhold mv. Kommunen skal sikre vejledning om, at en hjælper ikke må være under 18 år. Kommunen skal sikre, at borgeren er vejledt om at sætte sig ind i og rette sig efter alle nødvendige forhold omkring at være arbejdsleder og evt. arbejdsgiver. Kommunen kan alene bidrage med rådgivning og vejledning om de praktiske forhold, da der med BPA ordningen er tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælperne. Borgerens ansvar og opgaver Den enkelte borger skal ved start af BPA ordningen med sin underskrift anerkende udmålingen af bevillingen samt bekræfte, at vedkommende har sat sig ind i retningslinjerne. Såfremt borgeren har ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder, indbefatter det fuldt ud ansvaret for de ansatte hjælpere. Det vil sige ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Under tilrettelæggelse af arbejdet er borgeren forpligtet til at: 1. Indsende månedlige arbejdsrapporter/lønindberetninger for hver af sine hjælpere. 2. At holde lønindberetningen indenfor det bevilligede timetal. 3. At arbejdsforholdene er forsvarlige. 4. At arbejdsmiljøforholdene vurderes ved gennemgang af arbejdsstedet, samt udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). 5. At arbejdsskader undgås ved, at de nødvendige hjælpemidler anvendes. 10

11 6. At hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. 7. At eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret Borgeren har mulighed for at indgå aftale med: En nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Arbejdsgiverbeføjelserne ift. hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren. Kommunen kan stille krav om, at borger overdrager arbejdsgiveransvaret. Borgeren skal fortsat selv kunne være arbejdsleder ift. 96. Hvor der sker overdragelse Overdragelse af arbejdsgiveransvaret og/eller administrationen af BPA ordningen skal ske efter nærmere aftale mellem borgeren og den nærtstående, forening eller virksomhed, der overtager opgaverne. Hvis borgeren har valgt at indgå aftale og aftalen skal være skriftlig med en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet vedr. arbejdsgiverudgifterne overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne, skal aftalen indeholde retningslinjer om: 1. Hvilke opgaver parterne skal udføre. 2. Hvordan og hvornår aftalen skal tiltrædes og opsiges. Henvisning til bevilling. 3. Borgeren anmoder Solrød Kommune om at udbetale til firmaets CVR. nummer Varetagelse af lønudbetaling Efter 95 stk. 5 og 96 stk. 4, skal kommunen i de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, tilbyde at varetage lønudbetalingen m.v. dette er ikke kommunens overtagelse af arbejdsgiveransvaret, men kun tilbud om praktisk løsning af selve opgaverne omkring lønadministration, indbetaling af skat, ATP, feriepenge o.l. Tilskud der dækker løn m.v., afregnes direkte mellem kommunen og den der har arbejdsgiveransvaret, og afregnes månedsvis forud. Bistands- og plejetillægget kan modregnes i opgaverne og til borgerens egen afholdelse, ud fra en konkret individuel vurdering. Hvis borgeren dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle dog udgifter til hjælpere i en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. 11

12 Såfremt borgeren alene varetager ansvaret som arbejdsleder, er borgeren forpligtet overfor den ansatte hjælperne på følgende områder: 1. Fungere som daglig leder for hjælperne. 2. Ansvarlig for oplæring og daglig instruktion af hjælpere. 3. Udarbejdelse af vagtskema og løsning af huller i vagtplan under sygdom, ferie m.v. 4. Praktisk organisering: opholdsfaciliteter, pauser og spisning. 5. Medarbejdersamtaler, personalemøder og konflikthåndtering. 6. Ansvarlig for at hjælperne får den rette information om ansættelsesforholdene 12

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Tilsyn...3 Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service (SL) 96 stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang

Læs mere

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Borgerstyret personlig assistance Når kommunen modtager en ansøgning om borgerstyret personlig assistance (BPA-Ordning), vil en sagsbehandler i samarbejde med

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Personkredsen for begge hjælpeordninger er borgere over 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96 Kvalitetsstandard Ydelsens lovgrundlag 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (Servicelovens 96) Januar 2019 Socialafdelingen Myndighed Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 KVALITETSSTANDARD 2017-18 VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 95 Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til ændring foråret 2012 1 Lovgrundlag for ydelsen Lov om social service: 95. Hvis kommunalbestyrelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens (BPA) 95 og 96 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/6 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 95 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 95 Borgerstyret personlig assistance - BPA... 6 95. stk. 1

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Serviceniveau for BPA i Viborg Kommune Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for borgerstyret

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96.

Udkast til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96. Udkast til Kvalitetsstandard for efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96. Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 02.01.2009 Sagsid.: 4031 Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for tilskud til ansættelse

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Overskrift Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Modtagere Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Bestemmelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Visitation Målgruppe Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål s Visitation

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Lovgrundlag Serviceloven 95, stk. 1, 2 og 4, jf. serviceloven 83 og 84 Hvad er formålet med Hvad omfatter Læsevejledning Hvem kan modtage

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96 Indhold Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)... 4 Klageadgang... 6 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Serviceloven 96, stk. 1 og 2 Hvad er formålet med Hvad omfatter Læsevejledning Hvem kan modtage Sådan søger du Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Brugervejledning 96. Sidst opdateret:

Brugervejledning 96. Sidst opdateret: Brugervejledning 96 Sidst opdateret: 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning. 3.1 Bevilling 3.2 Opfølgning 3.3 Klageadgang 3.4 Udmåling af timer 3.5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v.

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Social- og Sundhedsudvalget den Revisionsnr. 0 Side 1/5 BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Udmåling af timetallet til hjælpere Timer til det konkrete hjælpebehov ( 95 og 96) Timetallet

Læs mere

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune.

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Pleje- og omsorgsafdelingen Bilag 1. Notat om Borgerstyret Personlig Assistance NOTAT Dato: 18. august 2009 Af: Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Introduktion Greve Kommune bevilger Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96.

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD - 95

KVALITETSSTANDARD - 95 KVALITETSSTANDARD - 95 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Borger-og socialservice Socialfaglig Enhed Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Brugervejledning 2. udgave, januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1 Hvad siger

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere